Goudsche Courant, maandag 11 februari 1895

102 lOO V WiDlerdieost 1894 95 AangevaDgeo 1 October Tijd van Greenwicli ROTTIÏDIM Directe Spoorwegverbinding met GOUDA GouiIb t SO 7 9t 8 iO 9 0 9 40 10 41 Momdiwlit 7 S 1 47 Niiuirnknk 7 a S4 Oamlli 7 40 1 01 to tArdaai 7 7 16 9 10 5 10 11 05 tottttltn i 0i 7 SB 7 47 t CmU 1 10 a is Nüaw rk rk t lO 91 UoorilrMht 6 S 9 Jouds t S9 S SB 7 45 9 07 8 11 OODDl DEN BIAS Goud 7 30 9 09 9 117 10 49 19 11 19 91 19 94 1 97 S iS 4 45 5 97 Zar M 7 49 8 47 11 01 1 0 4 57 BLKr 7 47 f 1 11 Z Ze W 7 8 8 5 11 10 1 17 5 09 N aL il 8 09 1 90 n Toorb 8 07 9 08 11 99 1 89 5 90 Hue 8 19 9 18 9 89 10 0711 97 19 4119 51 1 18 1 57 4 95 5 96 5 55 OOl DlDTKJSOBT Gundi 5 85 8 40 7 55 8 09 8 91 10 06 10 19 10 65 19 49 9 98 9 61 8 Oudn 5 50 6 54 11 09 9 87 Waarden 6 69 7 08 8 19 10 90 11 17 9 45 8 07 Utrecht 8 19 7 98 9 98 8 41 9 10 51 11 46 1 90 8 08 8 89 3 GOUD 1 1 USTIBDIU Gnuda 4 40 8 91 10 08 10 56 9 11 9 51 Am teidui Wp 7 6r 9 10 10 65 19 19 1 40 19 18 19 61 19 58 1 06 1 19 19 88 1 91 KOTTIRDIU9 51 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 103 104 4 08 H 1 A S Hige S 48 7 907 48 8 30 9 98 9 4810 1911 8819 16 1 38 8 15 9 46 8 48 4 16 4 49 6 17 7 8 05 M Voorb 5 64 10 18 1 44 N d L d64f 1 40 Z Ztgw6jï 10 80 1 68 Bl Kr 6 14 10 86 9 04 Zer l 6 19 10 41 9 09 Onuda 6 30 7 50 8 13 9 58 10 1610 69 19 0819 46 8 90 2 46 3 15 4 18 4 43 5 90 6 47 7 49 3 86 10 10 U T I B C H T G O O D A 9 5811 84 19 09 19 10 8 10 8 90 8 69 4 48 5 90 6 86 8 00 8 60 8 69 10 8410 16 11 50 19 95 9 49 4 16 6 47 9 119 9410 61 4 24 9 19 2 06 1 22 3 50 4 87 i 20 7 08 8 41 9 39 AMSTEIDA M B O C D A 8 15 9 66 11 95 11 80 9 65 4 25 4 85 7 60 9 04 10 44 19 18 11 48 8 50 6 90 5 59 9 88 Utrecht 6 88 7 50 9 Woerden 6 58 8 11 üudewit r 7 07 8 10 Oou da 7 90 8 89 9 10 14 1 AaaterdaK Wp 6 60 11 18 Oasda TJO In midden Europa woei de wind Donderde uit alle hoekeo maar uit welke richtiog hg ook kwaib oreral bracht b forst mede Id bet noorden hadden oMtel ke vinden de OTerhand biev en daar zelis kon Tan storm tprake sgo De koudste strook lag ia znidDaitaoh land tuBscben Eaiseralautern en Praag waar de tb rti ometer daalde tot selfs 26 bd Celsius Torst Geen wonder dat by doze koude de riTiereo op Tele plaatsen geheel dicht liggen en bet üji zich OTeral rasizet De y brekers bg Danzig werken des nacht by electriscb hebt door in e Trare bg Lnbeok wordt ook met groote moeite een waterweg opengehouden lu een dorp by Danzig werd het lyk vau eea arbeidpr gevonden die dood gevrorea was eToneODK ikwamen twee mensebeu te Danzig door de k u4a om bet leren In Oostenrgk heeit men te kampen met sneeuwstormen en vorst liet verkeer wordt moeilgk Te Czernowitch zyn Tier menflcben doodgevroren Ook uit Italië komen weder Tan alle Uijden berichten over sneeuwTal en Te Madi id is weder sneeuw geTallen dat spoedig mist een yskorst werd bedekt Een aantal meaécben gleden uit en bekwamen armof beenbreuken Te NiEz4 ia op een sneeuwlaag regen geTallen waardoor de straten werden bedekt met modder De lacht zag er zeer triest uit en niet beMr de gezichten van tperisten en de menseben ie van hen leven moeten De tgd van het carnaval nadert en het weder wordt er niet beter op Moote Carlo is by zulke gelegenbeden druk bezet en terwgl het regent maakt het vorstendom Monaco goede zaken De Oostzee ligt toI ys Aan de Euaaisohe zgda is men beTreesd over eenige schepen die door een sneeuwstorm zyn OTervallen De poatboot Tab Gothenburg naar Kiel bleef in bet Kattegat in het ys steken en zag zich genoodsaakt terug te keeran Ook de 8ont is alecbta met groota moeite bevaarbaar doch de verbindiog tusschen Kopenhagen en Malmö kan worden onderhouden De vaatt ia de Groota Belt levert voor stoombooten geen moeiiykbeden op Ia Amerika is het weder als in Europa torst hier en daar met aneenw en aan wind en ga geen gebrek TJit Canada en de Far West wordt gemeld van vgitig graden vorst Het Gbamplaiomeer is voor bt t eerst in vyfett zsTentig jaar geheel met een ijskorst bedekt 7fl Nev York was de thermometer Woensdag drie graden oader nul Fahrenheit e n koude welke slechts tweeitiaal daar is oTertroffen Sen eigenaardig soort van wintervermaak ook Toor ouderen van dagen is in sommige waterrgke gedeelten van Koord Holland het balgooien c Eene flinke gsvlakte of bg gebrek daaraan breede slooten die een groot stuk land omringen 11 daaoToor de uitgezochte plaats H t Ipet zelf beeft we eeuige overeenkomst knet het k riven want Ide ballen moeten om een aïigent baken een paal tak enz geworpen worden Da ballen zyn meestal gewezen kolflMlleD de ouderwetsche van pezen en zenuwen verTaardigd en ontdaan van het omgewonden saiet Door de deelnemers mogeu een gelyk aantal gooien gedaan worden en wiens bal dan by het trekkken het verst van een aan het eind Tan de baan geplaatsiten omgekeerden yzeren ketel verwyderd is is de winner Gewoonlyk bestaat de winst uit koek of melk Belet sneeuw het Toortrollen der balleo zoowordt bet apel eenigszins anders Dan gebruiktmen stukjes hout van pl m 1 d M lengte diedoor een gietere een aoort hoosvat als by bleekers in gebruik door de lucht ïoortgeworpei voxden Betreffende de bemanning der reddingbooten aan boord van het stoomschip lËltec bevat de Weaer Zeitung c nog een uitvoerig bericht waaruit blykt dat aau boord van de Elbe acht reddingbooten waren De bemanning wordt zoodanig verdeeld dat in geTaar ieder zich naar de hem aangewezen boot heeft te begeven zoodra het commando om de booten te water te laten gegeven wordt De groote reddingbootf n dei Ëlbe kunnen 80 perionen en meer bevatten en zyn by stormweder zonder de volle bemanning niet te besturen om eerst de paseagiera te ledden en daarna de bemanntag was derhalve een oumogelykheid geweest Ue bemanning der E be bestond ait 149 koppen en er waren slechts 13 zeelieden en 2 loodsen benevens 5 passagiers in de boot derhalve nog minder zeelieden dan naar verhouding der scheepsbemanning voor iedere boot was aangewezen Dit strekt tot wederlegging van het verwyt door sommigen gedaan dat er meer zeelieden dan passagiers zyn gered Ook heeft daartoe bygedragen de snelheid waarmee het schip gezoukeu is en de onbekendheid vau de passagiers met de inrichting van het achip Uit Dordrecht schreef men giater aan de N R Cfc € De snelheid waarmede het dichtvriezen der rivieren ditmaal in zyn werk is gegaan beeft ten gevolge g bad dut we hier een paar reusachtige ysbanen hebben in staat om het hart Tan eiken schaatseuryder in verrukking te brengen banen zooals men slechts zelden in een menscbenleTen in de gelegenheid is te aanschouwen en te betreden De eene strekt zich van de Merwekade alhier uit tot ver op de Noord men zegt tot Toorby Alblasserdam De andere beslaat meer dan do halve lengte ran de Dorütache Kil van het gehucht de Meerkoot tot aan den mond van bet Hollandsch Diep Op een tochtje om den stand van bet ga op het Hollandsch Diep op te nemen maakte ik kennis met laatstgenoemde baan Wie het water daar ter plaatse kent desnelstroomende di pe Kil en het breede stormachtige Hollaodsche Diep voelt iets griezeligs lo zich opkomen als by op dat dunne vloertje die troepen menschen zich iet bewegen Dinsdag was dit vak geheel open zonder bet kleinste stukje dryfija In éénen nacht was het proces afgeloopen en toen er nog een dag en nacht overheen waren gegaan krasten er de schaatsen over het ys Kykt men te Wiltemsdorp op die vlakte staande naar het Noorden dan overziet men de geweldige gabaan die van oever tot oever loopt en door geen yskorrel of oneffenheid ontsierd is tot waar hg door een bocht van de rivier aan het oog onttrok ken wordt Men ziet nabg zich de rgdera zwieren en wenden heel in de verto dwalen xg als beweegtyke stippen over het blaawgrgze veld en eindelyk verliest men ze nit het oog niet omdat de baan niet verder reikt maar omdat de blik beu niet meer volgen kan Aan de andere zyde strekt zich het Hollandsch Diep uit een doolhof vau yablokken en sneeuwvelden en wakken waarvan nóch naar het Oosten nóch naar het Weaten de grenzen te bepalen zgn en die Noord Brabant met Holland verbindt door een zoo barre en onherbergzame woesteny dat de afstand nog grooter de scheiding nog breeder Igkt De wakken op het HoÜandsch Diep zgn de laatste toevluchtsoorden voor het allerwege door de vorst opgejaagde waterwild Jagers uit Rotterdam eu Dordt loeren daar op eenden ganzen reigers en andere watervogels Een kond werkje dat den beschoawer iets doet gevoelen van meester Pennewip s uitroep hg bet lezen van Woutertjes rooverslied Hydeed dat Toor zyn pleizier 19 08 10 55 11 09 11 09 11 18 11 95 9 85 19 98 I0 O8 10 11 5 60 7 18 8 99 9 37 11 0511 18 6 11 9 49 6 16 g lÊ g K t 6 99 9 68 6 81 t 9 ir t n 6 86 6 41 7 48 10 10 10 1511 3811 43 18 4 47 5 93 5 57 7 45 8 38 10 14 5 87 7 59 10 97 5 05 6 46 6 17 8 07 8 65 10 85 50 5 99 6 916 85 8 98 9 1110 58 5 98 6 85 7 46 9 49 4 47 5 45 Op de rivier voor de stad waren beden veel wandelaars en hesle troepjes menschen die ook eens op de rivier wilden zyuc een genoegen dat in de laatste jafoo de bekoring van het zeldzame gaat verliezen De ouderwetsche winters die meu een tyd lang nog maar als historische docament had beschouwd zijn weer in de mode Over den bonthandel van Noorw en is van de hand van den heer Kiaer Nederlandacb consul generaal te Christiania een rapport verschenen dat in de jouute aflevering der Consulaire Yeralagen is l enomen Dr volgende mededeelingen zgn dasraan ontleend Nederlands aandeel in den Noorweegscben houtbandel is in bet afgeloopen jaar niet onbeduidend gestegen en de in Nederland geobtineerde pryzen zgn vooral gedurende de eerste helft van het jaar voordeelig geweest Wat nu byzooder het geschaafd hout den belangrykaten tak vbq den Noorweegschen houthandel betreft b ijkt het dat omtrent dezelfde hoeveelheid uit Noorwegen gedurende 1894 als het voorafgaande jaar is afgescheept en het grootste gedeelte er van zooals altgd het geval is naar Engeland oodat van de gedurende de eerste 11 maanden verscheepte hoeveelheid van 475 700 M naar GrootBrittannië 32 000 W zyn afgezonden Australië beeft verleden jaar zyn import van 29679 M tot 54777 M vermeerderd dns bijna 90 g o Ook de Kaap en Fort Natal zgn markten die alle jaren in beteekenis toescracc de t70or da rhccn b d cc i oo byna 440Qp M en de daar geobtiueerde pryzen zyn zeer voordeelig geweest Het is een karakteristiek geval dnt overal waar Ëngelsche koloniën gevormd worden een aanzienlijk verbruik van hout zich begint ken baar te maken daar gewoonlyk zoowel de bevolking alsook de comsumtie zeer sterk toeneemt Terwyl vele ran de groote Eoropeesche markten b v Frtinkrijk Dnitschland enz door hooge ingaande rechten den import van geschaafd hout trachten tegen te werken heeft Noorwegen gelukkig als vergoeding nieuwe aanzienlyke altiemers in de Eiigelsclie koloniën gevonden ZooaU in myne vroegere verflagen is opgemerkt worden de afmetingen van het hout hier te lande jaarlgks kleiner Zelfs afgezien van den belangryke nihvoer van geschafifd en gezaagd bout hebben de steeds toenemende cellulosse fabrieken en pulpfabrieken alle jaren een steets grootere quanliteit hout noudig en daar deze fabrieken liont van alle afmeetingen de grootste oven zoo goed als de kleinste gebruiken Icnnneo zoo gebeurt het soms dat bosschen liyna geheel uitgeroeid worden Verleden winter werden aldua ïn enkele bosschen zelfs die hoornen die slechts eene hoogte van 5 M iiereikt hadden gekapt Het is daarom boog tyd dat men spoedig ernstige maatregelen neemt om bet rooien en kappen der bosschen tegoo te gaan Anders zal een der belangrykste takken van bestaan in N orv egen geheel vervallen Maar dat Noorwegen ongeacht het sedert jaren enorme kappen nog steeds in stant is zooveel hotit te ioveren is niet aan de inwoners maar alleen ian de merkwaardige reproductiekracbt van ilen bodem toe te achrgven Want zooals hekend is worden de bos chea daar te lande i ooit geplant maar de nataur zorgt zelf op eene grootsche en wonderbare wyze voor de iuproi uctie waardoor het ooverstandige en overdreven kappen eenigzins wordt tegengegaan Gistermiddag heett de heer Rodenhois op de haan van de ysclub Zwolle de 25 000 Meter j oreden en een record op dien afstand voor Nederland gemaakt Tegen 2 unr begon hy De beer Marten Kingma was pace maker nu en dan afge i seld door Ter Molen aldaar De beer Ro limhoia reed bedaard met betrekkelyk korten tlag het bovenlyf gebogen de handen op den rug De eerste rondten werden afgelegd gemiddeld in 1 mm 5 sec a 1 mia 15 sec lurwijl de laatste ronte in 1 min 5 g sec eid afgereden In het geheel werd 25 000 Meter een afstand van circa 5 uur gaans iifgelegd in 54 min 43V5 sec 7 10 4 50 4 67 6 04 6 11 5 90 14S 1 55 9 09 8 00 9 15 6 66 6 08 6 10 8 17 6 96 1 44 4 10 GOUD 1 3 10 D KN If XV lU IM IP De secretaris vanden NederlandschjUschaatSI nrydersbond mr C Vermeer te Deventer was verhinderd tegenwoordig te zgn maar had het bestuur van de ysclab Zwolle gemachtigd in zgn plaats op te treden De bh Van Gorkom en Van Rees leden van het beatuor namen de tyden op Nog ZIJ vermeld dat zoowel de beer Rodenbuis als de beide pace makers reden op Noorscbe schaatsen uit de fabriek van dea heer Gorter aldaar Er bewoog zich een greote menigte op de baan en allen volgden met belangitelling den koenen jeugdigen ryder Het prachtige winterweder werkte hgzonder mede Z C t Over den moordaauslag te Venloo deelt men het volgende mede aan de Z Gt Versmade liefde is hier de aanleiding geweest Een huzaar Dnyb genaamd was verliefd op het dienstmeisje van den herbergier Van Oerle Deze liefde werd echter mot beantwoord en het mei je knoopte Terkeeriog aan met een korporaal Duys hierover verwoed vatte bet vooroemen op het meisje te dooden Hy ver schafte zich in de kazerne toegang t t de ru tkamer n im daar een revolver en eenige patronen weg eu begat zich daarop naar de herbei van Van Oerle Toen deze bemerkte wat er gaande was en wat de planneo waren van Duys zeide hy heel bedaard tot hem DuJ8 stel je nu toch niet aan of je dronken bent Ben jy me nu een kerel Hierop stoof Duys woedend op en de revolver nit deu zak halend nep bij uit Dat ik een kerel hen zal je spoedig zien c Hg legde op Van Oerle aan en bet volgende oogeohlik viel een schot spoedig gevolgd door een tweede eu een derde Van Oerle wankelde en viel op deu grond De andere bezoekers van de herberg snelden nu te bulp en nadat een korporaal Duys een slag had toegebracht waardoor deze zyn bewntzyn verloor werd hg stevig geboeid naar het politiebnrean vervoerd By onderzoek van den gewonde bleek dat een der kogels in de bovenzyde van de rechter borst was ingedrongen en het lichaam in de schouder streek verlaten had een andere kogel was het linker borenbeen in en de linker dy uitgegaan terwyl een derde kogel het kaakbeen geschrampt had De verwonde leeft nog De Zuid hol landscbe IJsvereeniging bericht het volgende Het ije te Alfen eu Zwammerdam is zeer mooi De IJsclub der Rynstreek heeft prachtige banen gemaakt Op de Bra emermeer zyn meer banen te beryden Te Leiden aan te binden aan de Spanjaardsbrug Vandaar kan men op alle mooie hanen de Kagermeer bereiken De geheele Rgn tot aau Zwammerdam ia zeer goed Voor Zondag bereidt de Haageche afdeeling een feesttocbt voor naar s Gravenzande die nader zat vi orden geadverteerd 9 40 9 47 0 4 10 01 10 10 ïe Boekarest is Donderdag een liefdesavontuur zeer tragisch geëindigd De oudste zoon van deu schatryken prins Sturdza bad een meisje uit het volk liefgekregen een naaister die werkte op het kasteel zyner oudera Zyn liefde werd beantwoord en zes maanden geleden werd het jonge paar een dochtertje geboren Tegelykertyd vernam echter ook s prinsen vader de 1 iefdesbetrekkingen van zyn zoon en ofschoon pnna Sturdza zelf zyn huiaboudster heeft gehuwd meende hii de domocratisehe neigingen van zyn zoon te moeten onderdrokkeo en haastte zïch voor dezen een bruid nit zijn stand te zoeken Drie weken geleden huwde dan ook de jonge prins mot mej Cantacuzino een hoogst beschaafde dame uit voorname familie Maar de jonge gemaal kon zyn eerste liefde niet vergeten of werd gekweld door de gedachte aan de verplichtingen jegens de moeder van zyn kind Hoe het zg hy bewoog het meisje van Crajova naar Boekarest te komen waar zy Woensdagavond arriveerde en haar intrek nam bg ha r tante Donderdagmorgen verscheen daar eveneens prins Sturdza De heide jongelieden hadden een kalm kort 9 03 4 46 4 65 5 09 5 09 5 16 11 90 11 80 8 10 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 9 41 9 80 5 51 4 40 GOUDA 4 48 7 08 7 11 7 90 7 96 7 81 9 61 10 6 00 11 07 10 00 11 8 80 10 08 onderbond met elktnder Weldm woorklonken daarna achter elkander twee retolierschoten en toen de verschrikte tante kwam aangelpopen fond IH Waar nicht en den prine nog slechte aU lyken terng Men schrïf Ameterdam Tan 7 dejer un hut Utr Dagblad In het TOorjaar van het vorige jaar werden wogeni iHifte in het werk van rflksmarjoewerf ongeveer 250 werklieden ontslageri Een de7J r rienie dal in zyne plaats dadelflk een ander werd aangesteld en dat iflne pogingen gednrende eD jaar vrnchteloos waren heeft zich thans met een adres tot de Tweede Kajner gewenj waarin hj zijn ontslag toesohrflft aan outhalljngen welke door hem Z uden zgn gedaan biJi den officier van politie voor een raad van informatie en hg den toenmaligen oommandanll van s raks marinewerf omtrent een diefstal Ivao eenige duizenden kilogrammen ïier welkel gedurende den tfld dat hj op de werf werkzaam was midden op den dag zou plaats gehad hebhen an die volgens hem wel aan het litht zou gebracht zijn indien men dit slechte Ihad gewild HJ deelt mede dat hji voor d nl raad van informatie zijne verklaringen ouden eede heeft bevestigd en verzoekt der Kamer nu van de werklieden die den diefstal zouden gepleegd bobben één is gepensionneer ei vier anderen nog op de werf werkzaam zyn en hy de eerljke werkman werd ontslagen een nauwkeurig onderzoek in te stellen Groot opzibn i te Weenen gewekt door den moord van dtn advocaat Uothziegel die dezer dagen dood in zijn kantoor werd gevonden Toen zgn cojnpaguon hem vond leefde de advocaat nog maar gaf woldra den geest zonder tot btwnktisjn te zgn gekomen Zooweide dader als de beweegredenen zgn onbekend Er was niols gestolen men kon zien dat de doodelyke slagje krachtige handwas toegebracht ei dat de aangevallene zich hardoekkig had Verweerd Het onderzoek der justitie heeft geleid tot de inhechtedisnemins van deu eerste klerk Deze bad eetjigeo tgd geleden in bedekte termen oen bedfeigiog tegen den advocaat uitgesproken Het geheim is echter nog verre van opgehelderd i en de politie verkeert in groote opwinding over het geval te meer daar den laatsten tgd Verschillende moordaanslagen werden gepleegd waarvan de dader onbekend is gebiwen N G niT liaKRndfilincr a Donselaar die onlangs wegensmishandeling gepleegd tgdeos de werkstakingder waskaarsen fabriek door de rechtbank teAmsterdam Föi d veroordeeld beeft thansweder terecbtgestaan wegens andere feiten tydens dezelfde werkstaking gepleegd ditmaalin gezelschap Van 4 zgner kameraden TegenVan Donselat r eischte her O M 8 maanden tegen elk der 14 andere beklaagden 6 maandenoelatraf i De zaak tegen D T gewezen gemeenteontvanger wotaeude te de Bilt thana nit anderen hoofde te Utrecht gedetineerd beklaagd van verduistering van geld valschheid in geschriften en gfrbraikmaking daarvan zal Maandag den 4 Maart e k voor de recntbank td Utrecht wordeq behandeld Achttien getuigen zullen gehoord worden waaronder drie deskundigen Balteni odscii Overziciit Ook de Fransche Kamer is nog bezig met de b rooting De begrooting voor handel is afgedaan en nu is die voor telegraaf eu postargen aan de orde Behoudens de begrooting voor buitenlaodsche zaken Waarbg naar men weet de expeditie naar Madagascar ter sprake kwam gaf het budget tot dnaver nog geen aanleiding tot belangryke discussies Deze zyn trouwens eerst te verwachten zoodra de financiëele begrooting van den heer Poincaré die nn door zgn opvolger Ribot verdedigd zal wordeii aan de orde komt Dan zal bet Kabinet Bibot de eerste ernstige proef moeten doorstaan In het Engefsche Leerhuis werd de discussie over het amendement Jeffreys nog nietafgesloten Het doel van dit amendement is in het adres van antvtiiord op de troonrede tewyzen op den ongaQstigen toestand waarin landbouw en ngverheid verkeeren en de regeering te berispen daar zg nog niete beeft gedaan om daarin verbetering te brengen De regeering heeft zich verzet tegen de aanneming van dit amendement op grond dat zy eerst het rapport der enquête commissie moet afwachten alvorens een wetsontwerp dienaangaande te kannen indienen Heden wordt de discussie voortgezet Volgens de Standard zullen Parnelisaanbangeis voor ties amendement stemmen Toch zal Lord Roaebery wel de overhand behouden Nog steeds wordt het Dnitache ontwerp tegen de omwentelings partgen door de betreftende commissie behandeld en nog steeds is men niet verder gekomen an § 112 Zooals men weet behandelt deze paragraaf qe om wentel ingspartgen in het leger eu de marine Met gevangenisstraf van een maand I lot driejaren wordthy gestraft die een militair in actieven dienstverleidt tot deelneming alan handelingen diegericht zyn op de omverwjerpiug der bestaandestaatsorde a Zooals men iciet is deze wetsbe paling al sesr ondnidelijk en vaag Geeft meneeuen soldaat een socrtlistlscbe courant in dehand brengt men hi ra jn phü socialistischevergadering steeds iopti men de kana zicheen góvangeniastraf van 3 jaar op deu halste halen 1 Vele couranten waaronder ook de Frankfurter vragen du of het tiiet duidelgker zou zgn als men strafbaar stelde het aanzetten tot specifieksocialistische daden Dan ware de zaak hg haar naam geoioemd en wist men waar aan men zich te honden had Gisteren toch heeft de Regeering bg monde van den heer von Eöller erkend dat het ontwerp rechtstreeks tegen de socialisten gericht was Heel lang hielden de Chineez n het niet ait op bet eiland Lio Knn g Tao Nadat ge de vloot een onafgebroken geschutvunr op het eiland werd onderbonden dat ditmaal krachtig werd beantwoord zgn titans het versterkte Liu Kong Tao zoowel als de vloot iu handen der Japanners gevallen i Genoodzaakt als de Chineezen waren om ditmaal stand te houden wgl ontvluchten onmogelgk was hebhen zg de Japanners meer werk gegeven bg de verovering van LiuKung Tao dan by die van Wei hai Wei In de Times c wordt medegedeeld dat de bezetting van Wei hai Wni eigeotgk zonder slag of stoot beeft plaats gehad Toen de Japansche troepen op de stad aanrokt n bleek het dat deze door de Chineezen verlaten was De inwoners openden de poorten voor den overwinnaars die zonder alaglkon overwinnen t en als kwamen zy terugl van een militaire wandeling zoo rukten de troepen van maarschalk Oyama de machtige Gfaineeacbe havenstad binnen Thans is de golf van Fec Cni Li geheel in de macht van Japan De Chineesche vloot is door admiraal Ito genon en de beide zeemonsters die bestemd scbeden een groote rol te spelen in dezen oorlog d Chen YQenc en de Ting Hui zyn gezonken de beate en meest gedisciplineerde troepen der Chineezen zgn verflagen Hoe weinig gevoelen de Chineesche regeeriug zich ook betoond he t voor deze vernedering toch zal zg nu Wel dienen te begrypen dat een tand zonder vloot en zonder geordend leger niets meer kan dpen om den zegevierenden Japanschen maarschalk tegen te houden Reeds zond de keizer aan de gezanten die nog te Nangasaki vertneveo bericht niet naar Peking terug te keeren doch nadere bevelen af te wachten Zou het dan eiadelijk ernsjt worden met de vredesonderhandelingen j Het Repreaentantenhuis der NoordAmeri kaansche Unie heeft het jroorstelSpringer betreffende de door Cleveland verlangde uitgifte eener nieuwe goodreotfr met 161 tegenIM stemmen verworpen En toen Springereen wanhopige poping deed cm da Kamer n6gop dat besluit te doen terugkomen of haaralthans tot een nieuwe stemming te bewegen werd dit met 135 tegeo 123 stemmen geweigerd Het voorstel Blaod rrye zilver aanmunting werd op initiatief vun den voorzitter niet eens in behandeling gunomen en toen Bland proteateerrle handhaafde de Kamer haar besluit bg hoofdelgke stemming met 130 tegen 52 stemmen Ëen voorstel Rped totuitgifte eener zilverleening werd mede verworpen Een ander tot helaalbaaratelliogTan alle obligaties in good óf zilver eveneens Ëen ander om de belasting lop biljetten derNationale Banken af te scl afEen dito dito Er is na nog sprake van allei in en uitgaanderechten betaalbaar te stellen voor de h lft iugoud en voor de helft in zilver maar intaspchen zal Cleveland heden overgaan tot deuitgifte van zoodanige obligaties als de bestaande wet hem toelaat ten pinde nu nietde Senaat zooals te voorzien was maar zelfsde Kamer hem in den steek laat althanseenigermate aan den critieken toestand tegemoet te komen I ImbICHTINGHN WELKK gevaar SCHADE OV HINÜBtt KUNNEN VBROOHZAKEN BUR6EMKESTEB en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie zgu gelegd verzoeken et byiagen van P den Hertog om vergnnning tot oprichting eener bliksla ery en lakkerg in betperceel gelegen aan de Turfmarkt Wyk H Xo 62 Kadastraal bekend Sectie B Mo 628 J Dongelmans om Vergnnning tot hetoprichten eener alachterg in het perceel gele gen aan de Zik Wgk L No 247 Kaduinal bekend Sectie C No 1262 Dat op Zaterdag den 23 Februari 1895 des namiddags ton 1 ure op het Raadhuis gelegeolieid i3 om bezwaren tegen de oprichting der inrichtingen in te brengen en dat gedurende drie dagen vó 5r dien dag op de Secretarie der Gomeeute van de ter zaka ingekomen Sclirifturen kan worden kennis genomen Ooudn den 9 Februari 1895 Biirgenif eeter en Wethouders voornoemd J M NOOTHOVEN van GOOR lo B De Secretaris BBOOWBR Butme Ketme in Wollen Handschoenen en C CIIB3iTBZ A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 8 FI B UABI Vor krs 8 lOl Vi 101 103 881 81 82 8B l 8 s 8Vil 106 71 86 110 78 Va 1001 slotkoers lÓÏ 81 NluiauLiiu üert Med W S dite dito dito Sdito dito dito SV UoNOAa OU Goudl 1881 tS i talis Insohr iog 1869 81 6 OosTsxa Obl in papior 1868 K dito in zilver 1868 8 PoaTDQAL Obtig met ticket 8 dito dito 8 760 688 101 66 i iV 1 IS 73 lOJl 161V 144 9 88 106 98 182 189 lOt 58 64 144 99 78 104 loiv 102 100 97 98 lOOf 140 185 UV 88 B V 94 14 lO l 98 71 IIOV 27 V 80 UV 210 187 108 108 1G3 108 117 127 951 49 129V 75 Rusland Obl Ooat Se Serie B diloQecons 1880 4 dito bij Bothi 188 4 dito bij Hope 188 go 4 dito i oud lees 1888 6 dito bo dito 1884 6 SrAHJI Perpet schuld 1881 4 TeaKKlj Gepr Oonv ieen 1890 4 Geo leeuing serie D Geo leeaiux sorie C ZliIDArB llIP Beo v obl 1892 8 UlUCO Obl Buit Soh 1890 6 Venizuila Obl 4 onbep 1881 unuuAH Obligatien 1861 SV HoniIDAX Steil leen 1886 3 Xbd N Afr Hacdelflv aaud A eadflO Tab My Gertifioaten DtuiMaatiohsppij dito Amb Hypotheekb pandbr 4 Gult Mij der Vorateol aand b Gr Hypotheekb paudbr 4 Xsderlsnaaahe bank saad Ned Handelmaatsob dito N W k Pao H p b pandbr 8 Rott Hypotheekb pandbr 4 lUlr Hypothoekb dito 4 OtwnNk Ooit Hong bank aasd RfisL Hypotheekbank pandb 4Vf AHBaiKA Squit hypotb pandb fi 547 Maxw L G Fr lien oert 6 tTiD Holl IJ Spoorw Mij send Mij tot Eipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aaud Nad Zuid Afrik Spm sand 6 dito dito dito 1891 dito I llAUl Spoorwl 1887 89 Sobl 8 68 79 Zuid ltal Spwmij A U obl S Polen Warschau Weenen BaDd 4 RnsL Gr Huis Spw Mi aand 8 Ballische dito aand FastoWB dito aand S Iirang Dombr dito aand 5 ICsrak Ch Azow Sp kap saod 6 Losowo SewttBt Sp Mij oblig 6 Orel Titebak dito obllg ZnidWsat dito aand 6 dito dito oblig 4 100 liv 107 AKSalKA Cent Pao 3p Mij obl 6 Ohio k North W pr C v and dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver b Blo Gr Spm oert v a llUuoia Ceotral obl in goud 4 Louiav k NaahvllleGert v aand Mexico N Spw Mg lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario k West aaid dito Penna Ohio oblig 6 Orogon Calif Ie bvp in goud 6 St Paal Minn k Manil obl 7 Ud Psc Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Can South Cert v aand ViH C Ballw k Nav Ie h d e O Amatcrd Omoibua Mij aand Rotterd Tramiveg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Eollerdam aand 8 Beloii Stad Anlwerpenl887 2 i Stad Bruaset 1886 S l itoNS Tbeiat BeguUr Qeseilscb 4 OOBTINR Staatsleeoing 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Sfaiiji Stad Madrid 8 1868 Ver Nin Bei Hyp SpobI oert 4 WATERGETIJDEN TE GOUDA 1895 s morgens s avonds Hoog Laag Hoog Laag Maandae U Pebr 1 30 9 55 2 06 1031 Dinsdag 12 8 25 4 50 8 47 5 12 Woensdag 13 9 09 5 34 9 32 5 57 Donderdag 14 9 56 6 21 10 21 6 46 Vrfldag 15 10 46 7 U 11 16 7 41 Zaterdag 16 6 07 2 34 6 32 2 57 Zondag 17 6 55 3 20 7 18 3 43 SPRINQTIJ den lOen Feb r 25en BuFff rltiken Btftiid GEBOREN 5 Febr Wilhelmni oadersW G vao Kersbergen an M de Brn io T Pieter Willem oaders J Bojawal en M ran Roon Willemina ouders J Wijkhoieen en W Hoegee Araoldas Jacobus ouders J Kuif en C T Post OVERLEDEN 7 Febr W Huisman boiirr vao H C Snikkeubarg 49 j Q Broek hniien 1 m H W A J Verschoor wed S P ran der Klem 60 j Urn ONDERTROUWD 8 Pebr C H Breedijk te Harmeleu 23 j eo S P de Mooy 23 j Hoordreclit GEBOREN 5 Febr Ailtje ondera W Termorshuizen en A Goavens Uaastreoht GEBOREN Huig ouders H randerVlilt en M Lekkerkerker Quirinus ouders G Streng en G C Tan Vliet Johannes Erer hardus oaders G Kooipeer en Q Mulder INGBZONDSN Mjjtu Httrml Waarschyolyk is er geen Iteduttie tilr wereld die deu leeers ran haar blad zoofetl verrassingen aanbiedt ats die der Qoudsche Courant In 1893 toch bipgon zy met tich it eot den Oandidaat van Burgerplicht te rerkllMjk Onmiddellijk TOOr de verkiesing echter f klaarde zg zich TOor hem 1 In 1894 n de iKimerontbiuding begon ijj met opnieuvr o tegen den Candidaat van Bargerpliobt te schryven eo ïe vraarscbawen Da lezers konden er na op voorberoid zgn dat de G G € ditmaal haar standpunt tot bat uiterste zou verdedigen Maar ncea op 5 April veracbgnt het verbazingwekkende artikel Do Verkiezing waarin de G C i aan de hand van het fiandelablad nog eeos een vervaariyke zwenking maakten nnweer voor den Takkiaanf daa Toor den Candiitoai van BHrgerjdicbt was Niettegenstaande deze nieawe zwenking zien de kiezers één lid uwer Redactie de kïeavereenigiug Burgerplicht verlaten om staande de verkiezingen toe te treden tot een Comité ter bestriding van Burgerplicht a Candidaat Is dit alles geschied door een en hetzelfde lid uwer Redactie Zoo ja dan laat ik het aan de lezers van dii blad over om het zedfcV lyk peil te bepalen waarop dat Redactielid staat maar dan weuach ik hem toe te roepen Houd uw Ongevraagd advies c aan Burgerplicht voor U Gg hebt alle zedelijk i etft U verloren over Burgerplicht mee te praten Ie Is het Ongevraagd adTÏesc niet van hem die tot het Comité vaq 1894 behoort dan vo ik den adviseur toe Een huisboudelgke zaak moet in de familie behandeld wordeh kom derhalve ia de a a Vergadering van Bargerpliofat en daar zullen w de zaak onder ons bespreken zooala het behoort Achtend Uw dw d T G G VALETTE Wij hebben en oogtnbiik geaarzeld of wijdk êtuk zouden opnemen omd t de toon one niei voorkwam in overeen temmmg te zijn met de poeitie van den schrijver er spreekt al te dut delijk de teleurstelling en oe bitterheid van den gevallen candidaat uit Aangezien de heer V echter telf te zorgen heeft voor zijne rèputaüe moet hij ten slotte weten wat hem poet Beter dan iemand ie de heer V op de hoogte van hetgeen in ons blad is gebeurd Bij weet dat de medewerker die on sedert 25 jaar de meeste hoofdartikelen levert van den beginne af tegen de wet Tak geweest ie en in 1893 alleen ter wille van het partij verbond en uit vriend schap voor den aindidaat geëindigd is met BuPit gerplicht mede te gaan in April 1894 echter verschilden redactie en uitgevers met bovengenoerpden medaeerker van meening omtrent ae te vo en gedragslijn Dé hoofdartikekn over de verMezing nè de entbinding zijn door anderen geschreven hetgeen vrij algemeen bekend is en althans voor den heer V niets verbazingswekkendst hebben kan Dit voor het oningewijde publiek ter verklaring van de houding der O Courant Wat het zedelijk peil betreft waarop onzegtè achte medewerker staat daarover wachten uti met gerustheid het oordeel af van liet publiek Hy ging zijn weg wij den onzen onze lezeti zijn daarvan indertijd in kennis gesteld Men kan in meening omtrent politieke quaeetiën verschillen zonder elkander te verketteren Wij moeten den heer V overigens doen opmerken dat het minder gepast ie achter een hoofdartikel een bepaald persoon te zoeken De daarin vervatte denkbeelden mogen geacht worden de meening der redacHe uit te drukken Zijn zij onjuist dan staat one blad steed ter bestrijding open maar van persoonlijke aanvallen nemen wij geen notitie Van een man met eenige politieke ondervinding als de heer V hadden wij dergelijke slechte manieren niet verwacht Da RinAcni