Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1895

li l8 18 61 1 84 18 68 1 06 H 1 18 18 88 1 81 1 44 KOTTIBDAM GOOD 8 61 10 17 11 60 10 87 10 S4 V 10 41 O U 10 47 18 08 Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInlerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 October Tüd van Greenwich 9 86 10 7 86 7 47 7 46 8 07 8 18 GOUDADEN BiA 13 1112 8118 64 1 87 3 66 4 46 6 S7 6 68 7 18 8 88 8 S7 11 06 11 18 1 08 1 11 1 17 1 86 1 88 18 41 18 61 1 86 1 67 4 86 6 86 6 66 6 41 7 48 CO l Di DTEECHT 10 06 10 18 10 6 18 48 8 83 8 61 3 18 4 47 6 83 6 67 7 46 8 38 10 14 11 0 8 87 6 37 7 6 10 87 10 80 11 17 8 46 8 07 6 06 6 46 6 17 8 07 8 66 10 86 10 61 11 46 1 80 3 08 3 38 3 60 6 89 8 81 86 8 88 9 11 10 68 GOUD 1 1 U S T t iU 10 08 10 66 8 1 8 61 4 47 6 88 7 46 10 14 10 66 18 1 1 8 40 6 46 8 88 i 11 18 UTSECHT GOUDl mneht 6 33 7 60 9 63 11 34 18 08 18 10 3 10 3 80 3 684 48 6 308 38 8 0 8 608 6 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 1611 60 18 36 3 48 4 16 6 47 9 11 3410 tl üude ler 7 07 8 1 10 24 4 84 l Gouila 7 30 8 38 S S4 10 37 18 08 1 88 3 60 4 37 6 80 7 08 8 41 9 88 m 1HSTE1D1U 60DD1 utarduuWp 6 60 8 16 9 66 11 86 11 30 3 66 4 81 4 86 7 H 1 ud 7J0 9 04 10 44 ll K 18 48 MO 6 80 68 M 11 ei oDiQg te verUeaea om ptankea te leggen en tenten np te siaan op het Donltsche gedeelte der riTÏer De luidjes die wel planken hftdden gelegd faebben getracht op handige manier de Terordening te ontduikeu deze Terbiedt namelijk bet leggen Tan planken van den vasten wal op het De plankenleggers hadden hunne planken zóó gelegd dat z rufiten op de booge stellage die o bet s zelf II aangebracht en dus tuet den wul geen gemeenschap hebben zoodat möu een klein stapje moest doen om er van de kant af op te komen Maar bjj elke plank vindt men hulpvaardige handen genoeg men kan verzekerd wezen dat er gistnren goede staken gemaakt zyn Wat de tenters betrett k gotrootsten zich de boete vrel overtuigd dat na aftrek daarvan de ontvangsten van dezen dag toch nog goed zyit Op Zwyndrechtsch gebied ia voor het plankenleggen het tenten en baanfegen vao w e het bestuur dier gemeente vergunning gegeven onder Papendrecht en Alblasserdam sohyoen geen belemmerende bepalingen ran dien aard te bestaan Het ia overigens wel jammer dat niet de en of andere ysclub ziob den dienst op deze groole baan aantrekt £ r wordt nu fiUchts een betrekknlgk smal gedeelte acboon gehouden by een flinke organisatie kou het mogelykzyn om b V twee banen elk ter breeJte van circa 50 meter naast elkander aan te leggen over nagenoeg de gebeele lengte der baan met een voetpad voor wandelaars in het midden ter breedte van 6 a 10 meter banen om van te walertaudeu Wie weet of het daartoa nog niet komt wanneer het gemeentebestuur door het toestaan van de bovenbedoelde vergunningen het ijs als sterk genoeg zal hebbon erkend indien de vorst ons tenminste intusscben nietiukfdea steek hueft gelaten een kwade kanswaar men als men zoo dag en dag dit leventje aanziet al haast geen rekening meermee houdt Door den Hcheveningscbeu schipper J de Jong it op de Noordzee een pakket papieren en eeuige boeken behoord hebbende aan een f n de officiereu van de £ lbec opgeviscbt ta by den waterschout te Scbeveoiugea aaugebraoht die een en ander ter beschikking van de Duitsche regeering beeft gesteld Voor den Hoogen Raud nam de advocAatgeneraal gisteren conclusie in het cattsatieberocp van het O M tegen het arrest van het huf te Amsterdam waarbij Keens werd ontslagen van rechtsvervolging ter zake van het belemmeren van een executorialen verkoop in de Esrkstraat op 31 Mei In stryd met het bof meent het O M dat het houden van een executorialen verkoop door een deurwaarder der dir belastingen ia een handeling wél vallende onder art 184 Str bet hof beeft zelf erkend dat ze handelden kracntens wetteiyk voorschrift Het toezicht van deurwearders bj verkoopingen die ze zelven houdeu vloeit van ztU voort uit het feit van dt n verkoop Er bestaat voorts geen enkelereden om aan het wetsartikel waarby de werkkring des deurwaarders is omschreven eene beperkte opvatting te geven zooala by pleidooi ia gedaan de deurwaarders zgn bevoegd om aile exploiten e doen en dus ook executoriale verkoopingen te faoud n Hy achtte daarom de cassatiemiddelen gegrond en concludeerde tot vernietiging van het arrest van het hof en veroordeeling van Reens tot 3 maanden Uitspraak U Maart Sedert etsnige jaren wordt het papier waarop we Mhrgven drukken en teekeuen gebruikt voor de tabrikage der meest verscbiUende Toor werpen Kerst beeft men een middel bedacht om hut pier waterdicht te makeu Om dit le ultaat te bereiken voegde men by de pap liRiazpfp of finderp bcinnddpeUii Wnt la r 8 40 8 47 8 64 g oi 10 08 6 18 S Sl 98 4 86 7 88 7 84 7 8Ï 7 1 7 66 nd 30 MMrdiMkt Otptlla If Eoiterdam 1 1 iniiwwintk ig ItmrdiMlit t lt fa i M o vd 7 S0 i ii t ot a 10 41 Z T U r 4t 8 i7 11 01 B1 KI 7 41 X Za 1 ll lO N d L d S Oi TMib 8 07 i 08 U tS H l 8 11 t l8 U M 10 07 11 87 0 nd 8 1 8 40 7 86 8 08 8 81 Oudw 6 80 6 64 WMrdn 6 68 7 08 8 18 UtlMkt 18 7 88 88 8 41 40 8f 8 81 8 10 fioud AauftmUai Wp vervaardigde men van deze pap kleine voorwerpen als penhondtirs vouwbeenen linialen enz die men hardde in een bad kolophoriom en lynolie Dat was de eerste poging om bet papier te gebruiken waar men anders boot en ivoor bezigde Men bleef niet halverwege staan Nanweiyka waren de papieren vouwbeenen varscheueu of de Ainerikoanache bladen deelden mee dat een onverschrokken zeevaarder aan een reeder een papieren boot besteld had en dat hy zich voorstelde in deze boot het geweld van den oceaan te tarten De zeevaarder hield woord Hy ondernam wei geen reia van New York naar Havre in zgn vaartoifTJ maar zynn uitstapjes op zee waren niettemin van gewicht en ml belofte voor de toekom t Eenige jaren later fabriceerde een Amerikaausche maatschappy papieren huizen vnor electrische geleidingen in de woningen De huizen hadden een middeliyn van 6 tot 10 mM Het pnpier dat daartoe die nde werd eerst in een bad van aardpek dat een temperatuur Tan ongeveer 210 gr bad gedrenkt Deze huizen werden met geestdrift door de elect iciens begroet De onderstaande vragen eu antwoorden ontleeuen wy aan de Natuurt van 15 Jan jl Welke middelen zyn er om de motten ia tapyten enz te dooden NaphtaÜne blykt geen invloed te hebben Ia het niet aan te bevelen bubliinaatoploösing te gebruiken en op welke sterkte Wanneer uaphtalino van goede kwaliteit gebruikt wordt en deze nadut zy grootendeeU verdampt is nog eens door nieowe vervangoa wordt is dit middel in den regel afdoende Geheele zekerheid van totale vernietiging der insecten en vnn hun eieren wordt vorkregen door de tapyten iu een ontamettïngsoven te laten behandelen op de wyze vnn door ziektekiemen besmette goederen Dergeiyke ontsmettingsovena bebtuan tliaus op vele plaatsen iu ona land en geven j ej legenhetd tot ootsmetting volgens vast larief Zoo is onlangs vaowpge de Noord Hollandache vereaniging het Witte Kruis c te Alkmaar een outsniettiugaovon oj gericht waar ontsmettingen tegen zeer bülijk tarief worden uitgevoerd Zonde hi t aan te bevuleu zyn de achter behangsels zwervende muizen door zwaveligzuur te doodcn eu welke wyzu is daartoe de meest praktische Zwaveligzuur ia niet aau te bevelen daar dit de kleuren van het behangael doet verbleeken Het op enkele plaatsen achter bet behnngsel ingieten van kleine hoeveelheden zwavelkoolstof is meer aau te raden Ook bet iowerpeu vun muizentarwe of gebakken spons of brooddeeg vermengd met baryutncarbouaat is meestal voldoende om muizen die er van eten spoedig te doodeu 10 66 11 08 11 0 U H 11 86 8 86 lo os 6 11 1 8 88 81 38 10 10 10 1611 3811 48 6 80 Door hei bestuur ran het waterschap Schoawen is op het gebied van polderhcnaliug iets nienws toegepast T r vervanging van cbu ouden watermolen met echeprad is een metalen molen gebouwd met horizontaal liggende ceutrifugaalponip eeu molen die de eigenschap hpeft zich zelf op den wind te zetten eu vanzelf uit den wind te ganu wanneer de windkracht een vastgestelde grens overschreden heeft De molen bezit acht wiekpo vooreien van gegalvaniseerde bedekking en moet in Mtaat ziJn ruim 8 M per miiiunt 1 M hoog op te voeren Hy kan dus tijden lang Reheel aan zyn lot overgelaten worden en eischt geen andere bediening dan het smeren op vooraf vastgestelde tydan lutusscbon ia hy voorzien van eene inrichting om bem buiten werking te stellen zoodra het niet noodig is dat gemalen wordt zoodra dus de biauenwaterstaod beneden een zeker peil daalt De molen heeft met inbegrip van zyn een vondige tundeering niet meer dan f 5000 kntt Eon watermolen vau het oudo model die bovendien bediening vordert koutte seker bet dubbele bedragDe officieele proefneming heeft nog niet plaats gehad maar reeda nu is geconstateerd dat by zeer zvakkeu wiud wanneer de watermolens niet werken kunnen de metalen molen in beweging komt dat by een fiinken molenwind de molen zeer rustig en krachtig water opbrengt en met 30 a 32 slagen zich eeoigazins uit de wind ver ilaatat zoodat hy niet meer snelheid vorkrygrt en dat tydens stormen als die op 23 30 en 31 Januari ook geen nadeelen worden ondervonden ïisterenavond omstreeks 9 ure ia op de Utrichtscbe straat te Arnhem de 33jarige timmerman V wonende aan den Brouwerywe van de in gang zynde stoomtram gesprongen waarby hy er onder is geraakt eu het mchterbeen terbnjzeld en bet linkerbeen zwaar gekneusd werd Hy had de tram reeds verlaten tneu hy zich bedacht een pakje te hebben laten liggen wat hy nog krygen wilde Het ongeluk moet gobeel aan eigen onvoorzichtigheid te wyden zyu In Tjakra iSegara houdt eich naar het Bat Nieuwsblad meldde eeu controleur van binnenlandach bestuur onledig met het navorschen vau de bijzonderheden van den overval op 25 Augustus Men mag dua aannemeu zoo coLcludeert de Javabode € hieruit dat de Regeering de schuldigeu kennen nil om een rechtvaardig vonnis over de gevangenen te kunnen vellen en de uoodigö gegevens te kunnen versterken indien men lu Nederland ook na de krachtige revanche op het eer te fiasco ou willen terugkomen En in elk geval zegt de Javabode c zal de Regeering zekerheid willen hebben omtrent het aandenl vau tioeati DjÜantiek aan den overval ten einde i ich daarnasr te richten by bare houding tegenover deze Want wanneer het waav i dat deze wel niet aan den overval hoeft deelgenomen maar er vau heeft geweten dau kan het toch moeilijk over het hoofd worden g zieii dat by geiyk de minister vau koloniÜu iu zyne ota te dezer zake heeft gezegd aHu onzen geueraal heeft verklaard dat er nifts gaande wa De beslifsing wat in dezen te doen ia voor de regeering zeker niet gemakkeiyk en wanneer Goesti DjiUntiek zich van zyn kant ruatig houdt wat wel waarschynlyk ia en onze souvereiniteit erkent waar hy wel niet te en zal hebben dan is het zeker het een oudigste door het verleden © een streep te haleu en zich met het behaalde succes tevreden te stellen Karangnsem is een bergachtig land en dus eeu moeiiyk gevechta terrein en at heeft Lombok ondervonden dat oua leger groot genoeg ia het houdt np het oogenblik nog twee bataljons vas eu de verliezen welke het onze troepen heeft doen lyden zyu nog niet aan het einde voortdureud toch sterven er nog militairen uau de daar bekomen wonden of ziekieu In elk geval zal het dus goed zyn dat het leger wat op zin verbaal komt vóórdat eene nieuwe expeditie wordt onderuomen indien die noodzakeiyk wordt gracht Tot den gevangen Kadjah van Lombok wordt niemand toegelaten dau de resident die Vüor zyn veilige bewaring verautwoordelyk is en een schout die hem meer onmiddeliyk bewaakt en door zyne taalkennis eonigazius in s aat ia de gevangenen uit te hooren eu te beprypen wat t i onder elkander spreken Men meldt uit Deventer Ér zyn hier tbana verschillende commisaien enz bezig om het lot der miuder met aardache goedereu gezegenden iu dit barre jaargetyde io helpen verzachten Zuo ia er eene commissie voor werkverscUafiing die 22 menacbeu aan het weik heeft en nieuwe offers vnuigt van do iugezeteueu om hen nog aun het welk te kunnen houdeu Een commissie tot ver obafftin vnn warm eten aan behowftige schoot kinderen Eene commissie tot versobaffiog van warm eten aan behoeftige volwassenen Het Leger des Heils dat iederen morgen an behoeftige schoolkinderen een boterham met een glas mdk in zyn verwarmd lokaal geeft en de gemeente die vele Heden ia het werk heeft Het bestuur der Vereeoigiug ter bevorderiug der veemarkten enz te Maastricht üeeft voor bare leden ruim 2000 bons voor brood beschikbaar gesteld om aan de armen te worden uitgereikt Aan De Bervorming wordt bet volgende geschreven In de Gevangenpoort te s Gravenhage bevindt zich ook eeu kamer waarvan men u verhaalt dat zy diende voor een geheel byzondere venynig bedachte pyuigiug Daarin werden gevaugeneu opgestoten die men tot bekentenis wilde brengen door deu honger Hoveu in de muur was een opening in verbinding met de keuken de gear der spyzen drong dus binnen in den hougerkamer en prikkelde en pynigde de ougelukkigeu die de honger verscheurde en voor du bnüdluchl een nudulbare marteling was Onze afschU V is gerechtvaardigd en wy pryzen onzen jcachteren tyd Maar er zyn veel gezinnen onder ons waar men de hulp heeft van loop of kindermeisjes van die magere opzichtige schepseltjes die vroeg erop uit moeten om wat te verdienen en die dan in hare buizen komen vau ochtend tot etenstyd Zy hebben magen die veel begeereu omdat zy maar weinig ontvangeu Zy wonen de bereidingder spyze by haar reukorganen wordan aangenaam gestreeld zy belpen misschien nog opdoen en zien al deze heeriykheden vao naby Daarna gaan zij naar binnen om te vragen of mevrouw nog iets heeft uu met de lekkere lucht in deu J neus eu de herinnering aan deze culinarire welloateu iu den geest trekken zy de voordeur achter zich dicht Ik weet ook van gezinnen waar men bet kind vooraf warm laat eten eu daarna heengaan Doch daar zyn er ook waar de bovenbedoelde i9eeeuwöche variatie van het oude thema wordt in praktyk gebracht Mutais mutandis natuuriyk maar de overeenkomst is toch niet te ver gezocht By een ketel out ploffing in een metaalwnrenfabriek te Joinville zyu de portier en twee kleine meisjes gedood zeven personen werden zwaar gewond De gescheiden ecbtgenoote van een stedeiyk ambtenaar te Brussel is voortvluchtig met achterlating van eeu half milUoen francs iu valsche wissels Het nieuw krankziooigengesticht te Zuidlareu by Aaaeu zal den In November van dit jaar geopend worden Het wordt naar het paviljoeastelsel ingericht en zal 350 patiënten kunnen bevatten Geueeaüeer directrur zal zyn dr Schuurmans Btockhoveu thaus geneesheer aan het geaticnt te Veldwyk Weest voor iehtig met hriquetten Ue vorige week werd de beide dienstboden van den heer S Polak te Deventer s morgens bewusteloos in bed gevonden Önverwyld werd geneeskundige hulp ontboden De toestand vau beide meisjes bleek aauvaukeiyk zéér bedenkelijk te zyn Tbana echter kwamer beterschap De oudste is nu tot bewustzyn gekomen zy deelde mede dat beiden a avonds een tbeeatoof met eeu brandende briquet mee naar de slaapkamer hadden genomen daar zij nog eeuig naaiwerk hadden te verrichten welke stoof ze by het naar bed gaan vergeten hadden van de kamer te brengen De toestand van de jongste ia minder goed hoewel haar luven miischien wel behouden zal worden Baitenlandscb Overzicht De beer Ribot de Fransche minister president tevens minister van financiën heeft by de Kamer de begrooting voor 1895 ingediend Do begrootiag van den heer Itibot verschilt in zooverre van die zyns voorgangers Poincaré dat daarvan het ontwerp tot hervorming der successie belasting is afgescheiden Daardoor echter worden de inkomsteu met 17 000 000 francs vermiuderd Bovendien zyu sedert de aftreding van den heer Poincaré de uitgaven nog vermeerderd zoodat er in het geheel eeu tekort is van 25 500 000 franc De beer Ribot is echter een handig financier Dank y den hulpmiddelen welke de schatkiat nog ter beschikking had is de minister er in geslaagd dit tekort te dekken zonder dtt daarvoor nieuwe belasliniïen of leeningen noodig zyn Overigens handhaaft de beer ttihot alle vooratellfo welke door zyn voorganger tot herstel van het financieel evenwicht gedaan Vermoedelyk zal de Kamer reeds spoedig tot de behandeling van dit gewichtigste deel van het budget overgaan lutustcbeU is de Kamer uu reed zoo ver gevorderd dat opk de begrooting voor postoryen en telegraaf reeds grooteodeels is goedgekeurd Belangryke discussies kwamen daarhy niet voor Door de radicalen werden eeuige amendementen voorgesteld waarmede de regeering zich niet kou vereenigen on die dan ook allen werden verworpeu Tot DU heeft derhalve de beer Ribot nog veen reden tot klagen evenraiu als de beer Urisson de vooriiiter d r Kamer die tijdeus ïiJB presidentschap nog slecnta ééue rumoerige zitting belxelde Waar cbynlyk zal du Kamer nog in deze week tot de finauciëele begrooting vorderen De tryd over de ndevoeriuf en van den Belgischen afgevaardigde Anseele tegen de patroons van de weveryeu en spinneryen in Gent wordt hardnekkig voortgezet De Vooruit het socialiatisch orgaan had den afgevaardigde Julius de Hemptinne beschuldigd achttien werklieden te hebbeo weggezonden omdat ze aanleiding baddeu gegeveu tot de outhulliogeu in de Kamer Io de kFlandre liberale gaf de aangevallenti ecu uadereu uitleg aan dat ontslag h j zou zich daartoe genoopt hebbeu gezien wegens een verandariug van stelsel Hy had gebruik gemaakt van een gedwongen werkstaking om by elke spinmachine drie spinners te vervangen door eeu apiuner en twee aanknoopers Daardoor waren achttien spintiers overbodig geworden en dezeu waren outs agen De Vooruit deelde daartegen eeu brief VBU de ontalagen werklieden mee waarin onder anderen de reden door Vooruit opgegeven de ware wordt genoemd Verder verzekert het socialistische blad dat Anaeele aan deu minister van justitie een authentiek plakkaat heeft getoond dat aangeplakt is geweest iu de epinfabriek S en de volgende oproeping bevat Wie my een werkman van myn fabriekaaowyst die lid is van de maatschappy Vooruit krygt een frank belooning De ui am vau den aanwyzer zal verawegen woiden Het is verboden brood te koopen in de bakkery T n Vooruit Indien de verzekering van het blad juist ia wordt een vooruaam punt van Anaeele s aau klacht tan volle bevestigd Io bet ËDgelsch Lagerhuis werd de beraad ilngiug over het adres van antvroord op de troonrede voortgezet De parnelist John Redmond atelde een amendement voor waarin wordt verklaurd dat de tyd gekomen is om het Parlemeut te ontbinden en de quaestie vau Home Rule aau de uitspraak der kiezers te onderwerpen Dit amendemeut werd met 256 tegen 236 stemmen verworpen Men herinnert er aan by de opening vau het Britache Parlement hoe het zes hondeid jaar geleden is sinds koning £ duard I van Engeland voor het eerst het Parlement byeenriep beslaande uit den adel de geesteiykbeid en de gemeenten De Koln Zeit c bevatte dezer dagen een uitvoerig historisch overzicht waarin ze de ebeurteuissen uit dien tyd en Uter in het lioht stelde en er op eea hoe de beweging in Engeland thans zeer sterk is om de samenstelling van het Hoogerhttis gelyk zfl nu 600 jaren was te veranderen aan gesien in onze democratischen tyd het beslaan Tan een erfelyke kamer der FairR niet wel te Terded en is Koning Eduard die eeu energiek man was niet alleeu beroemd op t oorlogsveld maar tereni met staatmauswysheid begaafd bad deu tenn van geheel zijn volk uoodig om dstgeue wat hy met t zwaard veroverd had te behouden en te bevestigen Hy begreep dat een goede ngeliag der geldmiddelen noodig was en ook ag hy de waarde in eener behooriyke rechtspleging Daardoor heeft hy een spoor in de geschiedenis van zyn volk n elateu grooter ïK dan voor de verovering van het oreten dom Wales en door zyn slechts met aanvankeiyk succes bekroonde poging om ook Schot Und aan de kroon van Engeland te verbinden Onder £ duard T heeft het volk deel gekre gen aan de wetgevmg maar het was nog slechts een zeer bescheiden deel Het Parlement verwierf t recht dat de belastingen slechts met zyn goedkeuriug mochten worden opgelegd Daardoor werd de beroemde Magua Charta die koning Jan zonder Land reeds 80 jaren Vroeger door den nood gedwongen had ni evaardigd tot een levende kracht Niet slechts adel en geestelykheid maar ook da gemeenten de burgery hebbeu sedert de dagen van Eduard I haar Hem doen hooren en hoe vaak voratelyke willekeur ouk gepoogd heeft die atem te smoren het arlement heelt ovfr alle aanslagen gezegevierd 0 j het huis der Lords heeft evenzeer als het litiis der Gemeeuteu in den loop d r eeuwen vele malen pal gestaan voor Engeland rechten en vrybeden Maar dat by don democratischen tydgeest de wederzydsche rechten der bfide Huizeu van bet parlement herziening behoeven dat men naar o vereen stom mint behoort te streven tusbcben het aristocratisch Huis der Lords en dien tydgeest die andere plichten oplegt dan iu het verleden zich deden geldtin da zal de onbevangen criticus niet ontkenuen Het betreft hier e in vraagstuk dat voor de toekomst van het Vereenigd Koninkryk van de grootste beteekeuis is Wijl de jaarboeken vun Engeland menige groote figuur aauwyzen die op den juistcu tyd als geroepen werd oui zijn land fon voorname plaats in de wereiügeichiedeiiis to verzekeren mag men hopen dat opnieuw zulk een man zal opataan om dit vraagstuk op te lossen het 8tal tsbestuur da ir te lande te verjongen du ala het ware met nieuw leven te hu ieleu zouder de tradie der historie een tydperk van zes eeuwen omvattende uit het oog te erlie eü of te miakeunen Kouiiig Oscar vau Zweden heeft een conferentie gehad mot de leiders dev liukerzyde van den Noorweegscben Hyksdag de heeron Steeu Ulehr fu Lövland Btj deze bespreking bleek het i ut alle drie in den uitslag der verkiezingen dun volksweiisch zagen om de consulaatsqunestie als eeu zuiver Noorweegi ch belang te behandelen wilde do koning in dien gpe t handelen dan zou de heer Steen de vorming vau eeu Kabinet anuvuardeu Doch toning Oscar kau hierop moeilyk ingaan eu Steen weigert onder elke andere voorwaarde de regeeriitg te aanvaarden Do cuufert utie leidde dau ook tot uiets Daarna ontbood de koning den presidfut van het Storthing divert Nielseu die hem in deu Io p van het gesprek wees op de gevaren die de politiek van tegenstand voor d t dynastie kan hebben Bovendien moet de crisis toch tot eeu einde komen De rerhterzyde toont geen neiging de regeering te aauvaardeu eti de liukerzyde stelt een eisch dieu de koning niet kan of wil inwilligen De Vo8s Ztg ziet geeu uitweg meer Gelukt het den koninu niet spoedig een Kabiaet ie vormen dan zal hy waaracbynlyk uaar Zweden tenigkeereo en het aau de Noorwegers overlaten zelf een ministerie te zoekeu dan bestaat de kans dat de meerderbeid ia het Storthing zicli permanent verklaart en een regeering aanwyht Doch deze zal dan een re vul ut to uu aire kleur hebben wat voor het voortbeataan van de fJniezeer ougewenachtia Het ia daarom te hopen dat eeu schikking tusschen den koning en de liukerzyde tot Btand komt opdat niet een voorbarig besluit een ontydig eiude zal maken aan de Unie tusflcheu Zweden eu Noorwogen Het onderzoek dat door de Turkscho commissie naar de gruwelen die lu Armenië zyn gepleegd wordt ingesteld vordert nog niet veel Tu8sch n de THrkache leden der commissie en de vertegenwoordigers der audere regee ringen welke daaraan zyn toegevoegd is een ern tig geschil ontstaan De iiiet Turksche commissie leden weigeren vertrouwen te stellen in de verklaringen welke zyu afgelegd door de getuigen die door den Turkachen gouverneur van Bitlia zyn opgezocht De vertej enwoordigers der andere inogcndbeden vei langen daarom dat bel hun vergund zij op eigen hand en onderzoek iu Ie stollen maar daarvan wil de Porie niet weten Hot zal derhalve 7eker nog lang duren voordat het mot zekerheid bekend wordt wat in Armenië is voorgevalleu De Eugelsche regeeiing kan nu echter de zaak niet laten rusten na de uitdrukkelyke verklaringen welke door Lord lioaobery in de troonrede daarover zyn afgelegd DINSDAG 12 FEBRUARI 1895 Voorzitter de Wethouder J M Noothoven vau Goor L B Tegenwoordig de heereu Jager Hermau van Veen van Vreumingen v d Post Dercksen Hoogenboom v d Sanden Straver Dessing Viugerling en van Iterson Afwezig de heeren Fortuyn Droogleever en Prince terwyi er twQe vacaturen zyn De Voorzitter deelde mede dat de heer Prince kennis had gegeven door eene lichte ongesteldheid verhinderd te zyn de Vergadering by te wonen Notulen der vorise vergadering worden rgeïeien en onveranderd goedgekeurd ngekomen Mededeeling van B eu W dat op den 191 Jan de kas en de boeken van den ge meenteontvanger waren na euen en in orde bevonden Bet procea t verbwkl ligt voor de raadsleden terj inzage op de Secretarie De verslagen van Reenten der beide Gakhuizeu en vau de Commissie over de Miuziekschool b handen van B en W om te dienen by de samenstelling van het verslag voor de gemeente De Rekening der Kamer van Koophande over 1894 Ter visie Een voorstel vau het laraëlitisch Armbestniir tot wyzigiug der begrootiog Ter visie K Eene missive van de Commissie van Adm over de bank van leeniog kenuisgevende dat er eene vacature in hun college ia ten gevLlga van het overlydeu van deu heer Mr A A vau Bergen IJzendoorn lu een der volgende vergaderingen zal in de vacature worden voorzien 6i Een rapport vau B en W tot aanvaarding vau het legaat aau de gemeente vermaakt door wylen den heer Mr A A van Bergen IJzandoorn Ter visie 7 Een voorste van B en W om den heed Von Sternbach tegen 1 April op zyn verzbek eervol ontslag te verieenen eu tevens een peusioen van f 803 Ter visie 8 Een voorstel van B en W tot verkoop van oad materiaal aan de Stads timmerwerf Ter visie 9 Een voordracht van B en W tot ouderwyzer aan de Iste Burg voor Jongens Daarop zyu geplaatst de bh I H VAN HUNiK te Reeuwyk 2 A LANGEJAN te Almelo 3 J G COKN te Rhenen Ter visie eu benoeming iu de volgende vergadering 10 Een adres vau Mej L L van Bergen verzoekende eervol outsl tegen 1 April als stada vroed vrouw Het gevraagde ontslag wordt eervol verleend II Een adres van Mej J SchippersLenste Weesp verzoekende in de plaats van Mej L L vau Bergen te worden benoemd alsstadsvroedvrouw Ter visie 12 Eene missive van prof Drucker enandereu tot het invoeren vanminimumwerktyden maïimumloon in bestekken dezer gemeente Ier visie 13 Een adrea vaa R U Jongeuburger teWaddinxveen betreffende het baggeren iu deuHoll IJsel Door den Voorzitter werd medegedeeld dat het baggeren iu den IJsel was verpacht aau den heer F Mynliefi tot 30 Juni 1899 zoodat hy voorstelde afwyzend hierop te beschikken 14 Een adres van de drie stads vroedvrouwen verzoekende de vacature die ontstaan zal door het bedanken van Mej van Bergen niet meer te vervullen eu hen er mede te betasten In handen van B en W om berichten raad Aan de orde 1 Het voorbtel om tegemoet te komen aande bedenkingen van de Regeering tegen degewyzigde Verordening op de heffing vanschoolgeld op de lagere scholen der Gemeente Wordt goedgekeurd Aan de orde 2 De Ontwerp Verordening op de heffiugvan rechten voor het gebruik of genot vauopenbare gemeentewerken bezittingen of inrichtingen of voor door of van wege het Gemeentebestuur verstrekte diensten Verschillende sprekers voerden hierover het woord De geheele verordening werd onveranderd goedgekeurd Aan de orde 3 De benoemiug van eenen Voorzitter envier leden en hunne plaatsvervangers iu deStembureaux voor de verki iug van twee Ledenvoor den Gemeenteraad Benoemd worden in het hoofdbureau de hh Van Vrenmiugeu en Dercksen tot hnnneplaatsvervangers de hh van der Post en Vingerling f ia het onder bureau worden gekozen tot Voorzitter de heer Prince tot plaatsvervanger de heer Jager tot leden de hh Herman en Dessing tot plaatsvervangers de hh van Veen en van der banden Aan de orde 4 De benoeming van eenen Voorzitter envier leden en hunne plaatsvervangers in deStembureaux voor de verkiezing van eeu Lidvoor de Provinciale Staten van Zuid Holland Benoemd worden in het houfdbureau de hh Jager eu v d Post tot hunne plaatsvervangers de hh van Vreumingen eu Derckaen In het onder boreau worden gekozen tot Voorzitter de heer Straver tot plaatsvervanger de heer Prince tot leden de hh van Veen eu V d Sanden tot hunne plaatsvervangers de hh Herman en Vingeriing Alvorens de vergadering gesloten wordt wordt door den heer Derckaen gevraagd of het hoofd der Politie de veroi dening op de Zondagsrust niet had overtreden ter gelegenheid van de ringrydery Zondag j 1 De Voorzitter deelde made dat het hoofd der Politie geen rekening versohnldigd was aan den raad Daarop wendde de beer Dercksen cich tot het dag bestuur met dezelfde vragen De Voorzitter deelde mede dat het hoofd der Politie ook boven het dagelgksch bestuur staat Niets meer aan de orde zynde wordt de Vergadering door den Voorzitter gesloten INOBZONDSN Mijnt lieeren Vergunt my een kort wederwoord op Uw antwoord in nu 6580 van gisteren Het zal deu meesten Uwer lezers wel gebleken zyn dut ik het volte recht had deu door U igeachten medewerkere het zedelyke recht te batwiatea over de huishoudelijke aangtilegenheden van Burgerplicht mee te spreken Gy erkent dat Uw medewerker iu 1893 tter wille vau bet party ver iand eu uit vriendschap voor deu candidaat met Burgerplicht medeging dat hjj echter in 1894 niet van plan wat op eenlg party verband te letten en Burgerplicht s cauilidaat iu dej e Courant zou btjstreden hebben indien redactie en uitgevers niet van bo v e u genoemde o medewerker verschild hadden Het verbazingwekkende artikel De Verkiezing in Uw nummer au 5 April deelde di u lezers mode dat deze Courant Burgerplicht s candidaat deu Takkiaanc zou blyveu steunen maar wat deed intosscheu Uw medewerker Nam hii afscheid van eeu Courant die op politiek gebied lynrectit in beginsel tegenover hem stond V Dit had men kunnen verwachteu van eeu man die als sohryver ge roepen ia de politieke eerlykheid eu zedetykheid te verdedigen Neen hy trad staande de verkiezingen uit Bui erplicbt werd medeoprichter van een Comité dat deu candidaat van B zou bestrydeu en trotü dat al gaat hy zich nu mengeu iu de hniahoudelyke aangelegenheden vau dezn Vereoniging Ik geloof niet dat ooit een lueduwerker zoo iets heeft durven doen En uu ik hierop Wi 8 nu ik als lid vau Burgerplicht Uwen medewerker toeroep Houd Uw ongevraagd advies voor U Gy hebt het zedelyk recht verloren over Burgerplicht mee te prateuc nu is dit eene uiting waarin de teleurstelliug en de bitterheid van den gevallen candidaat gezocht wordt Zulk een manier van ïich te verdedigen V zal mij iotusscben als mau met eenige politieke ondervinding oiet beletten om zoolaug als ik lid van BurgorpUcht bon opeutyk ieder advies voor deze Veroenigiug te weigeren dat van boveugeschotaten adviseur komt Indien Gy ten i lotte meent dat de manieren van Uweu medewerker goede manieren zyu vergunt my dau trotich te zyn op myne slechte manieren Achtend Uw dw d T G G VALETTE Naar aanleiding mn dit ixoeede telirijven een paar opmerkingen JJe heer V ziet in zijn loffélijkm ijver voor politieke eerlijkheid en zedelijkheid over het hoofd dat eeti hoofdartikel hetwelk niet is geteekend de meening uitdrukt der Redactie Van het Ongevraagd adviee dragen wij de verantwoordelijkheid Dit acfiijnt de inzender niet te willen begrijpen IJ et eiaut hem vrij onaadviee te weigeren doch niemand hee i het recht zulke te doen op grond dat wellicht een tntnder sympathieke of 1 de aehrijver is Bet komt op den inhoud onzer beschouwingen aan die Wij onzen lezers aanbieden als mixe meening Em dagblad waan n natuurlijk niet allee uit één pen vloeit kan ziek op geen ander standpunt plaatsen Wij verzoeken dus voortaan iMin der gelijke ongepaste beschouwingen verschoond te blijven Onze medewerker die door zijn lidmaatschap van het bekende Comité de gramschap van den candi daat van Burgerplicht € heeft opgewekt handhaaft zijn recht over alles vat de publieke zaak betteft in behoorlijken vorm zijn oordeel te zeggen Hij heeft van des inzenders vriendsciwppelijk en welgemeend contilUum aheundi goede nota genomen doch de Redactie is zoo vrij te doen opmerken dat dit een zaak betre t tuseoften lieai en ons Zeker er kunnen omstandigheden komen die de O Courant en Item voorgoed van elkaar scheiden doch vooralsnog zijn wij a meening dat er op journalistiek gebied nog heel wat dingen zijn buiten de kieswet Tak die wel helaas veel verdeeldheid gebracht hee t maar toch niet zóó dat vóór en tegenstanders gezegd konden worden lijnrecht in beginsel tegen elkan der over te staan Voor den heer V w dit ontwerp begrijpelijkerwijze de alpfia en omega der politiek voor ons behoort hel tot de geêdmdenia met zooveel andere ontwerpen die niet tot stand kwamen Wij weniclun af te VMtohten wat de naaste toekomst ons op dat gebied brengen zal en daarnaar ome verdere houding te regelen Tntusschen streven wij er naar alles te doen of na te laten wat noodeloos verwarring sticht of de bestaande scheuring ver vijdt Om die reden acht ook bedoelde medewerker elk ander antwoord op des hebren Valette e vriendelijkheden ongewenscht Dk RaniOTii liurgerL ken 8 and GEBOREN 9 F br Aiie ouden iim