Goudsche Courant, woensdag 20 februari 1895

33ste Jaargang Woensdag 20 Februari J805 No 65818 mimm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat ran 1 6 regpJ è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd De üitgïtve dezer Courant g eschiedt d a g 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs 1 er drie maanden is 1 25 franob per po8t 1 70 Af onderUjke Nommers VU F CENTEN niSdwtmtrut 9 J Windtmo 1 Ju Steentramt 108 B Lammera Pwieei rdwarutraat 23 ta AmRterdftm die zicb tefena roet het Teratrekken Ttn lerdete islicbtingen het ToereD vaa briefwiaaeliog d e laak betreffende eDZ tralaaten Hut Centraat Beatnor van het Algemeen Nederlaodach Werkliedenvurbond B H HELDT Voorzitter H HEYDENBIJK Secretarif Het Verboodabeatuur Tan het NederlMidach WerkliedenTerband Hatrimoiiiimi l KATBR Vooraitter J WITMOND ecretaria Het Centraal Beatuor Tan den Nedcil RoomachKatholieken Volkabood W C 1 PA8ST00RS Voorxitter B liAMMEHS Becretaria WATEttGKTlJOEN TE GOUDA 18 a morgtifB B arondf Hoog Uag 7 29 11 07 Hoog Laaft Dinidng 19 Pebr 3 12 11 37 WoesadagïO 7 59 12 08 4 06 12 81 Donderdag 21 8 28 12 55 4 49 1 14 Vriida 22 5 09 1 34 5 4 5 2 08 5 26 1 51 Zaterdag 23 5 59 2 24 Zondag 4 Maandag 5 6 1 2 41 6 39 3 04 7 02 3 27 7 1 5 3 41 8PRINGTU den 25en Keb a ar APVERTENTIfiN Ontgdig bevatlen van ecne doode dochter W J NORTIBR MOUJK Ltidtn 17 Febrnari 1805 Heden overleed na een amarteiyk tyden onze geliefde Moeder Behnwdea Grootmoeder ANNA CATHARINA EUZABETH BEUKERS vednwe ran KTmiiDua rm BriiaTtH na Toonsien te tgn van de H H Sacramenten der iterrenden in den ouderdom van raim 75 jaar üit aller naam P TAB 8TBAATEN Qouda 17 F br 1895 7EEK00P L0KAAL PEPEB8TR4AT K No 252 De QODDEN en ZILVEREN WERKEN en JUWEELEN zullen verkocht v rden op Dinsdag 19 Februa i a s ilea namUlilag te i uren nijl de VOOnTZK l TINC tan de fOpenljare Verkooping TUI den INBOBDJBL lal plaats hebben op Woensdajf 20 Februari a s deê morgens te O uren Q C PORTUIJN DROOGLEEVBB Notaris Een ware Schat Toor de ongelukkige alaofatofiïQra der ZelfbeTlekking Oi anie en geheime uitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau s CLFBF WAIU1 Hollandsche uitgave met 27 alb Prna 2 gulden leder die aan de veraohrikkelyke gevolgen van deae ondea Igdt moet het leaen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een keren dood Te verkrijgen by hetVerlags Magazin te Leipeig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedras ook in posteegels en in eiken boekhandel in Holland Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn VAN KIEZERS VOÜR DE GËMEEKTERAAtt g ehouden 15 Februari 1U95 in de Sociëteit ONS GENOEÖEN Tot Canditlaten voor de verkiezing op a s DINSDAG 19 FEBRUARI zijn gesteld de Heeren H 4 ederhorst EN Mr M M Schim van der Loeff die alxoo met den metalen aandrang umrden aanbevolen Namens het Comité P J BELLAART Voorzitter D RUIJTER Secretaris Gouda 16 Febraari 1S9S P 3 Het Stembureau ia geopend a i Dinsdag van des morgens 9 tot des namiddaga 4 nnr Kie er8 van den Gemeenteraad y llen die het oed ineenen met de belant en onzer gpemeente worden ten sterkste aanbevolen voor de verkiezing welke plaats heeft op morgen 19 FEBltUAlU a s hunne slem uit te brengen op de heeren H J Nederhorst EN Mr Hl M Schim van der Loeff Eenige Kiezers uit dea middenstand KIEZEUS voor den Gemeenteraad Laat U niet beet nemen door nienschen die om welke redenen dan ook tweedracht willen zaaien in Gouda voor ééii kandidaat van het Comité met een ander Candidaat vereenigd aan te bever len Wantrouwt zulke aanbevelingen Kuni n en weten practijk en theorie vereenigen in zich de heeren H J rVederhorsl EN Mr M M Schim van der Loeff Stemt dan ook deze beide mannen als Gij wilt dat het onze stad Gouda goed zal gaan in de toekomst Vele ernstige Kiezers 4 pCt PANDBRIEVEN VAK DK Pester Vaterlandischer Erstei Sparcassa Vereni O PGERICHT IN 1 840 Üoveugflnoemde l andbrieven ign nonilulutt f root 200 1000 5000 eii 10 000 Kronen Toortien van htlQurl kwfaQ CoupoDt per 1 Maart en 1 tamber ea afloibaar ü pari door middat vu halQMriQicMba uitloting De ConpoQt tgn tiiana ea ook in de toekomst vrij ran helaiting rolgniu de Wet an 1880 Art 30 f 10 eg igo ereaah de Oiti elote Paudbrieren betnatbaar to Budapest Weenen en te AmstOrdAm ton Kantore Taa oadergeteekenden tot en koen van den i a Behalve de bypotbeoalr Tortokerde Torderinnen die ten erondtlag Uggen aan de uitgifte fan de Paodbrieven en tiehaWe liet tot meerdere zekerheid van alte Pandbriaven gevormde apeeiale fondi van fl 1 500 000 srrekt roigeoa 94 der Statuten het goheelo vermogon der Instelling tül hun waarborg Volgeoa de Balans por 81 Deoember 18d4 liedroeg het Maatsohappelülc Kapitaal fl B 000 000 waarvan gefotinjoord fl ♦ ♦ ♦ 00 4 001 980 87 9 398 350 5 109 878 15 het gflwoni Roservefonda het buitungewone llesorvêfoDda het Pei siounfond eigendom der aandeel houder Te zamen 18 647 107 07 Bovendien is de beurswaarde der EtTi eton welke de Instelling boiit ongeveer 2 BUlUoon GuldOn hooger da het Itedrag waarvoor zy op de hatani sUsn uitgetrokken Volgens de wet van 1876 ts op de gesamenljyke verpande hypotheken prioriteit der hnuders van Pandbritiveu ingeschrevou waardoor hun het recht op ae hypothecaire schuld vorderingen iu de eeiate plaats is gewaarborgd De oudergetefikenden verwezende naar bovenstaande ponten ontleend aan bun Prospectus van 19 Janaari 1 1 en het Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten d t xü voortgaan met den Verkoop der 4 pot Pitndbrleven van de Pester VaterlftnülBoher Srater EhDarcasM Verein tot den koers van den dag WEKTIIFJM GOMPEHTZ AU8TRRDAM Februari Utt Abonnee r t V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJK oadn Kedwtit der bMto KtUi Letterkandigen Uundelgka Terachyiiaa 4S pag groot formaat over 2 koIommeD prachtige lectaar ali BomanH novellen Hlatoriaehe Verhalen Po i3 AUerlei Baad3els Jjogogrie Rtbtu enx enM roor den zeer lagen prj lan HS CBST per 3 maanden franco per post 80 eent Goedkoopste mundscbrift vm Nederlud P 8TOKVI8 WATEKESDS DiTOnaa aBoacH pjajuo i iTirr mi aiL Wf =i Z JV anA NDB UAOASINB DV Frintemps TE PARIJS Zenden gratis ai franco Wt praclitig geïllustreerd HK ILIH mat AoUsDdichan offransohen tekst beTatttad d afbeeldingen der laatst uitgekomea odellen voor het Wlnt re lnwn vaa ktoederen boeden enz roor heeren damai Mï kinderen op geflrankeerde aanrr ag aai II JULES JILUZOT tf PARIJS Staten ran zUdea woUen en katoenen itoffen laken enz enz worden ereneenl franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geren en ongeveer de prüsen te bepalen Ut album bevat tevens de mliobtiagen arelkb voor de goedeen uomvte uitvoeringen der bestellingen benamigd ujn ÊtittUwtffm Dan 5 frana n hoogw worden net eene verbooging van S 0 0 Avne intkl M arV Itlmiunéi rtcktn in alU plfaun va Ktdtrlmd Aii tutrgt De klanten hekken geene rormalliaitei veer de Inklaring et andersints te vervullen Aar ons rtMftillMluü a lluuHi r Ifaöri Brabant daarmede belast is PBMSCHE ST00MVEE7ERIJ H Chemische WasscheriJ VIR H OPPËL HEIMER 19 Kruiskade Botterdatn Qebreveteerd door Z H den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN 08 z Specialiteit roor het toornen en renren tkd alle Beeren en Dameagarderoben ali k Mie Kindergoederen Speciale inrichting voor het stooinea ru plnohe man tela veeren bont ens Qordgnen tafelkleeden enz worden naw denieuwste en laatste methode geverfd Alle goedere hetzjj gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gesondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der Ahbriekea zjgn de prgsen 25Vo gedaald Te stoomen goederen als lueuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week StoUwerck sche Borstbcmboiis ge briceerd na voorBchrift van dm kon Univerateits FroC Oelini Hofrad Dr HailtM Bonn hebb a sedert SO jaren als verzachtend middel tegen hoeateo heeechheid en aandoening der ademings organen uitateekende diensten bewezen By spoedige ifmsseling van arme en koude lucht is t bijzonder aanbevslenn wardig een bonbon te gd ruiken Terpakking 0 ele pekjes i 25 cent Alom verkrljgbur Gouda Snelpendruk van k Bnaawax k i BINNENLAND GOODA 19 Februari 1895 Dg de heden gehouden verkiezing van twee leden voor den gemeenteraad werden uitgebraeht 913 stemmen Het geUl kiezers bedraagt 1143 Zooals reeds jbj bulletin aan onto geabonnaerden in de stad is medegedeeld is by Kon besluit de heer R L Martens borgemeealer van Bodegraven benoemd tot burgemeester van onae gemeente De heer Martens die eersl ambtenaar in Indii geweest is stond betrekkel k nog kort aan het hoofd zflner tegenwoordige gemeente Maar wij vernemen is het ntenwe boofd van ons gemeentebestuur een welwillend en hamnan man die te Bodagraren leer gezien is Ujj zal de moeilgke taak om in de tegenwoordige omilandi hedeu een man ah Van Bergen IJzendoorn te vervangen zeker n et do beile bedoelingen aanvaarden Wfl wenechen hem hier veel sueces op zjn werk Moge hij tot eigen voldoening n t n nott der gemeente hier werkzaam zjn Aan de medewerking tan allen die het wel meenen met de stad Qooda lal het zeker niet ontbreken Wg herinneren er aan dat lieden avond te 8 nnr in de zaal Reuoie eene openbare vergadering zal plaats hebben van de afdeeliog Gouda van den Nederlandschen Protest ntenbond waarin als spreker zal optreden de welEerw Heer van Doorn Ook de heer C v d W ml bjj de niqtieknitvoering van Eophonia Donderdagavond in Ous Genoegens te honden twee solo nummers voor viool voordragen Bg kon hcsinit zgn benoemd tot ontvanger dar dir belast en ace te Goor c a G A de Stoppelaar ontvanger derzelide middelen te Onderkerk a d IJsel c a De 15 jarige St V die te Bodegraven igu ÏQ jarig neeljo bg een worp mei een hooivork 100 ongelukkig in het voorhoofd trof dat de knaap na weinige oren oterleed werd gisteren door de arrondisaements recbtbank te Utrecht tot een half jaar gevangenis reroordeeld De iMh was Mn jaar FEUILLETON TEEUGGEROEPEH SOOB HUGH CONWAT M Do uitersta TwbazinK itond op iqa gelaat te lexen W t habt fcjj met mya niebt uit te staan V roeg hy op onbaaobofteo toon irDat gaat ooi beiden aan teg mij maar waar ik hem vinden kan Hoe ia uw naam vroeg hy kortaf fGUburt Vanghan Wat zijt tp j ï ii fatsoenlijk EngeUchman meer met ir bleef eeuige seconden in getlachton taan tik kan u bü dokter Ceneri brengen aeide hij maar eent moet ik weten wat gy van bem wilt o wtanin gü Pauline s naam noemt De atraat is dfl plaats niet om er over te spreken laat ons ergens elders tteeugaan Ik bracht hem naar mijo hotel naar eene kamer wau wy op ons gemak samen konden spreken Nu mijnheer Vaughan wide hij antwoord my etu op myne vraag en ik tal wen of ik u helpen bm Wat heeft Pauline Marofa met de uak te nUken P Zö i BMJDe vrouw dat is allet Bq iprong ovenind een felle vlo k in t ItaliMMoh liato vu 4 Be Upptn Uy vtrd bleek van Bg eene gisteren te Woerden gehouden schoonrgderg oor dames waaraan 9 mede dingstera deel ifamen werd de prgs f 20 behaald door mej D F Otto ta Wilnis de premie f 10 door mej A van Veen te Aardam terwgl een eztra premie van f 5 werd uitgereikt aan mej K S van Vliet te Oudshoorn die dat bedrag stortte in de bui der vereeniging Werkverschaffing Aan de schoourgderg door mannen werd door 18 mededingers deelgenosien Prgs f 20 en premie f Itf werden bobsald onderscheiden Igk door de heeren K F Krnjjt te Bode rave en A Blom te Zwammsrdam Zaterdag had op de banen van de Nieuwe Krelingsche IJsclub eeue hardrgderg plaats waarvoor 14 personen zich hadden opgegeten l e baan was 408 M Tgdopnemer was de heer F Netscher De uitslag was Ie prijs G de Roodt te Kreliogeo in 52Vi e 2e prga D Lokkerbol te Rotterdam in 57Vi sec 3e prgs h Hotluau te Billegersberg in 58 i sec en de 4 prgs D tun Eimeren te Rotterdam in 1 min 7i sec s Avonds werd op dezelfde baaeo een avondfeest gevierd In het bestuur der school met den bijbel te Alfen a d Rgn it eene scheuring ontstaan tuB cheu de Ned hervormden ahiaar ultraorthodox en de gereformeerden over deqnaestia of de ooderwgzers tot het herkgenootechap der eersten of der lastaten zooden bi hooren Het staat te bezien dat de oprichting eener gerefo meerde school er het gevolg van zal zgn Men meldt uit Utrecht Hoewel de ongesteldheid van prof J P Vsn der Lith zoo goed als geweken is heeft de bejaarde dokter toch zgn voornemen te kennen gegeven af te tredeu als voorzitter tan de Vereeniging tot bevordering van hei herstel van drankzuchtigen weliie het herstellingsoord HooRbullen bestuurt De niedebeatuurder dr Uaskma Tresliug te Winscholen heeft wegene drukke bezigheden besloten het bestuur der vereeniiting te verlaten Ook in de vacature ontstaan door het overlgdeo van den heer £ J W Koch die afgevaardigd was in het bestuur door de Vereeniging tot afschaffing van sterken drank zal binnenkort moeten tierden voorzien Men whrgft uit MoDoikeadam De laatita Zoadag deed dea MoDDikendMniners Tveer denken aan de beste feestdagen nit deo winter van 1890 91 Om tien oor betfon woede Uwe vrouw P gilde hy Üat lieg je zi g ik a Ik stond op even woedend ali hy Eulf maar meer bedaard Ik heb u gezegd mynheer dat ik san fats eotyk Kngelicbman bun Gij lult my exouas vragen voor die woorden of ik ui je de kamer uitgooien Hij zocht zijne woede ta bekeenohen en bet gelokte hem Ik vraag u exauus zeide bij ik deed verkeerd Weet Ceoeri er van vroeg hij loherp Zeker hy was bij t huwelijk tegenwoordig Kyn drift scheen hem eèn oogenbUk weer meester te worden Traditorel verrader boorde ik hem in zich züIven tcbuifelen Ingannalora bedrieger Teen wendde hy ziob met een bedaard uiterlijk tol my tfindien dat too is heb ik oietn nderv tedoendan n geluk te wenachen myn ieer Vaughan Uw lot ia inderdaad banydenswaardiijC Uw vrouw ii schoon en natuurlyk ook goedhartig Gy zult eene aangename levensgeteltia ia haar hebben Hat zou my alUs waard geweest zijn te weten waarom bet verDemen van myn huwelyk bem z o woedend had gemaakt maar tocb zou het my nog meer wiard geweest zijn als ik myne bedreiging had kunnen ten uitvoer breogeo om hem de kamer uit te gooien Aan jjen toon van zyn spreken kon ik booren dat Pauline s geeaiettoeatand hem bekend was Ik kon den vent sanwelyks van t lyf afblyven maar ik moeit ny wel bedwingen want zonder zyae hulp kou ijc Ceneri niet vinden Ik dank o zeidi U bedaard en gy xult mij koop ik ds gevraagde informatie geven ffQ i t gaaa saer huteM k bnidegomi m afaecr bet reeds te stroomen en dit gevoegd bg overvolle trams die telkens groote Isdiogea vreemdelingen binnen ons stadje wierpen maakte dat al spoedig alle cafe s tot barstens toe vol waren Om balfiwaalf ging men met muziek de I brojlofstgaaten die met arreu tan Marken ge I haald werden tegemoet en weldra lat men evenals de vorige maal weder heel gezellig en genoegelgk bg elkaar boerenjongens drinkende en pgpen rookende Door het schoone eer kon de bruiloft thans in alle oplichten beter en juister uitgevoerd wordeu De bruidegom de heer t d Borst behaalde den eersten prgs zilteren medsilie bg het ringsteken op de rutschbaan Aan de hardrgderg namen 12 rgders deel een gezellig bal op hst ga besloot het feest In een baitonffewoon Politieblad bericht de officier an justitie te Gruningen dat aliaar dm ISden dezer xga geatolon 1000 t 4pct 1 hyp Miaiouri Kantas on Texai Mo i7fl90 1000 D 5 pet 1 hyp Western New York PentyWania No 4331 1000 D 5 pot 1 hyp Oicago Erin No 2504 3 Handeelpo Central Pacific 1000 D No 3 D 244Ö9 46 764 36234 Van desen diefstal wordt verdncht Ruurt Ktaai de Vries onii eveer 55 iaren haar grys eenigszins knal kleine bakkebaarden oog n grgs loopt een weinig scheef oaduchtig niterluk gekleed met donker pak donkerbraiofl overjas lagen hoed Hy was boekbou der hy den bestolene en had toegang tot dteos brandkast ia 14 Febrnari jl dea voormiddtags voor bet InHtat te Groningen gexien en sedert voortvluchtig Genoemde officier van jnstitie verzoekt ayoe opaporing en aanhooJing benevens inbeslagneming fan de effecten eo draadbericht Reeds sinds langen tgd varen er lekken in de gasleiding die te Tiel door deGaithnisstraat ligt Uefc gaiTHrlies 200 M per dag werd nu zoo groot da herstelling niet langer achterwege kon blyvAu Nu scbynt gas in het riool ootaoapt ie zyn en toen dit geopend werd is bet gas door een vonkje uit het pilthooweel in brand gestoken Een hevige ontploffing volgde De Werkman die met het openen heaig was bleef als door een wonder ongedeerd Vao de haizen in de nabyheid i rongen de miten de steenen vlogen toi op de daken De rechtbank te s ravenhage heeft vryge sproken den peivoon uit Oostge it die 14 dagen geleden terechtstond wegens het wederrechtelijk doen baggeren in een sloot aan anderen toe Vaughao zeide de rent op een spotteiiden tooii Indien Ceneri bij t buwelyk ii geweest moet het slaohis een dag of wat geledan hebben plaatsgehad Het moet éun gewichtige aangelegenheid tyu dis u Mo spoedig van uwen bruid wegvoert Het is een gewlehtige aangelegeDhetd Dap vrees ik dat zy nog aun dag of wat ral moeten worden uitgesteld Ceneri is oiat te Oeo ve Maar ik heb reden te gelooven dat by met eene week hier terug zal z n Ik zal bem opzoeken en hem zeggen dat gy hier aiji Keg mjj liever waar ik hem vinden kan dan zal ik zelf naar hem toegaan Ik mbet hem spreken Ik denk dat bet er van af zal bang D of da dokter dat verkiest Ik kan bom alleen uw verlangtin Ie kennen gefen Hij boog en vertrok Ik begreep dat bel nuzulfi Onzeker was of ik er in atageo zou een onderhoud te verkrijgen met dien geheim zin nigen dokier Het hing er geheel van af of fay het verkoos Hy koe te Geneve terugkomen en woer heengaan zonder dat ik hel gewaar werd zoo by zelf of zyn vriend er mij geen kennis van gaf Ik braobt eene week lang mijnen iyd zoek zoo goed ik kon toen begon ik te vreezen dat Ceneri zioh had voorgenomen zièb verborgen te boudea Maar dat was toch oiat bet geval Op een morgm kreeg ik een brief Hij bevstte stecbta een paar re gels Gy wenaobt nij te spreken een rijtuig zal n om elf uar afbalan M C Om elf uar kwam ar een guwooQ buurrijtaig voor t hotel De koettier rro naar den beer Vaughan Ik stapte in aeader sso woord te n gea Ni werd bohooronde on het zonder machtiging doen afbreken van eene chatting te O st eeat Zq ontsloeg Tau rechtsverTolging den knaap dié op hflt Nasaanpleio te s Grannhage een 4 jarig meisje haar gooden oorbelle afnam n h kind daarna hulpeloos liet staan Hot vonnil overwoog dal de knaap gehandald had iond r oordeel des ondersobeids GiatorenavoBd werd in het Gafj Luybn in Den Haag eau wedairyd in hei kappen gehouden De bovenzaal van genoemd lié was hervchapen in e n grooien kapaaloo Op bet bepaalde unr aaien zeventien jooge sokoo oen voor den kapapiegel en eeu gelyk aantal jeugdige haarkonsteuaars legden op de hoofden dier damea proeven af van bedrevenheid eo smaak in den haartooi naar Tuwbilteadt stgleo vormen en modellen De uitslag Tko dil ezumen of èooooars in twee categorieën verdeeld was als Tuigt la oai oria naar een bepaald model U prya de heer Ameling 2e prys Elsevier 3 prya J Vorst 4 prya Obarg 5e Bosman en 6e Th Ramp 2e caiagorie 1 prya Dalkoy 2e prya Klolgi 3e prys Knapen De Ie prys wat een diplomat de ovarigt bestonden iu nikkelen kapbenuodig haden ent Na het concours dat gtmpend wejrd met een hartelyk welkomstwoord van den haar Vorst directenr van deo eureaa waaraan de jongelieden die in wedatryd kwamen hadden deelge nomen on na de uitreiking der belooningen alle ihoofdpryien hield Mn gezellig aamansyn de ledeo van bet VOraTeubaagache kapperagitde met hunne geëxperimenteerde damaa nog enige uurtjes gezellig byeen sSaiase staat in brand te Desa mare ging giiter middag door Amsterdam en da meosohen i roomden naar de Kalvevftraat om ten tweaden male dan ondergang van dat groot hotelrestannnt ta aannchouwen Maar by Suisae gekomen tig men wel dat ar in de onmid drliyke nabyheid groote beweging beerschte de straat door een aantal politieagenten waa afgezet en da brandweer drak werkzaam waf doch in Buiise kon men ongehinderd gaan titten f De brand in de onmiddelyke nabyheid was athtw iuderdaad ernstig genoeg Uy woedde in bet beeraa modemagazija Auz troia colsa vermoedeiyk ontstaan doordat een der hoisgenooian een brandend petrol eamkacheltje had omgestooten In een oogwenk stond idles ia lichta laaie en de bewoners moeaten zioh in llergl redden Hei brandende perceel is aan de Kalverstraat smal doch loopt wel 20 me Kobraolit naar een ktein buia buiten de stad Toen ik in de kamer gelaten waa xag ik den dokter zitten aan eene tafel Iwdekt mat nieuwspapiereo so brievea Hy stond op gaf mij de band en venooht mij plaata te namen Gy zijt naar Geneve gekomen siyobesr Vaagban om uy te spreken wJa ik wenaobte u oea en odcr t vrsfee san gaande mijae vrouw Ik ui beantwoordeo wst ik kaa suar gy koot velc vragan doen wurop ik a zeker hst ntwoord Wiigereu ral Gy weet welke voorwaardea tk g steld heb Ja maar waarom hebt gy mij niets gezegd oMtfCot den eigeaaardigeo tielstowtand van mijne vroaw Y Gy badt baar z ir vertoheideue malen geapn ea Haar toestand was deselfde als toen zij het eerst zooveel indruk op u mukte flet spyt mij zoo g n teleurgesteld gevoelt Waarom hebt gy mij niet alles gez d dan badde ik aiemaad iets te verwijten Ik had er verHbeidene redenen toe manheer Vaughan Pauline waa eene groote vsrantwoprdelijhheid op m aa sobondeVs kostbaar teveas en ik hm ea arme vent latutuhen is de zaak zoo r 2fj is mooi goed ea beminnelijk Z zal eeo lieve rmw voer tt tija Dus gij wenscbtet baar ideehla kwijt te z af Dat nu juist niel Kr zijn onutaodigbedeo Ik kth alles soo niet zeggee mur die naakten dat ik bl e was dat zjj eeoen Engelschmau trouwde die Iu eeo goede poeitie wss r rrf sarii