Goudsche Courant, zaterdag 9 februari 1895

Directe Spoorwegverbloding met GOUÜA Winlerdteost 1894 95 AangevaDgeo 1 October Tijd vao Greeowicb OOUDA ROTTBBDA H 18 16 18 61 1 84 3 68 4 0 ff 18 66 ff ff 4 67 ff 1 06 ff ff 5 04 ff 1 18 ff ff 5 U 11 88 1 81 1 44 4 10 6 30 KOTTBRDA M G O U S A 9 61 10 17 11 60 18 80 1 46 ff 10 87 ff ff 1 66 10 84 ff ff 2 02 10 41 ff ff 3 0 lO U 10 47 18 08 12 40 3 16 7 10 9 SS 10 6 09 6 18 6 81 6 99 8 86 7 4 8 07 8 18 QOUDA BK HAAfi 11 11 18 81 18 64 1 87 S 66 4 46 6 27 6 69 7 IS t 1 06 r 4 67 9 U ff n 1 11 n H H K 6 16 g 1 17 6 08 6 88 ff ff 1 86 ff ff ff 6 81 ff ff ff 1 88 ff ff 6 30 6 86 18 41 18 B1 1 861 67 4 86 6 35 6 66 6 417 48 0 0 1 D A ÜTRBCHT 10 06 10 19 10 66 12 48 8 SS 8 618 18 4 47 ff ff 11 09 ff 8 87 ff ff ff 10 80 ff 11 17 ff 8 46 8 07 6 06 ff 10 61 11 46 1 20 8 06 8 68 3 60 6 S9fl O U U A A M8TBRDAM 10 06 lO BB 8 11 8 61 4 47 lO BB 18 1 8 40 B 46 18 3 10 4 06 4 40 DKN HAAO OOUÜA 30 9 88 9 46 10 1811 88 18 16 1 S6 8 16 3 46 8 48 4 16 4 42 6 17 7 ff ff ff 10 30 ff ff ff 10 86 ff ff ff 10 41 ff ff 2 09 ff ff ff ff 6 09 ff 7 31 ff 10 ff 9 68 10 16 10 62 12 03 12 46 3 90 8 46 3 16 4 18 4 48 6 20 6 47 7 43 8 85 10 10 UTRECHT GOUD A 9 9 68 11 34 13 02 18 60 8 10 3 80 3 68 4 43 6 20 6 86 8 09 8 60 8 69 10 84 ff 10 16 11 60 18 36 ff ff 8 48 4 16 6 47 ff m 9 119 2410 61 ff 10 84 ff ff ff ff ff 4 84 ff ff ff ff 9 1 fi S4 10 87 19 06 ff 1 28 3 50 4 87 6 80 7 08 8 419 82 ff 11 0 AMSTSIOA M O O U D A 8 16 6B 11 96 11 80 8 6B 4 96 4 86 7 60 10 00 04 10 44 19 16 11 48 t 60 90 6 68 9 88 U 6 83 6 67 7 45 8 88 10 14 Utrecht 6 38 7 60 6 87 t 7 69 ff 10 87 1 Woerden 6 68 8 11 6 46 6 17 8 07 8 66 10 86 1 Üudewater 7 07 8 19 6 816 86 8 28 9 1110 68 Gouda 7 80 8 32 7 46 10 14 AKsterdan Wp 6 609 49 11 18 Oaada 7 10 Een li jftrige knaap die wel eens aan toeTaUan leed werd gisteren te Woerden dood in een bgt gerooden Pester VaterlSodischer Sparkassen De balans sloit met een netto wÏDBt vau fl 2 002 467 Het dividend aal waarsah nliik evenals het Torige jaar fl 400 das 40 pCt per aandeel bedragen De koetsier die Beons boeUje onlanga naar het Toormatige huis van bewaring te Amsterdam bracht is Dinsdag door een eesta sociaütten afgeranseld Maandagmorgen staakten de gesellen der roenbelmakery van den patroon Hillebrand firma Haak en Hesseling te Amsterdam allen het werk Twee gezellen werden naar beweerd wordt op een onrechtvaardige manier ontslagen De werklieden verklaarden daarop allen dat niet te zullen gedoogen en verlieten de werkplaats Eenmaal begonnen stellen z de volgende eischen lo Intrekking van hot ontslag der voornoemde gezellen 2o Uitbetaling van hun loon per uar 3o Betaling van honthyscben en sjouwen 4o Aanschaffing van winkelgereedschap schroef tangen door den patroon De bemanning van de ScheveningBche bomschnit de Drie Gezusters c van de reederjj der firma 6 den Dnlk welke Dinedagavond te Scbeveningen landde heeft in de afgetoopen week ter plaatse waar de ramp metde £lbec voorviel veel kisten en losse goederen ien draven terwgl de wachthehhende mau der eqnipage een l k voorzien van een zwemgordel opmerkte dat evenwel door het ruwe weder en den sterken tioom spoedig uit het gezicht was Men meldt aan de N R Ct Er moet opnieuw verdeeldheid zyn ontstaan tusschen de leden der vereeoiging van N ederlandsch spoor en tramwegpereoneel Steeds Voorwoariac welke vereenigïng zooals men weet op Bociaüstische leest is geschoaid Behalve de parlementaire en de revolutionaire sociaUstea heeft zich nu eene derde partg opgeworpen die zich nief meer plaatst op den bodem van het commaniame Deze party wil art 1 van de statoten thans luidende als volgt afschaffing van het privaatbexitt doen wyzigen en vervangen door verbetering vao vaktoestanden Als men daarbg in aanmerking neemt hoeveel leden deze vereeniging beeft verloren door de afscheiding van diegenen die bestempeld worden met den naam van egoïstenc dat Z in aanhangers van het nieuwste beginsel dat n l elk maar op eigen wjjze zijne ontevredenheid te kennen moet geven en dan ook maar ae f Terbetering is maatschappelijke positie moet zien te verwerven dan is het wel te begrgpen dat de socialistische spoorwegvereeniging Steeds Yoorvraartsc den laatsten tjjd hard aofaternit gaat Op de rg wiel tentoon stelling die thans te Amsterdam in gang is vindt men ook een Eiffeï M ety een reclame tweewiel van ongeveer 3 60 meter hoog Om er op te komen moet men een soort van glazen wasscherstaddertje opklimmen dat tusschen het samenstel van buizen is aangebracht Zit men eenmaal in t zadel dan i t zegt do Telegr maar een durf want de kar rgdt niet moeiiyker dan een gewoon tweewiel Deze reuzen fiets it werkeiyk bereden te Londen en te Birmingham en t lijkt iets prachtigs voor akrobaten Een bezwaar is wel dat ze moet vastgehouden worden om op en af te stagen Verdwaalt men er dus mee in een onbewoonde streek dan doet men t best naar een hoogen boom te ryden en dnn langs den stam naar omlarg te gleden a adt 80 7 S6 8 40 IKordnolit i tr 8 47 HUuwerlrwk 7 8 8 54 ClMlU ir 7 48 0l Bottwdam 7 7 t 9 10 7 8B lottordas 5 OapaUe CIO JTimwukMTk B 19 Heordrtcht iM eaaa i 5 8S Gouda 7 80 8 86 S 09 9 S7 10 4 StT U T 4I 8 47 0 11 01 Bl Cr T 47 ir E E gw 7 l8 B BI V U IO N d L d 8 09 f t Toorb 8 07 9 08 sHage S IS 9 11 10 0711 87 Öoada B 8B 0 40 T BB 6 09 8 81 Oadew B BO 8 B4 VToerden 6 B9 7 08 8 18 Utrtekt 8 18 Ml 1 98 8 41 9 40 7 f 8 81 9 10 Oouda AiDStardam Wp Men scfaryft uit Amsterdamaanhet Ü D Zooals wg reeds mededeelden was tegen Ten Boekhorst den bekenden anarchisten leider van de werkstaking der bakkersguzellen op verzoek van den officier van justitie een instructie geopend wpgeos opruiende woorden welke door hem zouden gebezigd z n in de vergadering van Zondag 5 November jl gevolgd door eene daad van uitvoering Naar wy vernemen is in de instructie gebleken dat er wel eenïge termen aanwezig zyn om den man terecht te doen staan Tusschen 14 en 27 Janaari zyn in het stedelgk musenm te Utrecht ontvreemd 2 verdiept gesneden steentjes intaglio s beide kornalgn agaat het eene tang 1 5 cM en breed 1 3 cM stelt een naakt persoon voor staande links gewend met helm op bet hoofd en speer in de rechterhand terwgl de linkerarm op een schild rust het ander Inng 1 7 cM en breed 1 2 oM stelt bet borstbeeld van een vorst voor links gewend met diadeem met vier stralen om het hoofd Müt links wordt de richting bedoeld waarin de figuren zich vertoooen in afdruk De commissaris van politie in de Ie afdeev Hng te Utrecht verzoekt opsporing en bg ontdekking in beslagneming en bericht Men meldt dat er een order is uitgevaardigd op Lombok waarbij gelast wordt om al wat nog van de schatten van den Vorst gevonden mocht worden onmiddellijk in te leveren bg het bestuur Het scbgnt dat deze order beter wordt opgevolgd dan men oppervlakkig wel zou denken de Sasaks vertrouwen elkander maar half en hebben ook onderling nogal eens oneeaigheid r den te over om bet dengenen die hef meest geraiupast hebben lastig te maken liun verworven rykdom lu tevredenheid dt s harten te blijven be£itten Er moeten dagen zgn waarop voor een waarde van vyf duizend rgkadaalders aan goud zilver kteiooodiën of andere toorwerpen van waarde binnenkomt Het is ons niet bekend zegt De Loc of de gouden sofaaden reeds gevonden zyn waaruit den generaals vóór 25 An ostna zoo lustig de eerewijii toevloeide In zgn Vrydag Praatje opgenomen in het Bat Nieuwsbl scfargft Mokamer o m het volgende over schatten die zouden zyn aangebracht door militairen Als ik de verhalen geloofde die ik sedert verleden week hier te Batavia heb gehoord zou ik tot de slotsom moeten komen dat op het ei aud Lombok de schatten voor het grgpen hebben gelegen Volgens sommigen bestaat er hier thani een levendige handel tuRschen teruggekeerde militairen en Chineezen in goud en edelgesteenten Men sprak ik zoD haaat zeggen met permissie I van heele staven goud En dan de kolossale sommen gelds volgens de loopende geruchten door militairen uit Lombok naar bier geremitteerd en hun enorme depositees by de Banken Het is waarlyk om te lachen Nog een beetje verder en men ziet iederen militair die mee naar Lombok is geweest zich later een villa boawen aan den Velperweg of kamers betrekken op de bel étage VAD het Kurbaos Alles overdryving Natuurlyk zyn er militairen dia enkele vporwerpen hebben meegebracht en misschien zyn daar ook wel steentjes by die eenige waarde vertegenwoordigen Doch dat is alles En wat is dan nog de waarde van inlaudsohe preciosa Wie niet geheel een vreemdeling is in Jernzalem weet wat hy te denken heeft van inlandsche praalhanzery en van indische lichtgeloovigheid en als gy hooit van krissen bezet met diamanten ter waarde van honderdduizend gulden van haarspelden met diamanten kapitalen vettegenwoordigend enz dan weet gy wat van die wiuirdec te denken Ga eens met dat moois naar Van Arcken Olieslager Woif of een anderen deskundige lO ÜK ii oa 11 0 11 16 11 8B U OS 8 8 SS 7 47 10 08 89 9 87 11 06 11 18 ff 9 49 ff ff ff 10 10 ff ff 9 10 1611 8811 48 6 88 16 Oa znlt verbaasd staan over de betrek kflyk geringe realisable w arde en een andere algemeene waarde bestaat toch pigenlyk niet van hetgeen men op zulke hooge cyfers heaft faooren taxeeren Het verhaal van de ryke luilitaireii dat men nog eiken dag kan hooron vertellen is een fabel andera niet Ik gunde hun graag al de fortointjes die men hun toeRchryft maar rees dat ze bet nog lang zooder oigen equipage enllen moeten doen Nu daar zullen de snert en de rats ook niet slechter om smaken Eenige jaren geleden by een bezoek aan de Nederlandfohe steenkolenmijnen onder Kerkrade werd ons daar door de directie verzekerd dat in die steen kool lagen geen myngas voorkomt dit naar aanleiding van het feit hetwelk de bezoekers toen oenigszinn verontrustte dat een der arbeiders om wat meer licht te maken eenvoudig het metaalgazen omhulsel vuo zyne Davylamp nam en de pit wat opbaalde Dat die gerustheid der directie hoezeer op eene ondervinding van vele jaren gevestigd toch gevaarlgk was blgkt nu In de mgu Nordstern nabij Kerkrade heeft eene mijn gasontploffing plaats gehad waarbg drie gehuwde personen zoodanig verwond werden dut men voor hnn leven vreeH Iemand die verklaart dat reeds velen er baat bij hebben gevonden verzoekt ons plaatvoor het volgende middel tegen wiutervoeten eu handen Men neemt a avonds voor t naar bed gaan een gewoon voet of handbad zoo warm dat men het bgna niet kan uithouden en btyft daar ongeveer 20 minuten in telkens als het water kouder wordt giet men er warm by zoüdat het dezelfde warmte behoudt Men doot dat twee of drie avonden achter elkaar en men is totaal genezen De civiel ingenieur J v Heurn heeft by de commissie te s Oravenhage een nieuw ontwerp ingediend voor een haven te Scbeveningen Dit ontwerp omvat een voorhaven een loseu luadhaven en een berg en vinchthaven voor de ucbe ien die zich by hooge vloeden in de fosen laadhaven mochten bevinden Als plaats van aanleg ia aangewezen de ruimte tusschen het waterververachingskanaal en den vuurtoren standpaal 101 De voorhaven wordt gevormd door een tweetal hoofden die van den voet der duinen uit zich langzaam naar el aar buigen en in een kromming eindigen De opening der haven die op een af ütand van ruim 600 M uit de hoogwaterlyn is gesteld op 120 M De berghaven bevindt zich achter de duinen meer naar de zyde van den vuurtoren en heeft tot afmetingen 450 en 2500 iVI Voorhaven en beighaven zgn met elkaar verbonden door de los en Isodhavens die een breedte van 200 M heeft eu met een boog de duinen snjjdt Deze los en loadliavens is op baar beurt beschermd door een tweetal hoofden die 200 M van den voet der duinen af ia zee en in de voorhaven ailateken zy hebben nagenoeg dezelfde richting en kromming als de hoofden van de voorhaven maar hun einden laten een doorgang van slechts 80 M Is dus een vaartuig door den 120 M wgden mond m de baitenbaven gekomen dan viudt het op zgn weg een tweeden mond van 80 M breedte om de los en laadhaven binnen ie komen en later een sluis die de communicatie tusschen loseu berghaven vormt De kosten van aanleg zyn geraamd op circa 3 miljoen gulden De dader van den moord op den jachtopziener te Lommei waar au reeds melding werd gemaakt is nog wet ntet in handen der justitie maar naar het gerucht meldt is men den min op het ipoor 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 2 60 6 34 Hi e 6 487 207 431 Voorb 6 64 g N dL d6 69 Z ZeRw6 08 ff Bl Kr 6 14 ff V Zflv M e i ff Gnuda 6 30 7 60 8 13 10 18 t Is te hopen dat het gerucht waarheid spreekt Volgens de Revne Anecdotiqntc is onlangs een man gestorven die van zyn 18de jaar tot zgn zeventigste aanteekening had gehouden van zyn uitgaven Hy heeft in de 52 tnsscheugelegen jaren 628 713 sigaren gerookt waarvan er 43 639 hem door andere personen waren gepresenteerd terwyl hy voor de 585 074 overige 50 895 35 francs had betaald Verder hid hij in dien tgd versleten 75 broeken die hem 2 304 15 trana en 74 jassen ea vesten die bem 3 954 francs gekost hadden Zgn 2 paren schoenen kostten 1 652 76 francs zyn 298 hemden en 326 boorden 1 429 25 fr Aan omnibussen en trams had hij uitgegeven 2 142 50 fr In 15 jaar gebruikte hy 28 786 gla en bier waarvan 21 261 halve Voor dit bier werd betaald met 36 081 glaasjes cognac 26 750 fr benevens 6 525 franc aan fooien John Burus de Engelsche volles verleider oulaogB van een reis in de Vereenigde Staten teruggekeerd ia verre van ingenomen met Anierika Het ia daar over t algemeen met de werklieden veel treuriger gesteld dan in Engeland zegt hy Allerminst dweept hij met Chicago by noemde die stad een hel ill t kleine en toen verontwaardigde burgers hem verzochten dat voord terug te nemen deed hi dat met de verklaring dat de hel een klein Chicago wasr Burns schgnt t dus vrgwel eens te zitn met Stead s uordsel lo If Christ came to Chicago c Onlangs heeft zooals wy ïnderdtyd gemeld hebben voor de rechtbank te Utrecht terecht gestaan een paardenhandelaar uit Bentbuizen beklaagd van gebraikmaking van een vervalschÈ lot m de verloting der Woerdensche afdeeling van de HollandHche Maatsch van Landbouw Twaalf getuigen werden toen voor de rechtbank gehoord uit wier verklaringen de off van jast bekl s schuld bewezen achtte waarop hy voor dezen eene gevangenisstraf van 4 maanden eischte Mr P J Snel advocaat te s Gravenhage wien bekl zgne verdediging had opgedragen betoogde dat de bekl door gebruikmaking van t verralschte lot geen nadeel kon doen ontstaan waarmee de rechtbank zich vereenigde eu den bekl viysprak Hiervan kwam het O M in hooger beroep en no werd de zaak bg het gerechtshof te Amsterdam behandeld Na verhoor achtte de procureur generaal dat wettig en overtnigend was gebleken al wat den bekl was ten laste gelegd en isctite mede 4 maanden gevangenisstraf Ook hier trad mr Snel als verdediger op i bestreed lo dat vervaUching van het aangeboden lot wettig en overtuigend bewezen is 2o dat zoo ja beschuldigde by de ainbieding wist dat het lot valach of verralscht was 3o dat zoo ja uit het gebruik van htt valscb of vervalscht lot nadeel kon ontstaan PI zeide ook thans eene veroordeeling niet mogelgk te aehten en met vertrouwen devry spraak van bekl te gemoet te zien De beslissing van het bof deelen wij te gelegeiier tgd mede Op den len Februari is een nieuw tarief voor het Neder I andach BeIgisch Fransch reizigersverkeer in werking getreden In dit tarief komen vele nieuwe bepalingen voor zooals gewgzigJe geldigheidsduur der biljetten on de verlenging daarvan met feestdagen nieuwe bepalingen voor het vervoer van kinderen die thans meer in overeenstemming zyn met die voor het verkeer met Duitschlacd aanvullingen betreffende het vervoer van bagage etz 11 08 9 40 47 9 64 10 01 10 10 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 10 9 41 H 9 0 $ 9 B 8 80 10 06 8 05 afl 6 61 7 06 7 U 7 80 7 26 7 31 1 44 1 49 1 68 8 04 2 09 4 48 ff 6 9 61 Ook kunneo alle stations der Staatsspoorwegen en der Nederlacdsche Centraal Spoorwegmaatschappg die in het binnen verkeer met Rozendoal zyn verbonden rechtstreeksche enkele reiakaartjes afgeven en ook de bagage rechtstreeks inèchryven tot Esschen Depryzen Toor deze kaarljea resp de bagageprys wordt dan berekend door semenvoeging van den betr prys voor Rorendaal van het tariet in binnenverkeer S a N C S aan den prys Rozeod al Esscben ol ie kl f 0 65 2a kl tO W en 3e 4klas8e f 0 35 en bagage f 0 09 per 10 EG minimum f 018 Woensdag is over het geheel genomen dekoudste dag van den winter geweest Delaagste thermometerstand werd waargenomenin ZuidDuitschiaod waar by een helderenhemel de temperatuur ongeveer min 21 graden Celsius wa Het minst koud blyft hetnog in Groot Britannië en Ierland ofschoonmen daar ook niet weinig klaagt over desterken vorst Ook de ineenwstormen zyuuit het Briticho ryk nog niet verdwenen dnLondenache mailtrein naar Sheernes ondervondeen vertraging van twee ugr De dokken te Southampton zyn voor het eerst in veertienjaar met een laag ya bedekt In Schotlandbleven eenige treinen steken in de eneeow Door den stoim werden twee visschsrs vanStornoway over boord geslagen waardoor zy trots alle pogingen om beu te redden verdronken Een lersch landbouwer werd op wegnaar hols door de koude bevangen doodgevroren gevonden j België heeft niet minder van dèfi strengen winter te lyden Het verkeer op de rivieren 19 wegens het drijfys gestaakt te Lnik zyn twee personen doodgevroren In Dnitschland dankt men het aan de dikke sneeuwlaag dat niet grooter schade wordt aangericht aan de wyostokken en andere gewassen In den Eiffel ligt nog een meier sneeuw hier en daar Door ophooging op de wegen onderbindt het verkeer hier en daar moeilyk heden De sneltrein Hamburg Keulen kwam eergisteren een uur te Iaat aan en by Lübeck wfls de spoorweg een ootieublik geheel geblokkeerd Die visschers uit Waroemünde zyn in open zee door een sneeuwstorm gatroffen en verdronken In Noorwegen is op verschillende plaatsen een aardschok geroeid Waarscbynlyk ten gevolge daarvan viel in het dorp Kyauemgan in de provincie iomarkeu een lawine waardoor 11 personen werden bedolven Te Petersburg heeft men last van den wind by een geregelden therniometersiand ouder het nulpunt van Fahrenheit In de strat n worden vuren aangehouden voor behoeftigen om zich te warmen Door de groote kosde heeft by Perpignan een troep wolven de bergen verlaten en bedreigt de dorpen in den omtrek De bewoners organiseeren drytjachten Ook te N ew York is de dag van Woensdag de kondste van dezen winter geweest Er heersohte een scherpe noordwestenwind Te Parys en te Berlyo is gedurende do laatste dagen zooveel sneeuw gevallen dat het verkeer daardoor groote vertraging heeft ondervonden Ook in Italië is de sneeuw nog steeds aan de orde Te Genua heelt zelfs de tram den dienst wei ens sneeuw moeten ataken Hetzelfde gebeurde ook te Venetië Op het Balkan schiereiland is de toestand nog ernstiger De spoorwegverbinding tusschen Adrianopol en Eonstantinopel is verbroken De koude begiut echter overal te verminderen Een ontzettend voorval heeft in het tuchthnis te Milaan plaats gevonden Zekere Ginseppe Romeo breagt er zijn straftijd van tien jaar door wegens een inbrjak door hem gepleegd Hy werd als schoenmaker aan bet werk gezet en moest eiken avond gelyk al zyn medegevjiugenen zyn gereedschap afgeven Op een avond der vorige week ging alles zgn gewonen gang De honderddrie en tacb tig boeven die in de schoen makers werkplaats arbeidden gaven messen priemen enz of Toen echter Romeo aan de beurt kwam viel hy eensklaps op een medegevangene Maravelli geheeten aan eu reet hem met een schoenmakersmes het lichaam open Daarby riep hy spottend ik zal je wel afleeren om te zeggen dat ik een spion ben c Met bliksemsnelheid wendde hy zioh daarop tot een andereu medegevangene Barelice genaamd en stak ook dezen neder Alle overigen keken zwygend zonder zich te verroeren toe niemand stak een ringer uit ter bescherming van de beide slachtoffers Men maakt daaruit op dat zy de uiting van Romeo s wraak gerechtigd achtten Terwyl het voorval plaats vond snelde de oppasser Gilardi op den moordenaar toe om hem bet wapen te ontrokken Romeo iwaaide echter als sen krankzinnige met zijn mes en schreeuwde HaIt Of ik steek je ook overhoop Daarop gai hy zyn wapen aan den gevangenisinspec tear Simooi en zeide kalm Hier is myn gereedschap 1 Nu zat niemand meer zeggen dat ik een spion beu De beide gekwetsten verkeeren in ernstig leveni vaar beiden ontkennen ten aterkste dat zy den moordenaar ooit in verdenking hebben gebracht een spion te zyn De spoorweglynen ten noorden van Madrid zyn door zwaren sneeuwval gestremd waardoor de hoofdstad geheel afgesloten is en brieven noch couranten kunnen verzonden of ootvaogAn worden Den 4den Februari wis het reeds de derde dag dat geen brievenpost te Madrid uit het Noorden was aangekomen Te Beriyn is een geheime patronen fabriek door de politie ontdekt waar eene groote booreelbeid buskruit zonder behoorlyke voorzorgsmaatregelen verwerkt werd liefst by open petroleomlarapen Het schijnt dat die geheime vervaardiging van patronen geen ander doel had dan aflevering aan de Chïneesche Regeering Oe vrees heerscht dat nog meer dergelijke werkplaatsen bestaan die voor de fimliggeude woningen natuurlyk geen gering gevaar opleveren Dinsdag overleed onverwacht dr A H de de Hart g boogieeraar aan de Vrye Universiteit te Amsterdam vroeger predikant te Rotterdam Aan ruim 200 personen alle werkeloozen is door de politie te Krahngen permissie gegeven om op het ys van de Kralingschen plas te tenten of baan te vegen Gisterochtend reed een meisje op schaatsentegen eene brug aan den Ondendyk te Krahngen met het gevolg dat zy ernstig aan hethoofd werd gekwetst en in bedenkelyken toestand verkeerd Die goede boitenloi I Een wethouder van een kleine gemeente in Zuid Holland gebruikte voor het achryven van een brief een poatldad sloot dit daarna in een enveloppe en verzond de o gefraqketrd met een blauwen postzegel Er bestaan te Amsterdam t klinkt b a ODgelooöyk nog altyd huwelgks makelaars of liever huwelyksmakelaressen Wie het niet gelooven wil had maar de laatste zittingen van een der Amslerdamsche kantongerechten moeten by wonen om voorgoed van het bestaan dier makelnressen overtuigd te zyn Daar werd het volgende geval behandeld De huwelyks make res had op zich genomen aan zeker volwaisen manspersoon te leveren een vrouw gezond naar lyf en leden n in het bezit van duizend golden Daarvoor zoo zy als makelaars provisie genieten de somma van honderd gnlden Juist Ie provisie gat aanleiding tot het geding Toen de makelares na het voltrekken van het huwelijk om haar provisie kwam kon zy alles krygen behalve haar provisie Zy bracht daarom de zaakjvoor het kantengerecht c Waarom vroeg de kantonrechter nan den jeugdigen echtgenoot wilt u die provisie niet betalen Och meneer myn vrouwtje bad geen duizend gulden dus Maar waarom is u dan met haar getrouwd Het bloozend vrouwtje het verkochte voorwe p lachte de jeugdige echtgenoot kykt verlegen en zegt eiodelyk Och meneer wehadden na de eerste ontmoeting al zin ai elkaar Echo Woensdag werd te s Heereohoek een persoongearresteerd verdacht van poging tot manslag in den nacht van Dinsdag op Woensdag met een geweer gepleegd op de Ryksveldwachtera Becks en Troupee uit Borsele toen zy bezig waren met het surveileeren vanhet jachtveld in gebruik by buitelandshe jagers M C Sedert ongeveer twee maanden bevindt zich op het voorgebergte van Alhos de Russische prins Constantyn Alexandrowitsch Biarnzeskï die te paard een groot gedeelte van Azië met inbegrip van China Intlië Annam en ook Egypte doorkruist heeft Oe onverschrokken reiziger heeft zich vei volgena naar het voorgebergte Alhos begeven om in het stille klooster zyne reisindrnkkenneer te schryven Een boot van K Toet te Scbeveningen die uitgang om loggerviscb af te halen kreeft dicht onder den wal een stortzee waardoor zy spoedig zonk De bemanning zwom naar deü wal I Voor den militairen dienst in Oost Indü werden in Januari jl by het Koloniaal Werf i depot te Harderwyk aangenomen 134 personen 83 Nederlanderc 34 Duitschers 9 Belgen 4 iïwitzers 8 Oostenrykera en 1 Luiemburger er werden overgenomen v n de verschillende korpsen van het leger hier te lande 45 onderofiScieren en minderen Bniteilaodsch Overzicht In het Engelsche Lagerhuis verklaarde de onder minister van boitenl zaken sir Edward Grey dat noch Frankryk noch Madagascar kennis gegeven hebben dat de oorlog verklaard is maar de vyandelijkhedan vierden reeds geopend Aan de rechtsgeleerden zal de vraag Worden voorget d of bet aan Engelsche bouten veroorloofd is met een andere oorlogvoerende party een contract te sluiten voor het vervoer van oorlogsmaterieel De Engelsche regeering zal in dezen oorlog een onzydige hooding aannemen Spreker achtte het niet wenschelyk nu reeds de gevoerde coirespondentie over Armenië openbaar te maken het was t chter ten eenenraale onjuist dat spreker zon verzekerd hebben dat de Porte vooreerst de correspondentie niet zou openbaren Sir Wiiliam üarcourt kondigde aan dat de regeering zal voorstellen een commissie van enquête te benoemen naar d n nood die het gevolg is van gebrek aan werk Het Huis hervatte daarop de discussie over het amendementJeffrey op het adres van antwoord op de troonrede Minister Slaw Lefevro proiident van den Local Governement Board bestreed het amendement hy verklaarde het onmogelyk wettelyke maatregelen voor te stellen voordat de commissie haar rapport heeft uitgebracht De werklieden afgevaardigde Keir Hardie geloofde dat de toestand van de arbeidersbevolking erger is dan vroeger Mdt het oog op het aanbod door de regeenog gedaan ten op zichte der werkloozou zon hy echter het reaoltaat van de enquête afwachten hij was evenwel van oordeet dat alleen een hervorming van het industrieele stelsel op socialistiscben grondslag het kwaad afdoende kan Dinsdag hebben de afdeelingen der Franiche Kamer de Commissie van 33 leden benoemd die de houding van den beer Raynal zal te onderzoeken hetiben den Minister die in 1883 de conventions acélératesf met de SpoorwegmaatschHppyen onderteekende Van deze 33 leden zyn er 30 voor de beperkiuK van de bevoegdbeden der Commissie ter jjl slechts 3 haar taak zoo uitgebreid mogeiyk willen opvatten Deze uitslag is telenrstellend voor de sooialiflten zy juist wilden dat de commissie de ruimste volmacht hebben zou Dan U slechts één hunner Argeliès in de commissie gekozen en deze he ft voor bet mandaat bekankt omdat hy niet alleen de minderheid wilde vertegenwoordigen 1 Denzelfden dag in den namiddag is Raynal reeds door de commissie gehoord Hy betoogde toen dat de gewraakte overeenkomsten den Staat geeo milliarden hebben gekost maar daarentegen millioenen bespaard Hy gevoelde zich geheel vry van schuld en wachtte met vertrouwen den uitslag van het onderzoek af Graaf Tornielli is tot gezant van Italië te Parys benoemd ter vervanging van den beer Ressnian die voor eenigen tyd van zyn post teruggeroepen is Hy wordt te Londen als gezant vervangen door generaal Annibal Forrero Tornielli behoort tot de diplomaten die het volle vertrouwen van koning Humbert bezitten Voordat hy naar Londen ging was de graaf gezant te Madrid en te St Petersburg In den Ryksdag is de staatsregeling van Mecklenburg weer eens ter sprake gekomen Nog altyd zoo betoogde de afgevaardigde Paehnicke bestaat in Europa buiten Rusland en Turkye een land Mecklenburg waar van een volksvertegenwoordiging geenquaestie IS waar de geheele regeering nog ancien régime is Dit nu mnet verbeterd worden en en de Ryksregeering kan en mag dit doen Met eenige aardigheden eu door te ontkennen dat de Ryksregeering bier tasschen beide mocht treden trachtten de Mecklenburgsche gevolmachtigde deze zaak van de baan te brengen De vergadering werd intusschen verdaagd Het Berliner Tageblattc meldt no dat de bevolking ran Mecklenburg in verscheidene vei aderingen van hare ingenomenheid met de redevoering van Paehnicke blyken heeft gegeven De DnitKiche studenten die op 1 April een Hnldignngsfabrt naar Fnedrichsruhe gaan houden hebben een prysvraag uitgeschreven voor een feestoantate of Holdignn lied om by den Huldignngsbommel te gebruiken Opnieuw heet het Levetzow als president van den Ryksdag zal aftreden wanneer de verscherping van het Reglement in de commissie door staking van stemmen verworpen ook door den Ryksdag wordt verworpen Da uit de anti semiettsche fractie van den Dnitaohen Ryksdag geworpen Ahlwardt en du hem vrywillig gevolgde Böcfeel zullen met hun beidjea een nieuwe party stichten onder den naam van Antisemieti8cbe Volksparty Een der liberale Russische bladen de sRoskoja Sjizn dat gemeend had zich onder den nieuwen Czaar wat meer dan vroeger te kunnen rernorloven en daarom Mnm rkiog maakte op da keizerlijke gift van 50 000 roebel tot ondersteoning van letterknodigen omdat er geen enkel vrydeoker onder de begunstigden voorkomt is door de censanr g traft met opheffing evenals het indertyd met deo Golos ging Ook onder Nicolai mag de pers dos op haar hoede zijnl De vrees dat de regeeringsptrty in Hongarye verzwakt zon worden door de afiicbeiding der Zevenborgscbe Saksers die zich aftnvankelyk weinig ingenomen betoonden mat het optreden van den heer Banfiy oadbanos van Zevenborgen als minister president is thans weggenomen door de verklaring der afgevaardigden nit Zevenbnrgen dat sy licb blyveo aehten tot de liberale party te behooren Zy hebben met vreugde de verklaringen van den minister president vernomen over do quaestie der nationaliteiten in Hongarye n de goedkeuring van het program der Saksieoha volksparty die de minister openlgk heeft nttgesproken Voor de liberale party in de Hongoarseha Kamer is deze verklaring van groot gewicht Want hoewel de Zevenburgsche afgevaardigden slechts weinig in getal zgn de sterkte der liberale party in het Huis van Afgevaardigden laat geen enkele desertie toe Ruime KeuM in Wollen Ilandschoenea en c A cuBa Tsa A van OS At S 73 73 m $ Beurs van Amsterdam 7 FKBBUAftl Tor krt 98 louVu lOS 8 V 81 M MV M 7 y 8 A I lOb 71 11 110 78 MV 100 slotkoers 101 101 V 7 0 80 101 5 101 118 l l 74 io v lOl i 99 180 7i 106 96 lis 189 lot A 99 81 V i V loiy loo Vi 98 ioo m 140 ISi l l 8 10 98 m llOV S8 to uy ilO 187 109 1C 10 117 1S7 98 47V MtuiKuso Cert Ned W S I dito dito dito 8 dito dito dito 8 UONOU Obl Qoudl 1881 88 4 tALIB Insobrü iDg 1863 81 t OoiTSNS Obl iBpapiarl868 t dito in lilnr 1888 t PoftTVGAL Oblig m t tioktt 8 dito dito 8 RUBLiHD Obl Oost S Seri t dito Oeoon 1810 4 ditabijBoth 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud Imb 1888 8 dito dito dito 1884 t itksn Porpot lobuld 1881 4 Tdiuii Oepr Oonr I n 1890 4 Q leeoiDg rie D Geo leoDiDK uria 0 2uiDAril BlP Aco T obl 1898 6 Ullloo Obl Buit Sob 1890 6 VlltKZDBLA Obl 4 onbop 1881 AuvrsSDAH Obligatieu 1661 8 gOTTBlDU Sted leen 1886 8 NlD N Mt HiudeliT und A iodib T b M Oertilotton Dwi MutMhkppy dito Arob Hypotbeekb pudbr 4 Üult Mij der Yorateot Bud a Qr Hyaotbeekb paudbr 4 Kederlandaohe bank aand Ked Haodelnuutaoh dito N W h Pao Hyp b pandbr t Roti Uypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dilo 4 OOBTlKK Oo t Hoog bank aaad Rdsl Hypotbeekbankpandb 4 Ahkkuu Bquit hypoth pandb t Bi Maxw L ö Pr Lien oert Nis HoU U 8poarw Mij aand Mij tot Bipl T at 8p aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dilo I IIuiLSpoorwl 1887 89 A Iobl S Znid lMl 8pvmq i H obl 8 PoLlN Warubau Weenen aand 4 Buil Or Buu Spw Hij aand t Baltiaobe dito und 78 lOJl 101 Faatova dito aand t Iirang Dombr dito aand 6 Kank Cb An w 8p kap aand 6 Loaowo Sewaat 8p Ui oblig t Orel Vitebak tlilo oblig ZnidWe t dito aand i dito dilo oblig 4 11 1 98 laVi 7 V AMUXx Cent Pao Sp Uij obl I Ohio fc Nortb W pr ü r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer It Bio Gr Spm eert T a lilinoia Central obl in goud 4 Louiav Ie NaahnlleCert r aand hiexioo N Bpir Mij lehyp o Miaa Kanua r 4 pot pref aand N ïork Ontario li West aand dilo Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud t 81 Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Cot Ie hyp O fi Canada Can Soutb Cert T aapd 7 x C BallT k Nar Ie h d e O Avflterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maat aand NsD 8tad Amsterdam aand 8 3tad Bollordam aand 8 B L I Stad Antwerpen 1887 Stad Brussel 1886 Haiia Theisa Begullr OesellKh 4 Ooanint Staataleening 1860 t K E Oost B Cr 1880 8 SrAX Stad Madrid 8 1868 Ter Nu Bai Hyp SpoU eert I