Goudsche Courant, donderdag 7 februari 1895

33ste Jaargang Donderdag 7 Februari J805 No 6577 rnmm coürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverténtiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 y k s met uit ondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afïonderlijke Nommers VIJF CENTEN ouders H D Raveuabergen en F J van LeenweD Klizabeth lohanna ouders J van Meosch en J t Kart 4 M rtiaus Antooias ouders J P Wegenwys en A Heorkeng OVERLKDEN 1 Febr A van Hnnten 64 j 3 H F Kuijt 7 m F G an de Pavoordt G5 j 10 m 4 J Verburg 11 w A floop van Openbare Verkoopiugenvan Onroerende Goederen VERKOOP 2 FEBll 1895 Gehouden door Notaris J P iMahUtede te Bergambacht Huis get 94 naby Broekateegt onder Bergambacht met eeu perceel bouwhnd aldaar behoorende aan de erveu W T de Briiijii Eooper D Oome te Rotterdam voor f 030 de masfia Buime Keuze in Wolleii Ilandscboenen en C f CHElNrEZ A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 4 ïhBRÜAUI iVor krs alotkoers NEDEELiND Corl Nod W S ü i 93V 1 93V dito dito dito 8 loi Vi lOlV dito dito dito 8V ini 101 HoNOAB Obl öoudl 1881 88 4 102s TiUB Iniohrg ing 1862 81 B 62 Oostene Obl in papier 1868 6 81V 81 dito in zilver 1868 5 82 81 l PoETUGAL Oblig met ticket 3 25 U l dito dito 3 2 7l Rusland Obl Oost 2e Serie 6 74 dito Qeoons 1880 4 ditoby Botlis l8S9 4 S i 1 dito bij Hope lS8a 90 4 98V 98V8 dito in goud loco 1883 6 dito dito dito 1884 6 10b Spanje Porpel schuld 1881 4 70 TOEKEIJ Oepr Conv leen 1S90 4 86 Geo leening serie D S6V Geo leoninK serie C 28 auiD AïE IlEP Kec ï obl 1892 5 110 Mbiioo Obl Buit Sch 1890 6 73 Venezuela Obl 4 xmbop 1881 Vl 44V A HSTEEDAM Obligation 1861 S 100 KoTTEEDAM Sted loon 1886 3 Ned N ifr Hacdelsv and A endsb Tab Mtj Oertilicalen 760 Deii Maatschappij dito 68B Arnh Hjpotbeekb pandbr 4 1011 Cult Mij der Voratenl aand 64 s Gr HypotUoekb pandbr i 102 Naderlandsche bank aand 212 Ned Handelniastsch dito 129 N W k Pac Hyp b pandbr 6 9 Rott Hypotheekb pandbr 4 102 Ulr Hypotheekb dito 4 102 Oostene Oost Hong bank aand 144 RusL Hypotbeokbank pandb i 9J 99 Amekika Equit hypoth pnudb B Maiw L G Pr Lion corl 6 34V f ED HoU IJ Spoarw Mij aaiid lObV Mij totExpl V St Spw aand 96 Ned Ind Spoorwegni aand 186 Ned Zuid Afrik Spm aand 6 189V dito dito dito 1891 dito B 106V lTAIJE apoorwl 1887 89 A lSobl 3 57 5 2 8 Zuid ltal Spwonj A H obl 3 6 i 55 Polen Warschau Weonen aand 4 I44I RosL Gr Russ Spw Mij nsnd 5 98V Bahiacbe dito aand 66V 6BV Fastowa dito aand 6 77 fl Iwang Dombr dito aand B 1041 ICursk Ch Azow Sp kap aaud B loiv Losowo Sawast Sp Mij oblig 5 102V 1021 3 Orel Vitobsk lilo oblig B 10 iOl Zuid West dito aand 6 97 dito dito oblig 4 98V AMEEiEA Cent Pac 8p Mij obl 6 1001 Chic t North W pr Cv aand 140 dito dito Win St Peter obl 7 1361 Denver Rio Gr Spin eert v a 11 lOVa Illinois Central obl in goud 4 SB Louisv NashviUoCert v aand 627 Meiioo N Spw Mij leh p o 6 94 Miss Kansas v 4 pet prof aand 13 is u N York Ontario West aand 10 dito Penns Ohio oblig 8 98 8 1 Orogon Calif Ie bvp in goud B 71V St Paul Minn it Manit obl 7 1 lov Un Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 32 Canada Can South Cert v aand 60 Ven O Rallw JiNav lob d o 0 IS s Arasterd Onjnitiua My aaiul 210 Rottord Tramweg Maala aand 187 Ned Stad Amsterdam aand 3 108 Stad Roltordara aand 3 110 BiLGlB Stad Antiverpenl887 27 1 lr 2V Stad Brussel 1886 2V i 103 Hono Theis llegullr Gesellsch 4 117 OosTENR Slaatslooning 1880 B 1 126 K K Oo t B Cr 1880 9BV Spanje Stad Hailrid 8 1868 461 46 V r NfilHlz Hvp Sptibl cert 4 1895 Woecsdüg 6 Febr Donderdag 7 Vrijdng 8 Zaterdsg 9 WAÏERGETIJüEN TE GOUDA t avoods Hoog Laag 4 08 12 3 i 4 59 1 24 5 46 2 11 6 32 2 57 8Uiorj 5e is lïong Laag 3 41 12 06 4 36 1 01 5 23 1 48 G 07 2 34 3 20 7 18 3 43 4 06 8 03 4 28 4 50 8 47 5 12 Zondag 10 6 MMiiaudng II 7 41 Dinsdag 12 8 25 SPEINQTU den Oen Febr 2 5i n ADVERTENTISN Hoogheemraadschap Eijuland DIJKGRAAF RN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen by deze ter openbare kennis 1 dat de Ijjsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1895 van den eersten Donderdag in Februari 1895 af gedurende veertien dagen voor ieder ter lezing zullen hggen als volgt de lijsten van al de zestien districten ter Secretarie van liynland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure alwaar zg tevens tegeu betaling van 10 cents voor elke lysb verkrögbaar zijn die van het derde district aan de Cruguius die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aau de Leeghwater die van elk der overige districten ter Ge mpöntesecretarie vau de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistrieten 2 dat zy die vermeenen dat de lijsten niet nauwkeurig zi n opgemaakt gedurende veerttpn dagen na hei aanplakken dezer kennisgeving het recht hebben Imnne bezwaren met overlegging van de vereischte bewyzen am de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal besli sen i io dat door of vanwege het Hooglieemraadschap deze kennisgeving op 4 Februari 1895 zal worden aangeplakt Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rynland EGBKRÏ DE VRIES Dijkgraaf n P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaris SOCIËTEIT Ows Genoegett Bal Hasi Qé Ondergeteekende ia oudergewoonte weder geëtaleerd in de SOCIËTEIT met e FLISKE COLLECTIE COSTUMES © tliïlft S en M iSKËRS ZONDAG 17 FEBRUARI bijzondere ÉTALAGE om in aanmerking te komen voor de uitgeloofde pryz n van af 2 uur s middags Aanbevelend J G DURIVOU Costumier p Rotterdam üpenrijstuin 21 Visitekaarten ONDEmOUWEAABTEN Rouwkaarten met bijpassende Couveits worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken Courant Drukkery van A BRINKMAN ZN E CASSLTO TANDAltTS MAIJKT i U GOUDA te conaulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 uur voor TANUZIEKTKN VULLINGEN KÜNSTTAyOEN OBBITTEN enz VRIJDAGS van 10 tol 12 uur leoatelooxe behandeling Alle OPERATIÉN pijnloos FHANSCHE STOOMVERVERU KN Chemische Wasscherij VAN II OPPEVilEIHEU 19 Kruishade HottenUnn Gebreveteerd door Z M den Koning der 3b gen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Heeren en Dtunesgarderoben alsook alle Kindergoederen m Speciale inricknng voor het stoomen van pluchemantels veereu bont enz PJ IIUS Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prijzen 25 i o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afteverbaltr in 3 dagen te verven goederen in eene week DB aRANLtS MA ASINS DV StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon Universiteit8 Pro £ Gehm Ho ad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme er koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele jakjes k 25 cent Alom verkrijgbaar Fmteips TE PARIJS Zenden gratis en franco let praclitig peiüustieerd lODE ALBUI mot ftollandsciien of fransclien tek t bevHtLende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor hoeren danios en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MM JULES JALUZOT C PARIJS lion ware Sch it voor de oogulukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEVVAKIi G Hollandsche uitgave met 27 afb Pri s 2 ifulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die hot geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen biJ het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegeu inzending van het liedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Stalen van zyden wollen en katoenen stoffen taken enz enz wontcn eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welkevoordegoodeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijn Besletlingen van S5 franci en hooger worien met eene verhooging v n 5 0 0 franco oracht m orlj oan Inkomende rechten tn alle ptaatien van Nederland aan hals bezorgd De klanten hebben geene TormahLeitcn Toor de inklaring of anderaints te vervulion tiaar ons réixpéaltiêhuis re floiendaal Voord Brabant daarmede belast is W lt iawnjving tegen Jiobt Rlwiunatiek Lendenpyaen kortom iEil Anker Pain Expeiler lfgi is met het bilti laecii aan te vendoa tegen Cognac fin Bois X 40 d Liler De COaWAO riN BOIS Tan de Socl U Anonyma jrordt KVlevard in vBrisj e bemande fleatohea vau o Xilter inhoud vooralen T n het atteat van Dr P p yAN HAMEO HOOS P oeffl aoh f ISO t italult iid verkrijgbaar bU H J V W MKavi MELKERT Oosthavei IJES AnlierPain Expeller Yfg l moet dos steeda in iedar hmsgozin hS AnkerPain Expeller Prijs eo out 76 neut m 1 36 de llaacli YoQriiandaD ia de lasflel Apotheken en b F Ad Rlohler t Co Ie Rotterdam Te Gouda bij A WOLEb MaiM A U4b en ÜE LAAT en VAN sON apotheker Markt Ktaepelien en Holm s Quiiia Laroche en stdalhoudende QUIJNA LAROCHE is Je meest Kraclilige cii l erslerkende RI A WIJ aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekrüond met EEIIES UIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons a f 1 90 en ƒ J Depot te Gouda bij den Heer A H TEEPE Apotheker voorlieen C THIMKracpelica Holm Hofleveranciers Zeist mi Z Patent H Stollen ilgti icliarfi Iroiiiintt iiiiigllcl Du einiig fnï Uicti ir ilaiiG FitrliaUei Warnung Der grosse Erfolg aen umere PatentH Stollen errangen htt laai lu rersohledenên werthlomn Nachahmuttffen isgebart Uaft kaufe ttatiar ansero stets gcharfen H Stollen m mn um direct ot tr In tolchen ElienhMndlungen In dmtn UMiêrPlakat fwlê nebaititehênd auêgehangt ist SZ Pr Ulisten utfi Zeuffnisse gratis ittid franco Qouda Saelpersdruk vaa A BaiNKHiN k Zoon Een ongevraagd advies Gelijk gisteren in ona blad is gemeld zal er hedenavond eene vergadering plaats hebben der hberale kiesvereeniging Burgerplicht tot verkiezing o a van zes nieuwe bestuursleden in plaats van een gelijk getal leden die voor hunne benoeming hebben bedankt Het vras vfel eenigszins te verwachten dat vele leden huiverig zouden iijn in de tegenwoordige omstandigheden als geheel nieuw Bestuur op te treden in eene vereeniging waar de meeningen omtrent de kieswet uiteenloopen Immers wat de toekomst brongen kan ligt nog geheel in het duister Zal de in bewerking zijnde kieswet zoo ingericht zijn dat de scheuring in de liberale partij van blijvenden aard wordt en dat voorgoed de beide fraotiën elk baars weegs gaan Of wel zal het den minister Van Houten gelukken eene formule te vinden waarbij de vooruitstrevenden om een bekenden term te gebruiken zich voorloopig kunnen nederleggen ten einde tot de zoo lang gewenschte hervormingen te geraken Ziedaar vragen waarop niemand op dM oogenblik een antwooTQ geven kan en die toch zullen Beilissen over de toekomst der liberale partij zooals zij tot de jongste crisis samengesteld was Van weerszijden zullen de tijdelijk door de kieswet Tak gescheiden liberalen verstandig doen den tusschentgd te beschouwen als een soort wapenstilstand een tijd van afwachting van de dingen die komen zullen waarin zij alle moeten vermijden wat noodeloos verwarring sticht of eenigszins vooruitloopt op de te vallen beslissing na kennisneming van de plannen der nieuwe Kegeering In dien zin handelen over het algemeen de leiders der beide fractiëu in de Kamer en de kiesvereenigingen in de groote steden des lands Wij hebben steeds betreurd dat het afgetreden bestuur van Burgerplicht niet evenzoo heeft gedaan Het had de zaken gaande moeten houden totdat de plirtijen in den lande stelling hadden genomen tegenover de aanstaande kieswet Het is kwalijk aan te nemen dat de fEVltLB TOK TËEÜGGEEOEPEIT HDGH CONWAY IS Het zou beapottelyk zijn te zeggen dat ik verliefd geworden waa op een meisje dat ik slcoUts eveo gezien had met wie ik geen enkel woord gewjawld bad wier naam en woonplaats mij geheel onbekejd waren toph moei ik bekennen dat voor zoover het zien betreft dat meisje meer indruk op mij had gemaakt dan alle anderen die ik ooit te voren gezien had en ik had er vale zeer vele gezien Schoon was zij maar of de aantrekkingskracht de begoocheling daarin lag waa mg niet duidelyk Hoe het zij enlcel met het ouz ere nitzioht en den weinigen kaas van haar nog eens te ontmoeten rekte ik ons verblijf in Turin zoolang ik kon totdat mijn vriend Kenyon hoe insohikkelijk hg andera waa letterlgk al zijn geduid verloor en verklaarde dat als ik niet terstond meeging h i alleen afreisde Dut moest ik wel toogeven Tien dagen Inng had ik tevergeefs moete gedaan We pakten onze koffers en reisden naar andere oorden Van Turin reisden wy zuidwaarts naar Genua Plorenoe Bome Napels en andere kleinere plaatsen toen ataken we de straat van Messina over j reiaden door Sicilië en vertoefden te Palermo waar wy volgens afspraak opgenomen werden aau boord van een jaohti dat aan een anderen vriend toebehoorde We fractie Tak als geheel fer se een andere wet zal afkeuren evenmin dat de antiTakkianen per se alles zullen aanvaarden wat deze minister ontwerpt De wet Tak drong als een wig tussohen het bestaande verband van alle politieke partijen zoo kan eene wet Van Houfen weder eene geheel gewijzigde schifting te weeg brengen De groote meerderheid der kiezers toch verlangt eene kieswet en staat niet in den dienst van een bepaald politiek persoon of eene bepaalde fractie Na de publicatie van het nieuwe ontwerp zal eerst de tijd gekomen zijn om alleen gelijkgezinden in verschillende kampen te verzamelen Met de kieswet Tak is ook de daardoor ontstane partijgroepeering verdwenen althans voor het gros der kiezers Voor zoover wij de zaak begrijpen achtte de afgetreden bestuursleden de onder de liberalen ontstane breuk onheelbaar Wij zijn zoo vrij daaromtrent van meening te verschillen Geen breuk ia in de staatkunde onheelbaar als zij ontstaan is door verschil van meening over een bepaald punt iu de practijk Als de quaestie die de gemoederen verdeelde opgelost en van de baan is kunnen andere vragen de tijdelijk verdeelde geestverwanten weer samenbrengen Wij herinneren ons Fransaen van der Putten contra Thorbecke en Tak c s contra Kappeyno Heeft dit tijdelijk verschil van meening later deze mannen belet samen de liberale zaak te dienen Naar onze meening vatten sommigen deze politieke geschillen te veel op als eene personeele quaestie Misschien is dit ook eenigszins het geval met de afgetreden bestuurscommissie in de kiesvereeniging die zich gevoelig toont dat niet alle liberalen in den laatsten verkiezingsstrijd aan hare zijde stonden Deze opvatting komt ons voor geheel verkeerd te zijn Er was geen wantrouwen in het bestuur ook niet in den gestelden candidaat maar verschil van meening over een concreet wetsontwerp waarover de kiezer uitspraak moest doen Deze moest voor zich beslissen wat bij hem zwaarder woog het partijverband dan wel het belang des lands zooals hij dat opvatte Zij die met Burgerplicht van meening verschilden hadden op ons gemak gereisd overal zoo laug bhjvende als bet er ons beviel zoodat de zomer bijna teu einde was toen bet jacht na een aangenamen kruistooht ons in Engeland aan wat bracht Dikwijls na ons vertrek had ik oog weer aan bet meiqe gedacht dat ik in de San Giovani kerk gezien had zoo dikw ls zelfs dat ik zelf over mijne dwaasheid lachen moest Nog nooit had ik bet beeld van een vrouwengelaat zoo lang met mij omgedragen Er moet voor mijn oog iets zonderling betoorerends geweest z jn iu den aatd van hare sohoonbeid ledere trek stond mij levendig voor ware ik een achilder geweest ik had haar enkel uit de herinnering kunnen uitschilderen Laoh maar om mijne dwaasheid ik deed het zelf ook en ik baigon te merken dat hoe kort ik haar ock gezien had de indruk die zij op mij gamaakt had dag aan dag sterker werd inpïaats van zwakker Ik kon het mij nog niet vergeven dat ik Turin was uitgegaan zonder baar weer ontmoet te hebben al had ik er ook nog maanden laug moeten vertoeven Ik had een gevoel over my dat ik door de plaats te verlaten eeuen kans misgeloopen bad die een mensch maar éénmaal heeft in zijn leven Te loonden scheidden wij van elkander tCenyon en ik Hy wilde in Sohotland korhoenders gaan schieten Ik had myn plan voor t najaar nog niet gemaakt dus besloot ik vooreerst maar te Londen te bleven Was het toeral of was bet eene beschikking l Den eersten morgen na mijne aankomst moest ik in Begentstreet zijn ik ging die lange breede straat door maar myne gedachten waren ver weg Ik was besig bet dwaie verltDgea van mij of t lettea om waren door de omstandigheden genoodzaakt tegen hun vroegere medestanders op te treden doch daarvan behoeft het Bestuur zich persoonlijk niets aan te trekken Het komt ons voor dat in het belang eener geregelde afdoening van zaken de beste oplossing zal zijn dat het afgetreden Bestuur zijn taak voorloopig voortzet totdat die nieuwe kieswet haar werking doe gevoelen en vaste groepeering voor den aanstaanden btrijd der meeningen mogelijk make Bij tusschentijdsohe verkiezingen zooals de aanstaande keuze voor de Provinciale Staten heeft men meer aan mannen van ondervinding dan aan nieuwelingen Daarenboven is het een onloochenbaar feit dat in den boezem der kiesvereeniging zelve de groote meerderheid dezelfde richting volgt als het Bestuur Voorts treden bij de Prov Staten meer de locale belangen op den voorgrond dan de quaestie die de liberale partij verleden jaar verdeeld hield Om deze redenen zouden wij gaarne zien dat het afgetreden Bestuur op zijn besluit terugkwam dit is het meest in het algemeen belang en ook in dat der Kiesvereeniging Burgerplicht BINNENLAND GOUDA 6 Februari 1895 Door bet aangeven bg de Politie dat er etm kleedingstuk zon zyu ontvreemd stelde de Politie eeu onderzoek iu en arresteerde den vermoedelijken dader Ji de R die bekende het ontvreemde te Aarlanderveen te gelde gemaakt en den diefstal gepleegd te hebben Hy is naar bet huis vau bewaring te Rotterdam overgebracht Hedenmorgen is door de politie alhier aangehouden G H die nog 4 dagen hechteniE moest ondergaan Hy is eveneens naar het huis van bewaring te Rotterdam overgebracht Yan wege de Afdbeling Gouda en Omstreken der Hollandache Maatschappy van Landbouw zal op 13 Februari a n te Haastrecht een voordracht worden gehouden door den heer A Bos Zuivol Oonsulent voor 2uid Holtand over ZiiivelbereidinKc waartoe ook be terstond naar Tutio terug te keeren Die halfdonkere kerk met dat meisje en hare geleidster die ik dne maanden geleden gezien had stonden my telkens en telkens opnieuw voor den geest eu ziel daar op eens terwyl ik opkeek midden in bet hartje van Louden stonden zg voor mij Hoewol ik er over verstomd stond kwam geen oogenblik bet idee by mij op dat ik my vergiste Hetzy een droom hetzij eene begoocheling daar kwam het meisje waar ik zoo dikwijls aan gedacht had naar mij toe met de oude juffrouw naast zich Zij zagen er precies zoo uit als toen zy uit de 3an Giovani kerk kwamen Alleen de oude was wat meer op z n Ëngelsob gekleed maar het meisje was geheel hetzelfde Zij ziet er nogboter uit zeideikiQ mij zelven en myn hart sprong op in myn binnenste Zij gingen mij voorbij ik keerde mij om en hield ze in t oog Ja bet was eene beschikking I Nu ik haar zoo onverwacht weer voor my had gezien zou ik wel zorgen haar niet weer uit het oog te verliezen Ik wilde niet langer strijd voeren tegen myn gevoel De ontroering die mij beving toen ik haar weer van aangezicht tot aangezicht zag zeide my de waarheid Ik was verliefd smoorlyk verliefd Tweemaal slechts had ik baar gezien sleohls tweemaal maar dat waa voldoende om my te overtuigen dat als mijn levenslot my ooit moes verbinden met eene vrouw het met deze moest zyu al kende ik ook noch haren naam noch hare afkomst noch baar vaderland Ik had geen ki uB omtrent hetgeen mij thaoa te doen stond Ik moest de beide vrouwen volgen Derhalve ging ik meer dan eea uur achter haar op een eerbiedigen afstand overal waar te gingen Terwyl lij een of tWMraaal eeu maguija biaaenglngen bleef langstellenden zoowel mannen als vroaweat kunnen worden geïutrodnceerd Wy ontvingen een Tetreinkaart der IJswegen door de IJsbond Krimpenerwaard Ditgegeven De bewerking der kaart is duideiyk en zeer net en ieder kan tich indien by de Erimpenerwaard eens wil door rgden ge makkeiyk op de hoogte ntetlen welke vaarten hy gebruiken kan Wy twyfelea niet of velen zullen zich een dergelgke kurt atnschaffen Gisterenavond hield de heer Dr Et J Tan t Hoö te Kralingeu een voordracht in het Departement Gouda der Maatschappy tot Nat van t Algemeen c Spreker toonde aan dat het drinkwater de ziektekiemen bevatte van vale ziekten hy had verschillende waarnemingen gedaan en daarvan kaarten gemaakt en toonde de aanwezigen op die kaarten zyne fi aarnemingen aan De geheele roordracbt waa zeer leerryk en by monde van den Voorzitter werd hem den dank der aanwezigen gebracht Zondag 10 Febr des avonds te 7 nar zal in de Sociëteit Ons Genoegen i eene aitvoering plaats hebben vaa de afdeeling Qoada van den Ned Roomsch Katholieken volksbond Deze voerstelling wordt voor de leden der afdeeling toegankalgk gerteld t n een entrej ran f 0 25 ook niet leden kunnen tegeu betaling vao f 0 40 eveneens toegang verkrygen De opbrengst zal strekken tot bet stichten van eea fonds tot aanschaffing van eeu gebouw Aan de gistermiddag te Haastrecht gehoaden schoon hardry derij op schaatsen uitgeschreven door de Haastrechtache IJsclub werd deel genomen door 11 paren De Ie prys van f 25 werd behaald door N de Jong en mej A de Jong van Polsbroek De 2e prgs van f 10 door C Vergeer en mej M Vergeer uit Montfoort en De 3e prys door W P de Jong en mej M E de Jung van Polsbroek Aan de gisteren te Zevenhuizen gehouden hardrydery op schaatsen namen 10 peraoneu deel De baan waa circa 160 M lang De pryzen waren f 30 f 10 en f 5 De eerste prys werd behaald door F J de Boer te Wateringen de tweede door J Feenstra en de derde door L Feenstra beiden te Grouw Friesland ik wachten en als zij weer voortgingen ging ik weer van verre mede i66 dat het niet kon worden opgemerkt en niet hinderlyk kon zijn Zij gingen Begentstreet uit en verder door tot zy kwamen in die rijen nieuwe huizen die men Maida vale noemt Ik l6t e nauwkeurig op in welk buis zy binnengingen en toen ik eenige oogenblikken later daar voorbij kwam zag ik het meisje eenige bloemen zetten in eene btoemeavaas voor bet raam Daar woonden zy dus Het was eene beschikking 1 Ik was on eenmaal verlield en moest doen waartoe die liefde my aandreef Ik moest alles te weten komen aangaande deze onbekende ik moest met baar kennis maken en het recht krygen om in die londerliuge prachtige oogen te staren Ik moest haar hooien zpreken Ik moest lachen boe bespottelyk bet eigentyk waa verliefd te zjja op een meisje wier stem ik zelfs nooit gehoord had van wie ik niet wist welke taal zij sprak Haar de liefde ia nn ennail zoo dwaas Als zy eens de teugels in handen krijgt ment zij ons vreemde wegen op Ik nam een kloek besluit Ik keerde terug en belde aan bet buts aan Ken nette dienstmaagd opende de deur rfZyn bier niet nog kamers te huurf vroeg ik in de veronderstelling dat de onbekende niet het heele huis bewoonde De dienstmaagd antwoordde dat er nog kamers open stonden en toen ik mijn veHaugau te kennen gaf om ze te zien liet zy my eeoe zitkamer en eene slaapkamer zien beneden aoa de straat iW rdt VdfYOV O