Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1895

Vrijdag 8 Februari J895 33ste Jaargang No 6578 noMCHË mmmi JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is ƒ 1 35 franco per post 1 70 Afzonlerlijke Nommers V IJ F C E N T E M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a SO Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berejceigtdnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Indien U voor een pond Koffie besteedjt 0 80 komt U h pond te staan op f 0 40 Vj pond Kathreiner sMalzkofflekost 0 16 tornen 0 55 bij gebruik van Malzhoffie bespaart U dusperpond f 0 25 Maatschappij tot Exploitatie der VirfoHa Bron fevenfiflff fp Jfofifrrlnm ri t1hlfinJ S Verkrygbaar in t Hoofddep6t voor Gonda en Omstreken j SLOTEMAKER en Co per heele FleBch 18 enta per halve Flesch a 13 cents Kruik ï 17 Kruik a 13 terwyi voor de ledige Fleaschen en Kruiken wordt vergoed per lieele Flesch 3 cent per halve Fleach 2 cents Kmik 1 cent Kruik 1 cent Öouda Snelpersdruk van A Bbinkiun Se Zoon Tolk behoildt dna het recht telkens durover door het referendum te beiliasen Opmerkelgk is de ODTeriehilligheid die het Ztritsersche volk Koada getoond heeft Alle partyen hadden zich beQverd het groote gewicht vau de de hesliasing te doen aitkomen £ n toch nam ongeveer de helft der kiezen geen deel aan het referendam Qiateren ga in Balgarge i aan ullingarerkieziugeo gehouden voor de Sobranj De correspondent Ta de RölDiacheZéitung beweert dat de regwring die tot eiken prga by dezen atoyd de orerhaiid wil behouden een aterken invloed daarbij heeft geoefend Te Tiruova werden zelfs kiezers die aan de stemming wilden deelnemen door de cavaleriaten met de blanke aabol niteengejaagd onder voorwendsel dat hun namen niet op de listen voorkwamen lan Zankoff en diens der verkiezingen der Russische party Dra vriend Karavelofi De ni is nog niet bekend Suime Ketme i i WoUen Haimstchóenen A van 05 Iai £ 1 73 sie dam Beur vai Jcrs i s7i lOl Via 1017 ll pVa 82Va 88 t U U TVi WU u lÖïl li 61 llO 78 44 1001 lotkoers 98 1017 Tot dé oandidaten behooren ook de gewezen miniater presideouSt mbulo£f de leider NninuNDJ 81 821 i i26 y 497 760 686 lOl a 66 1017 S12 laov 8 1017 144 Va 937 347 1067 96 186 189V 1067 5317 5ü 7ll 144 99 667 l 1047 1011 1087 100 97 987 lOOf 140 186V lO Via 861 687 1 lOJAa 987 71 IIOV 32 60 187 210 187 1087 110 ICS 108 117 126 67 Vl Itrt Ked W S toVi dite dito ditoi dito dito dito 8Vi fe udl 188188 4 ïrNI ing 186S 81 6 ff IQ papier 1868 6 t in zilver 868 6 pUig met tiekdt 3 62Va B217 Maiw h G Pr tien eert 6 K ï HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl V St Spw aand Ned Ind Spooriregm aaud Ned Zuid Amk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTiLH Spoorwl 1887 8 A ïobl 3 66V 787 1017 1021 101 Zuid lul 8p mij i H obl 3 FoiiSN Warachau Weenen aand 4BüBL Gr Kuaa Spw Mg aand 5 r Baltiaebe dito aand Faatowa dito aand 5 Xwang Dombr dito aand 6 Karak Cb Azo r 8p kap aaod 5 Loaowo Sewast Sp Mq oblig Orel Vitebak ilito oblig i ZnidWeat dito aand 8 dito dito oblig 4 107 637 14 10 80 A lEaiKi Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio fc Nortb W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver It Bio Gr Spm oert v a Illinoia Ceotial obl in goud 4 Louiav k NaabvillaCert v aand Meiioo N Sp Mij lohyp o 6 Uiaa Kanaaa v 4 pot pref aand N Tork Ontario Weat aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie byp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Ul Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ooi Ie byp O 5 OiNiDü Can Soutb Cert v aand Tin C Ballw k Nav Ie b d o O Amaterd Omnibua Mi aand Botterd Tramtireg MaatB aand Nlo Stad Amsterdam aand 3 Stad Boltordam aand 8 Blu ll Stad Antverpanl887 S l Stad Bruaael 1886 2 HoNO Tbeiaa BeguUr Geaallacli 4 OoaTiNR Staataloeniog 1860 8 K E Ooat B Cr 1880 3 Smnji Stad Madrid 8 1868 Var NlD Baz Hyp SpobI oert 4 WATEBÖETIJDKN TE GOUDA 1895 avonda Hoog Laag 4 59 1 24 5 46 2 11 8 morgens rioog Laag Donderdag 7 Fehi Vrydag 8 Zaterdng Zondag Maandag Dinsdag Woecsdag 13 4 36 l Ol 5 23 6 07 6 55 7 41 8 25 9 09 9 10 11 12 6 32 7 18 8 03 8 47 9 32 2 57 3 43 4 28 512 5 57 1 48 2 34 3 20 4 06 4 50 5 34 SPRINGTIJ den lOen Febr s av 25en KENNISGEVING De BHrgemeester van Gouda brengt overeenkomstig aft lö 2e lid der Wet van 26 Mei 1870 Staatsblad on 82 ter algemeeoekennis dat gedurende dertig dageb van den 8 dezer maand lot en met den 11 Maart a 6 Ier Secretarie tittezer Gemeente ter inzaga vanbelanghebbend is nedergelegd de Staat aanvrMzende de uilkomaten der meting en scbatjti g van geboijlivdB of ongebouwde eigendomij men welke vesnieuwing wyziging van grenzen of eenigff andere verandering hebben i ondergaan alsmede de ifitkomsten en i it pra ken bedoeld in de artt 23 40 él en 43 der bovengenoemde Wet iGouda duo 6 Februa i 1895 i II jk t e Burgjamcester voornoen d f J M I OOTHOV ÏN VA Ni GOOR 1 10 B ADVERTENTI T 2aal KUl aTMm Societeii On feenoegpi VOOlf HTJEN WILLEfti VAn kU1JLE op Zaterdag 9 Februari 1 95 PBOGkAMMA X OP AUDIËNTIE BIJ DEN MINI8TE i Earakterbeeld in CoatuunL 2 VAN CALA IS naak DOVEB In Coatuum vertaling van J H M F EEN BESPOTTELIJK MISVERSTANDVAN PIERROT TOSSCHBN TWEE STOELEN Van J Mednibs Pauxe 5 EEN MENEER DIE TE VER GAAT Van HiiNBici in Coêtuum 6 DOEN WAT DE DOKTER ZEGT Van Bbnrici Beide monologen z n verschenen in Bejer s Tooneelbibbotheek te Utrecht 7 UIT VERVELING Van Louis db Haes 8 BONJOUR EN A DIED Van D F vak Heust Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEllSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterkondigen Maandeiyks verachgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als JSotnana NoveUen Jligtoriache Verhalen Poëtsie Allerlei Baadaela Logogrief Bebua en en voor den zeer lagen prijs van US CMNT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste msaadschrift van Nederland P STOKVIS WATERBEDS UrroBviR sBosCH Een ware Schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie n geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBE W nil C fiollandscbe uitgare met 27 aib Pr s 2 gulden Ieder die aoa de verschrikkelgke gevolgen vnu deze ondeugd Igdt moet het lezen d oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Hollvrnd Zaal KUNSTMIN Sociëteit Ons Genoegden TE eOVDA Maandag 11 Febrtiari 7V uur Een enkele Buitengewona VOORSTELLIiNG DOOa HET Hollandsch Tooneelgezelsohap Directie A van HER van Amsttrd m Optreden van Mevr Badarnum en iian de Heeren Kreeft en B derman fÊF Groot ucccs Ie Amslerdüu en elders I DE 7BflÜW 7AN PiPi Comedie Operette in 3 bedrüvetj naar hetFransch van HBNNEqnix on SJiLuiuo Muziek van HEKv t Entree voor BH Ledqn der Sociëteit 0 is GENoEaBK 0 6 Ovoor Ha Ni t Ledep i Plaatsbespreking op den Speeldag van 10 3 uur a 10 cents extra per plaats FEANSCHE STÖbMVEEYEaiJ Cbbmische WasscferiJ VAN j H OPP NHEIAIËR 19 Kmiahoide Botterdam ttterdam i den onli Gebrevet erd door Z I 1 dto Belgïn doofdd pöt voo GOUDA de Hij Al VAi OS Az I Specialiteit voor het atoqmeu en veriaale Heerenen DamèBgaTderoben alaoolKjödergoederen i j I Speciale inrichting vooï het BtoomeniVanpl iohemantelB veereh boij enz l Gordynen tafelkleeden etz worden uaar de nienvcBte en laatste méthodji geverfd Alle goederen het y gestoomd of geverfd worden onsch deiyk voor de gezondheid en volgens Bfcaal bevrerkt Wegens uitbreiding A der fabrieken zgn de pryzen 25 q gedaald g XtUt voor l op de Te stoOmen goederw ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Onfeilbaar Uiddel TBOEB Influenza üoesl Borst en Keelaandoeniiigen MELIANTHE Superior Uorst Honlg £itract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWABD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 Worlds Hjgienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest omn iddeU jlk Kinderen nemen het gaarne in Magii geen hnisgeón ontbreken MELIANTHE is het beste raidddl der wereld H I vanSchaik Go Machinale Fabriek i DE H0NfQ BL0EM Sumatra B raat 267 Dm Boog l Verkffigbaar Y g F H A WOLFF Di o u U aiatkt Gouda If HET ALOM BERO EMDÏ RAPPISTGNBIËRI pit de Klooster rmiwera DE SCHAAPS OOlc beeren auibe olen als ver8terken d en g ond 4 tdt per fust en gebotteld geleverd doQr 6r t Heetnian Westliaven B 159 en Peperstraat E l j Eeuig nt voor Gouda en Omstreken eU die Hoest ge toulltt j uit de Blikken Trommft N KATER en Co Gedeponeerd QRONINGMN Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrygbaar in nette Blikken Trommeltjes a 25 Ot by onze bekende Verkoopers T 2iB iulteekeninff znet z ode letters verkrijgbaar V BINNENLAND GOUDA 7 Februari 1895 In eene giaterenftvond gehouden LedenVer gadering dpr Liberale Kiesvereeoiging Burgerplicht c is tot voorloopig candidaat geproclameerd vffior lid van de Provinciate Statende heer J M Noothoven van Goor vpethouderdezer gemeente In eene gisteren gehouden vergadering dar liberale kiesvereeniging Vaderland en Oranje te Oudewater is tot candidaat voor het lidmaatschap der Provinciale Staten in het district Gouda vacature Van Bergen IJzpndoorn gesteld de heer 11 W flaqotjons Dekker burgemeester dier gemeente i Ged Staten vau Zoid EIoUhud bobben met vernietiging van de uitspraak van den militieraad in het 4e district waarb Jan Marinus de Ei ke uit de gemeente Zwijndrecht werd vrijgesteld van den dienst der nationale militie den genoemden loteling alsnog voor den dienst aangewezen en gehandhaafd de oiCspraak vnn veornoemden militieraad waarbg Jacüb Willem vao der Lindeu te Nieuw Beierland tot den dieoat der nationale militie is aangewezen Dooï hflfc O 31 bü de arrondissementa rechtbank te Maastricht ia tegen H B oud 19 jaren glasslijper aldaar dia op heelerdaad betrapt werd bg het rerbrgzelen en ledigen van offerbosseu in de St Servaaskerk te Maastricht eene gevangenisstraf vsn 2 jaren ge tilBCbt In het gisteren voor de arrondiasemeutarecbtbank te Arnhem voortgezet getuigenverhoor in de strafvervolging van den scboenmakersknecht J W B te Deutichem dio terecht stond wegens uitlokken tot meineed kwam weiuig nienws aan het licht De eisch 3 jaren gevangenisstraf werd gohp ndbaatd Mr K M C de Meyier meende dat vryipraak zou moeten volgen Uitspraak 12 Februari Men schrgft uit Nieuw Lekkerlaud dd 2 Febr Het was vinnig koud de laatste dagen De scherpe noordoostenwind sneed ons in t gezicht en deed ieder zgn atap verhaasten Waar op sommige plaatsen nog hardrgdergen werden gehouden was het aantal toeschouwers niet zoo heel groot Het bestuur der garlub FEVILLETOX TEEÏÏGGEEOEPEH DOOR HUGH CONWAY UI Al waren die kamers eeu akelige govnngonis gewoest IQ plaats van luchtige vroolijke JEumers al waren z kaal on oagemeiibileerd in plaats van net gemeabileard geweest al waru de huurprijs zes hcndenl gulden in da maand in plaats van een zeer bitlgke geweest ik zou ze gebuurd hebban Ik was eoD uiterst iusoliikkelijk huurder De juffrouw van i dienstmaagd ward garoepea en het acooord was spoedig klaar A ls dat goede mensob geweten had in welken toestand ik verkeerde bad zij vao hare banedenkameiB tiendubbele huur kunnen trekken Zooals de zaken nu stoadeu verlangde zij alleen van mij dat ik zou opgeven waar ziJ zioh nauwkeurig naar mij kou informeeren Ik gaf haar eanige adressen op en betaalde een maand vooruit waarop ik verlof kreeg aangezien ik juist weer m Kugrlaod gearriveerd was en terstond kamers moest hebben om dien avond reeds het kwartier te betrekkken Zoo en passant en los weg vroeg ik by t uitgaan teneinde mijne koJfors te doen brengen hebt gij ook nog andere huurders tooh geen kleine kinderen hoop ik aNmd mgnheer antwoordde zij galleen eene dame mst eene dienstmaagd dis wonen bovsn zeer Heemskerk alhier dat tegen Zaterdag een wedstrijd had uitgeschreven zag dan ook met angstige spanning dien dug tegemoet Gelukkig werd Vrgdag de lucht wat milder De nacht van Vrydag op Zaterdag bracht wel een laagje sneeuw doch dit was minder Het bestuur der gaclub had spoedig de baan voor de hardrgders in orde gebracht terwijl de oommisjie van de werkverschaflSug voor de verkeerswegen naar de baan zorgde Zoo kon dö wedstrgd dus doorgaan Er waren 14 mededingers en daar de wedstrgd op Zaterdag was gesteld en op andere plaatsen geen hardrijdergea werden gehouden zag men bjj de medediogera de bekendste hardrgders uit den omtrek De wedstryd was bepaald iutereaaant Verscheidene mooie ritten kreeg men te zien Na een vinnigen kamp werd de Iste prgs f 25 behaald door A Hoogendyk te Haastrecht de 2de prgs f 10 door A Kreuk te Ouderkerk a d IJsel en de 3de prga f 5 door J Smits te Str jen Honderden toeschouwers bewogen zich op en om de baan Het weer droeg er ook veel toe by om defeestvrengde te vorhoogen Tegen den middag klaarde de lacht op en tgdena den wedstrgd bescheen een vriendelgk zounetje de met vlaggen versierde gsbaan In de opgewektste stemming en in de beate orde liep dit volksfeest af Om op de kiezersiystan Wpl eu geplaatst moet men zgn Ie Manuelyk meerderjarig ingezetene Meerderjarig is hy die op den dag der sluiting van de tgsten deu leeftgd van 23 jaar heeft be reikt 2e Men moet voldoende zgn aangeBlageu in de personeele belasting en dien aanslag heb ben voldaan en dït kunnen bewgzen door het voldaan geteekeode belastingbiljet Ouder voldoenden aanslag verstaat de wet Voor onze gemeente tegen een huurwaarde van niet minder dan f 44 per jaar Om nu te weten of ge tegen zulk een som zyt aangeslagen vermenigvuldigt ge het aantal guldens dat ge in belasting voor de huurwaarde betaalt met 20 By Wie f 2 50 in de huurwaarde eerste groudalag betaalt kan kiesrecht hebben want 20 X 2 50 = f 50 huurwaarde 3e Men is ook kiezer wanneer men i 10 in de grondbelasting betaalt onverschillig waar die grond in ons land hgt ook zelfs als men dien grond lu gemeenschappelijk bezit heeft Teder die f 10 grondbelasting betaalt kan kiezer worden En vraagt men dan nog welke aanslag moet voldaan zijn om recht te hebben op de kie stille menaoben Dank u zeide ik ik goloof dat ik hier wel naar mijn genoegen zal zijn Tegen zeven uur moet gy mij maar verwachten Ik bod mijna kamer in Walpole straat weer mga huurd Ik giug er heen en nadat ik het noodigo m eenon kofl er gepakt bad zeide ik aan de bospita dat ik voor een week of wat uit de stad moest Zij moest da kamera voor mij open houden Om zeven uur was ik in Maida vale en behoorlijk geïnstalleerd liet WM de band vau t noodlot die dit zoo oasohikt had wie kon dat betwijfelen P s Morgens op het punt om naar Turin te reizen tonainds oen schoon maisje te zoeken s Avonds iu Londen ouder t zalfde dak met dnt meiaja Tem ijl ik daar in mijn leuningstoal allerlei sohoone visioanen meende te zien m de kringelende wolkjes van mijn sigaar kon ik toch nauwelijks gelooven dat zg zoo dicht b j mg was dat ik haar morgen overmorgen telkens telkens zien zou I Ja ik was smoorlijk verliefd ik dacbt dat ik zeker des naobts er van droomen sou maar waarschijnlijk tengevolge vai bet nieuwe kwartier bad ik juist geen aangename droomen Den gaosoben naobt namelijk droomde ik van den blinde die in eea verkeerd buis Unnenging en zulke nare dingen en geluiden te booren kreeg VIERDE H00PD9TÜK Niet voor Uetde of huneiyk Er is eene week voorbygsgaan Ek ben meer verliefd dan ooit Ik ben er nu zekor van dat ik ernstig verlisfd ben j dat deio Uefds zal duren zoolang als mjja zerslgst te worden geplaatst dan luidt het antwoord De wet zegt de aanalag ov r het laatst verloopen dienstjaar Nu loopt het dienstjaar der personeele belasting van 1 Mei tot 30 April Het dienstjaar der grondbelasting loopt tot 31 December Om dus voor df ze kiezeralyat ïu aanmerking te komen moet het aanslagbiljet voor de per aoneele belasting voldaan zyn dat lonpt van 1 Mei 1893 tot 30 April 1894 dat ia het IflAtstverloopeu dienstjaar bet dienstjaar 94 95 is nog niet verloopeo Voor de grondbelasting moet het in 1894 ontvangen biljet dat tot 31 Dec 1894 loopt voldaan zyn Zgn deze belastingen raisachien nog niet betaald dan kan meu dat uu nog doen Wie verhuisde naar een andere gemeente kan kiezer worden zoo hij afschrift vau het voldaan getnekende aanslagbiljet over het dienstjaar 1893 94 by den Burgemeester zyner woonplaats inzendt Wie in dezelfde gemeente bleef wonen maar alleen een andere wouing betrok wordt eveneens kiezer wanneer zga aanslag over 1893 94 daartoe recht geeft en voldaan is In dit laatste geval behoeft men zich echter niet aan te geven want dan zorgt men op bet Raadhuis dat de kiezer op de lyat wordt gebracht e Men kan kiezer worden wanneer men zo der zelf personeele belasting te betalen toch se lert minstens 9 maauden een gedeelte eener woning bewoont die in haar geheel het dubbele der huur haait voor de verschillende gemeenten aangegeven Dan moet men echter een biljet voor kan erbewonera vau de secretarie balen dat biljet invullen en terugbezorgen Daarna wordt de woning geschat zonder kosten en maakt de oitkomsten van die schatting iemand kiezer of weert hem voorloopig van de lyat Gevangenen zij wien bet kiesrecht door een rechterlyk vonnis ontnomen ia bedeelden en zy die onder curateelestaan zyn uitgesloten De man woidt geacht in de grondbelasting te betalen den aanslag zyner rrouw de vader dien zyner kinderen enz Krygslieden worden gehouden voor inwoners der gemeente waar zy in bezetting liggen Niemand verzuime dus aan iifte te doen voor 15 Februari n s en men wekke ieder die dusver om welke reden dan ook achterbleef tot deelneming op Door Ged Staten van Zuid HoUand is bepaald lo dat de uitoefening der jachten op wa leven dat het geeu voorbijgaande gni is dia van zelf wel over zal gaan Ik weat nu dnt betzij dit moisje mgne vrouw worde of niet ik nooit eanu andere heb liefgehad of zal Itefhabben Tot nu toe heb ik weinig vordoringon gomsskt in het bereiken van bot doel waarnaar ik zoo vurig wensoh Ik zie baar dageljjks omdat ik baar gadesla als zij uit en Ingaat en telkens als ik baar zie vind ik nieuwe bekoorlgkheden in haar gelaat en nieuwe bevalligheden in bare gestalte Kenyon had gelijk ay heeft eeue eigenaardige schoonheid Dal zuivere marmerkleurig gelaat die donkere oogen die zoo in de verte staren zijn niet alledaags Daarin zal zuker de betoovering liggen dio zij over mg brengt Hare houding is rijzig en bevallig haar gang is gelijkmatig haar gelaat beeft steeds eau eenigszina ernstigen plooi bet achijut mij loe dat zij zuiden iets zegt tot die bejaajde goletdster of dienstmaagd die steeds aan bare z ida is Ik begin haar te besobouwen als een raadsel bet zal mij verwonderen of ik ooit het raadsel zal opgelost zien Een en ander omtrent baar heb ik vernomet Zg heet Pauline een lieve fatsoenlgke naam zg beet Pauline March Dus z is eene Engelsobe alhoewel ik baar somtgds een paar woordea in t Italiaansoh hoor zeggen tot de oude Teresa hare dienstmaagd Zg houdt kennis mat niemand en voor zoover ik weet weet ook niemand meer vic hanrdanik weet Ik weet ten minste dat zg uit Turin gekomen is on dat nisteu de anderen niet eens Ik bewoon altgd nog tie kamers waobteode op da gelegenheid Het is een harde proef te wonen in t zelfde huis meteen meisje dat men liefheeft en geeu gelegenheid te hebben mI om eeai een enkel woordje te wisselen Die terwild wordt gesloten op Zaterdag deu 13eii April a s 2o dat de uitoefening van bet weispel mei kwartalen met steekgaren of vH net is toegelaten van den 25en April a s tot en met den 4en Juli d a v doch dat bet vliegnet in geen geval tot het tirnsseeren van kwartalen mag worden gebruikt 3o dat de visscberg in de binnenwateren waaronder ook worden verstaan rivieren door slnizeu afgesloten zal zyn gesloten van den 15en Maart a s tot en met den 31en Uei d a V met uitzondering a van ds visscherg door middel van fuiken aalacharen aalkorven dobbers en door peurennaar aal en paliug b van de visaoherij met de gebbe omkleine vischjes te scheppen tot aanvoer voordobbers 4o dat het viaschen met kuilaetten waaronder ook behooren ankerkuilen en stulboomen van den len April a s tot den ISen Juni d a v ia verboden 5o dat de kooilieden buune kooieenden indit jaar moeten opaluiten of opbokken vanden 2en Juli tot de openlDg der jaobt 9pwaterwild Uit Wintorawgk wordt gemeld Verleden Zaterdag bad hier een geval plaata van even seldzame als ongedachte uibrediling van leVantgevaar Terwgl de treinimid De G op het terrein der H IJ S M werkzaam was naderde hem van achteren een trein die langzaam rangeereud achteruit stoomde De G die dit niet had opgemerkt werd door een der buffers omvergestooten en viel tuascbeilde rails maar behield gelukkig zgne t enwoordigfaeid van geest Ik voelde dat ik omviel heeft hg later verteld maar ik begreep dadelgk wat er ge beurde en ik dacht Nou moet ik plat gaan liggen c Zoo rolden dan ook de waggoni een voor een over hem heen maar de locomotief die achteraan kwam moest wegens bare eigenaardige inrichting hem zeker vermorzelen want niemand van bet personeel bad den man opgemerkt Maar juist toen de locomotief hem genaderd was stond de trein stil en atoomde daarna weer even langzaam vooruit daar bg nu juist den gezocbten wissel voorbg was en De G stond ongedeerd weder op Te Dordrecht heeft men ingebroken in de woning van deu poelier P Van Twist en een kistje met vier bankbiljetten ad f 25 meegenomen Ëeu portefeuille met geldswaardig papier werd over t hoofd gezien oude Teresa is er ook altijd om eu bg als een eobts Italiannsche duenna Hare donkera oogen kijken tekens achterdochtig naar mij ala ik zooals een htaoenlgk contubornaal betaamt in t voorbijgaan do dnmea eenon goeden morgen of een goedeu avond wensob Varder dan die koude belefifdhQJen heb ik bot nog niet gebracht Pauline anoourageert m ook op goenarlai wijza Zij beantwoordt rnynen groet met een effon gelaat van verre en zeer kalm Elet ia mg duidelijk dat de liefde op het eerste gezicht tusaofaen ons niet wederzgds ii Ik troost mg met de gedaekte dat het noodlot nog iets voor m moet habben weggelegd anders zouden Pauline en ik elkander met weer van aangezicht tot aangezicht aanschouwd hebben Al wst ik doeu kan ia achter mgoo dikke roode gordijnen te zitten gluren bij mijn raam om bet meisje te zien uit en ingaan bewaakt door die oude kat Teresa Ik moet zelfs oppassen dat deze mg niet ziet want aedert zg rag eens gezien heeft zie ik hare felle oogen steeds op mijn sofauilhoekje gericht Ik begin eau hekel ta krggen aan die Teresa Intussohan al ban ik nog niet var gevorderd ik leef in t zelfde huis ik heb geduld genoeg en kan wachten De gelegenheid zal eindelgk wel komen Ziti hier hoe zg kvam Ken op oenen avond hoorde ik een val gerammel van porselein dat viel en tevens geroep om hulp Ik Hap de kamer ttit en vond Teresa op de trap liggen te midden van de coherveu van t beste theeservies van de hospita en geweldig kermende Nu was mign tijd gekomen I Worii nnoifi