Goudsche Courant, donderdag 14 februari 1895

i Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wlnterdienst 1894 95 Aangevangeo 1 October TUd van Greenwich OODDA itOTTXXDAM 18 81 18 58 1 05 1 18 1 81 9 88 10 UOTTIHDAU 9 51 10 17 6 08 6 18 6 81 8 89 35 7 48 8 07 8 18 GOUDl DEN Uil O 18 11 18 8119 54 1 87 8 55 4 48 t 7 6 59 7 18 1 06 4 57 6 11 V 1 11 6 16 f 1 17 5 08 8 88 1 88 8 81 1 38 6 80 6 36 18 4112 51 1 86 1 67 4 95 5 85 5 55 6 417 48 I o T D A U TKICHT lO Or 10 19 10 68 18 48 8 83 8 513 18 4 47 11 09 8 87 10 90 11 17 8 46 8 07 8 06 10 61 11 45 1 80 3 08 3 38 3 50 5 89 C O U U A A U 8 T I M 10 08 10 85 8 I 8 81 4 47 10 55 18 19 l MO 8 48 DEN HAAQ QOUDA Uage 5 48 7 807 48 8 30 9 98 9 4610 18 11 8818 15 1 86 8 15 8 48 3 Vootb 5 64 10 18 1 44 J 1 T IK KO 1 ia 10 80 10 86 10 41 8 09 6 09 7 81 10 8 10 1610 68 18 0818 45 9 80 8 45 3 15 4 13 4 48 6 80 6 47 7 48 8 36 10 10 U T I E C B T C O D D A Een heerea claBspeld mei diamaitten twee oorkaopjes met dito twee bangers met dito een srmband goad een dames fanUkettiDg dito twee gouden oorhangers een horlogeketting goud een borloge gond twee gouden manchet knoopen uen dito sigarenpüp een dito dasipeld een flacon goud een ketting met gouden stot en bangera een zilreren penbondr twee gouden pennen en twee bnoopen een stemptl met zilrer twea xilveren lepeltjes een dito kurkeotreklter twee dito serretringen tyf kmkeu met zilver acbt dito een jnslepel zilver twee zilveren theelepeltjes drie dito suikerscbeppertjes twee dito dito tnee dito suikerstrooierg twtje dito dito twee dito dito twee dito sauslfpels een dito gemberlepel en vork twee dito vleeschTorkjes vier dito dito twee dito fruitlep een taartenmes zilver een roomlepel dito een saladelepel eu vork dito een vischvork en mes dito twee fruitlepels dito een soeptepel dito zes zilveren likenrlepeltjes met doosje zes dito dito es dito dito zes dito dito viJf dito eierlepeltjes met doosje vfjf dito dito v f dito dito zes dito eetlepels zes dito dito zes dito dito zes dito vorken zes dito dito zes dito dito twee dito vleeschvorken eeu tafetschnier met zilvdr een zont tel met dito een zourmandje met dito en 2 zilveren vorkjes een dito dito Mn voorsnijmes eu rork met silrer De officier van justitie Ie Haarlem verzoektopsporing inbeslagneming aanhouding en bericht I boawJ ndernemers Bouwman en Megens te Bolterdam diezelfden die verleden jaar het terrein aan den Veerdam te Katendrecht kochten en dat thans bijna geheel bebouwd is hebben aan den Tolhnischendyk te Cbarlcis eene weide gekocht afkomstig van de familie Bijlardt Het plan is zoo spoedig het weer het toelaat door die weide eenige straten te leggen eu den oangrenzenden grond by perceelen sit de hand te verkoopen Vreemd mag het klinken maar Amiierdam heeft meer te rreezen van dm paalvorni dan van eenl inval van een leger op palen gebouwd zooats de stad is is zy dsardoor werketgk meer dan eens met vernietiging bedreigd gewoVden Dit jfraais leest men in een der by chriften Tan te Londen verschenen potographieën Te Haarlem wordt van 8 tot 13 Maart a s door bet Bloemisten en Tuinbouwgilde eu de Takrereenigingeu beboorende tot du afdeeling Haarlem van den R IC Volksbond in de Statenzaal een tentoouaielling gehouden Het gemeeutebestuur aldaar beeft vier gondeu mtidnilles ter beschikking gesteld van het hoofdbeHtnur der Algeraeene Veretinigiug voor Bloembolieocultunr ten behoeve vaodegroote vyQaarlgkscbe tentooustolHng eveneens in Maart a s te houden Op 14 December heeft de beer De Savornin Lohman in de Tweede Kamer eeu plen tot hervorming van het lager ooderwü ontwikkeld in geiyken geest als hj reeds vroeger in de Eerste Kamer bad ontvouwd Thans biykt het dat dit plan al verder wai gevorderd dun men vermoed had Het is nnmelyk reeds door een oommia8ie voor choolwetswLJzigingt uit de Unie een school met den Bgbelc overgenomen en uitgewerkt EergUkeren heeft i De Standaard f dat rappoi t openbaar gemaakt Het komt neder op het nemf n van de geheele hand nu é n vinger in verkregen Aan tiet verlangtin van de byzondere chool om uit de staatskas subsidie te erlangen ia door de onderwyswet ran 1889 volduin Het byzondere onderwys ontvang mit bot nnu zeer bescheiden gestelde wetteiyke eischen vuldoot en zelfs nu al vyf jaren voor scIiüIpu nng volstrekt niet aan die eischen volduoi ud 8 10 7 88 8 40 UMFilrMkt V T S 8 47 tOnwrUrï 7 88 8 84 0 p U f 7 46 8 01 lotttnlim 7 7 18 9 10 7 85 ott rdam 8 a Hll i lO Himwwlnik 8 19 Hoordnoht 8 86 owl 8 81 Goud 7 80 8 88 9 09 9 87 10 49 Z T H 7 48 8 47 11 01 BLKl T 4T Z Z W 7 88 8 58 U IO M dL d 8 08 Yoorb 8 07 9 08 11 89 H 8 18 9 18 9 89 10 07 11 87 Ooadl 8 85 6 40 7 55 3 09 8 81 Oud 5 50 6 54 WMrden 5 59 7 03 8 18 UtTMhl 8 18 7 88 8 88 8 41 9 40 7 8f 8 81 9 10 Uoud Auutardam Wp deselfde rykB uitkeeringf roor het on derwyzendc personeel als de openbare school Daarmede is men ecbfer niet tevreden Men wil QU allec kosten van het byzonder onderwas namelgk zeker minimum € door den Staat laten dragen De grief is uamelgk dat de openbare school oog dat voorheeft dat bg haar uit de gemeentekas alles wordt aangevuld wat het R jk niet verstrekt De bijzondere school moet die aanvulling ait eigen middelen bekostigen uit vrijwilliga bedragen dus Om hieraan een eind te maken wordt nu voorgesteld opheffing van het gemeenteiyk openbaar tager onderwys als reget In plaats daarvan bekostiging van alle byzouderescbolen die aan wetteiyke vereischteu ToldoeUf uit de rijkakfls Alleen als de byzundere scho r n niet in de behoefte van alten voorzien maz het gemeentebestuur scholen hebben en die desgewenscht geheel inrichten naar den geest van de onders der schoolgaande kindereu Dit zul nntuurlgk ten gevolge hebben dat bgv iu pl iatsen met overwegeml Katholieke bevolking de gemeenteschool Katholiek zal zyn en die mtitt overwegend Calviuistiscbe bevolking Calvinistisch De minderbeden moeten dan maar voor zich elven zorgen met behulp van wat Staatssubsidie Dit stetsel komt dus ten slotte neder op een bevordering van zooveel mogelgk gesplitste party en secte scholen en choolLjes zooals i eeds veertien jaren geleden de heer Van Reenen t wilde invoeren Niet alleen een uiterst duui stelsel daar de Staat voor ieder f die een eigen i chool of scbooltje wit tot stand breugen den sleutel der schatkist beBcbikbaar stelt miar ook een niterat bodenkelyk stelsel omdat bet de kinderen der bnrgery van elkander vervreemdt De minister Van Houten heeft dan ook op 14 December ta recht gezegd dat men hier te doen hoeft met een oude bekende de Stautsgezindteacbool iilleou met dit onderscheid dat vroeger di school zou berusten op de ndeeliug iu gezindten door dcu SlaHt terwyi hier de Staat met zyn beurs alle variation en evolutiën alle groupeiringen splitsingen en hereenigingcn zon moeten volgen vnn alle richtingen in do maatschappy De Staat zal er altyd met geopende beurs by moeten staan c Geen wonder dut ileMiniater daartegen nogal bezwaren had uit het oogpnut ran de Staatsflnanciën Hy wees er op dat in Katholieke streken reeds nu de openbare school enkel door Katholieken bezocht min of meer heeft van een gezi idteschool Maar hoe men het zou raoetfin doen bg twee andere groote afdeelingen der bevolking hy degeuen die zich aan de Herv kerk heb ben onttrokken en bij beu die behooren tot de richting die zich de sociaal democratische noemt hoe men de onophonde yke veranderingen in die richtingen telkens met het Bchoolwezen zou volgen schyut my nietallfen financieel maar ook prucïisch een tanieiyk onoplosbaar probleem c Zoo zullen wel nog eeu tyd lang de meeatener over denken en daarom gelooveu wy nietdat de toeleg om nu één vinger ia verkregen de geheele hand fce grypen in t eerst veelkans van slagen heeft Het byzonder onderwys beeft in 1889 gekregen waarop het aanspraak mocht maken staatsbuip mits voor goed ingerichte vereenigingsacholen goedc in de toekomstalthAns die zich zolf niet kunnen b druipen Maar gehandhaafd is het openbaar otulerwys als I regel en zoolang art 192 der Grondwet bestaat moet die openbare school alsregel gehandhaafd blyven De school die hetonderwijs dienstbaar maakt aan 8lte Christe lyke en maatschappeiyke deugden c zat nogzeer lang eeu onmisbare behoefte blyven voorhet Nederlandsche volk Hand 18 08 18 18 10 88 11 08 11 09 11 18 11 88 18 18 18 88 11 08 9 45 8 8 85 7 47 10 87 10 34 10 41 10 47 10 01 10 11 8 89 9 87 11 06 11 18 9 4 10 10 9 10 1511 8811 48 5 83 5 57 7 45 8 38 10 14 5 87 7 69 10 87 5 46 6 17 8 0T 8 5E 10 35 6 816 86 8 88 9 11 10 58 7 46 9 49 10 14 11 1 6 83 6 88 Volgens een bericht nit Berlyn van een zwager Tan kapitein vou Oösael de kapitein der £ lbec heeft de laatvte op de brug staande noET eenige woorden op een stuk papier te schreven aan zyne vrouw en dit de loods die gered is ter hand gesteld met order om het aan niemand anders dan aan zyne vrouw af te geven De iuhoud er van is no oiet bekend gemaakt Het stoomschip La Gascognec kwam 11 Februari xouder as istentie gehad te hebben te New York ten anker na eeiie ze tienduagsche reis ran Havre Den 3den dag na bet vertrek brak een der hoofdzaigerstangen der machine waardoor het stoomschip genoodzaakt werd de reis met een deel der machine builen dienst voort te zetten In de laatste dagen zyn in de Frederikskazerne te s Gravenhage alle onderofficieren en man chappen van zekire battery van het 2e regim t veld artillerie onder eedo gehoord door den auditeur militair en officiereuconi misFarissen Dit s hynt in verband te stann met het feit dat een aantal paardendekena by opkoopers zyn in beclug genomen en van die battery afkomstig moeten zijni De Zwitsersche bladen deelen mee iliit er onderhniidelinf en hebben plaats gehad tnsschen pastoor Kneipp en de regeering van hot kanton Freiburg die waarschjjntyk teogevolge zullen hebben dat de vermnnrde waterdokter tot hoogleeraar in de pathologie en de therapie aan de katholieke uniïeraiteit te Fieiburg zal worden beroepen Kneipp zal dan de leiding op zich nemen van de nieuw te stichten geneeskundige facul eit Dh gelden daartoe zuUen door een lotery moeten worden byeengebraclit Men hoopt reeds na de l aaschvacaiïtie gereed te zyn Artsen met Zwitsersch patent die tot nu toe ter voltooiing van bun studiën gewoooiyk naar Wörisboven gingen zullen dun ouder eer voordeeligö voorwaarden aan de böoge school te Freiburg daartoe in staat worden gesteld Maandag 4 Maart znilen voor de arrnodispeuients rechtbank to Maastricht de rerbaudeliogen beginnen in zake den moord gepleegd op zekeren Pelzer te liocholtz Van dien moord worden beschuldigd de vrouw van den verslagene de daglooner Leonard Cruts en nog een onb keud gebleven persoon Volgens de akte van verwyzing zou de verslagene door beklaagden iu een holleu weg opgewacht of gelokt verwoud en geworgd zyn en daarna aan een tak van eu boom dood of in bewustetooïen toestand zyn opgehangen om atn zelfmoord te doen gelooveu hebbende zy int dat einde een koord medegebracht en dit by wyze vim twee strikken om den ha s Tan het slichtoffer gedaan Door het O M zyn 65 getuijjeu gedagvaard Als verdedigers zün ann beklaagden toegevoegd mrs Gadiot te Sittard en Bcubumnie te Maastricht De beer Charles Malo kwam dizer dager nog eens in het Journal des Deiiutst vertellen dat in 1795 de Hollandsche vloot was genomen door huzaren van de Republiek Reeds in 1882 was dit door den toenmaligeu kapitein van den geiieralen staf F de Bas thaoH luitenantkolonel der hu aren weerlegd De Haagsche correajiondeut van bovengenoemd blad heeft thans in bet no vau 9 Februari de bewering van den heer Ma otegengesproken lly varwyst naar hot schryv n van den beer de Bus van 1882 waaraanhy het volgende ontleend 1 84 3 68 7 10 7 80 3 48 4 50 4 67 8 04 8 11 5 80 1 45 1 65 8 08 8 09 8 15 6 56 6 08 6 10 6 17 6 88 8 60 5 48 8 80 1 44 4 0 O O 11 D A 11 60 18 80 18 40 3 10 4 08 DEN H A A O N d L d5 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 U Z T M 6 18 inudi 6 30 7 60 8 18 Na het vertrek van den stadhouder naar Engeland den 19n Januari 1795 heeft de Uatsafsche vloot die vnet zat in het ys by Nieuwediep op 100 pas van de kust zich inderdaad zonder alag of stoot aan Frankryk overgegeven maar dit was krachtens eeu formeel bevol vnn de regcering der Bataafscbe republiek Intusscheu prikkelde een zoo belangryke eu zoo gemakkolyk verrichte inbe itneniiiiff reeds toen te Parys eenige karika turisten en later maakte een schilder er het onderwerp van voor een doek dat zich te Versailles bevindt Van daar is blykhaar de fabel in de geschied bc eken verdwaald Het eerst gestaafd door generaal Jomini met meer licbtvaardigheid dan men mocht verwachten by znlk een ernstig auteur hebben de Franscha geschiedscbryvers ThierF Lacreielle Rocquapcourt haar op hun beurt oTergenomen eu daarna de Engelschen Alison eu Denison De correspondent wyst er verder op dat de heer Legrand Fransch gezant alhier iu zyn bork de Bataafsche Republiek dezelfde meeniog is to edaan als de heer de Bas De heer Legrand haalt o a aan eeu brief uit Holland geschreven aan den Moniteur universele waarin wordt meegedeeld dat sop den 17n Janoari door de Staten van Holland besloten was aan alle militaire bevelhebbers te schrijven geen weeistand te bieden aan de Franscbe troepen Toen de e den 23n Januari te Nieuwediep kwamen werden ze vriendelyk ontvangen aan boord van do Hollandsche schepen die bun zonder slag of stoot werden overgegeven de zaak geleek zoo weinig op een gevecht dat de bevelhebber der Bataafsche loot den commandant ten eten vroeg Uit de rapporten van admiraal Kinsbei eu eu de kapitein ter zee Reyntjes biykt dat deStaten Generaal bfvoleu hadden zich van allen tegen tand te outhuudon Er is dus geen zeeslag geleverd door een afdeeling cavalerie De overgave der vloot wordt in het gewone rapport der representanten aan de Conventie eenvoudig vermeld met de byvoeging dat de Hollandsche vloot vastgehouden door het ye in de macht der Republiek was De correspondent constateert dat znoals de heer de Bas destyds opmerkte het feit nieta ontneemt aan den militairen roem van Hollandc maar tevens dïit zooals de heer Legrand schreef het in geen enkel opzicht de vastberadenheid stoutheid en beldeomoeü der Frftnpcbe troepen vermindert De Oranje eziodbeid van de vloot waa bekeud eu iu die dagen meer dan eeoa gebleken dus bleef tegenstand uiet uitgestoten Die tegenstand werd echter uiet ontmoet door generaal de Winter die met de voorhoede en lichte artillerie was afgetondeti om de schepen tot de overgave te sommeeren of Ze in geval van weigering te Terbranden Ën dus btislnit het Echryveo kunnen heide oordeelen zich verzoenen de Hollanders hebben het recht de militaire eer van hunne zeelieden op te houden zonder dat er iets te kort behoeft gedaan aan de soldaten der Fransche republiek De legende zal nu wel voor goed uit de wpreld zyn Voor wie gebrek aan eetlust heeft betitaat er tegenwoordig een geneesmiddel dat men hier zonder vrees kan noemen ocüdatniemand het zicb zal kunt en verschaffen iMaar het is toch uiet onaardig ala men het kent Het ia niet meer of minder dan eeu koi ide put een pnita frigorifique noemt het de uitvinder Raoul Pictet eeo bekend Zwitseracli geleerde In dien put heerscht een temperatuur van 100 110 graden hy welke vergeleken de temperatuur aan de Pool dus eed aangename luwte moet 7 Qn Pictet die den put voor andere doeleinden had geconstrueerd wilfle reus nagaan boe een hond zich in die koude hield en vond dat er geen nadeel van was waar te uemen als het dier msnr goed was ingepakt Het eenig opvallende was een bnitengewone eetlust Nu was hy zelf sedert jaren maag lyder en de herinnering aan emakelyk eten had hy geheel verloren Hy liet zich dus door het effect op den hond verleiden om ook in den put te gasu goed in bout eu wol gehuld nstuurlyk Na 8 minoten kwam bij er uit met een razenden bonfier En na een scbttal afdalingen was by volkomen genezen en was zyn maag zoo validee en complaisant alanooit if xoren 8 32 8 43 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 U l 9 03 I 4 45 4 85 5 08 5 09 5 15 11 80 11 10 4 80 6 31 8 1 9 1 f iO r t i M 10 Sl 7 0T 7 17 7 94 7 t J 5 81 4 40 GOUDA 8 48 3 43 4 15 4 48 5 17 7 8 06 4 48 ff 5 6 09 ff ff 9 11 1 49 1 58 8 04 7 08 7 11 7 80 7 86 7 81 Raltenlandsch Overzlclit De Politisohe Correspondenz verneemtuit So8 dat de opgewondenheid over denieuwe indirecte belastingen merkbaar gekalmeerd is en dat Bulgarye geneig is om lubeginsel toe te gev n aan de eischen vanOoBtenrjjkHongarye In de Hongaarsche Kamer was de be rootiug van fiui nciën aail de orde De minister van financiën verklaarde dat het nieuwe kabinet het financieel program zal uitvoeren van het vorig ministerie an hetwelk men het evenwicht op de brgrooting en het begin van de verwezeniyking der munthervormiug to danken heeft Hongarije bezit reed meer goud dan het noodig beeft voorts i3 daaromtrent een schikking gesloten met Oofltenryk De Doitsche Ryksdag zal nu weldra eene beslissing moeten nemen over de UmsturzVorlage welke nog steeds hg de commi Hie in Ifehandeling ia Het lot van dit wetiontwerp ia nog met beslist Hat Centrum zal waarycbyniyk voor de wet atemmen maar dan ook alleen indien ds regeering zich vereenigt met dew zigingei die de claricalen hebben voorgesteld vooral die betreffende het duel Dat de regeeriüg daartoe Kal overgaan is tot dusver uo uiet waurschyniyk De kans dat de verwerping van de UmsturzVorlage en de onibindiug van den Rykfidag zulluu volgen blyft derhalve zeer groot Nu heeft ook de jiiurnalisten vereeni jing te München protest aangeteekend tegen het ontwerp io zoover als daardoor de vryheid der pers wordt belemmerd Vermoedelyk znlleu ook de overige letterkunditje genootschappen in Duitscbland zich by dit protest aanniuiten en zicb vereenigeu met bet adre dan tot dit doel naar den Rijksdag zal worden Behalve eene kleine oneenii heid tusschen de commissie voor den arbeid en de Francche regeering die tijdig gelukkig is geschikt heeft het mynongeluk te Montceau les Miue nog e u andere kwestie dan de ondergeschikte o idcr de aandacht der publieke opinie in Frankryk gebracht nl de vraag van de verzek Tiug der werklieden tegen ongelukken Opnieuw wordt dnarby het bewys gtileverd no ontietteul laogïaam de sociaal politieke hervormingsarbeid zich vooruitbeweegt Ja hoe de Fransche republiek op dit gebied zich verre laat overvleugeleudoorReizerrykeu al Duitscbland en Ooateurgk Sedert zestien jaur spelen Icanier en senaat kaatsbal met een wetsontwerp dat den slachtoffers van ongelukkeu schadevergoeding waarborat Na eenig heen en weer zenden werd het ontwerp door de kamer in 1888 aangenomen Twee jaar berustte het iu de bureauV ran deu senaat die het in 1890in gewyzigden vorm aannam By de kamer teruggekeerd kreeg het ontwerp weer een anderen vorm en zoo berust het sedert dieu by de heeren senatoren die geen baast maken met het i erzekeren van werklieden tegen ongelukken Door de regeering wordt intusscheu naar een TOrm voor de wet gezocht die èn kamer èn lenaat tevreden stelt Het geschil betreft twee quaesties de rei antwoordelykheid voor de ongelukken en de verplichte verzekering De kamer bepaalde dat in ieder geval ook in dat van onvoorzichtigheid of boos opzet der arbeiders de werkgever verantwoordelyk zon zyn en dv schadevergoeding moest hetiilen door deze belittling haalde de senaat eenvgudig een Htreep By de tweede beraadslaging wyzigdo de kamer hdar besluit iu zooverre dat iu bovengenoemd gUTal niet geiyk by andere ongelukken de Tolle schadevergoeding behoefde betaald te worden Ook van dit bestuit wilde desenaat commissie niets weten Voorts heeft de kamer in het wetsontwerp de Terptirhte verzekering opgenomen hoewel in een eeuïgszinc iugewikktlden vorm manr de senaat wil noch op dezen vorm noch op het beginsel der Terplichte verzekering ingaan Hoe de contrasten dio zoo scherp tegenover elkander staan hier zyn te zamen te brengen valt moeilyk te zeggen Intoi chen ziet men weder nit deze geheele geschiedenis gelyk dit eTtoeeus gebleken is by le behandeling der wet Tan 1892 tot bescherming tku den vrouwen en den kinderarbeid dat de senaat waar de economische geestverwanten van Leon Say 0 den scepter zwaaien de grootste hinderpaal id Toor de sociale hervorming ii Frankrijk Zich zelf bewyat de senaat daarmede een slechten dienet want hy zelf draagt zoodoende bet water aan voor den molen van hen die een herziening der constitutie eu tegeiyk de afecbaffiog van den senaat eischen Omtrent den opvolger van Von Giers als minister van buitenlandeche zaken iu Rusland ifl nog geen beslissing genomen Volgens een telegram uit Peterabnrg is de post aan verBchtUende staatslieden aangeboden maar hebben zg bezwaar gemaakt dien te aanvaardeu wijl tengevolge Tan de langdurige ziekte van den heer Von Giers het departement in een lut Tan groote verwarring verkeert Prins Lobanoff die het eerst in aaumerking heette I to komen moet geweigerd hebben omdat hy op zijn hoogeu leeftyd de voorkeur geeft a n den rustigen post van gezant te Berlyn Ook Von 3taal gezant to Londen werd anngewezen als de opvolger van Von Giers maar deze heeft er weluig zin io Miascbien haalt Czaar Nicotaaa hem er nog wel toe over In Petersburg hoopt men zulks Anders too de gezant iu Konstantinopel Von Nelidoff met het ministerieele ambt worden bekleed Dusver wordt het beheet over het departement vnn huiteot zaken gtwoord door deu heer Schischkin De Engelecbe Standardc weet te vertellen dat intructiën zyn of zullen worden gezonden aan deu heer Staal Ru aiseh gezant te Londen om het protocol der Toorloopige regeling betreffende de grenzen iu bet Pamirgebied te teokenen Nadat deze teekeniug ia geschied Zal eeu speciale commissie wordea bel st met eeu nauwgezet ouder toek naar bet grensgebied Vau verschilleiida zijden ia er by den keizer van China op aangedrongen Peking te verlaten en meer uaar bet Westeu te trekken ten einde niet in de banden van den overwinnaar te vallen als de Heilige Stad door hem mocht worden iiigenamen Als antwoord daarop heeft de keizer volgens de Nowoje Wromja € het volgende edit uitgevaardigd Toeu wy de regeering aanTnardden waren wij bezieldVniet het hei ige voornemen hervormingen IU te Toeren in ons Ryk Doch plotseling verbraken de Japanners deu vrede ontrukten ons hot schatplichtig Korea en drongen zelfs door m ons gebied Wij z nden onze geneiailfl metle ers om de Japanners te tuchtigen Onze voorouders eu de buitenlaudsche mogendheden weten dat Wy de vredelievende betrekkingen met Japan niet wildon verstoren Evenmin hiulden wy verwacht dat onze generaals niet berekonil zoudeu zyn voor hunne taak en ons leger zonder kry ïstncbt Daar oor ulleeu is bet don Japanners jjelukt overwinningen te bebalüu en steed dichter ou i residentie te naderen zoodit onze vi orouders onrustig worden in hunn graven Dit alles is alleen daarom over ons gekomon omdat wy zelf onwaardig zyn en door oowaardige hodun worden omringd l och als het ergete gebeuren zou en de Japanners onze heilig altaren zouden aantasten blyft ons mets andera over dan met deze te gronde te gaau Eerst dan zal het u vrystaan do keizerinweduwe eerbiedig te voeren naar het Westen en een nieuwen keizer te kie en waardiger dan ik en iu staat de graven der voorvaderen te beschermen en den smaad te wreken die over ons gekomen is Do Koningin van Madagascar heeft een proclamatie tot de gonveneurs gericht waarin ïy verklaart dat haar olk bi slot n is geen Toetbreed gronds onder welk voorwendsel ook aan Fraukrjjk af te stïiau Dat volk zegt zy zat stryden totdat er niet éeo Fransche soldaat raser op Madagasci r is Zy voorspelt dat gfdureude den zomer koortsen onder do Frau che troepen zullen uitbreken en het dan haar onderdanen niet moeilyfc zal vallen de Franschen te ve dryven Over het Congovraagstuk schyut de meerderheid in de Belgische Kamer het niet eens te zyn In een vergadering van de rechterzyde is men omtrent de annexatie niet tot een bealnit kuuuen komen Veracbeidene redenaar onder wie de heer Woeste bestreden scherp de koloniale potiliek der Regeeerbg PosterUen en Teiegraptiie Iu Ned Ooat Indië zyn de kanloreu Io Krawnng en Poerwakarta voor den dienut dor pakketpost opengesteld VerpUatat Febr De j suinnraerair der posterijen G B vau der Voort Maarschalk vau Arnhemnaar Velp Febr Üe vrouwelyke telegr ifist A C W van Riel van Zutpheu naar Amsterdam de vrouwelyke klerk der posteryon en telegraphie 2de khtsse H S Itz van het telegraaf kantoor te Amsterdam naar dut teZutpheu 1 Maart Do commiezen der telegraphie late klasse 0 M Bottenhauten vau Óorinchem naar Rotterdam en J J Bierlee van Hilversum uaar Amsterdam de commies der posteryen 2da klusje A de Kok vf n Goriocliem naar Middelburg de commiezen der telograpbie 2de klasse J van Doon van Gorinchem naar Gouda en R van der Vecht van Amsterdam naar Hilversum de commies der poateryen 3de klasse C Zijm Tan Gorinchem naar Haarlem de commiezen der telegraphie 3de klasse J B Hartman van Gouda en F T C Remery vkn het hykantoor in de van der Takatraat te Rotterdam naar Gorinchem de commies der posteryen 4de klasse J G de Fouw Tan Roermond nasr Amsterdam de klerk der telegraphie M A J van Engera van Zwyndrecht uaar Rotterdam Ontslagen 25 Jan De brieTengaarder D Balthois te t Zand Buime Keuite in VVollen llai dschoenen en C CHEa TEZ A vaa OS Ai £ 73 73 iteiirs van IS FKBBUABI Vot ki dotkoor S l lOl i 101 101 103 81 8JV 88 25 a6Vi St l wVi 8 9 luu lOö it Vj S8 l 1 J li 110 781 Ai 100 7 0 z 887 1017 85 1017 S13V 12a 76 io v loiv ♦ 6 831 t UlO n 181 11 intV 52 s i m 55 Ui VU 86 65 80 81 1041 101 10 lOO 102 100 87 loof 13 186 11 87 51 14 10 n u n 07 S 7 27V 497 18 21i I88r 108 10 104 Wh 104 m lus 6 50 6üV Bl HiUaNU Ooi L aVüiI W S Ï tlilo dito ditu dilo ill ditü V tloMOAa Obi tioiidl lbSl 38 4 ITA LIR Iiitic iruvui 1862 61 5 UosTRNa Üttl iupRpier 18Öft 5 ditü UI liU nr Itl lS 5 PoaTi QAL Ubliiï met ticlcot a ditu dilo 3 UrsLiNU Obl ÜU81 2o Surie 5 ditoGeoont 1810 4 ditobijRntbs lSSa 4 dit bij llope ISSy KO 4 d Ui iu jom i H Ii 1883 fi iltti ditu dito li 94 i SfANJR IVrpot aoUuld 1881 4 Tott i BiJ Jipr Conv Uen IbtfO 4 ittc leeuingsüritil iioc lL eDin 9erie C iiriuArii UEi itrr v obl S ii ö MRUco Obl Buit Soil 1S Ü B Venbzuela Ut 4 onb p 1831 MaTBan vM OldiRHlieii l iöi b j lloTTKRbAM Ste l lemi 188G iV Nfcl N Afr UaiideUv aitiid A jmUu l ib Mij Icrtiticaten DuiiMoatiiutLsppij dito Anili llyj ollieykij paiidbr 1 yiilt Mij der Voraionl itaml itïr llyj oltn ukb pttmlbr 4 uiiorliuulBche l ink a ini Miitl llnu li lmauUr li dilo N W Pai Hyp b paiidbr 5 Rott Uypiitheeltb paudbr 4 Utr Hypottiüokb dilo 4 itOrtTKNtt Ui 8t lltiiij bailk HHUd UC3L Uyp nbiielcbuiik patidl J i YusltiKA VA ni liypoUi piiiidb f Maxw lï Pr Linn iierl r u ll ll U 3p nnv My iim d Mij rut Kxpl V St Spw iiniui Nel Ind worwe m aiiad Nad Zuid Afrik Spm sand Ö dito dito ditu 1891 dito B lTAUB Spoorwl l887 8a A hlol 1 3 Zuid ilal Spwinij A U obl S L oLE S Warsiïhiiu Wütiuim Harid 4 RüSL ir Ruas Spw Mij aimd B BaltUche dito sand Fastowa dito aand E wanj Dijiiibr drtu aand 5 CHrak Ch AiOff Sp kap juml 5 LoBowii Sew iHt Sp Mu olilifï S Orel VilebiV dito oblig 5 ZuidWüit dilo tinnA 6 dito dito oblig i AHBaiK CuiU Tac Sp Mtj obl 1 Cliic t Norlb VV pr IJ v mm ditoilitü V in 9t ï üler obl 7 Hmivor k Riu Ur Spin curt v ii llliiiDit Cetitral obl iii nond 4 Iy Uisv jVHsbvilloiJorl v nainJ Müxieo N Spw My leli p u rt Mits Kuitsii V 4 pet pref uimd y York Ontario W bt arfucl dita Pt3im9 Ohio tM ifi d Oregon Calif Ie livp in goud 5 3t Paul Miiiu 5e Vlamt bl 7 Un I uc Ilüofdlijii obl it f dito dito liinc Col Ifliyp ÜB iXA A lui Sniitli f TI v Jiaiiil j 4ö7 Vm C K K Oct 1 Cr 1880 3 SpiNJE 8lad Madn l S 1868 Vor bi 11 Z Hyp 8 i W of rl De VOOiiZITÏEtl van den RAAD der Gemeente Gouda Brengt tor openbare keiiiiii dat aan de Kiezera iu de e Gemeente zyn toegezondeu do OproepingsbrieTen en Stembiljetten tot bet benoemen van twee Leden voor den Gemoenterand en dat wauneer eeuig Kiezer 7 yu eteinbrietJR verloren beeft of er gepn mocht hebben ontvaugen by zicb totbekoiuiug daarvan tei Plaatselyke Hv cratarie zal kunnen Tervopgeu dat de inleTering der Stembriefjes zal aanvangen op den 19 Februari aanstaande dei morgens ten n gen en eindigen des namiddags ten Tier nre dat het Stembriefje scbrifteiyk ingevuld door deu Kiezer lu persoon in de Stembus icoet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van hot zegel der Gemeente Toorzien is mag worden gebruikt dat de in bfrt Briefje in te vullen personen duidelyti met naam en Toornaam mort worden aangewezen dat het Briefje uiei onderteekend mag z ii en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelyk zijn raittgebecbt Gouda den U Februari 1895 De Voorzitter Toornoemd J M NOOTHOVEN VAN GOOE R B WATERQETIJDEN TE GOUDA 1895 a morgens saTonds Iloog Laag Hoog Laag Donderdag U Febr 9 5C 6 21 10 21 6 46 Vrydag 15 10 46 7 11 11 16 7 41 Zat rdi g 16 11 46 8 11 12 8 25 Zondag 17 12 15 8 40 12 52 9 17 Maandag Ib 1 30 9 55 2 06 10 31 niosdag 19 2 42 11 07 312 U 37 Woecadag 20 3 43 12 08 4 06 12 31 SPRINGTU do 25eii Keb s av vebbëtërino In ona vorig uuaimer ijii iu hut antwoord aan ileu bet r V een paar woordjiin uitgevallen Men leze in den vnorjaatateu till Intnfi it ben itro nu wij Pt uanr alliïs t doen yal pa Sea t kan bevorderen of enr AOVERTENTIËN Kosteloos Heden den zes en twintigaten Januari 1300 vyf en negentig ten verzoeke Tan WILLEM HENDRIKS zonder beroep wonetade te iouda ten deze domicilie kiezende ten kantore Tan den advocaat procureur Mr M M St HlM VAN DKD LOEFF te Gouda die in deze voor den requirant in reebten zal occupeeren en ter Griffie van de ArrondiasementsUecbtbank te Rotterdam Uit kracht van een vonnis den 24 December 1894 door gemelde Kecbtbank by reratek gewezen Heb ik SIMON PIKTEH VINK deurwaarder by de Arrondissements Hechtbank te Hotterdatt woueude aldaar aan den Oppert No 38 Voor de derde maal Gedagvaard ADR1ANU8 WERKHOVEN matroot laatstgewoond hebbende te Gouda doob tbana zonder bekende woonplaits in het Koniukryk bygevolg myn exploit doende door aanplakking van een afacbritt dezes aan de voorname deur der ver gaderplaata van de Arroudissemeuta Kecbtbank te Uotterda7n terwyi ik een tweede afschrift daarvan heb overgegeven aan den Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie by gemelde rechtbank spre ende aan het Parket met den Edel Achtbaren Heer Mr H I H MODDEKMAN aubatituut Officier van Juatitie die bet oor spronkelgke met geziene heeft geteekeud terwül voorts dit exploit zal worden geplaatst in de Nederlauilscbe Staats Courant en in de Nieuwe Rotterdamsche Courante als zynde de daartoe by voormeld vonnis aangewezen meuwapapiereu en worden aangeplakt aan bat Huis der gemeente Gouda als laatste wouuplaata van deu gedaagde Om op Maandag deu twintigaten Mei 1800 vyf en negentig des Toormiddaga ten elf nur te Terscbynen of iemand van zynentwege te doen verschyuen ter terecht itting Tan de rste kamer vau de Arrondiaaementa Rechtbauk te Hotterdaniy zitting houdende iu bet Gerechtsgebouw aan het Hai acbe veer aldaar ten einde alsdan namens den requirant als eischer te hooren coucludeeren Aangezien de gedaagde iu het jaar 1800 twee en veertig van Gouda ia vertrokken en ala matroos op zee gegaau zonder volmacht tot het waarnemen van zyne zaken gegeven of orde op het beheer daarTan geatetd te hebben Aangezien er alzoo meer dan vyf jaar zyn verloopeu na zyn vertrek zonder dat er bericht is ingekomen van zyu aanwezen of van zyn overiyden Aangezien er mitsdien termen zyn om verklaring van rechtavermoeden van overlyden van den gedaagde te vnigen en de eiscbe belang heeft dat zulka door deze Rechtbank wordo verklaard omdat by du naaste bloidverwant en erfgenaam by versterf is Aangezien de gedaagde tengevolge van een door voormelde rechtbank verleende beschikking dd 5 fanuari 1894 ten eeratenmale en uit kracht van een vunnia dier rechtbank dd 28 Mei 1894 ten tweedeumale is fijedagvaard om Toor deze Itechtbank te verschyuen ten einde van zyn aanwezen te doen blykeu Aangezien noch de gedabde noch iemand van zynentwege daarop is veraehenen tengevolge waarvan aan den eischer by het aan den hoofde dezes vermeld vonuis is verleend acte van die niet ver achy niug met verlof tot bet doen dezer derde openbare dagvaarding Mitsdien aangemelde Kechtbauk vau zyn aanwezen te doen blykeu den gedaagde tevens aanzeggende dat ingeTttl noch de jaagde nocb iemand voor hem op deze derde dagvaarding mocht opkomen eu er alzoo uiet behoorlyk van zyn aanwezen mocht blyken door of namens den eischer zal worden geconcludeerd dat by vonnis dezer Rechtbank zal worden verklaard dat ei rechts vermoeden van dea gedaagden overlyden beataat sedert 1842 De kosteu zyn in debet 6 80 Gezien get 8 P VINK De Officier van Justitie Deurw Heden 26 Januari 1895 j get H I H MODDERMAN In debet geregistreerd te Rotterdam den acht eu twintig Januari 1800 vyf eu negentig deel 163 folio 1G2 recto vak l twee bladen geen renvooi te ontvangen voor recht eeu gulden twintig cent j Üe Ontvanger q a get T D MARK Voor Oopte OoDfona