Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1895

Aangevangeo 1 October 7 10 Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wlnlerdleost 1894 95 18 18 18 51 1 84 9 5818 58 1 06 1 1 18 88 1 81 1 44 4 10 UOTTIRDA M 0 O ü D A T 80 3 48 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 DEN HAAG Htge 6 487 907 43 8 80 9 88 9 4610 1811 8818 16 1 38 2 16 8 46 3 43 4 16 4 48 6 17 7 Voorb 5 54 10 18 g g 1 44 g t 0 4 48 7 08 N dL dS 59 0 00 M f V 1 49 t 7 11 Z Zflgw6 08 f w n 10 80 1 68 6 7 80 9 61 Bl Kr 6 l4 w t 10 86 2 04 f 7 96 Zev U 6 19 10 41 2 09 6 09 7 81 10 Gnud 6 80 7 50 8 18 9 68 10 16 10 68 18 0818 45 2 80 2 4B 8 15 4 18 4 43 5 20 6 47 7 48 8 85 10 10 U T K B C H T G O ü D A Utrecht 6 88 7 60 9 9 58 11 84 19 08 18 60 S IO 8 80 8 62 4 48 6 80 6 86 8 09 8 608 69 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 50 18 85 8 48 4 16 5 47 f 0 119 8410 81 Üudewiter 7 07 S 19 10 84 f 4 4 l Oouda 7 80 8 82 9 84 10 87 18 06 1 88 8 60 4 37 6 80 7 08 8 41 9 88 ll OT A1I8TBK0AMQ0CDA JLmsterdaüWp 6 60 8 1B 9 56 11 86 11 80 8 55 4 86 4 86 I BO 10 00 Oottda 7 80 9 04 10 44 11 16 18 48 8 50 6 80 6 68 9 88 11 eOÜDA l G hda 7 80 1 111 09 1 8710 41 II U U 3I 11 64 1 S7S KB 4 45 B t7 7 18 8 19 9 37 U OS 11 18 ïev ll T 4t 8 41 11 01 1 06 4 87 U Bl Kr 7 47 v v 1 11 6 18 t X £egw 7 l8 S Kt 11 10 1 17 K 08 SS N d L d 8 01 r 1 16 b t SI Taorb M7 9 08 11 91 1 88 5 80 6 S6 slUg I S 1S 39 10 07 11 S7 18 4 18 51 1 36 I 7 4 85 5 S5 5 66 6 41 7 48 00 1 DA UTRECHT 5 81 1 40 7 56 8 0 8 81 10 06 10 18 10 66 18 48 8 88 8 518 18 4 47 6 28 5 57 7 46 8 88 10 14 1 60 6 54 f 11 09 I 8 87 f 5 87 y 7 69 10 97 8 69 7 08 8 18 10 80 11 17 8 45 8 07 5 05 5 45 6 17 8 07 8 66 10 88 8 18 7 18 8 81 8 41 9 10 61 11 45 1 80 8 08 8 88 8 60 6 80 6 81 6 86 8 88 9 11 10 58 O OU U A A Ut Tl U MO 8 11 10 08 10 11 18 1 61 4 47 iM 7 46 10 14 7 9 10 10 66 11 19 1 8 40 1 48 Iti 9 48 11 18 komt er alecht af daar zg van de nienne candidateti er eleohU ééa den heer MilderR beeft binnen kannen loodaeo De liberalen hebben vereenigd de macht ia handen doch rerdeeld zallen kq in de toekomst het onderipit moeten delren Verrassend ia het groot aantal stemmen op den antirerolatiouair Van Yeisem waaruit blykt dat deze ook liberale stemmen henfi gehad eensdeels dte welke ran die zgde nog den heer Van Raalte zyn onthoaden anderdeels die welko de heer Van filommesteia heeft n oeten derren Groote voldoening sal de herkiezing van den bekwamen wethoader Vati Raalte san zyn vriendeo geven De verloofde van kapitein Vou Uopssel gesagvoerder rau do Elbe f beeft nog een brief ontvangen welken ds kapitein in zgn laatste oc enblikken aan haar geschreven heeft D brief werd haar bezorgd door een der geredd matrozen Mej Boeker de eenige dame die den otiderffftng van de ongelukkige Elbe overleefde boéft van TerEcbeideii onderDeaieDde schouwboi irectien Mchttteronde aaabiediagen outVftngtto De bezitter van eeo schouwburgzaal in het tuiden van Engeland bood haar 15 t ond at per week wanneer zy eiken avond leurende vyf minuten op zyn tooueel wilde verachynen en een nog groeier bedrag werd ha ir aangeboden wanneer zy zich by een rondreizend gezetiohap wilde aansluiten Ëeii zeer gezeten echtpaar in Shropshire beeft schrifteiyk den wensch kenbaar gemaakt om haar als dochter aan te nemen Mej Boeker is intnsBchen tot dusver haar betrekking alf gOQvernante te Portsmouth niet ontrouw geworden Uit Wilhelmshaven wordt bericht dat raovroaw ScbÜll de weduwe van een der met di £ lbec verongelukten het bedrag der opbaar man gesloten levensverzekering groot tOO OOO Mark voor de nagelaten betrekkingeu van dioverige by de ramp omgekomenen beschikbaai heuft gesteld £ eu kleine byzonderheid die hut heldhaftig karakter en de flinke houding van kapitein Von Qoeaset daidelyk teekent wordt volgende sK eine Pressec verhaald door een dei geredde passagiers r oen de lElbni ia de diepte wegzonk en Von Goessel op de brug stond riep een Eogelscbe loods hem toe Kapitein gij sterft als een held c AU eenig antwoord sloeg kapitein Von Goestel als militair saluut de hand aan de pet en verdween een oogenblik tater in di golven De bekrompen haat tegen groote maunen omdat zy in politieke beginselen met ons ertohillen leeft ook in den Haag nog alt j l voort eij duurt zelfs eeuwen nadat die mannen het wereldtooneel verlaten hebben Zoo put het gemeentebestuur zich uit m het opsporen van allerlei ydele beroemdhed a ten eind naar hen de straten te doopen maar De Wit en Oldenbarneveldt bestoodpu voor B en W niet Eiudelyk zoo lezen wy in de Haagschikroniek van het U D i liep het zoover da L de heer Kolkman het bekende Kamerlid Dins dag in den Raad op den man af aan B en W bet beleefd maar dringend verzoek heeli gedaan nu ook eens aan die twee mannen Tan beteekenis benevens aan Vondel Thor becke en Groen te denken Dat zou zelfs nog voordeeliger zyu bovendien voegde hy er ironisch by want voor die vyf zou men niet zooala thans doorgaan een memorie van toelichting noodi hebben om uit te leggen wie ze zyn UMrdrwht KUuwnknk Otpall totlirdim 1 40 8 17 8 S4 8 01 8 10 6 08 6 18 6 81 6 88 6 3S 7 81 7 88 7 8 7 6 7 15 8 85 7 85 f l ii t 1 10 i l8 1 86 1 88 tUnUB Giptllt Xitswnkark HMidnokt In da Oidsw Wterdea Vtmkt Gouda iMitwdoB Wp Do wethouder baron du Tour van Belliiichave heeft verklaard dat by de zaak in overweging zou nemen Wy zr uden niet weten wat er nog te overwegen valt nu het geldt een hulde te brengen aan i roole mannen i ie tweehonderd jaar geleden yeleefd hebben eti u torven zyn in den dienst van Inni liind en door Je miskenning nitfraclie haitt i b voi die hen overleefde blgvend miskend worden Het aantal misdaden diefstallen inbraken beroovingen en moorden is in den laatsten tyd te Constantinopel zeer sterk toegenomen zonder dat de politie iets uitrichtte om dit te voorkomen Terwjji op een avond der vorige week zekere Khari Bey zoon van een pacba twee leden der vrywillige brandweer door dolksteken vermoordde zonder dat de politie hem in arrest nam beeft zich thans des middags ti vyf nren op de groote promenade tussoben PeraChicbÜ een geval voorgedaan dat haast met geen pen te beschrijven is en de hoop doet geboren worilen dat thnua eindelyk de vertegenwoordigers der baiteulandache mogendheden een krachtig protest by de Turkscho refjètiring zullen indienen fjfln man in de uniform van Turksch ma rineofficier verwonde op de openbare straat door dolksteken veertien personen mannen vrouwen eu kinderen Een Duitscher zekere heer Stubbe die kalm een wandeling mankte en een kind van zeven jaren werden dood van de plek vsn t onheil weggedragen Twee personen werden levenagevaarlyk gekwetst en ook de verwondingen der tien overigen tjn van ernstigeo aard Br had geen ruzie zelfs geen woordenwisseling plaat gevonden de man in Torkoche uniform viel eenvoadig eiken voorbyganger die by tegenkwam aan Zeer opmerkelyk is dal het ge al plaats vond voor de cadettenschool lu Sancaldi waarvoor militairen op schildwacht stauu en dat de miadtidiger niet werd gearresteerd Nog krasser is dat hy op het huidig oogenblik niet gevonden is De arme Slubbe een zeer geacht man Dait cber van geboorte miiar oulaogs als Ainerikaansch burger genaturaliseerd laat een vrouw en drie kleine kinderen na Uit Cavallft wordt ten slotte nog gemeld dat een Turksche kapitein geholpen door pen aantal soldaten een jimg Ëngelsch officier op eon wyze beeft mishandeld die niet in woorden is terug te geven Naar men aan de N H Ct t mededeelt bestaat er by het hoofdbestuur der posteryen ernstig plan een hoogeren leercuraua oor posten telegraafcomraiezen op te richten Deze cursus zou dan in de toekomst dieoen om daaruit de hoogere ambten aars plaatsen te bezetten Onder de gemeente Bergen Limburg is een 92 jarig man in den tain achter zyn huis doodgevroreu Hy was niet wel by het hoofd en moet a nachts ziJne woning verlaten hebben Uit Londen wordt gemeld 10 46 10 55 11 08 11 0 11 16 11 15 8 85 10 7 47 u oi 18 88 8 45 8 51 10 08 10 11 8 18 B A AO 1 07 9 49 9 68 10 10 10 1 11 33 11 48 De schouwing der lykeu van du Ëlbe door den corouer te Lowestoft lijkt interre sant te zullen worden daar de corouer gisteren aankondigde dat by getuigenissen verlangt welke de aanvaring kunnen ophelderen Daartoe ontvingen de mauacbappen dor iGrathic € bevel om voor hem te verschynen terwyl de directie der Norddeutaciie Lloyd mede genoodigd werd tot het onderzoek mede te werken Een zonderling misverstand werd gisteren voor den coroner opgehelderd Onder de opgevischte lijkeu was ook dat van eeu zekeren Maschtsovitz Uongaarsch fnbrikatit blykens de by hem geionden papieren Maar Maschtïovitz ia gisteren springlevend voor den coroner versobenen wien hy mededeelde dat de verdronkene feitelijk de voortvluchtige Daniel Guttmann uit Boedapest waa die mei zijnen broeder Adolf omvaugryke bedriegery n pleegde en UHdorhaud aan Maachtovitz zyn paspoort ontstal waarmee hy op de Ëlbe passage nam Het blykt dat eene zuster van Guttmann mede verdronken is die een gmot bedrag in ge d vastgenaaid in hare kleederen droeg Ma8chtovi z prodnceerde gisteren photografieün aantoononde dat het gevonden lyk iiulerdurul van Daniel Guttmann is enis der Groniusche correspondenten v deiAmst Ct in Eeu geldman aldaar ging failliet dat gebeurt meer znl men zeggen ongetwyfeld Dnch eeo ander ingezetene was begrepen naar men zei alweer in dat bankroet Éu die andere had een pakhuis gehuurd van een zekeren meneer K een winkelier in de Oosterstrnat te Amsterdam een pakhuis voor maat f 100 s jaars te b 4ta en per drie maanden f 25 Dat was oiut de heele wereld en at ait men ook in een failliet van een under zoo u 25 pop wordt nog nl gauw gevonden Meneer K echter dacht er anders over hy stuurde al in het begin an Januari om zyn vierendeeljaara huur maar kreeg natuurlyk neen op het adres Hjj zond er veertien iagoii later weer heen doch geen geld waaraan de huurder gelyk had want de huur vervitl eerst met 1 Februari Doch die dag WH8 dun ook nauwelyks aangebroken of reed in de vroegte heel in de rroegte om vier uur a morgens toud onze Duurder nn het pakhuin op den hoogen stoep vnn onzen winkelier in do Oosterstraat met twee mannen die hji daarvoor had gehuurd Uy scheldeasn Niemand k vam No eens weer en barder Eindelyk verscbeeu de meid met een erg slaperig gezicht en hslf aangekleed Door een kiertje van de deur werd bevend gevraagd wat de mannen toch wilden Zy moesten meneer spreken in elk geval onverbiddelyk Meneer K kwam eindelyk brommend en mopperend van zyu bed ïn zyn neen ranar ik wil de fijn go VOO lig beid onzer lezeressen sparen Wat wil je toch werd er barach gevraagd De huur betalen heeft u vaü f 100 terug € U dat daarvoor nu eeu ti d vroeg meneer K WeI wis en zeker zeide de hnuider toen o kwam met de quitantie waa het gevn tijd maar het is un den eersten Februari Wil u t hebben of niet Meneer K wisselde bibberend het bankbiljet van f 100 en was heel koud toen hij weer in zyn bed kwam Het Luikache anarchisten proces Zaterdagmiddag omstreeka 4 uur had de uitspraak plaata nadab de jury die op 106 vragen te antwoorden had van 11 uur gedelibereerd De uitspraak was de volgende Muller en Wcsikamp zyn veroorJeetd tot levenï langen dwangarbeid Broich eu Bach tot tien jaar dwangarbeid Vossen tot vier jaar gevangenisstraf Wilke en Schlebacb tot drie jaar juffrouw Schlebach tot zes maanden terwyl Arnold Leblanc Verbist Jooris en Ber zyn vrygesproken Te voren hadden nog twee der advocaten het woord gevoerd over de mat j an de op te leggen straf en had Muller verklaard dat zyn bekenti iiis hem door den rpcnter viui iuatrnctie was afgeperst Bach maakte een vreoselyke acéue Hy riep de leden der jury toe dat zy canailles c en cnqqin8 waren Gy begaat eeu gerechtelijken moord zeïde hg Ër is geen recht I En hy begon een formeel gevecht met de hem omringende gendarmen die hem slechts met de grootste moeite konden bedingen Er waren buitengewüue maatregelen getroffen ora de orde binnen en buiten het recbtagebouw te bewaren Het vonnia maakte geen groeten indruk op de menigte men voelde zich blykbaar opgelucht 5 6B OS 8 10 8 17 6M 3 A0 4 50 4 57 6 04 5 11 5 80 1 46 1 55 It S 16 11 60 18 80 2 80 3 10 18 40 18 08 2 48 Te Londen heeft zich het zeldzaam geval voorgedaan dat een rechter een nitspraak heeft veranderd die by eenige dagen te voren gewezen had Toen bad hy den gedaagde in het gelyk gestld Gisteren echter deelde hy ter terechtzitting mede dat hy Zaterdag ongesteld was geweest en eigenlyk ongeschikt om te zitten Daardoor bad bij niet voldoende gelet op een gedeelte van de argumenten des eiacbers maar was uu tot de slotsom gekomen dat deze gelyk had Hy gof dan ook uu een besliaiing in dieu zin en veroordeelde den gedaagde in de kosten In ons land zou alleen door hooger beroep zulk een herstel mogelyk zyn De Bngelsche wet laat echter blykbaar toe dat dezelfde rechter een verkeerde beslissing verbetert als hij nog tydig merkt zich te hebben vergist Dr Habler pnblieeert in het iNieawiblad van bet Noorden een brief door bem ontvangen van den heer dr 0 J Calkoeu nit Midland Park N J Over Van D th sprekende wordt daarin o a het volgende gezegd Ik denk dat Vau Deth thans te NieuwVork is doch h j heeft nogal veel moeten rei ten eu trekkfn Met do quaeatie Neerbosch heeft hij een volledig fiiaaco gemaakt meuacben die bem al genegen zyn viQden ztjn optreden te bar en te ruw eu deze manier van doen sluit hem de deuren De heer Van Deth ondervindt een heftigen tegenstand der predikanten en der Nederlanders io Amerika eu ik geloof zeker dat als hii bet geld had hg de zoak Neerbosch zou vervolgen maar de middelen ontbreken hem om zulkti te doen Sinds lang heb ik niets meer van den heer Van Deth vernomen VTat hy doet weet ik volstrekt niet Van harte wenccbto ik hem in eene betere poaitie te zien doch zijne ware positie achynt hy voor my te verbergen c Louw Schaeer te Sint Maarten verloor dezer dagen 6 schapen door dat zy in t yi znkten Deze week werd hy verrast met eeu gift van f 60 welke hem door den Burgemeester van int Maarten namens H M de KoninginKegentes werd uitgereikt De Burgemeester van Texel maakt bekendi dat blykena bij hem ontvangen bericht van den vico Consul van Duitscbland te Helder eene Premie van duizend Mark ia gesteld op het vinden van bet lyk von den heer Walter Schuil wonende te i neren Rheioland middelbare lengte oeuignzius gedrongen gestalte kort donkerblond haar kleine korte knevel eu trouwring met de naam Eminj choel er Bedoelde persoon was pasaagier aan boord van het onlangs in de Noordvee gezonken Duitscbe i toomschip Elbe Hy het vinden van bedoeld lyk verzoekt de Burgemeester onmiddellyk telegraflacb beiicht Een goed woord voor meisjes die halve dagen dienen In de Gevangenpoort te s Gravenhage bevindt z ch o a eeu kamer die diende voor eene gehpel bijzondere veoijnig bedachte pynigiug Daarin werden gevangeoen opgebloten die men tot bekentenis wilde brengen door den honger Boven iu den muur wa eeu openiug iu verbinding met de keukeu De geor dor spijzen drong dus binnen in de hongerkamer en prikkelde en pijnigde de oogelukkigon die de honger verscheurde en voor wie de braadlucht een ooduldbnre marteling was Onze afschuw ia gerecbtvaardig4 en wy pryzen onzen zachterpu tyd Maar er zyu vele gezinnen onder ons waar men da hulp heeft vnn loopof kindermei jea van die magere op icbtige acheppeltjea die vroeg er op alt moeten t m wat te verdienen en die dan in hare huizen komen van ochtend tot etenatijd Zij hebben magen die veel begeereu omdat zy maar weinig ontvangen Zjï wonen dn bereiding der spyzen by hare reukorganen worden aangenaam gestreeld zy helpen dikwijls nog opdoen en zien al deze heerlykheden van nabjj Daarna ge nn zy naar binnen om te vragen of mevrouw nog iets heeft en met de lekkere lucht io den neus trekken zy de voordeur achter zich dicht Er ziju ook gezinnen waar men het kind vooraf warm laat eten en daarna heengaan Doch er zyn er ook waar de bovendoelde lOe eenwsche variatie van het oude thema TUd van Greenwich 9 4Ü 9 47 9 54 10 01 10 10 8 B2 4 2P 11 08 11 10 9 08 4 46 4 56 5 08 5 09 5 16 11 80 11 80 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 10 08 9 3t 1 41 9 10 9 8 I Sl 4 40 GOUDA 8 80 8 06 Stelt Q in haar plaati en Uat se mee eten die arme kinderen IJsbericht der Z II TJsvereeniving De weg van den Haag naar Marken voor tobaatsenrgders voert langs de Zyl bet Sugermeer en de Hoofdvaart naar Amsterdam Achter het centraal station licht eene kettingbooc die rechtuit naar het Noord Hollandach kanaal gaat daar aanbinden tot Buiksloot waar men fnoest oTeratappeu Vervolgens langs Zaiderdorp Broekermeerdyk over Broek naar Monnikendam De banen zyn overal fraai die Daar Marken ia moeilyk beryhaar te Monnikkendam is een yepaleis Ret Gentrum € neemt een ingezonden stuk op van een renteniertje die wel eens philnsopheert over het groote vraagstuk € en die als micMelen om tot een normalen toestand te komen o a aanbeveelt lo werkdadige naleving van het gebod der naastenliefde en 4o de jod in onschadelyk maken t Ëen joden vervolging schyut dus een werkdadige naleving te zyn van bet gebod der naasten lieToe Het diploma A voor de zuivere toepassing van het Correspondentieschrift en vertrouwd heid met het systeem Stolze Wéry kon heden verstrekt worden aan Mej A Th do Ltti ge VGraveubage en aan de Heeren J J Berkhout Helder W F Gayman Nieuwediep C F F Kieckens Tilburg J W Lan termans Rotterdam vna Oudgaarden Amersfoort en A Tromp Rotterdam Over het proefschrift van eeu candidaat moest afwiizemi worden beschikt Do Slenographie usar het systeem tStoIreWéry wordt te Zwolle door den heer F Z Mehkr leider van de aldaar povestigde fiiiale van het Centraal Bureau voor Stolze sche Stanographie te s Gravenhage aan het personwl der Koninklyke Marechau8 é onderwezen Aan de eu cursus nemen deel 19 negentien wachtmeesters en brigadiers nit Almelo Arnhem Deventer Enschedé Hengelo Lichtmis Oldenbroek 01dQn aal en Zwolle terwyl aan eenige anderen wier standplaats het hun onm e yk maakt de lessen geregeld by te wonen onderwya per correapondentiij gegeven wordt Aan de deelnemers van dezen cursus werd door den Majoor commandant der eersiQ divisie vrij vervoer per spoor toegestaan Bedekte lucht en sneeuw hebben thans overal de plaats ingenomen van helder zonnig weder De koude is iets verminderd maar toch doet zich do vorst en haar gevolgen nog sterk gevoelen De wind was Dinsdag over het geheel nog onveranderd in ZuidDuitsch land biöft het centrum van koude terwyl Zoid en West Frankrijk milder dooi weder beginnen te krggen Engeland heeft niet het minst van de koude te lyden Metr dan zes voet sneeuw ligt op de zylyn Littingbourne Sheerness van den London Cbatham en Dovfirspoorweg De trein welke aau de stoomvaartverbinding Queensborough Vliesingen aansluit bleef m de sneenw steken Aan de Clyde is op de Bcheepstimmerwerveu bet werk gestaakt daar voor de ketels geen water is te krilgen Duizenden werklieden loopeu ledig De otoomboot cServia die naar Amerika moest vertrekken was genoodzaakt te Queenstown te wachteu op den mailtrein welke bjj CharlevjUe ingesneeuwd zat In de haven van Quoon towu heeft de stoomb 3l Fium Barr den schoener Water Lily aangevaren Het laatstgenoemde vaartuig zonk duch de opvarenden werden gered Aangezien de vaart op de Schelde door het gs geheel gestremd is vt rvoert de Great Eastern Railway Co passagiers voor Antwerpen tegen de gewone passagepryzen van Londen over den Hoek van Holland De Theems wordt op vele plaatsen te voet gepasseerd Een paar wieirydera hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om per wiel de rivier over te trekken Zaterdag was voor het eerst ledert 1854 de monding van de ririer de Medway toegevroren Te Graveeond hebben de overzetveeren den stryd opgegeven zoodat de overtocht met jollen moet geschieden Te Londen lyn niet minder dan vgf omnibnskoetsiers omgekoman door de koude Te Antwerpen staat alle scheepvaart stil Zeven booten poogden nog door het s naar bniien te komen zy zagen zich echter gedwongen naar de kade terug te keeren TeRenaix naby Gent zyn twee kinderen doodgevroren De moeder lag in het ziekenhuis en de kleinen hadden niets om zich te verwarmen De Seine ligt b Faryi diahtgevror n De inelle strooming heeft dit langen tyd verhinderd Door de koude zyn twee dragonders die politiekamerarrest hadden omgekomen In DDitscbland blytt het voornaamste beswaar nog altyd de moeilykheid van het verkeer zoo door sneeuw als door ys De rivieren xyn op vele plaatsen begaanbaar voor voetgangers maar voor raartnigen is het aatnnrlyk o mogeiytr De Oostzeebavens hebben zeer te kampen met het ys doch de ysbrekers zyn er tot doaver nog in geslaagd een goul open te bonden In Oost Prnisen en Pommeren zyu door de sneenw dor en van het verkeer afgesloten Groote troepen wolven verlaten de bosacben en maken de streken onveilig In het Kattegat en de Groote Belt zyn tal van schepen door het ys godwongeu terug te keeren ÏJibrekers pogen het vaarwater voor het verkeer tusacben Denemarken en Zweden zooveel mogelyk open te honden Op de Amerikaansche kusten zyn een aantal vaartuigen gedurende een storm vergaan De mailstoomer Umbria bracht te New York de bemanning van debark Jean Baptiste binnen die op reis van Halifax naar Cork was te gronde gegaan Op Loog Island werd een schoener van Baltimore op de knat geworpen Zes personen kwamen om het leven De spoortreinen ondervinden groote moeilykheden daar op sommige plaatsen de sneeuw tien tot vyftieii voet ligt opgehoopt Vele steden zyn geheel zonder melk en andere levensmiddelen welke niet kunnen aangevoerd worden Men schot de schade in de kweekerijen eu boomgsardeu in Florida op niet minder d ui tieu miltioen dollar Ter waarschuwing voornamelyk voor het dienstbodenpersoneel verzoekt men onn de aandacht te vestigen op een nieuwe soort van flesRcbentrekkery In de maand Januari vervoegde zich teAmsterdam oen heer aan ei nige heerenbuizenen vroeg de dienstbode te spreken l ü steldedeze voor haur inboedel tegen brand te verzekeren voor f 500 De dienstbode diemeende dat de man te goeder troow was ontving een quitantie voor een bedrag van Tf cent De polis waarvoor volgens dio kwytiot noji eens 75 cent betaald zou moeten worden werd evenwel niet bezorgd Du quitantie geheel geschreven op eeu lnk vnn een gewoon folio vel papier was geneel gereed en de nnnm van do zoogenaamde verzekerde werd met potlood ingevuld evenwel met een andere hand dan die waarmede het sttik leschreven wa De persoon genoemd als onderteokeoaar wa 3 ecliter aan het adres in de quitantie opgegeven niet bekend Daar wonen anderen Blijkbaar heeft men dus hier meteen oplitbter te doen De heer N Oosterbaan Chr hoofdonderwyzer to Naarden scbryft in een ingezonden stuk aan de Standaarde dat op dit oogeublik ïn du provoost te Naarden volgens den schryver eeu hok dat niet vet warnid wordt een jonge korporaal gevangen zit die niets anders heeft misdreven dan dntjhy zonder bandrichnenen de poort is uitgegaan na daarover door den schildwocht f te zyn aangesproken De£schi dwachtTtnaakte an dit vorznim melding en de kapitein gaf als straf leen ranand verstoken van permissie Mnar de luitenaot kolonel veranderde de straf£in achtjdagen provoost KultenlaDilsch Overzicht Da Belgische Karaerskan thans met konnis van zaken oordoelen over de veelbesproken quaestie der annexatie van den Congostaat Het wetsontwerp tot goedkeuring van den afstand is bij de Kamer ingekomen En in overeenstemming met de belofte vnn den mi nisterpresident tevens alle stukken en bescheiden die op den Congostaat belrekking hebben Hoewel de oppositie tegen dit wetsontwerp groot is en vooral de radicalen en sociaaldemocraten zich duchtig tegen de aanneming zullen verzetten is de kans op goedkeuring er van door de Kamer zeer toegenomen De heer De Bnrlet die in den laatsten tyd met de regeeringsmeerderheid vergaderingen boudt ter bespreking van gewichtige aangelegenheden heeft gepoogd die kans te vermeerd ïren door een zachten druk op de Kamer oit te oefenen Eerst heeft hy een paar dagen voet gegeven aan het gerucht dat de koning voornemens was afstand te doen van de regeering indien het ontwerp door de Kamer werd rerworpoD Toen hy meende dat dit gerncht gen0 g gewerkt had deelde hy in een vergsdering der rechterzijde mede dat het zoo n vaart wel niet zou loopen doch dat er zeker gevanr bestond voor een ministerieele crisis Het Kabinet zou den val van eeu wetsvoorstel niet kunnen overleven nu de koning getoond heefi zooveel belang te stellen in de aanneming daarvan Zolke mededeelingen zyn wel geschikt om de twyfelaars over te halen zich aan te si uitf n by de regeoring en op de stemming der Kamer invloed te oefenen Zooals te voorzien was beeft de Kamer het ontwerp naar eene commissie van rapporteurs verzonden By de benoeming dier commissie is op voorstel van den heer Gforgea Lorand de proportion eele vertegenwoordiging in toepassing gebracht De samenstelling der commissie zal volkomen in overeenstemming zyn met de ver deeling der partyen In de Kaner zoodat 14 leden van de rechterayde en 7 leden der linkerzyde er zitting in zullen hebhen Zoowel de meerderheid als do minderheid der oommissie zal een rapport opstellen die ii de behandaling van het ontwerp in de Kamer tot Uiddraad kunnen dienon Zoo DU on dan by het bespreken van de groote jpölfeiBk verdiept men z ch iu de vraag of de Tr le Allixnti die in 96 ten einde loopt aal vernieuwd worden eu indien ja welke bepalingen dan dienen veranderd te worden Wat het eerste aangaat zyn de vooruoounste politici vin meoning dat do band die de drie mogeudbedun verbindt bestaan hhtt wat ook dd oppositie in Italië tegenwoele doch over de andere vraag loopen de opiniëu geheel uiteen Daily News beeft dezer dagen een telegram uit Weenen gepubliceerd waarin gezegd wordt dat in den loop van dit jaar het drievnndig verbond eigenlyk niet zal vemicowd worden want feitetyk is het verbood als permanent to beschouwen Maar wel zn len de bestaande protocollen die do onderlinge teakteverhonding der legere vau nuilsrhltmd Oostenryk en Italië bepajeu anp een herziening worden oDder vorpen Hiertegen nu komt het Berl Tageblattcop in een hoofdartikel van bevoegde band Het telegram aan Daily Newa wordt oujui t genoemd en gezegd dat bet verbond ouverand M d van kracht blyff Omdat het een zuiver verdedigend karakter hoeft donkt Europa daaraan den wel verzekerden viede In ieder opzicht heeft het trouwen zeer gunstig gewerkt de goede betrekkiiigenjjtusichen zyn drie leden eu do overige groote mogendheden zyu ui dion tijd niet gestoord Integendeel die bt trt kkiogeu zjjn gaandeweg beter geworden Het is lus natuurlijk ongelukkig tevens dat aan het bestaande geheel onveranderd wordt vastgehouden en vornieuwingon volstrekt onuoodig zyn Aldus de bovoegdet schryver Of hij hot bij het rechte eind beeft moet nog blyken Intnaschen zal bier kan men zeker van zyu over dit onderwerp nog heel wat go chreveu worden eer ook dit jaar ten ciiute is gespoed Zoodra er redenen zyn om over de groote politiek te handelen komt de quaeatie der Triple Alliautie telkens daarliy ter s rake dniir zy tinins vooral met die hoogere staatkunde in bet nuuwste verband staat Vooralsnog mag echter een bespreking van deze diügen tamelijk voorbarig boeten inzoover raeu daarby eenige conclusies trekt Hetj hekoude Memorial Diplomatique bevatte ook eenige dagen gelede een bericht d de vernieuwing der Allia itie in dit janr niet wordt verwacht eerst iu het voorjaar van 1890 zou zy geschieden Crispi heette het verder in overeenstemming mot een vroeger gerucht zal een poging wagen tot wijziging der militaire voi rwaurden speciaftl wat betreft Italie s verhouding tot OoRteoryk Italiö zou iinmelyk gekant zijn tegen do bepaling imar luid va i welko het twee legercorpsen moet zenden naar Galicii voor bet geval een HiissiachÜostenrijkache oorlog ontstond Alteen reeds bet feit dat dergelyke détails worden openbaiir gnmankt bewyit tegen de vertrouwbaarhcid van het geheelo bericht Men kan toch veilig aannemen dat Crispi aan niemand zyn geheimen zal raedcdpelen daarvoor is bü een te oude politieke rat terwijl evenmin de regeeringen vau Uerlyn en Weenen mot vertrouwolyk gevoerde bepprekingen zullen te koop loopen Evenals voor twee jaar heeft de Kouiogiu van Noorwegen ano de radicale linkerzyde vsn het Storthing keunis gegeven dat by uit die purtij oen luinisterioSzal dnen vormen als zy er in toestemt dat de conaulaten quaeatie aan deu vereenigden raad van state van Zweden en Noorwegen zal worden voorgelegd NoorwegeD zou zich dan eerat met Zweden moeten verslaan over de ontbinding der geraeenachappelyke consulaten en over de bouding di do Uuie voortaan tegenover bet buitenland 7al aannemen t Is niet wanrachynlyk dat dit aanbod onder deze voorwaarden zal worden aangenomen In Oost Azii blyft de toestand nog eren onzeker Nu weer wordt nit Shangai gemeld dat dn Chineeschü regeeriog die eerat voornemen was haar gedelegeerden te Nagasaki de vereischto onbeperkte volmacht tot hot voeren der vredeaonderhandelingen te verieenen deze heeft teruggeroepen Men moet derhalve nit dit iiericht opmaken dat China van plan ia voor goed do ooderliaud4to en i f te breken Evenwel i de tydin TBÏk tot dusver oit China over den oort ii ffl gja vmen oiel zoo betrouwbaar g blel i jw daaraan onVdorwaardeiyk geloof ki li§ip eo Men dient dup alvorens met zekerheid te kuuneu oordeeleu Sondere berichten af te wachten Intnaschen duurt do stryd in Mantschoerye en vooral op het schiereiland Shaoting voort De New York Herald komt heden terng op de medodeeliug van baar correspondent die bet Japancche leger vergezelt Naar men weet beweerde de correspondent dat de Chinvetche troepen in Mandiohoerge 178 700 man ilerk waren Dit oyfer scheen terstond neds te hoog Nti deelt de Herald c mede dat het legercorps hetwelk zich te Len Shen Kwan bevindt niet 99 000 man telt maar 9 900 Do totale Bt rkte der ChineesobB strydkrachten te Mundschoerye wordt door deze rectificatie teruggebracht van 178 700 tot 89 600 man Ook dit cjifer lal vermoedelyk nog wel te hoog zyn tJit Yokohama komen nog berichteo waardoor het wordt bevestigd dat het eiland LiuKung Tao gelegen in do haven van Wei hai wei zich nu geheel in de macht der Japanners bevindt De aanval tegen Wei hai wei waar de Chi noflzen nog steeds enkele posities bezet honden is voorioopig geatankt wegens het ongunstige weder Men verwacht echter dnt de aanval spotdig tnl worden hervat Dan zullen de Japanners zich zeker wel meester maken van alle Chineesche stellingen Zoodra deze stryd voor goed is beslist zal men wel meer ver nein n over do plannen der Cbinoeaohe regeering vooral wat betreft de hoofdqnaefltie of hut China inderdaad ernst is met het opeuon der vredes ouderh ndelingen Ruime KeuM in WoUen Handschoenen en Gj ais sii rsz L van OS Az £ 73 73 Ueui s van mslerdam 18 FKBBUAV Vot k Intkoera 93 l 101 lul 101 loiv lOS i 88t V u a V 28 74 97Vi 8 a 98 106 i IQöV 71 88 161 110 H 78 lOOl i 760 68 J 7 lol I 63 lOSV JIS 129 180 74 98V 101 146 99 1 84 g 106 èl 61 1831 189 lOB 62 661 146 99 BV 81 104 81V 101 10 1021 ioo 97 loof 139 U 10 10 87 siv BI 941 14 lov 98V 71 110 49 Bxd 19 ili 188 1 nv 103 180 128 9BV 60 52 tMïUXl Crt Nüd W 8 SVi dit ilito dito 3 dito dito dito SV lloKaiB Übl Ooudl K81 88 4 talii Inwliry iiijt 1868 81 B i oaT8Na Obl iupBpiürl868 5 dito in iiUer 1898 S PoRTt OAt Oblig mot tiok t 8 dito dito 3 ItlsuND Uhl Oo t So 8 ri 6 dito aeconi 1810 4 ditobüllolhi 1889 4 dito bo H ipo 183II S0 4 dito iuKOud loM 1883 8 dito dito dito 1884 5 Spin Forpot ohiild 1881 4 ToiltllJ Oepr Con lloD 1890 4 Qoo leeuiag serie D eo ieeniiiK orie 0 JoiDAra Blp Ree v obl 189 S Muioo Obl Unit Soh 1890 8 ViNKtUBLA Obl 4 onbep 1881 AllSTlKBUl Obligatlen ISBl 8 l UoTTiBDiM Steil leon 1888 SVi KlD N Afr Hïiidtli nd A endiu Tub My Certiamlen DuuMaatBohappj dito Arab Hypotboukb pondbr 4 C ult M i der Vorilonl aaiid Gr Ilypolhookb paudbr 4 Kederlaiidsohe baak aaad Mwl Haudelmaataoli dito N W Il Pao Hyp b pandbr I Roti Hypolbeokb pondbr 4 Utr Ilypothoekb dito 1 Dmtsn Uoat Hong bank aaud tosL Hypotheekbank pandb 4 Ahirika Equit bypoth pandb 6 Maiw L i Fr Lien eert f D HoU IJ 8poorw Mg aand i Mij lot Bipl V St Spw aand fed Ind SpoorweKm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 lTilu 8poorwl 188J 8 A Kobl S Znid Ilal Spwmij A H obl 8 PoLlN Waraohau Weenon aand 4 aosl Gr Buaa Sp Mij aand Balliaohe dito aand Faatowa dito aand B waug Uombr dito aand 6 Knrak Ch Aionf Sp kap aaod 5 Loaowo SearHst 8p Mij obliB B Orel Vitobak dito oblig 6 ZnidWest dito aand B dito dito oblig 4 AmwiA Cent Fao 3p M i obl Obio k North W pr ü T aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver fc Rio Gr Spm eert T a lUinoia Central obl in goud 4 Louiav k KaaiirilleCert r aand Maiioo N Spw Mij lehyp o j Hiaa Kanaaa T 4 pet pref aand K YorkOstarioSt Weat aand dito Fljia Obio oblig 8 Oregon tjM Ie byp in goud B St Paul Minn k Manil obl 7 Uu Fao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie byp O 6 ClMADi Can Sonth Oort r aand VlK C Kallw fc Nav Ie h d e O Amaterd Omnibna Iy aand Bottord TramwcB Maata aand tJlli Stul Amatordam aand 3 Stad Boltordam aand 8 Belo Stad Antirerpenl887 3 Stad Bruasel 1886 i i HuHa Tbeiat Begullr Gesollxih 4 Omtixr Staataleening 1860 B K K Ooat B Cr 1880 3 3p j Stad Mailrid 8 1888 Var NlD Bei Hyp Spobl oert 4