Goudsche Courant, donderdag 14 februari 1895

Vrijdag 15 Februari 1805 33ste Jaargang No 6584 rnmm coürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 r pk è 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Fro Deo FaUlissemefii By Tonnis der Arrondissements Bechtbank to Rotterdam vauQFebraari lS9h in Andriea ten Sande winkelier te Qouda in staat rao faiUiuement retklaard met iogaog van dienlelfden datum dag der gedane aangifte Tot Rechter Gommisflans ib benoemd de EdelAohtbare Heer Mr H L UN DAAL JACOBS Rechter in gemelde Rechtbank en tot Oorator de ondergeteekende De Cnrator Tooraoemd Mr M M SCHIM van naa LOEFF AdTocaat en Procureur Oouda Sociëteit Ons Genoegen GommissariBsen der Sociëteit 0m QgN0EGBN brengen ter kennisso ran HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat by gelegenheid Tsn de 5e Abonnement Toon eel voorstelling op DONDSRUAG den U FEBRUARI 1895 de SOCIBTEIT van dee avonda ZE8 VVU at gesloten xal zijn Namens het Bestuur F HERMAN Pz Secretaris Oouda IS Februari 1895 COÜTFIDEFTEEL Handelaren m Fabrikanten kunnen op HUIjke voorwaarden matige Sommen in Tooraohot worden rerleend Brieven iranoo letter fl N N Algemeen Adrertentie Bnreau NIJGH t tab DITMAR Sfitterdam J SJF a AUerwege bekroond met EereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles beneveng EereDiploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s HygienicExposition Oikago 1893 is het Wereldberoemd Druiven ltorsl lionig Extract MELIANTHE VIT DS Machinale Fabriek D £ H0NI6BL0ËM TAS H N van Schalk Co gerestigd te s Oravenhage Geen middel is ot kan worden uitgeTonden welke de Melianthe overtreft net is ONBBBBOSPEHJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en Terschillende bekroningen getuigt Hot Teraacht en geneest Olf MIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na bet gebruik der MELIANTHE doet lioh de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prfls worden gesteld D MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te QravetUiage Verkrogbaar hg F H A WOLFK Drogist Markt Oouda A BOUMAN Moordrecht i C EATELAND Botkoop B V WIJK Oudewatir E CASSÜTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te eonsulteersn uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 our voor TANDZIEKTEN VULLINGEN KVySTXASDISy OBBITTBS enz VRIJDAGS van 10 tot 12 uur lumtélooxe behnndeling Alle OPERATIËN pijnloos Gouda Saelperadrulc tbq A Bkinicuan h Zoon VOOR DEN GËMEËIVTERAAO worden uitg enoodig d tot het bijwonen der welke gehouden U worden op VRIJ DAG den 15 FEBRUARI a s des avonds te Si uur in de Sociëteit Ons Genoegen tot het stellen van TWf E JANDIDATEN voor de a s Gemeenteraadsverkiezing P S Volgens art komst toegelaten 14 van het reglement worden alleen ktexers tot deze bgeen Namens het Comité P J BELLAART Voorzitter D RÜUTEE Secretaris Qouda 12 Febrnnri 1895 z 0 80 Indien U voor een pond Koffie besteedt komt U V pond te staan op f 0 40 7 pond Kathreiner sMalzkofflekost 0 1 5 fujamen 0 55 haadteeJceniOff met roode lettara verkrijgbaar bijgebruikvan MalzkoffHebespaartUdmperpond f 025 Maatschaytii i tot Jixjtloifatie der Virloi ia Ilron VfKiirfd fp h ollfrdinn 7nidM i il V Verkrijgbaar in t Hoofddepöt voor Gouda en Omstreken SLQTEMAKER en Co per heele Iflesch k 18 ents per halve Flesch ü 13 cents kruik il 17 Kruik ii 13 terwgl voor de ledige Flesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesoh 2 cents Kruik 1 cent t Kruik 1 cent WILMS Co t Amsterdam zullen uitgeven een rOLKSüiTGAVE VAN ZOLA s RoinuDtische Werken Het Land fljt Dieriyke iu den Mensch Hartstocht en Geld Docter Pascal In 50 afleveringen van 32 pagina s voor slechts 15 cent de aflevering Met GRATIS PREMIE EEN PRAÖHTIG PORTRET VAN 20LA De werken van Zo a munten uit doer de meesteriyke w ze waarop hy deugden en hartstochten der mensch n beschrgft en de natuurlijkheid waarmede hy dit doet maakt mede leven dat wy met zyn werken Geen boeken zyn meer gesohikt om de hedendaagsche maatschappelgke toestanden werken van Zola te leeren kennen dan de Si C Patent H Stollen Slili Klarl imiitrin uiiilltt Iu tliilg fm Uu Kr naü ntrtitiiii Warnung Der groHse Erfoltf dei unttn PeUinU HStollen arrungen htt AntMês zu reriehMtnên werthloêen Nachahmtsnifen êeéaben ikn ktuif d hêr armere et $ êcharfen H Stollen mir na mm iMréct odtr In têlohan llunhtndlungen tn étim iitêr PUtët fwk ntbrnatahand uugetiangt iit SS A aIM ti uné ZeuirnUts gntk mt ffanco Den Hóag Februari 1895 WeatEinde 37 ir Door deze heb ik de eer D k melden dat ik te Gouda een depot myner fabriek heb gevestigd Kleiweg E 7 1 en 73a en dat de Heer A f A ü US Atn voor Oouda en omstreken als zal optreden Een ruime keuze PIANINO S ook uit de eerste buitenlandsche fabrieken en direct geïmporteerde Amerikaansche ORGELS zullen steeds tegen concurreerende prezen voorradig zgn Ruime kenze van hnnr instrnmenten Inruilen van bespeelde PIANO S Stemmen per keer en abonnement Reparatiën volgens bepaalde opgave aflevering onder garanbie Prgzen en conditiën dezelfde als b mg aan de fabriek Onder aanbeveling Hoogachtend W üw dw dn J F CÜYPRRS Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofi ers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau s ELFBRWARING PJIlXIIJS Hollandsche uitgave met 27 afb Prys 2 laaiden Ieder die aan de verachr kelyke gevolgen vau deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland J PJT ORAJNDS XAOAaXNB DV fiitenips TE PARUS Zenden gratis en franco et prachtig geïllustreerd lOQE AUUl met fiollandschen offranschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heoren damei en kinderen oj gefrankeerde aanvraag aan I JULES JILUZOT è C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen taken enx enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inliohtingen welke Toor de goede en prompte uitvoeringen 4er bestellingen benoodigdzgn Bêttellingen van S5 francs en hooger wori n met eene verbooging van 5 0 0 ftvncê insM n orij oan inkomend rechten m alle plaauen van Nederland aan haii bezorgd De klanten hebben geene formalikeiten TOor de inklaring of andersinba te vervullen uar ons réêXfiêaltlêhali t $ loiendeat Noord Brabant daarmede belast is Visitekaarten oNBEmoawEAAsra Rouwkaarten met bijpassende CoüVerts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken ConrantDrnkkerg van A BRINKMAN ZN BINNENLAND GOUDA 14 Februari 1895 De Centrale Liberale Kiesvereenigiug heeft beden tot definitief Candidaat voor de Prov Staten geproclameerd den heer J M Nooihoven van Goor Hedenmiddag ten ongeveer een nur ontstond brandgin twee pakhuizen vaneden heer J ÏJpelaar Pz staande achter zyoe woniog welke getuid waren met nieuw touwwerk In den tgd van een uur waren de pakhaizen tot den grond toe afgebrand Een gedeelte van den voorraad toowwerk werd nogjgebloBcht Spuit No 6 gaf water de overige spuiten waren wel tegenwoordig doch behoefden geeo water te geven De waarnemende burgemeester benevens de dd Schattery eu politie waren spoedig op hel terrein des onhoils aanwezig Naar wij vernemen al Zaterdag eene wedstr d 0 schaatsen plaats hebben voor minvermogenfle kioderen om levensmiddelen op de Turfsingelgracht naby de Bogen Gisteren middag om 5 nur heeft J de Jong een 9jarig zoontje van N de Joug dat op de Karnemalksloot in een bflt was geraakt nit heiT water gehield zoodat hy er met eeo nat pak afkwam Blgkeni achterstaande advertentie zal de eerste uitvoering der orkestvereenigiogtEophoui4 plaats hebben op Donderdi 21 Februari aanstaande en niet op den 19eQ zooala door ons verleden week abaiieveiyk werd gemeld Het eerste nammer van bet programma zal zyn Chopin s beroemde Marcbe Funèbre tei eere der nagedachtenis van wglen Goudi a Burgervader Door de antirevolutionaire kieavereenigiog Vryheid en Rechte te Schoonhoven is tot voorloopig candidaat voor bet lidmaatschap der Provinciale Staten gekozen de heer J W Valk aldaar Door de liberale kies vereen iging Borgerplichtf te Woerden i tot candidaat by dcverkiezing voor een lid der Provinciale Statenin het district Gouda gesteld de heer E W Haentjena Dekker burgemeester van Oudewater De liberale kiesvereeniging Burgerplicht c te Krimpen a d LekTen omstreken hield op fUVILLUTOh TEËÏÏGGEEOEPEN HOQH CONWAY 10 Bij t eerste station irai r de trein eenïgen tyd toefde gebruikte ik een weinig diplomatieke slimheid eu wist met Pauline alleen in een oonpé te komen Zoodra wjj alWen waren vaite ik bare hand WyQe teide ik vol liefde nu zyt gij de mijne voor goed en oor altijd Hare hand rustte doodstil in de mijne Ik drukte een kus op hare wang Zij week niet terug mosr beantwoordde dien ook niet zij liet het eenvoudig toe ffPautme fluisterde ik noem my Gilbert zeg eens manlief Z j sprak mij de woorden na als een kind dat eene les opzegt Het hart brak mij toen ik die koude kUoken opving Ik voorzag dat ik eeo harde taak Mr mij had 1 Ik kon het haar niet wijten Hoe kon sy m reeds Kefhebben f Uqn doopnaam had sij nog nauwelijks geboord Nog liever veel lit ver ou verschil llgheid dan geveinsde liefde Zij waa m ns vrouw geworden eenvoudig omdat baar oom het wensohtte Ik kon my ten minste troosten met de gedachte dat z er niet toe gedwongen was en dat sjj althana niets tegen iny had Ik wanhoopte nog uiet Ik moest nu hare Donderé 7 Februari hare jctarvergadering Ie Krimpen a d Lek De voorzitter de heer P v d Hoog opende met een woord van welkom de vergadering Ingekomen ia eene mededeelicg van den heer R Blok dat ZEi door o u gesteld beid verhinderd is de vergadering by te wonen Uit de rekeninif en verantwoording van den penningmeester biykt dat over het afgaloopen boekjaar is uitgegeven f 267 06 eu ont angen f 214 50 en er alzoo een te kort bestaat van f 52 56 Na eenige besprekingen wordt besloten dit te kort over te Bchrijven op het volgeode boekjnar en aan alle leden eeno circulaire te zenden waario verzocht zal wordvn nevens hm na gewone bijdrage als lid no r eene pxtra bydrage te willen schenken tot dekkiog van het tekort Later zullen den leden twee kwitanties aangeboden worden éÓno voor d gewone contributie en ééoe voor het tekort Ook werd er op aangedrongen dat de bestuursleden huQ invloed desbetreffende op de leden zouden doen gelden Als bestuursleden waren aan de beurt van aftreding de bh R Blok K V d Berg en A Van Oosten BmAa eerstgenoemde heeren werden herkozen terwyi in de plaats van den heer A Van Oosten die naar elders vertrokken is werd gekozen dt heer A Vonck van Lekkerkerk Daarna werd tot penningmeester herkozen de heer K v d Berg van Krimpen a d Lok Vülgens de agenda moest vervolgens een voorloopig candidaat gesteld vTOrdeU Toor dt verkiezing van een lid der Provinciale Staten De voorzitter herdenkt bg deze gelegenheid het afsterven vau wfllen den hner Van Bergec IJzendooru Hy betreurt het verlies van den mao die 24 jaar met lost en ijver de belangen van ons district behartigde vau den man die begaatd wa met een helder ht ofd en een edel hart wiens heengaan een groot verlies is voor de maatschappy voor het district en vooi zyn vele vrienden en wiens nagedachteuis zeker in dankbare herinnering zal biyven Als candidaat voor de aanstaande verkiezing wordt door de heer P t d Hoog eo twei andere le ien voorgesteld de heer J M Noothoven van Goor te Gouda Genoemde candidaat wordt sterk aanbevolen door de h h P V d Hoog en M Boognerdt De heer v Goor wordt daarop met algemeeae stemmen tot voorloopig candidaat gesteld Daarna kwam aan de orde Bespraking van de circulaire der liberale unie Het bestuur meende dat men slechts over de algemeone strekking van den inhoud met het oog op d vele vraagpunten moest oordeelen en steldo daarom de volgende motie voor De vergadering roet genoegen kennis ge liurdo trachteu te wiimoii door f oilieustii hcid en nllürlei oplettendheden eooals ieder man een vrouwenhart moet winnen Als haar eobtganoot was myne positie in deseu althans niet slechter dan toen ik nojr in t zelfde huis wonende mot haar ahijd die oude Teresa met hare swarte kwaaddenkendo oogen om mij bad Ik wilde faaro liefde winnen en loolang de liefde mij geene reohten gaf besloot ik vaat zou ik geene rechten doen gelden die de wet mij gegeven had Sloohta één enkelen kus verlaugdb ik vooreerst Pauline zeide ik ngeef mij oen kus slechts één hij zal mij gelukkiger maken maar zoo gij liever wilt wachten tot wg meer familiaar zyn met elkander k zal I u niet kwalijk nemen Zij boog zioh naar mij toe en kuste mij op het voorhoofd Hare lippen waren rood en warm van jeugdigheid maar zij maakten mij kil In dien kui was geen greintje van de hartstochtelijke liefde die ik gevoetdu Ik trok m ne hand uit de hare en naast haar zittende begon ilc mijn best te doen om mij aangenaam te maken aan de vrouw die ik liefnad Zoo ik mij al onaangenaam gestemd en eenigseias teleurgesteld voelde ik verborg het voor mg zelven en traohtlu getellig en natuurlijk te praten om op die wijze te ontdekken at voor vrouw ik getrouwd had waar zij van hieid of niet van hield waar y smaak en aanleg voor had of niet wat hare wenscbenen hare gedachten waren en om bij gelegenheid baar te doea begrijpen dat ik myn leven besteden wilde om baar gelukkig te maken Ik weet niet hoe en wanneer maar op eens kwam h t idaa bq mij op hetfvrtwaljjke idea dat mUs nomen hebbende van dd üircolaiid der L U is met het Hoofdbestuur vau oordeel dat reeds thans de tyd gekomen is tot het Rameustelten van een hervormingsprogram en daarmede niet behoort gewacht te worden totdat eene uitbreiding van het kiesrecht is verkregen Z verklaart zich iu het algemeen met da stekking der circulaire en de daarbij gestelde vraagpun ten te kunnen vereentgen en besluit het bestuur der L U uit te noodigen zoodra mogeiyk op eene Algem vergadering ter tafet te breogen een voorstel waario alle vryzinnigen voor rene samenwerking in democrat iacheo geest hun vereeutgingi punt kunnen vinden Na t ielichting dezer molie door den heer M Boognerdt wordt ze met byna algemeens stfltQiuen aangenomen Tot afgevaardigde voor de vergadering der L ü wordt gekozen de heer P v d Hoog en tot diens plaatsvervanger de beer J Hoef Niets meer te behaudelen zynde sluit de voorzitter de vergadering De bard ydery op de lange baan te Lekkerkerk is uitgesteld tot Vrgdag Wanneer de Tweede Kamer haar werk aamhfulen zal hervatten is volgens den Haagschen correspondent van de Zutph Ct c nog on eker Waarscbyniyk zal het wet Maart worden omdat nog geen belangryke wetsvoorstellen 4n staat van wy e z d Da Memorie van Antwoord op het ontwerp betreifeude de heffing vau invoerrechten naar de waarde biyftlauger nit dan meo verwacht had Men zegt dat m het ontwerp nog wiJKi ingen zullen worden aangebracht naar aaiikiding van bezwaren door sommige orgauen vuu den handel ingebracht De Memorie vau Antwoord op de Gewereoffet laat nog steeds op zich wacbteo Wel kon de Tweede Kamer byeenkomen om eeni e moties er staan op dit o genblik zeven op de agenda te behandelen m ar het is te begrepen dat daarvoor de lust niet groot is omdat die moties toch byna nooit tot een practisch resultaat leiden Gedachtig aan de sprenk dat kleine geschenken de vriendschap onderhouden heeft dt uitgever vau een onxer provinciale bladen aan zgu abonués als cadeau btj bon ahonnemeut gezonden bet tarief van de begraafplaats waarop zy ongetwyfeld allen eenmaal by hun vaderen hopen verzameld te worden Naar men meldt hebben Oèdep Staten thans op grond van art 7 der wet van 15 Juli 1855 tot voorziening in waterstaatsbelanf en het honghenniraadschap Delfland be de eigenaardige uiouwc positi waarin zij ziob nu buvond geene genoegzame verklaring gaf voor de lauwheid en gevoolloobheid waarin Puuline verkeerde Bat verlegenheid alleen niet geheel de oorsaak was van de moeite dio ik had om haar aan t spreken te krijgen uilfs al gaf ik haar hut antwoord op mijne vragen Iu den mond Ik zochi allerlei excuses voor haar sij wos vermoeid zij was overspannen zij kon aan niets anders deuken dan aan den srbielijken onvoorbereiden stap dien zij dien dag gedaan had voor haar meer onvoorbereid dan voor mij daar ik teu minsie wist dat ik haar beminde Ik werd ten laatste zoo stil en uren en aren verliupen er dat bruid en bruidegom naast elkander za en zondereen woord te wisselen veel minder eene liefkozing Het was een vreemde positie eene zonderlinge huwelyksreis 1 En steeds rolde de trein voort noordwaarts tot dat de Bchemoring viel over de voorbgvlieitende landstreek en ik zat het matte schoons meisje naast mij aan te kgken benieuwd wat er van ons beider to komst worden zou maar wanhopen deed ik niuts ofsoSoon bet rommelen van den trein terwijl hij sr el voortrolde zich langzamerhand scheen op te lossen in een droomerigeu rythmus die onophoudelijk de nare woorden van de oude Ttjresa herhaalde i z is niet voor liefde of huwelijk z is niet voor liefde of huwelgk Het werd buiten al donkerder en terwgl het licht in den coupé op het scboone blanke gelaal viel van het meisje naast mij terwgl ik de onreranüerlgte gelaatstrekken gadesloeg die sohnoDe maar onvaranderlgke kleurtooebeld kwam er eene zonderlinge vrees over mg de vrees of zij omkleed mooh ign met flae skorst die gesas UsCcIa ooit in staat soa ijja te volen te SchevHuiugau te doen aaule gen ene bazaltg looi ing ter lengte van ongeveer 140 meters van iZeernstc tot de Booicteit Neptuoos Zooala bekend is behoort bet aanl u van drie hoofden op het strand waarvan het I uoordeiykste voor de Keizerstraat sal kom n te liggen tot de werken waartoe reeds by de begrooting van bet booghMOi raadschap werd besloten Op de vraag of de tyd gekomen is voor een kieirecht agttatie antwoordt De Stand dat de voorwaarden waaronder nulk een bawefcing recht van bestaan zonde hebben thans stellig uiet aanwfzig zgn Nog ia dit parlementaire jaar is het kiesrecht ootwerp toegezegd en ge weet er niets van hoe er dit uit zal zien En ook als zulk den agitatie door goede organisatie zal slitgeo moet niet éin der belanghebbende groepen zeggen Ik neem het initiatief doe gy mei mg mede maar dient bat initiatief 6f vau elke groep uit eigen hand Öf collectief van allen saam uit te gaan kWie zgn eigen vlag te vroeg hysobt bederft de zaak die hy wil dienen De uitslag van de herstemming voor tn leden van den Raad te Rotterdam isala volgt Uitgebracht 4625 St geldig 4615 st Hiervpa verkr en mr J D A £ ran Blommesteib candidaat van Vooruitgang 2004 W 0 Coepyn anti revol 2278 W H Heybroek cand van Vooruitgang c en Rotterdam 2263 H Dane Czn antirevolutionair 2069 Herman Kolff caud van Vooruitgang 2060 P Lambert cand van Voo uitgang 2064 mr J Masoheik kath 2011 R Mildere cntid van Vooruitgang t 2099 P van der Pols antirev 2087 mr E E van Raalte cand van Voornitgaug en Rotterdam 2217 J W Thompson kath 2047 Jao vu Vessen antirevelutioualr 2d96 stemmen xoodat ekozen zyn de heeren W C Coenya M H Heybroek R Milders P ran der Pols mr Ë E van Raalte en Jacs van Vessem Uit de cyfers die weinig nit elkander loopen biykt dat de stryd warm is geweest eu dat de antirevolutionairen de grootste overwinning hebben behaald terwyl de katholieken waarmede zy op één lytt stemden allen zyn afgavallen De liberalen van da kiesrereen iog Rotterdam c kunnen tevreden zgn daar bun beide candidaten de heeren Van Raalte en Hejbrof k ffkozen zgn Zeer zeker met behulp van Vooroitgani De katnte kies vereen iffiag doen ouidooien Vermoeid afgemat bijna doodaftonk ik ia eene soort von slaap Het laatste wat ik m kon herinneren vóér mg de oogen dichtvielen was dat ik ondanks mgne stemming die blanke welgavormda hand die zich niet terugtrok in de migne vatte on zoo in slaap viel In slaap I ja het was slaap indien s aap nog Iets anders beteekent dan rust en rustighaid Nooit sedert dien naoht toen ik het boorde had dat onderdrukte gekerm dier vrouw mij zoo duidelgk in de ooren geklonken nooit waren mijne droomen de werkelgkheid zoo nabg gekomen van de augst waarin de blinde man jaren getodon verkeerd bad Ueoht dankbaar was ik toen het apookaohlig getuid al sterker en sterker werd en ten laatste ten top steeg in het sohelle fluiten dat mg zeide dal wij bjj Edinburg waren Ik liet de hand mgner vrouw los en kwam weer tot bezinning Die droom moest aangrijpend gdweest ïgn want toen Ik ontwaakte stond mij het klamme zweet op het voorhoofd Dewijl ik nog nooit te Edinburg was geweest en ieti van de stad wenfichte te zi m bad ik plan eomaakt otn er twee of drie dagen te vertoeven Dat had ik mgoe vrouw gedurende de reis voorgeslagen en zg had e in toegestemd alsof tg l en plaats eene zaak van weinig belang voor baar was Niets scheen bet mg toe wekte hsre belangstelliug Wij reden naar bel hotel aa soupeerden samm Te oordeelen naar ons gesprek dat zich voor den oogenblik bepaalde tot de gewone beleefdheden die een heer huwgat aan eene dame die hij op reis ontmoet heeft Boohten wij op tija best goede keuaiasao zijn ITorM wmotgé