Goudsche Courant, dinsdag 12 februari 1895

lotp is bet Directe SpoorwcgverWBdlng met GÜlÜA WlDlerdleDSt 1894 95 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich IS Bl 18 S8 1 05 1 1 11 88 1 81 HOTTÏBDAM 7 80 3 48 0 88 7 88 9 41 9 10 9 S lo oé 9 86 B K V Kl M 10 41 t a Ul B K H Oi 10 9 K8 10 1610 52 IS OS 1S 4KS 80 M5 3 16 4 1S 4 4S 5 30 6 47 7 42 S 35 10 10 UTKBCHTGOÜD A Utrecht 8 88 7 60 9 9 53 11 34 19 02 19 60 S IO 3 20 8 62 4 48 6 906 86 8 09 S 608 E9 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 6U 18 86 8 42 4 16 6 47 9 119 9410 61 Oudewater 7 07 8 19 10 Ï4 n 4 24 9 19 Gouda 7 20 8 82 9 34 10 87 19 06 1 8 0 4 37 5 20 7 08 8 419 82 ll OTAMSTEKDAMeOUDA Imtterda Wp 6 60 8 16 9 66 11 96 11 86 9 66 4 2 4 86 7 60 10 00 Oesda 7JI0 9 04 10 4 11 16 12 48 8 60 5 90 1 68 9 82 H 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 4 08 3 10 DBN HAAG GOUÜA iHige 6 48 7 20 7 48 8 30 9 28 8 46 10 12 11 8312 16 1 38 2 16 2 46 3 48 4 15 4 42 6 17 7 8 06 Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 06 N d L d6 69 1 49 v f f 7 11 Z Zegw6 08 10 80 1 58 8 J JO BI Kr 6 14 10 86 8 04 l Vt ZiT M 6 19 M 10 41 2 09 6 09 7 81 Gnuda 6 80 7 60 8 1S 7 48 8 07 OOBDA DEK 8 4 l 7 8 6 4 46 6 Ï7 6 59 7 18 8 89 9 87 11 06 11 18 1 08 1 11 1 17 I iO 1 88 iHua 8 1 9 18 9 39 10 07 11 87 18 4118 1 1 8 1 57 4 86 OOl DA lITIICHT Oonda 5 8 6 40 7 5 8 09 8 91 10 06 10 19 ia 18 48 8 83 1 3 18 4 47 98 67 7 4 8 88 10 145 0 6 4 11 09 8 37 o 37 7 9 10 87 69 7 09 8 18 10 0 11 17 8 4 8 07 05 46 6 17 8 07 8 55 10 8 18 7 88 8 88 8 419 10 1 11 4 1 80 8 08 8 88 3 0 89 6 816 3 8 88 9 1110 58 BOUD A A MaTÏRDAM MO 8 il 10 08 10 8 11 1 1 4 47 7 4 10 14 OftttdA i tird nWp 7 f iüO 10 X 19 u by zgue JbetrekkiDg uuvoftrclde Hg zeide geen cent tot ztch geoomfn to hebben welke hem oiet toekwam hy had dit ook üietnoodij te doen hfl Terteerde niet meer dan zijn inkomeo bedroeg en waar hy aan Terücbillende parsoDea geld leende daed hy dit uit eigen middelen Procureur Generaal mr BiJleTeld deed opmerkflD dat bet er in deze niet toe duet welk motief by bekl heelt voorgezeten tot bet plegen van het miadr f eu betoogde dat de door beklaagde geroerde adoiinistratie moeat dienen ala grondslag waaruit aan B en W de stand der zaak bleek en dus in die administratie de fout ligi Waar bekl moeat erkennen verkeerd gehimdeld te hebben maakte diens rerdediging waarby by de schiiM op anderen werpt een onaangenamea indruk op den procureurgeneraal al is het toezicht van het gem bestuur niet voldoende geweest dit rerontachnldigt den beklaagde in geen n deele £ pn gevoel van medeiyden met bekl kon bier niet uitbiyven maar dit mag niet tot zwakheid leiden de eiachen an betmaatsrh belang moe tftn ffAhnniïh worHnn nn daAr IID de proc ffeo de feiten door bekl gepleegd aia zeer ernstig beschouwde meeode hy ook dat de door de rechtbank opgelegde straf te geriug is weshalve hy beveatiging iroeg van het vonnis met bepaliag dat de straf zal worden verhoogd tot 2 jaar en 6 maanden Mr Joa Van Raulte meende dat de rechtt nk streng genoeg is geweest Voorts wees pleiter er op dat beklaagde een le eo heeft geleid vol van arbeid niet alleen maar ook Tol ran zorg en kommer en meende hy dat men bekl niet kon verwyten dat hy zich aan bedrog heeft schuldig gemaakt daar hiervoor Qoodig is het oogmerk van wederrochteiyke bevoordeeling hetwelk bekl niet heeft gehad Voorts zou beklaagde doordat hem eene te Bwara taak was opgedragen zijn ontrokken aan zijn verplichting om zelf op zyn kantoor controle te honden De nitapraak is bepaald op aanstaanden Donderdag 14 Februari Men meldt uit Den Haag Gisterochtend tnsscfaen 7 en 8 uur stond een gedeelte rau het hotel De Twee Steden hoök Boiteohof en Practizynshoek aan de Oostzgde in braud De vlammen stegen op uit het aoosterrain alwaar de verwarmingstoestellen gestookt worden De oorzaak vrd den brand moet daar worden gezocht Er waren 80 logeergasten in het hotel die allen het brandende perceel nog intyda sommigen half gekleed konden verlaten Zy werden door bewoners van omliggende huizen op het Buitenhof opgenomen Ten 9 uur was de brandweer die met 6 watamlangëii werkte het vuur meester duch kta dwrna was men nog aan t spuiten ttmdiU t nog tusschen de plafonds brandde X b miniBter van boitenl zaken wiens departenantagebouw tegenover heC brandend perceel ligt was op het terrein De krooniyst van den tegenover bet hotel liggenden vleugel van het Ministerie is door de hitte der vlammen geblakerd Behalve door het vuur i in het guheole botelgebouw door het water groote schade aangericht Het water bevroor den spuitgasten der brandweer aan het lyf zoodatdeuniforuijaB was afgezet met yakegela Verachillende autoriteiten onder wie d burgemeester der residautie kwamen af en toe op het terrein vau den brand De commandant der brandweer veratflieen nadat hg in een hofje aan den Noord val met een andere brigade van bet corpa een berigen binnenbrand terzelfder tgd ongeveer uitgebroken had gebluscht ontataan in eeu winkeltje waar vuurmakers verkocht worden Nader meldt meii 8 40 8 47 64 9 01 0 10 6 01 6 18 i il 6 99 6 88 7 36 7 8 7 89 7 4 7 H 6 t lO i lt i M 5 81 Sndt 6 S0 llMnIrMkt KinwnVwk Ooptllo ILotterdain 7 ottndui Oifdli MUuwiikmi Hoordnobt d Ooudi 7 30 85 9 09 Z r M 7 8 47 Bl Kr 7 47 Z Ze w 7 S8 6 K dL d S 0l Vooïb 8 07 0 08 9 87 10 49 11 11 IS Sl 11 01 11 10 ll S Oudew WMrdaa Vtmiil De conversatiezaal met aangrenzende salons zoomeda de boven voorzalen zyn door de vlammen vernield Alle acbter gelegen logeerkamers de eetzaal en andere vertrekken keukens offices enz zyn ge paard zoodnt de exploitatie van bet hOtel ongestoord voortgang kan hebben Door het personeel werden de reizigera tydig gewaarschuwd en allen kouden veilig de atraat bereiken Van bnnne goederen werd ongeveer niets vernield KofFera pakkisten enz werden meerendeels in veiligheid gebracht De opstal ia verzekerd voor een bedrag van f 124 000 by de O B W My De Jonge Co de inventaris by de Haagsche Asa Cie Omtrent den brand in het hotel De Tweü Stedeu c te s öravenhage kan nog het volgende vrordeu medegedeeld De conversatiezaal een rijk betimmerd vertrek met kostbaar meubilair eu schilderyen van groote waarde een vertrek dat juist boven de machinekamer voor de stoom ver wnrmiug ligt werd het eerst eene prooi van do vladiuten die zich grootendeels door de verwarmingskokers een weg naar het bovengedeelte van dezen hotelvleugel hebben gebaand Slechts weinige aalons eu slaapkamers van dil gedeelte van het gebouw waren door logeergasten in gebruik genomen Ëene vrouw die gisterochtend langa het hotel kwam ontdekte bet eerst den brand in de couver atiezaBl Zy waarschuwde daJeiyk in het hotel van waar men aan de brandweer einde waarua onraiddeliyk dp verbiyfhondenden iu het hotel werdtin gewaarschuwd of gewekt Verschillende loges lagen nog te bed maar konden nog bytyds veilig hunne appartementen en gekleed het brandende perceel verlaten Slechts eene dame ondernam den tocht op blonte voeten Weldra breidden de vlammen zich aan alle kanten uit de aan de converaatiezaal grenzende kamers en de daarboven gelegen verdiepingen aantastende ja doordringende tot de corridors waar zy ecliter tegenstand vonden in de muren De vleugel wai r de brand een aanvang nam toch is zoo gel gen dat eene breede gang en vestibule dezen hoek scheidt van het overige gedeelte van liet hotel dat niets geledeu heeft en waar de hoteldienat op de gewone wyze zal worden voortgezet Vóór de aankomst van de brandweer waarvan een gedeelte met het blusscbingswerk op den Nüordwal bezig waa waren met de in het hotel aanwezige brandslangen reeds eenige waterstralen in het vuur geworpen terwyl ook het bran dbloschmaterieel van het ministerie van buitenlandache zaken ter hulpe werd gezonden De vlammeu zetten nu haar vernielend weik op de bovenverdiepingen voort en bereikten hft dak waarvan de kapapanten in asch werden gelegd Toen de brandweer met behulp van zes buizen het brandend gedeelte met eene mas a water overgoot werd het vuur tot staan gebracht hoewel er nog lang moest worden doorgespoten daar het vuur tuaschen de zolderingen de larabrizeoringen en andere bedekte houtdeeten woedde Verschilleude vloeren moesten met de byl worden opongehakt Op de tweede verdieping is de vlam van eene der voorkamers over de gang overgeslagen naar eene tegenoverliggende slaapkamer die echter grootendeeli gespaard bleef De dienstbodenkamers op de hoogste verdieping hebben ook veel geledeu zoowel door vuur als water Tot de zonderlinge variëteiten van het meuschelyk rm behoort zegt Daily News de man die zich tot leveuataak heeft geateld te weigeren zyu kaartje te laten zien Een paar jaar geleden heeft een eerwaardig man veel tyd eu veel geld besteed om een verondersteld recht op het eeoig en uitsluitend bezit van zyn spoorwegkaartje te doen erkennen door de recbtbankeu Hy had een theorie gegrond op de geheimzinnige interjiretatie van een wettelyk voorechrift dat het opvragen van een kaartje onwettig werd zoodra de paasagier den trein verlaten bad GOD D i 18 18 10 5 11 01 11 09 11 16 U 5 88 10 7 47 18 88 9 4 9 1 10 08 10 11 8 18 BiA 9 49 9 8 4 67 08 6 11 6 18 6 88 1 5 80 6 86 6 6 6 41 7 48 10 10 10 1511 33 11 43 9 41 4ft 0 St MO Een ander specimen van deze zeldzame soort verscheen dezer dagen voor de politierechter vau Westminster in de persoon van oen ouden heer wiens byzondere vorm van deze ziekte zich openbaarde in zijn gewetensbezwaar om een omuibus kanrtje af te geven T en hot door deu condncteurop degebruikelyke wyzi werd gevraagd ing hg den ongelukkif en man heftig te lyf en biefeen oorlogskrcet aan omtr nt yn wetsartikel Het waaniet de eerate maal dat de conducteur methem te doen bad Gedachtig aan zynlevein taak maakte de oude heer bet den conducteurlastig telkena als hy hem 7 ng en trachtte hyde verschrikte mede passagier a mede te sleepenin zyn misdadig verzet De beklaagde wildevoor den rechter een breedvoerig betoog houden loaar deze snoerde hem den mond doorhem een flinke buete op te leggen By herbaling zou hy met gevangenisstraf gestraftworden Het U niet zeker dat dit vonnis zalhel eu de munie ia evenmin te onderdrukkenals genie en evenala die ziekte doet zy wat zy wil Te Southampton zyn dt dokkfu bevroren wat iu de laatste veertien jaren niet ia vouigevallen In flevon ïliire plaagt de koude de bevolking vreeseiytc Niemand kan eeuig werk doen buiten de deur zoodat het aantal wrrkioozpn daar ouruatbarend toeneemt De vogels wolden by menigte doodgevroren gevonden Naby Headford is een rann doodgevroren In Weiimnreiand ia wedor een massa sneeuw gevallen De eemte per onentrein van Darlington naar Tabay heeft naby Spitat byna een unr in de siioeuw bekneld gezeten en eerst na een ware worsteling is hy over den bergpaa kunnen komen De korhoenders vriezen dood of worden doodgepikt door de kraaien ïe Parys zyn vervvoeatingen door do sneeuwstormen aangericht aan de oiyihergen van Cataraa men rekent de schade op 400 000 lires ZÓo hoog iigt op sommige plaatsen de sneeuw dat bijv de bewoners van het dorpje Rocca di Rapa in hnn huizen opgesloten zitten Die sneeuwatorm gaat vergezeld vnn een buitengewone koude te Ventimiglia stond de thermometer op 14 graden onder nul I e moordenaar van den advocant Kotbziegel te Weenen ie thans bekend De eerste klerk Eichiuger op wien reeds dadelyk de verdenking was gevallen heeft in de gevangenis bekend den moord te hebben gepleegd maar niet met voorbedachten rade Hy beweert dat by den advocaat iu een tvvi t bitft doüdgesla en Zekere dr Donaldson Smith uit Philadelphia ging den vorigen zomer in gezelschap van twee Engflscbeu F Gütet eu Dodsou en met een sterken troep inboorlingen van de Somalikuat op reis naat het Rndolfmeer Dezer dagen is te Philadelphia een brief van hem ontvangen geschreven iu bet midden vau December uit het land der Gallas Dr Smith acbpyft dat hy door eene uitgestrekte itreek van nog niet onderzocht laud getrokken is en veel geografisch eu zoölogische vondsten gedaan heeft Terwyl hy met zijne expeditie goed op weg was om zyn doel te bereiken werd hy door de Abyssinïëra tegengehouden en kreeg bevel terug te keeren Het was op last vau koning Menelik zelfs werd hem gezegd De houding der Abyasiniërs was zoo dreigend dat men hiy was er met dat verbod af te komen Dr Smith zette nu in eene andere richting den tocht voort maar Wcrd op vyf dagreizen afstand van de groote moren nogmaals door eenp sterke macht vau Abyshiniëra tegengehouden Ofschoon de expeditie welbewnpend WBE oordot lde dr Smith den strijd teongeiyk en gaf hy dua bet denkbeeld op yich met geweld eeu weg te banei Hy Kond toen eeu brief a in koning Meneljj legde het doel der expeditie uit en verzocht verlof door te mogen gaan InmiddeU vertoefde de expeditie onder de hoede van Gabbra een generaal van Me lenik in eene Abyisiniache sterkte Toen er geruimen tyd verloopen was zoudei dat antwoord kwam verliet de expeditie in stilte de plaats en trok op de groote meren aan a 6 8 08 6 10 6 17 6 i6 8 0 4 50 4 7 i 04 5 U 5 S0 1 4B 1 5 8 0 8 09 S IS 1 44 4 10 GOUDA 11 50 18 S0 8 48 12 08 19 40 Den vyfden dag zag men van eeue hooge bergvlakte de Abysainiërs op muilezels in snel len draf naderen Men maakte zich gereed bet leven duur te betalen van da kisten werd eene verschansing gebouwd en daarachter wachtte men op de gebeurienisaen terwyl dr Smith met CIrablia wnnt deze was het die aan bet hoofd van een groot aantal Abysainiërs de bergvlakte bereikt had in onderhandelingen trad Grabba las dr Smith een brief van Menelik voor waarin deze der expeditie verbood verder te trekken en haar beval onmiddeliyk terug te keeren Voor geweld hukkende ging dr i mith weer op weg naar Somalflaod Nog eens trachtte by veatwaarta te trekken maar hy werd andermaal daarin rerhinderd Dr Smith schynt het echter niet op te geven want hy eindigt met te zeggen dat het met dezan tegenstand lang zal duren voor hy bet Rudolfmeer bereikt De ledeu der expeditie zijn gezond en wel Ten aanzien der toelichting op het stranden van het gonvernemeot stoomachip Zeeduif in de Patïentiasstraat ontving de Arnh Ct c nn 7Pfir hpurocj dR vijdo de nnmerkirKr d t hy die ze gaf hoogstwaarschyntyk slechts heeft weergegeven wat van der Aa zegt zonder diens mededeeling te controleereu Een enkele blik op de kaart had hem beter kunnen inlichten Straat Patientia scheidt de eilanden Tidore Motir Makiau tal van kleinere eilanden en eindeiyk het zuideiykste van die groQp Batjan van Halmaheira Die gansche archipel ligt westeiyk van Halmaheira eu daaruit volgt dus ook dat straat Patientie ligt niet lan de oost maar aan de we 4tzyde van Halmaheira Straat Patientie is eene vry ruime straat Voor ruimte pleit reeds het feit dat zg een zeer gezocht terrein is voor walvischvaarders Eena de straat passeerende op reis naar NieuwGuinea ik apreek van ruim 25 jaren geleden telde ik verscheidene Noordamerikaansche vis cbersschepen die aan den arbeid waren en het ontbrak niet aun bewgzen dat de visacher kans hadden op goeden vangst Wat van der Aa zegt omtrent het enge van bet vaarwater langs Batjan mo t dunkt mij op eene dwaling of vergissing berusten Èedoetd al zyu straat Herberg het vaarwater van Ternote naar Batjan bewesten de boveugenoemde eilanden en wel eens genoemd binnendoor t Is vi n verrukkelgk schoon varen in die passage zoo vlak langs de groene eilanden en werkelyk is in straat Herben op enkele punten de doorvaart zóó eng dat men denken zou hot scheep tuig met de boomtakkeu in aanraking te zien komen iets waartegen ook voorzorg wordt genomen Straat Herberg waarin bovendien eeu felle stroom kan gaan eigent zich voor zeilschepen niet alleen stoomschepen en kleine inlandsche vuiirtuigen maken die passage De luiteuaut der aitilterie Hanau te Helder geeft de volgende wenken die inderdaad alle behaitigiug verdienen Byna dagelyks ermelden de couranten de nii est treurige ongelukken die voürkonieu door onbekendheid met en hoofdzakelyk door de onhand gbeid die het groote publiek heeft by de behuudeling en het omgaan met vuurwapens zonen schieten uit onhandigheid hunne ouders dood broers hunne zusters een bruidegom zyne bruid velen zichzelven op jacht schiet menigeen zijn besten vriend uit louter onhandigheid neer onlangs schoot men in de Cboorstraat te Utrecht uit een wapenmagazyn dwars door het publiek heen louter uit ouhandigheid en van deu winkelier en van den kooper nu weder het bericht uit s Gravenhagt dat een rechercheur van politie vader nn negen kinderen zich bg bet schoonmaken van een revolver dermate heeft verwond dat de ongelukkige spoedig daarna overleed 9 40 9 47 9 4 10 01 10 10 8 58 4 80 ll so i 80 8 10 9 03 7 0J 7 17 7 84 7 81 7 87 81 8 81 1 4 40 Het is daarom dat ik hier ecuige zeer eeo voudige door iedereen op te votgeu raftdgeviiigen geef die het publiek steeds indacht moet nemen indien het met revolvers geu i n buksen nf andere vuurwapens omgaat lo liaat nimmer een geladen funrwapen staan liggen of oi beheerd slingeren indien yg het niet direct moet gebroiken 2o Bg het bekgken nazien keuren laden ontladen vasfhouden overgeven koopen verkoopeu n en van een vuurwapen of in éen woord in elk geval dat ga een vuorwapen ter hand neemt dat geheel compleet en tot dadelgk gebruik gereed is houdt men stt eda en waar men zich ook bevindt den loop dat is dat gedeelte van het wapen waaruit bij het het schieten het projectiel komt naar den grond gericht al weet men ook zeker dat het wapen niet geladen i 3o Wanneer ge eeu vuurwapen ter hand neemt en vooroamelgk wanneer ge het me chanisme of het slot van het vnnrwapen in werking moet of wilt brengen bv bg het schooamakeo uit elkaar nemen inspect eren controleereo van de goede werking enz begin dan alweer met den loop naar den grond te richten ala voren eu onderzoek dan in elk geral steeds of het vnorwapen geladen of niet geladen i vertrouw in deze nïei op de beweringen van anderen onderzoek en vertrouw in deze alleen n zelven Zoo ge totaal onbekend zgt met de behan deling vau vuurwapens higf er dan liever met uwe handen af Het onderzoek uaar het geladen of niet geladen zgn geschiedt als volgt a Kan men looala bg de revolver het geval is van achter de patroneu in den cilinder zien liggen dan draait men deu cilinder om zgn ab rond en overtuigt zich of alle gaten wel geheel ledig zgn b Eau men van achter niet zien of een vuurwapen geladim of niet geladen is dan doet men toch de bewegingen die zgn aangegeven voor het ontli den natnurlgk weer met den loop omlaag en schiet daarua om zekerheid te hebben dat niets meer in het wapen is achtergebleven het wapen af in den grond of wat oog boter is loodrecht in t water iu modder op een zandhoop aarden borstwering in de klei of in een kuil maar nimmer op Hteeuen of andere harde voorwerpen 4o Dreig nimmer een ander uit een grap met vuurwapens al weet ge ook zeker dat het wapen niet geladen ïs Mocht men u ooit om deze redeu of om andere redenen met een vuurwapen dreigen ala dan tegen deu loop zoodat bet wapen uit de richting komt liefst naar den grond of in de lucht Toen in t vorige jaar iemand in Het N V d D beweerde dat men tegpn betaling van f 2 50 igeboorterecbtc bij de aangitte van eiken nieuwen wereldburger aan dezen op zgn 606 jaar een Igfrente van f 5 3 weeks zod kmïMn verzekeren hebben we zegt de Uaag8che Ct c daartegenover eenige globale cgfers geateld om aan te tooneu dat die rijksdaalder verre van voldoende zou zgn eu minstens ruim f 100 zou moeten worden geëischt We kwamen zelfs tot f 120 a f125 De redactie van De Verzekeringsbode noemde de hecgfering zelfs nog iets te laag In genoemd blad gaat nu de heer J M Vas Diaz te A m8terdam de zaak nog eens na en komt dnn tot eene nitkom t die wel iets It er i nmar toch dezellde slotsom wettigt nl dat de rgksdaald r een dwaze voor telling waa Hg neemt ten grondslag de 8tatistiek van den loop der bevolking van Nederland over 1892 uitgegeven door het departement van binnenl zaken in 1894 en de grondtaieh samengesteld naar de laatste Sterftetafd vau prof Van Pesch naar de volkstelling 1880 90 en gerekend tegen 3 pCt In 1892 hebbeu in Nederland 148 714 geboorten plaats gevonden Van deze zullen volgens de sterfte tafels na 65 jaren nog in leven zgn 12 250 Voor ieder van deze moet dus op zgn 65e jaar een som beschikbaar zijn groot genoeg om eene don ingaande Igfrente van f 260 te kunnen koopen De koopprgs van een Igfrente van f 1 dien leeftfld is f 8 87 75 zoodat dus voor de in elk jaar geborenen 65 jaren later 42250 malen f 2318 15 beschikbaar moet zijn d i f 97 519 337 hetgeen tegen 3 j pCt gedisconteerd aan het einde van het geboortejaar eene som vertegenwoordigt van f 10 584 925 of daar er 148 714 geboorten waren f 71 a J 72 voor elke geboorte De Staat zon dus elk jaar voor ieder kind in den loop van het jaar geboreu f 71 a 72 moeten beleggen daar natunrigk een rgk geboren kind op zgn 65e jaar wel arm kan zgn gevrorden Neemt men in aanmeiking dat de heer V rekent op het 65e jaar en aanvankelgk sprake was van bet 60e dan wordt het verschil cosschen f 72 en f 120 aanmerkelgk kleiner Intnsschen boewei de aanvankelgke vooritelling van de zaak dus nog weer eens dwaas blgkt voegt de Haagsche Gt hieraan toe il uit deze berekeningen toch wel iets goed te distilleeren ui dat deze vorm van verzekering voor ieder die hg de geboorte van eeu kind f 75 te missen heeft zeer aanbevelenswaardig zon wezen en dat zg ofschoon niet gemeen toe te passen toch voor velen Mttig bniikbftar kan zgn Trouwens niet het eeni op het gebied der levensverzekering dat nog in den zuigelingstoestaud verkeert en voor enorme ontwikkeling vatbaar is Te Gorreilgk ia Zondagavond gedurende de godsdienstoefening het plafond der hervormde kerk iugestort Het ojgevel liep zeer gelukkig af Slechts één persoon werd gewond Het gaf natuurtgk eene vreeselgke ontsteltenis Door de directie der StoomvaartmaatBchappy Zeeland is nan Nederlandsohe schilders samenwerking verzocht voor versiering van de salons van de in aanbouw zgni e drie nieuw 1 stoomschepen met hunne schildergen De Hollandache kunst zal dus zonder twgfel in die saiona ruim vertegenwoordigd zgn Een pbilanthropische uitvinding Sedert eenigen tgd rgden te Esaen verwarmde transportwagens waarin de arbeidersvrouw het voedsel zet bestemd voor degentu die niet thuis kunnen komeu om teetea Die rgtiiigen bevatten 300 ïi 350 vokken en zijn vo rzien van een verwarmingstoestel waardoor de inwendige temperatuur zeer hoog blgft Vóór twault uur rgden ze door de straten waar zg de oieuschen waarschuwen door te bellen e ontvangen de bussen en vervoeren ze onel naar de plaats van bestemming De werklieden betalen de onko ten die voor iedev eeu paar centen bedragen Een conservatorium voor vogels is bet nieuwste denkbeeld dat bg een paar Amorikaansche rentenieri opgekomen is l e roegere onder gonvprneur vau Missouri Broek meijer heeft bij de regeering het volgende voorstel geda n Duitschland is het land der ziingvogels waar de nachtegaal de diatelviuk du graamuach en een dozijn andere gevederde zangers het wond met hun jubeltonen vervullen Amerika daarentegen bezit in den gemee nen spotvogel een vogel die inde wonden van Texas en e overige Staten van het Zuiden even talrgk is als de spreeuw in de parken ouzer gri ote steden De t potvogel heeft een wonderbaarlgk orgaan hg kan iedere toon nabootsen die door een anderen vogel voortgebracht wordt en een triller dien hg eenmaal gelnid beeft vergeet hg nooit Mgn plan ia uu lOUO dezer zoidelgke spotvogels te vangen uaar Dmtschland te brengen en in kooien in de wouden vnn het Harz gebergte op te hangen waar zg het gezang der nachtegalen en vau andere liefelijke wondzaogera hooreu kunnen tn zes mannden zuUeu zij alles geleerd hebben wat de Duitsche zangvogels hun kunnen leeren Dan hreuge men ze naar Amerika terng en late ze in de wouden vau hun vaderland weer vrg Hetgeen ze iu Europa geleerd hebben zoKen ze hun ternggebieven broers leereu eo zoo tal van vader op zoon het geleerde overgaan Het resultaat vnn deze moeite zal zeker de kosten welgeving doen echgnen Voor üueeuwopruiming en zandstrooüng achten Uurg en Wet vau Amsterdam do f 10 000 daarvoor op de begrooting uitgetrokken outoerei end Zij vragen nog f 10 Voor de lepeldragers alihs hazen is tegenwoordig een booze tgd Er is weinig meer te bikken eu wat er ni g is Hgt grootendeols onder de sneeuw hegraven Geen wonder dat de beestjes zich wagen op plaatsen waar zg anders wijaelgk vandaan blgven Te Souburg op Walcheren zgn er zoojveel m zgn ze zoo brutaal dat zg in de tuinen tot tegen de achterdeur der huizen hun buikje komen vnlteu aan de nog overgebleven kool zeker niet ten genoege der eigenaars Naby een steengroef te Charlero in België ontdekte men Dinsdag eensklaps een beer De werklieden geen vuurwapen bg de baud hebhen de ginfT en fengpaar jagers balen om bet dier dood te schieten Het spoor van d n beer werd gevolgd tot Voderée daar verloor meu bet maar om het later aan den anderen kant van het dorp terng ta vinden Een der jagers loste een acbot dat moet getroffen hebben want de beer brulde en koos het hazenpad Men vermoedt dat de beer ontsnapt it aan een troep berenleidere die te Cerfantaine was gekampeerd Twee personen uit Valterveeo die als getuigen voor de rechtbank te Assen waren ge weest zgn onderweg op reis naar huis door de koude bevaugen zoodat zg niet verder kouden en neervielen In treurigeu toestand vond men beu Hunne beeneu waren bevroren en zullen geamputeerd moeten worden De Rue aox Chouz te Hrnssel ia tengevolge van het springen van eenige waterleidingen geheel ondergeloopen De kelders der huizen staan onder water en ook in de benedenhuizen is geen droog plekje te vinden t De chade ia zeer aanzienlgk Met groote moeite is men er in geslaagd de waterleiding af te sluiten en zoodoende is er stilstand gekomen in deu voortdurendea stroom Sedert eeuwen spreekt men vau de pauwenveeren der Chineeache mandargnen toch is het geen pauw die die veeren levert maareen faznot van een bgzondere en zeldzame soort dte men slechts op de grenzen van Annam en Laos vindt deu Rheinartius ocellatus welks t taart met keurige dessins anderhalven mei er lang ia Deze vogel wordt dood met 1000 gulden betaald Levend heeft men r nooit een kunnen vangen Te Londen heeft een knaap van tien jaar een anderen knaap die hem met eeu sinaasappelschil had geworpen gedreigd hem mot een mes te zullen steken Toen hierna het werpen met schillen niet ophield trok werkelgk de kleine razende Roelaut eeu zakmes en bracht zijn tegeuAtander daarmede een steek iu de zgde toe De wonde bloedde hevig doch levert geen govaar op De dader stond dezer dagen terecht en kreeg een uitbrander vau den rechter benevens zes Hintte striemen met de berkenroede die hrm voorloopig wel wat minder opvliegend zullen makpu De moeder van den knaap ontving den raad te zorgen dat de jongen geen mes meer in zgn bezit bad BalteolaDdscb Overzicht In den Duitschcn itgksdug hield de heer Von Stnmm zgne aangekondigde interpellatie over het voorkomen van het verlies vau rapnschenlovens bg het vergaau van pchepen in verband mot het vergaan der Elbe Het gedrag vau den kapitein en de bemnnning is voorbeeldig geweoat De inti rpellant bespreekt de uoodzakelgkheid van taatatoezicht op den scheepsbouw en het geven van helere voorschriften tot voorkoming van a iuvaringen op zee De rgkskanaelier prins Vau Hohenlohe verklaarde dat de regeeringen hare aandacht gevestigd houden op de zeewaardigheid der zeeschepen en op de maivti egeleu die aan boord voor de veiligheid genomen zijn door staatstoezicht evenals op het nemen van internationale maatregelen tegen aanvaring en op het voorzien van schepen met redd inga toestel Ion De rgkskanselier sprak do hoop uit dat de regeliog ter voorkoming vau aanvaringen op zee die op de cOufereotis van 1889 te Washington is vastgesteld voor den volgenden winter bg alle zeevarende mogendhedeu iu werking zal getreden zgn De Eegeering neemt met de gebeele natie levendig aandeel aan het vreeaelgk ongeluk van de ïElbec De verwgten die in buitenlandache bladen over de leiding van het schip zgn uitgeaproken missen iJdoreu grond In de Belgische Kimer heeft de Congoquaestie aanleiding gegeven tot heftige disou ïsiè n De heer Georges Lorand Ie hoofdredacteur der Réforme bracht bg de begrooting van ooijog de regeling der reserve ter sprake waarvan 125 officieren gedetacheerd zgn iu den Conuo staat voor cartograpbische opnemingen Wat moet er van de reserve terechtkomen bg mobilisatie € vroeg de heer Lorand zonder deze officieren Als zg mot noodig zgn dan moeten ze worden afgeschaft zgn ze wel noodig dan behooren ze in Beigië en niet in den Cougostnat f En wat de beer Lorand uit een internutionnnl oogpunt ook nog tegen zulk een detncheeriug had daar iu den Congostaat kunnen de Belgische officieren in botsing komeu met vreemde troepen met die van Frankrgk bgvoorbeeld Acht de regeeriug dat niet gevaarigk Een geheele zitting v n de Belgische Kamer werd gewgd aan de bespreking dezer quaestie waarvan de beer Lorand eene interpellatie had gemaakt Op een toon die door den minister president De Burlet als opgewonden werd aau geduid aprak de heer Lorand over de aanstaande annexatie waarvan het ontwerp nog niet eens is ingediend en over de offers die België nl reeds voor den Congostaat hod gebracht De minister kon op de opgewonden t rede vau den radicalen afgevaardigde te recht antwoorden dat deze discussie zeer te onpas was binnenkort zullen de ver chilleude stukken die op de annexatie betrekking hebben bg de Kamer worden ingediend en dan zal eersteen debat vruchtbaar kunnen zgn ala de Kamer kan oordeeleo met kennis van zaken Wgselgk liet de minister de opgewonden uitvallen van den interpellant builen bespreking De Honga rscbe ministers hebbeu zooal niet in de Kamer dan toch bij de stembus eene overwinning behaald Alle leden van het kabïnet Bnnffy Cevcns afgevaardigden moesten zich overeenkomstig de wet na hun optreden als ministers aan eene nieuwe verkiezing onderwerpen Von ciericale zgde werden de miniaters heftig bestreden vooraf de minister van onderwga Vlassics Toch werden allen herkozen De herkiezing der ministers wordt te Boda Peatb beschouwd als een gunatig TOortwkoD voor bet nieuwe ministerie Het lot van het kahinet Banrïj kan evenwel eerst worden beslist zoodrn de beide nog niet afgedane kerkelgke wetten bg de Magnaten Kam er worden ingediend Naar men weet al de strgd over do kcrkelyke wetten niet bervLt worden voordat het Huis van Afgevaardigde gereed iamet de begroeting Gelijk te verwachten was heeft Lord Hosehery bg de stemming over het amendementJeffreya de overhand behouden De meerderheid welke de regeenng steunde was echter niet groot eu bedroeg alechts 12 stemmen want de minderheid der lersche afgevaardigden de aanhangera van Parnell die nog steeds blgven weigeren zich bg de niidere lersche afgevaardigden aan te stuiten stemden ook nn tegen de regeering Bovendien onthield de heer Keïr Hardie de leider van de weiklieden partg zich vau deelneming aan de stemming evenals drie leden der liberale party De tegenstanders der r eerii zijn natuurIgk zeer tevreden over de geringe meerderheid welke zich bg deze quaestie aan de zgde der rcgccr g schüarJa Toch kau minx daaitiit nog geen gevolgtrekking maker betreffendo het lot vau de bekende wetsontwerpen welke het kabinetRosebery zal indienen want de uilalag van de stemming over dit amendement dat uitsluitend deu toestand van den landbouw en de nijverheid betrof is geen maatstaf ter beoordeelmg van dij meerderheid welke h t ministerie ook verder zal steunen Vermoedelgk zal de discussie over het adres van antwoord op de troonrede eerst iu het laatst dezer week een einde nemen In elk geval is de regeering v oroemen8 Donderdag a 9 voor tn stellen bet debat te sluiten en tot eeue beslisieude atemmiujg over te gaan De goedkeuring van het adres ia natuurlijk verzekerd Het Russische officieele blud deelt mede dat de voörsti lleu betreffende graanïukoopen door deu Staat op 14 Januari worden goedgekeurd Een bgzoudiire commïscie bestaande uit da ministers van oorlog binneulandsche zaken financiën en landbouw heeft onder voorzitterschap van den staatssecretaris Solsky de voorstellen bewerkt Do iukoop van rogge eo tarwe de voornaamste graau iüorten voor Rusland znl plaats hebben in hoeveelheden welke naar den stand van de voorwaarden en de omstaudigbeden zullen bepaald worden zoodanig dab kau worden bggedragen tot verbetering van de markt Rogge en Tarwe zollen uitsluitend bg de producenten particuliere grondbezitters en boeren worden gekocht Het te koopen graan ia bestemd zoowel voor de behoeften des volka als voor het leger Verkoop aan particulieren zal slechts zoo beperkt en bg zoodnnigen stand der prgzen plaats hebben dat de omzetting vau staatsvoorruden geen invloed kan hebben op de stemming der markt De leider der staat inkoopen wordt opgedragen Ann don minister van financiën het beheer conit ondor bet departement van handel De mkoopen zullen plaats hebben door de districtsof gourernementS Zemsvoi op grond van besluiten der Zemsvoivergaderingen verder door gemeentebesturen of door personen welke daarvoor door den ministor worden aange Om de Unie door de financieele crisis heen ie helpen gaat Cleveland tbnnH opCigon hand mnar altgd bioueu de perken zgner bevoegdheid dl noodige maatregelen nemen Men weet dut het ontwerp Springar en daarmede de plannen door Cleveland lot beperking van den goud uitvoer voorgesteld door het Huis van Afgevaardigden verworpen werden W l de democratPu nog de meerderheid bezitten in het Huis had men gedncbt dat de plannen van den president wel zooden worden aangenomen Doch de meerderheid wilde bet voorstel vau Springer zooals bet door eenige amendementen gewgzigd was niet gosdkeoreu Iu eeu tweeJo boodschap zegt Cleveland thans wat hg doen gaat Hg heeft reeds met eenige aanzienlgke bankiers over den aankoop vau ongeveer 65 millioen dollars aan goud onderhandeld waarvoor op zeer voordeelige voorwaarden obligation zullen worden uitgegeven De president noemt deze schikking zoo gunstig mogelijk onder de bestaandeomstaudigheden f Het doel er van is de tegenwoordige verhouding tusschen goud en zilver te handhaven en de waarde van den dollar bij alle transactie getgk te maken nnen de grenzen die de hiiidige omstandigoeden gedongen WATERGETfJDEN TE GOUDA 1895 s morgens s avonds Hoog Laag Hoog Laag Dinsdag 12 Febr 8 25 4 50 Woensdag 13 9 09 5 34 Donderdag 14 s 9 56 C 21 Vrgdag 15 Zaterdag 16 Zondag 17 Maandag 18 8 47 5 12 9 32 5 57 10 21 6 46 10 46 7 11 11 16 7 41 11 4G 8 U 12 8 25 1 30 9 55 SPRÏNGTIJ den 25en Feb 12 15 8 40 12 52 9 17 2 06 10 31