Goudsche Courant, woensdag 20 februari 1895

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wlnlerdlenst 1894 95 AanKevangeo 1 October OOUDl ROTTEÏDlM Tüd van GreeDwicli Snd WJW 40 a o 8 40 10 4 10 58 11 08 18 18 18 61 1 84 3 i8 4 60 6 84 6 58 7 10 8 88 8 48 8 40 11 08 11 U MmdiMbt T M 47 11 08 18 88 4 57 08 0 iruiw v k 7 t u t 11 08 1 06 6 04 10 864 0 mU 1M M U U f 1 18 6 11 8 17 10 01 Bonndim 7 7 ii i lO Ji 10 u oi 11 85 18 88 18 88 1 81 1 44 4 10 5 80 6 48 8 7 80 8 68 9 03 10 10 11 80 II Jl u 0 T T I II D 1 U n 0 U D 1 Uttoriu 1 01 7 ai 7 47 tM 8 48 8 81 10 17 11 80 18 80 1 46 I IO S 50 3 48 4 80 m 6 81 7 07 8 1 141 OwUa i lO I 1I f t 10 87 1 66 iri air brk 1 11 t 9 ♦ 8 08 6 08 1 1 1 10 41 8 08 5 09 T 81 a n 1 81 7 4t a o 8 18 10 08 le u 10 47 18 08 18 40 8 16 8 48 3 10 4 08 4 40 5 15 6 61 7 87 8 10 1 0 BOD Dl UON E lie i DIN H118 C0UU1 B VaW o vd 7 10 a asi o 1710 0 ii u ia i 8 8 8 87 11 05 11 18 Hu 5 487 807 488 80 8 88 8 4810 18 11 8818 16 1 88 8 15 Voorb 5 64 10 18 1 44 8 45 8 48 4 15 4 48 6 17 7 8 S6 a Z M T O t 47 11 01 1 0 4 67 8 U 8 48 4 48 7 88 BL Ki 7 47 1 11 N d L d5 5 1 48 7 11 L b 74I i f 11 10 K d£ d t Oi £ 1 17 l a 5 08 88 81 8 58 Z Z W 0 10 80 1 68 BI KI 8 I4 lO St 8 04 5 7 80 ll 7 8 Taorb 1 07 V 08 11 11 i aa 5 80 8 10 10 JS 1I 0 1 10 41 8 0 6 09 7 91 10 Hut li a lS N 10 07 11 17 11 41 ll tl l i l i7 4 ii i li iÜi 1 41 7 41 00 VD UTRECHT 8 10 15 U SS 11 48 Goud 807 608 13 8 58 lO U 10 68 18 0818 458 80 8 45 3 15 4 13 4 43 5 80 5 47 7 48 8 86 10 1 ÏT ÏCHTr OÜDi CwdL i ii 40 7 il I Ot 1 1 lO Oe 10 11 10 15 18 48 IS J Sl 8 18 4 47 S 88 i7 7 4i 8 88 10 14 UInKht 88 J iO 9 58 11 84 18 08 18 50 S IO 8 80 8 584 48 08 88 8 08 608 8 TO Il OtiêW i iO 14 U OI 8 87 5 87 7 5 10 87 Word 58 8 11 10 1 11 60 18J5 8 48 4 1 5 47 9 118 8410 81 WMidn i ia 7 01 l ll 10 10 11 17 8 45 8 07 5 05 5 45 8 17 a OT 8 55 10 88 Oud l r 7 07 8 18 10 84 4 84 BIB VliMki 7 i l i 41 a 1 80 8 08 8 88 3 50 5 88 8 81 85 8 88 8 11 10 58 Gouil 7 80 8 8 8 84 10 87 18 08 1 88 3 60 4 37 5 80 7 08 8 419 91 IIM 0 0 tl U 1 1 H 1 T B H M 1 IMSTEIDIH OOUDI da 1 40 1 lo ea lO ii V 8 i W 40 4 47 i ta 7 48 1 85 e 48 10 14 ilir itenlui Wp 5 50 8 15 8 55 11 85 11 60 8 55 kt 4 SI T M laaa AwlMdu Wp T tr 8 10 lO ii la i l 5 45 U 18 lou l 1 to M4 10 4 18 16 18 48 9 60 8 80 1 68 8 88 U ten liiep in achter laogi bet MDgreozeode perceel xoodftt d synaor greoit mb de huizen in de Jooge RoeleDiteag Aan den anderen kant ia een sigAreniriokel en dan o gt Suisse Hoewel de brandweer met rrrwheïden wateritrnlea wsrkte wae Tan bet buii nieti te redden io de Hrtikelen die er verkocht werden Tond het Tuor gretift roedeel zoodat de brandweer zich hoofdzaketyk moest bepalen tot bet beechermen ren de aarigrenxende liuiKeo en Uit wae daar allee id die buurt dicbt opeeu ia gebouwd nog lang geen g makkelijk werk Van een bovenhuia in da Jonge Iloe eoateeg geraakte het plafooil Tau een der boTeokamera in brand en ran den aigarenwiukel in de KulTerstrnat een deel tau hot dak In Suiaee baritten door dn Tlammen Ue ruiten vAn een der iogeerkamere en moe t de bmodweer de gordgnen afrukken Wg hebben de vorige week bjj het be preken Tan bet nieuwe arnoolplan der unie een School met den Pjjbel er op gewe7 en dat de Grondwet zulk een reg tiog oiut toelaat Art 192 Rchrj ft voor Ër tvur ltoTeral in bet Ujjk fan orerheidawego foldoend ojjenbaar lager onderwyi gageren Jeheel in atrijd biermode is en tflael dat de opheflSng wil van bet genieentülijk openbaar onderwijs en den OTergaog daarvan naar bijzondere acbolen ala regel Niet ODgrondwettig waa het wetaTooratel tan den minititer Van Reenen dut apeuhnre gezindteacboien mogelyk maakte uaact Uh i pmengde openbare acbool Op beide wijzen kun worden To dnan aan het tweede grondwettig Toorachrifï dfti de inrichting van het openbaar onderwya met eerbiodigtnfi van elke gofladienatige getindbeid door de wet wordt geregeld Miwr wél ongroudwettig ia een regeling die in atriJd mot art 192 hot openbaar ornlerwfli wil doen ophouden rogei te yn In aommige bladen vinden wy d bewering dat die on grond wettige eiech oen guToIg is Tan de iwakheid in 1889 etoond toen een deal óêT Ubarile medabielp om den Tinger te reiken aan de byzootlereatihool welke nudrt obeele band wil grepen Dat Terwijt trokken vi ona niet aan Wat in 1889 il toegekend aan de byznndere school geichiedde aitbana wat onze meilewerking betreft om dat onderwyi beter te maken wy meenden en meenen nog dat het Uyk Toor een onderwya dat duor een vierde der boTolking werd rerkozan niet onveracbillig mocht cyn n bet door lubaidie mag ateiinen Toor zooveel het onderwya aan onvermogenden betreft Om die lfde reden echter zouden wy ods verzetten tegen heigeeu nu gevraagd wordt geateld dat de Grondwet bet toeliot of eerat veranderd werd Weder om het bolarrg Titü goed onderwya Dat kan met gebaat worden ala monde mogelykheid opent voor het oprichten vanallerlei Bchooltjea en die uitlokt door rykaaubaidie uit te loTen Zulk en vryheid vanonderwya die bier laodi al zoo huog atnatKOU ie duur zyn kocbt door alecbt onderwya nog wel met staat hulp I Reed t nu komtde byxondere bchool onderwyskrachten tekotten behelpt zich met overvolle klai en Hoezal bet zyn wauneer de byzondero school regel ia en de waarborgen die het opeubur onderwya nu den onderwyzers veracbaftzullen ontbroken IIand Volgeua den Berlynecben correspoudent van the Standard zullen de groote legernianneuTra in Dnitscbland dit jaar in Pommeren worden gebonden en wel op grouter xchaal dnii gewo nlyk in de eerste helft van September De keizer zal met zyoe gaaten te Stettin zyn hoofdkwartier hebben en ilaar zea dagen blyven Ër zullen ook proeven worden genomen mat luchtballons en bat einde der oefeciugeu aal plants hebban in oomhintttie met lootman oeuvrea De ritmeester Smedins vnn Jen taf der cavalerie hoofd vau onderwya aan de MiliUire Academie woidi op I 8eptamber nit die betrekking ontbrTen en bg een der korpsen overgeplaatst ala komraandent over een eskadron J Te Leiden is Zaterdagocbteud een geheet boitgeziu bestaande uit den ti8 jnrigen wever ü J zyn vrouw schoondochter en een an derbalf jarig kleinkind in bun woning in de KaftraenmakersKteeg Nn 8 fravonden geheel en itl d jür KA iH dwfImd D i OÖ jrtrige man wa wat ook door de ter hulp gesnelde genaenherreu werd gedaan niet by te bronnen en ia daarom naar het Ziekeobuis OTergebracht De overige personen werden na eenig zina hersteld te zyn by buren of familieleden in huis genomen In he bnis ia geen gasleiding wel werd sedert eetiige dagen een serke gaelucbt waar genomenUit het dienauuKftande ingesteld onderzoek is gebleken dnt in de houfdboia der gasleiding in de straat e n lek waa van waaruit liet gtts moet zyn ontanapt in het riool Ut onder de bewuate wiminar doorloopt In Xe Kerk Ct t geeft da 8 Z het voU gende iIb bydrage tot de kennis onzer volkstheologie Het was nn bykans 40 jaren ijeleden in dn eerste maanden van niyu wonen hier te Middelburg Ik doed bnisbezoek in rayne wyk en kwam natuurlyk atoeda by my ganacb unbekende menhcben Te meer waa bet my dan aHDgenoani toen ik op een schamele bovenwoniug iu ueiie ateeg bet vrieudelyk gelaat van een meiaje te zien kreeg die aan my een paar weken geledeu een aanbeveling was komeo Tragen oo bf gratis Terkryg n van een huisbybel Ken keurig exemplaar lag er op tafel ik verwachtte dat dit een aangenaam bezoek sou wezen Msar o wee Nanwetyka had ik plaats genomen en met een woord van dien l5ybol gewaagd oHk kreeg een bitsen uitvsl te hooreu vau eene oude moeder juist over dat Irauie geschenk Het waa zeide zy een ellendige boel in de kerk Hot EvaiiKplie werd niet gepreekt en God Woord word er vervalsjht en bedorven f Nh myne verbaasde vnuig dienoangdande sprak zy met htivige verontwaatdigitig over dat Heer in plaats van ileere Daar heb je myu dochter dus ging ze voort die las van morgen nog Heer 1 gi hebt niet om mede te puiten moar ik zei meid als je uiet loeat Ueere I dan vat ik het boek en myt hit op t viinr ïi Ik begreep hier niets van en deed de in baar oog veker vrij onnoozele vratig of dit dan niet hetzelfde was diutr toch ongetwyfeld by beide woorden op deuzelfdon perauon werd gedoeld 1 Doch nu volgde een stroom van woorden waarvan de zin hierop neerkwaui dat WO die derde de hoddeu weggelaten omdat we met meer aan de Drie oeu heid geloofden enz euc Nü n g cenij e woordenwissoüng ging ik heen met de overtuigiug dat wy geen vun beiden elkander begrepen Eenine dag n later verteldfl ik deze ontmoeting in den kring dor Collegen Ik bad gemeend dat de vrouw het woord Heere voor een moervond had aangezien en als zoodanig vour eene aanduiding der drie een heid in God wezen Myne ambtgeuooten t praken dit tegiin Het woord Heere zeiden zy ia by die ouderwetacbe lui een symbool van de Drieeen heid otudat er drie é n in voorkomen alsou te zamen vereenigd ali drietal in het ééne woord Zoo Rugen ook velen ditzelfde zinnebeeld in die punten van bet toen nog veel gebruikte hoofddeksel dor predikanten In Ënnerdale Hall iii CiimherUnd zoo de dochter van majoor Suelui huwen met een ingenieur uit Havercroft Bruid bruidegoih en priester allen drie hadden een vry langen weff nnR de k rk ie Arieedon wsnr bet hu welijk zou ingezegend worden af te lej geii De w en waren dik besneeawd zoo dik dut de brotdegom die vol moed te paard op w WBS getogen zgn paard maar achter liet en te voet verder ging Doch het bleek onmogelijk vfort te kümeo door ros fott sneeuw De prieiter bad zich eveneens door sneeaw en sneeowbnien gewaagd doch zi zich genoodzaakt den atryd op ie evrn Alleen de bruid met een twaalftal geroodigden bereikte na eene lange wandeling de kerk Daar bleef men wachten eerat verlangend loen ongeduldig toen wanbopiit en ten alotte ingesneeuwd Den geheelen nacht b even de arme bruiloftsgasten in de kerk en eerst den volgenden morgen werden zjj bevryd M ït behulp Van een tweebonderdtat sneeuwoprnimers gelokte bet de drie noodige elementen rot een hnwelyksplechtigheid bruid bruidegom en prienter tot elkanddr te breoffen wearop de inzegening plast had Door de felle vorst waren bü een arm rondzwervend jongetje te Breils beide ooren bevroren Medelydende menscheu n men bet kind in Ituis en plaatsten het by de warme kachel ten eiude zyn bevroren ledematen te ontdooien Dit mocht werkelyk gelukken mur tiien de oor n ontdooid waren viel van één ervan het onderste deel af Dat het armo kereltje hevige pynen leed kan iedereen zich voorstellen EeiiiKO jaren geleden dus Bchryft H iu bet SoCWeekblad € werd er ditor de regeering een onderzoek ingesteld naar de toeatanden der pertonen in ondergefchikte rangen werkzaam in verBohilleode bedryven en enderoemiugeO Het materiaal hierdtwr verkregen opgehoopt iu tul van lyvige fo iauten n in sommige opzichten reeds verouderd de eerste enquête dagteekout van het jaar 1887 dreigt onbriiikbaur te worden en nog altijd blyven de TerbeteriiiRen die in atle richtingen noodig bleken te zyn achterwege Ondertussclien verergeren do toeaUiiiden 1104 gaandeweg Ken dor punten van onderzoek betrof den dunst van het persoiteei op spooren tramweKen daarbij bleek dat de dagdienst van aommige machiiiicten wachterH en coudneteurs veel te lang was Aan dio opmerkingen voegt B uog bet volgende toe Op welke wyAO dtze dagdieoat thana ia □ itgebreid ontwaarde ik dezer dagen by een conducteur op een stoomtram die van s ochtends vier uur tot ini ldernacht in dinn t was dus twintig uur in een etmaal vau vier en twintig oren Dit was geen exceptlmöi eval in t leven geroepen door bij zonde rlumstandigheden extratreinen of iets derge ks de gewone regeling van den dienst J ocht het mee ook voor stokers en inach nisten om enkele malen per week zulk een rutigKerekte dag i taak op zich te nemen De tusschentigjjeude dagen waren minder zwaar Doch ia hel wonder dat do waakzaamheid verstomt by znlk een inspanning dat gretig op de atations UH r een borrel wordt gegrepen nm de uoo dige opgHweklhüid te behouden en dat bij het runddraaien in zulk een visiensen cirkel ongelukken voorvallen welke vermedeu hadden kunnen wirden Het il liior geeu particuliere industrie die door wettelyke bepalingen aan banden zou worden gelegd bet is eene onderneming waarby het algemeen belang en de veitiaheid van het publik rechtstreeks gomueid zyn die coucesMie noodig heeft van het ruk van proviooiëo en gemeenten dikwyls zelfs subRidiën ontvau t uit algeui eoe kaaaen wat ware na eenvuodiger en biUyker dan baar aan Toorsohritten te binden omirent den dienst van baar personeel Byna ieder ia er van overtuigd een gevoel van meu cbelykheid eisobt bet geheel Nederland zou er baat bij vinden onulat de veiligheid van lederen reiziger er door zou worden verhoogd on toch en toch hot eene jaar verloopt en het andere rolgt h t achterna condar dat er iets tot stand wordt gebracht De pen van Punch c is oog niet veratyfd van konde Het snaafcscbe blad bevat o a da volgeode raadgevingen voor scfaaatMnryders die niet tot bet Britscbe koniokryk behoeven te worden beperkt lo Als gy valt val dan met gratie Oefen u eerst tbnis 200 noodig op een matras om te beginnen en laat u by voorbeeld door een beroepaworstelaar in alle mogelyke houdingen oeersmyten 3o Als gji met ten dame rydt sla dan liefst niet uw arm om baar middel tenzij er een zeer dikke mi t bi ngt of wanneer er niemand afxie s in den ouk rek ia Maar in t algemeen kan deze manier van ryden even gevaarlijke gevolgen hebben als wanneer gy op zwak ys rydt 3o Indien eene dame dje u tegenkomt plotseling ni t meer naar ba r roer luistertt zoodat zij zich in u armen laat vallen schiet dun niet op zy ten ejnde baar Tryeiyk ta lat n fallen maar neem de zaken maarsooals zy nu eenmaal zyn 4 ludielk gy op uwe knieën mocht komen te vallen vlak vóór een jonge dame leg qw band dan niet op nw hart om een deelanitie te beginnen aangezien gy dan ean rolksverzameling zondt veroorzaken Zeg liever dat gy even de dikte van bet ti wilt onderzoeken Ën ten laatste Als gy door bet ys zakt krabbel dan zoo spoedig mogelyk nit het water tenzy gy er byzonder op gesteld zyt om in de krant te komen onder de veroogelokten De Hegeering stelt in boofd sak deze wyzigingen voor in de wet op de Hykspostspaarbank Het maximum renlegeveod tegoed wordt verhoogd van f 8U0 tot f iOOO Tevens is voorgesteld de verlaging vau de tegenwoordige rente van 2 64 percent over te laten aan een alf emeene maatregel van bestuur ten einde niet nu reed tot verlaging te moeten ovei aau maar gewaarborgd te zyn dat als het noodig mocht blykeo rente reductie spoedig zal kunnen worJeu toegepast en dut eventueel later spoedig daarop weer kan worden teruggekomen Voor de rente reductie ingaat is aan inleggers de gelegenheid gelaten terugbetaling van hun inlage te bekomen Deze lieg acht invoering van een Staatsschuldboekje nevens bet spaarbaukboekje niet noodig en aan een bezwaar onderhevig Toch wenscht zy de gelegenheid te openen om door tusHcheukomat der Uykspostspaarbank inschry vingen op naam ineen Grootboek certificaten aan toonder van zulke inBcbryvingen of obligatiëü ten laste van den Staat te koopen De bemoeiingen der Rykspostspaarbank zullen zich dan echter beperkea tot den aankoop de toezending der gekochte certificaten aan de inleggers 2e indien dat verlangt wordt tot de invordering der rente van iuschryvingen in het Grootboek en de byschryvidg daarvan op het gewone spaarbankboekje Alet den verkoop dier inscbryvingen of certificaten of met de bewaring dezer laatate laat do Kyk postspaarhank zich niet in Dese treedt op verlangen van den inlegger nitsluitood Toor aankoop utleeo op als tusschenpersoon tusscbeu den kooper en den commissionair zonder zich met de gevolgen van diea aankoop in te laten God Staten van Zuidholland hebben 1x0 hunne uitspaak ten aanzien van een militiereclame overwogQu dat de beslissing van ds vraag of de toelating tot en deelneming aan de oofeningtn van het reservo ksder een brofta der recht verleent op vrijstelling wegeni broederdlenst afhankelyk is van de beantwoording der twee navolgende vragen a Geldt do toelating tot deelneming aan bet reservekader uls dienst by het leger hierte lande b Zoo ja wordt die dienst volbracht ineen I i eren ran dan die van officier i Ten aani i B ran de serrte vraag oTerwog n sy dat nit art 5 al 2 van genoemd konink besluit luidende onder de wapenen dient by in den regel met en be ndens de uitzonderingen vermeldt in de artt 25 28 uitrusting en soldy op deieUda wyze als de overige vry willigere by bet leger alsmede oit art 13 waartoe de vrywilliger by bet reservekiller zich verbindt voldoende biykt dat deze inderdaad in dienst is bij he leger hier te lande Wat betreft de tweede vraag waren zy van oordeel dat de hoogste rang welke de vrywilligera by het reserve kader kan bereiken volgens art l is die van vasndrig terwyl de vaandrig volgens ar 2 een graad heeft onmiddellyk beoediu den rang van tweede luitenant Mitidien verklaarden zy dat de dienst van een vrywilliger by bet reservekader valt onder den in art 4 der militiewet bedoelden dieast die lecbt geeft van vryfitelüng van eenen broederf Wat betreft bet betoog sub 2 van den railitieraad bovengemeld luidt hoone meening dat wel volgens art 9 van het Kooinklyk besluit wie na bet tydslip zyner inschrijving Toor da militie een verbintenis bij het reservekader aangaat verplicht is zyn mititiedienst te vertulleo doch dat volgens de militiewet ook andere vrywilligers iodie n hunne vrywillige rerbintanis na de inschryving voor de militie is aangegaan niet van den dienst bydeaationala militie zyn vrygesteld Op die gronden namen zy san dat mitsdien de loteling de derde is van een gezin van zeven zonen waarvan de eerste en de tweede in dienst zyn in een lageren rang dan dien van officier en mitsdiei volgens do tabel gevoegd by art 49 der genoemde wet recht heeft op vrystelling De heer C G von Oterondorp van Nordijrney d olt in het orgaan der DuitseheZeeTisBcbery Vereenigiog het volgende gevat mede waamit blykt jaü hoeveel nut bet zyu kan by stormweer of in hevige branding olie op de golven te storten Hem was op 16 Maart 94 een oliezak met stekelbaarstraao toegezonden en wel naar aanleiding vau uen allernoodlot tigst ongeval dat by Norderney op 1 December 93 had plaats gevonden Toen hadden nl 8 wakkere visschers tengevolge van een plotseling opgekomen storm by bet binneozetlen van bet Norderneyer zeegat den dood in de golven gevonden hon vaartuigen waren io de hevige bnuiding omgeslagen De Duitsche Zeevisschery Vereeniging had toen aan den beer O een oliesak en een vaatje stekelbaaratratn gezonden en hem uitgenoodigd daarmede een proef te nemen Die hulpmiddelen hadden no dienst gedaan en de heer Ö gyeft daarvan eene korte besohryving Door het loc was oliezak en traan aan Dirk Dirks te Norddeich ten deel gevallen en deze maakte er reeds tweemaal gebrnit van De heer O was er evenwel slechts een der beide keeren ooggetuige van Ëigeolyk was het uiet volkomen iu den baak dat twee visacbers van Norddeich op 26 October 1894 met hun sloepen naar zee voereu om hnn beug te schieten Een vau ben was Dirk Dirks Het water was zeer ruw de wind N W alle zeegaten door branding teitelyk verstopt £ o nn it het waar dat de visschers by zeer hol water met den kop in de branding gemakkelijker uaar buiten kunnen varen daartegenover staat echter dat dan het binnenkomen io bet zeegat met wind en branding mee by zolk bol water als op dien dag dubbel gevaarlyk is Bf t spanning gaven daarom vele visschers van Norddeich on andere personen op de terogvaart acht Btide Hcfaepen kwamen gelukkig binnen Dirk Dirks zei my nadat hy in de haren vastgemaakt had toen ik hum vroeg hoe by hot gemaakt had Het ging wel maar ik bad den oliezak achter aan het schip vastgemaakt eu daarom bleef achter my het water glad zoodat ik geen stortzeeën overgekregeo heb De andere visseher had in zyn angst een kan petroleum uitg oteo toen nog een flescb olie stuk geslagen de olie is echter wsarschyolyk niet gestadig genoeg blyven vloeien en ook niet goed verdeeld geraakt want hem bad de branding erg toegetakeld Zy liep van achter naar voren over het schip deed hem eenige Toorwerpen van dek verspelen en bezorgde hem een voet water iu het ruim waarmee hy echter nog gelukkig binnenkwam Nn de visscheri van bier Norderney dit geval hebben aanschonwd verzoeken zy zoomi als die van Norddeich of ook hnn niet znik een oliezak en traan kan woiden oitgenikt sy tullen er wel spoedig hy zyn mtt zich tot de Doitsche Visscbery Vereen iging te wenden om zoo mogelyk bun verzoek ingewilligd te krygeo Wellicht zyn er ook onder de Hollandsche TÏBsehers die met deze ervaring hun voordeel willen doen t MededeeÜngen over Visicbery c Aangaande de uiting van ontevredenheid onder de opgozeteneo van bet particolieie land Ijiomas in het Buitenzorgsche over de wy7 e fan belasting eflBng door den landheer zegt k t bat Hand in lyn mailovenicht De grievoi der bevolking zyn ten eenenmale ongegroDd De belastingen in geld en arbeid geheven zyn niet zwaarder dan die op alle andere particuliere landen en tonder morren of verast dpor de opttezetenen opgebracht Zeer waarschyuiyk schuilen onder de opgezetenen van het genoemde land eenign gevatrlyke raddraaiers die op bun beurt opgehitst worden door aan lager wal gerankte IndoËnrop nen hadji of Arabieren uit de vlak danfaan grenzeode buurt Ëmpang der hoofdplaats Bnitenzorg Blykt dit werkelyk het geval te syn dan zal het eerst door bun verwydering mogelyk zyn een beteren ïeest onder de Tjiomasbevolking te doen on waken Verder lent men in dat blad Io den nacht van 15 Jan werd eender raddraaiers onder de opgezeteneu van bet land Tjiomas door den demang an Buitenzorg gevangen genomen Reeds spoedig was dit den volgenden morgen op het land bekend en een honderdtal inlanders vonden daarin aanleiding in optocht op te trekken naar het buis van dien inl politieambtenaar te Buitenzorg Dnar eiscb ten zy du loslating van den gearresteerde en verzochten anders zyn lot te doelen en mede in de gevaugenis te worden opgesloten Aanmaningen van den demang baatten niet Later werden die herhaald door den controleur waarna eerst de assist resident cich met de zaak bemoeide Hy gelastte den troep naar de kampongs terug te keeren en toen dexe by de weigering bleef volharden werden een 60 tal invangen genomen de veertig anderen keerden hui wnart8 Nog denzelldeu dag werden de gearresteerden voor de poli ierol gebracht de b tlhameU gestraft met 20 en de anderen met 12 dagen tenai beiditelüng Dat het voorgevallen aanleiding ge even l oefi tot allerlei praatjes omtrent genomen veiligheidsmaatregelen was te verwachten de waarheid echter i dat doze ziob bapdsld hebben tot hot afzetten van het landhuis van Tjiomas door inl karapongpolitte om een nieuwe domon tratit aldaar op een ongolegen uur te beletten Voor een rust erstoring behoeft intusschen geen vrees te bestaan Aan de te Leeuwarden gnhouden hArdrydory door vrouwen boven 15 jaar werd door 41 deelgenomen De pfy f 100 uitgeloofd door den hoer Higinald A Barker te Ijonden waaraan door de Vereeoi ing een groote zilveren m ditille was tnegcToe d werd behaald door Jotikïo Postma te Mullnm De premie van f 40 viel ten deel aan Aafje Veenstra an Witveen PoslerUen en Tclej raphle VACANTE DIRECTIES Telegraafkautoor Haarlem jaarwedde f 2500 Posten telegraafke ntoor te Atblasserdam jaarwedde f 1600 on vrye woning Ofschoon san de ambtenaren van bei lo dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolgo de bepalingen van het Koninklyk beitloit vau 21 Maart jl no 17 de telegraafainbtenarcn voor do e Directie den voorraug SoUicititiën voor borengeooemde Directies in te dienen vóór 23 Februari a s Benoemd 1 April Tot klerk der posteryen en telegraphic 2e klasje de adaislenton H Soppe te Meppel en L do üroof te Amsterlam tot adaistent te Groningen de conducteur der brievenmaleo Ie klasse J W de Urys ten spoor egpostkantore no 3 te Zwolle Verplaatst 16 Febr De surnumerairs der posteryen H M l ouwmee ter van Harderwgk naar Koevonlen tydelyk en P C W Worst ran Vlymen naar Harderwijk 1 Maart De tot onderdirecteur benoemde commies der telegrapbie leklasse A Pot van het bykantoor io de P C Hoofttraattu Amsterdam naar VGravenbage de tot commies der posteryen 4e klasse benoemde surnumerair J E Wins van s Gravenbage naar Roermond 1 April De surnumerair der postergen C Bicker Caarten van Harderwyk ii ar Rotterdam 1 April De klerk der posteryen en telegraphic 2e klasse M Linthont vau Groningen postkantoor naar Gorinchem Verlenging van verlof verleend wegensziekte Aan den suruumerair der posteryeo O Koedam te Tiel tot 31 Maart Verlof verleend wegens ziekte 16 Febr Aan den commies der posteiyen3e klas e J Brouner ten spoorwegpoitkantore DO 4 tot 15 Mei Ovarleden Febr De ndsistent W H G van Santen te Delft Ontslagen 2 Febr De brieveugaarder M Hoekstra teDrieën m Baiteslandscli Overzicht Het Kngelsche lagerhuis heeft het amende raent Cbamberlain op hel adres Tan antwoord rerworpeo met 297 tegen 283 stemmen In den loop der beraadslagingen verklaarde sir William Harcourt cieta te willen weten van de leer dat de regeeriog of het Huis zich inoet laten infiuenceeren door de vraag of bet Hoogerbois al dan uiet de wetsvoorstellen der regeering zal aannemen Ook was hy niet van het idee dat de meerderheid moet aftreden ten bate vau een oppositie tonder meerderheid Sir William stelde ten slotte voor de discussie over het adres van antwoord te sluiten dit w rd aaogaüomeu met 279 teften 271 stemmen waarna het adres aelf werd aangenomen Iu BelKÏë blyft natnurlyk de CongO qoaestie nog steeds id de eerste plaats aan de orde Het oflBcieuse Journal de Brnxellesc protesteert tegen hetgeen door de Etoile Beige ia medegedeeld betreffende de nemorie van toelichting welke de regeering zal voegen by het ontwerp dat in rake de voorgenomen inlyving van den Congo SUat ral worden ingettiend Het Journal de BrnxeHes beweert dat de Etoilet langs slinksohe eiten in het bezit is gekomen van het eerste gedeelte der memone van toelichting Hot slot ontbreekt echter zoodst uit be eeu de Eloilec mededeelt nog geeu gevolgtrekking is te maken over de be weeg rede uen welke de regeeriog tot bfit voorstellen der snneiatio bobben bewogen Vermoedelyk zal nu sp edig meer licht over deze zaak worden verspreid wat t de regeering zal de indienin f van het ontwerp met de stukken welke daarby beho ren wel niet langer kunnen uitfttetlen Het lot van het annexatie ontwerp blyft nog steeds onzeker maar toch zal bet voorstel der rege ring wel aangenomen worden daar de meerderhuid der Clerioale party voor de annexatie is Het verzet der radicalen en sociaal democraten moet natuurlyk vroohteloos blyven indien bet grootste gedeelte der clericnlen die de overmacht inde Kamer bezitten den mioister prei ideut de Burlet en koning Leopold die de inlyviog wensohen biyit steunen Gelyk men weet heeft de Fransche Kamer op voorstel van den socialist Millerand een eommis ie benoemd om te onderzoeken of Haynal di in I8B3 minister van financiën was by het shuten van o rereeu komsten met de Zuider ppoorweg maatscliappyen al dan niet den Staat benadeeld en zich zelven verrijkt had In die commissie werd echter slechts één socialist gekozen di dadelyk voof de eer bedankte Nu volgen zyn purtijgeuooien zooveel mogelyk dezelfde taküek als tydons het Panama baudual Zy hadden aanktaKers éa rechters te gelijk willen zyn manz nu zyn de gematigde republikeinen rechters en hon den modon blijlt slechts do rol van Aanklagers en getmgen Zij weigeren nu voor de cum liissie te verschyoen M brengen slecht algeineene beschuldigingen zouder een achyn van bewyi uit Onder de eereten behoort Milterand dieaao de commirtftio schreef dat zoo hy en zyne vrienden bewgzen hadden gehail te en Raynal zy niet zoo lang zouden hebben gewacht met bem aan te klagen Zy bsdden ook nooit outbulliugen beloofd en de aanklacht ging niet uit van hen Wat e deden was nieti anders dan de aandacht Tostigen van de Volksvertegenwoordiging op hetgeen van Uaynal werd verteld Maar nu het onderzoek was opge lragen aan afgevaardigden die tegen het onderzoek haddon gestemd was het uiet meer twytelacbtig hoe de niti praak wezeo zou Hierop beriep zich ook de radicaal Camille Pelletan nm niet voor de commissie te verscbynen Maurice I rrós die in de sFigaroc Rsyoal had beschnldiKd zich door de sdoorwegmautsrhappyeii te bobben laten omkoopon hfielt aan de oproeping der commissie gevolg gegeven maar hy zeide slechts dat Rnynat eens een tegenstander der overeenkomst was en dus zich moet hebbeo laten omkoopen om later voorstander te worden Het resultaat is tot nog toe dat twee at Bvaardigden die in de Knmer ynal openiyk hebben aangeklaagd geen feit tot staving der aanklacht hebben aangevoerd en dat een ander niets dan ongemotiveerde beweringen en intiuuaties kon niibrengeu Men msg het er dus voor honden dat het onderzoek der commitsie op niets uitloopt en Raynal ongedeerd oit den stryd komt Voor de 16e correcliooeelo Kamer van het gerechtshof der Seine te Parijf is Vrydatf onder presidium van Lévrier de openbare behandeling begonnen van het afdreigingsproces te en de in voorloopige hechtenis zich bevindende Clerq Girard HettUr Trocart Dreyfu Canivet en den voortvluchtigen juist te BnenosAyres aangekomen PorUlis die allen beschuldigd zye van chantage of medeplichtigheid aan die zweadelary Daar e n 60 ti l getuigen moetan geboord worden zi bet proces allicht oog de gebeele week doren Het scfaandaalzucr tig publiek zal er echter niet met volle teugen van kunneD ffenieten want de ssal kan ternauwernood de advocaten getnigen en joornitlinten bevatten Onder de geldafpersingen door getnigen en beschuldigden besproken kwamen berhsaldelük laefafekkende ataalliee van onderlinge bedriegerijen der sehofkea voor maar over het geheel toonden de boachnld j den zich leer terneergeslagen Koning Oioar van Zweden heeft een kloek iMffluit genomen Hy heefi den Noorweegscben oudminister Steen hy lich ontooden om te beraadslagen over de oplossing der crisis io Noorwegen De koning is volkoniea iMkend met de ineeniog van den heer Steen over de consnlaaisqnaestie en Z U weet ook dafc de heer Steen niet de opdracht tot vorming van een kabinet wenaoht te aanvaarden als in dese zaak aan Noorwegen uiet de meest mogelyke concessÏM worden gedaan Dat koning Oscar niettemin den heer Steea heoft ontboden toont dat het voornemen om deu fiscb van Nourwegon toe te geven snelle eu Mroo e vorderingen moest hebben gemaakt in het Storthing houden de afgevaardigden zich bezig met het onderzoek der geloofsbrieven Reeds zyn de verkiezingen te Buskerud en te Stavinger waar de eonset vatieven de meerderheid verkregen door de radicalen ongeldig ver klsard Indien by de nieuwe verkiezingen die hierdoor noodig worden de conservatieven in de miuderheid blyven wordt de Kamermeer lorlieid met 6 Htemmen versterkt I MQBZONDKN Beste Angelique Je brief is my in wolstand geworden doch zeer speet het mj daarin te moeten lezen dat gy wegens ongesteldheid Uw plannetje om met Marie op schaatsen naar bier te komen niet kont volvoeren Ik had my er reeds zooveel van voorgesteld om eens niet je te ryden want dank z myne oefeningen achter een stoel heb ïk het nu zoover Kebraoht in de aehaatèenrykunst dat ik my sterk genoeg voel om je beel galant op sleeptouw te kunnen nemen Dat op sleeptouw nemen klinkt je misschien wel een weinig oneerbiedig in de ooren maar heusch kind we behoeven het onder ons uiet onder stoolex of tafels te steken dat Re ook nog lang ntet kunt concoteeren met Jaap Eden Gelegenheid om je yssporttalenten te volmaken is er anders te over want wat een laugdurigen winter Het begint baast vervelend worden Ik ten minste verlaag zeer naar iBchter wrer en velen mei mij vooral onze minder bedeelde naiuurgeuooten Want geloof msar dat zoo n langen strengen winter wat een armoede meebrengt Ik weet wel er lyn r velen die seggcn het zal 100 erg met syn en ook ik heb wet een tut die velen behoort maar nu ik een tochtje heb gemuakt door het doobeiste gedeelte van niyn woonplauts en daarin alle huisjes heb besocbt nu ben ik terug gekomen au myne vroegere meeuing en s thsns ja bet is wél erg zeer erg Wat armoede wat bittere armoede heb ik aanschoawd Hier eeue weduwe met 7 kinderen die my schreiende vertelde dat ze tgisteroo avond om 5 uur bet Isntste brokje brood met bare kinderen gedeeld bad eu teen masr naar bed sgegaan was want stoukid bsd ik niet neer sen bet IS hier zoo n koud huis c Naar bed Dat noemde die arme liol een bed die ho p lompen dkkr in de bedstede in den hoek Ginds twee oude zieltjes gezeten voor een vunr van afval van vlas dat niet in staat as zelfs maar een matige warmte iu het vertrek te verwekken Mynheer ik ben van t jaar 13 en u n vrouw is van 14 zei de onde man sen bet IS tofh erg als je zoo oud ben en je komttdan Oveel te kort Want mynheer het iaitreuriK en dat znlt ge wel kuon n begrypen Werken kunnen wy niet meer en wy moeken dus leven van wat wy krygen en aeh mgn heer wy krygen zoo weinig t Weet je wat ik dacbt lieveling Wat syn wy toch gezegend boven dniaendea en wat doen wy naar oos vermogen toch weinig I Want hoeveel geld wordt ar door ons toch niet uitgegeven dat beter nettiger zegenryker kon worden besteed Maar dat dat niet geschied ach er beetaat een reden voor één vreeselyke reden wy zyn niet bekend met hst lyden van onie evennaasten Zeker er wordt veel welgedaan maar nog lang niet genoeg en daann zal alleen dan T randering komen wauueer zy die kunnen weldoen eens een tochtje ondernemen als ik odderuomen heb en door eigen aanschouwing de bitter ellende lesren kennen dio door dezen langen winttr be rrcht Daarom Augeliqva li f ga eens in plaats van een middag aehaatson te ryden een beioek te brengen tn de stulpen der armen in uwe geboorteplaats ik weet leker dat wanneer gy thuis znlt lyn teruggekeerd gy meer zelfvoldo uing znlt snaken dan tien middagen van ysgenot U kennen opleveren Maar ik eindig n ya pb ttantropische preek waht tik vreee Ie zullen vervelen trouwens ik heb nog iets te verrichten dat preiaant it Ik breek af met de pen naar aiet nel éel