Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1895

Zaterdag O Februari J895 338te Jaargang INo 6579 JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg eJ k SO Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgixve dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs 1 er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 A fzonderliike Nommers ViJF CENTEN TE HUUR of te KOOP EEN HUIS gelegen op de MARKT A 63 te Gouda waarin meer dan vjjttig jaren eene goede MANDPACTUÜRZAAK gevestigd is Men adresseere zich aan Mej de Wed 1 JOOSTEN CooHiNs Ilamont Belgü FEANSCHE STOOMVEEVEEU H PPE UëIiIIER 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN os Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoedereó Speciale inrichting voor het stoomen van plnchemantels veereu bont enz Gordijnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschadet k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekei sgn da prjjzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week MARSTBEBIOHTEn OOUda 7 Februari 1895 Alleoa voor directe behoefte was er in graflen iets te doen Ue koopers moesten bierroor iets hoojtere prijzen iuwtUigen Veemarkt Melkvee geen aanroer Vette varkens goede aanvoer handel red 17 a IS et per half KG Biggen voor Kngeland groote aanvoer hBndet niBti 161 s a 16l 0t per half KO Alagere biggen weinig aanvoer btndol stug 0 60 a 0 80 per week Vette sobapea weinig aanroer handel rlug i Kuebtere kalreren goede aanvoer handel minder J i f 10 Aangeroerd 13 partijen kaas Handel ving Ie Hual ƒ a f 2e qua 18 i SU Zwaardere booger in prijs NoordHol landiobe ƒ i f Boter red aanvoer handel rlug Goeboter 1 50 s 1 60 Weiboter 1 30 1 40 p Kilo fiutnie Keune in Wollen Handschoenen en C 2ik CIIBiTBZ A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam 6 PKBEÜABI Vorkra 3 i 101 ioi A loa s BS s 81 82 86 247 74 97 98 8 10b 7IV 86 16 J8V 110 73 1001 ilotkoen 98Vs 101 101 811 aVs 257 MimiLAHD Cert Ned W 8 Vidito dito dito 8 dito dito dito SViHoKOAl Obl Goudi 1881 88 4 talis Inschrijving 1862 81 5 OoaTlN Obl in papier 1868 5 dito in zilrer 1868 5 PovruoAL Oblig met ticket 3 dito dito 3 29V 760 680 101 66 101 212 188 75 liosv 1011 Wis 84 106 95 183 IS9V 10 62 7l 1441 99 66 78 1041 101 108 lOOV 971 1001 140 186 ll l 867 63V 941 18 7 10 98 71 110 28V 60 H 210 187 108 109 1C3 103 117 127 961 189 741 RjutLAND Ubl Oost 2a Serie 5 Jdilo Oecons 1880 4 dito bij Boths lSSt 4 dito bij Hope 18811 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dtto 1884 5 Suit Perpet schuld 1881 4 TuKKUJ Gepr Conr leen 1890 4 Geo leeuing serie D Geo leeninK serie U Zvu An IllP llec T ebl 1892 8 Ulxioo Obl Buit Scb 1890 6 VliNiKUSLA Obl 4 oabep 1881 AlUTlUAK Obligation 1861 3 i BsTTIlDAM Sted leen 1886 S i Nan N Afr Ha delsv aaud t andab Tab M j CertiScaten Deii Maatsebappij dito Amb Hypotbeekb pandbr 4 Cult lij der Vorstenl aand s Gt Hypolbeekb paudbr 4 Nederlandsoha bank aand Ned HandelmaaUeh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Kypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTiNB Ooat Hong bank aoad f Eml Hypotheekbank pandb 4 Vi AüBmlXA Kquit hypoth pandb 6 Mu4r L O Pr tien eert 6 NïD Holl lJ Spoorw Mij aand Mq tolBipl r St Spw aand Ned Ind Bpoorwogm aand Ned Zuid Afrik 3pm aand 6 dtto dito dito 1891 dito 5 58 64 IlALll Spoonrl 1887 86 A ïobl S 661 78 Znid Ital Spwmij A H obl 3 PoLSN Warsohau Weenen aand 4HosL Gr Eusa Bpw Mij aand 6 Baltiache dito aand 1021 101 97 98 100 Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrsk Oh Aiow 8p kap Band 5 Losowo Sewast 8p Mij oblig 5 Orel Vitebsk ililo oblig 6 Znid West dito aand 5 dito dito oblig 4 10 13 10 103 AuBKlKA Cent Pao Bp Mij obl 6 Ohio k Nortb W pr U v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Blo Gr Spm eert T a Illinois Central obl iu goud 4 liouisv k NaahrilleGert r aand Mexioo N Spw Mij lehyp o 6 Uisa Kaosaa r 4 pot pref aand K Tork Ontario fc West aand dito Penas Ohio oblig 6 Ongoa Calif Ie hyp in goud 5 8t Paul Hinn k Manit obl 7 Uo Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Ljno Col Ie hyp O 6 Canada Gasi Soutb Cert r aand Tui C Kallw k Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd TramwegHaats aand NlD Stad Amsterdam aand S 8tad Uoltenlam aand 3 BlLfill Stad AntwBrpenl887 2V Sud Brussel 1886 2 i Homo Tbeiss Begullr Gesetleeh 4 OosTXHR Staatsieening 1860 S K E Oost B Cr 1380 3 Sfakje Stad Madrid 3 1168 Var Nto Bae Hyp SpoM eert 4 47 ADVERTENTIÊN VAN BlOMMESTEIN S Inkt is procfondei i inJelijk de BESTC L n volkomen ONSCHADELiJK APELOOORN HOLLA ND Zaal KUNSTMIN Sociëteit Ons Genoegen a B C3 OTJ3DA VOOEDEACHTEN DOOR WILLEM VAN ZUIJLEN op Zaterdag O Februari 1895 met geheel nieutr programma waarby eeoige nummers in Coêtuum PBOGBAMMA 1 OP AUDIËNTIE BIJ DEN MINISTER Earakterbeeld in Coêtuum 2 VAN CALAIS NAAK DOVER in Costuum Vertaling van J H M T EEN BESPOTTELIJK MISVERSTANDVAN PIERROT TOSSOHEN TWEE STOELEN Van J Meunieb Pauie 5 EEN MENEER DIE TE VER GAAT in Costuum Van Uenuici 6 DOEN WAT DE DOKTER ZEGT Van Henrici Beide monologen zijn verschenen in Beger e Tooneelbibhotheek te Utrecht 7 UIT VERVELING Van Louis o Haes 8 BONJOUR EN ADIEU Van D F van Heust Entree voor Heeren Leden f 0 60 voor Niet Leden 0 99 Manvang 8 nur Plaatsen te verkregen en te bespreken a 10 ets extra 9 Febr aan de Zaal van 10 3 uur Openljare Verkoop ing te WADDOXVEEN ten overstaan van den ie Gouda resideerenden Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 13 FEBRUARI 1895 des morgens te elf uren in het Koffiehuis vaa den Heer dk Rcitbr aan de Brug van No 1 tot 8 Ben HÜI8 SCHUUR ERVEN en 3 TUINEN aan de Gouwekade te Waddiiïxveen kadastraal bekend in Sectie F No 161 163 164 en 165 te zamen groot 54 aren 10 centiaren Te aanvaarden de Tninén terstond en het Huis enz den I April 1895 No 4 Twee perceelen TUIN of BOUWLAND en een perceel BOSCHHAKHOUT liggende achter het Jaagpad te Waddinxeeen kadastraal bekend in Sectie G No 194 195 en 196 te zamen groot 44 aren 50 centiaren No 5 en 6 V f perceelen TUINLAND een perceel HOOILANDen een perceel BOUWLAND liggende langs en bfl den Bruggeneg te Waddinxveen kadastraal bekend in Sectie H No 21 tot 27 groot 31 aren 82 centiaren en Nos 40 41 en 41W te zamen groot 56 aren 60 centiaren De perceelen No 4 en 5 zgn verhuurd tot 25 December 1895 voor ƒ 75 en perceel 6 ia terstond te aanvaarden De perceelen zyn behalve het Huis enz dageiyks te bezichtigen Het Hois ia te zien de drie laatste werkdage vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den dag der veiling van 9 tot U uren Nadere inlichtingen zyn te beKdmen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER alsmede ten kantore van Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinvxtm E CASSÜTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te conaulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 uur voor TANDZIEKTEN VÜLLINGEN KVNaXXAJSDMll GBBITTSN enz VRIJDAGS van 10 tot 12 uur leostelooxe behandeling Alle OPKRATIËN pijnlooê Goudsche Harddraverij Vereenigring B©3ad xa cla t naaalct Ivdlaclxt MET PAAED Elf SLEDE OP HET IJS van Paarden die niramereen Prijs ol Premie gewonnen hebben op de KATTERISIRIGEL te Gouda op VRIJDAQ 8 FEBRUARI 1895 des s namiddags 1 uur OM PRIJS EN PREMIËN IN KUNSTVOORWERPEN Aangifte tot 12 uur bij de Firma Gebr BLOM Kleiweg Gouda INLEGGELD ƒ 1 Namens het Bestnnr J L VAN EIJK Secretaris I Fatent H Stollen jyer grouse Erfolf aen umara Patent H Stollen errurtgen hal Antass zu terlohletiaten werthlosen Nachahmunge gagoberi Mui kaufe daher anure stets acharfen H Stollen nur ron un $ direct odar In $ elolten Blsenhatfdlunien m denan anitr Plakat wla Mbenttahandj auigehangt lat PrëUlisten und Zeugniaêe gratis und franco Warnung I i 1 ohutnnaTk Kraepelien en Hoini iQuiiia LarocheQ TiNlSSE Is Ie meest Krachtige en Versterkende KINA W1J aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsohe geneesheeren Bekroond met I EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons a f 1 90 en l Depot te Gouda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Terstond g evraagfd EEN DA Gin Ets JE met volle kost Adres Bureau dezer Goorant Voorde VOORSTELLING van MAANDAGAVON D vad het Hollandsch Tooneelgezelschap Directie A VAN LIER Amsterdam De Vrouw van Papa zjn Chemische Wasscherij EITTHÉE KAAHTEIT voor H H LEDEN a 0 60 en NIET LEDEN ƒ 1 HM h1 te verkrügeo bij I S KEISER KORTE TIENDEWEG Visitekaarten oiriEmoüwmiiTEH j Rouwkaarten met bijpassende Converts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrnkkerg van PUIKE ODDE SCHIEDA IME1 GENEVEE Merk NIOHTOAF Cognac fiD Bojg ï = C032TAC TIÏT E013 v n d SMiltM ▲ neartna I wordt K laTw In Tmnal 4 bemuids flaitaheu vma B Lite Inhoud Toonleii Tan het Ettsat T n Dr P l yAN HAICBL HOOS Teoata ach k f X 30 DiWHitaid TMriutlsbnw k i P H J V WANKÜM J MELKERT üosthave Vorkrygbaar bij M PEETER8 Jz N B A I9 bewys van eobtheid is P cachet en kurk stoeds voor SC H I E D A M j zien van den naam der Firma P HOPPE firma Wed P B 14 Gouda Gouda Saelparedruk van A Bkinuun k Zoon A BRINKMAN ZN Een Qouwenaar berdaclit In Januari 1 1 hield Dr H C Rogge in het Koninklijk Oudheidkundig GenootBchap te Amsterdam eene voordracht over den eersten scheepstocht der Nederlanders naar Oost Indië De keus en behandeling van het onderwerp gaven den toehoorders veel genoegen Zoodra de dagbladen eene schets daarvan mededeelden werd hier en daar in Nederland en vooral te Gouda de geboorteplaats van Cornelis Houtman welverdiende aandacht aan deze herinnering geschonken Dat sommigen van zijn geslacht onder wie velen aanzienlijke betrekkingen in Gouda bekleedden zich de Houtman de meesten echter zich Houtman schreven zij hier ter loops opgemerkt In de vermelde voordracht van grondige studie getuigende wordt aan Cornelis Houtman de eer gegeven die toekomt aan hem wiens streven den eersten stoot gaf aan t verkrijgen van koloniën door Nederland Inderdaad had nooit aan de eer van zijn naam mogen te kort gedaan worden De openbare hulde aan Houtman bij zijne terugkomst uit Indië in Amsterdam gebracht de scheepsjournalen met uitzondei ing van het onbetrouwbare journaal van den in meer dan een opzicht zeer ongunstig bekenden adelborst JTrank van der Does de getuigenissen van al de uitnemende geschiedschrijvers van zijn en later tijd en de achting die hij bij reeders en kooplieden genoot bewijzen dit afdoende Heeft nu de Jonge in zijn overigens hoogst verdienstelijk werk De opkomst van het Nederlandsch gezag in ludië aan de beweringen van van der Does gewicht gehecht ontelbare schriivers en geschiedTorschers waardeeren beter het werk van den Goudschen brouwerszoon die 1 zich in Portugal waagde en gevangenschap doorstond om al wat den tocht om de Kaap betreft nauwkeurig te vernemen 2 met aanzienlijke handelaren te Amsterdam verder den tocht voorbereidde 3o het eerste handelsverdrag met Indië namelijk met den vorst van Bantam sloot FEVILLETOM HUGH CONWAY Met eene gereii sdo liofderijke meewarighoid snelde ik hnar te hulp sUof zij mijne figene moeder ware geweest Op de teodersto manier wilde ik haar ophelpeu mnar zij zonk weer ineeu zij kermde iets van breek voet Het was duidelijk dat Teresa niet sterk was in t Eagelsch sproken daarom vroeg ik haar ia t Itali aansoh waar zij zich bezeerd had Zij straalde van vreugde toen zij baai eigon taal hoorde en het bleek dat zij zioH zoo erg aan de knie bezeerd had dat zij niet kon opstaan Ik seide haar dat ik haar naar hare kamer dra en zou on zonder veel oms ay droeg ik haar de trap op Pauline stond boven aan de trap Hare groote donkere oogGQ ff d open en baar goheelo vcorkomon als van iemand die geschrikt is Ik bleef oven staan en legde haar uit wat er gebeurd was toen bracht ik het oude mensoh naar bars kamer en legdehaar in bed De dienstmaagd van beneilen werd uitgezonden om een dokter te holen en toen ik heenging bedankte m j Pauline bedaard en naar t mij voorkwam met niet zoo heel eel belangateiUng voor mijne vriendelijkheid Die starende oogeu ontmoetten de mijne maar yentaderdea er niet veel door JTa ik moest bekennen 4o aan het verzoek der reeders Gebroeders Moucheron te Veere gehoor gaf om met vijf schepen een tweeden tocht naar Indië te ondernemen 5 op dien tocht de liefde tot zijn vaderland bleef betoonen totdat s verraders hand hem in Atjeh het leven benam Dr Rogge gewaagt van den 18 Maart en den 2 April e k waarbij hel zeilree liggen en het uitzeilen van Texel vóór drie eeuwen herdacht kan worden Een herdenken door Gouda s ingezetenen op den 2 April zou niet ongepast zijn hoewel de stemming voor eene feestviering om goede redenen vooreerst niet verwacht kan worden Schrijver dezes geen geboren Gouwenaar en dus onpartijdig te achten meent te mogen herinneren aan zijn in 1858 voorgedragen en op veler verzoek uitgegeven dichtstuk Cornelis Houtman om aan te toonen dat Dr Rogge s lezing door hem met ingenomenheid werd begroet en overeenstemt met de uitkomt van zijn onderzoek o a met de volgende regelen Aftu hem dankt de Arratol faiim eu msüht üe Rotte boar verpaardo flcbntton Hij wiet hoe t roer waa aan te vatte Van t zwervend scbip dat goud ona bracht ilij wees t verwijderd Oosten aan Als t anker van ons volkabestnnii Te vroeg ontviel ons Hontmanshand Die zooveel groots oog wilde stiohton Zijn voigren brachten t werk lot stand Dat hij maar aanving op te richten Zijn doen verdiende een eerekrans Om dankbaar op 2ijn zerk te leggen Die gunst wilde ons zijn lot ontzeggen fieen wijst hot graf des grooton mans Zijne asch werd in den wind gestrooid Ëo toch vergeet hom üoiida nooit Gouda 7 Februari 1895 D RUIJTER BINNENLAND GOÜÜA 8 Februari 1895 Door do barddraTery vereeDiging Eendracht maakt Machte was tegeo beden middag een barddraverij icet ar op den Katten in gelgracht nitgeBchreTCD voor paarden die nimmer een prys hadden gewonnen om kunatvoorwerpen Het weder was prachtig en de baan flink in orde dat mijne godin iets zeer onverBohilligs ovir zicti had maar schoon dat waszij Die gedi tingeerdu regelmatige trekken die slank prachtige gestal e dat zware bruine hoofdhaar zelfs die Vreemde oogen Zeker er was op de wereld geen meisje dat met haar te vergelijken was P Bij t heengaan reikte zij mij de hand oeneüjnc welgevormde zachte hand Ik kon mij zelfs nauwetyks weerhouden er eenen kus op te drukken ik kon mij zelfs nnuweiyks weerhouden hnar te zeggen dat tk maanden achtereen steeds aan haar en aan haar alleen geilarht had maar behalve dat zulks zoer onverstandig zou geweest zijn bij eene eorsto ontmoeting Eou het des to dwazer geweest zijn terwijl de oude Teresa daar lag en ondanks bare pijn al mijne bowegingeo met nchlerdoohtige kijkers gadostoeg zoo koa ik dus slechts mijne bereidnillighuid tot verdere diensten te kennen geven en mft oeno nette buiging afscheid nomen Het ijs was evenwel nu gebroken onze handen hadden elkander ontmoet we waren niet geheet vreemd moer voor elkander De oude Terssa moost nu al had zij zich ook niet zoo erg bezeerd als zij dacht och veracheideue dagen thuis blijven Ik hoopte dat mij dit de gelegenheid zou geven om de kennisnidking met hare meesteres voort te zetten maar dat viel mij gansch niet mee In de eerste dagen ging Pauline in t geheel niet uit voor zoover ik wist Ëen of tweemaal ontmoette ik baar onder aan de trap en vroeg met sohijnbaro belangstelling naar de oude zoodoende rekte ik een oogonblik het gesprek Het scheen mij toe dat zij pijnlijk confuus waa zoo verlegen dat het gesprek dat Ik gftaroe nog wat voortgezet zou hebben niet vlot Aan deze barddrarery namen deel C an Eyk bruine bles merrie C He üoey blauwe N Both Müorkop J T d Laan bruine N ZL derlaan Stolwyk ateketh blea merrie J T Jaspers zwarte merrie A Breedyk Waddinxveen bruine merrie L Jaspers zwarte merrie C de Goey 10 C IJsselstyn bruine blea merrie 111 A BruinteoB t 12 S de Jong Waddinxr donker br merrie 1 6 uitalag is aldus Prija berlin zilver servies met blad N Kydertaan Ie Premie 2 presenteerbladen C de Goey 2e Premie berlin zilveren lantaarn C de Uoey 3e Premie Zweep C ÏJselstyn De pryzen werdeu door den Voorzitter den heer J Breebaart Lz onder gepaste toespraken a n de overwinners uitgereikt terwyl by niet allpen de politie dank betuigde voor hunnen medewerking maar ook liet pobliek van Gouda dat io zoo ruime mate opgekomen was pmdit feest bij te wonen Gisteren is aan het Station alhier een begin van brand ontstaan De bierpompen iu de keuken achter de wachtkamer der derde klasse waren bevroren en moesten ontdooid worden bü deze poging schyut een gaatje ontstaan te zyn en zyn de krnlIeD aan het branden gegaan die tusflchen engelsche muren zich bevinden Het personeel van het Station blusohte spoedig den brand Gisteren had te Stolwyk een wedstryd op schaatsen plaats Tot de 18 deelnemers behoordpD o a Geert Entjes van Slochterao Merk Kiugma van Grouw E J Termolen en y V d Schaaf van Zwolle P J De Boer van Wateringen en f Holst van NieuwerAmstel Prachtige ritten kregen de duizenden toeschouwers te zien Ten slotte werd de prys van f 100 behaald door G Entjes de Ie premie van f35 door Merk Kingma en de 2de premie vsn f 15 door E J ter Molen Sinds Woensdagavond staat de machine De Van der Brengen to Waddinxveen stil Daardoor ïs bet traject Gouda Waddinxveen langs het kanaal volkomen vertrouwbaar Donderdagmiddag werd door de ysclubïDe Vriendxchapf te Waddiuzveen een wedstryd op schaatsen voor minvermtigenden gehouden De pryzen bestonden uit levensbehoeften en brandstoffen ten wilde en van zelt doodliep Ik was eohtor niet zoo met mii zolven ingenomen om te denken dat ik de oorzaak was van hare verlegenheid evenals ik kleurde en stotterde omdat ik met haar sprak Eindelijk zag ik haar op een morgen alleen uitgaan Ik greep mijn hoed on volgde haar Z ging wat op en neer voor het huis £ k sprak haar aan on nn de gewone vragen omtrent Teresa bleef ik naaat haar voortgaan Ik moeft eene poging wagen om met haar op een beteren voet te komen i i gij reeds lang in Engeland juffrouw March zeide ik f Ëenigen tijd eenige maanden antwoordde zij ffDit voorjaar zag ik u in Turin in de SanOiovani kerk Zij sloeg hare oogeu op on keek mij aan met een zonderlingen blik van verwondering Gij waart daar op een morgen met uwe oude dienstmaagd ging ik voort Ja wij gingen er dikwijls heen ffOij zijt rene Ëngelacho van geboorte veronderstel ik dio nnam is geen Italiaansoho Zij gaf een antwoord alsof zij daaromtrent nïct zeker wtis en alsof haar dat ook volkomen onverschillig was rOij behoort hier thuis en gaat zeker niet weer naar Italië P vroeg ik f Dat weet ik niet dat kan ik niet zeggen Palinc gaf altijd autwoorden waaruit men niets kon opmaken Ik trachtte iets uit te hooren omtrent hare gewoonten en liefhebberden Hield zy muziek spoelde of zong tij zelf hield z i van plaatwerken van bloemen van opera s van reizen P Had zij veel familiebetrekkingen eu vrienden P Meer of minder reobtstreeka deed ik ai die vrag n maar aa haar Voor de leden van de Waddinxveeneche ysclub werd heden VrydaKmiddag een ringrydenj gehouden De pryzen ter waarde van f 15 f 10 en f 5 bestonden uit knDstvoorwerpen De ysbus aan de Reeaw ksche brug tan beboere der algemeene armen hdeft opgebracht van 29 Januari tot en mat 6 Febraari 1895 f 36 03 By de gisteren te Zoetermeer gehouden scboonrydery op schaatsen door paTen werd de Ie prya ad 125 gewonnen door C Ooms en B M Saltere heiden te Zegwaart de 2a ad f 15 door C Vonk en J Vonk beiden van Bergsobenboek ea de 3e ad f 5 door J Streef van Bleiawyk en M Haak vaa Zeren huizen Aan de hardrydery op Bchaatseu te Lekkerkerk op de lange baan ran 600 meter met een keerpunt namen 8 personen deel Ie pryi S D van der Schaaf te Gronw ia LlO i min 2de prys P Smits te Stryen in 1 12Vin 3de prys J Smits te Stryen in l lSVt 0 Premie L van der Enden te B Orarennnde in 1 14 i miU Gisteren namiddag had te BleÏBwijk een wedstryd op schaatsen plaata De eerste prys werd behaald doer P J de Boer van Wateringen de tweede door A nn den Berg te Benthoizen en de derde door F van den Burg van Berkel De IJsrlub te Woerden heeft besloten unstaandeu Dinsdag eene Bchoonrpery ta doen houden door mannen en vroawen gepaard De heer Rodenhuis die zich tot dusver dezen winter als de snelste ryder op 1500 M heeft doen kennen stelt tich Toor een Nederlandfch record te maken over den afstand van 25000 M Hy heeft daarvoor natuurlek uitgezien naar de beste baan in ons land en zyn keute is op die der Zwolsche ysclub gevallen Het bestuur heeft daartoe gaarne zgn medewerking verleend Behoudens bijzondere omatandighe den die dit plan mochten verhinderen zal hg morgen namiddag tegen half twee unr op de baan zyn en rydeo De secretaris tau den Nedejlandscben schaatsenrydersbond de beer mr C Vermeer te Deventer zal er waarscbünlyk bü tegenwoordig zijn Z Cf antwoord wist ik nog net evenveel bftzij dat zij wilde dat ik zoo weinig mogelyk omtrent haar vernemen zou hetzü dat zij m ne vragen met begreep Omtrent vele vragen waa z verlegen met bet antwoord Aan t einde va onze wandeling was zjj een even groot raadsel voor mij als te voren De eenige trooBt dien ik had was dat zij geene poging deed om m te ontwijkeu Wij gingen geruimen igti op en neer voor het huis maar zy ging opzettelgk weer binnen om van my af te zijn Ër was geen spoor van coquetterie in haar Zij was kalm en wat teruggetrokken maar ten minste eenvoudig en natuurlek en zq was zoo schoon en ik was nog altijd zeer verliefd 1 Het duurde niet lang of ik merkte dat de zwarte oogeu van do oude Tereaa op ona gericht waren van achter het blind der voorkamer Zij moest uit bed gekropen zyu om te zien of het meisje ook iets kwaads overkwan Ik was innerlijk boos over dit spionneersD maar vooreerst was dat nog niet te ontgaan Vóór dat Teresa weer de straat op kon strompelen had ik Fautine meer dan eens op dezelfde wgze ontmoet Ik meende te mogen gelooven dat bet haar genoegen deed als ik haar aansprak De groote moeil kheid voor mij was maar haar aan de praat te krij gen Op al wat ik haar verhaalde of vroeg hoorde Ik niets anders dau ja of neen Zoo z at eeoa een enkelen keer een paar woorden meer teide daar bleef bet dan tooh b Ik schreef het voor een groot deel toe aai verlegenheid en aan het afgezonderde teven dat z j leidde want zjj bad niemand om mee te spreken dan die verschrikkelijke oude Toreaa