Goudsche Courant, dinsdag 19 februari 1895

Directe Spoorwegverbinding met GOUUA Winlerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 Oclober Tyd van Green lcii OOVDA SOTTEKDAH 18 1 li a 1 0 l li 1I SI 1 81 7 80 3 48 KOTTÏRDIM 61 10 17 10 17 10 S4 10 41 10 47 7 47 eoUDl DEN HtAfi li U 18 11 11 14 1 87 8 15 4 45 6 17 5 51 7 18 8 11 II S7 11 05 11 18 lUaga 6 48 7 80 7 43 8 30 9 18 g 4a1o ll lï Ssll ia 1 38 8 15 3 46 8 43 4 16 4 41 6 17 7 8 06 l M ff ff ff ff 10 18 ff ff 1 44 ff ff 4 48 ff 7 08 ff ff ff ff ff ff ff 1 49 ff ff f ff ff ff 7 11 ff f ff ff 10 80 ff ff 1 68 ff ff ff 7 10 ff l fl ff ff ff ff 10 88 ff ff 8 04 ff ff ff ff ff ff 7 88 n f ff ff 10 41 ff 1 09 ff ff ff 09 7 31 10 8 10 1610 111 08 18 45 8 80 8 45 3 16 4 13 4 43 6 80 6 47 7 48 8 36 10 18 D T E B C H T G OUD Utrachl 8 33 7 6 Woerden 6 68 8 1 Uudewater 7 07 8 1 10 14 ff ff ff 4 84 9 1 7 08 8 41 9 38 11 07 1 0a 4 57 8 11 1 48 ff ff l li ff ff ff 8 1a ff ff ff ff ff ff 1 17 ff ff 5 08 ff 8 18 8 58 ff ff i ia ff ff ff ff 8 81 ff ff ff ff ff 1 88 ff 5 80 ff 8 88 10 10 18 4118 51 1 88 1 57 4 86 6 15 5 55 8 417 48 1 10 1 11 3811 48 SOI Dl V TREORT 10 08 10 1 10 6 18 4i 1 83 8 613 18 4 47 6 88 5 67 7 45 8 88 10 14 ff ff 11 0 87 ff ff 6 87 ff 7 5 ff 10 17 10 10 11 17 ff 1 45 8 07 ff 6 06 45 8 17 8 07 10 S ff 10 51 11 46 1 80 8 08 8 81 3 0 19 81 8 36 1 88 11 10 58 o O V U A A M S T M 10 08 ie i i 51 4 47 18 7 45 10 14 lO K 11 1 l 8 40 4 U 9 41 11 18 D T E B C H T G OUD 60 9 9 68 11 84 18 08 11 50 8 10 3 80 3 684 43 6 808 88 8 0 8 508 69 18 84 1 11 ff 10 18 11 60 11 15 ff ff 8 484 18 ff 5 47 U9 8410 il 1 19 ff 10 14 ff ff ff 4 84 ff ff 9 1 7 80 8 88 84 10 87 18 08 l li 8 50 4 37 10 ff AHSTZIDA H e O O D A Amitardaii Wp 6 0 1 15 t 55 U K 11 80 1 1 4 1 Gouda 7 10 1 04 10 44 11 16 11 41 8 0 1 10 te beaatwoorden Nil roti taccat m laUi uiidittt hUtofiftc eu meer daa eene peraooDlijke opvatting naar bette weten eerligk geuit kaa uiennnd geveD Over hare oobefaogeaheid mogea anderan oordeeteo Toeu eens eene zeldziioie uitzoudering jhi mr D T OeTers van Eadegeest voor sittex der Kamer in het debat zii b mengdei eindigde h zgne rede ala volgt I k ben eerst lid van deze Katner en baar voorzitter daarna De atelliag aan gevolgeu ryk schijnt my even ondoordacht als met onii Htaatarecbt in stryd Gunt men aan tiet lidtaaatocbap der Kamer hst priuiaat welke zal des voorz ittdr houding zgu £ 00 hy in deze of gene rede u weerklank van eigen overtuiging vindende tostfcheu sympathie met en toezicht op den sprisker wordt geplaatst Met de ten onzent heerschende ienswyfte is de t beereu Uevers uphorisuie oQgetwglüld on vereen igbaar Hoe anders te verklaren dAt de voorzitte der Kamer niet is lid eener afdeeliugV Art iÓ K van O Iu allen gevalle Gleicbmtn handelt naar het strikte tegendeel van den zooeven temelden hoogst betwistbaren regel Als politiek man behoort bjj voorzeker tot eene irty uIh Voorzitter niet In den jongsten tijd pleegt men zgne geestvorwanten oiid libürHaU te heeten Z kunnen het zich laten aauleuuen gedachtig aan het feit dat er ook uue verte Tieillese bestaat die menige jaugd evmiaart tOQ niet overtreft Otu echter di bumdetiis te raden of te staven zul men zich moeten getroosten den afloop eenor stemming uf te wachten Vóór dat tgdstip zouwei tydenu de inalnictie eensr wets voordracht als en vuorat bö de beraadslaging is deze voorzitter der Kjuner de belichaming van het Keglement van Orde niets anders niets meer Naar één doel streeft lijj de want digheid der Kamer Eén middel pant h Uh het gezcg Tan zijn woord £ u dat gezag wordt door ieder geëerbiedigd omdat men de loutere bron kont waaruit het ontiprmf t M n heeft de Kamer genoemd het graf van geÜaurpcerdu reputatiëii Dat is zy van wego het erkend talent van velen harer leden Maar tevens is een middel tot outbolsterin van degenen die met den parlementairen trant op it twat gespannen voet staan Mochten zy er zyn of er komen ik stel niet maar onderstel zij hebben slechts by dezen voorzitter in de laer te gaan ËeD wenk een blik een korte vermuniug een summiere opwekking is voldoende om de gedachtenwisseÜDg terug te voeren in hare bedding indien zy uitspatten mocht Uy volledige vryheid voor ontvoiihving of betoog toont hy gestadig en vert ont hyl nooit dut een Taste hand bet roer omklelmd houdt Aau iedere individualiteit doet hy recht wedervaren op ééne voorwaarde ouTerbnldelyk volgehouden tegenover Kamer zoowel ais regeering De lijn van het dehat hoe breed getrokken is er steeds on die lyn moet worden gevolgd Het bitse woord het snydeud sarcasme den zelfs iewat ruwen stoot duldt by zoo hot zuken geldt nooit worden personen beoogd Dat niet ieder even gemakkelijk de daruattceenscbe kling als hy het een knots doet hanteert ia Gleicbman bekend Niet daarvoor muar voor het gebruik van bet wanten stelt hy verantwoordeiyk Zóó verhoogt hy hec peil der beraadslaging over wier omvang sommigen laat het zyn niet weinigen over wier verloop niemand iich beklagen kan o 1 40 17 a 64 9 01 a io 01 i is il a i 1 U 7 88 7 a 7 411 1 H i i lO t lt t M 91 nda Uoordneht Kitawarlrark OapaU EottanUm lattaidua Oapdla Miauwaikark Uoordraolit Caida i 7 48 Gouda 7 S0a iSI 0 710 41 Zar U 7 4i 47 11 01 BI IC1 7 47 I Z Za W 7 iB i ii 11 10 N dL d OI Toorb 07 08 ll ii aHip ili 1 10 07 ll i7 Soida i Si 40 7 it t Oi a ll Oadaw i iO t4 Waaidaa t 7 08 8 11 Utraakt l li l 8 41 4 40 f i il 1 10 auda Anastardan Wp Om van zyu tuienton invloed rukouHchap zich ie geven volge men een begrootingsdebat In dien tyd en by dat onderwerp kan bet danig spannen op het lïinnenhof dat verzeker ik u geneigde le er Op sommige oogenblikkeu is kortweg alles aan de orde waaruit volgt dat ieder in de orde m Wie zoo oordeelt rekent buiten den man op den presidialen zetel Deze kent van ieder hoofdstuk afzonderlyk en van al en te gader dit laatste niet de minst gevaurlyke klip de ilia aud outsc den buiten enden binncnkniit £ eue diacusaie over alles kan lichtelyk ontaarden in gedachtönwiHi Iiiig ov r nintx meent gy Stel n gerust de voorzitter waakt By groepeert raogschikt stnwt zoo noodïg de verspreide elementen lot vaitbelijnde ooderdeeleu Daarbuiten treedt niemand uf zoo al dra is hij in het gareel Des voorzitters hamer kun een Candijusch juk wezeo ieder houdt het zich voor gezegd ook al is het slechts aangeduid c Keu oud strompelend vrouwtje tiesiua Keyser vreduwe van J H G L Tbiulking stond Vrydag voor do rechtbank te Amsterdam terecht Ze is 69 jaar oud en wat doof Ze mag daarom vlak voor de tifel of izer rechtbank plaats nemen De dagvaafding legt haar ten laste dat zij zalf heeft verkocht u aan een lyder aan asthma den raad beeft gegeven een pleister van diu zalf op de borst en rug te leggen en een pil uil die zilf vervaardigd per dag in te nemen De stof waarvan zalf en pil waren vervaardigd hield loodwit in en zuo liep een barer patiënten eene ernstige luodvergiftigiug op dit de vourgelezen beu beideu blykt dat by eene liiiiszt eking by bekl werden aangetroflen eenige boeken over art eny bcreidiug eu erüchitiende hoeveelheden zalf was magnesia drüpp eder knoflook clitoorammonium ene Do heeren Jacobus Puluk apotheker en v Wayenburg arts onder ochten de zalf en vonden luodverbindint en Onder de uetuigen vonden wy allereerst prof Hertz die by eene zieke geroepen dezen naar het gasthuis Itt t dingeerun omdat het onmogelyk was hem terstond te onderzoeken Na tüudienin van opium kwam de lyder in een beteren staat die eeu onderzonk toeliet Daarbij werd lerittond acute loodvergiftigiug geconstateerd en daarop ecu fftueeakuiidige behandoliüg ingeleid Thans ii de patiënt byna genezen Ken en ander Kaf aanleiding de oorzaak van de vergiftiging op te spuren en zuo kwam aan het Hebt da de alf eu pillfu van bekl de oorzaak waren Oü profesHor verklaart dat tegen nrtbina nooit loodwit wordt of mag worden toegediend Luoimedicatie inag by chronische inkten niet plaats hebhen Uek vindt dat luodverbindiugen niet zuo govaarlylt werken AU zy wat weet moet zy haar luedemenschen helpen Ten bewyze van baur vertrouweu ni de zali brengt zij eene boeveelheid op den vinger eu vau daar op de lippen Zy gebruikt zelve de zalf jaren lang zoo dikwerf zy niet wel ia Maar prof Hertz en zyn ailsistent dr Van Wayenburg constateori U by bekl op de zitting zelve een eigenaardige kleuring van het landvleescb een govutg vuo chronische lood iutoxiciitio Het helpt niets bet vrouwtje meent datOeU zelf bet lood als kontelyk geneesmiddel hééft gegeven en dat bet een patient geen kwtiad kan gedaan hebben 1 Bekl heeft goeu renpect hoegenaamd voor de medische wetenichup Do vrotiw van don vergiftigden patiënt verhaalt dat haar mun aan asthma leed en tevergeefs twee dokters had geraadpleegd Een over buur een barbier gaf den raad eens de bekl te raadplegen De voorzitter brengt der vrouw onder de oogen boe roekeloos zy gehandeld heeft door haar niiin te brengen by de kwakzalverc 4 Voor elk doonie zalf werd 25 cent betaald Het asthma verminderde maar krampen 111 den buik en dikke beenen traden in de plaats Twee doosjes per week werden gebruikt Onder de bcdryven door werd de behandeling van den huisdokter Toortge et De krampen werden eindelyk zoo hevig dat de vrouw besloot haar ninii by prof Hertz te brengen Mon kent het vervolg De bt kl IS maar uïet te overtuigen van het verkeeule vun baar daad De president maakt haar opmerkzaam dat zy thans de gevolgen van haar handelingen kent eu dat zij zich thans te hoeden heeft ueii volgend maal niet wegens opzettelijke vergiftiging terecht te staan lO tt ll Oi 11 01 U K E lO OS 10 11 Eindelyk komt ook de byna vergittigde latiëut Db renommée van de bekl vernam by van tiou barbier die door haar kortelyk vun etui bloedspuwing zou geuezeu zign De voorzitter kappittelde den patiënt behoorlyk over zyne verregaande domheid Hy ziet het thaoi in Het dienstmeisje Tan bekl verklaart dat haar meesteres gedurig menacben kluarblgkelyk zieken ontvangt De joffrouw heeft een achterkamer waar nooit vreemden in mogen komen De menachen moeten in de gang wachten fjekl ontkent ti a zalf zelf te fabriceeren zy wordt haar gebracht door een ouden beer dien haar grontvader ai kende en die naar de berekening van den president ongeveer 150 jaar oud moe zyu t Feit is dat bij de huikzoekiug potten eu pannen met zalf werden gevonden en dat denkelyk de geheiuizinnige achterkamer de plaats i waar de kwakzalterea haar zalf bereidt fjekl IS reeds tweemaal veroordeeld wegens onlievoegde uitoefening vau de geneeskunde Het O M requireert schuldigverklaringaan de art 436 en 308 Wetboek van Strafrecht onbevoegde uitoefening der geneeskundeun het door schuld veroorzaken van licbumelyk letsel en veroordeeling tot maandengevaugeuisstraf Hbid Door den raad vau Ueheer der BouwMaatschappy ticheveuiugen waariu zitting hebben de heeren M J Waller voorz j E üyttenhovtju aecr A C Wertheim G van der Kor R Bn de Caters en F W A del Cainpo gen Camp is aan den HaagBchen gemeenteraad eeu adres gericht waarin met het oog op den grooteu ati lagd jr duinen te Schoveuingen het bestuur dier inautHcbappy bezorgdheid uitspreekt over de toe küm t van het Orauje Hote eu de daarby behooreude villa s Kil de toeutaud voor bet Oranje Hotel zal ar nog shcbter op worden indien wordt voldaan nan het verzoek van du Scheveiiingsche Buuwvereeuiging om over te nemen van l elflRnd voor rekening van s Gravenhage het onderhoud vau de zeewering van de villa MesH tot den oprit naast het Kurbaua Het uitbrengen van verschillende steenen hoofden langs de kust vóór Scheveningeo waarvan in dat adrei sprake is zou nadeelig zyn voor de badplaats De eenige afdoende maatregel is volgtui inlichtingen door den raad van beheer verkregen bet inakeu van een bat alt muur van bot Verver chingskauaal toi voorby het OranjeHotel evenals t Ostende bestaat iln 1873 IS men te Ostende met den aanbouw van den dyk of zeeboulevard aangevangen en nug byna ieder jaar wordt deze naar de zuidzyde verlengd Onze reeds in geheel Europa zoo gunstig bekende zeubadplaats zal ougetwyfeld nog veel meer vreemdelidgen trekken indieu Hchtfveningeu langs de zee vurkrygt eeaen prachtigeu ryweg vau plui 15 meter breedte waarnaast het dichtst aan zoe eeu wandelpad vun gelyke breedte en dit geplaveid aN bet terras van het Kurbaua Het niveau over do gebeele uitgestrektheid muet zoo hoog zyn dat het water hy den boogsten vloed beueden de basaltbalustrade yka den boulevard blyft Van dezen Boulevard moet men zich evenals te Osteude niet trappen of hellingen buiten dei basnttti uur hier eu aar aangebracht naar bet ntrand kunnen bego eu Te Osteude jioeft men ter verdediging van de kast en om de badplaats in bloei te doen toenemen de uitgaaf voor het maken van zulk een dyk gedaan zal dan s Gravenbaj e lemeenscbappelyk met Delfland desnoods met behulp van Kyk en Provincie de kostau van zoodanig werk uiet kunnen bestryden 5 68 6 08 a io 8 17 8 18 1 50 7 10 4 50 4 67 5 04 5 U 80 1 45 1 55 1 01 1 09 1 16 5 34 5 48 8 30 1 44 4 10 O O n D 1 11 50 li iO 18 40 18 08 1 48 4 08 HAAI 3 10 DEN Voorb 6 64 N dL d6 59 Z Zegw8 08 ff g Bl Kl a l4 ff Zaff H 8 19 Gouda 8 80 7 50 8 18 Gouda Delfland en h Gravenhage hebben belang by tie verdetligiug vau de lijchereningsche kust De residentie beeft bovendien belang by het behoud eu den bloei van de zeebadplaats In de eerste pUats als eigeuaresbe van byna alle gronden lan de Scheveningsche kust zy outraugt toch alleen vau de Maatschappy Zeebad Schereningen reeds ƒ 25 000 erfpacht per jaar in de tweede plaats om de indirect voordeeleu welke de badplaats voor de gaoaohe bevolking im sGravenbage oplevert en welke uiet onder cyfers xyu te breugeu Het ryk en de provincie deelau met d gemeente süravenba e in de bclaug ke b dragen welke voor hotels en te Hcheveningen aan verschillende beliwtitigeu moeten worden opgebracht Daarom is ook voor Ryk en proviiicie bet behoud van de badplaats vun h lang ongesprokcD uog voor bet Rgk over bet nation alitêitsgernei om medo t werken tot beboyd van eene zeebadplaats met Europeebche uaam c De raad vau beheer der Bouwmaatschappij Scheveuingeu wendt zich daarom tot den ItaaJ met jj et verzoek die stappea te doen en besluiten te nemen welke ter vervaugiug fau den rernietigdeu ryweg hmg zee tot het tot stand komen van een Houlevard als te Ostende zullen lelden Te Pecflka ia Hougarye is een vrouw aangehouden die beschuldigd wordt ran moord op verschillende personen meest uit deu boerens aud Zy beeit reeds hakend uog voor korten tyd een buer om het leven gebracht wiens vrouw van hem af wilde zyn Voor deze misdaad ontving zy 100 floryneu Het flehynt ook bewezen dat de vrouw die Mftrie Hevesy beet in betiekkiug stond tot en aantal moordenaars van beroep die zy huurde tot het volbrengen van den een of anderen moord welken zy op zich genomen had Hei meest werden de slachtoffers ter dood gebracht door middel tan vergif eu het asntal boereOi die door vergiftiging stierven was in de laatste jareu nu eens iu deze dao weder in gene streek van Hongarye opmerkelyk groot Het meest kwam arsenicumvergiftiging Toor De minister Tan Waterataat heeft aan de Kamer iulichtingen verstrekt op het adres vau het bestuur der Coöperatieve Vereeuïglug De Hoop c te a Gravenbage Du minister dselt mede dat op de klacht van twee winkeliers t H Gravenhage dat de klerk der telegraphic G F L V Breuzom de Haas als hoofd en bc stuuralid van die Vereeuiging optredende als concurrent met bun handelsberichten zyn voordeel kan doen de directeur geueraal der pusteryeu en telegrapbie met deu betrokken ambtenaar de zaak heeft bespreken Deze beeft tüen Nchnftelyk medegedeeld bereid to zyn betrekkingen van bealuurslid en secretaris der kruideuiers aak neer te leggen Het bestuur van De Hoop ver oekt uu dat hij als bestuurder der bakkery zou aanbiyven en hg zelf verzocht dit De directenr generaal weigerde dit evenzeer ali bet verzoek om vergunning voor Kcnoemdeu klerk om als Ogentte m igeu werkzaam zyu Ook aan eeu ander ambtenaar werd dat gewtsigerd Met het oog den byzonderen aard van de betrekking vau post en telegr aafambtenareu die dagelijks kennis nemen van vertrouwelyke mededeelingeit welke slechtü dan met gerustheid door buu bemiddeling worden verzonden eu ontvangen wanneer er voldoende zekerheid bestaat dat zy daarvau geen gebruik i ullen maken acht de miniiiter het nteeds ingenomen standpunt juist om te voorkomen dat het vertrouwen van hut publiek worde gtscbokt lu dien geest zyn steeds voorschriften gegeven In elk byzouder geval moet worden overwogen of door de waarneming van een neven betrekking het vertrouwen van het publiek in de onschendbaarheid vau bet telegramgeheim en de volkomen belangloosheid der ambtenaren kau worden geschokt In den toestand vau de Zeemeeuw by liückanju ge onken is nog weinig verandering gekomen alleen is het vaartuig meer overhellende De sleepboot Werkendam beeft getracht het schip in vlot water te brengen hetgeen mislukt ia Naar men verneemt zullen nu pogingen iu t w k worden gesteld om door duikers van Ondorp Flakkee het lek te onderzoeken eu zoo mogetyk te dichten ten einde daarna met lichten te beginnen 8 40 0 47 8 64 10 01 10 10 8 8 4 8P 11 01 11 10 11 80 11 M i lO 4 45 4 6 6 01 6 0 15 i Sl 7 07 7 17 7 i4 7 11 7 87 1 IJl 5 61 4 40 G o li l A 1 0 XI 4 81 6 8 7 0 8S 8 80 1S M BDlteolandsch Overzicht Iu bet Engelsche Lagerhuis zyu de benadaU gingen over het adres Tan antwoord op de troonrede uogVniet geëindigd Men is nu eehter toen öOTer gevorderd dat het amendement vau den heer Chamberlain deu leider van de liberale niiiouiiteu in behandeling ia gekomen De strekkiug van het amendement ia bekend De heer Chamberlain weuachte in het adrea een zinsnede op te uemen waarin het Lagerhois zyne afkeering uitspreekt over de hooding van Lord Rosebery jegens het Hoogerhoie De heer Chamberlain uitte namens de vereenigde oppositie der Tories eu liberftle unionisten den weuach dtt het geschil tusecbeti de liberale party eu de Pairs oumiddellyk aan de orde zou wordeu gesteld Waarom vroeg de radicale afgoTaardigde voor Birmingham mo t het Parlement eerKt zlja tyd verspillen oiet de behandeling van andere zaken terwyl een zoo gewichtige stryd iu het verschiet wordt gesteld Het antwoord op deze vraag werd gegeven door den minister vau binneulundscbe zaken de heer Aequitb Veel nieuws kon natuurlyk de minister daarover niet mededeelen na hetgeen reads door Lord Rosebery en de andere leden van het kabinet daarover is gezegd De heer Asquitb herhaalde de verzekeriug dat bet kabinet niet ticuroomt deu stryd tegen het Hoogerbuis te aanvaarden maar het noodig acht dat eerst de nng aanhangige wetsuntworpen welke geen langer uitsiusl lyden worden afgtdaan De heer Asquith wee er op dut de oppositie door dit amendement voor te stellen tgdens de behandeliug van bel adres van antwoord reeds een derde poging beproeft om de aanneming van een votum van wantrouwen in het ministerie uit te lokken De minister vertrouwde echter dat de meederr beid der r eeriog ook uu getrouw zou blyven Het wetsontwerp betreffende de schaiding van kerk eu ataat in Wales is driufiend maar dat is niet het geval met de HotAerule rulewet die reeds door het Lagerhuis ia goeegekeurd Derhalve heeft de regeering geen reden om af te wyken hü het geste de program eu de lersche wet die in de eerste pkati aanleiding gaf tot den stryd met het Hot gerhnis eerder aan de orde te stellen dan in de troonrede werd aangekondigd Vervolgens vuerde uog de heer Labouchère de leider der radicalen het woord en daarna werden de discussies uitgesteld tot Maandag Of hel dan reeds tot eeue beslissende stemming za komen is nc uiet zeker lu elk geval kan men het als zeker eescbouwen dat het amendement van den heer Chamberlain verworpen zal worden evenals de vorige ameudemeuten welke door de oppositie in stryd met bet regeeriugs program zijn ingediend De crisis iu Noorwegen duurt uog steeds Toort Na de conferentie met ile presidenten der beide Kamera Tan het Storthing zond koning Oicar dezen een brief waanu hy zyn bedoelingen nader uiteenzette JCen duurzame verbinding tusschen Zweden eu Noorwegen acht de Koning alleen mogelyk als van beide xyden concessies worden gedaan Daarom bleet de Koning er op aandringen dut over de qnaestie der consulaten onderhandelingen worden aangeknoopt in den geest van de Acte der Unie In een vergadenng van de linkerzijde is besloten hierop te antwoorden dat de Acte de souvereiniteit erkent van elk der beide rykeu io alle quaeitties die niet door de Acte zyn aangewezen als tot het gebied der Unie te beiioureu De linkerzyde is niet ongeneigd onderhandelingen aan te knoopen miis deze gegrond zyn op dit beginsel en gevoerd wortleu door den man aan wien de Koning de updracht zal geven een rt eering te vormen die in overleg met de meerderheid van het titorthing zal handelen zen man heeft de Koning nog niet aangewezen Intusfichen is de toestand zeer moeilyk De Zweedsohe regeering blyft volhouden dat de bttiteulandsohe vertegenwoordiging van de Uuie niet gescheiden kan worden De Acte der Unie maakt geen melding van de gezaot ehappen en consnlaten Op dien grond spreekt dan ook het antwoord aan den Koning van de eoQvereiniteit der belde ryken in Ue qaaesties die niet door de Acte zyu aangaweïen als te behooren tot bet gebied der Unie Indertijd heeft Noorwegen er in tuegieitemd een gemeenfichappelyke vertegenwoordiging te hebben Thans eiecbt het zyu vrijheid om eigen consulaten op te richten terug In Zweden zet het volhouden van dien weoh veel kwaad bloed By den Zweedschen B ykadag i een wetsontwerp ingediend waarin machtiging wordt gevraagd tot bet sluiten aener loaning van honderd millioen kronen TOOr militaire doeleinden De pers dringt aan op onderwerping van de Noren met geweld B b Ngeeriog ia in nanden eeoer cooservatieve fixctie die er niet tegen op zou zien tot mÜitaire maatregelen de toevlucht te Jmnen En al is het niet waarscbynlyk dat een Zweedsch leger naar Noorwegen aal worden gezonden het denkbeeld dat het soa kunnen gebeuren ia al voldoende om de Noren tot weerstand te prikkelen In den Duitschen Uykbdag werd het voorstel behandeld Uit het byeenroepen van eeu inter national e muntconfereutie m a w lot herstel van den dobbelen standaard Daar het Centrum met de conservatieven en vryconservatieveu meewerkt waa da aanneming van het voorstel verzekenl Da Rykskauselier Hobenlobe verklaarde zich bereid tot overweging of bet zaak was met andere bij den zilverprys belang heb ben du Staten over maatregelen ter voorkoming eener verdere daling in ouderbandeling te treden De Post dit voorstel besprekend begrypt niet welke besluiten er na de uaunemiug vau dit voorstel zullen genomen worden Op zichzelf merkt dit blad op kou er wet neiging bitstaan aan het vonralel gevolg te geren voorondersteld dat het initiatief tot een interuationale muntconfereutie een resultaat belo ft Of deze voorouderstelling echter zooals de vooratellers aannemen eu zooals in het belang der zaak eu van een Duitsch natiouasl standpunt ook Ie bopeii is door de verbonden Uegeeriugen ah voorhanden zat worden be cbüuwd sjhynt aan twyfel onderhevig Dit geldt lu de eerste plaats van de wyze waarop een initiatief Tan Duitachlaud hy de belanghebbend Mogendheden zou wordeu opgenomen maar nog meer van deu weg die tot bereiking van het doel moet worden iogestt ien In dit oplicht is de i It er enquête van bet v orige jaar zonder resultaat gebleven en totduavMl niets bekend geworden waaruit men de gevolgtrekking kan m4ken dat de Uegeeriug niettemin een goschikten weg tut oplossing van de zilverquaes ie meent te kuuuen voorslaan Om te beginneu mat de zekere verwachting vdn een onguustigen uitelag aMeen om eeo blyk vun yver te geven en er op te kunnen wijzen dat de hinderpalen voor een bevredigende oplossing elders liggen zon echter een stap Tan twyfeUcbtigu waarde zyn Ook iu Fraukryk zitten de bimetallisten niet stil De iSoü été des agriculteurs de Francec beeft bsHtoten de Regeering nit te uuodigen met de Staten van ie Latyosche muntunie en met Engeland de Vereeu iStaten eu Duitychlaud onderbaudelingeu aan te knoopen om het zilver in zyn oude rol als internationaal betaalmiddel te herstellen Aau de te l arys ojpgericbte lïgue natiuLale bimétalUque hebben de Ouitsche bimetallisten een adres gezuudsu waarin o a wordt gezegd dat alle Duitsche landeigenaars de internatio uale regeliug vau de muutquaestie het beste middel achten om de graanpryzen te verbeleren Het tydpuut voor het beratel van bet zilver is volgeus het adres zou gunstig als ooit te voren te meur uu er hoop bestaat dat Ëugelaud n medewerking uiet langer zal onthondeu Volgens een telegram utt Wei bai wei hebben admirail Ting on de bevelhebber der Cbinee che troepen te laud zich dadelyk na de capitulatie vaü het leven beroofd da ir zy vreeaden voor de wraak der regeering Admiraal Ting nam vergif in en worgde zich daarna met eeu zijden koord De gentiraal benam zich bet leven met een dolk In de EugeUcbe bladeu wordt de vraag beüproken wat de Japanners u t c e iunemiug van Weibai Wei doen zulten en men komt lot de slotsom dut men voorioopig van de overwinning een zoo goed mogelyk gebruik zat maken den buit van Wei hai VVei opbergen eu alles voorbereiden voor den tocht naar Peking welke in het voorjaar zou beginnen wanneer het barre jaargetyde is afgeloopen De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente Gouda Brongt ter openbare kennis dat aan de Kiezers iu deze Gemeente zyn toegezonden de Oproepiugabrieveu en Stembiljetten tot bet benoemen van één Lid voor de Provinciale Staten en dat wanneer eonig Kiezer zyn stembriefje verloren heeft of er geen mocht hebben outvaogen hy zich tot bekoming daarvan ter Plaatselyke Secretarie sni kunnen vervoegen dat da inleveriu der Stembrieijes zal aanvangen op den 26 Februari aanstaande des morgens ten negen en eindigen det namiddags ten vier ore dat het stembriefje sohriftelyk ingevuld door den Kiezer in persooo iu de Stembus moet gestoken woideo dat geen ander stembriefje dnu dat hetwelk van het zegel der Hoofdplaatsen van het Hoofd n van hel Onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje in te vullen persoon dnidelgk met naam en vooruaNm moet worden aangewezen dat het Briefje uiet ouderteekend mi zyn eu geene andere briefjes omvatten of daaraan of daaraan opzettel ïk zyn vastgehecht Gouda 18 Februari 1895 Da Voorzitter voornoemd J M NOOTHOVEN VAN GOOR RB Buim9 Kéune in Wollen Haisdschoenen en C ft CTZ E l rSZ L van OS Al E 73 73 Iteurs vai Anisterdam alotkoen 101 Vor kra NEi itaLAM Curt Möd W S 8 nai i i dito dito ihto j I 10I i m dito diio ditu Ü t 101 iloNUAK übl Goudl lUl U 4 lOS talib iawtirgvtuK l ai bl d tVi V oaTBNa Obf lu papwr 1868 5 84Vi dito ia ïilver 1868 8 PoanuAL Oblig atfltUoUi S Ift u ditu liio 3 Vis HUBLANu Olil Oost id tienu I7 dito GeooDS I 8B0 4 I ditob Hottii Utiy 4 I SHVb Ju bij Hope U V U J 4 iitu tu ifuud tuuti l tl3 6 duo dito duo Idb i 6 lUSVia Sifküilt i urpBl schuld Uöl 4 73 rüSKSu riipr Cui v luüu latfü 4 881 Use luüuiuK aerie f i iüc leeiiui Bcrw Vi 8t 07 Auio Ai K Kïi k u v ubl UU2 li 11UtfKïiro Obl Bmi ïk b 18Ö0 ö 7 VlNMDULA OhL 4 üiibop U8l VMSTBItnAM übilKHllOU l l S U01 StuiTKRUAi aiwi liitiu 1880 1 Hhu N Ad tlawleUv anud A iLdat Tfth Mij CertiÜiMluu 760 l ti ui V AruW llyputhuekb inudbr 4 IiUVh Cult Mij der Vontloiil aiuiil 66 Gr Mv rf iliuokb pniidbr 4 I 101 Ni durlumlaohe Uuut hbqiI 213 Ned lUu iuluattliKli ditu l Vi N W it i ae Hyp b paiidbr s 75 Holt Uypoiheökb pandbr 4 ioat Uir Hyputheokb dito 4 101 Ooa rxKa Oo t tlüE K b akaaud 46 ÜcsL Hypotliuükbttiik puudb 4V 7 ie KuxuKx Hiquit bypotb pmidb S fisJV Vu Haxw I4 i Pr Uen eert 6 24 iÜMD HoU IJ 8pojrw My Hi d lOfci Mi totExpl V at apw aatid WÖl Nad Ind 8poarivt f m lutuil 18Ü Ned 2uid Afnk Hpm aaud Ü 1877 dito ditü dito I8U 1 dito i LO lTUJK Spoürwl mi b A K il 8 öi i jiiiil lul Öp my A a olil S 54 Vu l ciLKN Wurtflhuu VVbouuh Haml l USV Husi ir U UIB Öpw Mij aand 6 Üi VllBsUUolie dito HKrid fi5 lüiv lOïï i Futowa ditu aand SUiVitIwauK üumbr dito aaud t 104 tCursk JU Aiuw Sp kap tuiud 5 IOl gLüSUWü SMJWniL Sp Mu iibÜK 5 IO k Orel Vitübak dit ul iig 6 i I0fl u U dWoat iilü uiiiid b D Wk Uifcir dito obhg i I y8V uv if i A caiKv Cwit Pac ap My ubl 6 iÜÜVa Chic b Norlb W pr C v aand U7 i dito dito Win ïDt l ulor uüi 7 186 Drnvur It liiu ïr Spca cerl v n 11 llbuUMContrat ubl in K t d 4 IOOVh LuuiHir k NiMhviUuOert i naud 51 Mexioo N Spw Mg leli p u 8 UL Uiai Kauaas v 4 pet pruf annd 18 i N Yurk OuUrtu W ust uand lÜ dito Peuui Ohio oUlif 6 9H Orsiïoii OaUr lu hvp iuKOudS 71 ïJt Paul Mm Si Maiiit old 7 1 110 Uu Pac liuuldhjii üUI 6 dito duo Line Col lü hyp Ufi 26 Janaui Cau South Curt v iiaiid I 48 Vss C ttalU kNav lel d c O 13 Auisterd UuniibuH Mij aaiid 1 iH Ruttiird i ram weftMauts uaud I88V1 Htü Stad AmsturdaiQ aaiid 8 108 a ÏJtiid Kuil rÉliLui auiid 8 lUV UïLoiK Stad A tw rpmil887 2 J lC3 i Stad UruHBul iüHti 2 J ltl3 a lioNü rhüisfc Hu uUr itwolMi 4 US OoiTSNR StuatBleuaiujj 1 860 5 lüfl K K Ooit lï Cr 1880 i ivi iK Sud Madrid 8 18 18 hVj V r Vm H iz Hyp 8pf b oen 4 X NOEZONDËN Meil den lezer I Hek zal UW Vereeuiging of Afdeeliug niet onbekend zyn gebleven dat de Adreibeweging in zake de Verzekering van deu ouden dag van deu werkplan uitgelokt door de ondergeteekende VerbondsbeBturen door omstreeks 2G0 Corporatien bet Adresseu van instemming is gesteund en dat zy mede aauleidiog heelt gegeven tot eene bespreking tn de Tweede Kamer der StateuGeueraal die gevolgd is door hbt voorstellen van eene Motie De beraadslaging over die Motie is tot een nader te bepalen dag uitgesteld vermoedetyk zal zy plaats vinden wanneer weldra einde Februari de Kamer weder byeeokonit Nu de zaak waar bet om gaat aJzoo nug aan de ordd i eblcveu acbteu de ondergv teekende Verbondsbesturen het geraden daaraan nog een ilniken stoot te geven eu zich geroepen hwe Afdeclingeu en Vereenigingeu in de gelegnuheid te stellen by vernieuwing vau haar belangstelling te doen bigken Hat beste middel daartoe achten zy eu Vergadering van vertegenwoordigers van Werkliedenvereenigiugen waartoe ook de laden vande Tw e Kamer wurden uitgenoodigd in hetGebouw De Vereeuiging Willematraat teV s Grarenbage J luik een bye nkomat moet uitsluitend ditinen om de goede laak die het geldt te verdedigen n daarvoor te getuigen Wy stellen ons daartoe voor Tan elk der tot dit doel samenwerkende Verbonden twee sprekers te doen optreden om van hun itaadpunt binueo een bepaald tydabestek omatreeke 15 minuten de weuschelykheid eener algemeene Terzekering van het lot van den ouden werkman uiteen te setteu in aansluiting aan de hier volgende Motie die daarna aan de orde wordt gesteld De ver radering nit racbreven door het Algemeen Nederlaod ch Werklieden verhoud het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium en den Nederlandscheu lioomflchKatbo lieken Volksbond op 5 Maart I6i95 ia het Gebouw cDe rèeniging Willematraat te s Ornvenhage Overwegende dat verzekering vau het lot van den ouden en door ouderdom invalide geworden werkman een dringende behoefte ia dat het vooruitzicht om oud wordende geheet afhaukelyk te zyu en armlastig reeds als de middelbare leettyd aanbreekt een pynlyk gevoel is Toor den werkman dat meaiginaat zyn tevenslunt verslapt eu derhalve xyn arbeidavenuogeu doet verminderen dat de geldelgke last die voor eeu venakering gevtirderd wordt voor den werkman alléén te zwaar ia eu om Terschitlende radenen ook niet nitoluiteud op hem mag drukken dat blykena de gedurende eenige jaren verkregen ervaringen het getal ondernemers die uit eigeu vrye imweging hunne werklieden veizekerenwl beu iu tulke verzekering te gemoet komen uiterst gering blyft dat echter vau de zyde van uodernemers in versobillendu bedryven meermalen stemmen zyn opgegaan tot verplichte verzeker og ondat de roorwaarden aliidan TOor allen gelyk zonden wordeu dut iu de kriAgen der werkliedF n reedt gedurende eeu aantal jareu op verplichte Terzekering is aangedrongen is Tan oordeel dat de gelegenheid welke de Hegeeriug voor de arbeiders wil upenen om zich door bei Hyk gewaarborgde lylrente te veraakcrea aau de gewensebte algemMo venekeiuig van der werklieden ouden dag niet kau Toldoen dat de meeniugeo omtrent de meest ge wenschte regeling eener verplichte verzekering hier te lande in de nyverhaidskriogen laug niet gelgk loopen driufft er met den haar pasaeuileu eerbied en beioheideuheid P hg de Tweede Kamer der StateoOe ueraal op aan dat zy bare stem gere af n de by haar aanhangige Motie betrpfleuda bet b r besproken onderwerp 2 by de Kegeering op aau aan de eventueel aan te nemen Motie een znodaoitte uitvoering te geven dat in de gewensebte Staatscommissie zitting sullen erlaugen patroons et ondernemers hoofden of bestuurders der Toor naamste Patroonseu NyTerheidsTeraenigiageu benevens werklieden hoofden of leiders der Toornasmste Werktiodeuverbonden De veraaderiug machtigt het Bureau van deze Motie een afschrift te zendeu aan H M de KoningiuWeduwe Hegentes en aan de Tweede Kamer der Sta en Generaal Alleéu Vereenigingeu welke met de strekking der Motie instemmen wordeu uitgenoodigd zioh ter vergadering te doen vertegenwoordigen Maar vau deze mag en moet zicb dan ook uiet één onthouden Persoonlyke vertegeU wuordigiug het z mden van één of maarafge vaardigden is bet meeat geweu eht Mochten wat wg ons van sommige Vareenigtogen kunuen voorstellen wegens den verren afstand de kosten een bezwaar zgn voor persoonlgku vertegenwoordiging zoo wordt een bewys van inatemuiiug met de atrekking vau de Motie per brief telegram verzocht De vergadering zal plaats hebben cp Dinsdag 5 Maart dea avonds te 7 nreo in het Gebouw De Vereeuiging Willematraat aGraTenhagi Zg aal tgdig genoeg kunnen eindigen dat afgevaafdigdeu komende uit de iebting vau Amsterdam Dordrecht Gouda Utrecht enz nog deozelfden avond naar bnis kunnen Tot de vergadering hebben toegang de afgevaardigden en voor zoover plaatsruimte beschikbaar blijft ook leden van Vereenigingeu welke aan deze beneging dealnemen doch alleen op vertüon van een bewys van toegang welke bewyzen door het Bestuur bg een der drie ondergeteekende f cretarifieu kuunaa wordeu anngbVraagd Indien het getal aanvrl pn grooter is dan de beechikbare plaataraimte worden de liewyzen naar verhouding oTerda Vereenigingeu die hebben aaugevraagd verdeeld VereeuiKingeii welke door persoonlyke vertegen oordiging wenschen deel te namen worden uitgenoodigd dit zoo spoedig moitelyk met vermelding vun de namen der afgCTaardigdeii te willen twrictiten aan een der drie ondergeteekende Secretarissen H He denryk Betha Zulk een telegram kau luiden Veniadering in De Vereenigiag a Gravenhage met itrakkiiig du Motu