Goudsche Courant, zaterdag 9 februari 1895

Maandag 11 Februari 1895 No 6580 338te Jaargang mmim courant JXieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVEBTENTIEN worden geplaatst v u 1 5 regek è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HET ALOM BEROEMDE TRAmSTKKBIËIt Uit de Kloosterbrouwerg DE SCHAAP3KOOU Tilburg door onderscheidene geneesbeeren aanbevolen als versterkend en ge stonde wordt per fust en gebotteld geleverd door G J H eet man Westhaven B 159 en Pepeistrant K 1 1 Eenig Agent voor fioda en OinstrekeD WATERGETIJDEN TE GOUDA 1895 t morgens s aTondB loog Laag Hoog w Zaterdag 9 Febr 6 07 2 34 6 32 vA Zondag 10 6 55 3 20 7 18 3 43 Maandag U 7 41 4 06 8 03 4 28 Dinsdag 12 8 25 4 50 8 47 bl2 WoeEsdag 13 9 09 5 34 9 32 5 5V Dondradag 14 9 56 6 21 10 21 6 4b Vrödag 15 10 46 7 11 11 16 V 41 SPEINGTIJ den lOen Febr n av 25en BurgerlljkeD stand GEBOEJEN Johannis ondcrs J vso der Star en A Oosterwijk Gerrit ouders H Slob n G Slob Wilhelmina ouders ö Burger en W den Hondijker Arie Cornelia ouders A de Jong en M C yan Harskamp OVERLKÜEN A de Groot 1 j H M Bonman 54 j ADVERTENTISN Pro Deo 1 Aankondiging Bfl vonnis der Arrondissements Eeohtbank te BoiUrdam Tan den 31 December 1894 is het howeiyk tosschen B BSDB1KJE D EKKMB wonende te Berkumoude en XEUyiS VAN DER YBLDMS wonende te Nieuwerkerk aji Umi op verzoek van eerstgenoemde verklaard door echtscheiding oMtltoaden De Procureur v d verioekster Mr M M SCHIM viS dke LOBKF Advocaat en Probureur Gouda Zaal KUNSTMIN Societeit Oiis Genoegen VOORDRACHTEN DOOK WILLEM VAN ZUIJLEN op Zaterdag 9 Februari 1895 mot geheel nieuw programma waarbjj eenige nummers i Costuum PBOGBAMMA 1 OP AUDIËNTIE BIJ DEN MINISTEE Earakterbeeld in Costuum 2 VAN CALAIS NAAK DOVER in Costuum Vertaling van J H M T BEN BESPOTTELIJK MISVERSTANDVAN PIERROT TOSSCHEN TWEE STOELEN Van J Meunibr Pau e 5 EEN MENEER DIE TE VER GAAT in Costuum Van Hbnkici 6 DOEN WAT DE DOKTER ZEGT Van Hesrici Beide monologen üijn verschenen in Befler s Tooneelbibliotheek te Vtriida 7 UIT VERVELING Van Louis nK Habs 8 BONJOUR EN ADIEU Van D F van Heust Entree voor Heeren Leden f 0 60 voor Niet Leden 0 99 Manvang S uur Plaatsen te verkrggen en te bespreken i 10 ets extra 9 Febr aan de Zaal van 10 3 uur Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJN onder Redactie der beste KathLetterkundigen Maandelflka verschijnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomnns Jlovellen Historische VerhtUen Poeais Allerlei Maadsels Zogogrlef Bebus enx en voor den zeer lagen prjjs van 6 5 CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle maandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITGEVKE s BoRCH Gouda Saelperidruk van A Bunkxan k Zoon Sociëteit ONS GENOEGEN 5e Abonnement Voorstelling Donderdag 14 Februari 1895 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS en HASPELS Optreden van Willem van Zuijlen TWÜ WAPiis Klucht in 4 bedrflven Aanvang half 8 uur Wt Gewone bepaliugeu en prezen HoogliecmraadsGliap llijnland ÖFlMEFliSTEDINB DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND zullen op ZATERDAG 23 FEBRUARI 1895 des voormiddags ten U uur in het Gemeenlandshuis te Leiden bjj enkele inschrijving besteden Het verhoogen en verzwaren van den IJaeldvik tnssohen de Hanepraaisluis en de Waaiersluis nabij Gouda en verdere daarbij behoorende werkzaamheden De voorwaarden van besteding met de teekeningen zijn voor 25 cents de algemeene voorwaarden voor 25 cents en de gezegelde inschrjïingsbiljetten voor 22 cents verkrijgbaar ter Secretarie van Rflnland te Leiden De inschrjjvings biljetten zullen op den bestedingsdag des voormiddags negen nnr in het Gemeenlandshuis ontvangen moeten zjjn of daags te voren franco aldaar beiorgd aan het adres van Dj kgraaf en Hoogheemraden van Rijnland in een omslag waarop de woorden Inschryvingabiljet voor bestek 118 c zjjn vermeld Nadere inlichtingen zijn te verkregen bfl den Ingenieur van Rynland te Leiden Dykgraaf en Hoogheemraden van Rynland EGBERT DE VRIES Dykgraaf H P BERDENIS VAN BBRLEKOM Secretaris Leiden 2 Februari 1895 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBE WARING HoUandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Ijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franpo tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland E CASSÜTO TANDARTS MARRT 154 GOUDA te consulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 nnr voor TANDZIEKTEN VOLLINGEN KüNSTTANDEy GEBITTB2ir enz VRIJDAGS vau 10 tot 12 nur koatelooxe behandeling Alle OPERATlfi N pijnloos Zeer Nette Gesteendrukte NAAUKAÜSTJES worden GELEVERD door A BRINKMAX en Zn 4 pCt PAITDBHIEVEir VAN DE Pester Valerlaiidischer Ersfer Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pniidbnetcn zijn uominnal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kionen voorzien van balfjaarlgkBohe Coupons per 1 Maart en 1 September en atlosbaar u pari door middel Tan halfjaarhjksche uitlotino De Coupons zijn thans on ook in de toeliomst vrij van belasting volgens de Wet van 1889 Art 30 j 10 zij zijn evenals de Oit olote Paudbrieven betaalbaar te Budapest Weenen en te Amsterdam ton Kantore van oüderf eteekenden tot den koers van den dag Behalve de hypothecair verzekorde vorderingen die teu grondslag liggen aan de uitgifte van de Fandbrieven en behalve het tot meerdere zekerheid van alle Pandbrieven gevormde speciale fonds van fl 1 600 000 sirekt volgens $ 94 der Statuten het geheele vermogen der Instelling tot bun waarborg Volgens de Balans per 31 December 1898 bedroeg het Maatschappelijk Kapitaal Ü 4 000 000 het gewone Keserrefonds i 4 001 698 32 het buitengewone Eeservefqnda 6 940 855 62 het Peiisioenfondfl eigendom der aandeelhouders fi8S 468 63 Te zamen flri 7 825 922 37 Bovendien is de beurswaarde der Bffpoton welke de Instelling beiit onfreveer 1 MilUoen Gulden hoager dan het bedrag waarvoor zy op de balans staan uitgetrokken Volgons do wet van 1876 is op do gezameiily ke verpande hypotheken prioriteit der hoiidera van Pandbrieven ingeschreven waardoor hun het recht op cie hypothecaire 8chuldvorderingen in de eerste plaats is gewaarborgd De ondergetoekenden verwijzende naar bovenstaande punten ontleend aan hun Prospectus van 19 lannnn 11 berichten dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pet Fandbrieven van de Fester Vaterl udisoher Erster Sparcassa Verein tot den koers van den dag WEHTHRIM GOMPERTZ AMSTRKDAM Februari 1895 WILMS 6 Co te Attitterdam zullen uitgeven een VOLKSUiTGA VE VAN ZOLA s Romantische Werken Het Land Het Dierlyke m den Mensch Hartstocht en Geld Docter Pascal In 50 afleveringen van 32 pagina s voor slechts 15 cent tie aflevering Met GRATIS PREMIE EEN PRACHTIG PORTRET VAN ZOLA De werken van Zola munten uit door de meesterlyke wgzo waarop hy deugden en hartstochten der mensp en beschrijft en de natourlykheid waarmede hij dit doet maakt dat wy met zgn werken mede leven tieen boeken zgn meer geschikt om de hedendaagsche niaatschappelyke toestanden te leeren kennen dan de werken van Zola Waarom word ik van mijn senuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot 19 niet zelden dat genezing aanbrenRende middelen toovnllig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam i eaoeahoer een goed succes hebben Was niet Priosnitz de geloerde vestiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lijdende monschheid geworden is den eenvoudige boor He ft niet een Zwoedach majoor Thure Brand genaamrl een middel tegen vrouwenziekten aan da hand gedaan die hot lancet der chirurgen reeds minder noodatikelijk heeft gemaakt on thana goineeiigoed van allo goneesheerou begint te worden Ook op hot gebied ter beperking van zeuüwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gowo den die op de eenvoudigste on natuurUjkate manier reauUnton oplevert welke wel in staat zijn de aedert jaren on oranderd aangewende geneoskuntlige hulpmiddelen too als byvoorb Bromium Yzor Arsenicum on geheel te verdringen Kr zijn vele raenschon die noch ziok noch gezond aijn en toch klagen dat zij zich in lichaam en zielalleabehalve wol gevoelen het geringste mat velen kunnen on elfs door een vlieg getergd wordeln en ïoo 7ioh selvcn en andoren tot last zijn zonder hot te willen Vale worden geplaagd of doof vroeseijke angst ot door droofgoesligheid kunnen iiiet slapen on worden door benanwdo droomeo gekweld Dan ijn er weder underu die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Kindelijk lijden de frgaten ondor hen aa verlatöming vitusdans on vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op olkeu leeftijd onder elk geslacht en olken atand vuult zijn zenuwziek en min of meer de alaohtoifera der loeÉvijxe van onzen tijd Wie tot eene dezer catogorien van lijilors bolioort en ingelicht wensclu te worden over de wet king eener nieuwe methodo adresaeero zich nan Amsterdam M CLEBAX Co Heiligewog 42 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ EN Chemische Wasscherij VAN H OPPEfVHËIiHEK 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning Ier Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer y VAN OS z Specialiteit voor het stoomen en verven vaa alle Heeren en Dameggarderoben alsook alle Kindergoederen GRATIS bekomt alki leMrvan dit blad hflt DÏflt een voor zieken mur ook voor lunien heogtt bilMgrlJkt en nattiie boek DE VIIEID DER ZIEIEN Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantel8 veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt KflD aohr ra eene briefkaart urn lUehtfT i Boekhandel te A M M Botterdam w mm Wegens uitbreiding der fabrieken z n de prezen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week BINNENLAND ÖODDA 9 Pebraari 1895 VERÖADBRIKG tanden GEMEENTERAAD op Dinadag den 12 Febroari 1895 des namiddags ten één are Aan de orde Het voorstel om tegemoet te komen aan de bedenkingen van de Regeering tegen de gewijzigde Verordening op de heffing van school geld op de lagere scholen der Gemeente De Ontwerp Yerordening op de heffing van rechten voor het gebroik of genot van openb re gemeentewerken bezittingen of inrichtingen of voor door of van wego het Gemeentèbestnur verstrekte diensten De benoeming van eenen Voorzit er en vier leden en hunne plaatsvervangers in de Stembureaax voor de verkiezing van twee Leden voor den Gemeenteraad De benoeming van eenea Voorzitter eo vier leden en hnnne plaatsvervanger iu de Stambnreaax voor de verkiezing van één Lid voor de Provinciale Staten van Znid Holland De Harddravery Vareeniging Eendracht maakt Macht zal ten voordeele der armen op Zondag 10 Febrnari eene Ringryderg met paard en ilede houden op den Ëattensiogelgracht alhier De pry en bestaan uit Kunsti jrowmupeD Duir de entree in het plantsoen mede ten voordeele der armen slechts 10 cent bedraagt hopen w i dat velen gebrnik van deze gelegenheid zallen maken ten einde wel te doen Hot Bestuar der Harddraverg Vereeniging verdient dan ook den steun van allen daar zy het aangename gepaard laat gaan met een beroep op de weldadigheid Mogen velen zich genoopt gevoelen de entree te betalen om in het plantsoen eene atandplaate te verkrygen Tot voorzitter van het Comité voor Ue meenteraadaVerkiezingen is voor de openbare Vergadering welke aanstaande Vrydag in de Sociëteit Ons Genoegen c wordt gehouden benoemd de heer F J Bellaart en tot ondervoorzitter de heer D G van Vreumingen Wy maken onze lezers attent dat voor ieder die gebruik wil maken van de Tooneelvoorstelling te geven door de Onder afdeeling van den R K Volksbond toegangskaarten te verkrygen zyn morgen Zondag van 12 tot 2 unr in de Sociëteit Ons Genoegen De Katholieke kiesvereeniging te Gonda zal FEVILLETOM TEEÏÏGGEROEPEN DOOB HÜGH CONWAY 161 Ofiolioon ik uit altea merken kou dat Fauliae eene alleszins fataoonlyke oproadiog genoten had moest ik mij toch Ternonderen over bare onweteQdbeid lu eeoigerlei literatuur Als ik een schrijver noemde van Mn bekeud boek aprak nam zij er of geene notitie van of zij keek mij verwonderd aan of vel zij was verlegen over hare onkunde Ofschoon ik haar au versobeidene malen gesproken had was ik nog niet zeer tevreden over de vorderingen die ik gemaakt bsd Ik begreep dat ik de rechte siiBar barer natuur nog niet had aangeroerd Zoodra de oude dienstmaagd duenna vriendin of wat zij ook z n mocht weer beter was vernam ik opeens grobt nieuws Mijue hospita vroeg mg of ik hare kamers ook soms aan een vriend kon recommandeereo zoo n beer als u was zij zoo goed er bg te voegen Juffrouw Marcb zeide ze ging weg en zg bad gaarne een heer in baar plaat Ik twyffllde geenszins of dat was oontramineeren van die oude heks Teresa Zij had vengnige blikken op mij geworpen aU wy elkaar voorbügingen z j had mij een knorrig antwoord gegeven toen ik vroeg of zy hersteld was van haren val Om kort te gaan ik wist dat zij mg vgandig wm dat EJj mgne ge op Zondag 10 Februari 1895 des avonds te 6 aar precies eene buitengewone vergaderinghouden ter verkiezing tan voorloopige candidaten voor het Lidmaatschap van deoGem nteraad De R K kieevereeniging Recht Toor Allen hoofdkiesdialrict Gouda zal Zondag 17 Pebraari 1895 des namiddags ta 5 uur eene bniteugewooe algemeene vergadering der leden houden Punten van behandeling Verkiezing Tan een caudidaat Toor de Profinciale Staten van Zuid Holland Heden is aan de rgki uniTenitait te Otoningen bevorderd tot dootor in de elamieko letteren de heer R K Boekmefler leeraar aan het gymnasium alhier met een academisch proefschrift getiteld Adnotatiooes criticae in oratores Atticos c Tot t delyk onderw zer aan de Kostelooze Godsdiemtsohoot te Rotterdam is benoemd de heer O Sanders te Gouda Aan de Woensdagmiddag gehouden hardr der met bindernissen te Moordrecht werd door 22 mannen boTen 16 jaar in de gemeente woonachtig deelgenomen De prgs tan f 12 werd behaald door J Bongers de Ie premie van f 8 door L Speksyder en de 2e premie van f 4 door J Swieb Vrijdagmiddag werd onder bijzonder gonstig weer te Moordrecht eene nationale hardrgdery gehouden waaraan 16 personen deelnamen Uitgeloofd waren een prys ven f 40 en twee premies van f 15 en f 5 welke prys en premies snccessieveiyk werden gewonnen door E J Ter Molen van Zwolle A Kreuk van Ouderkerk a d IJsel en J Yeenstra van Groow De heer E J Ter Molen heeft de baan van 200 M in 21 sec afgelegd terwijl hy den vorigen dag te Stolwgk een 2de premie behaald beeft Biyft de vorst aanbonden zoo zal waarscbyniyk op Dinsdag s s eene ringr der plaate hebben voor paren waarvan een van beiden in de gemeente woonachtig moet fyn De proourenr geoeraal by den Hoogeu Eaad concludeerde gisteren tot verwerping der cas satievoorziening van de gemeente Gouda tegen dykgraaf en hoogheemraden van Scbietand betreffende het onderhoud van een gedeelte van Sohielands Hoogen Zeedyk Uitspraak 15 Maart voeleoa tegenover Pauline ontdekt had en zicb had voorgenomen tussoheobeide te komen Ik kon niet ontdekken hoerer hare macht of haar invloed ging tsE opzichte van bet meisje maar sedert eenigen tjjd hield ik haar niet enkel voor eene dienatmaagd Het bericht dat de kamers zouden leeg komen was eene waarsobuwiog voor my dat zoo ik mgne liefde voor Pauline met succes bekroond wilde zien ik regelrecht die onaangename oude in den arm moest nemen Dienzelfden avond terwijl ik baar de trap hoorde afkomen deed ik eensklaps mijne deur open en stond lak voor haar Signora Teresa zetde ik zeer beleefd i zon het U achikkeii even in m jne kamer te komen ik wenscbte een woordje met u te spreken Zg keek mij snel en kwaaddenkend aan maar voldeed toch aan mijn verzoek lic sloot de deur en reiktehaar een stoel ffis ttw knie weer beter vroeg ik deelnemend en in t Italiaansob ffZli ia weer beter antwoordde zg kortaf ffMag ik u onderwyl een glaasje witte wgn schenken F Ik heb het hier hg da baud Teresa sloeg het niet af ondanks hare vijandelgke gezindheid dus aohonk ik haar eeu gla i in en tt dat eg het lekker vond ffis de juffer is Signorioa Marob welF ik heb haar vandaag niet gezien ffZg is heel wel KÏk wilde u eens over baar spreken dat hebt gg zeker wel begrepen Dat heb ik begrepen Terwgl uj dat zeide wiero Teresa een koorrigec waatroawenden blik op mg Donderdag zit de Lek langs de geheele Krimpenerwaard vast Hier en daar onder anderen aau het Bergstoepache pontveer i reeds een pad over het gs gebaand t welk de communicatie naar Gonda sn naar Gorin chem zeer bevordert Asn den gister van wege de ysclub t Ouderkerk a d IJeel aldaar gehouden wedstrijd opgeluisterd met muziek namen 8 paren deel De prgs werd behaald door Johannes en Magdaleua Speksnijder de late premie door Coreelis en Teontje Speksnyder en de 2e premie door Pioter Centen en Cornelia Rykaart allen Ouderkerkers Het waren spannende ritten en er was veel belangstelling By den Maandag aldaar te honden groeten wedstrijd zyn da Friezen uitgenoodigd Door dan heer O Teekens korenmolenaar ce Reeuwyk werd besloten benevens zyn molen een stoomgemaal in bet werk te stellen Woensdag jl werd in ooverr aan dat plan uitvoering gegeven dat de aanbesteding plaats had van het gebouw waarin de maaldery zal plaats hebbeo De inschryving geschiedde in 2 peroeelen timmer en metselwerk Perc 1 timmerwerk werd ingeschreven door M Hoogendoorn te Reeuwyk voor f 1351 P Mac Daniel idem voor f 1325 Perc 2 metselwerk W V d Lecq te Reeuwyk voor f 1181 60 C V Wingerden idem f 1188 Bet werk is aan de laagste insebryvers gegund De aangekondigde hardry dery te Lekkerkerk had Woenidagmiddag onder begnnstigiog van schoon weder plaats Tal van vreemdelingen woonden dezen wedstryd hg om de heroepryders van nabg gade t slaan Ingeschreven werden 8 personen De baan was 600 meter mei een keerpunt en werd afgelegd in 1 26 min door 8 K Elzinga te Goes 1 14 min L van der Enden te s Uravenzande 1 12Vi min P Smits te Stryen 1 20 min C Snoek te Nieuwerkerk a d IJsel j 1 187 min J van der Endo te s Gravenzande 1 19 min P C Rgkaard te Ouderkerk a d IJsel 1 13Vi min J Smits teStrgen 1 10 min 8 D van der Schaaf te Gronw Prieeland 1ste prys f 60 Van der Schaaf 2da prys f 25 P Smits 3de prjjs f 10 J Smits premie f 5 L van der Enden Bg aanboodende vorst zal de volgende wedstryd binnen eenige dagen gehouden worden op de rivier de Lek die zich hier uitmuntend daarvoor leent Ja K ng ik voort une waakzame getrouwe oogen hebben gezien wat ik ook niet heb willen ferbergen Ik beu verliefd op Signorius Paulina Zij is niet om verliefd op te weten zeide Terei gemulijk ffZuik een sohoon meitge moet bemind worden Ik bemin haar en wil haar trouwen Zij is niet om te trouwen Luister eens Teresa Ik zeg ik wUhwrtrouwen Ik hen een rgk heer Ik heb vgftig duizend lire te verteren jaarlgka Het bedrag ran mgn inkomen dat zeer aanzienigk klonk in Italioaniohe muot uitgedrukt minte zgn effect niet Zoo bare oogen ook nog niet vriendelgk keken terwijl zg mg aanatdarden hare verwondering en klimmend respekt voor zooveel geld zeiden mg dat ik haar teere punt getroffen bad de hebzucht ifZeg mij nu eens waarom ik de Signorina niet trouwen zou P Zeg mij nu eena bg wie moet ik mg vervoegen om haar ten howelgk te vragen P Zij is niet voor het huwelgk Dit was al wal ik uit de oude kon uitkrijgen Zij wilde mg niets meedeelen aangaande Pauline s familie of Trienden Zg zeide slechts herhaaldelijk Zjj is niet voor liefde en buwelgk Nu schoot mg nog slechta één weg over De begeerige blik van Tereaa bg t hoeren van t bedrag van mijn inkomen viel m op Ik moest dna komen tot de minder eervolle handaling van direct omkoopen het doel moeat bet middel dan maar wettigen Daar ik veel op reis waa bad ik gewoonlgk een aanmerkelgke som gelda bg mg Ik baalde mijne portefeuille voor den dag en logde twaalf honderd gulden aan bankpapier op de tafel in apliateraionwe By kon besluit zyn met ingang van 15 dezer benoemd tot burgemeester der gemeente Alfen P van Onteren met toekenning van eervol ontelag als burgemeester van He jansdam en tot burgemeester dar gemeante Aarlanderveen J W van der Lee Öok Woensdag heeft de Koningin een toehtje op schaatsen gemaakt Men schryft daaionltrent uit Nootdorp Woensdag deed de jeugdige Koningin in allen eenvond door deze gemeente een toertje per schaats Ingezelschap van eenige dames en heeren kwam H M van Voorburg af ryden aan den Veenweg de scbaatacheu lAiadende Toen te voet naar het dorp alwaar opnieuw aangebonden werd en loo per achoats op de Xootdorpervairt tot den Bieilandsohen polder Hier werd de terugweg aanvaard om langs denzelfdso weg op Voorborg aan te ryden Het leverde een treffenden aanblik op de Koningin te midden van bet volk zoo ongedwongen te iien schaatssnrgden Naar wy vernemen heeft H U de Regentes ter beschikking van den commissaris van politie watersehont te Scheveningu gesteld 1 1200 om daarnit zeemau en andefe gezinnen waarvan de kostwinners door da schade aan de schepen in den nacht van 22 23 December 1894 thans tydelgk buiten verdiensten zyn te ondersteunen waar dit blükk uoodig te zyn en f 2300 om de schade te doen herstellen die eenige doarbg aangednide personen aan hun eigendommen leden De ondersteuning bestaat in bons voor vensmiddelen en brandstoffen Geld wordt niet uitgereikt De ondersteuning geMhiedt door eene commissie bestaande uit de heeren Vernée A de Jong Jacob Pronk Nz en A Hoogeuraod Gisteren werd daarmede een aanvang gemaakt In den nacht van Woensdag op Donderdag ia een in zeer behoeftige omstandigheden verkeereode bejaarde man te Scheveningen op een solder onder de dakpannen in eene Kbamele legerstede bestaande uit wat stroo dood geronden De man had tot dekking een verlieten jasje De rechtbank te Zntphen heeft Roelof Kernpink die in den nacht van 6 December W Paaiman by de Emperbrug onder Voorst vermoordde veroordeeld tot 6 jaren gevangenis De eisch was 8 jaren banknoten Teresa keek er naar met hegeerige oogea Weet gij hoeveel geld daar ligt F vroeg ik Zg knikte Ik schoof haar twee banknoten toe Haar taaig e hand begon te krieuwelen om er naar te grijpen Ata gg mg tegt waar ik juffrouw March ten huwelijk kan vragen krggt gg dase twee banknoten en op den dag van ons huwelgk kr gt gg de overigjio De oude vrouw lat een poos zonder een woord te saggen maar ik zag dat de verzoeking kaar bekroop Berst hoorde ik haar prevelen vgftig duizend lire jaarlgks 1 Het toovermiddel werkte Ëi delgk sttfud zg op yBekooren u de banknoten niet vroeg ik tfik kan niet Ik durf niet Ik mag niet maar Wat maar F i Ik zal schrgven Wat gij gezegd hebt zal ik sohrgven aan il dottore 1 Wie is die doctor F Ik kan hem zelf ook wel schrgven of hem gaan opzoeken Zeide ik il doUore F Dat is mij ontvallen Neen gg moet niet schrgven Ik zal het hem vragen en hg moet beslissen ffZult gg dan terstond aehrgven F irTeratond Na nog een blik op de banknoten te hebben geslagen kuerde zg lich om om heen te gaan Neem dan toch die twee banknoten naar zeide ik terwgl ik ze haar in de hand drukte Met blijde lerrukkiog borg zg ze voor in haar kleed vZeg mg eens Teresa leide ik vleiend ceg mij eeas zoudt gg denken dat Sigiorina Pauline niet onversobdlig omtrent my is F