Goudsche Courant, woensdag 6 februari 1895

Wlnlerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 October Tijd van Greenwich Directe Spoorwegverbinding met GUUDA Soud SO 7 26 8 0 9 06 9 40 10 4ê Uoordrwht 7 32 8 47 Nieuwnyeik 7 39 8 E4 Onpells 7 411 9 01 ui Bonordam 7 7 66 9 10 9 86 10 11 06 totttrdlm 6 6 02 7 26 7 47 8 OtpiUa 6 10 6 13 Munwertok 6 19 6 21 Uoordl U 6 98 6 29 audi 1 6 32 6 36 7 46 8 07 8 18 GOUDA Il KN HAAfl Boud 7 80 S I6 9 09 9 37 10 4 12 H 12 21 12 64 1 27 3 66 4 4B W ZtT M 7 42 8 47 11 01 1 06 r 4 67 Bl Kr 7 47 1 11 Z Ï igw 7 68 6 66 11 10 1 17 6 08 N dL d 8 02 1 26 Yoorb S 07 9 08 11 22 1 82 6 20 iHtgs 8 12 9 18 9 39 10 07 11 27 12 41 12 61 1 86 1 614 26 6 25 6 66 oor DA UTRECHT Qaoda 6 36 6 40 7 66 8 09 8 21 10 06 10 19 10 66 12 48 2 23 2 61 Oudew 6 60 6 64 11 09 2 37 Wosrdan 6 69 7 03 8 18 10 80 11 17 2 46 3 07 Vtnekt 6 11 7 28 1 21 8 41 9 10 61 11 46 1 20 3 08 3 82 GOUD A A M S T E R D A M oud MO S il 10 06 10 66 2 11 2 61 Autwdu Wp 7 6r a lO 10 66 12 19 1 8 40 GOUD ROTTERDAM 12 18 12 61 1 24 12 68 1 05 1 18 18 38 1 21 1 44 li O T T E R D A M C O U D A9 61 10 17 11 60 10 27 Il 10 34 10 41 4 20 4 46 5 31 7 07 I IO 1 4165 4 66 7 17 9 10 02 6 02 7 84 t i 09 6 09 7 31 15 9 48 3 10 4 08 4 40 6 16 6 61 1 87 8 90 10 01 DbN HAAG GOUDA 30 9 28 9 46 10 12 11 38 12 16 1 88 3 16 2 46 3 43 4 16 4 48 1 17 7 t Oi I M 10 18 1 44 4 48 7 0 au f urn 1 49 h g k § a 7 11 10 80 1 68 6 7 80 il 10 36 8 04 7 86 II 10 41 2 09 6 09 7 81 10 9 68 10 16 10 58 12 0312 46 2 20 8 46 3 16 4 18 4 43 6 20 6 47 7 42 8 SI 10 10 UTRECHT GOUD A 63 11 34 12 02 12 60 8 10 3 20 8 62 4 48 5 20 6 86 1 09 8 608 S0 10 84 10 16 11 6 112 26 3 424 16 6 47 II 10 24 II 4 24 9 10 1 34 10 37 12 06 1 28 8 60 4 87 6 80 7 08 8 419 88 11 07A M S T E X D A U O O U D A 8 16 9 66 11 86 11 10 2 56 4 2 4 S6 7 61 iii iic 9 04 10 44 18 16 lv 48 H S 80 63 9 32 II 10 14 AjEBterdani Wp 6 60 11 18 Oouda 7 20 den namiddag ook nog gereed gekomen met het IXe hoofdstuk Waterstaat De Echryver der Haagsche Sprokkpliiigen in het U D bespreekt het flsvsrmank wanrvao onze Koningin tegenwoordig geniet Niar aanleiding daarvan schrijft hy liet tooneeltje is wel fie moiite waard om t eens te zien Waot H M ii flink opgewapaeo eoo ierm meisje geworden rijdt heelgOBfl en beweegt Kieh op de meest ougpdwopgenwiJze i iettegenstnnude de galerie die baiirzoo Hclit zou kunnen v r eiden om er voor te poseeren Met welgevallen hoqreii de toeschouwers haar echt zuiver Hollar dscb pratenen baar doen precies als een gewoon mtisjf niets nuffiga i Mij dunkt dat ia een goed teelken vau ii oproeding die zij kri gt En te meer op prijste stellen omdat t onze Wilhlelmina nietontbreekt aan wat men parlementairi ikaraktersnoenii Daarvan vertelde men mij onlangseen staaltje Heeren Tan c Hof iindden gejaagd en vertelden aan de regeute j hoeveeldieren ze geschoten hadden De kleine Koningin die toegoliiisferd had zei BPnsklaps D it jagen vind ik eeu wreedvermaak f waarop y Tan baar moeder de terecblwüzing kreeg zich daarmede Liet te bemoeien en zicb buiten bet gesprek te boudeu Maar zich omwoiidende zei ze daarop tegeneen der andere heeren of dames Ik vindt het toch wreed Misschien is het onbescbijiden dat k dit zoo publiek over vertel maar het pleit meen ik oor ons Majesteitje ea daarom waag ik t ik het verbaal uit goede er niaiir op omdat bron heb geboord De Sociiilistenbond vrouger Socibal Democratiache Boud beeft een bograieniafoiids De winst of wat geacht wordt te zijn de winst die lit fonds opleveit nt 25 pCt vau de jaarl bscbe saldo s wordt gestorti in d bas van den Bond roor de socjalistische propaganda Het fouls is in zoover algemeen dat ieder lid of geen üd van deu fpoiid er lid van kan worden maar wil men bode van het fonds worden dan moet men sociaaldemocraat en meer nog lid ziin ifau den Socialistenboud Wat zouden merkt Do Workmiknabode bierbji op diezelfde socialisten of zich noemende tiocialisten gezegd hebbeu a a eveu vóór dnt dit besluit door hen was cenomeu een of meer directiëo van begrafenidondeen badden openbaar gemnakt dat geeu socialist tot bode b j hun fonds zou worden aangesteld En hoe gaan ze gewoonlijk te keer j als de patroons werklieden ontslaan orjdat ze lid zgn of zijn geworden van den Sociaaldemocrati schen Bond In ieder geval is doorde Siiciiiaidemocraten aau patroons die werklieden ontslaan onder voorwendsel dat z j een af vi ijkende richting zijn toegedaan op kckelyk of politiek gebird gewonnen spel gegeven Wie van da onzen zou zoo ver hebben diinen gaanV W j gebruiken allen wel eens Vreemde woorden we hebben ze vaak no idig ook om juist te eggen wat wy bedoelen nmar al behoort men met tot de puristen een zinnetje als de minister van bnitenlaudscbe zaken iu de Eer te Kamer gprak ia toch wel wat erg eu wel wat overbodig met hoemsche woordt n doorspekt Men leze Die negatieve homogeniteit alleen niyoheer de voorzitter recuseer ik de positieve wordt door mi gevindiceeid Ook voor eeu minister vnn buitenlaudflche zaken al is b jbr mr Boëll i bet toch meent De Ambterdnnimer niet in strijd met den goeden toon als hij in goed llollandscb iets afwyat uf iets anders aauvaardtV edjefeest gebou Men meldt uit Leeuwardei Vandaag dan is bet prikd den H t Hiudelooper gezelscliap bestftiiiido uit 9 mannen en 9 meÏHjes werd ao morgen te half twaalf aan het station door eene groote Tolk menigte opgewacht Bg bet binueorijden van leu trein speelde de muziek het Frie=ch Volkslied en toon het publiek de meisjes iu de liootfst eigeuaardijL e oud Hiodeloopsche kleederdrucht iu l et ong kreeg vnii het hiide aan te juichen In arreslcden ging het vervolgens in optocht door de met vlaggen getooide stad naar de ijobaan nuUiurlijk evtnPeuB in feestdos Zoowel in do stad als op het ijs waren fotografen druk in de wcr Het was wei een zeer interessant gezicht in antiek beschilderde aleedjeb met snjjwerk meisjes lu dit rjike ouderwetschbonte kostuum over het ijs te zien glijden V an do vrouwen won ii Veldheer den eersten en A Smit den tweeden pr js Van de mannen C de Vreeze deu eersten prys B IJl tra den tweeden en Jan Tnniuenga den derd n prijs Behiilve lautstgeuuemde die te Oostereiid woont helioorden alle pryswinners tot liet Hindelooper gezelschap De uitslair van de hardrijderij van mannenen vrouwen waa raan door 20 paren werddeelgenomen is ils volgt Ie prjjs t 60 WierdVcistr i van Otidkerk en Lnt ke Wester vanEeruewoude Üde prijs i ÓO Merk KingmaenTrijuije Zuideiv ld van Grouw 3o pr js f 20 E Paulusma en öietske Snoek van ïietjerken 4e prijs f 10 Douwe van der Meer ei Krisje Fiijlsma vmi Eeruewoude i Er Was etii zeer groot publiek op de baan 1 Eerst ruim j u ir waa het feest afgeloopej dat natuurlijk vau avond in de Harmon wordt voortgezet Het proees Jooiaux iRZatcrdflg nog geëïndijrd al w rd het 2 uur in j den nacht De jiA y iintwoordde bevestigcüd op alle door bet 13 M gestolde vragen oti de beschuldigde we wegeua drie moorden met voorbedaehlen ter doiiil veroordeeld Merrouw Joniaux die zich gedurppdp hetproces voortdurend goed hield kïieg ade uitsprank der jury eeu zennwaandoeniug Toen het vonui werd voorgelezeu i was zoweer kalm i Er weid mt het publiek bravo geroepen tmaar de piesident gaf bivel iedeMclie ietsnep dadölijk tf arresteeron t Het publiek dat niettegenstaande net Tate uur onr de gevangeöis wachttel een paar duizend menseben ging op echt Vlaamache manier Ie keer Op di wijze van een bekend spotlied zong men A bao Joniaux Il faut U peudre Les p ds tu haut en tierende drong men op dec gevaugeuwagen aan die door 30 gendarnieli beschermd werd werd De cafés in deu omtrek waren deu gebeelen nacht open en er werd in enkele muziek emiiakt ton lotto weiden versche den dronken lui gearresteerd Mevrouw Jonitiiix heeft drie dagen om lua ièl te gaan Men lietwijfelt of ze t zaldoen daar er met veel kans is op een andervonnis Zooals uien weet wordt de doodstraf in België wel uitg aproken maar altijd veranderd iu levenslange gevangeuiastraf Eeu dubbeltje ki u soms r iar rollen en eeu blief vreemd ver eilen Iemand uit Peize ondervond het laatste Met nieuwjaar verzond hij een kaartje naar Brussel Vandaar kwum het terug ala onbestelbaar Geen wonder het kaartje had dicht bij honk moeten blijven De geiulre seerde woonde nl in eou hni dat den uaani Briis elt d aagt Vergeten waa achter deu dorpsuaam Peize te voegen en van daar de vergissing 10 66 12 08 11 02 11 09 11 16 11 25 12 28 9 46 8 86 10 03 10 11 10 47 6 69 7 13 8 29 9 S7 11 06 11 1 6 11 9 49 6 16 I 6 22 9 68 6 81 i 6 36 6 41 7 43 10 10 10 16 11 88 11 48 18 4 47 6 23 6 67 7 46 8 38 10 14 6 87 7 69 10 27 6 06 6 46 6 17 8 07 8 66 lO SB 60 6 29 6 216 86 8 28 9 1110 68 7 46 9 42 6 28 6 86 4 47 6 46 Tb Amsterdam htonü Vrijdag terecht eim jonge dame beschuldigd dat zij uiteen winkel flidaar ontvreemd had een presse papier met een horloge er in en een binocle Een en ander zou ontvreemd zijn in het begin December De jonge dame beweert tlinns riat beide Toorwerpen baar gezonden gu ïy wil niet opgeven van wien ze herkomstig kunnen zijn Een paar dagen na de ontvreemding kwam zy zelve iu den winkel waar de goederen vermist waren om te vragen hoe meu het horloge dat zich ia den presae papier bevond moeat o windeo Dat leide tot haar aanhouding Op het politiebureau bleef zy ontkennen doch aan deu officier van justitie heeft zij bekend en dezen verzocht de ziak niet te vervolgen Thana weer ontkent ij ui beweert dat haar vroegere bekentenis slechts gestrekt beeft om een derde niet in gevaar te brengen MerkwjLi diger nog ia een getuigenis van een Ujrecht rheo notari die verklaart dat de beklkftgdff vin 24 November tot 10 December bü hem te Utrecht gelogeerd beeft en uiet te Amatordam kan geweest iju tydena den d efftai lipt O M achtte niettegenstaande dat alle de schuld bewezen en eiechte twee maandengeTangeuisbtraf De verdediger Mr Van Oigh verklaarde dat de beklaagde onschnldt i ia eu dat het hem leed doet dul beklaagde hem pertinent verboden heeft het geheim waarvan y slachtoffer dreigt te worden te ontaloiereti l e pleiter betwistte dai het bewijs der hchuld van beklMgdt zuu zijn geleverd drukte de rechtbanlu op t hart dat beklaagde bezig ia zicb op tal offeren en dringt op vrgsjiraak aan I tf mÜ woOK deel uitmaj Hollaudschl De gobouweu van do op te hffffen pupillenschoofl te ji uwer8luis zullen vemioedelHk ben tot huisvesting vau tijöjfpen nde n de bei etting er rjjreuWe Waterlinie 1 Aan eenjjn de j Stapts iiraut ï VSn 2j opgenomeuiPjveralag betreii ende denii pogar 1894 in zAHolland ishi t volg idjiontp fu deze tfovincSe zijn d i uitléifpiffl in vl landbüuwbetjrijf er bHpedjtó betl jinWUela gebleven Was de ver ciitiug pi m sommige streken van enkeiagew senlkoer ook al hi li hooi gespanlen e uitkoi hebbeni ook tf ar nog teleiimellidg gebaafJijl Opj de niiiii 65 000 M boniland dibi de e provincio worden aungi trofifen tegenüftif ungevj er 16 2 000 H A grasland wofden i lioofdnroducten aangetrofien tarwe ha piL booutm erwten aardappelen suikerblete W klaver onderscheidenlijk mei ongeveer 11 000 8000 50001 4000 13 p00 4000 en 4500 H A te zamen dus ongeveer 49 500 H Al terwijl rogge ger t vla kunstweiden knolen worttdioedergewassen een meer bescheideli deel vnn het landbouwbediijf uitmaken onderscheidenlijk met ongeveer 1000 3O0O 2500 en 3000 eu 1200 H A Dat deze provincie nog steeds de tweede plaats blijft in de rij van de gewesteu waar bet meeste biaaklaiul wordt aangetroffen moet zeker verwondemig verwekken ZIJ woidt wat het iutntal HA aangaat daarin alleen d or Zeeluid o ortroffeii maar daar ziju ongeieu 103 000 HA bouwland aanwezig waai van iii liet 10 aiig ti dvak 1881 90 ÓIOO IIA bnialJand waren terwijl dit in ZuidHolland uiut 3300 HA h tgen l w ia 6 66 6 03 6 10 6 17 6 26 2 60 7 10 7 30 3 48 4 10 13 20 6 42 12 H ge 6 48 7 20 7 4 3 Voorb 6 64 n N dl d6 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zo M 6 19 Snuda 6 30 7 6118 18 Ulreolil I 33 U Woerilui 6k 8 11 Oudünalti 7 07 8 19 Gouda 7 211 8 38 12 40 De üüizttken die in de e piowiicie werkzaam waren om een ouguuötlge uitkomst van het landbouwbeilryt in liet leven te loepen waren lu hoofd aak dezelfde als in de overige gewesten zoüdat het onndodig schynt deze bier nogmaal i op te t oiumen Bovendien werd evenals in Nuord Hotland een deel van de irovincie in het begin van Augustus dooreen hagelslag getroffen die min de te veld staande landbouw en tningewassen bet ooft en truit belangryke schade deed Vooral werden de warmoezemers getroffen en dat niet alleen m hunne teere tmnbuuwgewasjeit innai bovoudi ii lu de menigte broeiglaaiamen die door de stukken ys werden verbrijzeld Nog wordt door Hoinmige burgemeesters tr op gewezen dftt tydena de regouperiode ook menige dag voorkwam met windstilte zoodat de windwatermolens niet konden malen Waar dus de laude ryeu niet onder een stoomgemaal gelegen zyu werd behalve het nadee dat de regen reeds veroorzaakt ook nog schade geleden door een te hoogon waterj taud zoodat vele laaggelegen landeryeu eO hiervan inzonderheid het grasland een tydlangf onder water stonden Hier zag men dan he overvloedig aanwezige gras ala bet ware op Jen wortel bei erven Trof dit onheil het fl flaud waarvan de oogat nog niet was af WOpen dan dreef het gemaaide gras op het water rond en werd zoodoende voor veevoeder te eenenniale ongeschikt zoodat de opbrengst alsdan gerust beneden het middelmatige gesteld kon worden Daar dit onderloopen van Jiooiland m meerdere g meenten heeft plaats gWonden mag hot iieker verwondering wekkalj dat uit slechts ééne gemeente de opbrengstï Jin hooi als slecht wordt opgegeven terwjMn 24 gemeenten hooi van bepaald Blechto fijoedaiiigheid geoogst werd Dit hooi moet tOjOl zeker als nagenoeg waardeloos werden besdltóuwd en al mag de hoeveelheid werd nu ook al voldoende zyn houder heeft dut booi weinig zoodanig beschouwd kan men Ijuemen dat in 24 gemeenten de kt i rf des Deux Moudest van 1 Feen voortzetting san de rubrialr géie f bebaudeijd door T de u ditmaal de Hollandscbe t dde beurt zjjn Van al onze eekbladen word fbter alleen ad in een uaohriftje vertelt dit liy eènigeAwoorden ot4 de j Ni uv Gids d3chrift Vaö aen Stra4 dél kach Tydachrifi en i hü stelt dab uitj tot een die veukregi voor den waarde et dus gerust houibouw Ook deMi j eei geleerd i scljirij ïer feï t iiwt ovU iijie ötterkuq igeii tsUchry lj jdej h téUé JB Wiiitiii te lmuljen zoo M h t zonde h iViMd Gid8 j lolta iii oü f t getejd Vanyd dij emti de fbeer Dimzl het hm byn di zijne juedewi jipi jf ih SwaJtli prlzn vertaalt ï tfftj e jichït Iers van on eït V oral I me r y twee sei netten ernrf wien Bfl klt4u nij kkeliiigeu verw ti w4 k jtevraden zyn me dezeb I ers Louis jCJ zins j ige olit dien m 8cl fcii l ons toezwaai La pÏ IiJl terie m vht iofiiti Ie fait des éciivaina hollt ldais j plt öl dojleurs humoriates risqfli raient eilcore de uous paraitrn uu peu lourï Mais a l eifception de genrea comiques je Qe vos p s Hii genre quit n aittronvé en Hollande des représentauta tout a fait remarquablea Et vrainient je suis étonné de ce qv il y a de vje de santé et de force dans cette litterature ignorée t Men schrijft uit Rijsoord Maandag 21 Januari had ten huize vanden beer A Noorlander ondtr onze rme kinderen eene uitdeeling plaat van kleedingstukksn poppen en andere speelgoederen te zamen plus minus vierhonderd stuks Van waar dit alles is de vraag die wellicht rijst en het antwoord luidt vnn over den grooten Oceaan uit Jowa N Amerika By den heer Noorlander waar verleden jaar niet minder dan zestig vreemdelingeü hun intrek nmnen bevond zich twee jaar geleden ook voor geruimen tyd de beer W Reaser eu ochtgenoote met bun lieveling MargVeet hun eenigst kind Volgens verlangtm der uuders bewoog hun iVIargreet zich onder onze kleinen eu speelde met beu Het waa aardig te zieu hoe dit lieve kind met haar lang zwart krullend haar en vreemde kleeding zonder geleide met onze kuideieii omging zelfs met de armste uit de buun Zien wy onze schoolkinderen wel eens apelende met eeu boterham in de hand ook de kleine Margre t moest met een boterham in de band meê spelen 8 43 9 40 9 47 II 9 64 10 01 9 03 10 10 De tyd brak aan dat de heer Reaser met zijn gozin naar Pary vertrok waar hun k ud 8 68 11 80 IJ iO erD8ti ODgcateld word Spoedi eruameu wi dat do kleine Marjrroet hard ziek gewordeo was en io hare ijlende koortften steeds bezig was met Uyeoord ze fa de kinderea die met huar badden gespeeld bij name noemende Eindeiyk klonk de treurmare door Rij oord de kleine Margred is te Parjjs gestorven Nu rees by de bedroefde onders de vraag waar zal de laatste lustplaiits zija vau onze lievelinge en zjj besloten dal bet d ar luiipst zjjn wuar zy zoo vroolijk gespeeld en gediirteld biiil en de naam van welke plaats zy in baar ziekte telkens op de lippen had Wel waren hi r bezwaren aan verbonden maar door tusscbenkomst van den beer Noorlander werden die overwonnen Ofschoon gepaard met groote kosten kwam de heer Reaser met het lijkje van zijn lieve Margreet aan bet station te Barendrecht aan en werd dit in het bijzjjn van den heer Noorlander en meer anderen op de begraafplaats in onze gemeente ter aarde besteld Een krans door den brer Noorlander op het grafje geplaatst wijst ons waar de kleine Mar reet haar laatste rustploals beeft gevonden Tot haar aandenken hebben de heer Reaser en ëchtgenoote wier leuze het steeds was goed te doen vau over den Oce ian eenige geschenken aan de arme kleinen te dezer ila itsa doen bekomen Zeker is het dan ook dat de jeugd depriicbtige geschenken gretig ea met een dankbaar hart aanvaarde Nieuwsblad van de Hoeksc e Waarde lile schietschouw uil Kampen heeft deVolendammer visachers gebroeders Mol opUrk gevonden Zooale reeds gemeldt is had de burgemeester van Harderwijk op verzoell van zijn collega Kdara een yslooper iu tee g onden ter opsporiug van de geljroedersliMol Dé yslooper was bijiifnod met 13 kloeke jonge gasten onder l6iding vaD Mnarlen oppe De tocht was gevaarlek Eerst ging men door wakken doch op een gegeven oogonbllk werd h t ys zoodimig door den stroom oiJgi Zet dat ifet vanrtnij ebeel op zyde gedrongen wer Fluks sprongen eenigen uit den y loopeï en Bl egen oiet Zjware iijlen den pantservloej stnk De andereu gingenf allen plaats nemeb nan den hoogen kant en zoo gelokte het dè boot weer overeind ït krijgen Voort gins liet weer iu noord PosteliJke nclitiug Over en door het ys ging men verder Nn een ontmoette men yshenils die uiet te overzien warei en dan weer kwam men in een wak En inmiddels dreigde overal gevaar van ysacbniving Het was een trotsch gezicht toen men ver xa den wal was de toren van Overleek aan den Noordhollandschen wal was reeds in licht wel een bewijs hoever aiea zich ge waagd heeft Achttien uur toefde men te midden d er onmetelijke ijsTelden en toen zou men met Tollens hebben kannen zeggen de grond is hier versteend om nimmermeer te ontdooien Het was een avontuurUjke locht gevaren vau zee en ys van mist eu koude moest men trotseeren Met stoere volharding hebben de Harderwyker mannen gezocht door bet grillige spel van den wind en het water waren op sommige plaatsen de ijsschotsen tot een aanmerkelijke hoogte opeengestapeld Tegen den avond was de lucht weder helder en de ondergaande zon verspreidde nog licllt genoeg om over het ijs te kunnen zien De weerkaatsing van den purperen gloed vau eenige lichte wolkjes in het westen gal een kleurigen gloed aan het wit vau het ys en de sneeuw Maar toen viel do donkere avond lu en het werd akelij somber op de vinkte Ondanks hun volhouden maesten de flinke Harderwijkers terug zonder het doel te hebben bereikt zjj hadden levensmiddelen brandstoffen watsr enz medegenomen Gelukkig IS later gebleken dat al die voorzorgen onnoodig wareu Toch prijzen wy het zeer dat er aldus gehandeld i Waar het geldt meuschen te redden mochten de autoriteiten niets verzeimen Eeu bravo I voor die allen Al wordt ook te P rys over slecht schonwburgbezoek geklaagd zoo heet ongelukkig is het er toch met de scuouwbargeu in net algemeen niet gesteld In vergelijking met vorige jaren is er ook geen achteruitgang te bespeuren In de schouwbargeu caféchau tants niet medegerekend verd in 1894 te zamen 23 192 162 francs ontvangen Daarvan ontving de Opéra er 3 146 670 de Comédie Pranijaise 2 K 9 773 de Opéra Comique 1 545 267 het Odéon 428 609 frs In de meeste niet gesubsidieerde schouwburgen was de recette veel hooger dan in het Odéon zoo in do Renai88ance Sarah Uernbardt 1 305 551 in de Vaudevilla Madame Sans Gênsf 1 487 984 in de Variétés en de Chateletmeer dan 900 000 francs In een der straten te San Francisco begon onlangs een politieagent in den blinde revolTerschoten te lossen tot groote ontsteltenis Tan do talryke voorbijgangers De man die Riley heetti had het op Mn tuchthuisboef eu dieus kame aad begrepen De Inatste had nameiyk zijn viiend die naar de gevangenis moest worden gitliracht onderweg opgewacht en deu tran portei rt nden ngenteen hand vol peper in de nogen gegooid De twee schurken gingen da irop op de vlucht en liiley die niet bjj inachts was de ooKon te openen loafe zes schot n op de vluchtelingen Gelukkig Wi rd geen der voorbijgangers gekwetst Politieagenten die zich io de bnurt bevonden snelden toe en sliagden er iu den candidiat voor de gevangenis weder te pakken tekrijren de kameraad wist edhter te ontkomen passagiers der Elbe flinaun vroeger i iek te Budapest hadden geuo Jen naam Frank p ije Elbe lucht Onder de verongelukte zyn ook de gebroeders G directeuren van eeu meelfab die met f 300 000 de v men naar baal opgemaakt bezoldigd veldi turf hem verte deelen Te Engwierutu is proces v tegen een armvoogd tevens i wachter wegens diefstal v strekt om aan de armen uit Te Haarlem is naar het nms van bewaring overgebracht N B oud 22 jaren die zich m het laatst vau het vorig jaar had schuldig gei i lakt aan diefstal van f 140 t n nadeele vaui den heer Kesink by wien by als huisknecht in betrekking was Hij had zich naarhet buiteöland begeven doclT is dezer dagenteruggekeerd TQ02 rE3ÖX Sudermauii noch de Rottorclimache ïooneetietpu hebben ons teteurgt steld De zaal was ver van vol maar die er niet waren hadden üngelt k Een atnk echt leven hebben wij gezien meer clan in de Vülemer en yansGêae kan er niet mee vergeleken worden Er zullen lu de zaal meiiSfheu geweest zyu die moeder Htemecke wat al te oiinoo el vonden en het gedrag van Alma een bejetje te daidelijk oui door uiumaUjd van hare oiogbving te worden opgemerkt of indien t werd opgemerkt het wel wat onmogaiyk hebben gearht dat dit door de naaste bloedverwan cn werd iu de hand gewerkt Eti toch Alma 18 de dochter lan den Ouden Steioecke die by z n vrouw aelvc een zileltje voor een oortje thuis ligt Alma oorshronkelyk voor naaister opgeleid gaat muziek i tudeeren en de jriDge Mühlingk achijnt hare lessen te betalen Hij zend haar stoeltjes eu ruikers cadeau en neemt haar mee als hy gaat rilden Augnstn Alma rf zuster die met een dronken uagcmaakten socialist getrouwd ia verhuurt kamert en verschaft Curt Mühliugk enlAliua gelegenheid elkasr te ontmoeten Dit duurt Bkl z n thuiskomst trekt h het zich nu t aau dat zjjn vader fluit of vL As tulband snoept maar hy maakt zich bekouunerd over Alma Of höt dan wel eens gpbeurt dat Alma laatthuis komt Welzeker zi biyft wel eens den heelennacht weg Ie 1 Of ze zich dan niet over haar verontrusten Ben je gek Zoo n groote meid Ze beeft immers de huissleutel Erger wordt het nog als Augjistn met manlief broer komt verwelkomen Btjn paar typenoit een wereld van schande en brutaal heid eon echt boeltje Zij verslinden letterlijk dentulband en het verzwelgen vaUi kopjes koffio s zonder eind Totdat Trast komt met defamilie keunis maakt en aan Hubert verteltwat hem gisteravond is overkojmen met eenmeisje dat hem aansprak Hoburt gevoelt water gebeuren kan en zal en nu is tjn eei igetoeie ziJn zusje Alma te reddenj Doch t en deze Trast in het oor zei iJei verklapt meniet boorlc toen wisten we wel dat ze nietmeer te redden was I Ër zullen gisteravond in de z l bezoekers geweest zi u die gedacht hebban laan pa sages uit Aurora Leigh vnn Barrötjt Bruwniiig io t HoUandsch vertaald door M van WaU ch reo Tina van der Keen Ik d cht er aan Van Curt wae niet veel goeds te verwachten Mg dacht hy h oktB slechts 0m ze op te rapen voor eeti doel waar hy Zoo n ding als vrouw heet btj gehnnken kon c En wat Alma s moeder betreft n O schuldige onschuld die uw kind pij jja geeft en meer vreest voor harde woordejui en droog brood dan voor schande of liever die van het laatste geen begrip beeft en zonder gewetenswroeging uw kind verkoopt Toen t kind ien stroom Van lokken wegstreek ran t verblinj I gelaat Zag zii een man met de oogeu va n een beest Dat haar met huid en haar niet lyf en ziel Verslinden wou zyn heete snor i ende adem Dicbtby haar dat haar wang er i m Tfta deed De moeder hield baar vant en siste door Haar tanden Hoor toch meid wie tot a jipreekt t Ia onze heer mynheer ia al te goed Hy ivil in goeden doen u brengen ons Verzorgen Wees voor t minst cnanierlyk En tegenover die wemld stond Robeifc Steiiiecke met zijn kinderlijke Hefde voor iju ouders zjjn toewyding voor Alma zyn eenvoudig groot hart en het wa ons y hel afloopen viin liet stuk gtsen wonder dat het verraad van moederliefde hem deed vertwyflen aan de Hefde van God De bediende van Mtihliug die geen MatthezT ridder was en van niemand bet bevel ontvangen had er gevoel V iu eer op na te houden di zonala Mevr Mühlingk vreesde au r paa € zou kunnen maken vond alleen antwoord en schadeloosstelling in het groQt en liefhebbend hart van Leonore Maar we willen hier de woorden van vrnuw Steinecke tot de onze maken en zeggen Ben je gek Denk je dat het aUijd zoo gaa ¥ Dat gebeurt alleen zoo in boeken Die dit kan tegenspreken doe het Verscheidene tooneelen zulten dour ons met licht vergL teii worden er waren er bij die ons ecu utuk in de keel brachten en die heoft kunnen vergeten in de coraedie te zitten heelt nu eens zyn verontwaardiging voelen grieieii tegen gespui dat Mühlingk heet dat meent lu geld een vryirief to hebben om schande te bedryveu die is boos geworden op vrouw Steinecke en baar dochter Au nsta meer nog dan op Alma Waarom Och k gebood mijn poesjt duizendmaal nejii muizen raefr te vange i en loch zii liet het niet t was haar natuur zoo zeiden mij do buren Meu acht dit een verklaring geen excuus Wie lier acteurs zich het best van zijn tnak J ekweten heeft mogen anderen uitmaken Wij hebbeu doo hilii pel de spelers zelf vergeieu en indien wy eeu naam moesten noemen die boven d anderen verdiend geprezen te worden wij zonden met weten weiken dat zyn zou H D H Kultenlandscli Ovorzlcht Rochefort is Zateidagraiddag om 3 me met lie hoot te Calais aangekomen Hij tortte den voet aan land zetten I tranen van ontroering Duizenden wachtten hem op Van het balkon van een hotel hield hy een toespraak eu zyn ontroering verhinderde hem niet terstond heftii uit te varen tegen de regeering die hem deu terugkeer naar Frankrijk heeft toegestaan Zondagmiddag om half vijf kwam Rochefort aan het Noorder stntiou te Parys aan Vele socialistische Kamerleden ontvingen hom In eeu landauer gin het door de straten die opgepropt waren met meuichen Slechts met grontfl raoeite kon het rytuig zich een weg banou Men hoorde overal roepen Leve de amnestie Leve de Rochefort Do held vanden d ig reed naar het bureau van de ntransigeant waar hy receptie gaf en een grooi aantal socialisti che en riemocratiHche vereenigingon ontsmg d e liem met zyn terugkeer in Frankrijk kwamen getukwenschen Het lyk van maarschalk Canrobert is Zou da middag m den dom der invaiieden bijgaxet President Faure volgde met den minister van oorlog generaal Zur Linden en don mi nister van marine admiraal Besnard den stoet Zur Liuden sprak een woord van hulde uit iiaam van Frankrijk Generaal S iussier de bevelhebber van P rijs omgeven door zijn geheelen staf commandeerde de troepen die den maarschalk de l iatste eer bewezen Op een baar werden achter den lykwagen een groot aantal kransen gedragen waar nder zeer fraaie v io president Faure koning Humbert koningin Victoria den priufi van Wales en den hertog van Cambridge De slippen van het lijkkleed werden door generaals en admiruals gedragen De jongste gebeurtenissen in Fraakryk de uitingen der socialistische pers over de amnestiu en de debatten over de kredietaanvragen voor de begrafenis van maarschalk Canrobert geven den beer De Blowitï den Parijachen correspondent van de Time i aanleiding lot enkele beschouwingen over den toestand waarin hy de aanstaande overwinning van het socialisme aldaar voorspelt deze overwinning kan wel worden vertraagd niet worden voorkomenc zegt hij En iu Frankryk is men daarvan vast overtnigd De goedgezinden voelen bun machtel osheid en het stontinoedig optreden der anderen wordt steeds erger Frankryk is ryp vooreen coupd étal 4 word onlangs in een salon gezegd en niemand sprak bet tegen Gelukkig voor de Republiek is er niemand die een coup d etat kan ondernemen Het leger zal nooit medewerken om de wetten te schenden het houdt van zyu chefs en zal zonder aarzelen gehoorzamen ala geeronwettige daden worden geèischt En als bet flocinlisme een meerderheid verkrygt in bet Parlement zt het leger niet aadtfrp optreden dan om samenscholingen uiteen te drijven Deze toestand zegt De Blowitz levert geen onmiddellijk gevaar op het ia a leen eeo voorbereiding tot de invoering van wettig socialisme En voordat drie wetgevende tijdperkon voorby xyn zu leii nlle maatregelen die thans aau leiding geven tot stormachtige zittingen overtroffen wordeit De socialisten van thans zullen door hunne opvolgers ala reac ionnairen behandeld worden c De correspondent verwacht dat de heer Rochefort in de Kamer zal gekozen worden zoodra hy dat weuscht In Wurteinberg hebbenjifda verkiezingen plaats gehad voor don Ltmddag volgeni de nieuwe kieswet Groote veranderingen io de wyzb van verkieziog waren van die nieuwe wet niet btt gevolg de wensch der volksparty om groote uitbreiding van het kiesrecht werd s echts gedeeltelyk vervuld en het stelsel van benoeming van afgevaardigden door de kroon door de universiteiten en door den adel bleef behouden De nieuwe Kamer zal bestaan uit 93 leden waarvan er 70 direct door het volk gekozen worden bij geheime stemming Vier georganiseerde partyen namen aan deu verkiezingsstrijd deel de Duitsche of regee nngspartij de centrum of crericale party de volftsparty en de sociaal democraten De laatsten waren tot dusver nog in t geheel niet in het Parlement vertegeuwooriiigdJ De uitsla van de eerste verkiezing is voor de deinouratische partiien een overwinning geweest Het centrum heeft aan de 20 zetels waarover het beschikte Iti dadelyk herwonnen eu komt In 5 districten in herateraming De Doitscbe party ziet haar macht tanen van de 42 afgevaardigden dier party kwamen er lechts 9 by de eerste stemming uit d bua 17 afgevaardigden moeten zich aan herstetnuiing onderwerpen Daarentegen is de volksparty by dti eerste st mming van 11 op 17 macdaten gestegen terwyl de sociaal democraten met 4 candidaten in herateraming komen De vierde sessie van bet dertiende Parlement onder Kouingiii Victoria s regeering zal heden weiden geopend Hoe lang zy duren h ziedaar du groote vraag Met eene meer derheid van slechts 33 is het niet onmogelyk dat het KabinetRose bery al spoedig de plaats moet mimen voor eeu ander Want niet al eeu wui dt it Kabinet bedreigd met den afval van al de negen Parnellistiscbe leren maar het heeft ook ce rekenen met de afwezigheid van een aantal zyner vrienden die om verschillende redenen vooreerst nog niet op hunnen poat kunnen verschyoen By gevolg wacht de Hegeering bg het debat over het adrei een kritieke t d Keïr Hardie eu consorten willen een amendement indienen met betrekking tot het vraagstuk der werkloüzen en dit amendement zal in dier voege worden opgesteld dat het steon za kunnen vinden aan beide zyden van het Huifl Ook weer een zwaard boven Lord Rosebery s hoofd Mocht nu de Regeeriug hieraan ontsnappen dan zal er een nieuw spooksel voor haar oprijzen in do gestalte van een amendement der Parnedisten ten gunste van eeue oogenblikkelyke wederopwekking der Home Rule Bill Kortom het zal een harde dobber wezen eu de Hegeering zal blij mogen ziin indien zy bet koerst al was het dan ook maar met eene nog zoo geringe meerderheid In de Tiniesc komt een telegram uit Philadelphia van Zaterdag voor waarin wordt bevestigd dat de fluancieele toestand begint te verbeteren de noteenngen aan de Heura bleven Zaterdag vooruitgaan en sloten vaat Er is wel nog niets vastgesteld betreffende de leaning maar het voornemen ora obligaties uit te geven heeft al geleid tot het sluiten van den gouduitvger eu tot verlaging der wisselkoers De heer Curtis ouderstaatsseoretaris van financiën vernam bij zyn terugkeer naar NewYork dat de regeering wol een 3 pCts goudleening kan plaaisenyra pari c maar dat lietere voorwaardeu te v gen zyn voor 4 pCts obligatiën Obligation betaalbaar in gewone specie zouden enkel kunnen worden uitgegeven tegen oen prys waardoor de rerfte op 3V pCt kwam In verband hiermede houdt de president het uitgeven der leening nog aan om aau het Congres tyd te geven tot bet aannemen van het wetsvoorstel waarby machtiging wordt verleend tot het uitgeven van 3 pCt obligatiën aflosbaar in goud Men zal zijn best doen door het Huis van Vertegenwoordigers Maand 4 P ebruari het voorstel in behandeling te doen nemen en Donderdag een beali ping op te verkrijgen Dan zal men hernieuwde pogingen aanwenden om de aanneming er van door den Senaat te verzekeren waar de seuator Gorman du democratische leider zich met de verdediging zal belasten Burgerlijken Stand GEBOREN l BVbr Menschje Alberdina ouders A Vromaus en M Vroraana 3 Margaretha Cornelia ouderi F J van Leeuwen en C C van Leenwen Hendrik Dirk