Goudsche Courant, maandag 18 februari 1895

Dinsdag 19 Februari J805 33s e Jaargang No 6587 601IMHE GOHMT MieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prys 1 er drie maanden is ƒ 1 26 franco peipost 1 70 Afzonderlijke Nommer VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst rau 1 5 regeld i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gy die Hoest icebrulkt uit de Blikken Trom nel VAN N KATER en Co Gedeponeerd GRONINGEN Ëtk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjes k 25 Ct by onze bekende Verkoopers Haudolenitirk FBANSCHE STOOMVERVERIJ Chemisch Wasscherij H OPPË HEIMËK 19 Kruiskade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning p der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit roor het atoomeu en rerren van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van plnohe maatels veereu bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alïe goederen hetz gestoomd of geverfd wordeh onachadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Gouds Seelpendruk vta A BaiNUUK fc Zoo In OU Uljet un de Kieien gericht iaeene drakfoat gealopes Men leze op den 20n regel in bet tBBSTlfVBt niet Beituiri derQemeente HET COMITÉ Terstond tievraagd EEN FUNK KiD ermeisje itgen hoog mIuib Wisbrun Liffman Maikt 136 Ken jonggeh MAN de ayood aii 5 nur Try ignde zoekt een AVOIÏDKAUTOOE of zag zich gaarne belast mei Schrijfteerk aan huia Adre letter B aan het Bureau dezer Courant OpeaTjare Verkooping te ÜOUDA op DINSDAG 19 PEBBUABl 1895 des morgens te 9 oren aan het huis wflk K No 252 lui de Peperstraat van Benen goed onderhouden INBOEDEL grootendeels nagelaten door den heer P VAN ALTENA Mevr de Wed W STOLWIJK e a bestaande in Staande en draagbare mahoniehouten en andere MEUBELEN en HUI8BAAD een antieke PENDULE en eene grootepartij gouden en zilveren Toorwerpen waaronder een gouden OORIJZEB Noord HoUandsch model zware iWeren PRESENTEEKTKOMMELS en JUWEELGN Daags te voren an 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris Q 0 FOBTDIJN DBOOGLEEVER te Gouda Opealare Verkooping jl De Notaris JUj J P MAHLSTEDË te E Bergambacht is Toorne 4I 3ÊÊB P Woensdag 20 bruari 1895 des voormiddag ten 10 ure n Hmberge van JACOB ZUIDEBVLIET op dorp Stolwjk in het openbaar te ver opaD HET HUIS geteekend A no 43 met IRVE an QBOND staande midden op Stolwijk rekt van de straat tot C O van den Berg b lend oo t J van lk west Th Bonter Kad Sectie C no 24 groot 1 Are 30 Cenaren Grondlasten over 1894 f 3 95 Te aanvaarden 1 April 1895 tiOP FDIKE OUDE GEITEVEE Merkt NIGHTCAP Vorkriigbaar bij PEETER8 Jz K 6 bewiJB vaa oohtheid is ciiohet en kurk steedB voorzien van Hen naam der Firma P HOPFB M NB Jbaaofom Agentuur hg de Firma Wed BOSMAN te Gouda m SCHIEDAMMER Wnt 4 kaats tamjiiiBi tMn Jukt RknnuWi UrnUl tartoiü faterPawExpeiler Vit aasMkstlMiiamiUDtaireadantweD s ÜItfaker PainlxpeHer Vit j 4 a il iedar bniagüzin Ier Fl l M aa 7e oaat aa f 135 de lasck TaeikaB4aa k 4a jMeata AMttiatea an bu r ld BSoktn t a te Rettai am Te Gouda bj A WOLFF Markt A I44b en DE LAAT en VAN SON apothdier Markt OPENBARE 7EBK00PIS6 De Notarii J P MAHmXEDË te Bergambacht ïb ToornemeDB op MAANDAG 25 FEBEUAEI 1895 des moi ena ten 11 uor in Het Schaakbordc te Gouda in bet openbaar te verkoopen lil llIS geteekend 132 en 133 met AANBEHOOREN BxTT e erx G roxid staande en gelegen aan de Nieowe Haren te GOUD A strekt van de Nieuwe Haven tot AnTj van DBK STm belend C M Klhijwbo en J A Akbsz knd Sectie B na 230 1289 1290 en 1291 groot 1 Are 36 Centiaren Te aanvaarden 15 Apnl ISQa ï Inlichtingeo geeft genoemde Notaris L van WAÏÏKUM Alle dagen zyn roorhandeD V Ë R S C U £ ZOUTE bollk SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEM en fijne Tafelbeschuit GOUDA LANGE TIENDEWËG TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 uitgezonderd Zondags te oonanlteeren ran 10 tot 5 nur OËVKAAGD tegen MEI een nette DA GnEID Briefen Bureau dezer Conrant Orkestvereeniging Euphonia GOUDA Directeur de heer J H B SPAAN DEBMAN EERSTE UITVOERING op Donderdag 21 Febmari 1895 s avonds half 8 uur in de Zaal Kunslinin tier kieleil Ons Genoegen HH KonttUe ende leden hebben vryen toegang met twee DBmet U H Leden der Sociëteit lOns Genoegen hebben toegang voor 0 60 en hunne Dames voor 0 50 de persoon Niet leden der Sociëteit en der Orkestvereeniging tegen betaling ran 1 Dames en Vreemdelingen tegen betaling van O 50 Zeer Nette Gesteendrukte NAMAAamS worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn VAN UmU VOOR FJ GeMFi KTËRA4D g ehouden 15 Februari 1893 in de Sociëteit ONS GENOEOEN Tol Candidaten voor de verkiezing op a s DINSDAG 19 FEBRUARI zyn gesteld de Heeren H J Nederhorst SM Mr M M Schim van derLoefif die dlxoo met den meesten aandrang worden aanbevolen Namena het Comité P J BELLAART Voonitter J D RÜIJTER Secretans Gouda 16 Febraeri t89S P S Het Stembureau is geopend a e Diuadag van des morgens 9 tot des namiddags 4 anr ËZÜÏMGÏMGÏÏi Betaalt geen H j Cent voor een HIG lAR zoo gg deze thans in het Depóivaii A HILLK Lange TIendeweg D k 25 eren goed van qualiteit kunt bekomen voor 3 cent als dat Q tot heden toe in Gouda alt d voor s Cent gekocht heU H M Wilhelmina Koningin der Nederlanden 3 CENT Overal wordt meê geconcurreerd m Waarom tot fieden toe met fijne SIGARBy niet t f WTLJ S Ci te AtnêUrdam zullen uitgeven een rOLKSütTGA VE VAN ZOLA s Romantische Werken Het Land Het Dierlgke iu den Menach Hartstocht en Geld Docler Pascal In 50 afleveringen van 32 pagina s voor slechts 15 cent de aflevering Met GRATIS PREMIE EEN PEACHTI POETRET VAN 20LA De werken van Zola munten uit door de meesterlijke Wyze waarop hg deugden en hartstochten der menschen beschryft en de natuurlykheid waarmede hg dit doet maakt dat wg met zgn werken mede Uven Geen boeken zgn meer geschikt om de hedendaagsche maatschappelgke toestanden te leeren kennen dan de werken van Zola j l W Allernege bekroond met EereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hjgienic Exposition Chimgo 1893 is het Wereldberoemd Druiven lJonit llonig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIOBLOEMc vm H van Schaik Go gevestigd te sGravenhetge Geen middel is ot kan worden uil vonden welke de Melianthe overtreft het ia OHHEBBOEPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDÉtlJK de strengste hoest en veronderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat har uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebrniksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Hechtbank te Gravtnhage WW Verkrflgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Uarkt Gouda A BOUMAN Moordmld J O RATELANO Boaihiep B V WIJK OudewttUr BINNENLAND GODDA 18 Februari 1895 Kaar wy vernemen ia in eene gisterenavond gebonden vergadering van de Centrale R K Kiesvereenigiog tot eandidaat voor de Provinciale Staten vacature Mr A A van Bergen Uaen oom gesteld de heer C P W Dessing Raaddid te Gouda Bg de uitvoering van de Muziekve eeniging sSophoniac zal zich doen boor n als Solist voor Piano de heer Jacob F van Zotphra b n veos in het Trio van Beethoven alaVioloneallisl alsmede de hh Spaanderman Piano en M A van Zntphen viool Op oitnoodigiog vau bet bestuur der Harddraver vereenigiog Eendracht maakt macht f had Zondag een Sledevaart plaats Te een om verliet men Gonda om even buiten de stad over het ys Bodegraven te bereiken Onderwei sloten zich nog enkelen by het gezelschap aan Boodat de stoet tot 26 beipanningen aangroeide Van Bodegraven ging men naar ienwerbrng bet was op de Ryn een prachtig gezicht die 26 arren waaronder er Tier met 2 paarden bespannen over het ys te tien gaan Eere aan H H stslhonders ti Gouda die zoo flink medewerkten om deelnemers en toeschouwera genoegen te verschaflen Door de politie alhier is opgevangen een lygerkleorige bond bastaard bazewind ree witte punt aan den staart bles voor den ko en witte borat Hg was voorzien van een lederen balsband en stalen ketting Terug te bekomen tegen betaling der voedingskosten Aaï de Zaterdag te Lekkerkerk gehouden bardryoery op een baan van 600 meter met en keerpunt namen 18 persoben deel Di Ie prgs van f40 werd behaald door S D van der Schaaf te Gronw in 1 min S i aec de 2e prga f20 door P Smits te Strgeo in 1 min 9 i sec de 3e pri s f 10 door J Smits ta Stnjen in 1 min ISVi r imie 15 door T Zglslra te Gronw in min 14 sec Aanmoedigiogspremiën ten bedrag van 12 50 wenlen uitgereikt aan J Anker te Stolwgk J Heide te IJselmondo en C Speksngder te Ouderkerk s d IJsel FBVI LVETOI TEEUGBEEOEPEH DOOR HUGH CX NWAT M Zij keok mg d in stomme verJegeuhsid Ik luchtte iaar ik begreep dat tl myn vrageo uvci gefB wai Tiadeo ratMSt ik hem eobtar Ik wilde naar Oenèfe Ah de man dokter wis zooaU bij v gA bad moeit h duT al bekend e d A la ik te Oenère geen apoor TM ham vinden koo zon ik n ar Tarin gaan Ik MAM Paaline bq dv band Ik ga Toor eeoiica dagen van huii Faulina Oq bt tt loobag hier ïederzal rriendelijk roor asijn en PriaoitU zal urgen dat u nieta ootbreekL fOoed Gilbert htmam zy ucht ik had btar geleerd mg Gilbert t noemen Ka nog eenige initi uoties aan Priaoilla gegeren te hiMma ging ik op reis Terwijl de vigilante wegreed kaek 3c naar boren Faaline stond voor het raam fu hare kamer en keek naar mij Hgn hart sprong op van vrengde want ik meende in hare oogen ieta tt bespenren van den weemoed dien man pleegt to hebben bü t afMheid nemen van een goed vriend Misaehien verbeeldde ik het mij si chta maar dewijl ik tot dusverre zoo iets nog niet had opgemerkt wat die uitdrukking in Paolina s oog ten minste eenige looat voor m f op mVH reia Ba na op weg naar SMi Ondanks het gnre weder was er veel belangstelling waartoe de prachtige baan op d rivier de Lek bet hare bgdroeg Klaas Boes wegens den dubbelen moord tf Schagen tot levenslange gevangenisstraf ver oordeeld is daartoe naar de bgzondere strafgevangenis te Leeuwarden overgebracht Men schrgft uit Amsterdam By den heer Bottenheira wonende san de Heerengracht is gisterennacht een bedrag van f 800U a i baukpspier en f 300 aan specii uit de brandksat op het kantoor gcit ileo Di dief hoeft zich waarschynlgk in dm ooravond toegang tot de woning verschaft daar noch aan de buitendeur noch aan den achtergevel van het huis iets bijzonders wat te bespeuren Op de deur van de brandkast waren enkel krasaen merkbaar en op den grond werd een gieren haakje gevonden De justitie doet onderwek maar heeft reden te gelooven dat de dief reeds de wyk heeft genomen naar hrt buitenland Het bleek dat de dienstboile de avonds bezoek van haren vryer had gehad het verhoor dat deze beide personen ondergingen gaf echter geen reden op hen eeoigt verdenking te vestigen Te Haarlem is giaternacht te Vj nur eene hevige bland uitgebroken bij den winkelier iij schoenm en laarzen J H van Denrsen aaii de Zgistraat hoek Zoeteatraat No 53 boven bewoond door den beer M O de Kenter wethouder dier gemeente In den tyd van eenige minuten stond bet perceel in licht laaie zoodat de bewoners zoowel beneden al boven zich slechts met moeite hebben kennen redden De beer De Kenter heeft zich aan beide voeten gebrand en is ter verpleging naar het St Ëliisbetba gastbuia overgebracht Het gebeele perceel is oitgebrand de beleu dende zgu behouden maar hebben veel wateracbsde bekomen Ruim 3 Hnr was alle gevaar voor uitbreiding geweken De brand is ontstaan in bet kantoor achter don winket Vele zaken van waarde het eigendom van den heer De Kan ter en van de gemeente zgn verbrand alleen heeft de eigenaar eenige geldswanrdige papieren gered Van andere zgde wordt ons omtrent dezen brand gemeld Nadat de wethonder De Kanter en zyn beide dienstboden zich met levensgevaar lanps de trappen hadden weten te redden keerdedieente nog eens in het brandende gebouw terug om een kisije te redden Dit gelukte Qenère naar il dottore Ceneri I ZESDE HOOFDSTUK Onvoldoende ntwoordcn Ik reilde zoo snel als de atoom m voeren kon naar Qenève Daar aangekomen begon ik mij terstond tr informeeren naar dokter Ceneri Ik had gehoopt dal bij gemakkelijk te vinden zon i n Uit zijne woorden had ik opgemaakt dtt bj praktiseerend geneesheer was die tid Indien dat bet gevat was moesten vele mensehen hem kennen Maar of hij had my misleid of ik had hem verkeeM verstaan Verscheidene dagen lang informeerde ik mij links en reohts vroeg overal rond maar niemand ter wereld kende den man Ik vervoegde mg bij allo dokters van de plaats maar geen vm allen wist iets van zulk eenen eollega Ten laatste begreep ik dat hg epo gefingeerdeh naam had opgegeven of dat Geneve niet zijne woonplaats was Hoe onbekend een dokter ergens mag zgn sommij e van zgne beroep geoootOQ in dezelfde plaats kennen hem tooh wel Ik besloot naar Turin te gaan en daar mijn geluk te beproeven He was op den avond dat ik jdIj voorgeaomen had te vertrekken Ik ft anlde nog wat rond met een beklemd hart mqielvea opdringeada dat ik te Tann meer saoces zon hebben n ik een man aau de ovenijdtf van de straat zag rooi an Daar mij lijn gebeele roorkomen bekend ToorkwaA stapte ik de straat over om hem meer van nabij te zufr T waa gekleed in t gewoon oostunm van een Bqgils m Q op rfia ik lUeht das rtrat dat ik mij fer bit dtefa ten koste ran hevine brRodwondea Mn d beide beoDBO en bat gelut Om de beenen t kanoen verbiaden nioestun da aehoenan Ti da Toaten worden geeoodeD Soa schat tau RaDteekeniDgeD omtreDt geatWDtezikoD door den beer De K sedert ja Mti mei groote moeite verumeld eeb schat dk hem door ign mpdaraadaledeo vaak wen biagd en waaruit door ben menigmaal wer l g pQ ging verloren fZga toestand is o het oogenblik Try beTfedtgend fUit een p roeel op den anderen boek Tau dt Zoeteatraat gelegen dal door den brand Wird aangetast moesteo drie kinderen eii t ee Trouwen door da ramen worden gered Dp vrouw waa door den achrik verbysterd en wilde zich laten rerbranden De heer K moost haar met gewald loirokken van het béd waaraan zg sich bad vastgeklampt Opdat hij zelt niet verbrandde moest by voortdurend worden nntgeipoteu De perceelou aan de voorzyde in de Z jlflbaat hadden het iwnsr to verantwoorden Vaa £ igen Hulp pat gebonwd sprongen t $ spiegelruiten Van da secretarie der gemeente Hontryk en Polaoen vatten zetfa dti gordyneu vlaai Qisterochteud werden onder toezicht van don gemeente architect eeiiigs muren omver latd ni deze di n van koude na de kaeholi gloeiend moeten staan om groote kamera tf vprwarmen en aanhoudend stoken de boodschaii ia mag zeker een middel tegen brandwondfi geacht wordao te voorzien in een gevoelde behoefte c Wg vonden in een der bladen bet volgende voorschrift vermeld Het rerete wat men b brandwonden te doen heeft i dit dat men de verbrande huid tegen invloed van de lucht betcbermt Ncoit evenwel raag men omslagen van koud water aanwenden dit zoo de pgu slechte erger doei worden in plaats van ze tot bedaren te brengen De huid moet terstond met vet of olte bedekt worden In iedere boisbouding is altijd wel olie lamp sla of wonderolie of vet reuzel of boter by de hand Wanneer men de verbrande plek flink met een van genoemde stofien bestrykt zal de pjjn spoedig bedaren Ook kan men de pynlglie plek met meel styfiel of dobbel koolzure natron zuiveringzout niet te verwarren met zuriagzout bepoederen Watfen waarvan men eerst de glimmende laa r beeft afgetrokken kannen ook met goed ge volg worden aangewend om de wond te be dekken t Spreekt vanzelf dat bg ernstige brandwonden ceneeskandige hulp moei worden had maar uoGn ik had tooh gelgk Hoewel lig thans anden gekleed was herkende ik hem tooh toen ik naderhg kwamHet was de man met wieo ICenvon woorden gehad bad voor da deur tan de Ban Qtovani kerk de man die ons kwalijk genomen had dat we onze hawonderiog uitspraken over Panlioe s schoonheid de man die arm in arm mat Ceneri was heengegaan De kans was ta Mboon om die te laten voorbijgaan Hij zou althafs wel weteii waar de dokter te vinden was Ik veronderatol le dat cijo herinnerings vermogen aangaande mf nsehelgke gezichten nlnt zoo sterk was als bet mgne dat hg mij niet herkennen zou als te tgn een van do beide heeren die hem toen minder aangenaam bejeicend hadden Ikgiu op hem toe en den hoed afnemende verzocht ik hem mij even te woord te staan Ik sprak in t Engalsch Ug wierp een snellen soberpen blik op mg toen mgiivn groet beantwoordende zeide hij in tËngetsoh dat hg tot mijoun dienst was Ik tracht het adres te vinden ran eenen heer die hier woou geloof ik Misschien zoudt gg mij kunnen helpen Hij lachte KU ik kan heel gairne maar daar ik ook een Kngeliohman ben en bier weinig maosoben ken vrees ik dat ik a niet van dienst kan zjjo irik zon teer gaarne het adres weten van zekeren dokter Ceneri Da plotseling beweging die hy maakte toen hij den naam hoorde da oogopslag bijna van vrees dien hg fP mg wierp daden mg dutdelgk zien dat bg den ifmta kende Haar aanstonds berstelda hij zich irik kan mg dien naam niet herinneren Hat spijt ik naar ik kaa a alet bslpsn iageroepen Van bovengenoemde middelen kan slecbts sprake si i U bet lichta brandwODdui betreft tooals in elk gazin wel eensTOorkMUo Amsterdam heeft dit jaar genot van tk beide gsbrekers en ze doen bon werk nitstekend De groote een boot van lOOOpaardekraoht breed gebonwd en met scherpen boeg om ofi het ga te loupen en dat te verbryzeleu houdt de genl naar IJmyden voortdurend open soc dat eergisteren zelfs een zeilschip vau Ainstardam naar zee vertrok Een paar malen p r etmaal atooml de IJsbreker I van Amstardam naar IJmuideo en legt den weg dan af in den koristen tyd die geoorloofd is nameIgk biDnen de twee uren De kleinere ysbreker een boot van 350 paardekracbt zorgt dat de kadtn en dokkeu voor de atad open worden gehouden en verleent waar noodig sgn diensten tot breken van het ys coodat de groute scheepvaart door de gezamenlgke erking der beide ysbrekers niet veel laat beell van deu winterbloei die nndeiB baast overal riviersB en itroomea bekoeld hondt liotterdam is er nog beter a n to Daar ondervindt da scheepvaart al taor weinig last van hei gs Voor de Maasbrug is bet gaan VaatiitteD en nu beeft man van daar iot aau zee zoo goed als blaok water £ r liggen telfs vele schepen op stroom aan de boeien geroeid bun ladingen in Itgnscbepen te loawn De beide groote havens van ons laod ign dus zonder bezwaar toegankelyk voor de schepen die nit zee komen iets dat niet gezegd kau worden van de twee andere groote havens op bet Ëoropeescb vasteland Hamburg en Antwerpen Met veel moeite wisten kracfaiige booten xicb totdosver op de Elbe nog door het zware dryfgs heen te slaan maar voor Antwerpen badden zn heel wat meer moeite en gebeurde bet dikwyle dat uitvarende sohe en lerog moesten keerea of een halven dafï in bet gs bleven vastzitten om te wachten tot de vloed wat ruimte maakte sËtgen Haarde geeft een artikel van mr J A Levy over mr Joban George Oleichman Na in vogelvlacbtc overzien te hebben wat de beer Qleicbman als minister van Snaooiën in het Kabinet Kappeyne is geweest bescboowt de aohryver meer uitvoerig s heeren Qleiohman s vardieosteo als voorzitter der Kamer Aan welke eigenschappen dankt de heer Qleicbman het algemeene vertroowen in zyn beleid gesteld Men wgia mg niet onbescheidenheid zoo ik ene pogitg doe om de vrai k ei Maiir telde ik i zijn gezeMhap toen iu t Italioansob ik heb u Hg gluurde boosaardig Ik kan niemand van dien naam goeden morgen I Hij lioklte zijnen hoed en ging heen Haar zoo wilde ik hem niet oit betoog varliezen Ik verhaastte mijnen tred en ginir nssst hem voort irIk moet n veraoeken mij te zeggen waar ik hem vindan kan Ik rroet hem spreken over eene belangrijke uak Het helpt u niet te zeggen dat gg hem niet kent Hjj liep wat langMaer en bleef rerrolgeos staan H nheer gg sijt zeer lastig wat voor reden hebt gi om te zeggen dal ik den man ken dien gijsoektf r Ik tag n gearmd met bem gaan Waar mag jk vragen lk Turin verleden voorjaar voor de SsnQio vanikerk Hg keek mg oplettend aan Ja ik herinner mij nu aw gezicht Ótj waart aeo van dia twee jongcüedeu die acne dame beleedigdan en dia ik iwoer te tallen straf en Er werd niets kwaads mee genaend maar al wars dat £ 00 geweest daar zoudt gij nu overheen kunnen itappan vNieli kwaads l ik heb er wal eens een het liahtuitgeblazen om minder dan wat uw vriend mfj toevoegde I vWees zoo goad u te herinneren dat ik niets uide Maar dat doet niets ter zake Het isin tbelang viijD z ne nicht Pauline dat ik Dr Censri wensobt te spraken