Goudsche Courant, maandag 18 februari 1895

j 6 66 7 10 e 8 8 43 40 11 08 U l 6 03 K ff 41 ff 6 10 9 a i4 ff 17 10 01 ff 8 88 7 80 8 BS 03 10 10 u ao 11 H 8 60 3 48 4 10 4 45 5 81 7 07 1 1 I M 4 56 ff 7 17 MO f I OS ff 7 S4 l 5 0 ff 7 S1 ff 3 10 4 08 4 40 5 15 5 51 7 81 M M DIN 1 A A e OO U UA lO lS 11 3818 15 1 38 8 16 8 46 3 43 4 16 4 48 i l 7 7 8 01 M 10 18 1 44 ff 4 48 7 01 ff 1 4 ff ff 7 11 10 30 1 68 ff 6 7 S0 ll 10 88 8 04 ff tff 7 8 10 41 S 0 ff 6 0 7 81 1 Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wlnlerdienst 1894 95 Aangevangen 1 October TlJd van Greenwjcii fOTTl S1 11 11 1 01 1 11 1 11 KOTTIRPAM lt ail i41 7S il 4 45 87 50 7 IS S lt S7 11 06 U IS Voorb 5 54 N dL d5 6 Z Ze w 0 Bl Kr 14 Z T 1I 6 1 Onudt 807 508 18 68 10 1810 58 18 0318 468 80 S 46 8 16 4 134 48 5 80 6 47 7 48 8 S6 10 1 U T E C H T 6 O U D A IUtlMht 88 7 60 68 11 34 IS OS 1S 60 8 10 3 80 3 68 4 43 5 80 38 8 0 8 508 18 1 MWoerden 58 8 11 10 1811 50 1S S5 3 48 4 18 6 47 11B S U I1 üudawiier 7 07 8 1 10 14 4 84 8 1 Goud 7 80 8 38 a 84 10 81 11 08 I IS 8 10 4 37 6 80 7 01 8 41 88 AII8TIID U a O U D A AmiUrduiWp 1 10 8 15 5I 11 S5 11 8 8 55 4 S6 4 36 T U Qnd 7J I O 10 44 18 18 1S 4I 8 50 ISO 5 63 8 81 Hut s is a is t s 10 0711 87 ia 4i is ti i sg 1 57 4 ss i ss s st 8 417 43 OI Di UTIlïOHT t d i 8t 40 7 l 1 0 I Sl lO Ot 10 18 10 65 18 48 8 88 t Sl S 18 4 47 6 83 5 67 7 46 8 88 10 14 hbv 5 10 8 54 11 0 8 S7 6 87 7 5 10 S7 WMidn 6 5 7 0S 8 18 10 80 11 17 8 46 S 07 6 05 5 46 8 17 8 07 8 55 10 35 VtlMkl 8 18 7 88 8 85 8 418 10 51 11 46 l iO 3 08 3 SS 3 50 5 8 8 81 8 35 8 S8 S U 10 58 e O II U 1 1 H 8 T i H end 1 40 8 81 10 08 10 55 18 8 81 4 47 6 88 7 46 10 14 AwttnUm Vp 7 5r lO 1 56 1S 1 l 1 40 6 41 II M 11 11 Da heer J da Viuer hoofd eener Opeob School t BarliflDWOude rerTolde op Dond 14 Febr de ipreekbeart in de rereenigioK WinterlesiD nf te Berg Ambftoht De door hem Toorgedriigeii norelle EeDU bekeeriogsgeschiedeniic Van P He riog mocht zeer de aftodacht boeien en werd door ieder toegejaicht Ookde bedragen rau den ipreker eo den heer J 6 Bettink wekten ree genoegen De kaï der ijscïab te Stolwyk acbijnt onuitpnt iyk te zgn want uauwelgki is deeene weditrgd geëindigd of de bettuursleden staan alweer met hunne vlagi en te zwaaien met een yrcr en eene nauwgezetheid akof ze t vandaag voor t eerst van bon leven deden Na badden we een wedatryd voor mannen op korte baan Wat een verschil van weer Dinsdag of nu toen tolkens woedende soeeuwbnioD en vandaag byna altyd en vriendetjjk sonnetje 16 deelnemers hadden zich voor den wedstr d aangegeven De prys vno f 40 werd behaald door H Van Oostrora van Sloterdyk de Isie premie f 20 door P J den Boer Tan Wateringen en de 2de premie f 10 door J j gendgk van Haaitrecht De vereeniging De Werk man te Waddingaveeo die bg ziekte weekgelden uitkeert san de leden hield in het schoollokaal aan de Brug hare gewone jaarlÜk che rergadering De ontvangsten over bet afgeloopeo boekjaar bedroegen f 907 82 en de oitgaven f BI 7 86 w dai er een voordeelig saldo was van f289 96 In kas was f 1964 05 dus sloot de rekening met een batig saldo van f 2254 01 Het ledental steeg in het afgeloopen jaar van 134 tot 152 De prys van 80 golden Vrijdagmiddsg uitgeloofd door de gsclnb te Waddinxveen voor eene nationate hardrgderü werd gewonnen door den heer Kingma Niettegenstaande het Try koude weder bewogen zich honderde belangstellenden op de gereserveerde banen Reede gernimen tgd was te Aiuatenlam vatsch ailvergeld in omloop hetgeen nok al spoedig de aandacht van de justitie getrokken had £ en scherp onderzoek werd ingesteld dat met goeden uitslag bekroond werd In hechtenis is genomen zekere J Th Both een man die in de Eerste Lanrierdwarestraat 8 een sigaren winkeltje dryft welk zaakje naur het schyOt slechts voor de lens werd uitgeoefend want winkelvoorraad was uiut veel aanwezig Wel werd daarentegen een zoogoed als volledig stel voorwerpen dienstig om ratsch geld te maken in beslag genomen Tgdens de hoiszoeking in het slgarenwinkeltje geschiedde werd Both ten huiae van agn ouders in de Jacob v n Lennepstraat gearresteerd Hbt c Donderdag was door dn ysclnb Tliialfc te Krimpen s d liek een schoonrydenj voor paren nitgescbreven Ër dongen 8 paren mede het aantal ponten bedroeg 3t De Iste prys met 28V4 punten werd behaald door W F de Jong en M E de Jong oit Polsbroek de 2de prys met 22Vs punten door W Schippers eo S van der Heul uit duze gemeente de 3de prys met 29V4 V oi door H van der Heul en O Kaptein uit Baastrecht De Tweede Kamer der Staten Generaal in tot hervatting harer werkzaambeden byeeogeroepen tegen Diusdt 26 dezer des namiddngs ten 3 ure Als een byzonderheïd meldt men uit Woerden dat by een h rdrydery op schaatsen om teveusmiddeïen en brandstoffen waaraan 82 personen deel namen de 81 jarige D Zniderduin nog medened Hy was by de 41 eerat afvitllenden die allen een half hectoliter steenkolen kregen I SO 7 6 8 40 os KMrincht 7 St 47 Mieawerkerk t 7 i 4 a p u 7 M a oi l tt d m 7 7 i 10 li ftttriiB i I OI it T il OimU 1 10 v Vinnrlntk I K 11 V JtMidnokt I i 6 M S l I St 6 11 7 4 eoij G V T IOt lt o i g7 io 4i li u it ai it ii Z r U T 4I M 11 01 l ot BI K1 UI f l U I 4inr T li l i H d I d l Oi U IO 1 17 f 1 10 Twnb 1 07 0I 11 I li Volgens mededeeling van den heer B L Tjdens telt de Tweede Kamer onder haar leden 14 voorttandars van graanrecbten Pr Dr en hu Ct kOodsdienst en wetenschapc waji detitel van de voordracht te Rotterdam in Irene c gebonden door ds L R Oldeman predikant by de Remonstrantscbe gemeente van Gonda Maar het is niet vreemd dat men in die kringen waar op godsdienst prys wordt geatelJ aich gaarne hierover uitspreekt Immer i godsdienst en weten cliap worden vaak voorgesteld als elkander vyandig en vonr wie godsdienstig willen zyn is het pijnlyk telkens tu veroemfu dat men dan den naam van wetenschappelyk mensch moet prys geven Uit den aard der zaak viel het spreker niet uioeielyk de stelliug te bewyzen dat elke schrede voorwaarts door de wetenschap moest leiden tot belaogryke hervorming der godsdienstige voorstellingen Dit leert ons reeds de oqde Griekscfae wereld dit leert ons immers ook wat in onze Cristelyke wereld is ge cbied na en door den voorui gsng van de natuurkuodifce en letterkundige wetenschappen Men zat misNchien zeggen maar de godsdienst heeft zich allyd scbrup gezet tegenover de nieuwe nitspraken der wetoupchap wanneer het die gevaarlyk achtte voor h tt geloof Denk aan wat Beuedictus Spinonn geschiedde en aan Galilei en aan Balthasar Bekker met zyn Betooverde Wereld Toon waren toch godsdienst en wetenschap vyandig Kerkleer eo wetenschap ja maar kerkleer in immers iets anders dan godsdienst De laatste is een groote schat Nu moge wetenschap wel eens de aarden vaten breken waarin wy onze schatten bewaren maar die schatten zelvon nooit En de godsdienst kan slechts voordeel grypeu uit de resultaten der wetenschap Gelooven en weten stoeien niet rerbtgelobvig sainfn zy ar teiden te zemen aau den geesteIl kon mensch Na de pauze droeg spreker den Pelgrimstocht Waarheid voor door Honigh uit het Noorsch vertaald Het Huf van cassatie te Rome heeit het vonois van den Kranschen kapitein Komani ter zake tuF spionnnge vernietigd en de zaak teruggewezen naar het Hof te Genua Het duel tnsscben Hubbard en den zoon van wyten maarschalk Canrobert blykt tnoli te zyn doorgegaan Hubbard werd vry zwaar gewond eo de doctoren deden daarop het duel staken Door Gedeputeerde Staten van Znid Uollund is aan Dykgraaf en Hoogheemraden van Delf land ingevolge de wet van 1855 een bevel gezonden tot het uitvoeren van werken aan Delflarids zeewering Oykgraaf en Hoogheemraden van Delfland hebben nu aan Gedepu teerde Staten een brief gericht waarin zy o a opmerken d t voor de bestuursvergadt riug an het Hoogheeuiraadachap die aanvat kelyk was bepaald op 7 Februari doeh verdaagd is tot 18 Februari reeds sedert 2ó Janutiri ter indivuiug en behandeling gereed liggen de vooistellen tot bet maken eener ateeuglooiing tegenover de Kei er traat te Scheveniogon en tot Terbreeding der kunstmatige zeewering van straudpaal 111 117 een en ander overeenkomstig het rapport van den ingeniear van Delfland O o U D 4 II IS ilO bt i 11 01 11 0 u ie 11 8 IS 11 01 ll t 51 10 17 10 S7 10 94 10 41 10 47 lO OS l ll 9 18 07 g 4s g 8 U 6 18 SS 1 38 4 17 10 10 lO lill SS U 4S t SO I Wy zullen bcbryft faft bestuur op bet oogeoblik niet betwist ou ut Gedepu t eerde Stateu rechteus vry z jn om het oogenblik voor het uitOeelen van bevelen ouder de Wet van 1855 te kiezen wauneer zy zulks dienstig achten zonder Jaarby te behoeven in acht te neiuen eenige consideratie zelfh niet di d t voorstellen tot verrichten der beoogde werken bij het waterschap roeds feitelyk asn hangig syn of op het poni staan van kracht te worden De volgende motie is door de aotirsv kiesvereeoiging la Ouderkerk a d IJtel aangenomen De antirevolutionaire kies vereeniging Nederland eo Oranje c te Ouderkerk n d IJsel spreekt bare bli dscbap uit over de terugkomst van dr Koyper eo ayne wijding aao de politiek met vertroowen steunt zy zyn bezielenden tryd roor de Calviniatiscbe beginselen Dankbaar voor hetgeen onze parig aan Mr de Savornin Lohmnn verschuldigd is ziende op zyn huidigen stryd roor de meer alge muenecbristelyko heginseteD der anti rev party wenscht zy hem toe dat door hem staande op bet program versterkt en behouden még worden voor onze party wat mogelyk is betreurt zy de democratische elementen in onze party die de landnationalisatie als een anti revolutionnir redmiddel aanbevelen Openbare vergadering van het Comité voor Gemeenteraads Verkiezingen De Voorzitter de heer P J Bellaait opende de vergadering en deelde mede dat ds onder Voorzitter wegens ongesteldheid verhinderd was Allereerst herdacht de Voorzitter die mannen ui de bh van Bergen XJzendoorn en Kouing waarvoor nu twee plaatsvervangers rooAsten gekozen worden hy wydde eukele woorden aan het vele goede wat zy voor de gemeente gedaan hadden en hoopte dat hunne opvolgers die gekozen zouden worden die voetstappen zouden uavolgen De iSecretaris de heer D Uuyter leest daarop voor Art 14 van het r glement luidende Zy die ter openbare Vergiidering verscbynen moeten kiezers zyn van den Gemeenteraad ij gehouden de presentielyst te teekeneu en hebben zich te gedragen naarde oorschrilten vau het Reglement van Orde hetwelk bg de opening der vergadering zal worden voorgelezen Het luidt aldus Art 1 Elk kiezer mag voor iedere vacature ééa candidaat voorstellen mits die door twee aanwezige leden worde ooderateund Art 2 Het bespreken der candidatuur ia geoorloofd de Voorzitter is echter verplicht den spreker het woord te ontnemen indiende bespreking iu hatelyke pcrsonaliteileu mocht ontaarden Alt 3 B volstrekte meerderheid van stemmen wordt de candidaat geproclameerd By geen volstrekte meerderheid heeft een tweede vrge stemming plaats zoo ooodig wordt na de tweede stemming de candidaat gekozeu uit de twee die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd By staking der stemmen wordt de oudste ih jaren geproclamt urd Art 4 Bedatikf ii voor eene eventuee e candidatuur wordt iiift aangenomen en kan alzoo geen storing in de Verkiezing te weeg brengen D rop werd oiergegaan tot bet noemen van natnon De heer H J Nederhorst werd voorgesteld door den heer A van Veen eu ondersteund door de hh Ë Kortonoever en H Straver De beer Mr M M Schim van der LoeflE werd voorftefcteld door den heer Dr A tan IJsendyk en ondersteund door de hh G X de Vooys en G van Veen Az De heer C G Spit werd voorgesteld door den heer B Steeosma en onderstenod door do r de hb H Straver eu A Thim Geen namen meer genoemd wordende wrd de candidatenlyst gesloten en tot bespreking der candidateni overgegaan 4 50 6 84 4 67 5 04 1 l U 6 S0 6 4S 1 45 S SO 1 55 S 08 a o a l6 8 48 1 44 4 10 e O U S i U IO 11 10 De heer Van Veen deelde mede dat hij zeer Jcort zou zyn overtuigd als hy was nat het genoeg bekend was hoe de heer Ne derhorst steeds bad medf werkt tot den bloei van Gouda t welk bij een warm hart toi draagt lang bad da heor Nederhorat gMarseld eene Candidatour it aanvaarden ter wilU cyoer zaak ook spreker achtte het aoodig ia de tweede plaats oog oen deskundige in den raad te brnogen die met den heer Destiog en den gemt ente arcbitect eea bonwkoodig commissie koo uitmaken Daarop nam de beer Van IJaendyk het woord om de door hem voorgestelde Candidaat te heeprekeo Spreker gelooft dat de heer Van der Loefi ymt de geschikste man is in den raad daar hg als jurist de eenige zou zyn ten tweede is hij als schoolopziener met schoolzakeo vol komen op de hoogte wat niet anders dat het oodcrwys ten goede kan komen Ook is hy een degelyk flink en bekwaam man ea dit is in het belang van Gouda De beer Steensm beval daarop de heer pit nan die doordien hg en man van zaken was die geheel onafbankelyk was jaist in den raad op zyn plaats zou zyn Daarop werd tot stemming overgc san eo verkregen de heeren Nederhorst 60 Schim van der Loeff 52 en Spit 13 atemmtu terw 4 blanco hiljetteu en 4 biljetten waarop slechts een naam voorkwam werden ingeleverd D Voorzitter uit de stemming bemerkende dat de hn Nederhont en Schim van der Loeff met groote meerderlieid gekozen waren hoopte dat de ontevredenheid onder de kiezers vergeten zou zyn en dat ieder zou trachten aan de hedenavond gestelde Candidaten de overwinning Ie bezorgen Buiteolandscli Uverzlckt De Duitscbe Rgksdag beraadslaagde gister over het voorstel tot byeeoroeping van de internationale mnntconferentie De conservatieve afgevaardigde Mirbach graaf Herbert Bismarck en dr Lieber van hst centrum verdedigden bet voorstel Bartb vai de vrijziouige vereeniging en de sociaal demo craat Schonlank bestreden het pe rykekanselier verklaarde dat hy beniid is m overwegiug te nemen of muC de andere belanghebbende staten maatregelen zyn 1 beramen om een verdere daling van de waardv van het zilver te oorkomen Door den bekenden Frauscben ood mioistet en afgevaardigde René Goblet ii een Toorstel ingediend om de wyxe van verkiesiug der Kamer te herzien om van den serutin d ar rondissement het stelsel van kleine enkelvoudige kiesdiatjicten terug te keeren tot dea serutin de tiste groote meervoudige districten Dit zou de vierde maal zyn na de grond wetsherziening van 1875 dat in de wyze van verkiezing verandering wordt gebracht Aanvankelyk bracht de serutin d arroudis sement te veel conservatieven te weinig repnblikeioen in de Kan er ten gevolge Tan plaat selyki invloeden De serutin de liste son een breeder opvatting bnluigen en der regeering meer stenn verschaffen Doch in de dagen Tan Bonlanger in 1889 keerde men tot den serutin d arrondissement terug om den generaal en zyne vrienden te weren of tenminste niet te groote OTerwinniag te bezorgep Thans moet de serutin de liste weder worden ingevoerd om de regeerirtg in staat t stelten krachtiger op te treden Het is zegt de Temps c of men eeniteke zich ziet heen en weer wentelen op zgn bed l f t hij op de eene zyde dan verbeeldt hy zich dat hy op do andere altijd beter en ge makkelijker zal liggen ll T IM 11 Het ergste is dat de eene zyde si even gemakkelyk of ongemakkelgk is als de andere want de pgu ia geen gevolg van de wyie van liggen maar van de ziekte De meening dat de eene wyze van verkiezen beter is dan de andere zegt bet Journal des Debate eu dat een verandering den toestand verbeteren zal is eigenlijk dwaasheid Een Kamer door den scrntin de liste gekozen heeft een merk wurdige g lgkaoiil met MDe die door deu ntaiin i vnoAvmxMiA werd afgsTurdigd fin na km m Q heneren dat in groote dietrieten wwir de kiexer op meer dan epn candidaat hun atem mogeo nitbrengen minder gebeefat lal worden aan locale belangen a de aitolag meer in OTereenitemming lal tgn met de heerwjhende meening afdoende verbetering geeft bet toch niet Het i oale de Tempse egt Ali erin Prankrjk iet blijkt niet gued te ifln wyt men dkt aan de wet al die gewyiigd u dan wordt het wel beter Maar na de wjiigiog blgft de terbetering ait omdat de oorzaak der kwaal elders ichuilt Geen kieawrt 1 er een kieaerecorpe toe brengen goede afgetaardigdan te kieaen all by dat corp geen bewf heereoht Tan hetgeen door het landtbelang wordt geëiwht In de Doiteehe per wordt nogal ophef gemaakt tan een ferbetering in de relatie ta Khen Rusland Dait hl nd on OoBteorflk Mag men sommige meedeelingen geleo eu dan wil de jonge Ciaar een anderen koers geven aan ayn bnitenlandacbe politiek doch niet om in de eente plaats uniloiting bjj Engeland maar bg de twee aodet e Keizer Htaten te loekeo Ja men gaat at spreken van een verbond tuaschen de drie Keizerrjjken zooal dat van 1872 77 bestaan heelt en na ter vervanging van de Triple Alli ntie die in 1896 afloopt De sKranz Zeit bevat een artikel waarin van é laatite tamelgk breedvoerig melding naiit gedieakl Op den voorgrond wordt gesteli dat in Rusland tegenwoordig hoe langer hoe minder animositeit tegen Duitachland of het Drievoodig Verbond aan den dag komt Daaruit wordt afgeleid dat de Ciaar onder haodhaffing v n de goede betrekkingen met Frankrgk sonder echter aan een FranscbRoasiscbe alliantie te denken de oode vriendKbap tnischen Rusland en Dnitschland wil lateh herleven en die uitstrekken tot OostenrjjkHongarye gelgk in de dagen van het Drie K iaenverbood Daarom zoo vervolgt de Petersbnrger eorrespoadent zgn beschonwingen aan welke da Kmn Zeitnng bijzondere waarde sohgnt te hechten behoeft de Triple alliantie niet formeel opgezegd te worden Ook met Italië geigk met Engeland wenscht de Gzaar op goadeo voet te blgien en dat levert ten opzitbte van Italië zeker minder bezwaren op daa ten aanzien van Engeland Maar alle politiake alliantiën hani an af van de tijdsomstandigheden en vervormen zich met deze Zo is ook het D ie Keiwrs erbond nooit opgeaegd doch langzamerhand kwam bet Drievoqdig Verbond zijn plaats innemen als be wavrder van den Europeeschen vrede tot men eindelijk in Enropa bespeurde dat het DrieKeiaersvorbood had opgehouden te bestaan Buland meende toen door de Triple alliantie bedreigd te zyn doch men is daar te lande siods wel tot het inzicht gekomen dat die alliantie alleen den vrede wilde dienen zonder ieBand te bedreigen Op gelgke wgze zon nu gaandeweg bet Drie Èeizersverbond kunnen herleven tot men allerwegen besefte dat het Drievnndig Verbond vanzelf had opgehouden te bestaan De Indép de beschouwingen der Doitache pers besprekend zegt dat men zich nog moeiIgk een bepaslde opinie vormen kan over deze dingen maar de teekenen zgn er wel die op aaowere aansluiting van Dnitschland en RnsItnd wgzen De gebeurtenissen in Frankrgk de laatste president criais vooral hebben in Petersburg geen 1 te besten indruk gemaakt oodat de liefde voor La France er aan bet Hof niet op vooraitgaat en nu de TripleAlliantie stervende is om misechien niet meer ta herleven Igkt de nieuwe politieke combinatie niet zoo onwaarschgnigk Maar de alndép c acht bet toch geraden om nadere meer betronwbare berichten af te wachten Bg de beraadsltging over het Engelsche adres van antwoord op de troonrede stelde Chamherlaia de leider der unionisten een amattdement voor luidende Het is strgdig met het publiek belang dat onder leiding van da miniatera de Igd van bat Parlement beitaed wordt aan wetsVooMelleo die volgens da verklaring van de ministers zalven geen kans hebben wet te worden terwgl er vooratollen zgn aangekondigd die ernstige wgzigingen in de grondwet medebrengen waarover Se beslissing van bet Parlement onmiddetiyk moei worden genomen De miaister van binnenlandache zaken verklaarde dat de regeering zoolang zg bet vertroowen van het Lagerhuis heeft de taak haar door de kieiers in 1892 o igalegd zal liitTuaw u Rageering en Parlement in Engeland beiden hebben thans het hunne gedaan om Keir Ha ie en consorten met betrekking tot het Ttaagstok der werkloosheid tevreden te stellen Het Huis vereenigde zich Woensdag met bet Toorstel van Sir William Harcourt tot hel benoemen v n eene commissie welke verslag zal hebben uit te brengen over lo den omvang taa de nooddruft die tengevolge van werklooaheid thans in den lande heersoht 2o de htvoegdheid door plaatselgke overheden te daaar sake bezeten en 3o de maatregalen Ik mndtn kunnen genomen worden om door Terandering in de wet aelve of ia de toepassing daarvan bet bestaande euvel te lenigen De Begeering vereenigde lich selfs met een amendement va Keir Hardie waarin aangedrongen werd op bet zoo spoedig mogelijk inleveren van een voorloopig rapport Buime Kmue in WoHen Elandschoenen A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam 16 Torkrs lotkoer 101 Sl 101 103 4 3 1 M 74 l 7 88 106 10 78 7S SS I S8V 110 7 44 100 as 7 0 l 80 101 6 loiv SIS 1S8 108V 101 146 877 Vi 84 106 188 188 101 A BiV 51 6 146 6 SIV 85 81 104 01 108 108 loo 100 7 loo 13 136 J dil 6ii IV 18 u 10 71 110 18 S18 188 lOS loa 103 104 1031 188 188 losV i V 87 51 61 tisosaLAHD Cert Ned W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3 KoHOAa Obl Ooudl 1881 88 4 iTAUB InHhrjjving 1868 1 5 OosTSKa Obl in papier 1888 5 dito in zilver 1888 6 PoaTuoil Oblig met tiekst 8 dito dito 3 tvsl AND Obl Oost 8 Serie 6 dito Oeeons 1880 4 dito bij BothLlSS 4 dito bü Hope 1888 80 4 dito ia goud lêsa 1883 8 dito dito dito 1884 6 Smmji FerpeL ubuld 1881 4 TCUBIJ Oepr Conv Imo 1810 4 Oeo leeoing rie D dee leeuioK wri U 2uiDAra aap Iteo v obl 1S 8 6 Uiuoo Obl Buit Soh 18 0 VsNBZUILA ObL 4 oubep 1681 A asTSaDAM Obligstien 1881 8 EonaanAK Sled toen 1186 8 NlD N A fr UsudeUv und A eud b Tsb Uij CrtiSo Uuw L O Pr Lien eert 6 CiSD Holl lJ Spoorw Hij und Mij lot Kzpl V St Spw und K Ind Bpoorvegm Mad NmI Kuid Airik Spm und 6 dito dito dito 16 1 dito 6 TAUB Spoorwl 1887 8 A Kobl 1 Zuid lul Spwmij A H obl 8 PoLBK WarHbsu WMuen ad 4 RosL Or Sum Spw Hij aud 5 BdÜMhs dito nd Futow dito und 6 Ivsog Dombr dito nd 6 KsnlÉ Cb Azow Sp k p und 5 Lowwo SewiMt 8p M oblig 5 Oral Viteb k Jilo oblig 6 ZuldWnt dito und 6 dito dilo oblig 4 HMBllAA Oeot Pu 8p Mij obl 8 Cbie k North W pr C v und dito dito Win 8U Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v k lllinoi Ceetral obl in goud 4 LouUv fc NubvilloCerLv und Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miw K 0H V 4 pol pref und N Tork OnUrio k West und dito Penn Obio oblig 6 Drogen Clif Ie bvp in goud 6 at F 0I Minn fc M nil obl 7 Un P e Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 O MADA Can Sottth CeTt r nd Tan G Ballw fc N v Ie h d e O Am terd Omnibu Mij und Rotterd Tr mwegMut und NlD St d Amsterdam und 3 SImI Botlerd m und 8 Blieu Stad Antwerpenl887 8 8ud Brunei 1886 8 HoNO Tbeiu Segnllr OeullHb 4 O0 TBNR 8ta t leeniBg 1860 6 K K Oo t B Cr 1880 8 Spahji Stad Madrid 8 1888 Var NsD Bes Hyp 8poM oerL 4 I NQEZONDEN Stadgenooten De Commissie voor werkverschaffing acht het baar plicht u mede te deelen dat de 50 werklieden die bg haar ia dienst zgn heden over acht dagen hnn ontslag lulleo krjggen indien geen aanzieulgk bgdragen vóór dien tgd bg haar inkomen Hoewel haar wenscb is vervult om die 50 personen tot het einde van deze maand werkzaam te houden valt bet haar bitter hard die personen nn te ontslaan nu de winter nog zoo streng is en de werkzaamheden oog op zicb laten wacnten Wie van o stadgenooten wil de Commiasie nog in staat stallen die werklieden nog eenigen tgd voor armoede te behoeden Ruim 1 200 ia daarvoor wekelgks noidig Dat wordt das nog oen groit bedrag maar als alle nn nog een bgdrage schenken die tot dusverre om welke redenen dan ook daaraan geeo gevolg gaven dan gelooft de Commissie dat hun f voorbeeld ook nog navolging aal vinden qj hen die reeds meer dan eens de beurs voor de werkverschaffing geopend hebben De Commiuie verwaaht dat deze laalata poging in bet belang der werk looien niet zonder succes zal bljjven dat haar mede stadgenooten het h irt op de rechte plaats hebben en zullen benSsn dat gaan edeler werk denkbaar i en meer tot zelfvoldoening stemt dan bet lijden vso zgn evenmensch ts versachten Voorts deelt de Commisaie nog mede dat zg in het bezit is van eenige vademen kachelblokjes welke zg gaarue tegeo billgke prgs van de hand sou willen doen Stadgenooten welke door het koopen van deze kachelblokjes het goede doel wensohen te steunen orden verzocht daarvan kennis ta geven aao de heeren C V Tongerloo Qroeneudaal P W Kamphuijzeo Óonwe en i A Donker Raam welke heeren zich tevens bereid vreklaren om de bydrageo in ontvaogat te n men DE COMMISSIE mmta mamsmÊsmmamaaaisiBMmÊB BurgerlUksn Stand OEBOREN U Febr Cornelia ouder L van Wingerden en J C Urbaoua OVERLEDEN 14 Febr J Vogk 78 j 10 B Stevens 55 j 11 m en M Cap tgn boiivr van J Mes 59 j Hoordrecht OBBORËN 8 Febr Maarten oud rs P Tnijnder en A de Wilde OVERLEDEN 12 Febr A van Kranen burg 8 m Hftaitreoht OVERLEDEN S Q Kompeer 6 w M van den Hoek 8 m VlUt GEBOREN Qerrit Bartns ouders P A Wenk en B Muilwgk OVERLEDEN J Boere 8 d WATERQEDTOEN TE GOUDA 1895 smorgens s avonds Hoog Laag Hoog Laag Maandag 18 Kebr 1 30 9 55 2 06 10 31 Dinsdag 19 2 42 11 07 312 1137 Woensdag 20 3 43 12 08 4 06 12 31 Donderdag21 4 30 12 55 4 49 1 14 Vrjjdag 22 5 09 1 34 5 26 1 51 Zaterdag 23 5 43 2 08 5 59 2 24 Zondag 24 6 16 2 41 6 39 3 04 SPRINGTIJ den 25en Feb s sv ADVERTENTIËN i zy dje ieti te rorderen hebben renofrer sthaldigd xgu een den boedel en de nelatenachap Tan den Heer FBA CISC VS GIJSBERTVa van de PAVOOBDT in leren Koopman in Qoad en Zilrer gewoond hebbende te Qouda on aldaar 3 Febrnari jl orerieden worden rerzocht daarrau vóór den 15 MAART a a opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den NoUria Q C FOBTUUN DROOGLEËVER ie Oooda mnm mmm Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en fiewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van LeeriinKen wier plaatsing men met den Isten April 1896 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAIJ 26 FEBROABI 1895 des namiddags ten vgf nor Voor verdere bizonderheden wordt verweaen naar de aanplakbiyettea Namena de Commissie J H VAK oiE VOOKT Séerttarü Gouda 12 Febrnari 1895 Een ware Schat voor de oogelnkki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau g ELFUI WARIKG HoUandscbe uitgave met 27 afh Pros 2 fjniden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland OPENBARE ERK00Pn6 te GOUDA op MAANDAG 11 HAART 1895 daa morgana ta elf nran in het KolBehuia sHauo aan da Harkt ten ovarttaaa Tu daa Notaria a o FOBTOUN DSOOQLBBVKB van No 1 Ban goed onderhouden WOONHUIS SLACHTERIJ en ERF aan da Zeogatnat ta Omida wük O no 42 verhuurd hj da waak voor ƒ 3 No 2 Een goed onderhouden WOONHUIS ERF en TUIN met alianderlük BOVENHUIS naaat het vorige perceel aan da Zengstraat te Oouoa wgk O no 42 ea 48 Verhuurd tot 1 Hei 1896 het Benedanhoia voor 240 per jaar en het Bovenhuis voor 2 75 per eek No 3 tot 5 Drie BUIZEN en KBVBN io de Stoofsteeg te Gonoi waarvan twee met afzonderlijke Bovenhuizen wgk A Nn 78 79 79a 796 en 80 Verhuurd bj de week no 78 voor f 3 no 79 eo 79o voor 3 75 00 19b en 80 voor 3 85 No fl lot 8 Drie HUIZEN en EBVBN in de Speldemakersstaeg te Oouoa wjjk O 00 47 48 eu 49 Verhuurd bjj de week u 47 voor 1 de heide anderen elk Toor 0 90 No 9 tot 14 Zes HUIZEN en BRVÏN in den Vogeleniang te Gonoa wjjk H e 63 65 67 69 71 en 73 Verhuurd bg da Week no 63 65 en 67 elk voor 2 nr 69 voor 2 05 no 71 voor ƒ 1 90 en no 73 voor 2 En no 15 tot 19 Vjjf flüIZBN en BBVEN in de Geuzenstraat te Goooa waarvan 2 geheel nieuw wjjk L na 54 56 63 64 65 en 66 Verhuurd bjj de week No 54 56 voor 1 75 nr 63 eu 64 elk voor 0 86 en as 65 eo 66 agu terstond ts aanvaarden De perceelen zjjn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uiao en op den dag der veiling van 9 lot U una te betichtigen Nadere inlichtiogen zgn ta bakoman tea kaotore van voornoemden Notaria FOBTUUN DROOGLEEVER te Goou Openbarj Verkoopiagf te GÜUDA ten overstaan van den Notaris O C FORTUUN DROOGLBBVBB Op MAANDAG 18 HAART 1895 dea ma geos te 9 uren in het KolBehnia iHAaaoMic aan de Harkt van No 1 Een ruim ingericht WOONHUIS ERF en TUIN aan de Westhaven ta Goooa Wgk B No 195 Te aanvaarden 1 MBI 1895 Bet huis bevat 6 Kamera Keuken 2 Kelders zolder aa No 2 Een goed onderboudao HUIS en ERF aao de breede ijjde van de Karuamelk sloot te Gouo Wjjk R No 502 Terstond te aanvaarden No 3 Een HUIS en ERF in dsVlamimstraat te Oonoi Wjjk O No 373 varhunnl bg de week voor 1 No 4 tot 9 Zee aaast elkaadar gelegen perceelen BOUWGROND elk braad 3 50 Heter vooraan in de Heerenkade in de Korte Akkeren te GouDi Kadastraal hekend in sectia No 1569 groot 6 Aren 30 Centiaren Terstond te aanvaarden No 10 Ben MOESTUIN of peread BOUWGROND met SCHUUR in de KorU Akketea te Gouda Kadastraal bekend in seetia I No 785 en 1449 te samen groot 8 Aren Terstond te aanvaarden En No 11 Een HUIS aaria BROODBAKKERIJ ERVEN en GHONO aas daa Langen Tiendeweg ts Gouda Wgk D No 48 met eene uitgang aan de HontmauagraehL Ta aanvaardto 1 HEI 1895 Da peicaeleo zün de 3 laatate werkdagaa vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag vaa 9 tot 11 nian Ie beiichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris FORTUUN DROOGLBBVBB toOotiDA