Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1895

o 0583 Donderdag 14 Februari J895 33ste Jaargang fiOüDSCHEtOHAMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uilzondering van Zon en Feestdagen ée prijs 1 er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeU k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd firma Wed B 14 Gouda WILM éè Co f te Amsterdam zullen uitgeven een VOLKSUITGA VE VAN ZÖLA s Romantische Werken Het Land Het Dieritjke in den Mensch Hartstocht en Geld Doder Pascal lü 50 afieveringen van 32 pagina s voor slechts IB cent de aflevering Met GRATIS PREMIE EEN PRACHTIG POETEET VAN ZOU De werkein van Zola munteo uit door de meesteriyke wgze waarop hy deugden en hartstochten der menschen beachryft en de natuariykheid waarmede hydit doet maakt dat wy met n werlcen mede Ieren Geen boegen i n meer geschikt om de hedendaagsche maatachappelgke toestanden te leeren kennen dan de werken van Zola j Patent H Stollen lier 1 rosse Erfolg aen anten PatentH Stollen erningM hst Anlsu ia ver sohMeim uierthlMm Naahahmmigm IHibtn Mên ksufi ialisr anurt êlett scltarf€u H StoUen nar nn ans t lreet orfw In wtetm ElienhuiWungctr In Henen unier Plaket wla nabenafhenil auiteliingl 1st lyUUetmt ant ZeuatHme irUH and frtmo Warnung Kraepelien en Holrn s nina LarocheQ ia ARocHE is de meest Rraciilige en Versteriiende RINA WUN aanbevolen dpor tal van binnen en buitentandsche geneesheeren Bekroond nie HEEREN DIIfLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons a fl 9enm f 1 Depot te Gouda hg den Qeer A H TEEFE Apotbker vooilieen C THUi t Rraep lien Holm Hofleveraaciers Zeist den HoTen en A du Clou Johanna ouders W van Hesse en C Hiere OVERLEDEN 10 P br J VV l rince wed 0 de KoniuK 61 j Sgggg I WATERGETUDEN TE GOUDA 1895 siuorj ens s aT mil Hoog Laag Hoog Laag WotLsitag 13 Tebr 9 09 5 34 9 32 1 57 Donderdag 14 9 56 6 21 10 21 6 46 VrS lag 15 10 46 7 11 ll lS 7 41 Zatordng 16 11 46 8 11 12 8 25 Zondag 17 12 15 8 40 12 52 9 17 Maandag 18 1 30 9 55 2 06 10 31 Dinsdag 19 2 42 11 07 312 1137 SPKINGTU den 25en Feb s t Suime KeuM in IVoUen Handschoenen en C A CI3 E3ïTBZ A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam u ïKaauAui Vor krs slotkoors 8V 93 loiv lOl s iQi i 103 88V1 81V Sü w ♦ 7 l 8V 106 z 717 88 l s 110 7 44Vs 447 lOO ls 760 685 1017 65 101 813 1S9V 189 741 10 l iV 146 9 s 84 106 96 181 189 105 B2 88 Bh BB 14 B 99 65 79 104V 66 807 1011 lo 1001 102V 7 l 98 100 140 186 11 87 BI 94 14 10 98 71 IIO 87 iTU 49 1 V 218 187 108 1097 104 104 z 181 188 B s 49 Boy UlnMliKD Cert Ned W B t dito dito dito 8 dito dito dito SVi HeiiOi Obl Ooudl 188188 ♦ Italii InBohrijving 1868 81 B OOSTI Obl in papier 1868 i dito in silver 1868 fi PeuoOAi Oblig met ticket 8 dito dito 3 RtHLiS ühl Oom Ie Serie 6 dito Oecoiii 1880 4 ditobüBotbi 1869 4 dito bij Hope l88 90 4 dito in goud leee 1888 8 dito dito dito 1884 SrutlM Ferpet lobuld 1881 4 ToMliJ Ocpr Conv leen 1880 4 Qecleeuing serie U Gee leeoin serie O ZujnAra llap Beo v obl 1893 i Muioo Obl Buit Seb 1890 6 VlNHDIL Obl 4 onbep 1881 AUTIIOUI Oblig tien 1861 8 RoTTMDiK Sted leen 1886 3 NlD N Air HacdeUï Mud ivendsb Tab Mü Certilioaten DaiiMaatsebsppil dito Arab H potheekb pandbr 4 OulLMij der Vorstonl aaod s Or Hjfolheekb paedbr 4 tfederlandsehs bank aaud Ned Handelmastseh dito N W kPac Hyp b pindbr 6 Rott Hypotheokb pandbr 4 Utr Hjpotheekb dito 4 Ooïtmi Oosl HoDg bank SHd Rusl Hypotheekbank psodb Vi AmailA Bquit hypotb paodb Malir L Q Pr Lioo oert 6 Nin HoU U Spoorw Mii sand Btij tot Eipl V 81 Spur and Ked Ind Spoorwegm sand Ned Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dito i iTAUaSpoorwL 188J 8 A Bobl B Znid lUl a wmij i H obl 8 roLM WarseUau Weenen a nd 4 BnsL Gr EusB Spw Mlj aand Ballisoha dito aand ïaslowa dito aand 8 Ivaug Dombr dito aand i ÜLirsk Ch Asow Sp kap aaod B Losowo Bewast Sp Mij oblig I Orel Vitebsk dito oblig 5 ÏnldWest dito aand 6 dito dito oblig 4 AHnnA Oent Pao Sp Mij obl 6 Okie k North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Bio Gr Spm oert v a Illinois Central obl in goud 4 Lonisv k NsshvilleCert v aand Mexico N Bpw Mij lehjp o 9 Miss Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario k West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 8 8t Paul Mlnn kManit obl 7 Un Pao Hoofdlijn obhg 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 CsMaDl Can South Cert v aand ViB C Rallw kNav leh d o 01 Amsterd Omnibus Mij aand Eotterd Tramweg Maats aand Nin Btad Amsterdam aand 3 Btad Koltordam aand 8 BewH Stad Antwerponl887 i Bud Brussel 1886 i s HOMO Theisi Begullr Gesellsoh 4 OosMNR Staatsleening 1860 B K K Oost B Cr 1880 3 SUKJI Slad Madrid 8 1868 Var N1D B0S Hyp Spobl cert 4 APVERTENTIfiW V Door Heeren goadhoid is mgne Eohtg aoote na een smartelijk lyden bevallen van een Zook Slechts enkele nren mochten wy de ouderTrengde snuken dur hy ons nog denzelfden dig il ostaomen dooi den dood C V TONGBBLOO Oouda 11 Fehr 1895 Gouda Suelpersdruk van A Bbinkuak k ZooK Sociëteit ONS GENOEGEiX 5e Itonneraeot VoarstellInK Donderdag 14 Februari 1895 Veieenigde Rott rdamsche Tooneelisteu Directie LE GRAS f n HASPELS Optreden van Willem van Zulijlen TWEE WAPENS Klocht in 4 bedreven Aanvang half 8 uur W Gewone bepalingen en pryien Aankondiging Bfl vonnis der Arrondissementsrechtbank te Rotterdam den tienden Deoemher 1894 by verstek gewezen is ten verzoeke van CAROLINA PHIUPPINB ZANGE particuliere wonende te Brunei het tnssehen haar en JAJl DA V ID ALT particulier wonende te Rotterdam bestaande huwetyk verklaard door eehtteheiding ontbonden met al de gevolgen bij de wet bepaald De Procureur der eisoheres Mr A C vts BLOMMESTEIN ömBÏÏTÖNMwiJï Toelating van Leerling en op de Kostelooze en Bewaarscholen De CIMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Oaterwgs alhier maakt bekend dat de liisctirijving van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten April 1895 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG 26 FEBBCARI 1895 des namiddags ten vyf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljette i Nameiu de Commissie J H viH DB VOOKT Sicrttaria Gouda 12 Februari 1895 Treltliing VrUdag e k Loten Panama mei Hoofdpr zen van r 125000 f 50000 benevens een groot aantal prüzen van f aOOO f SSOO f 1000 enz enz De gelden tot dadelijke uitbetaling van bovenetaande volle prijzen zijn beru$tende bi de Maatachappij Franech Grondcrediet te Parijs onder toezicht van eene Commieaie van Beheer De ondergeteekende bericht dat bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jr DVBBELM BVVMX B 3 OaO V n A verkrijgbaar zjn Qeheele Aandeelen i f 3 50 op welke Aandeelen men op Vrijdag e k de meur dan buitengewoon groote hans heeft de volle bovenstaande pryzen te trekken die teratottd door mij worden uitbetaald De offia$eU uitelag der trekkingilijit wordt tereiond na de trekking franco en gratis toegezonden P S Suti bulten friuica per keerende post teKcu toezendinii van postnlssel of postzegels D E COS MAN AusTKRo H in Effecten IGEBR TERWINDT g Waaisteent alnil anten m I M JAARLIJKSCHE PEÜDUCTIE van 1 26 UiUioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd 0 Uitmuntende Kwaliteit Conourreerende Prijzen Grootste Stoomwaalsteenfabriek in I Nederland O Vraagt Prijxen en Monsters E CASSUTO TANDARTS MAHRT 154 GOUDA te consnlteeren uitgezonderd Zondaga van 10 tot 5 nnr voor TANDZIEKTEN VULLINGEN KVN8TIANDMH OBBITXMJI enz VRIJDAGS van 10 tot 12 uur leostelooxe behandeling Alle OPERATIÉN pijnloos Abonneert TI op het S KATHOLIEKE TUIVEIlSMAGAZIJiN onder Bedactie der beate KathLetterkundigen Maandeiyks verachyneu 48 paggroot formaat over 2 kolommenprachtige lectuur als RomanSt Novellen Hlstoriache Verhalen Poèxia Allerlei Baadsel Logogrief Bebus ertx ens voor den zeer lagen prjs van 5 CENT per 3 maanden franco per posE 80 cent Goedkoopsle iiiaandschrll t van Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITGEVKE S BOSCU Visiteliaarten ONlERTSOÜWEAASm Rouwkaarten met bijpassende Converts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrukkery van A BRINKMAN ZN FBAÜTSCIE STOOMYEBVEBIJ EN Gheoiische Wassoherij H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en venrea tu alle Heeren en Damesgarderoben alsook allt Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zjn ds pryzen 25 o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverlnar in 3 dagen te verven goederen in eene week liMamallak r w Nasn van albrisiaatiP VlJBSo ksitom Watï issr Lïïiïïl Aiil ir Pai i Exi Blii r Wat IsMtkrtlsitlinmaantaweailsststeii isder kuiaiasin Wat Mst das stsala VMikan daawMdsige Fiijs W esat 76 caat an ri 3G de IsKik Tooikaadaa ia 4a lueats l e aksn sa l ü T Ad Btehtsr A Ce te Betteriim Cognac fin Bois X 40 1e Liter De OOONAO TIS BOIB TUI da a eUI4 Anenrmi ÏortJ s loT 41a vtnaial bam ade flaiMhen vaa a Liter Inhoud voorelan Tan het aMaat Tan Dr P p JTAH HAICBL HOOB Proefflaaoh h f 1 80 DlWiltaal Tabüibaar k P H J v W KUM Te Gouda b A WOLPK Markt A lUb en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt BINNENLAND GOUDA 13 Februari 1895 Op de giaterenarood gehouden vergadering Ttn de Liberale KieavereenigiDg Bnrgerptiohtc is tot definitief candidaat voor de ProT Staten geproclameerd de heer J M Noothoven Tan Goor Morgen heeft in de Sociëteit Ons Genoegen de definitieve caodidaatbteiiing plaats van de Centrale Kieavereeniging By den landbouwer Bouwman in bet Bloemeodaal by Gouda zyn hedennacht 7 kippen en 8 eenden van verschillende klearen ontvreemd Oe politie doet onderzoek Op den Eyn naby Bodegraven i gevonden een sleutelring met 3 sleutels blykbaar 1 van een brandkast De eigenaar kan zicb vervoegen bg den Burgemeeeter van Bodegraven ter terogbekoming De aangekondigde Amateurs wedstryd uitgeschreven door d Haastrechtsche IJsclub bad gisteren namiddag te 2 nren te Haastrecht plaatSi tal van vreemdelingi n woonden dezen wedstryd by om de Amateurs van naby gaande te slaan Ingescheven werden 9 personen op een baan van 1500 meter met keerpunten en w Aigebigd iu 3 08 Min door J M N Vrouwes van Haarlem 3 1P g ft G Deetman van Amsterdam 3 13 N Yerkaik van Oaderyu 3 20 T Termolen van Zwolle 3 2lVi C van Kakem van Gouda 3 43Vg P Brakel van Gouda 3 46Vj J W Kalb van Niewer Amstel 4 48 J Goudkade van Boskoop 5 04 A Hooft van Haastrecht De Ie prys een verguld zilveren medaille door J M N Vrouwes 2e prijs een zilveren mediille door G Deetman 3e prys bronzen medaille door N Verkaik Op de afstand van 5000 Mbters namen 8 personen deel en werd afgelegd in 10 57 min door J M N Vrouwes v Haarlem 11 13 G Deetman van Amsterdam U 18Va N Verkaik van Ouderyn 12 30 P Brakel van Gouda 12 53V C van Kekem van Gouda 13 03 J W Kalb V Nieuwer Amstel 14 27 J Goudkade van Boskoop Gevallen T Termolen van Zwolle De Ie prys een Gouden medaille door J M N Vrouwens 2e prys een Zilveren medaille door O Deetman 3e prys een Bronzen medaille door N Verkaik FEVILLETOA TEEUGGËËOEPEIT a HUGH CONWAY hDa beer Vaa thaD gïag Ceuen voort doet ona de eer aao om uwe hand te vrsgen Ik kon otet toelaten dat mya aanzoek zoo b volDisflht f edun werd ik naderde en ratla hars hand tPauHae zaide ik lacht ik bemin u ik heb u ffbemind van t eerste aogenblik af dat ik u gezien hab wilt gij mgne vrouw worden P Ja all gji t rerlsDgt hernam zy zaokt lussr zonder wlfa eenigszins van kleur ta veranderen Gij kunt mij nuSnog niet liefhebbeu engel mssr dat zal wel komen niet waar Zq gaf ni i daarop geen antwoord maar toch zy atitt mÜ niet af ec liet geduldiglhare hand in de mijne zij bleef kalm en stribbelde niet tegen Ik sloeg mijn arm om haar middeu io t byzyn van Ceneri en kuate haar vurig Keral toen myne lippen de hare drukten Mg ik dat er eeu bloaje kwam op hare wangen en dit r iels in haar omging zy maakte oh los nit mijo rm keek haren oom tan die daar even koud stond alaof hij niet getuige ware geweest vao iets hnzonder on zij anelde de kamer ait vHet ia miiwifaien beter dat gq nu niet langer bl ft aeide Ceneri Ik zal allea nn wel in orde By de ringrydery te Waddingaveen gehouden voor heeren leden met hunno dames der yaclub De Vriendschap werd de prya behaald door den heer van den Kroeg en mej van den Berg Door het perBoneel van school B is een verzoekschrift aan den raad der gemeente Wnddingsveen gericht om cerhooging hunner jaarwedde Of zy succes ulleu hebben V Wy betwyfelen het ten zeerste Het Gerechtshof te Amsterdam heeft gistermiddag bevestigd hst vonnis der Heohtbank te Utrecht waarby J M te Benthuizen werd vrygesproken van de vervolgiug aU zoude hy opzettelyk gebruik gemaakt hebben van een vervaUcbt lot in de verloting door de afdeeling Woerden der Maatschappy van Landbouw onlangs gehouden Te Stolwyk werd gisteren eene schooQ hard rydery voor paren geboudeu Niettegenstaande het ongunstige weder was de de9tt eming groot 17 pareu namen aan deq stryd deel De prys van f 25 werd behaald door den heer W de Jong en mej A de Jong beiden van Polsbroek de premie van f 10 door den heer G Zuiderveld en mej A Vermaat beiden van Tienhoven en de premie van i 5 door den heer J v Dam van Hekendorp en mej HL Hagoort van Papekop By de gisteren te Woerden gehouden sehoonryderij op schaatsen door paren waren niet mioder dau 16 paren op de baan De pryd ad f50 werd toegekend aan den heer H van Rijo te Bodegrave en mejaffr M de Rooi te Nieuwkoop tie premie ad f 20 aan den heer G Verlaan te Nieuwer Amstel en mejufir G Korver mede aldaar terwyl nog een bronzen medaille werd toegekend aan den heer G A van den Berg en mejufifr G de Heer beiden te Willeskop Donderdag zal door de vereeniging WiU helmina eene harddraferij voor arrosleden op het ys gehouden worden Aan de gistermiddag te Moordrecht gehouden ringrydery om kuostvonrwerpen namen 31 paren deel De vele sneeuwbuien in aanmerking nemende kan dit getal groot genoemd worden zoodat men wel mag aannemen dat deze wedstryd zeer in den geest viel van liefhebbers van ysvermaak De paren reden in hunne met sneeuw bedekte hoeden mantels en jassen toch opgewekt en in eeu flïnken maken mut PuuHno Van uwen kant moet gy nu maar zorgen het noodige te dopn voor overmorgen Het is toch wel wat apoedig zeïde ik Dat is het ook maar het kan uiet audors Ik kan niet langer weg Maak er dua terstond werk van ea kom morgen hier terng Ik ging heen het hoofd duizelde mij wat zou ik doen De verzoeking van Pauline zoo spoedig de myne te zullen noemen waa groot maar ik kon mij zei ven niet opdringen dat zij iots ter wereld om my gaf Maar zooaU Ceneri gezegd had ik kon hare liefde winnen ala wy getrouwd waren Tooh aarzelde ik Die geweldige haast was zoo vreemd Hoe vurig ilc Pauline tot vrouw wensohte ik wenichte tooh eerat hare liefde gewonnen to hf bben Waa het toch niet beter dat haar oom haar meenam en dat ik haar volgde ora te zien of zij my Hef zou krygenP Tegen diou verstaudigen weg stond de dreigende mogelykheid over waarvan Ceneri gesproken had dat in zoodanig geval zyne inzichten veranderden en ik was zoo vatbaiend verliefd Het mocht dan alleen om hare schoonheid zijn ik was zoo verbazend verliefd 1 Het lot had ons bijeengebracht Tweemaol had ik haar uit het gezicht verloren nu ik haar voor de doïde maal weerzag werd zij raii onbelemmerd in de armen gevoerd ik wasbijgeloovig genoeg om tu denken dat als ik uu niel terstond het geschenk aanvaardde h t mij nooit weer zou worden voorgehoudfln Neen er mag van komen wat wil binnen twee dogen zal Paulme mijne vrouw zyn I Den volgenden dag ging ik tot haar maar tprak haar nooit alleen Ceneri was altyd in de kamer Pauline was lief stil wat verlegen wat kwynend ik had het druk aumt voor alles zorgen Br was Hker nooit gaug voort steeds den ring in t oog houdend 0 11 dezen zoo dikwyis mogelyk te steken teneitülö van dezen wedstryd een souvenir te bemachtigBn Deze souvenirs werden tenslotte uitgereikt san den Hr H v d Dool en Mej P T d Dool Prys den Hr J Burggraal en Mej B Kreuk Ie premie en den heer L Timmermans en A v d Broek De pryzen bestonden uit zes voorwerpen zoodat ieder der winners zyn deel ontviog Een woord van lof en dank voor dageheele regeling en dit ystfest aan het Bestuur van è Moordrecbtsche IJsclub De oud minister Tak vin Poortvliet is Indende geweest aan bronchitis en gaut eerstdaags voor vier weken naar Caones Aan eene der openbare scholen in de gemeente Bokstel werden giaterenocbtend de leerlingen naar huis gezonden omdat men niet gezorgd had de noodige branditoSen voorhanden te hebben Men schryft uit Utrecht ft Een diep treurige hoogst ernstige zaak i6o noemde giiteren de subst officier van justitie mr E A Smit by bet nemen van yn requisitoir het geval dat te voren voor 4e arrondiasementarechtbank te Utrecht een i tiderwerp van langdurig en nauwkeurig onderzoek bad nitgemaakt Het betrof den 15jarigen knaap St V zoon ran een welgeiteld landbouwer te Bodegrave die op den 2en Ja riuari jl om een nietige aanleiding by was eerst met eenige andere jongens aau hetsueauwballengooieu geweest zijn tienjarig neefje Willem Kok zoodanig met een hooivork had geworpen dat eene punt daarvan den knaap door bet voorhoofd in de hersenen was geilrongen en zijnen dood na eenige uren had veroorzaakt Als deskundigen werden gehoord prof Over beek de Meyer en prof I pronck die beiden de wond hadden onderzocht en verklaarden dat ofschoon het niet waarschynlyk was de mogelykheid toch niet was uitgesloten dat zooals beklaagde beweerde hy uit den hooiberg waar hy op eene hoogte van 5 meter fltond de vork naar zyn slachtoffer bad geworpen met den houten steel vooruit In de vaam zou dan die met groote kracht gi worpen vork kunnen zyn omgedraaid en met een der punten in het hoofd an den jongen zyn tfirechtgekomen De substiuut officier van justitie vood dit echter op grond van verklarinKen van getuigen onder welke zich twee knaapjes van acht en ne en jaar bevonden een huvolgk gtisloteu zoo vret md en na zulk eene korte kennismaking Tegen den avond waren alle schikkingen gemaakt en den volgendon morgen ora tien uur warea Gilbert Vaughsn en Paulina March man en vrouw Twee menschen die alles te ramon ia bun geheele leven niet langer dan drie urBu met elkander gesproken hadden waren voor lief en laed aan elkander verbonden tot de dood beu zou scheiden I Ceneri vertrok terstond na de huwelijksplechtigheid en tot mijne verwonderiug gaf Teresa haar voornomen to kennen om met hem mee te gaan Zy vergat niet my te herinneren aan de haar beloofde banknoten ik gaf zo haar taarne Myn zielawenaoh was geweest Pauline tot vrouw te hebben en door hare hulp was die wensch vervuld Ik vertrok daarop raat mijne schoono bruid naar de meren van Schotland om daar hare liefde te winnen die ik ten volle had moüten gewonnen htibbeo voor en aleer ik den gewiohtigon stap deed VIJFDE HOOFDSTUK Voor dea burgeriyken stand niet nit liefde Hoo gelukkig ik my ouk voelde gezeten naast myne Pauline in den spoor weg coupé die ons naar Schotland zou voeren hoe gestreeld ik ook was zulk eene flohoone bruid gewonnen te hebben j hoe groot myne liefito ook was voor het lieve meisje dat zich nu voor allyd aan mij verbonden had Cenerl e zonderliDge voorwaarde kwam mij telkens waer in de gedachten de man die Pauline trouwt moet haar nemub zooals zy is moet niet verlangen iets te weten aangaande haar verleden Ik daobt er geea oogeoblik aan dattnU volstrekt onaaanemplyk en meende dat door de getuigenis van een volwassen broeder van den gedooden knasp welke broeder d n beklaagde had zien imikken met de hooivork voldoende was bewezen dat de bekl eich had schuldig gemaakt aan opzettelyke mishandeling die doodeiyke afloop had ten gevolge gehad Zijn eiach één jaar ge angfniflstraf werd bestreden door mr A Pitt die van oordeel was dat uit het getuigenverhoor omtrent beklaagdes beweerd val ch karakter niets gebleken was on dst dit ongunstig oordeel ten slotte alleen scheen gebaseerd te zyn op de roode kleur van beklaagdes hoofdhaar Meende de rechtbank in stryd met pleiters oordeel straf i moeten toepassen dan verwachtte Z E Gettr toch dat die eeue veel geringer zon ryn dan door den geachten ambtenaar van het Open baar Ministerie werd geëi nht In het getuigenverhoor was nog merkn aardig de verklaring van den ryks veld wachter die alleon opheldering kon geven omtrent deinbeslagname van da hooivork ten buise vanden vader des beklaagden tHoe weet gy vroeg den voorzitter dat de in beslag genomen vork die was waarmede de kaaap gedoodwerd Omdat waa het antwootd idie hooivork toen ik er den volgeoden morgen kwam iu brt vet stond en de vader my vertelde dat volgens de volksovertniging een stalen vork waarmede een wond ia toegebracht onmiddellyk met vet besmeerd moet worden waardoor dan voorkomen wordt dat de wond gaat zweren Over acht dagen zal de rechtbank uitspraak doen Het was een aandoenlyk gezicht dat da vader van den beklaagde die de terechtzitting bywoonde na den strengen eisch van het openbaar ministerie gedurende de pleidooien telkens snikkend in tranen uitbarstte en zqd gelaat in de zakdoek verborg Men meldt Tn de woning van wylen den heer H 1 teu Burg te Bandpoort is in den afgeloopen nacht op zeer brutale wyze ingebroken De boedel zon morgen worden verkocht en ter bewaking waren een man en eeu vrouw in buis Door zeep zeker wel een K G op de ruiten te smeren en deze daarna in te drukken hebben de dieven zicb zonder gedruisch te maken toegang verschaft Behalve een glazen uitstalkast waarin zich verschillende voorwerpen zyn bevonden zyn ontvreemd voorwaarde voor goed kon opgelegd worden Zoodra ik or in e8laagd was Pauline s liefde te wioneo zouzij my zeker gaarne hare geheele geschiedenis r rtelleo ik zou baar daar niet eens naar behoevsa te vragen de vertrouweiykbeid sprak dan van zelve Ala hot guheim der liefde aan t licht gekomen waa zouden alle andere geheimeu tuSsoheu oni aan t licht komen Toen m n vrouwtje daar z lio ut geleund met hur hoofd tegen de donkere bekleeding van den ooup zag zij er bekoorlijk uit Haar gelaat kwam zoo gunstig uit met die fijnUsaadan trekken Hare oogeu waren neergeslagen zy waa bleek on kalm als gewoonlijk Het was een vrouwtje om trotscU op ta zyn om te aanbidden en hoe heeriyk waa het in mij zelven te kunnen zeggen mgn vrouwtje De andere passaffiers hielden ons oobter niet geloof ik voor een jong getrouwd paar ten minste ik zag geenerlei minea daaromtreut De pteohtigheid was dan ook zoo haastig in t werk gegaan dat Pauline uiet sens de gewone bmidsieradeu aan ztoh hul Haro kleeding boewol net en smaakvol was die waarin ik baar dikwijls gezien had Geen van ons beideu bad iels aan zich waaraan men terstond ziet dat hel fon keinieuw is voor een huwelijksreifje Da eenige attentie dia wy trokken wns gewijd aan do buitengewone schoonheid van mijne echtgenoot De coupu was hyna vol toen wij van Londen vertrokken Menschen dia elkander vreemd zyn voeren niet taratofld oen druk gesprek met stilzwygeod wedarzydaoh goodvindeu werd er dus niet gesproken nu en dan sprak ik slechts atil eeu woordje in t Italiaanach tot Paulias ik wachtte tot wy alteen zouden zyn