Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1895

4 pCt PANDBRIEVEÏT VAK DE 4 Pester Vaterlaiidischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 33ste Jaargang Zaterdag 16 Februari 1805 No 6585 mmm wmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BoveDgenoemilt Pnndliriore syu naiaiiiaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van halljaarlgksche Coupons per 1 Maart en 1 Sopteraber en aflosbaar a pari door iniddd van halQaarlijkache uitlotiag De Coupoai z jn thans en ook tn de toekomst vrij van belasting volgens de Wet van 1889 Art 30 $ 10 zij zijn evenals de Oitj elate Pandbrieven betaalbaar te Bndapest Weeoen en te AlüBtdrdam ton Kantore van ondergeteekenden tot iten koers van den dag Behalve de hypotbocair verzekerde vorderingen die ten grondslag liggen aan de aitgifte van de Pandbrieven en behalve bet tot meerdere zekerheid vau alle Pandbrieven gevormde speoiale fonds iiu fl 1 500 000 strekt volgens 94 der Statuten het gehoele vormogea dor Instelling tot hun waarborg Votgena de Balans per 31 Deoember 1893 bedroeg het Maatschappelijk Kapitaal fl 4 000 000 het gewone Uesarvefoaas 4 001 598 22 het buitengewone Reservefonds 8 940 855 62 het Febstoenfonda eigendom dar aanileelhouders 688 468 63 Te zaraen fl 17 2 5 922 37 Bovendien is de bourawaiirde der Efftfotf n wolkede Instelling bezit onjreveer 1 MilUOOQ CïuldOQ hooier dan het bedrag waarvoor zij op de balans staan uitgetrokken Volgons de wet van 1876 is op de gezamenlijke vefpande hypotheken priorit ïit der houders van Paadbrioven ingaschrevcu waardoor huii hot recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eeiate plaats is gewaarborgd De ondergeteekenden verwqzende naar bovenstaande punten ontlnend aan hun Prospectus van 18 fanaari I I berichten dat zfj voortgaan met den Verkoop der 4 pet Pandbrieven van de Pester Vaterlftndiacher Erster SparcassaVerein tot dan koers van den dag WERTIIEIM GOyiPËKTZ AMSTHEDAM Februari 1895 A DVERTENTIBN worden geplaatst vau 1 5 regek k 50 CMiteb iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AJzonderlijke Nommers VU F CENTEN WILUSa Co f te Amsterdarh zallen uitgeven een VOLKSUITGA VE VAN ZOLA s Romantische Werken Het Land Het Ltierlijke iu den Meneeh Hartstocht eo Geld Doctor Pascal In 50 afleveringen van 32 pagina s voor slechts IS cent de aflevering Met GRATIS PREMIE EEN PRACHTIG PORTRET VAN ZOLA De werken van Zola munten nit door de meeaterl ke wyze waarop hy deugden en hartstochten der menschea beschrgft en de natuurlykheïd waarmede hy dit doet maakt dat wi met z n werken mede teven Geen boeken i n meer geachikt om de hedendaagsche maataohappeiyke toestanden te leereD kennen dan de werken van Zola pj jRXJrs firma Wed B U G mdm REMXISGEnXG IsiicHnHati wiLU ovrmi schaoi or hikdik KnMns VKKooxzura BURGEMEESTER en WETHOUDERS t h GOUDA j Oezieo art 15 dur Wet tad den 2n Juli 1875 Staat bl d no 95 Doen te weten Dat door N Mogendorfi nldaar bij H M de Eooingin beroep is ingesteld tegen de voor waarden waarop hem b bon beeloit van 29 Januari j l No 6 TerguDoing is verleend tot het oprichten eeaer buidenzootery en droogerü op het perceel aan de Karnemelksloot geteoitend R DO 302 kadaster sectie A no 3040 Gonda den 13 Febrasti 1895 Burgemeester en Wethouders Toornoenid M NOOTHOVEN V4H GOOR 1 B De Secretaris BROUWER KENNISGEVING De BURGEMEESTER san GOUDA brengt io herinneriog het onderstaand sch yren tan Zgne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsohe Zaken dd 22 Mei 1890 Nu 2179 Afdeelmg B B Herhaaldel k komt het voor dat Nederlaodssche werklieden door berichten io de nieuwS bladen of door daartoe nitgezonden agenten sioma met rerstrekking van reisgeld voor de heenreis naar Doitscblaad ten behoeve ra tindostrieele ouderoemingen worden gelokt sterwyt bg hunne aankomst ter plaatse blgkt dak ag daar niet gebruikt kunnen worden Het is datrom geraden dat die werklieden alvorens op zulke berichten en voorspiegalingen der agenten ai te gaan óf self if door stnsachenkomit ran den Burgpmeesler huonnr woonplaats zich tot den Nederlandscheii Oonsnl in de streek waar die ondetDomiageiisxich bevindeD om inlichtingen wenden omstreot de vooruitzichten in het bekomen vauswark de loonen en de hnurprüzen der wo Dingen aldaar € Oonda 18 Februari 1895 De Burgemeester voornoemd J M NOOTHOVEN VA N GOOR o K HA RK TBBRICHT£N Qouda U Februsri 189S De toestand van de graanmarkt blgef vrij wel QQverauderd Alleen bostood er meer vraag voor looo goed tot atggeaile prezen TlsH aCT Melkvee geen aanvoer Vette varkens red aanvoer handel matig 17 h IS1 ot per half KQ Biggen voor Kngeland red aaovoer handel 6aBW 16 K 16 ot per half Kü Magere biggen weinig aanroer baDdol Itauiv O SO a 0 80 per week Vette sobapen red aanvoer bandel vlug ib Nuchtere kalveren goede aanvoer handel matig 4 4 f Fokksiveren 9 i U Aangevoerd t partijen kaaa Handel ving Ie fual ƒ k 2e qual k Zwaardere hooger in prija Noord Hollaaduhe 18 k 0 Boter red aanvoer handel matig Ooeboter 1 80 a 1 45 Weiboter 1 15 l 6 p Kilo Afloop van Openbare Verkooplngeo Tan Onroerende Qoederen UITSLAG VERKOOP 13 Fehr 1895 Geboodeo door Notaris Mahlstede te Bergambacht Van Woning en Land te Berkoi wonde van Pauins Slingerland aldaar Perceel 1 J T Hengeveld Papendrecbt f 1550 t 2 A de Boom Berkenwoude 700 3 A Bans Tz Berkenwoude 1350 4 H de Brugn Berkenwonde 200 5 en 7 Cs van Elk Berkenwoude S925 GenSW Verwaai Berkenwoude 675 Snmen f 8400 WATEBGEDTUEN TE GOUDA 1895 s morgens s avonds lloog Laag Hoog Laag Vrgdag 15 Febr 10 46 7 11 11 16 7 41 Zaterdag 16 11 46 8 11 12 8 25 Zomftè 17 12 15 8 40 12 52 9 17 Maandag 18 1 30 9 55 2 06 10 31 Dinsdag 19 2 42 11 07 3 12 1137 Woeitsdag20 3 43 12 08 4 06 12 31 DoDderdeg21 4 30 12 55 4 49 1 14 SPBINGTIJ den 25en Feb av BurRsrliJken Qtand GEBOREN 11 Febr Bertfardus ouders S Ranis en J Houthoff f2 Christiaan nndersO van Mourik en A O iMatze 13 Johanoea ouders J Luitjea enilf C Uoogeni oorn 14 Clasina ouders I de Ronde en J Rabauw OVEHL£DEN 12 Febr G de Jong hnisvr van A Happel 75 j 11 m W Severs 74 j 13 J de Vroom hnisvr van N J van Wjjk 59 j GEHUWD 13 Febr 0 A van den Broek en J Mulder W Kelder en J G Blok Beenwljk GEBOREN Willem ouders W Kersbergen eu H Borger Albert ouders A den Ouden en M Kwakernaak Marin Margaretba ouders B 1 Neerscboiteo en C de Korte Cornelia Hendrik coders A Zaal en A Koster Pietje Jaeoba ouders A Heg en G Toornvliet OVERLEDEN P Broer 27 jaar GEHUWD N vsn der Dossen en C Verburg ADVERTENTIfiN Orkestvereeniglng Euphonia GOUDA Directeur de heer i H B SPAANDERMAN EERSTE UITVOERING op Donderdag 21 Februari 1895 s avonds half 8 oor in de Zaal Kunstmin der Sociëteit lOnsDenoegen HH Kunstlievende leden hebben vrgen toegang met twee Dameij HH Leden der Sociëteit Ons Genoegen hebben toegang voor 0 60 en hunne Dames voor 0 50 de persoon Niet leden der Sociëteit en der Orkestvereeniging tege i betaling van 1 Dames en Vreemdelingen tegen betaling van 0 50 te Moordrecht op a s Zaterdag 16 Febniari ten voordeele der armen Te geven door de heeren Vm ZUTPHEN met welwillende medewerking van de Heeren A DE e eu G SCH uit Oourfo Aanvangs s avonds te 7Ys uur Toegang hg Inteekeuing 0 75 Aan het Bureau 1 OpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 19 FEBRUARI 1895 des morgens te 9 uren aan het huis wgk K No 252 aan de Peperstraat vau Ben n goed onderhouden INBOEDEL grootendeeU nagelaten door den heer P VAN ALTENA Mevr de Wed W STOLWIJK e a bestaande in Staande en draagbare mahouiehoaten en andere MEUBELEN en HUISRAAD een antieke PENDULE en eene groote partg gouden en zilreren Toorwerpen waaronder een gouden OORUZEB Noord UoUandsch model zware zilTeren PRËSENTEERTROMMELS en JUWEELEN Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichlingen geett Notaris G C FORTDUN DROOGLEBVER te Gouda E CASSUTO TAJS DARTS NAUKT 154 GOUUA te consniteeren uitgeionderd Zondags van 10 tot 5 nar voor TANDZIEKTEN VOLUNGEN KVNSTTASDEN 6BB1TTSy eni VRIJDAGS van 10 tol 12 uur Jio teloo e behandeling Alle OPERATIËN piinUmê Oonda Saelpersdruk vau A BaixalUN k Zoov Ben ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s CLFBBWAKIXG Üollandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het Itedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Abonneert ü op het S KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZIJiX onder Redactie der beete Kath Letterkundigen Maandelgha verschijnen 48 pag groot formaat over 2 Icolommen prachtige lectuur als Bomnna NoveUen Hlatoriaehe Verhalen PoSsU Allerlei BaadMla Logogrlef Mebtm en en voor den zeer lagen prys van 55 CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle nutandsclirirt vmi Nederland Cognac fin Bols P STOKVIS WATERREDS OiTotviR sBoacH aUt r Be OOanxO KB BOM UI de etei4 AnonTme wortt l rl In T ni rte Il e Xjltar iDlioad Toonlan f hel M t Yu i r5 i yAW HAKm SOOS J n o f 1 30 P H J V WANKUM M£LKERT Oosthaven O J ORANDB UAOABINB DU Frintemps TE PARUS Zenden gratis en franco kat prachtig geïllustreerd laDE ALSil met fioUandschen offransclieii tekst bevattend d afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren damea to kinderen op gemankeerde aanvraag aaa I JULES JILUZOT A C PARUS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor do soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Dit album bevat tevens de inliehtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen Aer beitelhngen benoodigdz n BuUUingtn van SS frana ch hooger otim met eene verhooging van 5 0 0 nvffct ffraeAf M ffrtf eaa Momênilê neMêU innlU pUuutên van Nederland aan nau oazorgtt Da klanten hebben geene formalit iten or da inklaring of andersmts ie vervullen éaMT ons Naxpéimahult r § Raztndaal Noori Êrabant daarmede belast is Zoer Hotte Gesteendrukte NAffiAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn BINNENLAND GODDA 15 Fehrnari 1895 Giaterenavond heeft de Katholieke Eiesver eeniging de hh P de Raadt en E J ran der Heyden candidaat gesteld voor den Raad De heer M J Ooaterling had evenah de heer A K van der iarden oor een candidatunr bedankt Naar wj vernemen wl morgenmiddag ten 2 nur eene bardryderü plaats hebben voor zoons van leden der IJsclob Gonda aan Siolwykerslnis en wel van 14 tot 18 jaar Uitgeloofd worden 3 Medaülee De aangekondigde Soiree te Moordrecht op morgenavond gaat niet door en is tot nader uitgesteld Woensdagmiddag was de heer v B te Waddingsveen met een jong paard aan het arren op de Putte Het jeugdige diertje aan de ongewone drnlite en het geriugkiug der bellen op ign tuig niet gewend werd schrikachtig en kou slechts met moeite in bedwang gehouden worden Het mocht den eigenaar echter niet gelukken per slede huiswaatts te keeren voor het angstige dier tot staan gebracht werd had het boom eo lemoen stuk geslagen Persoonlgke ongeKikken vielen niet te treuren Gisterennamiddag had de Hardrijderij met tikkers uitgeschreven door de Haastrechtecbe IJsclub op de Haastrechtschen Boezem plaats om Kunstvoorwerpen waaraan 9 personen deel namen ale den Heer G van Honweniogen van Gouda N Zyderlaan van Stolwyk t K de Jong van Bergambacht E Verboom van Haastrecnt A van den Heuvel van Berg Ambacht C Eif van Driebrug P Boef van Cabauw K van Leeuwen van Driebrug C Verborg van Waarder De prfls werd behaald door G vlw Honwaningen van Gonda De Ie premie doot N Zgderlaan van Slolwök De 2e premie door K de Jong BergAmbacht FEVILLETOX TEEU GEROEPEN DOOB HDOH CON WAT tv PtuUne dankte my voor elke attentie die ik voor b ar bad en dat was al De reis was lang ea vermoeiend geweest s sag er sast ait Qü xijt Termoeid Pauline xelde ik verlingt gy ook naar nwe kamer te gaan jrik ben Eser vermoeid antwoordde z op byna klageaden toon Dan laat mij u goeden osobt wenschep zeide ik morgen zult g wel uitgerust zgo en zullen we da leeuwen hier eens gaan zien Zij stond op wjj gaven elkander de hand en wenichten elkander goeden nacht Pauliae ging naar kare kamer en ik ging uit om nog wat rond te dvftlan in de met gas verliohta straten en met een bfirakl hart dacht ik na over geen er dien avond ongegaaa wu Uan D vrouw 1 Wat een bittere spot lag er voor nq iu die woorden Want uitgezonderd de wettelijke TsrbiDtenii waren Faulina en ik elkander even na ala op dien dag toen ik haar het eerst te Turin gezien had Tooh hadden we dien morgen de belofie afgelegd dat we elkander zouden beminnen en liefhebben tot de dood ons zou sobeideo Waarom waa ik och too wbedaehtaaam twewt om Csusri aan sjjo woord Da 3e premie door E VHrboo Haastrecbt tiet weder was prachtig en de baan flink m orde vele vreemdelingen waren tegeuwoordig ï a afloop bad een optocht met het vaandel en muziek door bet dorp plaats Een woord Tan lof TOor de geheele regeling TBD dit IJsfeest aan het Bestuor o de Haastrechtsche IJsclob Het Ijsfeest liep na ieders genoegen at Beroepen te Krimpen aan de Lek ds W H Dekking te Bergambacht Als een bewga van den achteruitgang tbu den pry Tan den grond in den tegeuwoordigen tyd kan gelden dat eene boerderg met 16 H A land in bet N O doel Tan Noord Holland Toor ettelijke jaren gekocht Toor de som tan f 60 000 nu voor ongeFeer f 11 000 ia Terkocht flet Gerechtshof te sGravenhage betestigde het TODBis der rechtbank te Rotterdam waarby de gewezen gemeente ontTBOger Tan Hcbiedam veroordeeld is tot I jaar ea 5 maanden gevangenisstraf wegens vatschbeid in ge Bchrifta De rechtbank te Amsterdam heeft de jongn dame wegena diefstal van eene biaocte en een prease papier bg Rimmel in da KaWeratraat aldaar veroordeeld tol 2 maandea gevangenisstraf Het proces van den Nordd Lloyd contra de eigenaars Tan bet si Crathie c io zake de bekende aanvaring met de £ lb6 zal te Rotterdam worden gevoerd Als advocaat voor den Nordd LloyiU treedt op mr E E van Raalte terwyi de door deze maatBchappy benoemde experts zgnde de heeren A de Bruyne inspecteur van heb toodswrzen D Croll directeor der Nederlandacne Stoorabootmnatscbappy en E Dedden reeds door de rechtbank zyn heëedigd Voor de eigenaars der Crathie zal pleiten mr W M Beepmaker Met mnziek trokken gisterenochtend 9 nor de schaatsear dende manscbappen van het regiment grenadiers en jagers naar het Verver ichmgakan aal tuBSchen de binnen eu de zeeslois voor een wedstryd io hard en schoonryden De baan was met vlaggen versierd eo de Jagermuziek speelde er bg De kolouelkommandant n een aantal andere officieren waren tegenwoordig te houden Waarom heb ik geen gedtdd gehad totdat ik zoker wse dst het meisje mg kon liefhebben of ten minste tot ik zeker was dat hst baar over t geheel niet ontbrak aao t vermogen om lief te hebben De volkomen onvarachitllgheid en gevoelloosheid waarvan zij bliiken gaf vielen mg als een koude steen op het hart Ik had eene dwaaaheid begsttn eene dwaaaheid die niet ongedaan kon gemaakt worden Ik moest de gevolgen dragen Tooh had ik alle hoop nog niet opgegeven vooral net het oog op den dag van morgen Ik wandelde nog Ung rond nadenkeode over mqoe vreemde poaitïe Toen keerde ik naar t hotel terug ea zocht mgne eigen kamer op Ik had twee kamers afgehuard naaat elkander Ik zotte alle hoop en vrees Tsn m af tot aan den morgen en vermoeid van den dag aliep ik eiudelgk in Mijne bruid an ik brsobten geen bezoek aan de leeuwen zooala ik voornemen wsa geweest In twee dagen tijda had ik de volte waarheid leeren iozira leeren inzien si wat ik ooit aangaande Pauline van haar zelve zou ta weten komen De beteekQnia van de woorden dia de onde Teresa herhaalde malen gezegd had xii ia niet voor liofde on huwelyk waren mij nu doideiyk De reden saarom dokter Ceoeri tot voorwaarde geateld had dat Pauliae t echtgenoot zich tevreden moest stellen met haar Ie nemen zonder Dsar haar vroeger leren te vragen was mij nu duidelijk Pauline mgn vrouw die ik liefhad had geen veriedeo Ten minste geen bewustsgn van dat verleden Langzaam eerst daarna met anelle schreden kwasi die waarheid tot mij Nu kon ik mg dien zondarli gsD atarandsa blik vsrklarsn ia dia sebeoas Om4ree ts half 12 kwamen de Koninginnen op het terrein HH MM in een arreslede en het gevolg in rytaigen Zij namen plaats in een ia der hasst opgeslagen tentje van rood wit en blaow doek terwgl de kapel der Qrenadiers die inmicldeia op de baan was aangetreden het Wilhelmus speelde Hare Majoateiten lieten zich verscheideo 4 hoofdofficieren vooratelleo Vooral een Prifs die op sokken reed trok de aaudncht van Koningin Wilhelmton Door de maoschap ien werd ten slotte voor HH MM een défilé op scbaattiea uitgevoerd waarna Koaingin Wilhelmina metesuïge vriendelgke woorden ehu leder der drie leprga wioners enn zilveren horloge met ketting uitreikte Op de acbterzgde van de horloges is bet Nederlandsche wapen met kroon ftegraveerd Omstreks 1 nor verlieten Hare Mujesteiten net terrein De Ie prijswinners waren de fourier Tiemersma korporaal Brunet de Rochebrune en da milicieu Jelle Touhsaint bovsubedoelde Fries die van H M een extra gelokwensob kreeg De volledige uitslag van den wedistrgd was bardryden gewapend a voor onderofficieren prys founer Tiemersma premie sei eant CrAos b voor korporsals prga Bruaet de llochebrune premie de Haan c voor minde ron prys Jelle Tousuint premie Venema schoonryden prys sergeant majoor Lagemaat premie milicien Slulze hardryden ongewapend fourier Tiemersma korporaal Boersma en milieien Toussaiot In het Nbl v d Bonkh deelt de heer J C Nijgb zpoe bevinding mede omtrei t de nieuwe zetmacbioe uitgi vonden door den Dominicaner Calendoli te Parga ea door le Figaro aangekondigd als luUeude een omwenteling brengen in de drnkkonst Da bevinding gegrond op een persoonlgk bezoek ia teleorstelleDd Ik was zegt de heer Nggh raet verschillende deskundigen in de werkplaats aanwezig en wg waren het er allen over eens dat de eerwaarde vader nog nooit een letmaolilue moet gt zien hebben van drukken niet het minste begrip heeft on zga tyd heel wat beter had kannen besteden Uit Tiel meldt men dat het gs in de rivier aldaar reeds een gemiddelde dikte heef verkregen van 3 voet d i ongeveer 1 meter Op de Waal onder Herwgoen eu op de Merwede voor Gorinchem moet op sommige plaataeo bet ijs eene dikte hebben van 3 el oogon kendo de rt don van diu uiivurBchilliKlR id die gevoelloo beid waarren zij blijken gaf Hot gelaat van de vrouw die ik getrouwd had was schoon ala de morgen baar gelaat was schoon als dat van en üneksob standbeeld hare stem wai zacht en welluidend maar wat aan elke btikoorlykheïd leven moet geven de ziel ontbrak ar aan Hoe zsl ik haar beschrijven P Krankzin nis beid ia heel iuti anders oncoozelheid zou het ooi minder uitdrukken Ik kan er geen geschikt woord voor vinden Br ontbrak eenvoudig iets aan haar verstand zooals er aan een lichaam een lid kan ontbrekun Geheugen scheen zij ntut te heblien dan voor t geun pas te voren had plaats gehad Het varmoeen om te redeneeren te overwegen en gevulgtrekkiugen to maken scheeu buiten haar bereik te jiggen Zy soheon buiten staat om te oordeeten over t geen rondom baar plaats had Vreugde en leed waren aandoenia en waar zy niet vatbaar voor was Niets scheen oenigo gewaarwording by haar op te wekken Ala men hare aandnoht er niet op vestigde nam zij geenerlei notitie ran personen of plaatsen Zy leefde als bij iostict eij stond op at en dronk en ging ter ruste als iemand die niet weet waarom Op zoodanige vragea of opmerkingen die binnea den beperkten kring barer bevatting lagen gaf sg antwoord alle andere gingen haar ougemorkt roorby of wet zg keek den vrager voor een poos san ra Wet hem stsan met dien vreerodeo indruk dien ik gekregen had toen ik het eerst dien opvalleodm zoekenden blik had opgemerkt Tech was sg niet krankzinnig Wie baar orgeni io gezelschap ontmoette zou na uren tnet baar te hebbeu doorgebracht geen erger indruk omtrent haar gekregen bsbiMo daa dat sg sobaw sa tsruggstrokksa wu 57 duim tot 3 el 60 daim wat In de bedendaagKha maat overgezet is ongeveer l mtl 80 Voor het kantongerecht te Zwolle heeK tirecht gestaan K Visscber t Zwartsluii Genoemde Visacber heeft nl bg de ramp van het tjalkschip van Hendrik Jaspers schipper te Zwartsluis dat in den nacht vau 22 op 23 December zooala men aiob n wel herinneren zat nabg Schokhnd omsloeg waarbg Jaspers zgn ader vroaw en kind verloor geen bnlp erleeud Bekl bad dit gemakke llJk kuuoen doen daar hg den ia uood Terkeereodeu Jaspers op 40 M afstaods Toorbg zeilt e De ambtenaar van het 0 U hield aan altgeb eid requisitoir waarin hg het sohaadetyke van de handelwgce van bekladde in het lioht stelde De kantonrechter wees dadelgk Tonnis en veroordeelde den beklaagde tot eene heohteois vau aes weken De rechtbank te Utrecht kluner tao bargerlgke zaken heeft eergisteren vonnis gewt zen in de vordering vap D W thans wonende te Amsterdam tegen de Centraal Spoor weg ma tscbappg tnt schadevergoeding wegens een op 24 Uanrt 1893 aan ham als passagier in den trein Zwolle Kampen overkomen ongeluk Met voorbggang van het door de gedaagde Maatschsppg gedane bewysaaabod is de eiacber topgclaten om te bewy zea dat toen de trein het station Kampen Tonrbyreed by ging met gelyke snelheid als vroeger en dat het portier dichtsloeg ttn gevo ge van een dnar staandeu paal waardoor hg met zgn rechterarm er tasschen beklemd geraakte Niettegenstaande om hek water algemeen bekend te maken 12 000 flssscben gratis uo geneeskundigen in bionen en bnitanland werden geleTerd gaf de Staal water bron ta Haarlem in 1894 toch aan hare aandeelhondera reeds 3 pCt winst Op het GeoeeskDodig congres te Rome r rwierf het water sen zÜTeren en op de t n tooDStelliag te Antwerpen een gouden medaille en dientengevolge bad de exploitatie in Itnlifi en Btj gi8 met a tnvankfiiyk snrcea plaats Ook naar WestIndlS had een nttzending plaats In t geheel werd Toor f 23 562 aan water verkocht AIb zti oeu enkelen keer sprak sprsk zf als esne vrouw die volkomen bij bsar versisod is mur z liet hare stem niet hoeren dsn sis de gewone pliobtplegingen het vereischieo of sis hsar iels eenvoudigs g vraaud werd Misaohisn sou het aletgehsel buiten de waarheid zgn indien Jk hare veralaodrigko vermogens Vergeleek bij die van oen kind maar betaas I Het was CfO kinderveratand in t liohaam van een olwusen vrouw en die vrouw waa m ne vrouw I Het leren had voor baar voor zoover ik kon nagaan noeh geeatelijk genot noch geestelijk leedgavoel Physisoh beschouwd merkte ik dat zg meer gsvoolig was voor nrarmte eo koude daa voor iets anders De son lokte haar fiewoonlyk naar builen een koude wind dieef haar naarbinnun Ongelukkig gevoelde sg zich geenszins Zij scheen t in t geheel niet onasngenaam te vinden naast mij te zitten of oren lang met mij te wandelen of om te tosren in een rgtaig maar sg prak uiet Hsnr geheele leien was negatief Ën sg was lief en inachikkelgk zg stemde toe ia si wat ik vooraloeg elk plsn was baai wel zij was altgd gereeil om hier of daar met siij heen ta gsao mssr hsre instemming was die van eene ataviojegenaeeoea nieuwen meesier Het sohsan mg toe dat zg haar Isven lang gewoon was geweest iemsnd te gehoorzamen Die hebbalgkheid had mg zoo op het dwaalspoor gebraehti had er ng btjna toe gebracht te denken dat Pauline mg beminde dat zjj anders niet zou hsbben toegestemd in zulk een overhssst huwelgk Nu wist ik dat bare boreidwilligheid om hare oom te gehoorzamen inderdaad moest geweten worden aan ds onvstbaarbeid van haren geest om weerstand te bisdan en om de ware beteskenis te begrgpun van den stap dien sg datd M fnfj vvrm