Goudsche Courant, zaterdag 16 februari 1895

I Directe Spoorwugverbiniliog met GOlÜA VVinterdleDSt 1894 95 Aangevangen 1 October Tijd van Greenwicli liOÏDi ROITÏÏDAM U 0 U M SOTTEXDAM U Sl l i4 3 H U 6 l OB 1 1 li SS l il 1 44 4 10 HOTTIRDl H G O 11 D 1 B1 10 17 U BO 11 10 g 06 9 40 9 10 U Ot 7 7 47 S 7 80 3 48 7 4t 8 07 80DDA DBN HtAO Ooi d 7 S0S Si9 0t 9 17 10 41 11 11 11 11 ll t4 1 97 S tS 4 4S 6 17 Zar U 7 418 47 11 01 1 0 4 17 Bl Kr 7 47 l ll I h W 7 S 8 S8 11 10 1 17 S 08 K dL d t 01 1 18 Toorb 8 07 9 08 11 11 1 81 t SO H t 8 11 18 9 89 10 07 11 17 11 41 ll Sl l St I S7 4 lt 6 18 8 88 eorDlUTKKOHT 8 11 10 00 10 19 10 88 48 I IS 1 81 8 11 09 1 S7 10 10 11 17 1 48 8 07 10 81 11 48 l iO S 08S 8I 3 e O U D i k M 8 T H 8 11 10 08 1 8I 1 1 81 9 10 10 88 11 18 1 8 40 DRN tlAAO OOÜDA aHsgfl 6 4B 7 S07 4S 8 S0 9 88 9 4610 1811 3818 161 88 2 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 08 8 81 Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 08 N d L dfi 69 1 49 7 U £ Zegw6 08 10 80 1 68 6 7 80 f HBI Kr 6 U 10 86 8 04 7 86 Z v M 19 10 41 8 09 8 0 7 81 10 Gnuüi 6 80 7 60 8 18 9 68 1Ö 18 10 68 18 08 18 46 9 S0 2 4B 3 16 4 18 4 48 5 80 6 47 7 48 8 88 10 10 tJ T B B C H T G O U D A Utreebt 6 88 7 60 9 9 6811 84 19 08 18 60 8 10 8 90 8 684 48 6 808 86 8 09 8 608 6910 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 6U 18 86 8 494 16 6 47 8 110 S4 10 61 Üudawiter 7 07 8 19 10 84 4 94 9 18 Ooada 7 80 8 88 9 S4 10 87 18 06 l tS 8 60 4 37 6 80 7 06 8 41 9 89 ll MAMSTElDiUQOtJDA Amsterdam Wp 6 60 8 16 9 66 11 86 11 80 8 66 4 86 4 86 7 60 10 00 Ooudt 7 10 9 04 10 44 18 16 11 48 8 60 h 80 6 6S 9 89 11 Voor h t getsobtsbof te VQnreDhage stoD l gii r terecht de ageot der atiarentteraflat cbappgea te Rotterdam M J den H die zooaïi de adrocaat jiteDeraaL mr Teldera herinnerde Toor hf t Hof t een f roemde meer waa Hg fericheen thanH in de eerste plaats aU appelant en geïntimeerde van het voaois der Hal he rechtbank waarbg by tot twee jaar reroordeeld is wegen oplichtiog door iemand ie bewegen tot afsending aan hem van een postwiasel ad f5 50 voor koateo ran een vereekering tegen brand bjj de Coiifiancu te 1 Paryi welke Maatscbappy to iu id Nederland nitaluilend Terzekerin en sloot te en bagelalaK terwgl de hierbedoelde verKekeriog dan ook niet door bekl werd gesloten Het Openbaar Ministerie vorderde bevestii ing van bet Tonnit ook ten aanzien der daarby gegeven rrijsprank Tan verduistering tiq gelden ten imdeele der rerzekeringmaatschappy 0e M m te Parijs terwyl mr J S l van Doorn als verdediger behalve tot be▼oati ing der gegeven vrü prank ook tot vry praak of ontHlag van rt cbtsvervo ging oonclndeerde voor wat de boren genoemde oplicbtiag betreft In de tweede plaats kwam Den H xich beklagen over bet vonnis wnarby h wegens verdaistering van eeue som gelds door boni van de Maatucbappy CoofliiDcec ontvaogen ter uitkeering aan eeo Hagenaar wetten brtgelscbade waarvoor deze by die Mnatsohappfj was verzekerd tot vier jaar veroordeeld werd Ook in deze eiichie het Openbaar Minibterie bevestiging van het fooui Mr Van Dt orn concludeerde tot vryspraak siibsidiitir tot verI mindering van straf Uitspraak 28 Fut r Uit Amsterdam meldt men P hofmeester vau liet stoomHcbip Oratiju Nuaanc der Weiit Iodiache mail die op de uitreis van Amsterdam naar Cura ao door zyn zonderling gedrag bet leven der dertig opvarenden in groot gevaar brncbt heeft thans voor den rechtercoinmissaris bekend met opzet en das met vol bewastzyii gehandeld te h ben Men zal zich heriniieri ii ditt de liofmee ter op zekeren avond in zgn hut wurd goTonden badende in zyn bloed met afgo nedeii pols en op den rand van den dood door bloed erlu s De kapitein der Oraiije N s auc werd ter stond beneden geroepen Hy legde een verband om h t bloed te stèipen de Oraojp Nns in voer als tos8chen8chip en hadderhnUe geen geneesheer aan bootd en kon voorloopig geen andere verklaring uit den njun krygen dan dat hy met zyn pols in een scheermes was gevallen Maar spoedig kwamen er andere zaken aan bet licht De mailkamer bleek opengebroben te zijn een kist buskruit gemerkt maar met pa runen gevuld wa i uit die kamer gedragen naar de pi kc overgebracht en daar met een byl upengebroken Ën blykbaar ook was W dal openbreken zoo onhandig met de bgl omgegaan dnt bet weinig had gescheeld ol de patronen ouden gesprongen r yn en wie weet welk een g oot ODfceluk hebben aangericht De kapitein die den hofmeester met groote zorg bleef verplegen maar hem tevens bleef ondervragen ontlokte hem eindelyk de be kentenis dat hy zich met bet scheermet om hel leven hud willen brengen nadat by tot de ontdekking was gekomen dat by in een vlaag van verstaodsverbystering de kist mei patronen bad o engebroken Te Curasao werd de hofmeester aan boord van bet stoomschip Prins Willem II gebracht om onder toezicht van een geneesheer naar Amsterdam te worden verroerd Uier aangekomen werd hy onmiddellyk in arrest genomen Voor den rechtercommissaris bleef hy aanvankelyk vol houden dat hy niet meer wis wat hy eigenlyk gedaan had en dus in een vlaag vsn krankzinnigheid had gehandeld Daarom werd aan deskundigen een onderzoek nnur yur geestvermogens opgedragen Dit onderaoek nn ia niet te yi u voarduele uitgevallen 7 d HWRlrMllt Nteamr nk a rdl lotttrdui 7 so 1 40 1 47 S I4 B Ot 10 01 IS Il t ta SS 7 7 7 S9 7 4 it lottordAB i Oipdl 1 10 NimmiVwk I IO ÜMidncM t K otd I SI Boldl l SS 1 40 7 68 8 08 Oudn 8 80 8 84 W trdn 8 8 7 0S8 11 UtrMllt 18 7 18 8 18 8 41 Oiliid 4 40 laaLnUm Wp 7 8r InmiddWs wa no ontdekt dit hij urlnu bt had met de pitten van waskaarsen eeue lont te tabriceeren maar deze over boord bad ge worpen toen een scheepsjongen hem by dit werk had verrast De tegenstrydigheid xyner verklaringen voor den kapitein en vuor den rechter commisitiris en de huidige toestand zyoer geestvermogens hebben den doctoren de zekerheid gegeven dat de man volkomen toerekenbaar moet worden geacht Nn men hem san het verstand bef ft gebraebt ilat bij zich benadeelde met no langer de waarheid te verxwygen beeft by l ekend ich het leven te hebben willen berooven door het schip in de tucht te laten vliegen en dus zyue medeüpvarenden ie hebben willen opofferen om te voorkomen dat in hot vaderland zyne verdwijning ann Jielfn ourd zou worden toügcscbreveri Betreffende het ongeval aan de La Caaogne overkomen deelt de eersU machinist mede dat de niai hine die vroeger van bet triple expansion systeem wan eenigo mai nden geleden in een quatruple eapansion oysteeni dus met vier cylinders veranderd was en wnannede men nu de tweede reis deed De schade was aan de znlgeratang van de dorde cylinder en de dryfstang moest ontkoppeld worden vau de krukns Bovendien moeét de toomgt leiding van de derde cylinder worden afgeaufden om dit uit te voeren warm 80 man aanhoudend l ezig grweest Mi t do verminderde machinekracht kou men slechts bij veertig omwenlelingen per minuut der schroef eeue 11 myls vaart maken De Reparatie der schade zsl üugevftT 5000 dulliir kosten Uet toomscbip elf beeft weinig geleden en niemand der paapftgiers beeft eenig It tsel bekomen niettegenstaande hot zware slingeren en werken van het schip tydens de hevige stormen die het had te dooi iiaan Uy het binnenkomen der haven heeichen al de schepen de vlaggen on nooit is een stoomschip zoo feestelyk te New York ontvangen all de La Gusconges De terui reis vau het s uaar H i re ii bepaald op 20 Februari Voor de N H C is de uitslag der hur teauning te llotterdam eon gedeeltelyke teleurstelling ook wegens het gedeettelyk triunifeeren van de coulitio der anti liberülen met dg malconteute Hherale tegenstanders der inkomstenbelasting Daar tegenorer staat lily Iscbap 01 er de verkiezing van den heer Vnn liaalte en van den heer Hoybroek terwylleen derde phuv eveneens door een liberaal den heer Mildera werd bezet Merkwaardig is het dat de drie gekozen anti liberalen antirevolutionair zyii omdat van dien knut by den verkie iiigsstryd niet op het aanbeeld der lukoiubt U belasting is geslagen terwyl de lioomsclie candidaat van welke zijde de agitatie te en de inkomstenbelasting uitging gfislagen is Ëen waarschuwing voor de libentlen acht de N H C de e verkiezing TeMo de llaitd tot nog toe 2 atiti revoliitionaire leden en 2 lednn vnn de U K party de nieuwe Raad zal 7 antirevolutionairen en ó leden van de K K party bevatten In het liberale bolwerk is een bres oscho ten aldus De antii Neil Aan de liberale alleen heeracbappy piöt haar treurigen nasleep vnn kermi ermnuk onderwysweelde enz eoz is een einde gemankt A1 iipyt het ons dut de overwinbing niet volledig if en dat eenige dappere medeatryders niet gokoKon zyu wy zian toch in de en uitslag een moedgevend verschijnsel voor de toekomst een eeraleu ptap op den beteren weg die ons voeren moet tot verhoogd zedelijk en RtofTelijk wetzyn van Rotterdam liOÏ D IS IS De justitie uit Leeuwarden heeft te Worknm bet geval van vetraoedelykeu vadermoord ooderzocbt Het geneeskundig onderzoek toonde aan dat de dood niet bet gevolg van mishandeling is gewee t zoudat de zoon die reeds in arrest was genomen terstond werd ontslagen 11 01 II IS 9 41 lO ÜS 11 01 11 09 U IS ll St 10 17 10 84 10 41 10 47 S S i ia 10 08 10 11 8 69 7 18 8 89 9 87 11 06 11 18 8 11 9 49 8 16 11 9 88 8 31 g t P t W lt 88 K II IO A 41 7 4S lO U 11 8811 48 18 4 4 S S8 5 87 7 48 8 88 10 14 87 7 89 10 87 1 06 8 48 8 17 8 0T 8 88 10 81 80 5 89 6 81 6 88 1 88 8 UI0 88 7 46 8 48 6 88 8 86 4 47 6 48 10 14 1U8 De heer A C Wesenbagen heeft gisteravond te sQravenhage een voordracht gelioudeu over onze kolonie Buriname Hy betoogde in de eerste plsats dat de voortdareode achteruitgang dezer kolonie med te wyten was aan de bepaling van 1682 dat zy slechts met Nederland handel mocht dry ven dat was wel voor het moederland wel voordeelig maar voor de kolonie is het de uekblag gebleken De inwendig toestand ran Suriname deogde volgens spr in het fi eheel niet waarvan hy als de voornaamste oorzaken noemde de omstandigheid dat één party de ptaot ra purty er hit hoogste woord voert en dut alle energie verloren gaat door het steunen op de subsidie van bet nioedürbind Die subsidie zou spr aaamerkelyk verminderd willen zien wat best knn omdat de inrichting der kolonie vooral wat de ambtenaarswereld betreft veel te weelderig was Do vraag vau emigranten aanvoer naar Huriname werd door spr in deze zin behandeld Volgens mijn oordeel moet dè kleine landDouw iu de kolonie Buriname door den inlander worden geëxploiteerd alleen dan iikoloni aatin moge yk geeu Met een enkel woord stond spreker daarna stit bij de ontginning van gronden in Suriname en wees er daarbij op hoe sedert 1875 de gouddelving op den voorgrond id eplnalnt zrer ten nadeele vau den landbouw Aan de op deze rede gevolgde gedachten wiaaeling namen o a deel de beer Pyuacker Hordyk lul der tweede Kamer i u de heei Dr W P Uuyach De enquête over de spoorweg overeenkomsten door den Franschen oud minister Itaynal mdertyd gesloten ia op dit oogenblik iiet meest opmerkelyka van het weinij e dat te Parya aan d orde is De aanvankelyke etuiguuissen schynen niet bepaald gun tig maar t is moeilyk de waarheid te onderscheiden waar zooveel politieke haat en ver achtiuakingeu in t spel zi n Door de commissie yu o a Allaio Targé oud minister uit het kabinet Gambetta en Maurice f arrè voormalig lid der Kamer gehoord De eerste heeft wel een au e rede gehondeu mnar weinig ij uzegd dat ter zake dienende was Hy heloof de alleen dat Raynal vroeger een voorstander van de naasting der Orleansman ti chappij door den Staat wa geweest maar ala minister plotseling de verlenging der couceüsie bad voorgestaan Dit doet het bestaan van een geheim accoord vermoeden Barrès beschuldigde Haynal dat de e met Baïhaut die wegens de Panama zaak nog in de gevangenis zit de conventies bueft doorgedruven l ij zeide dat een veriftcatie der bo ken van de po trwegmaatsjhnppyen de gepleegde bedriegeryen nan t licht zon brengen By den terugkeer van de troepen met de muziek der K M kapel gister voormiddag vsn de R begraafplaats onts iond op het Nassauplein te s Gravenhage een opstootje 7 10 4 80 4 57 8 04 t U e io 148 1 88 1 01 1 08 1 18 6 86 6 09 10 8 17 16 3 80 6 41 8 S0 19 08 11 40 3 10 1 48 Door jongens werd met sneeuwballen gewoipen naar de soldaten en toen eeu hoofdn x i t een der belhamels wilde grijpm werd hy en de overige agenten ni eioowd door een troep personen onder wie een Jager De hoofdagent grefp den militair vast doch hy moest hem weder lo laten door bet opdringen van het lolk De politieman die zyn wapenstok bad getrokken en zich daarmede verweerde kreeg in t gedrang een paar slagen o het achterhoofd en t gelaat Het was Woensdf avond tosaoben 8 en 10 uren algemeen druk in de Diergaardelaan te Rotterdam om een uit bueeuw vervaardigd borstbeeld onzer Koningin Bewoners der D er nardeUan hadden voor eene illuminatie zorg gedragen waarby de Oranjevaan en de stadsk euren niet ontbraken vuurwerk werd tor opluisteriug ontstoken en de munschen rongen vaderlandscho liederen Toen tegen negeuen een lauwerkrans aan bet boratbeeld bevestigd werd was bet een groot gejuich Deze krnns werd door den heer Diedriks uit do Paradijslaa i als blyk van erkeotelykbeid aan den maker van het beeld vereerd By het Hanbren eo van de illutninatie had men bet ongeluk bet borstbeeld te breken Maar in het atelier van d heeren Haage Zoon had men er op gerekend binnen enkele minnten was een nieuw sneeuwen borstbeeld op de zoil geateld Het borstbeeld is vervaardigd door den heer Haage Jr en den chef van het atelier den lieer J H Kuijters naar het model van Teixeira de Matto Het Hollsndirhe Dames trio heeft te Brnsse een groot succes bebtiald De Petik Blea die zeer weinig gelykende portretten der dames geeit zegt dat hun succea wits d autart plus vit qu ü leur remarquable talent s alliait pour lea spect tenrs Ie charme d un physique des plus agiéables Miles Jannette De Jong et Annette Oorver pmasèdent one voix trèaclaire d une Booorifé nette et bien timbrée t mile Maria Bnyders sVst lévétée au public bruxellois comme une coutraltn d une abaolue perfection la voix tres étendne descend juaqo an tmit I émol g irdu nn timbre d nne rare pureté les contralto gliasant trop souvent au fanx mezo et aa sonoritè donuait une base excellente au trio fort apptaudi dans un programme do choix Ken der Hn land ch e liederea werd gebisseerd Uit Brussel komt het bericht van een belangrijken diefstal Zonldagarond werd aith t buis No 19 van den Boulevard du Midi aldaar niet minder dan 460 000 frc geatoleu Daar woonden de znon en de dochter vau den Sbdert een paar weken overleden bankier Cor leweener die aan zyn kinderen ongeveer een miUtoen naliet De beide crfgeonmen hadden de nalatenochap gedeeld de jonge man bad zyu derl in de hriindkast en de jonge dame het hare in een ebbonhouten kiat gedaan beide geplaat t op de lanpkamer van den o erledene Zondagmiddag gingen beiden nit De jonge dame kwam om half acht terug en vond toen het huis vol politieagenten onder leiding van een commiss iris Haar broeder Jules had toen hy thuis kwam de deur van het huis half open gevonden bet licht brandde in de gang Eerst dacht hy dat zyn znater thuis was gekomen maar toen hy in de slaap kamer van zyn vader kwam bleek de deur daar opeogebroken De kamer waa geheel in wanorde en bet kistje waarin zyn zuster baar vennoten bewaarde was opeogebroken Dit laatste bleek gestolen te zyn lu de wachtkamer 2e kl vau het station te Harderwijk had Maandi namiddag een woordenwistieli ig plaats tnsschen twee burgerperaoaen J D en H A by welkn gelegenheid eeratgenoemden met een bieiglas zulk een hevigen slag op het hoofd ontving dat hy bewusteloos ineenzouk 8 31 8 43 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 80 11 8 1 8 88 9 0S 4 46 4 66 6 01 6 09 6 16 7 0T 7 17 7 14 7 81 7 87 1 1 V 8 80 f 8 1 8 80 lft Sf 6 61 4 40 GOUD De politie waa spoedig op de plaats aanwezig torwpl heelkandige hulp werd verleend door di ii hrerJ J Knapa arts tehnrderwyk Door de Vereeniging van Nederlandscbe Soherpschntters ii te Hoorn en nationale schietwedstryd uitgeschrefea welke aal worden geopend op Maandag 24 Juni a s met een oelvuurwedstryd Datrna hebben roieowedstryden plaat tot des avonds 7 uur en verder zal dagelijks tot en me Zaterdag 29 Juni kunnen worden geschoten Er zullen 20 geweerhanen syn op één aistaad nl 250 meter Door de cNed Vereeniging tot afschaffing van sterken drank ia aan do reederijeo in Nederland een uitvoerige circalaire gericht waarin toegelicht door feiten encyfere gewezen wordt iu de wenachelykhaid dat aan boord vau schepen een sterken drank geschonken wordt Bij de circulaire gaat als bylaga o a een lijst van eenige der Ned schepen welke varen looder sterken drank aan boord een voorbeeld dat nit het oogpunt vnn veiligheid eu zedelykheid ter navolging wordt aanbevolen Aan het Scheveningsobe strand heeft zich een begin vau een y dara gevormd Met elk boogwatergetyde groeit die dam aan Men scbryft aan de N H Ct c De barometer beeft my in den laatsten tyd herhnaldelyk parten gespeebl Hy voorspelde verandertgk weer en zelden hadden we zoo lang standvastig weer by wees storm aan terwyl een volkomen windstilte intrad Miin vertrouwen in bet kwik heb ik dan ook geheel verloren Na laug zoeken heb ik einde lijk eeo onfeilbaren weeraanwyzer gevonden Hy bestaat eenvoudig uit een strik van touw die ik in myn tuin aac een b om heb opgehangen Hii wyst hts volgt aan Schoon weer als hy droog is on stil huigi Regen wanneer de 5trik nat is Veranderlyk wanneer hy nu eeni nat dan weer droog is Wind wanneer bij heen eu wper bengel Vorst wanneer hy bevroren ia Gy zult niet begeeren bij had dit gebod overtreden de 17 jarige inwoner der gemeente Scht en Jan Oodsboorn die Dinsdag 12 Februari j voor de Alkmuar cbe Hecbtbaok terecht slnnd wegens bet aannemen ran een mnutbiljet van f 10 van Klaas Boes wetende dat hetzelve door dezen door miBdryf verkregen was Het is uit het door ona gev even tnrslagder strafzaak Boea genoegzaam gubteken dat Wkl Jan Oudshoorn van al de snoode misdaden vaov cyn vriend beeft afgeweten doch te dier zake is hem niets ten laste gelegd n deze zaak werden slechts 2 getuigen gehoord nl Nic Boes gedetineerd en de Vries Rgkiveld wachter Na het booren tlnarvan liet bet O M het schelle licht vallen op het afkeurenswaardig gedrag van dezen jeugdii eu beklaagde die toch door eeo enkele mededeeling van de gruwelyke voornemens welke Klaas Boes bezielden de 3ohager moorden had kunnen voorkomen De eisch luidde l jaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr F H G van der Hoeven wees er in zyn pleidooi op dat deze beklaagde z i evenals zyn reetia veroordeelde vriend eigeolyk moreel defect is doch dat by met het oog op de hem bekende zienswyzR der Rechtbank in de znak Boes uitgekomen daarop niet verder xou ingaan Een andere vraa waa meende pleiter of de oorzank waarom d ize jeugdige persoon nu reeds zoo diep verdorven waa niet gezocht moeat worden in eene verkeerde c althans niet oordeelkundige opvoedingc In den breede ontwikkelde pleiter deze vraag en meende overigens dat nu den beklaagde niet ten laste waa gelegd wat trouwens ook onmogelyk was omdat de wet daarby geen straf bedreigt dat hy ibekend zyode met den aanslag die Nic Boes beraamde op bet leven van de Wed Bnte Qn Anna Beyers dit plan niet aan de bevo de macht had medegedeeld by nu ook voor geen ander feit kon gestraft worden dan alléén voor hetgeen bem werd ten laste gelegd n l het helen van een muutbiljot van f 10 dat door diefstal was verkregen en dat het verhelen van de misdaden die Nic Boea beraamd had alzoo geheel zonder invloed op het hem ten laste gelegde behoonle te blyven De Rechtbank bepaalda vervolgens hare nttsptaak in deze op a i Dinsdag Eerst het Haagsche Dagblad toen lOe MaaebodeK de laatst vooral even ouomgewonden to kennen dat minister Van Houten hnn vertrouwen niet geniet HetCeutr verwondert zich daarover niet Men heeft den heer Van Houten triomfantelyk binnengehaald omdat men in hem een bondgenoot begroette tegen het radicali8iM i jft nlgk méér nog dan een bondgenoot een man fan wien men zich zou kunnen bedienen om een groote conservatieve party in het leven te roepen Als wijsgeerf had Tak a opvolger wel is waar een minder aantrekkelyk verleden maar men hoopte en vi troawdet dat hy ten respecte van lyne nieuwe vrienden en ter wille van zyne pcMÏtïe daarmede wel ten slotte zoo breken Tegendit optimisme hebben wy hg herhaling gewaarschuwd eo in het byzonder de katholiekenaangespoord ge u al te groot vertrouwen te stellen in een politicus wiens beginnelen zoolynrecht staan tijgenover de ome Men lois terde met en ging voort mot het houwen vanluchtkasteeleo in den vreugderoes over denval van Tak al het andere over t hoofdziende Nu beroept men zich zelfa op T k tegen Van Houten omdat deze noch aU minister zyn denkbeelden wil prysgeven ËQ het Centrum c voegt er de weinig opbeurende woorden aan toe Ër beütaat alle vrees dat de teleurstelling nog grooter zal worden c Het Utr Dbl meldt Woensdag bier een boerenwouiug uit t byhehooreode getimmerten erf on tuin perceelen wei en bouwland staande en gele en te Wflverveen ter gezamenlijke grootte van 30 H A 27 A verkocht voor één gulden Ter verklaring hoe dat mogelyk is voegen WIJ aan dnz niededeeüng toe dat de boerdery gelegon is in het waterschap GrootMjidrecbt en do verkoop is geschied in de zitting der rechtbank ten verzoeke sa den penningmeester van dat waterschap Er in geluopen I De heer Oosthoek te Rotterdam die de dupe werd vnn de inbrank in de Zwart Janstraat lijdt daardoor geen direkte schad maar wel indirt kt Hy had iiamelyk verleden jaar gereclameerd tegpn zyn inkomstenbelasting en daar hy nog al eenvoudig leeft afschryving gekregen Nti het evenwel gebleken is dat er by beni f 35 000 viel te stelen zal de fiscus zich niet onbetuigd laten De heer C HorstraauahofF te Amsterdam vierde eergisteren zyn lOIn verjaardag Dh jubilaris die voor vyn leeftijd nog tamelyk kras is ontving in df n loop van den dag bezoek van zyn 30 kleinkinderen en 52 achterkleinkinderen Te Sloehteren ii bet schoolgebouw in vlammen opgedaan De brand ontstond tusschen Ie schooluren en greep zoo hevig om zich heen dat byoa iiiots kon ered worden De hoogbejaarde Berlynsehe hoogleeraar Ernst Cortius een van Duitscliland a beste archeologen is door botaing met een slede zwaar gewond Zijn tocitand is zorgwekkend De studenten zonden hem een Bdre om hun leedgBvoet uit te drukken TOOIsrEEXj Twee Wapens een klucht zooaN ou i wasgeannonceerd dat in Berlyo en Weeiien eenzeldzna M snrres behaalde dat in DnitscbUndin meer dan honderd vyftig schouwburgen tegelyk zal worden vertoond eu spoedig e fiOnden en te New York zal worilen opgevoerd werd gisteravond den Gouwenaars te genietengegeven en zy hebben genoten Waarom zouden zy niet f Doch een enkele ia teleorgesteld Niet door de mededeeliug van Tartaud dat FritzBouwmees er de rol van Haspels zou overnemen die niet komen kou wegens ongesteldheid want men heeft het byntt ain Fritz niet kunnen bemerken dat hy eens anders rol spee de Niet omdat een der spelers niet gegeven zou hebben wat eeo goed abteur gevfn moet want allen speelden voortreffelijk al hadden we graat dien Lorenz die met zyu loggp lichaam eu zyn lamme ton eens aan de wieg zou stooten gaarne door elkander gesch udMaar er zyu er teleurgesteld misacbien wel omdat zy gewaarsekwed waren i en Klucht te zullen zien Fritz Bouwmeester en Willem van Zuyten hebben bun beat gedaan en er van gemaakt wat er van te maken waa maar al ii bet een zwaar werk Van Maurik te lezen Janus Tolpc toldoet beter en Justus heeft met dit atnk te schreven meer lauweren verdiend dan Blnmentbal er voor bet zyue heeft gekregen Bet vergulde varkentje aai het einde van het derde bedryf bad zyn succes vooral te danken aan Mister Forsters actie en wy hebben ona afgevraagd of de klucht van den avond alleen door dal vergulde zwyntje moest worden bewezen Want het was een klucht van de zoovpelste raog een zwaard waarin geen staal genoeg waH i n de auteurs tzy hun vergeven hebben uiet geweten dat men voor h t brouwen van mee zoowel hop als honig nondig heeft Wie vergeet dat zyn scherts ernstig wezen moet beeft daarmede bet recht om te scbeïtsen terbeurd en het gelach dat hy verwekt moge bem al geen oneer brengen blyvende eere zeker nog minder De jonge Geleerde van Lessing is óók een klacht en het Ëprookje dat waar op myn Cfr scbyut van de Geneatet óók men vergelyke daarmede Twee Wapeosc en oordeele zelf Eenc regel ait de geschiedeaii vaa dien ma die een huiija op het ge boQwde lykt my aandoenlyker klucbtgehalte te beaitten dan Twee Wapenu waar an de volgende week door niemand meer gedacht zal worden Maar het spel waa voortrefièlyk van deu een zoo toed als van den audtr Bouwmeester als Bfirun von Wettingen eu Van Zuyien als Thomas Forster hadden een krans verdiend on wnar wy Tartaud zogen als Von Vinck arm en verliefd of beter gezegd verliefd van armoede daar geven wy hem gaarne de eer die hem toekomt en pryzen syo spel Hy beeft oui doeu dfoken aan meuscben die wy gisteren en ergistereu ontmoet hebben en morden eu Overmorgen weer ontmoeten zullen verliefd met nog wat Menscheu die Rudolf hoeteu verliefd Zbuder meer 7 n er niet veel en de wereld zegt dat zy by hot verloren gaan vau hun idealen of Ongetrouwd blyven of zioh dood schieten in bet buia van den een of anderen boacbwachter Brondgeest verraat steedn en Marie Vink zoogoed als Uika Haipeli hebben bewezen meesteressen over hun pol te zyn U ü H Predlkbeurtea MOORDRECHT N d ilerv K rk Zondag 17 Febr I89r s Vüorm 10 uur Da v d Meer v Kuflvler s Nam 2 uur Ds v d Meer v Kuffeler Doop hedienimt Buitflolandscli uv rzlcht Het iliigeUcho ministerie heelt door do verwerping van het araondemi ut Ciaucy weer eene ovei winning behaald l o discnsaiea over het ndrea van antwoord beginnen nu len iiiinate te orderen Zoodra uu ook de beslissing is gevallen over bet bekende amendement dat de heer Chamberlain namcQo de Tories en liberalen auionisteu heeft loorgesteld zal bet debat wel worden g iloten Dan kunnen eindelyk ook de wetsontwerpen betreffende Wnles en Ierland aan de orde worden gesteld Men zal dan meer licht verkry ren over de plannen van de ver sühillende partijen welke de regeerings meer dorheid vormen met bet oog op deu besliseenden atrijd tegt n het Hoogerbui dieu de regeering ua de afdoening der aanhangige wetsontwerpen zei aanvaarden Deze week nog zal duur du Uelgirche regeering bji de Kamer een ontwerp worden ingediend tot regeling van het kiesrecht voor de gemeenteraden De grondslag van bet ontwerp moet het algemeen stemrecht zyn ninsr met meervoudif e stcmiulbrooging De kiezers zullen naar bezitting hela tingen outwikkeliug twee of drie stemmen mogen uitbrengen En ptTsoiiOU die ten bepaalde doin iu het kadfs terrecht betalen hebben volgoni bot nieuwe ontwerp nog over w i vienle tem te besclnkkfii Uoeoudien f eldi de bep iling datslechti burgers die dertig jaar oud a en dru jiiar in een gemeente wonen bet kiesrecht bezitten terwyl volgens de tegeuwoordige regeling icdpr boven 21 jaar kieegerichtigd is Ue e afwykingen van het stelsel dat by de verkiezingen voor de Kamer gevoed wordt hebben natuurlyk ten doel um ceu evontneele hecrschappy der socialisten lu de Gemeenteraden te voorkomen of zooveel mogelyk tegen te houden De lïe gische regeering beeft mede gVbruik gemaakt vau den lagen rentestandaard om de 3Vi pCs schuld te vervungeu dooreen waarvoor slechti 3 pCt behoeft et ald te worden Reeds op 30 Juni 1893 was de t rmyn vervallen waarop de regeering wachteu moest alvorens 7y de 3 g pCts kou aflossen en het voornemen om daartoe over te gaan was al vroeger te kennen gegeven nu de 3 pCt Belgische achuld 102 noteert De conversie loopt over een kapitanl van DKK millioen francs een zóó aaozieulyk bedrag dat de rcgeering bet noodig acht de nemers der nieuwe achuld zekeren tyd te waarborgen tegen een volgende conversie deze mag evenals by de vori 4e kaeren niet binnen de eerste B jaren plaatn bebben Lager dan 3 pCt te gaan vindt zij ongeraden dmdal anders het beleggend publiek allicl t liever naar andere fondsen zou omzien Bovendien kan men thans nog de 2Vi pCtn cbald niet uitbreiden zooder het nominaal kapitaal er van te veel te vermterdcron De gevolgde weg ia altyd geweest lanf zame daling met pCt De houders der H i pCt zullen hun stukken kunnen inwisselen tegen nieuwe 3 pCt a pari zoodat de hoogere atnird boven pari hun ten goede komt Joarlyks zal amortisatie van Vi pCt van het gebeele bedrag der nieuwu tcbnld plaats fiebben vermuerderd met de vrygevalleo rente De uitgifte geicbiedt iu drie reeksen waarvan de coupons op ver bil lende dagi n vervallen zoodat de beleggers 6 malen s jaara rente kunnen ontvangen y verdeeiiug o ir de drie reeksen Voor de schatkist at dit ook het voordeel opleveren dat zy niet op enkele dagen voor zeer groote tomuien heeft te zorgen regeering wil bovecdlen de rente vrystellen van tie belaatiug op bet roeread vermogen welke binnenkort zal worden voorgadiageu Tenni wordt by het ontwerp d tent welke de Staat voor in geld geatorta lekerheidstelting vergoedt tok 3 pCt verlaad De Belgiacbe Kamer heeft reeds met nage tioeg algemeene stemmen bet ontwerp onveranderd sanKenoman dat 6Vi millinen fran jaarlgka als verlichUng van rentelast ten gc volge zal hebben Er reea eenig bezwaar wegQu i de acbade die de conversie toebrengt aan beo wier vermogen in staatafondseu moet worden belegd zooals minderjarigen instellingen van weldadigheid enz Maar de Kamer aiapte over dat bezwaar beeo dat bij elke oouveraie zich steeda voordoet Van meer beteekenis was het voorstel der aocialiati cbe leden om de G s tuiHioeü die bespaard worden nu al een wetielyke bestemming te geven nl voor eon pensioenkas vau oude werklieden Zy vreesden dat dat geld anders in het Congn avootuur lat verloren gaan De Kamor besliste echter mst 75 tegaa 3C stemmen dat iu een conversie ontwerp zulk een regeling over da bestemming d r gelden uiet thuis behoort De Senaat zat ook wel spoedig bet ontwerp aannemen eu dan heeft België 67i millioen sjaart bepchikbanr voor anderedoelemden Koning Krupp vau Eitsen moet naar than verluidt onlang den Duitschan Keizer de levering van al het beuoodigde materiaal voor de door Z M gewenachte nieuwe oorlogaachepen hebben aangeboden teg n den koateiidi u prya 4 ten einde by do tegen oordige malaise der yzer indnstrie a daizeudeo werklieden tan het werk te kunnen houden Een buitenkansje dus om zy bet ook ten koste van vele millioenen zoo goedkoop mo i lyk aan nieuwe acbepen te komen AU de Rykidag nu nög niet wil en ookmetde werklieden van koning Krupp geen medelyden heeft dan zit er niet andera op dan parlemenfsonlbiuding want de Keizer geeft op dit punt uiet toe Dat 19 verleden weck by zyn tweede profes aorale voordracht aan marine ufBoieren en andere genoodigden opnieuw duidelyk gebleken Wilhelm waa al eeu uur vóór den tyd op zyu po ït Om kaarten en modetien en wat h f lrder by 7yn voordracht noodig had gereed taleggen Hy spiak twee en een half nur en lichtte te keun zjjn bewerin eu met gegevens of aansobouwelyke voorntillen toe daaibij ook gebruik makende van de resultaten der nieuwste krygsbednjven lu bet Coaten en verrassende blijken gevende van eeu ateik geheugen De stott om was eveuaU den eeraten keer dnt de Duitsrhe Marine iu geen verhouding meer staat tot dt snel outwikltetde Duitrohe koo vaardyvloot en ook niet toereikend ia om alom in het buitenland de dasrgevestigde Duittchers te beschermen en Dniticblands rechten krachtig to doen r erlnedigen De Ryksdag moet het no maar weten De Chineesche vloot voor Wei hai wei bet niittelooze eener verdere t enweer inziende heeft zich aan do Japanners overgegerun Vol eiiH Japauauhe berichten via Hirusjima uf Jokohanm en Londen verschflen Dlnndag 12 li ebr eon chineesche knnonneerhoot onder witte vlag met een capitulatic voüratel van admiraal Ting wanrby deze tot overgave zich bereid verklaarde op voorwaarde van lytahehoud voor zich eu de geheele bpmanolng zyuer acbepen en ook voor de snidateu die nog enkele forten verdedigden Eu nadat graaf Ito d Japansche admiraal deze voorwaarden had aauKenomeo heelt volgens dépéchea uit Wei bai wei aan Eiigelsche bladen de formeele overgave werkelyk plants gehad Eeri t nu kan men daa do verovering van Wei hai wei met alle fortification itad en eilanden en de gebeele chineesche vloot ala eeu voldongen feit beschouwen en xal het overwinnend leger van maarschalk Ojama westeluk langs de golf van Petsjili kunnen voortrokken of wel zich weder inschepen om ergens hy Takoe te landen Te Sjanghai komen voortdurend groote scharen Cbineeache vluchtelingen aan die zonder do goede zorgen van bet Roode Kmia Mill gebrek eu ellende zouden moeten omkomen Ook de Europeanen van Tajifoe zlJn meerendeels uaar Sjanghai vertrokkeu De teruggeroepen chineehobeonderhandejaam yn Dinsdag te Nagasaki scheep ge aan om naar Peking weer te keeren maar Japan hondt vol bereid te zyn tot ernstige onderhandelingen zoodra Coina afgezanten stuurt met dergelijke volmachten Volgeoa bericht uit Tieutsin aan den i Standard c zal China daar nu werkelyk toe overgaan Op r ad der vreemde gezanten worden als nieuwe ouderhandelaari met afdoende volmachten naar Japan gezonden prins Kooog en Sir Robert Hart en Li Hoeng T jaog WATERGEDTUEN TE GOUDA s morgeoH Hoog tiaag U 46 8 11 12 15 8 40 1 30 9 55 2 42 11 07 3 43 12084 30 12 555 09 1 34 s avonds Hoog Laaff 12 12 52 9 17 2 06 10 31 312 11 37 4 06 12 31 4 49 1 14 5 26 1 51 1895 Zaterdag 16 Febr Zondag 17 Maandag Ih Dinsdag 19 Woecsdag 20 Donderdag 21 Vrijdag 22 SPRINGTU den 25eD Feb s ar