Goudsche Courant, maandag 18 februari 1895

33ste Jaargang Maandag 18 Februari J895 No 0686 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekkmg Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retain ELFUi VVAKI G Bollandsche uitgave n et 27 afb Prjïs 2 jjaldeo Ieder die aan de versebrikkelgke gevolgen vou deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering di het geeft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood Te Tcrkrggen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrl ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland mmmi mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaatst tWU 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nddd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k roet uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs 1 er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AlronderUjke Nommern VIJF CENTEN Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterknndigen Maandeiyk i verschijnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomnna Novellen Hlatoriache Verhalen Poëzti Allerlei Baadaela Logogrtef Bebua en en voor den zeer lagen prjjs van 65 CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Uoedkoopsie inaandsclirirt van Nederland P STOKVIS WATERREÜS UlTOBVUR s BosCH Cognac fin Bols f 3 40 da LiUr De OOaiVAO riN BOIS vu d SwléU AnnnviiM wordt saUvOTd In T nat l e bemuid fleHoheu tm e Ijltsr Inboud vooysleQ Tan hflt iMnt r n Pr P T yAH HAÏOOC BOOS Pro fll wh 4 f I 30 OlUlilud TWWjibuir kil P H J V WANKUM rma Wed P J MELKERT üosthaven B 14 Qouda Butme Knm Wollen Handschoenen A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam U Fl BEÜAttl Vor kra ilotkoera I lOir I 101 lOl 10111 101 5 S4 74 98 106 71 88 i 8 110 IsVi 44 100 1 V 8 67 TV 106V 447 I 760 68 lOlV 68 101 118 188 7B lOSV 101 146 jy 94 106 96 188 188 lOli 6 V 148 89 66 81 104 lOlV 1 1 98 i lool 9 v iiov 87 tr 812 188 108 100 1 V Hl 188 07 61 189 7 l Miiinun Cart Ned W S dila dito dito 8 dito dito dito UDXau Obl Ooudl 1881 88 4 ITAUI Iniokrij ing 18Si Bl 6 OoitBMB Obl in papior 1868 B dito iniilTulSSS PntiraiL Oblig met tioket 3 dito dito S Obl Oo Se Sorie 6 dito OeooDi 1880 4 ditobgBoth l889 4 dito bij Hope 188 0 4 dito in goud Ie 1888 dito dito dito 1884 8 tÊ n Perpet oliald 1861 4 TOEMU Sepr Oonr leen 1890 4 Qeo leeDing lerie D Oee teeninK rie U iSülDAra ElP fteo i obl 1882 5 Mixioo Obl Buit Sch 1890 Vmmuili Obl 4 oubep 1881 AlUTUDxM Obliuïtieo 1861 S i aotriIDUl Slod leoo 1886 3 l Nio N Afr HacdeliT Mod A andib Teb Hy Uertiemten OoilMMtMiiippij dito Arnli Hypothoekb paudbr 4 Colt Mg der Voritenl aand a Or Hypotbaekb paudbr 4 NederUndaohe bauk aaud Ked HandelmaaUoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypotkeekb pandbr 4 Utr Hypotiieekb dito 4 OoaTIKI Ooat Honi banlaaad RoaL Hypotheekbauk pandb t l AxEina Bqull typoth paodb S 5 V 6S Haxv L O Pr Lien oerl Hid UoU IJ 8poor r M aand llij tot Bxpl r St Sp aand Ned Ind Spooriregm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito i 6B 81 Znid Ilal Spwmii A H obl S POLIM Waraohau Weenen aand 4 aoai Or Euaa Spw My aand SBaltiaolia dito aand 108 loo vJ Vaatowa dito aand 5 latang Dombr dito aand 8 Kink Ch Acoir Sp kap aand 8 LoBOWo Sewaat Sp Uij oblig 8 Orel Yltebak dito oblig 8 ZlldWeat dito aand i dito dito oblig 4 11 AliUIia Oent Pao Sp ll i obl 6 Okio fc Nonb W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 DeUTor k Eio Gr Spm eert T a lUtnoii Oeotral obl in goud 4 LouiiT fc NaahrilleCert aand Uaiioo N Spw Mij lehyp o Miaa Kanaaa f 4 pot pret aand N ïorl Ontario k Weat aand dito Fenna Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp io goud S St Paul Minn kManil obl 7 ün Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O S Ok kBk Oan South Oort T aand Tik C B IIv k Nar Ie h d o O Amateri Omnibui My aand Eotterd TramiregHaati aand NlD Stad Anutardam aand S Stad Eottordam aand 8 BlMII SUd Antw6rpenl887 J i Slad Bruaaei 1886 8 HOKO Tkeiai Eogullr Qeaellioh 4 OoanXR Staataloening 1860 t K K Ooit B Cr 1880 8 8n Ji Sud Madrid S 1868 Var Nin Bel Hyp Spobl oerl 4 s APVERTEJITIfiN De ondergeteeketiden beiaigen hiermede hannen faartelgken dank aan allen die hun decer dagen blgken Tan belangstelling hebben Pgeren i QONDA0 GONDA Kliiit Qduda 15 Eebr 189B SGEBR TERWINDT gWaalsteenfabrlk anten I H JAARLIJK8CHB PRODUCTIE van 26 Uillioen Steeaen g s in li Fraaie Klenr Scherp gevormd üiimmtmit KtmIiUit Oonourreerende FrUien Qniotste Stoomiraalateenfabriek Nederlaud Q Traag PHj en en Monatera i WEDSTRIJD voor Minvermogende Kinderen mm i BFBXtllUMUIfBijBIII op Zaterdag 10 Febr ten 12 uur op At Tuifsingelgraclit nabij de Bogen Toegang tot de Baan Bogen ËNTBÉS 10 Ct ten Toordeele der armen De Commiseie A J IJSSELSTUN Azi W F MEIJER P KRIJGSMAN i Allernege bekroond met EereDiploma Gondenen Zilveren Medailles benereoB ËereDiploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s HygienicExposition èlatago 1893 ia het Werddberoemil Druim liorst llonii Exlracl MELIANTHE UIT 01 Macbinale Fabriek UE HÜNIGBLOEMa TAN H vanSchaik Go gevestigd te a Qravenhage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Meliantbe overtreft het is ONHERBOMPJÜLIJK het beste piiddel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONUIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeljt na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE beweien zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ct en f l met ge bruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Oravenhage V Verkrggbaar b j F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C BATELAND Botkoop B V WIJK Oudeaater HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTENBIER Bit de Klooaterbronwerj DB SCHAAPB KOOlt Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als veraterkend en gexorid wordt per fust en gebotteld geleverd doBr Cr j Heetman Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 E nil nt voor Goutia ea Omstreken Visitekaarten ONDEmOUmASTEH Rouwkaarten met bijpassende Converts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken ConrantDrnkkerij van A BRINKMAN ZN Haudolemerk die Hoest februikt uit de BUkken Trommel VIN N KATER en Co Gedeponeerd OBOyiSOEir Elk stukje heeft de vorm van een littende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjes i 25 Ot bg onu bekende Verkoopers PBMSCHE stoomvehvemj au Cheuilseke Wasseherij vu H OPPE HEIilER 10 Krutakade Bottardam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdeljk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zju de pryzen 25 gedaald Te stoomen goedereu als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week StoUwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voorschrift vail den kon Universiteits Prot Gehm Hèfrad Dr Harleu Bonn hebben sedert 50 jaren als TOTzachtend middel tegen hoesten heeechbeid en aandoening der ademinggorganen nitsteekende diensten wezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t byzondJer aanbovelenewardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geelo pikjes i 25 cent Alom verkrijgbaar WILldS Jb Co f te Amêterdam zullen uitgeven een rOLüSUtTGA VE VAN ZOLA s RoinaDtische Werken Het Land Het Dierlflke in den Mensch Hartstocht en Geld Oocter Pascal In 50 afleveringen van 32 pagina s voor slechts 15 eent de aflevering Met GRATIS PREMIE EEN PRACHTIG PORTRET VAN ZOLA De werken van Zola munten uit door de meesteriyke wyze waarop hjj deugden en hartstochten der mensohen beschröft en de natuurlijkheid waarmede hydit doet maakt dat wg met zyn werken mede leven Geen boeken zfln meer geschikt om de hedendaagsohe maatschappelgke toestanden te leeren kennen dan de werkeu van Zola 4 pCt PAirDBRIEVElT V W DB Pester Vaterlaadischer Ërster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BoveDgeaocmitd Paudbriovi D zijn ootninaRl groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van ball aarlgksohe GoupouB per 1 Maart eo 1 Soptsmber ea afloabaar a part door midde van halQaarlyksohe uitloting De Coupons ign thans en ook in ile toekooist vrij van bulasting volgens de Wet van 1889 Art 80 10 2g Ego evenals de Oit olote Paadbrieven betaalbaar te Budapest Weenen en te Amsterdam tonKantore van oudorgateekeudea tot den koers van den dag Btihalvti de hypotbeoair verzekerde vorderingen die teu grondslag üggen aan de aitgifte tid d Pandbrieven en behalve bet tot meerdere zekerheid van alle Pandbneren gevormde ipeoiale fonds van a i 500 noo sirekt volgens 94 der Statuten het geheele vermogau der Instelliog tot hun waarborg Volgens de Balans per 81 December 1898 bedroeg het Maatsohappelyk Kapitaal H 4 000 000 bet gewone Keaervefoods 4 001 698 38 het buiieogewono Reservefonds 8 940 856 58 het PeiiSioenfonds eigendom dor aandeelhouders 83 468 63 Te zamen tt 17 62ti 988 S7 Bovendien U de beurswaarde dor Bffocton welke de Instelling beait ongeveer 1 BKUUOOn ÖUldeU hoogqr dan het bedrag waarvoor iij op de balao staan uitgetrokken Volgons de wet van 1876 is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders v n Pandbrieven ingeschreven waardoor hun het reoht op rie hypothecaiie schuldvorderingen in de eerste plaats is gewaarborgd De ondergeteekendeo verwezende naar boveostaandD punten ontleend aan hun Prospectus van 19 Janiari l t heriohten dat zg voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Pester Vaterlftndisoher Erster SparcassaVerein tot den koers vaD den dag WËKTHEIM GONPEaTZ AMSTEEBAM Fsbroari 1895 Oosda Saelptrsdiak via A Baniuuil k lov De Verkiezing k e Dinsdag heeft de rerkiezing plaats voor twee leden Tan den Gemeenteraad Het geldt de vorvanging van twee zeer Terdienetelgke leden die beide onze gemunt nagenoeg gelijktydig zijn ontvallen door den dood De heer Van Bergen IJzeilltern had meer dan dertig jaren tting terwgl de heer Koning slechts een zevental jaren in de raad de burgerij vertegenwoordigde Hun heengaan waB een groot verlies voor de stad hun nagedlchimia zal zeker lang bij ons in eere bleven wegens den ijver en de belangeloosheid waarmede zij onze belangen ten stadhaize behartigden De kiezers welke thans worden gwoepen llMtsvervangers te zoeken voor deze trouwe Tertegenwoordigers zullen zeker begrijpen dat het zaak is om te zien naar mannen die op waardige wijze de ledige plaatsen innenei allen Waardiger houkt kan niet wo n gebracht aan de beids overledenen dan dat men de beste burgers kieze die op het oogenblik voor het lidmaatschap zich beschikbaar stellen In Icqnnis en ervaring zullen de besten onder de candidaten zeker achterstaan by hun voorgangers maar er ziJn zeker onder ons nog wel bekwame mannen te vinden die hen in liefde voor de gemeente evenaren en mettertyd sieraden van den Raad kunnen worden Wg gelooven dat de kiezersvergadering van gisterenavond geheel in dezen geest gehandeld heeft toen zy de heeren H J Nederhorst en Mr M M Schim van der Loeff met groote meerderheid tot candidaten voor den gemeenteraad proclameerde De heer Nederhorst die vroeger reeds aangezocht was doch toen meende zich wegens zgne zaken te moeten verontschuldigen zal thans over zijne bezwaren heenstappen indien het vertrouwen der kiezers hem een zetel in den raad opdraagt Bij begint dus reeds met te toonen dat hg hi heeft voor de gemeentebelangen Trouwens bet is bekend dat deze beer niet alleen groot belang heeit bij een goeden gang van zaken in de stad maar ook dat Djj op allerlei wgze de publieke zaak voor FEVILLETOX TEEUGGEEOEPEU DOO HÜOH 00NWA T Zoo WM Pauline miJDe vrouw Yam vrouw wat acibffonbeid en bevalUgtieid vaa peraooo betrof aea kind met betrekkiag tot haar beueveid onoutwikkeld iQf onderdrukt rerataud I en ik baar eohtgeooot een knebtig van liakende naar liefde kon miaaohien ten bugen laatata van baar winnen de genegenheid van een kind jegens eenen rader of van eenea bond voor JBSn meeater Toen mij die waarheid de volle waarbaïd helder en duidelyk werd toen ik aehaam mij nlat bet te aeggeo toen ging ik bggen achieien en weende bitter Zelfs nu ik allet wist had ik haar toeh nog lief Ik na ons hawelijk niet ongedaan hebben willen aakm Z j was myne vrouw de eenig vrouw die Ut ooit gewenscht had de mijne te noemen Ik fttda a ne belofte nakomen ik wilde haar beminnen tti Uafbebben Haar leren moest ten minste zoo Kebtkklg 1 0 als m ne zorg het maken kon Toch MfcoHe ik mn zelven dal ik met dien nilgeslapen Ilallasnschen dokter een appeltje sobillen zoo Hen moest ik opzoeken dat begreep ik terstond Ik zou alle bijzonderheden wel uit hem kragen Ik wilde weten of Pauline altfld zoo geweest was i of er hoop beatoDd dat het door den d on door euio Schim van der Loeft kent zal bet ons toesteminen dat zgn karakter en bekwaamheden een waarborg zijn voor richtige behartiging der gemeentezaken Met allen aandrang bevelen wij derhalve de verkiezing aan van de beide candidaten der meeting Ieder heeft zijn eigenaardige verdienste en beide zijn het vertrouwen hunner medeburgers ten volle waardig Wil men ze echter verkozen zien dan is het plicht te zorgen voor eene trouwe opkomst Ieder kiezer doe daartoe in zjjn kring wat hij kan Hg ig niet tevreden met het invullen en inleveren van znn eigen biljet maar gvere met alle macht voor hetgeen hij acht te zijn in het welI begrepen belang der gemeente Laat het niet van ona gezegd kunnen worden dat de gemeente schade lijdt en achteruitgaat teng olge van de lauwheid en onverschilligheid van hen die bjj haar welvaart het meeste belang hebben Stelt liberale kiezers alle persoonlijke quaestiën allo gegronde of vermeende grieven over andere dingen alle politieke verschil en standsvooroordeel op zij nu gy in een goede zaak kunt samenwerken Stemt allen a s Dinsdag met ons de kandidaten dei Kiesvergadering in Ons Qenoegen de heares il cj Nederhorst ra Mr M N l chlin vao der Loeff gestaan heelt Een man als hg met veel ondervinding in zaken die steeds in aanraking geweest is met menschen uit allerlei kringen belooft een uitnemend raadslid te worden Daarbij komt nog dat zgne speciale kennis van bet bouwvak eene aanbeveling te meer is Wel is reeds een deskundige in den raad maar het kan geen kwaad dat men in gevallen waar men voorlichting noodig heeft op het pbied der bouwkunde en deze zgn juist in de gemeentehuishouding zeer talrijk terecht kan bij meer dan één persoon zoodat de zaken van alle kanten worden bekeken Om zijn karakter zijn bekwaamheid en zijn speciale kennis verdient deze candidaat zeker den sleun van alle weldenkendo kiezers BINNENLAND Mr Schim van der Loeff kan in den raad een element brengen dat er op het oogenblik niet is vertegeainerdigd Na het overlijden van den heer IJzendoom telt men geen rechtsgeleerde onder de raadsleden en in een g meente als de onze kan die daar kwalgk gemist worden Bij tal van zaken is kennis der wette n dor rechtswetenschap een onmisbaar vereischte Om die reden alleen reeds verdient de candidatunr van dezen heer aller toejuiching Wanneer men an nog weet dat Mr van der Loeff als schoolopziener op de hoogte is van het onderwjjs dien belangrgken tak van gemeentezorg dan zal men het zeker met ons eens zgn als w j de verstandige keuze der meerderheid van de meeting roemen Er is gezegd de heer v d L is nog jong dat is waar maar behalve dat dit gebrek elken dag beter wordt heeft men de niet te versmaden kans dat wij langen tijd GOD DA 16 Februari 1895 Heden bad op de Tari ingelgncbt eene harUrydery plasty voor kindrrea van minvermogenden Een 176 tal aamfto er min deel Ieder der deeli emera kre i 1 pond ipek 4 pond brood ea 3 pond ryst ti rivyi er not hteediiigstukkeo en enkele dekens uitgereikt zolteo worden Oe Commissie beeft zicb vele moeite getrooitl oai dit feest voor die arme kleinen oo geiellig mogeiyk te maken een talryk pobliek fu in de omgeving om hieivan te genieten ileizier kunnen hebben van het nieuwe id Daarenboven verdient de aanwezigheid van enkele jon e mannen in een collegie alle aanbeveling In den regel is vuur voortvarendheid en geestdrift meer eigen aan de jeugd dan aan den rijpen leeftijd en den ouderdom oude heeren hebben wel eens een prikkel noodig die tot doortasten noopt en in onzen raad zijn er ongetwijfeld mannen van ondervinding en bezadigdheid genoeg om een jonger collega tot mentor te strekken Jeugd sluit bedachtzaamheid niet uit en wie den heer meegaande behandeling ooit weer terecht uu komen Ik zou dat zwoer ik mij seUen de waarheid wal mt hem krggen of het loo bem duur te staau komen Ik zou niet rusten voor ik van aangesioht tot aan geiiobt stond tegenover Caneri Ik zeide tot Fauluie dat wij noodzakelyk terstond naar Londen moesten terugkeeren Zij liet geene verwondering blgken bracht er nietf t an in maakte terstond hare toebereidseUn en was gereed om mg te volgen soodra ik bet verlangde Dat was ook iets dat ik mij aiet verklaren kon Voor toorer de dingen werktuigelgk gingen was i als andere mensohen Bij haar toilet zelfs by t pakken van haren koffer bad tg niemands hnlp noodig Al bare handelingen wareQ als van iemand die volkomen bij zijn rerataod is Alleen wanneer het onwerktuigelgke bandeli4gen betrof kwam haar zielsgebrek aan t licht Bg t aanbreken van den dag kwamen wjj if Q t Station Euston Wq hadden den ganaohen naohl gereiad Eao bittere gUmtaeh kwam mg op de lippen toen ik den roet op dan perron xette Ik glimlaehte bitter bg t oontrast tuasohen mgne gedachten van heden en die van een p a morgens geledM toan ik het vTouw e dat op zulk een tonderlinge wgie de mgae waa geworden hielp inatijgen en terwijl ik na haar Inateeg tot mg zelven laide dat na een leren ran volkomen gelak beginnen zou En toeh hoe hef zag het meisje er mt zoo la zg daar naaat mij stond op den uitgeatrekten perron Maar hoe zonderling stak die kalmte dia sohoone rustigheid dal geheele voorkomen van onvenohiltigheid af bij die drukte rondom ons toen de trrin al zijn paas era Het ootsnappen uit ja portierea Ooh ïuid ik d nevelen van ure ziel kanoeo vegra n en b kr kunnen makei wat ik wenschte Ik kon het niet gemskketyk met mijzelren eens worden omtrent hetgeen ik au beginnen zou Na versehillende plannen te hfbben gemaakt en weer opgegeven besloot ik Fanline te brvniten naar m ne kamers io Wal laatraal D e mensohen kende ik leer goed en ik was er zeker van dat men gedurende m ne afwezigheid goed voor haar zorgen zou want na eenige uren uitrust ns wilde ik terstond vertrekken om Ceneri te gaan opzouken Ik had van Ëdiuburinit eeoen bnef gHchrevao aan ro nen huisheer in Walpoleatraat waarin ik die goede mensohen verzocht had allea in gereedheid te brengen voor my en die zg verder te verwaonten hadden Bovendien had ik gesebreven aan Pri ai la mgne oude getrouwe ea haar verzooht bg onze aankomst tegenwoordig te z jn Ik waa overtuigd dat zg allea over zou hebben voor rague ongoUkkige vrouw We reden dus naar Walpole straat Alles was in gereedheid voor ons Priscilla ontving ons met groote nteitwsgieri heid Ik zag tcntood dat zü met Pauünp a roorkomen zeer ingenomen was Nadat we een kop thee gebruikt en iets gegeten hadden verzoeht ik Priscilla om mgne rrouw naar hare kamer te brengen teneinde haar de rust e doen genieten die zjj zoo noodig had Pauline ale een gehoorzaam kind ftond op en volgde het oude aenseb Als gg mevrouif terecht geholpen hebt Priscilla zeide ik kom di weer bg mi ik heb n iels te zeggen tPrisdlla verUngdb zonder twjjfel nIeU liever dan dat wlint ik begreep dat ag brandde van verlangen iela van mjj Io vemeBui aangHUda a n onvac Het programma der orkMtversenigiag Eiipboni luidt alilis Tr uerm r h Pr Chopin ScblammerliedHrStreich Orchester H Hofmaaa 3 Trio IV op U fttr Kanoforte Violine and Violonoell L v Beetkovw a Allegro eon brio b Adagio e Thema vos Varinciont i Der Kinder Chriatabend goarrnngoerd voor StrjjkUrcbe st door Kioh Hofmann Niels W Uad 1 Die Weihnnohn Qlocktn II Kind Jwua ward lor Welt gebraobt iflang met Orobestbegeloiiling Kind Jeaoa ward tnr Welt gtbraohtdu aoL von Sflnd errettal auf Stiob nnd Hou bei duokler Naehi der Hdbe war gebettet Der StLrn do b lubt van BiomalgroM dar Ochae fca at des Kindei FoH Halleluja Eind Jetas 1 Ermlns diob Seele kraak uad aatt vergias die bittren lilohmeneal eind Kind sraiand in Davids Stadt nm Trost tflr alle Herten Zam Kinde laait una wallen bio nnd werden Kind in Qeiat und 9inal Halleluja Kind Jetosl m Der WsUiuaobiabaum SiBsngi UuMik IV Tuna drt kleines MUekea V Gut Naebt J Hajda Fr Chopin Allegro Mseetoao EaraU ded n fcf XXIate Concert voor PiaaoiorU mtt b t leiding van orcbeat W A Uosart Mennetto en Finale AlleE ro Spiritoso uit deBymphooie No 2 Ed Patere 7 a Ballade in Q voorPiano b Etade De Concert op 2 voor Piano A Haasalt Si oieaaa j taie ktai je volemU t 8 Abendlied B Sohauana MediUlion Qonnod L Staanf Viool iolo metbegalsiding van Orcbeat 9 DaatasherTriump Maneb Carl R iaao i Da Memorie van Antwoord van den ainiitar van oorlog op bet verslag over ds gewersn wat beaft de Tweede Kamer bereikt waoht buwtilgk maar ik stuitte den stroom vsn hare voorgenomen vragen Zü Mg waarsoh nlijk aan mfja gezicht dat ik baar niet bgzomler veel goeds had mee Ie doelen Zij ging zitten en luisterde zooaU ik baar renocht had our m ja verhaal sender B j in ds rede Ie vallen Aan iemand moest ik teu minate mgn veitnawea schenken Die goede oude kon ik vertreawea dat wist ik zy ion m n geheim nletrondkUppen Detkalve vertelde ik hear alles ten nieste nagenoeg allea Ik iHgde haar voor zoover ik datdoen kon draaieletoc slaod van Pauline uit Ik deelde haar made al wal ik in dien korten lijd had ondervonden eo m kon herinneren en ik verzoohl Priseills om mgoeotwil g durende nljne afwezigheid de vrouw die ik lief had te bewaken en goed voor haar te zijn Z j baloaMa my dat en daarna ging ik op de sofa liggen ea etiaf veraoheiden uren Des namiddags zag ik Pauline weer Ik vroag baar of zg het adres ook wUt van Ceneri ZjJ sAudde van ncn Bedenk a eena mlja liefste teide ik Zg legde baar jnen vinger legen beu aark fd Ik had al opgemerkt dat denken heaa zaet veel moeite koelte Tereaa wist bel wel ulde ik m kaar op da weg te helpen Ja vraag bet haar Maar z j is niet meer hier Paulina waaiganK niet Ie zeggen waar s is f Nogmaals schudde zij bcpelooa bet booU Ug zeide asg dat hg in Oeaive woaad lelde ik Weet gi de straal somsr FMtagnH