Goudsche Courant, donderdag 7 februari 1895

Directe SpoorwegverbindlDg met GOUÜA WiDterdleost 18y4 95 Aangevangeo 1 Uclober Tyd vao Greenwicli GOÜDA ROTTERDAM 18 18 18 61 t 12 68 1 06 1 18 11 88 l Sl KOTTKRDAMd 9 61 10 17 10 27 10 S4 10 41 9 86 10 11 06 7 86 7 47 8 4 454 665 086 092 48 8 10 4 06 4 40 5 16 DEN HAAO GOUDA 30 9 88 9 4610 12 11 8812 16 1 S8 2 16 8 46 8 48 4 16 4 42 6 17 7 10 18 1 44 4 48 7 06 K ft K 1 49 w g t K t 7 11 10 30 ff 1 58 K ff 5 7 20 ff 9 11 ff ff M 10 86 ff 2 04 ff ff ff ff ff ff 7 26 ff ff ff 10 41 ff ff 2 09 ff ff ff ff 6 0 ff 7 31 ff 10 ff 9 58 10 1610 6212 0818 46 8 20 2 46 8 16 4 13 4 43 5 20 5 47 7 42 6 86 lO W U T K E C H T G O ü D A 9 68 11 84 12 02 12 60 3 10 3 80 8 6S 4 48 6 20 6 86 8 09 8 608 6 10 84 ff 10 16 11 50 12 26 ff 8 424 16 6 47 ff 9 119 2410 61 ff 30 84 ff ff ff ff ff 4 2 ff i ff ff fl l ff S 84 10 87 12 06 r 1 88 8 60 ff 4 87 6 20 7 ÜS 8 41 9 82 1107 AMSTEIDAHGOUDA 8 16 9 56 11 86 11 80 2 56 4 25 4 85 7 80 10 00 9 04 10 44 12 16 18 48 8 60 6 80 1 68 9 82 tl 146 1 66 8 03 2 0 10 08 10 11 10 47 18 08 12 40 2 16 8 07 8 18 OODDA DEN HAAG Gouda 7 80 8 16 9 09 9 87 10 49 18 11 18 21 18 64 1 27 S 66 4 46 6 27 6 69 7 18 8 89 9 87 11 06 11 18 18 4112 61 1 86 1 67 4 26 6 26 6 56 60UD A C TRECHT 10 06 10 19 10 66 12 48 2 S8 2 518 11 09 2 87 10 80 11 17 8 46 8 07 10 61 11 46 1 20 8 08 8 82 3 Q O U D A A MüTERDAU 10 01 10 66 8 11 8 61 10 66 18 18 1 8 40 4 47 8 88 7 46 10 14 Imaterdam Wp 6 606 46 6 86 8 42 11 18 enda 7 20 D IJaclttb te Oodarkerk a d Usel hield gisteren weditr d voor maoneD Er waren tien deelnemers De prys werd behaald door H Smita ait Stryen de earate premie door Arie Krenk de tweede door Coraelis Spek nyder Oaderkerkera Prachtige baceu waarop eeoe massa pobliek De plaataelgke mnziekTereenigin Exceloiorc vrooiykte den wedrtrÖd op Staten Oenerftal ie Kahke Zitting van Dinsdag 5 Februari 1895 De begrooting Tan Surinamf werd gisteren aangenomen na een korte rede van d n heer Wertheim waarin deze dankte voor de voornemens der Regeering om de kolonie op te helfen aandrong op maatregeleo om langs indirecten weg kapitaal naar Sariname te trekken wat de Minister zeer gaarne toe zeide Het hoofdstuk Eoloniën werd na io r yn geheel aangenomen Het ontwerp tob teruggaaf van bet waar borgkapitaal SamarangGberiboD werd terk Terdedigd door den heer Wertheim op gronden van rechtvaardigheid en biliyicheid daar bet waarborgkapitaut tuch errat zal worden teruggegeven als de atoomtram er ia en aan alle verplichtingen ia voldaan De heer Franaeo van de Potte ontkende ten stelUigate dat de Diet Ditvoeriog der codceaaie tn wyteu is aan de spoorwegpoHtiek of aan belemmeringen gesteld doorde Regeuring Reeds in 1885 heeft hy geconstateerd dat een spoorweg oomogeiyk waa on een str omtram ternaawernood zon rendeeren Hy is er bepaald t en De heer Vlielander Heio achtte hier geen mbade geleden en zag dos geen reden tot inhouding van het waarborgkapitaal De minister van Eoloniëo verdedigde de teruggaaf op denzelden grond Hy weersprak dat by de concesaionarissen de bedoeling zou hebban voorgezeten om de conceasie niet uit te voeren een aamenloop van omstandigheden was veeleer de oorzaak dat de concesaie niet werd uitgevoerd Hy zon zich schamen dat als de stroomtram er is de Slaat dau nog 2Vt ton erbg zou profiteeren Aan de orde is daarna de motie van de orde door de heeren Van Swinderen Breuning Van Weideren Bengers en Bergsma voorgesteld luidende De Kamer overwegende dat de onderstand door de burgerlybe armbesturen in TerachitleDde gemeenten van Friealand verleend buiten verhouding tot de plaataelyke middelen is gestegen spreekt den wensch nit dat de regeering onderzoeke welke van dezen ongezonden toestand de werkeiyke oorzaken zgn Na ampele discussie waarby de minister Van Houten verklaarde geen enquête noodig te vinden en voornemens te zya den toestand der gemeenten te regelen by bet ontwerp op de gemeentefinanciën trokken de voorstellers de motie in De Kamer is eindeiyk op reces uiteengegaan na nn eens geheel schoon schip te hebben gemaakt Alle voorstellen by dezen tak der vertegenwoordiging aanhangig zyn voor het oogeablik afgedaan Door de arründintements rechthank te Rotterdam werd in de zitting van Dinadag 5 Februari het volgende vonnis gewezen J C L 23 jaar schipper te Ouderkerk a d IJsel wegens mishandeling tot f5 boete auhs 5 dagen hechtenis 8 40 9 06 8 47 0 8 64 g 9 01 9 10 7 86 7 82 7 89 7 46 7 S6 Soada 80 Ueordreekt g Nienwerkerk OapdUa f Eotterdam 7 6 08 6 18 6 81 6 89 6 86 otterdam 5 OapeUa S IO KiMtwnierk 6 19 UoordrKjkt 6 S6 oada 5 88 7 4B 1 06 1 11 1 17 1 86 1 82 Zev H T 4S 8 47 Bl Kr 7 47 2 ZeBw 7 S8 8 66 N dL d 8 08 Toorb 8 07 9 08 11 82 iHage 8 12 9 18 9 89 10 07 11 87 Gonda 6 86 6 40 7 66 8 0 8 81 Oudsw 6 60 6 54 Weerden 6 69 7 08 8 18 Vtraekt 8 18 7 28 8 28 8 41 40 7 f 8 81 9 19 Qottda Anstordam Wp Op de aanklacht dat hy den 6 Nov te Hekendorp moedwillig Teunia Verwoerd zou hebben geslagen atund daarna terecht C v A 43 jaar visscber aldaar Ook dit was weer een burenquaestie die in herinnering bracht van Zeggeleu s gulden woorden Ocb laat ons toch nimmer het leven vergallen door over steentjes en strootjes te vallen Hy die te prikkelbaar is van natuur wordt licht gewchnwd als een lastig gebuur enz De Nieuwenhoornsche en Hekendorpsche menschen moeten dat eens nalezen I De beklaagde bekende den slag gegeven te hebben Hy zeide al 20 jaar getrouwd te zyn en nog nooit iets aan de hand gehad te hebben Bovendien was geslagen zóó dat hg den dokter moest vragen waar zijn hoofd stood Bn wat de verklaringen betreft van eene vrouw als getuige gehoord die zat te liegen a sof ze zelve geloofde dat t waar was homerisch gelach op de tribune Eigenlijk zei de bekl dacht ik dat ik de beleedigde was want men had zyn eigendomsrecht geschonden Eisch 3 dagen gevangenisatraf waarmee bekl nooit genoegen zoo nemen omdat dat een goed zaskie zou worden voor bekl Zouderlinge adreskaartjea achtergeluteu I In den cht van 27 op 28 Jan jl werden bij den landbouwer A O te Nieuwkoop een elftal eenden uit een gesloten schuur ontvreemd De dieven lieten een jeneverflesch en een kerkboek achter Deze voorwerpen hebben de politie geholpen by het opaporen der daders ui zekeren J v G een persoon die reeds meermalen met de politie keonia maakte en nog een straftyd te goed heeft en een inwoner van Ter Aar Beide dieven bevinden zich in hechtenis Onder Barendrecht was gisterochtend de Idjarige zoon van de wed M Jougezuster met een jachtgeweer in het veld om ganaen t schieten toen zyn broeder een schot hoorde vallen en hem tegelyk zag ter aarde storten Naderby komende ontdekte men dat hy zwaar verwond was nan den rechterstaap en in huis bezweek by Uaar er niemand lo de nabyheid was weet men niet hoe het ongeluk zich heelt toegedragen Een jaar geleden verloor een andere oon dier weduwe op dezel de fryze het leren Met betrekking tot de vordL riug van f 40 000 door een zalmvisscher te fcliedrecht tegen een aannemer ingesteld op grond dat deze hem schade in zilne visschery had berokkend heeft het Haagache gerechtshof termen gevonden om het bedrag der schadevergoeding te bepalen op f 1000 Volgens de Hamburger Börsen Halle isde eenige die ter verantwoording zonde kuuuenworden geroepen wegens de ondergang van hetstoumscbip Elbe de opperstuurman vaa bets s Crathie die de wacht had toeo de aanvaring plaats vond eu dau nog zoude de hestraffiug niet groot genoeg zijn in verhoudingvan de ontzettende ramp De Engelsche wetzoude hem alecbts kunnen vervolgen volgenshet internationale strafrecht ter zee wegens reckless navigation roekeloos besturen vanzijn stoomschip en de straf daarop zoudeschorsing an zijn patent vnor twualf maandenof langer zyn Eeue aanklacht wegons manslag is volgens de Engelsche usnntiën niet aante nemen doch wegens de groote ramp nietonmogelyk Volgens de i Börsenhalle liep de Elbe eene vaart van 15 mylen per uur en stuurde Z W terwyl de Oratbiec met eene N N westelyken koers ongeveer 8 3 myl vaart kan gemaakt hebben De Crathie moet de lichten van de Elbe in eene Nnord oosceiyke richting aan stuurboord in bet gezicht bekomen hebben en moet t derbiilve met bakboord roer achter de Elbe heeovaren doch behield integendeel zyne koers tot dat het te laat was De Weserloods De Haarde die zich aan boord van de Elbet bevond rapporteert dat hij na het stoomschip in zee geloodst te hebben iülj den 30en Januari van 12 tot 4 uur düft ochtends op de brug bevond en toen naar zyn hut ging Van dien tyd af had de opperstourmau de wacht op de brug 10 66 11 08 11 09 11 18 11 86 8 86 9 40 4 67 9 11 9 49 0 I 6 16 6 08 u 6 28 f 81 6 20 H 6 36 6 41 7 48 18 4 47 6 28 5 67 7 46 8 8810 14 g 6 87 f 7 69 10 87 y 6 06 6 46 6 17 8 07 8 66 10 86 60 6 29 6 216 86 8 28 9 1110 68 10 10 9 10 1611 88 11 43 Op he hooren van een geweldig gekraak op de hoogte der machinekamer begaf ik my onmiddeiyk op de brug waar ik den opperstuurman en di n kapitein Van Gosiel aantrof De opperstuurman begaf ztch van de brug af om het toezicht te houden bij het te water laten der booten terwyl de gezagvoerder order gaf om vuurpylen af te steken hetgeen onmiddellyk gebeurde terwyl ik de stoomfluit herhaald malen deed fluiten totdat de gezagvoerder my opdroeg aan den len machinist te vragen of de schotten waterdicht waren en of de pompen in orde waren Aan bakboord achter uit zag ik eenige lichten die ik voor die van bet stoomschip hield By het naar beneden gaan moest ik echter wegens het vele water terugkeeren Dewyl ik zag dat de Elbe c spoedig zoude zinken liet ik my aan de sloepata ie van de boot No 3 uaar beneden zakken en vond die met menseben gevu d Ik was de laatste die er in kwam In de tweede boot welke met vrouwen en kinderen gevuld was bevond zich de tweede stuurman Helmers Deze sloeg om en werd stuk geslagen Eene vrouw die zich aan de stukken der boot bad bovengéhouden werd nog door ons gered en zooals reeds gemeld werd in onze boot door de tra i Ier Wildflower € aangetroffen De loods is van meening dat de Blbe € hoewel de machine 4 dadelyk stil stonden nog een groote vaart heeft gehad en by heeft by het aanbreken van deu dag uit de boot het stoomschip gezien dat by voor de Crathie € beeft gehouden betge n overeenkomt met de verklaring van den Engelschen gezagvoerder Dat de Cr8thie de lElbet aan zyn lot overgelaten en weggeetoomd zoude zijn is derhalve niet aan te nemen Door de groote vaartclie het stoomschip na de aanvaring behield en door het uitgaan der electrische verlichting begrypt hy dat de J Elbe uit het ge icht verloren werd doch begrypt hy niet dat de gezagvoerder van de Crathie uit de opstygende raketten kon opmaken dat de E bec uiet in nood verkeerde De schadevergoeding door de iNorddeutscbe Llnjd in bet gunstigste geval te verkrygen kan niet booger zyn dan 5 a 6000 pond dewyl de Crathie niet meer waard is Ware het een Engelsch stoomschip geweest dat verongelukt was dan waren de reeders verplicht wegens levensverlies uit bun particulier vermogen nog £ 15 per regist rton bovendien te vergoeden Een kind in de wieg verbrand Zondag werd door ouders te Breda dienaar liet ijs gingen om heete mclkc te verkoopen het jongste kindje in een wieg bij de kachel geplaatst onder toezicht van een ouder zusje Oe kleine chijnt met de deken te hebben gespeeld die zoodoend tegen de kachel geraakte met het gevolg dat kiud en wieg in brand geraakten en verbranden Ook bet oudere kiud bekwam brandwonden Het Schoolblad bespreekt de jongste onderwysdebatten in de Eerste Kamer Na een kort overzicht van de discussies gegeven te hebben zegt bet blad Art 33 moest gehandhaafd worden dat sprak van zelf ook da minister zon dit doen en had by indertyd als kamerlid zich sterk tegen dat artikel verzet en al bezat het ook thans niet zijn sympathie Met genoegen constateerde by echter dat tot dusver de 3e alinea van bedoeld artikel waarby eeo onderwyzer wegens piichtverzuim in dit opzicht iu zyn bevoegdheid tot bet geven van onderwys aan een openbare school door de regpering kan geschorst worden een doode letter is gebleven terwijl hy de hoop uitsprak dat dit ook in het vervolg zoo zou blyven De onderwijzers ra gen dus üI van mr Van Houten voor hunne jaarwedden en woduwenpensioeoen niets te wachten hebben een ketterjacht tengevolge van uitlatingen buiten de school is van henr iet te vreezen De Werkmansbodet na vermeld te hebben wat door de Regeering omtrent de opvatting van baar taak is gezegd waagt zich wat den loon der parlementaire werkzaamheden betreft a0 de volgunde voorspelling 7 10 6 66 6 08 6 10 6 17 6 86 8 60 7 80 3 48 6 48 2 30 1 44 4 10 iOUDA 11 60 18 80 Hage 5 48 7 20 7 48 8 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 n Z v U 6 19 f y Gnada 6 30 7 60 8 18 Utrecht 6 88 7 60 Woerden 6 68 8 11 Üud9WBter7 07 8 19 I Gouda 7 80 8 82 De kieswet komt eerst nog in dit zittiugjaar zóó tijdig dnt zij voor of iu den tijd dat bet gewoonlijk zomervacantie is in de afdeelingen kon worden behandeld op de kieswet volgt de wet tot wyzi ging van de personeele belasting en daarop die tot regeling van de gepieentefioanciën De kieswet zal wel zoo spoedig mogetyk in de afdeelingen der Tweede Kamer worden behandeld Tarwyi van dat onderzoek het voorloopig verslag wordt opgemaakt en de Regeering dat verslag beantwoordt dat eener en anderzyda zoo lang mogelyk kan worden gerekt zullen de wetten tot wyziging van het personeel en regeling der gemeente fl o ancien in de afdeelingen worden onderzocht en met al den spoed die mogelyk is iu staat van wijzen dat is voor openbare behandeling in gereedheid worden gebracht Zoo kon het gebuoren dat op een te denken tydstip kieswet persooeele wet en gemeentewet roer openbare bebaudeliug gere d liggen en de Kamer zal hebben te beslissen welke van de drie £ e het eerst onder handen wil nemen Indien de Kamer voor die beslissing wurdt teld is de kans groot dat haar meerderhei f die de kiesrechtuitbreiding nog aliyd geon goed hart toedraagt en die baar liever zou weg zien blyven dan komen de behandeling der drie ontwerpen in deze volgorde bepaalt Personeele wet gemeentewet kieswet Wanneer de keuztt anders uitvatt zal het alléén zyn omdat het te vreezen is dut hy een bebaodeling in de door ons veronderstelde volgorde de kieswet niet vcor 1 Januari 1897 gereed zou kunnen zyn en zy dienst olgeus dat jaar niet zou kunnen werken Eu om i e verkiezingen in 1897 nog onder de tegenwoordige wut te doen plaatshebben zoover zal men het waarschynljjk niet durven laten komen Voor dat geval echter wordt er nu reeds op gerekend dut d Kamer als zy de kiesrechtuitbreiding heett afgedaan en zich daarmede als t ware een bewys van onbevoegd heid heeft gegeven om verder als vertegenwoordiging des volks te handelen nog tot koit vóór het tydstip der verkiezingen ingrijpende wet vooratellpn tfe doen behandelen als die tot wijziging der personeele belasting en der regeling van de gemeente financiën Wij hopen vao harle dat wy ons in deze voorstelling mogen vepgisseo maar wy vreezen dat dit bet geval niet zal zijn Over het ambtenaarspersoneel in China Iaat zich em Jhineesch blad de te Shanghai verschynende ChênPao onverholen uit Men heeft zich verwonderd dat de keizer den heer von Hannecken de bekende Duitschen hoofdofficier iu Chineescheu dienst ter audiëntie outboden heeft terwijl hij toch rondom zich genoeg hooggeplaatste Chineesche ambtenaren bad die hem over allerlei toestunden inliehtingen konden geven Doch de keizer weet maar al te goed hoe weinig hy op die hooge beambten ertrouwen kan De militaire mandarynen zyn er slechts op uit met de voor de solduteii bestemde suldij hun eigen beurs te vullen en de staatsgelden te gebruiken Vdor hunne amusementen drink elagen zangeressen enz Wel boaden zij van tyd tot tyd inspecties doch dat is slechts comediespel louter schyniertoonitig Zoocira zy tegenover een vyandelyk lejrer at an is hun moed niet grooter dan die eener muis nog eer het tot een werkelyken stryd komt trekken zy terug De kommandeerende officieren der vloot dryven hun spel oog veel schandelyker dau hunne kameraden der landmacht Met hunne dubbeloogige paowenveeren en gele staatsierokken trotseeren zy allen en alles rondom lich en behandelen de Chineesch kooplieden lu bet buitenland die hen hunne opwachting komen miken en soms te hunner eere groote feesten aanleggen met verregaanden hoogmoed eu minachting Slechts wyu en gezang vinden genade in hnnne oogen En zulke heeren zouden in staat zijn byzoudere kracnt te ontwikkelen en den vyand behooilyk het hoofd te bieden Even goed kon men van hen verlangen dat zy ten hemel zouden opvaren 9 4 r 9 47 9 64 10 01 10 10 8 68 4 20 9 08 11 JO U SO 6 81 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 Ml 9 80 9 1 8 80 10 08 8 06 M 6 61 By de burgerlyke ambtenaren is de verdorvenheid nog erger en de achaadelykste gebreken kan men bun ten laste leggen Vooreerst bv de geldznchfc flet streven der meeste beambten is daarop gericht hun eigen zak te vullen en zooveel geld als mogelyk is hy elkaar te schrapen Banken en pandhuizen waarin ze hun geld beleggeu verryzen in de groote steden als paddestoelen uit deu grond Hoe meer zich hun privaat vermogen vergroot d s te mesr stygt bun schraapzucht enzykenui n voor huiHie onderdrukkingen eu nitzuigery schier geen grenren Vandaar ook dat gevallen mogelyk zyn als dat van zekeren beambte waarvan verteld werd dat by by den aankoop van krygsmateriaal 2 millioen in eigen kas liet glyden waarover zyn chef zoo in toorn ontstak dat by hem een oorvyv toediende Moge de zaak zich al niet juist zoo toegedragen hebben er moet toch wel wat van wasT zyn dat aanleiding gaf tot dergelyke geruchten Terwy ulke beambten zich niet ontzien bet volk wiens welzijn te bevorderen zyn heiligste plicht is op de schandelykste wyze uit te putten en als tygers on gieren have en goed at te persen kruipen zy daarentegen met de meest slaafscbe onderworpenheid Hun gansche gedrag is er op berekeod dezen te vleien en huu gunst te verwerven Om taotai te worden maakt meueeuhoog geplaatst ambtenaar tot zyn aangenomen vader en om tot lid der Hanlin aeademie te geraken laat men diens liefje in eene voorname familie opnemen Een tweede kenteeken der ambteuaren is hunne onbekwaamheid Het ontbreekt hun aan de allernoodzakelykste kennis Di n groeten beer uit te hangen dat verstaan éij van de financieele rechterlijke on krygskuftdigf wetenschappen hebben zy geen begrip Alles wordt slechts naar verouderde roosters eu statuten bewerkt Als de vyand nadert wordt in alleryl een burgerwacht onder de wapenen geroepen en recruteo aangeworven alles zonder de minste orde nf regel Niettegenstaande de ongehoordste sommt n gelds voor soldij levensmiddelen en oorlogsmateriaal worden uitgegeven kunnen zy nog niet op den klein steu vooruitgang wijzen I In plaats van de onde geschikteu aan huo Uicht te houden laat men ze in hun domme pneerlyke bundelingen rustig voortgaan ja ondersteunt hen zelfs daarbij en maak ten slotte zelfs nog gemeene zaak met den Vyand De vrienden en betrekkingen van d n hooggeplaatsten heer doen natuurlijk al even 00 Dp vos matigt zich de kracht des tygers aan Bij zulke toestanden kun men zich dus biet verwonderen dat de keizer eeu vreemd hoofdofficier die zich in den oorlog tegen Japan by het Chineebche leger verdienstelyk maakte ten gehoore heeft ontboden om ditius i aad en oordeel in te winnen Zondag den 3en Februari werd derywielentantoonstelling te Amsterdam geopend in het ï aleis voor Volkavlyt te 12 uur en te 2 uur opeuge teld tegen de matige entree van f 0 50 lader die in de wielersport belangstelt en gelegenheid heeft te gaan zien ruden we aan djeze hoogst belangrijke expositie in oogenachouw te nemen De voorna imste fabrikanten en gtoothandelaars in buiten en binnenland ecposeerden hier en de collectie is zóó aanzieulyk groot en voor sportman zóó mteressant dut men het regehngs comité geluk mag weugehen met zyn zoo uitnemend geslaagd werk il de eerste plaats vermelden wy dat iedere ttiutoonstellingdag opgeluisterd wordt door concerten enz zoodat wie 40 cent betaalt zi n oogen en zyo ooren een genoegen kan doen en dus dubbel genot smaakt Zoo zjjn er Humber rywielen Enfield Durkopff Coventry Goetset Simplet Singer Vrolyk en Tymperly Falcon Encore Conqueror Osmond Witworth Raleigh Trent Star P mier en Hadley ook Jsap Edeus rywiet is er te zien Dit keurige ry wiel weegt slechts 9 kilo De koning en de kroonprins van Belgi hebben ook hun rywielen iugezonden Déze drie zyn te vinden by bet vak waar Hnmber exposeert die ook uitstuurde een ryvrlel voor kunstryders pi m 3 meter hoog mét een balanceer stang en van buiteugewone Boiiditeit Ook de Nederlaudsche industrie ontbreekt niit zoo exposeerde in de groote zaal de Groninger rywielfabriek ouder andere een damessafoty imitatie ivoor gemailleerd keurig afgewelrkt Ook de firma Baviog en Lelsz uit Grouii gen zond eenige fraaie rywielen in De A N W B exposeert in een glazen kast alles wat met hem iu betrekking staat medailles wegwyzers kampioenen enz en zeer de bezichtiging waard de gouden Begeér cnp e firma Begeer zond zeer fraaie insignes en medailles The Frdmier een fabriek die reeds 251 jaar bestaat en verleden jaar 20000 stuks afleverde zond ook in een jonge dame met het nieuwste en elegantste rywielcostuum die eenige uren van den dag zit op eeu prachtige damea safety zooals er geen tweede te vinden is De firma s N J Kampers en Co te Amsterdam Bi Gerritsen te Nijmegen exposeerden me Kievenaar en Go te Rotterdam op de Galjery De firma Bingham uit onze vaderstad zond benWens eanige rywielen een prachtigen lil veren beker in door haar uitgeloofd voor hetrecord over di n afstand Rotterdam Dordrecht En de Aeolas rywielfabriek bleef ook nietachter i Het helaugryk vraagstuk van den tooneelkus is wed r opgerrkeld door het ontslag door den directeur van het Raimund T heater te Weeneu aan een zyuer beste actrices mC vrouw Leuthold verleend Dit besluit wordt in het volt ende schryven gemotiveerd Het valt my niet gemakkelyk midden in het seizoen een eerste sujet te laten gaan maar ik ben tot de overtuiging gekomen dat gy niet langer in staat zyt uw beroep als tooueelspeelster uit te oefenen zonder dagelyks nieuwe eonfiicleii te veroorzaken Toen gy m het hu elyk zoudt treden handhaafde ik uw contract iu de onderstelling dat gy ook als getrouwde vrouw ide voor uw beroep noodige vryheid zoudt behouden Maar nu strekt uw heer gemaal zyn onloochenbare echtelijke rechten zoo ver uit dat hij u vert iedt op het tooneel iemand te kussen en u te laten kussen Telkens als gy optreed zit bij op de eerste ry als er een tooneel komt waarin gy moet gekust worden wordt hy onrustig en a s de kus is g geven springt by op en verlaat de zaal pij geraakt daardoor van uw stuk i gü verzet u tegen de kassen die gy volgens uwfe rol met verrukking moest ontvangen en beantwoorden gy brengt uwe medespelers iuide war eu verklaart zelfi onder de voorstelling dat gy niet verder wilt spelen Ik waardeer de gevoelens vau mynheer uw gemaal maar een dergelyke toestand is toch onhoudbaar Een kus op het tooneel gegeten ten aanschouwe van duizond menschen is iets geheel conventioneels en niemand denkt daarby iet Als uw heer gemaal u vandaag het kussen verbiedt kan hy u morgen wel verbieden u te lateu omarmen eu overmorgen vindt liy het misschien shockiug als gij op den schoot van eeu medespeler gaat zitten Met een dorKelijke beperking van de pe soonlijke vriijheid kan men onmogelijk het emplooi van première amourense spelen eu daarom verkia ir ik uw contract met het Raimiind TheaCpr ontbondpn Het gerechtshor te s Gravenhage heeft in de zaak van de beide personen die te Rotterdam voor ge amenlyke rekening een agentschap in rywielen zonden vestigen beslist dat de eed door appellant opgedragen aan zyo wederpaitij die zich bad teruggetrokken beslissend is omtrent het tusschen hen al of niet tot stand gekomen zyn van eene overeenkomst Het bevestigde voor het geval die eed door geïntiuieerde wfordt afgelegd het vonnis der Haagsche rechtbank met dien verstande dat de vordering toi ontbinding der overeenkomst met schadevergoeding wordt ontzegd terwyl by weigering of terugwyzing van deit eed de vordering wurdt toegewezen met bepaling dat de schade zul worden opgemaakt bij staat De dag voor bet afleggen van den eed s bepaald op 18 Februari Men meldt aan de Amst Thans blykt dut ook b de administratieder kerkvoogdij en diaconie der Ned Herv Gem Ie Acblum Fr eeu belangrijk tekortaanwezig moet yn Men noemt een passiefvan ruim i 20 000 doch officieel is het nogniet bekend in hoeverre deze rijTers waarheidbevatten f Tegen Abram Soep van Amsterdam thans zonder bekende Woonplaats een bekend jeugdig socialist is door het openbaar ministerie by bet Harliuger kantongerecht 20 dagen hechtenis of f 100 boete geeischt wegens bet dragen van verboden wapentuig in de gelag kamer van den bierhulRhouder Tj Stienstia toen het meubilair van dezen zou worden verkocht De revolver is verbeurd verklaard Op 16 Februari e k zal voor le tribunal de première instance te Turnhout behandeld worden de op 9 November van t vorige jaar begane brutale oplichting eu schaking van de zestienjarige dochter van G te Lierop nahy Zameren De ontvoerder is genaamd Tits en is Antwerpenaar van geboorte Te Turnhout wist indertyd H meisje te ontsnappen aan haar ontvoerder I Leopold I wandelde op zekeren dag in burgerkleeren langs een kazerne waar een jong soldaat in een scliildwachthuisJB smakelyk aan een dikken worst stond te smullen I Jongen zei de koaing is moeder je komen bezoeken Ja mijnheer antwoordde de soldaat En van welke provipcie zyt gy € Raad n keer C i Uit Limburg i Gy zyt er niet It I Uit Brabant Gy zyt er nog niet I c Uit West Vlaai deren Ja Maar me dunkt mynheer dat gy er ook als een oud sf ldaat uitziet Wat zyt gy Raad nn ook elons sprak de Vorst Kapitein Nog meer Majoor Gy zyt er niet U i Kolonel Gy zyt er nug niet Ie I Generaal Evenmin I Maar dan zyt gij de Koning Inderdaad Lieve hemel toch Dan had ik myn geweermoeten presenteeren Zekerlyk Jawel t is goed Maar houdt als t u belieft dun even myn worst vast Het voeder van het vee voor een maaltyd bestemd moet iu de kleine dikwyls herhaalde porties voorgelegd wordöo omdat het vee een afkeer heeft van bennnffeld voer ja dit zelfs liggen laat zelfs voor het volkomen verzadigd Is Hoe kleiner de telkens gegeven porties zyn hoe beter het geljeel Teiteerd wordt en hoe sgaarzamér men het vee kan houden behoudeosj een voldoende verzadiging die altyd onvcorwaardelyk noodig blyft De prijs der machinale Uatelsteenen is in den laatsten tyd aan de steenfabrieken langs deu IJsel gestegen Sommige fabrieken hebbeu geheel geen voorraad meer Door den natten zomer van 1894 ziju er veel minder steenen gemaakt dan in andere jaren By een eenigszins gunstig voorjaar zal er dus voor vele nyvere handen druk werk zyn Door de lage prijzen is deze tak van uyve heid zeer achteruitgegaan en ia menige fabriek langs den IJsel gesloopt Men schrijft uit Sneek Het keurig gekostumeerde Hindetooper gezelschap dat Zaterdag eene vergeefsche reis naar Leeuwarden maakte hield onderweg halt te Sneek waar het hoofd van het gezeUchap de heer Nauta burgemeester van Hindnloopen de boodschap zond of een wandeling door de stad verguud was Burgemeester Alma gaf niet alleen volgaarne daarvoor zyne toestemming maar voegde er by dat een bezoek van de Bindeloopers hem hoogst welkom zou zyn Vooraf bad de chef van hut spoorstation naar school No 1 meisjesschool eene invitatie gezonden waarop 15 leerlingen nit de hoogste klassen naar het taiiou wandelden om de scbonue kleederdracbten te bewonderen Te half twee ver ebenen de reizigers in de vergadering van Borg en Weth Na aanbieding vafi den cerewyn het zingen vju eenige Frysk 8ankjis eui nam men afscheid Er werd een wandeltocht door de stad gemaakt en met den trein van zessen zette men dé reis naar Hindeloopen voort Dat tal van personen den stoet volgden spreekt van zelf Die typische kleeding der tien dames was voor oud eu jong eeue verrassende verscbyning De ongebnvrden onder het gezelschap herkende men terstond aan het hoofddeksel bet welk van dat der gehuwden aanmerkelyk verschilde Sommige dames droegen aan de linkerzy een zilveren ketting zonder bal terwyl anderen met laatstgenoemden er aau pronkten Op de vraag waarom de een deien droeg en de ander niet antwoordde men dat laati tgenoemd sieraad denzelfden dienst deed als in dfczen tyd do engagementsring Met de vraag wolöte de knotte de bal bedoelde men wilt ge de myne worden Een trein van den Southern Pacific Railway is by Wilcox in Arizona door vyf gemaskerde roovers aangevallen Nadat de roovera bet treinpersoncel badden overmeesterd hebben zy de brandkast in den postwagen met dynamiet open laten springen en een waarde van 10 000 Mexicaansche dollars buitgemaakt In het Maandblad tegen vervalschingen wordt gewaarschuwd voor geheel dichtslaande broodirommeltjes voor kinderen die van binuen met witte verfstof zyn gekleurd welke blykirns scheikundig onderzoek Ioodverbindingen bevat Die verfstof laat gemakkelyk los en stukjes hiervan kunnen zeer Hebt in de voedingsmiddelen geraken Daarom ontraadt bet Maandblad het gebruik van die trommeltjes Het blad voegt er by dat de importeur volkomen te goeder trouw was en den voorraad nn zal terugzenden zonder er meer vrd te verkoopen Het feit werd door een toeval ontdekt door een zorgzame huismoeder die het afbrokkelen van de verf bemerkt had en den raad van een deskundige inriep Het Maandblad vraagt hoe lang het nog duren zal alvorens men in ons land efenals reeds in Rusland Rnmenië en zelfs in Torkye 6n Argentinië geschiedt verklaringen van oapchadelykheid hy het invoeren van dergelyke artikelen zal eisohen Bnitenlanilscb UverzIcJit De zitting van het Engelsche i parlement iagisteren geregeld i In de troonrede verklaart de Koningin dat de betrekkingen met de vreemde mogendheden van vriendschappelyken aard en bevredigend blyven Verder wordt er gewag gemaakt van het vergelyk met Fraukryk getroffen io zake de grensregeling met Sierra Leone en wordt de oorlog tusschen China en Japan betronrd De regeering btyft intnsschen met de mogendheden welke in die streken belangen hebben op vertronwelyke en hartelyke wyze in verbinding en zal geene gunstige gelegenheid verliezen om een vreedzaam einde te stellen aan den atryd Na een verslag ontvangen te hebben over de buitensporigheden doorTurksche troepen in sommige distrikten van KleittAzië b aao beeft de regeering gemeend in vereeniging met andere mogendheden bij de Porte een vertoog te moeten indienen De Sultan heeft zijn voornemen te kennen gegevso de schuldige officieren en soldaten streng te straffen Hy heeft reeds eene commissie van onderzoek uitgezonden Afgevaardigden dar mogendheden die coninla te Erzeroem hebben zullen de commissie vergezellen De troonrede kondigt verder de indiening aan van wetsontwerpen tot wyziging van de agrarische wet in Ierland tot verbetering vnn bet lot der uitgezette paobtera tot opheffing der Anglikaansche kerk in Wales als staatskerk tot local option tot verwezenlyking van bet éen man éen stem en tot het instellen van Bcbeidagerechten tusschen arbeiders en patroons D3 Daily News die zeker niet ouder de verdenking ligt van de politieke nitsichten voor de Regeering overdreven donker te willen maken becyfert de meerderheid van Lord Rosebery in het Lagerhuis op slechts 30 de negen Parnellisten en Keir Hardie inbegrepen en bet blad geeft toe dat indien dit tiental zich téf eu de Regeering mocht verkiezen te wenden é ue enkele stem van het grootste gewicht zou kannen worden De behandeling der Umsturi VorlagB in de commissie van rapporteurs nit den Pnitschen Ryksdag is niet geschikt om de aanneming van dat ontwerp in de openbare zitting te bevorderen De tegenstanders van het wetsvoorstel weten het langzamerhand voor iedereen onaannemelyk te maken door elke toevoeging te steunen die de uitbreidiog van het beginsel dor wet ten doel heeft Zoo nu weder door de aanneming van het amendement waarby ook de verheerlyking van het doel strafbaar wordt gesteld Deze toevoeging maakt § III a voor de conservatieven en nationaal liberalen onaannemelyk vqtgens de verklaring van baron Von Stumm En de kans dat de geheale wet daarom verworpen zal worden is zeer toegenomen De afgevaardigde Liebermann anti aemiat heeft verklaard dat hij en zyne vrieuden tegen het ontwerp zullen stemmen als er bepaliogen in worden opgenomen die hun beletten zouden tegen den Talmud op te treden En dadelyk wordt een voorstel gereed gemaakt om aan dien wensch der antisemieten te voldoen en ook voor hen bet ontwerp onaannemelyk te maken Uit de goheele beraadslaging in de oommissie blykt dat men bet maar niet eens kan worden over het begrip wat Umstnrz is en dat men bevreesd is strafbepalingen in de wet op te nemen dïe zich later tegen de voorstellers zetven souden kunnen keeren By de behandeling der Pruisische begrooting kwam een kanaal plan ter sprake dat voor onze Noordelyke provincies van belang zon kunnen zyn By den post kanaal ter verbinding van bet dicht hy onze grenzen gelegen ZuidNoordkanaal met de Hoogeveensohe vaart stelde de Casselsche afgevaardigde Von Pappenheim voor het ontwerp aan de b rootiugscommiseie ter herziening terug te zenden De heer von Hammerstein Loxten minister van Landbouw Met den meestaa aandrang verzoek ik u dezen post toe te staan Met deze verbinding in het kanalen net dat wy daar aangelegd hebben compleet De landeigenaars zullen daardoor voor eenige producten een markt in Holland verkrygen eo van daar meststoffen kunnen aanvoeren Voor den invoer uit het buitenland zyn dote kaoalen van geen beteekenis De afgevaardigde dr Lotz Leer vreest te groeten watertoevoer door dit geprojecteerde kanaal naar het al te waterryke Zuid Noord kanaal Even erg als dat water vreest deze heer de cholera die door dit kanaal veereen nieuwe gelegenheid zon krygen Dnitsohlacd binnen te dringen De minister ziet in zyn antwoord de cholera over het hoofd en verklaart alleen dat er meer kans zon zyn dat Pruisen Holland het water onttrekt dan dat het Hollandsche water overstroomingen zon veroorzaken Na eenige onbelangryke opmerkingen wordt deze voordracht aan de begrootingscom missie geren voieerd Het Zwitsersche volk heeft Zondag met 171 732 tegen 122 396 stemmen het wetsvoorstel betreffende de diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging vervorpen Door deze beslissing blijft de thans van kracht zynde bepaling gehandhaafd het oprichten van een nieuw gezantschap of consnltaat moet by een afaonderlyke wet worden goedgekeurd Het