Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1895

33ste Jaargang Woensdag 13 Februari J895 No 658a mimm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regeU k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd en du premie een zilveren medaile door den heer G P Baelde te s Gravesloot gemeente Kamerik BINNENLAND GOUDA 12 Februari 1895 Door de politie alhier is aaDgehouden de gesignaleerde B uit Utrecht die nog ennige d en hechtenie moest ondergaaD Hy is naar het huia lan bewaring te Rotterdam overgebracht De anngekondigde bardrydery te Haastrecht uitgeschreven door de Baastrechtscbe IJsclub had gisteren plaats waaraan 14 pi rsonen deeloamBD De prys van i 80 werd behaald door G Entjps van Slochteren do Iflte premie f40 Fïi vau HoUt van Niauwer Amatel 2de premie f 20 P J den Boer uit Wateringen en de 3de premie f 10 door J Veenstra uit Grouw Er werden schoone ritten gehouden zelfs de beroomde G Eutjea had een kamprit met den jeugdigen 18 jarige H van Oosterom vao Siolwyk de algemeene pryswiuner der laatste dagen prachtige ritten waren er te zien door Ph Holst van Nieuwer Amstel P J den Boer uit Wateringen eo Hoogendyk te Haafittecht Ook de gebr Veenstra hebben 1 uitstekeud gereden Heden morgen werd een trouw die be chookea was op een karretje naar het politiebureau gobraoht De Antirevolotionaire Kiesvereeoiging Vreest God eert den Koning c te Gouda beeft den heer H M Derckaien raadslid te Gouda b Bcclamfttij tot caudidaat gesteld voor de Pror Stalen vacdture Van Bergen IJzendoorn 6D tot candidaat voor den Gemeenteraad den beer Pa de Riadt Door het Uollandsch tooneelgezelachap onder directie van den heer A van Lier van Amsterdam werd gistsrenaTond inde zaal Kunat mine der Sociëteit Oua Genoegen opgevoerd ♦ De Vrouw van Papa Comedie operette in 3 bedrijven De zsal was tamelyk bezet De vertolking Uet niets te wenacben over na ieder bedrgf werden de acteurs en actrices terugge rAepota zeker wei een bewgs dat het pel en het stnk in den geeet vielen Men meldt uit Bodegraye Gistermiddag werd in d nabyheid van het stationsgebouw op den toogenaumden put eene 8choonri derg gehouden waartoe zich 12 paren hadden doen inicbryven De pryzeu en premiën bestaande iu fraaie konatvoorwerpen werden rospectlevclük toegekend aan de dames en heeren 0 Oskam en B Koster en G van IiigenTenjJJ van Gliugere Voor het overige bad ds wedfitrjjd ten doel behoeftige weduwen te steunen De verlichting en plafond van den Kattenflinget voldeed uitstekend Vele reders en rijderessen benevens veilichte arresledan waren den ganschen avond op de baan Ook op den Kattensingel en io bet plantsoen bewoog zich den g nachen avond een talryk publiek By den wedstiryd te Ouderkerk a d IJsel waren giataren dertien deelnemers Den eersten prijs won Merk Kingma uit Gronw den tweeden Pieter Cente Hykaaart een Ouderkerker de premiën vielen ten ded Han Van der Starre nit Gouderak en Johannes Speksnyder een Ouderkerker Het gure weder in aanmerking genomen was er veel belangstel ting Door eenige heeren werd voor minvermogende jongens en mmsjea op den Kattensingelgracbt heden eene hardrydery gebonden om levensmiddelen Ieder der deelnemers kreeg een pond spek 4 pond brood en I kop bruine boonen Ongeveer een 200 tal deelnemere namen aan den wedstr d deel Het openbaar ministerie bij de burgerlyke kamer van bet gerechtshof te s Hage concludeerde gisteren tot bevestiging ran het vonnis der rechttmnk te Rotterdam waarbij de indertyd geschorste gemeente ontvanger van Oudenkerk a d IJsel werd toegebiten tot bewgs in zake zyne vordering tot terugbetaling van bij hem in beslag genomen gelden welke hy als gemeente ontvanger onder zich had Uitspraak 18 Maart Pauline al zich Ksarno scliiklteimaRrinyne wen scben ietroutvd Etjude kunl gy huro Imfde winnen j even zoo goed als ongetrouwd i Maar kan dat binnen zoo korten tijd geschieden p Ik geloof dat er tegen betaling an e ne zekere Bom eene speoiole vergunning te krygeo ia Gy zyt misschien eenigsziiis verwonderd over mijnen baast maar ik moet volstrekt zoo spoedig mogelyk weer naar Italië Ik vraag bat u zelvon kan ik iu de gegeven omstandigheid Pauline hier achteriaten enkel onder opzicht van eene dienstbode Neen mynbeer Vaughan het moge vreemd schyneu maar ik moet haar getrouwd zien voor ik vertrek of ik moet baar meenemen Dat laatste kon voor u wel eens minder aangenaom zijn dewijl ik dan anderen zou moeten raadplegen wellicht terwyl ik hier alleen heer en meester ben Laat ons naar Pauline gaan zeide ik ongeduldig opstaande en hooren wat zij er van zegt Zeker hernitm Ceneri bedaajd taat ons terstond gaan j Tut nu toe had ik met den rug naar raam gezeten Toen ik my naar t licht keerde zag ik dat de Italiaansche dokter mij nauwkeurig gadesloeg Uw voorkomen is my volstrekt niet vreemd myn leer Vaughan waar kan ik u meer gezien hebben Ik doelde hem mede dat bet kon geweest zyn voor de kerkdeur van 8an 0iovani terwyl hy had staan praten met Teresa Hij herinnerde zich dat en schoen voldaan Wy lieten eene vigilante komen en reden naar Fanline Zij woonden niet hee ver weg Het verwonderde I mij dat ik noch hair nooh Teresa op myne zwerf I toobten ontmoet bod Wellioht waren sjj opzettelijk 1 Ik bon tevreden zeide ik hum mijiio hand toestekende om de zaak te bekrachtigen ieef mij Pauline meer veriang ik niet Waarom zou ik niet tevredun geweest lyn Wat voor belang had ik er hy meer te weten van hare familie hare aotecedenten of lotgevallen Zoo dolzinnig verlangde ik naar het oogenblik waarop ik dat Bchoooe meisje de mijne zou knuaen noemen dat ik geloof dat al had Ceneri my gezegd dat zy zich misdragen had en mijner niet waard was ik eenvoudig zou gezegd hebben geef haar my tot vrouw fln laat zij een nieuw leven beginnen Verliefde mannen doen zulke dingen Nu mijnheer Vaughan zeide de Itnhaan rayne hand loslatende mijnt tweede vraag zal u verwonderen Gij bemint Pauline en ik geloof dat zy mot onverschillig is omtrent Hy hield op en myn hart klopte oy die gedachte Zou het u schikken wat spoedig zoomogelylc terstond met haar te trouwen Kan ik met een dag of wat ifeer naar Italië vertrekken en haar geheel aan u overgeven Vandaag nog wil ik haar trouwen als t itaogeiyk is I riep ik met vervoering Zoo per extra post behoeft dat nu met zeide hij maar laat ons dan zeggen overmorgen Ik keek hem aan ik kou nauwelyks mijne ooreu Kelooven Binnen zoo kotten tijd zon Pnuline mijne vrouw worden I Achter zulk een geluk moest iets versoholen liggen I Ceneri moest zeker niet goed hy t hoofd zijn l Moor nu kon ik daarom het geluk afslaan dot my ten deel viel f Maar zou zü er in toeitemmec Ik weet met of sjj my bemint stotterde ik Bulme Kmue in WoUen Handschoenen A van OS U E 73 73 Beurs van Amsterdam 9 FKBEUAUI Vor kra 93 A lOl i 101 lOS 83 81 ia 881 t 74 7 98 8V a 106 71 88V 110 78 44 lOO i alotkoera io ïv 83 8 86Vi 44 760 688 101 65 101 818 18 74 10 101 144 Vl 86 106 96 182 i V 108 68 i 64 4 144 99 79 104i 101 108 lOO 97 lool 140 186 11 86 68 94 14 lO i NaulWASD Cert Ned W S i dito dito dito dito dito dito 9 i HoxeAa Obl aoudl 181188 4 iTAUl InschriJTiDg 1862 61 5 Oonm OW in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoalDoil Oblig met ticket 8 dito dito S amuim UU Oost ia Serie 5 dito GMOoa 1180 4 ditobqBotha US 4 dito bq Hope 18811 90 4 dito in goud flea 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spakji Porpet achuld 1881 4 TOIOIJ Gepr CoD laan 1890 4 Gac looning orie D Gac loeninK aeria C Z u iM BlP Beo T obl 1898 S Uuioo Obl Buit Seb 1890 ViHuoiu Obl 4 onbap 1881 kwnnsxu Obligalien 1861 S l aoTTlaSAM Sted leen 1886 8 i NlD N Aft Handolat aend A andab Tab Hij Cartifioaten OeilMaataehappg dito A mb Hjrpotheakb pandbr 4 Onlt Mij der Voratenl aand a Gr Hfpotheekb paudbr 4 Kaderlandsohe bank aand Nad Handalmaataoh dito K W li Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Uti Hypotheekb dito 4 OoaTMa Ooat Hong bank aand BBaL Hypotbertlbank pandb 4 Amuiu Equit hypotli pandb 8 58 66 Maiw L O Pr tien eert N D Holl U Spooriv Mij aand Mij tot Eipl V St Spir aand Nad Ind Spoorvregm aand 807 Zuid Ital Spvrmij A H obl 3 PoLM Waraohau Weorien aand 4 aoaL Gr Kuaa Spif Mij aand 6 Balllaohe dito aand 108 100 l Fastoira dno aand 8 Iwang Dombr dito aand 6 Karek Ch Aiow Sp kap aaod i Loaowo Bairaat Sp Hij oblig 8 Orel Titebak dilo oblig 8 ZlidWaat dito aand i dito dilo oblig 4 100 11 H 10 71 110 89 80 18 810 187 108 108 103 106 117 187 95 49 27V 13 MlEIKi Cent Pae 9p Hij obl 6 TJMo fc North W pr 0 r aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Danrer fc Eio Gr Spm eert v a Illinoia Oootral obl in goud 4 Louiav Il NaahvillaCort v aand Molioo N Spir M j lebjp o 6 Hiaa Kanaaa ï 4 pot pref aand N ïorlt Ontario fc Wott aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 6 8t Paul Uinn fc Manit obl 7 Un Fae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp Q CanioJl Can South Cert v aand VlH C Kallw k Nav Ie h d o O Amalerd Omnibua Mj aand Rotterd TramvegMaati aand NlD 8tad Amsterdam aand S Btad Bolterdam aand S BlLOn SladAnt verpenl887 2 i Sud Bruaael 1886 8Va Ho o Theiaa EeguUr Besellsoh 4 OoaTlSK StaaUleening 1880 8 K K Ooat B Cr 1880 3 3 iNJI Stad Madrid 8 1868 Var N n Bel Hyp Spohl eert 4 60 APVERTENTIEN Openlïare Verkoop ing te GOUDA op DINSDAG 19 F BRUARI 1895 des morgens te 9 uren aan het hais wgli K No 252 n de Paperstraat van Sene goed onderhouden INBOEDEL grootendeeU nagelaten door den heer P VAN ALTBNA Mevr de Wed W STOLWUK o a bestaande in Staande en draagbare tnahouiehoaten en Andere MEUBELEN en HUISRAAD een an tieke PENDULE en eeue groote partg gouden m EiWeren voorwerpen waaronder een gouden OORIJZER Noord Hollandeoh model zware ulreren PRECENTEERTROMMBLS en JUWSELEN Daags te voren Tan 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTDIJN DROOGLEETER te Ooiuia Sociëteit ONS GENOEGEN Sr Abtnnenieat VaontelUnK Donderdag 14 Februari t895 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LË GRAS en HASPELS Optreden van Willem van Zutjlen Klucht in 4 bedrsven Aanvang half 8 uur H Gewone bepaliugen en pryzen Xorlhwestprn and FaclDc De Directie det Northwestern lutd Pac fic 1 Hypotheekbank bericht dat de met J Maart I e k Tervallende Coupon der Pattdhrie1 ven van genoemde Bank van dien dat m I af betaalbaar zgn bg de Asiociatie Caaea al1 hier en by 1 D A WissBLTNK te Alkmaar K C Engblbebts StCo f Arnhem I Van deb Mker 2olnbr Breda 1 Van DKaMiNDELESt ZoNEh Del t I CJ Vkbhegr Johz h Deventer 1 Otto DB Kat Zoon a Dordrecht I Van Hbbl Co Qoea en te TAo en I C DE GiJSELAAa Co n Oorinvhem 1 Wbu K NOX DoETLAND Ooilda HUIJGBN8 k Slotboom öravenhaye 1 Dï MuiNCK Co Groningen WsBTEBKAPpEi HooFD n Haarlem v I P PosTHUKA Zoon Harhngen en Ie Franeker f LoTiCHius Co fl Helmond I Wed Jou F van KlikevorI 8EL Zonen è Heriogenboa h I V 1 Wolff Coua EEC Zn Uoorn L V WaESBERQIIE jANaSBNS u Hulst I J H V D DtiasENJR II Kampen I ÖBBB Gratama Leeuwarden 1 A L Keimerinoer Zonen Leiden Hbrino Vruthovf Co Maastneht 1 J A Zip k Van Ïeijlinobn Middelburg 1 P Groen k Zoon Nimivediep I Cohhanoitaibb Bankvxrrbkigino I A Noobduijn Zonen Mymegen I ScHMASEN Nackbn Roermond I W Laane RoêendaaL I P J MiNüBBOP Rotterdam W Jansen Co Schiedam 1 Brunisqs Ten Cate Sneek I C H TiLAï us k Zoon Ttel 1 A J Loran Zoon htrecht en o Venloo I G J A B Grobnbvelü II Wimckotèn I Wed i tb Vrltrup Zn Zaandam 1 P F C BauNiNGs Co Zut en I I DoiJER Se Kalff u Zusolle I Amtterdam 10 Februari 18 5 FRANSCHE STOOMYERVEEIJ I I Chemische Wasscherij I 11 OPPË IIËIMEK I 19 SruUkade Botterdam I Gebrereteerd door Z M den Kpning I der Belgen I Hooiddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az l Specialiteit voor bet stoomeu en verven van I alle Heeren en Dameggarderoben alaook alle I Kindergoederen I Speciale inrichting voor het stoomen van I piQche mantels veereu bont enz I Gordynen tafelkleeden eni worden naar de I nieuwste en laatste methode geverfd I Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd I worden onachedeiyk voor de gezondheid en I volgens staal bewerkt I Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de I pryxen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 di jeu te verven goederen in eene week Zeer Uette Cresteendrukte EAUEAAMS worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn WILMS £ Co U AmiUrdam zullen uitgeven een rOLKSüiTGAVE VAN ZOLA Romantische Werken Het Land Het Dierlijlte iu den Mensch Hartstocbt en Geld Docter Pascal In 50 ageveringen van 32 pagina s voor slechts 15 cent deaflevertng Met GRATJ PREMIE EEN PEACHTIG PORTRET VAN ZOLA nten uit door de meesteriyke wyze waarop hg deugden en rïhrgft en de natunrlgkheid waarmede hg dit doet maakt leven De werken van oXa hartstochten der menBfl dat wy met zgn werkJB Geen boeken zyn raeer eachikt om flb hedendaagsche maatschappeiyke toestanden te leeren kennen dan de werken van Zola Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat U niel zeldgn clut geueziag aaDbrangeodo middden toeTalU ontdekt wanleo die ia de handen van eau baltwaam genoöBbeer een goed aucoes hebben Was niet Priesnitz de geleerde vestiger eer waterkuur methode wiena woonplaats een bedovaartaoord toor do liüdande mensohheid geworden ia den eenvoudige boorP Henft niet een Zwoedsch majoor Thura Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder Doodaakeljjk heeft gemaakt en thans gemeengoed ran allo goneesheerou begint te orden F Uok op het gdbied ter boperking ran teuuwziekten begint er tichl to komen en ook bier ii een weg geopend gowo den die op de eeovouiligite en nituurlijkste manier reaultoten oplevert welke wel in staat zijn de aodert jaron on eranderd aangewende eneoBkuodige hulpraiddplen zoo ala byvoorb Bromium Yzür Arsenicum eoi geheel te verdringen Er zgn vele menschun dia noch ziek uooh ge ond zijn en tooh klagen dat zij zich iu lichaam en tielallesbehalve wol gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordejn en loo zich zalven an anderen tbt laat zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd ufilooi vraese ke angst ot door droefgaosligheid kunnen niet slapen en wordan door benauwde ilroomon gekweld Dan € D er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn oongestie zwakheid van ïeheugen oodiuizeD en toevallen Eindelijk lyden de ergeteri onder hen aai verlamming vitusdans en vallende ziekte Al Jese ongolukkigeu die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt z n zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorieu v in lijders behoort ea ingelicht wenacht ic worden over de wet king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam M CLEBASf Co Heiligeweg 42 Uotterdam F E van SANTEKKOLFF Korto Hoofdsteeg 1 ttrecht LOBRV PORTOK Oudegracht bij de Gaardbrug F 22 voor wian een onderrichtend geschriftje over Kanuwziekten en Beroerte Voorkoming en Genesings gratis en franco verlcrijgbunr gestold wordt Kraepelien en Holtn s Qiiina LarocheQ tTiSSSE Is Ie meest Krachllge eu Versterkende KI A WIJi aanbevolen door tai van binnen en baitenlandscbe geneesheeren Bekroond met BEKEN DIPLOMA eu GOODEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons a f 1 90 en ƒ i Depdt te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorlieen C THIUKraepelien llolm Hofleveranciers Zeist lien ware Schal voor de ongelakkige slachtoffers der Zeltberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde tverk ZDr Retau s ELFUI WAIU MG HollandBche uitgave met 27 aib Prös 2 julden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook iu postzegels en in eiken boekhandel in Holland Spoedi ye bevrijding van hevig en hoest l Den Heer W H ZICKENHEIMEB te dfatn Cognae fin Boig f 1 40 de Liter S0 OOONAO FIN BOI8 Tan d Seoldtd Anonyme I wordt gelevwd in Tsnsgal de bemand Heiiehca m fi liller tntioud voonisa Tan hot attast Tan Dr P P VAIÏ HAHBI BOOS Proöfllascii A f l 30 Dlt liltand Ti krilEbaar bU P H J v WANKÜM MELKEKÏ üosthave Door de van U ontvangen Ryniandschendruirenborst honig heb ik m ne volkomenegezondheid terag gekregen De verachrikkelykehoest kwelde my dag en nacht zoodat ik geenoogenblik rust had Dat dit aangename sapmjj zoo schielyk van rajjne ziekte bevrjd heeft kan ik U den aitvioder niet genoeg danken Hoogachtend Wed ZöLLNEB grondeigenarea in Schellenberg gemeente GraienbergKr Obertranken Echt verkrflgbaar in Plesohen a fl 2 fl 1 en 65 cents Te GoadabS F H A Wolff Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht by i D den Hertog Oudewater by F Jonker Idenbnrg Bodegraven by H Kreriks firma Heynekam en Ch Sterk Stolwyk by C ö v d Berg Bergambacht by J d Dool Hazerswonde by S Winters JPDIJCE ODDB SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP 14 0 J Hemlelsmerk U die Iloest gebruikt IDI O uitdeJ32 A A en Trommel VAN N KATER en Co Gedeponeerd GBOyiNGBlT Verkrygbaar bij PEETERS Jz Als bewys van ecbtheid is oacbet en kurk ateeds voorzieo rau dee naam der Firma P HOPPB M NB Elk stukje heeft de vorm van een zittende KatVerkrygbaar in nette Blikken Trommeltjw 25 Ot by onse bekende Verkoopers Qouda Suelpersdruk van A BaiMKHAX k Zomi De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is 1 26 franBO per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN f 1 deu heer B f 1 opbrengst der colleete s gehouden op da generale repetitie en uitvoering van de dilettanten club Door oefening kunstï 12 52 opbrengst eeoer collecte gehouden op de too neeluitvoering vao de onderafdeeliogen van de Ned K K Volksboud f 17 27 De commissie bericht tevens dat door haar bemiddeling tot dusver nog geen werkeloozen die by baar in dienst i a b particulieren werkzaamheden hebben verricht Derbalve zijn de geruchten als zouden die meoficben bg purtioulieren beneden bet loon werken uit de lucht gegrepen By de gisteren Maandag gebonden harddravery van paarden gespannen voor arresleden to Waddinxveen werd de prijs behaald door het paard van den heer S de Jong df premie door het paard van den heer Breedgk Naar wg vernemen zal fls en weder dienende te Waddinxveen a a Vrijdag een hardrydery op schaatsen gebonden worden De uitgeloofde pr s bedraagt f 100 Gisteren nacht hebbeu vier tot daaTsr onbekend gebleven personen getracht by den landbouwer N B te Waddinxveen in te breken hetgeen door genoemden landboower spoedig verd bespeurd en door het gerucht dat zy in de wooiug hoorden zagen de inbrekers voorloopig van hup plan af en begaven zich tóén iu het aan de woning grenzende boenhok toen zulks werd bemerkt hebben de huisgenooten vao de gelegenheid gebruik gemaakt om de voordeur uit te gaan en den arb eider te gsao wekken zulks is vermoedelyk door hun opgemerkt en zy hebben in aÜeryi het hazenpad gekozen Giateren had t Lekkerkerk begunstigd door prachtig weder de aangekondigde achoonrjid jry plaats voor jongens ingezetenen van 14 jaar en daar benedan waaraan 24 beoefenaars dier schoon kunst deel namen Ie prijs J de Jong Jz 2e prys IJ Boers 3e prjja B Klein 4e prya T van Zoeat Jz 5e prys D Modder Jz en 6e prys J Roest Fz Sedert de laatste opgave is by de commibsie voor werkverschaffing ingekomen vau bet bestuur dar werktieden ziekenvoreeniging De Vriendaebflpc f 5 overschot van een uitvoering door eenige leden van de onder afdea I liag van het Alg Ned Werkl Verbond f 3 12i bgdr e uit de kas Tan de Chnstelgke Volksbond f 10 Mevr V f 1 Mej G deJ IJs en weder dieneode Woensdag 13 Februari a a hardrydery op do spiegelgladdt baan op de rivier de Lek om flinke pryzen premien en aanmoedigingsprijzen Gisteren bad te Woerden eene hardryderij op schaatsen plaats door amateurs ledan der ysclub Er waren niet minder dan 18 deelnemers De prys een gouden medaille werd behaald door den beer G C V rka k aldaar FEVlLLETOai 1 TÊËÜÖÖEËÖËPËÏI OOOB HDQH CONWA T Ik heb er geeae gelegenheid toe gebod ik iqu het gedaan hebben maar zoodra onie kenni makiDg begon heeft men haar toen verhuizen Ja mijne instrucliea aan Teresa waren zoo en alleen op voorwaarde dat zy Teres gehoorznmen zo keb ik aan Faulme toegestaan in Engeland te wonen Hoewel die man sprak als iemand die een absolute autoriteit had over tijne nicht had hij dor geen enkel woord van genegenheid doen boeren Wat dat betrof kon hg haar even goed vreemd geweest z n Ik zal haar nu tooh wel vrij kannen spreken zeide ik Ja op voorwaarde De man die Pauline March trouwt moet haar nemen coDats zij is Hij moet geene vragen doea naar haar familie bare geboorte en hara vroegste jeugd Het moet hem geuoeg zyn dat tg eene zeer fatsoenlijke dame ia dat zij zeer sohoon is en dat hy haar bemint Is u dat voldoende De vraag wat zoo vreemd dat ik met al mijne hartstochtelijke liefde niet terstond antwoorden kon rik zal er bijtoe en ging Ceneri voort zij is goedhartig en onbedorven en zij is vii even goeden huize all gij zalf Zjj ia eene wees en ik ben baar enige nustboataande Men schryft uit Dordrecht Verscheidene duizenden menschen bewogen zleh gisteren ter schaats of wandelende op de groots ijsbaan voor de stad en op den Noord tienduizend is zeker niet te hoog geraamd I Het publiek bad echter kenoelyk de afkondiI giuK van het Dagelykaeh Bestuur waarschuwende dat het ys nog niet overal betrouwbaar was en de aansporingen der bladen om zich niet op één punt opeen te hopen gelezen en ter harte genomen Voor de stad was het welinwaar wat drukker dan verder op maar dit nam niet weg datr de geheete baan vao I Dordt tot aan den hoek van de Lek bg de I Kioderdyk êén dichte drom van schaatsenrüI ders en wandelaars te zien gaf I Langs de gebeele lengte der baan vond men I tentjes en baanvegera Voor de stad I natuurlyk de meeste Daar zag men ook de I l KK IJBscbuitjes met getvroUea teilen over I de vlakte snoeren en behendige y azeilers hun I Zeil stijf tegen den rug drukkende op achaatI sen her en derwaarts vliegen Wilde men het I puikje den ryders en ryderesaen Banschonwen I dan moest men verder de baan langs gaan I Men zag daar ware virtuoaen op aohaatieu I die alleen of hy paren of drietallen rydend I aller oogen tot zich trokken door hun beI vallige bewegingen en de zekerheid hunner I schreden Niet alleen Dordrecht eo de dorpen I langs of oaby de Noord hadden hun cnntinI gent geleverd o neen van heinde en ver I waren vreemdelingen toegestroomd om iM I deze zeldiaam voorkomende gelegenheid te ge I nieten Van boeriunetjei krtolde het er men I zag er de Overmaaache of Beierlandsehe kralI lenmuts of keuvel zoowel als het mutsje ran I de kindertyke schoonen nit den KrimpenerI waard eu de koket omgeslagen Lage WaardI sche kapjes I Soms ontmoette men in de richting van I de Kioderdyk voortwandelend heele troepjei I die van Gouda terugkeerden als legeteekenen I een zakje Aoudsche spritsen en een lange I pijp met zich dragende de pyp heel tabuia I te brengen is natuurlyk de groote kunst ronar ook vlogen er ginache rissen voorby die van Rotterdam Kralingan Gouda of Schoonhoven naar Dordt waren gereden en nu terugkeerden met een pakje van een of ander Dordtsch gebak DortdHche zolen c of zoo ieta aan hun hals bengelend ten teeken dat ze de Merwestad hadden bereikt en bezocht Het ys heeft zich dank zy de versUndige houding van het publiek uitstekend gehouden Na do vorst van Zaterdagnacht en gisteren zal het Dagelyks Bestuur ook wel niet langer aarkelen op ruime ichaal thuis gebleven flZoudt gij even in de voorkamer willen waohteu vroeg mij Ceneri toen wy t huis ingingen Ik zal Pauline voorbereiden op uwe komst Ik zou een maand Isng in eeiie gevangenis hebben willen waohteu met het loon in t vooruitzioht Ik ging dus zitten op den glimmeoden mahoniehouten stoel en vroeg myzelveu af of tk wel goed by m D zinnen was Daar kwam de oude Teresa binnoD ZjJ zag er echter nog lang niet vriendelyk nit Heb ik goed gedaan vroeg Z i mij zaohtjes in t Italiaanseh Oij hebt goed gedaan ik zat u niet vergeten Ik krijg mijn banknoten en gij verwijt m niets maar ik zeg het n nog eens de Signorina is biet voor liefde en huwelijk Die bygeloovige oude zeurkous moesten dus al dïe bekoorlyJchedfn iu een klooster begraven worden Er werd gebeld en Toresa ging been Ëen oogenblik later kwam xy torug en bracht my naar eeoe bovenkamer waar ik mijne schoone Pauline vond met haren oom Zij sloeg bare donkere droomendo oogen op en keek naar mij de meest ingebeelde man kon I zich zelven niet wijs gemaakt hebben dat er in die oogen liefde te lezen waa Ik verwoohlte stellig dat dokier Ceneri ons alleen zon gelalen hebben om die uak Ie arrangeereni mdar neen Hij nam mij bij de band on bracht my op een deftige wijze bij zijne nicht nPauline kent gij dezen boer Zij knikte Ja ik ken hem IToriiMntlfi