Goudsche Courant, donderdag 21 februari 1895

AaD evaDgeD 1 October Tyd van Greenwlcli Directe Spoorwegverblodlng met GUUÜA Wlolerdleost 1894 95 M a 40 IS Il 11 11 1 01 MO 1 11 a ii 10 7 7 47 KQTTIRDIU 10J7 10 17 10 14 10 41 10 47 a ia t i0 4 Il 7 41 1 07 a ii 10 01 lo ti 10 4 aODDA OEN BUS 11 11 ii ai ia i4 i a7 i ii 4 4t t 17 i ta 7 u a aa a 87 ii oi u ii 1 00 4 17 11 a 4a t 1 11 0 11 f f t 1 17 i oa i M a ii i aa fl 81 i ti 1 10 10 10 1 10 1 17 4 11 i ll l li Ml 7 4a a 10 1111 8111 48 OOl OlIITIIOHT I DINHiie 60UUA Uu S 487 M 7 488 80 1 81 0 48 lO ltll SS 11 18 1 S8 8 111 41 3 Voorb I S4 j 10 18 1 44 N d L dl ia l Z Z gw8 08 10 80 1 B8 BI Kr 6 U 10 88 8 04 7 1 Z M 8 la 10 41 i 1 01 1 00 7V 10 Omid 6 80 7 80 8 18 8 18 10 1610 1111 0811 45 8 10 4S 8 16 4 13 4 43 8 80 6 47 7 8 88 10 10 UTlBClfTGOUO A Ulnoht 8 88 7 10 8 68 11 84 18 08 18 60 3 10 3 10 3 614 43 6 10 6 88 8 00 8 808 801014 Wotidea 6 18 8 11 10 16 11 60 11 86 3 414 16 6 47 l 1 14 lÖ 11 Oud w lerJ 07 8 18 10 14 4 14 a K Ooildt 7 10 8 38 a 84 10 87 18 00 1 88 3 60 4 37 6 10 7 08 8 41 8 31 U f mSTEIDlH eOVDi UtudubW K IO 1 14 V a lK 11 16 11 80 I IK 4 1R 4 K VIA lAAA o o i o i e TI 10 HT 10 01 lO ia 10 11 11 48 1 18 1 118 18 U OV 1 87 10 10 11 17 1 418 07 10 11 11 41 1 10 8 08 8 81 3 10 6 O U U 1 4 M a T II 10 01 10 11 i 1 11 4 47 10 11 li la I 1 40 1 41 Üe rtohtbiiDk U VOnteDhage nroordeelde gist riin de twee jcngena die io een koffie boil taD den Parallelweff eeo paar spiegel raiteo iailoefcaai tot 7 dagen eii den mao die heo daartoe omkocbt tot 2 maaDdea deD ToermaD te BcheTeDiogeo die ineen boaiiicbuit de Rcbeepakacbel vernielde tot 5 dageu den tarfrenter ait Leiden die door onvooreiehtig baid eea 7 jarig konapje overreed en doodde tot Ö dagaa hechtaoii eeoe oaaietr die vier DBaimwAines verdaiiterde tot 3 oiaaoden en dea winkelier te Scbeveningvo die zich tegen de politie verzette en by sjjae grootmoeder een ruit ioiloeff tot 3 dagen Daarna lordvrde het O M vovr eeo boerenknecht nit Ryawgk die door twee rijksveldwachten bekeurd synde wegani het loopen over de apooHga die beambten trachtte om te Itoopen om de otertrediug op haar beloop te laten 1 10 boete of 10 dagen voor drie joawers die aan de Boeklaan een pomp ootvreemddea en verkochten doch later den eig naar de volle schade vergoedden voor ieder 2 maanden voor een loopknecht die een agent van politie toen deze heui uit een een koffiehuis moeat verv deren met een stoel op het hoofd sloeg naar hij beweerde by ongelok daftr hy eeo ander persoon bad willen laan 3 dagen en voor een schoenmaker die een veld artillerist en diens meisje op de Hoefkade mishandelde f 15 boete of 15 dagen jDe grootste zilverklomp ooit door een ne S sr geleverd is volgens de NewYorker Hand eit € onlangs te voorsoh n gebracht in de zoogeoaamde 8umgglerr Mine in Avpen Col Aldaar stieten d mynwerkers dezer dagen op een geweldigen klo i p erts die bj nadere beicbpfiwing een blok byoa zuiver silver bleek te cgn Na zwaren arbeid gelukte heteiadelyk om het blok dat 3300 pond we t en eeoe waarde van 25 000 dollnrb vtrtegüuwoordigt n het oppervlak te brengen Hft ia bet grootste stuk byna geheel zuiver zilver waarTan men ooit gehoord heeft en stelt het voor eenige jaren in de Qibsonmynen gevonden blok van 300 pond geheel en al in de Mluklaw Het Bohryven van de Lib Unie heeft jiaar de Kamp Ct c aanmerkt tot dusver sleohtt by tnlteU rereenigingen een gtniitlg gfloof gevonden Het bied acht het zelfs reeds zeker dat het voorstel weinig kans van singen heeft In elk geral is de tKamp Ct c niet met de circulaire ingenomen Zg betreort het dat dit toorstel gedaan is omdat het eerder bijdragen moet tot het onlataan van cieuwe verdeeldheid dan tot versterking van den band die de liberalen in het land verienigd houden moet En aan verdeeldheid is veker geen behoefte Zoodra de uitbreiding van het kiesrecht is tot stand gekomen sal meent het Kamppr blad voor de Liberale Unie het oogenblik aan ehroken zyn om een programma op te stelle ten eitide daarmede hg de steiubu teverschyD MaAr dit programma dient dan de rtrekkiüg te beblwa niet om af te stootir maar om o verecoigan Een programma dat aanwyst welke bervormingm het mefst nondig sgn en in het eerstvolgend vierjarig tijdvak konoen Ijot ittind gebracht worden Verder te gaai a g eo verstandige taktiek wezen ene eigtaawdige godsdienstoefening werd Eondi voii onar men aan de N U C c meldt gebonden in het kerkgebouw der uoopagaxinde gemeente te IJlst De spreker voor deaen avond de heer lï Hoelo erangc list by de Baptisten te Zutfen en te Deventer illustreerde syne preek met de lichlbeeiden van een sciopticon Na een iuloidend woord van den heer H J Busé predikant by de Doopegesinde gemeente wenl het kerkgebouw ia duisternis gehuld en wii rp de heer Roele nlloreerst in groota doidelyke letters sgn tek twoord op het doek Gud is liefde om vervolgens naar Haiitfxliii an4 I IO llMr rMhl Ki nwtrk rk 0 p U Bottndui 7 loltotdui CHI 7 M 1M 7 7 4 7 ii ATo i ia S 40 1 47 1 14 u M I OI I U 11 HMrdiwkt Gohd 7 IOk llk O 2 T M 7 411 47 BI K1 7 47 l JS ir 7 l LM N d M I OI TmA 1 07 I OI I tl M tM Il 0 1 1710 41 11 11 1 11 01 f U IO r V 11 11 Mtp i ii i ia a 10 0711 17 1 11 md i il 1 40 7 11 1 01 M w I IO 1 84 Woardn l ia 7 08 8 11 Dtmki i ia 7 aa a ii a 4i a Ootdi 40 7 lf I ll a io van lichtbeelden die vooratellln n gavennit de gpwijde geschiedecis aanrangendemet de Bcbeppiug eo eindigende mr t Cbrutus aan het kruis dat thema ait te werken en het Kpirs weer op te vatten in het twer de deel zgner rede waarby meer wereldsche voorsrellingen op bet doek werden geworpen nl merkwaardige gebouwen nit Londen eo tafereelen nit het leven der Loodmtscbe brandweer Ood i li fde bleef ook het thema in het derde de l zyner rede waarin preker san de baud van de geïlluHtreerde leveoi esebiedenis van John Bmith zich een krachtig voorstander der geheel onthouding toonde Ëen aangrijpend moment was het toen bg het begin der godsdienstoefening io dnidelyke karakters op het doek werd geprojecteerd Zelfs vindt de musch een Hois o Heer De zwaluw lagi haar jongskens neer Iu t kunstig nest by uwe altaren en wat daar verder volgt m het tweede vers van Ps 84 en toen bjj het inde eveuioo weer op het doek vei scheen het zes en negenste der Ë angeli8rhe gezaugmi Halieluja e uwig dank ea eerf Lof aanbidding wijvheid kracht Word op aard en iudenbeduel Heere Voor uw liefd U toi bracht VVaarlyk diü talrijke pcbare iu dnt geheimzinnig duister uit vuile borat singende niet uit het kerkboek maar van die phantaBtiache zirarte letters op bet verlichte dpek het was eonig Ën voor dfu leeraar deu heer Uoele die op deze wyze naar hy verzekerde tal vuo menschen die snders nooit ter kerk komen onder zyu gehoor tracht te krggen was ook deze avond een vaar succei wafit bet kerk gebouw was stampvol Men Hchyot in Frankryk iet verstandiger te worden op het punt van duetleeren George Üiiruy de zoon van den onlangs overleden oudrainister Victor Doruy schreel in de Figaro een artikel waarin by outkende dat hel noodig waa in alle gevallen met de wapenen io de hand rekenschap te geven van hetgeen men gMchreren beeft Hy haalt daarby een geval aan dat hom zelf overkomen en waarin hy geweigerd had te duetleeren Dezelfde suhryver waarmede Duriiy het toen aan den stok had daagde hem ook nu weer uit t vergeef echter want Dnruy meent dal hy den ander niet in zjin eer heelt getast eo hem dus ook geen rekenschap heeft te geven Het uamiddt gedetilte van de strafzitting Ier Rotlerdamsche rechtbank op gisteren was gewgd aan de uitvoerige behandeling der zaak van J V oud 45 jaren zalmvisacher wonende te Matisslois in honger beroep vap een vonnis van het kantongerecht te Ürieile BIgkeno bet rapport door den rechter mr Van der Lelt de Clerq nitgebracht was beklaagde door genoemd kantongerecht veroordeeld lot eene boete van 50 wegens overtreding van art 3 ntn het kouinklgk besinit van 1886 genomen ter uitvoering van het zalmtractaal Di artikel verbiedt om daar waar vloed gaat tusRchen bet tydstip van bet eerste Inagwater ün Zaterdagavond zes nur en het tydstip van het tweede daarop Tolgeode laWwater eene zalmfuik openstaande te water te nebben en bepaalt verdir dat een zalmfuik slecht dan geacht wordt niet open te ataau wanneer bet einde vm den niet aan de zyde der bciut zich bevindende vleugel ia vastgezet teg n den wèl aau die zyde zich bevindenden vleugel il 11 01 10 11 u oi 11 01 11 11 11 11 t ii 11 11 11 1 1 1 4 47 8 18 8 17 7 48 8 88 10 14 8 87 7 10 10 17 1 01 1 48 8 17 8 07 8 11 10 81 8 816 118 18 0 1110 18 1 01 i la 10 14 11 11 7 41 1 41 1 11 811 Oi strgd liep uu over de vraag of de speciale wyze van luitiug ten deze door beklaagde gevolgl en waarvaft Hr verklaarde dat ze by een tandigen rivierbodem de eenige mogelyke was al of nint aan de aangehaalde bepaling voldeed Vanwege de verdediging was eeoe zalmfuik op verkleinde schaal ter terechtzitting opengesteld waarmede beurtelings aanwijzingen werden gedaan por 4 getuigen tcTPti ilpflkiindiifHi die tfhnnrd werdr n na neljjk 1 vanwege het O M en 3 vanwege den beklaagde De ambtenaar van het 0 M betoogde vervottiens dat naar zyne meening de hekhu tde had gehandeld in strgd met bek verbod en beriep zich daarvoor zoowel op de woorden nis op den geest der bepaling Hg reqnireerde dan ook de bevestiging van het vonnis van den kantonrechter behoudens eenige wgsiging in de quali6catie De verdediger mr Ëd Jacobson betoogde daarentegen dat naar zgne meening de door beklaagde gevolgde wg van sluiting wèl voldeed aan de bewoordiagen ea nok aau den geeHt der bepaling ten aanzien vau welk laatste punt hy zich beriep op eene redevoering iodertyd door den minister van buitenlandscfae zalu u bg de behandeling van bet zalmtrac aat in Me Eerste Kamer der Sta ten Generaal ge honden De rechtbank zal in deze zaak oitspraak doen over 14 di en Ë n tweetal brutale dieven zyn altgd volgens t O M H 1 Bloemsma oud 29 jaar een tweevoudig recidivist en S J Mesher oud 19 jaar beiden in voorloopi beohtoBis Huu wordt ten latte gelegd diefstal by nacht van f 2057 50 een ryksdaalder en tal van banken muntbiljet eo Ju t perceel aan de SpuisUst No 291 Merkwaardig is de wyze waarop de justitie in de zaak gemengd werd In October jt kreeg de commissaris van politie te I eeowardeD hericbt dat er io die stad een paar personen rondzwierven die verteringen maakten welke niet iu overeenstemming waren met hun uiter Ök ÖkHy gelastte daarom zyn dienaren die lieden eens aan t bureau te biengeo Maar t toeval was hem voor Ëen oogenblik later namelijk vluchtten de beide p irsonen in des commiKsaris bureau ten einde zich te onttrekken aan eeue menigte volks met welke zg twist hadden Ëen van de beide lieden werd by onderzoek in t bezit gevonden van veel gfld en was minderjarig de audere was iets boven zyn bier redeneu te over om hen aan te houden Inmiddels werd naar den comioi larii te Amsterdam geseind en van daar vernomen dat er in de Sproistraat geld was geatoleu en dat de personen aangehouden tn opgezonden moesten worden De persoon die in t bezit van t geld bevonden werd gaf den commisHaris te Leeuwardeu verschillende tegeuslrijdigo verklaringen over de herkomst van t geld De commissaris is de eerale van de 38 u etuigen die in deze za tk wor deu gehoord Ëen ander get heeft do beide bekl te Leeuwarden ontmoet waar zy hem naar een ataapsieê vroegen De een Bloemsma gaf zich uit voor politieagent te Amsterdam en beiden gaven een verhaal over de slechtheid van t meuschdom zoo was er das vertelde bekt juist te Amsterdam weer een brutale diefstal met braak geplt egd waarby de dieven de inoodheid hadden gehad de slaapkamer van de be woners met een hangslot lo sluiten om op die wyze ongestoord huu handwerk Ie kunnen uitoefenen de bekl gaven een j epreciseerd verhaal van den diefstal waarvoor zy terecbtntaan Maar op dien dag Donderdag 18 Oct 94 bad nog geen enkele courant zulk eeu omstandig verhaal van den dielsttl gegeven Eerst op 17 Oct wa de diefstal aatigegeveri Eerst op 19 October wiet de bestolene lu de Spuistraal dat hy voor f 2100 bestolen was en in t gesprek dat bekl den 18den met den getuige badden noemden zy reeds dat bedrag Beiden schoon alles outkenuenfle kyken by dat feit wel eenig sius verlegen Aan het cHandelsblad van Antwerpen wordt uit Vervters gemeld De vorst heeft te Verviers een vreenelyk ongeluk veroorzaakt l iS a oa 10 17 il i io 7 10 7 80 8 41 1 14 3 1 1 84 4 10 4 17 1 04 I U i iO 141 1 11 a oi a oa i ll 1 41 I IÓ 1 44 4 10 SOD DA 11 10 11 10 11 01 11 40 1 41 3 10 biN 4 08 H i i e I IO 7J0 I ll 4 a ii 1 04 10 44 imrtudutWp ecyd 11 16 11 11 Sedert twee dagen waren in de stad du gaV bui en gebarsten en een talryke groep werklieden waren met de herstelling bezig toen dpz ii morgen o n 10 uren een verschrikkelijke ontploffing plaats had r6or an in het hnis vm den heer Mooseor Khoenmaker Het ouder deu grond verzamelde gas had dese ontploffing teweeggebracht Ken voorbyganger werd op 10 meter afstand weggeworpen Met onheratelbwre wonden en stervend werd hg naar het gasthuis irabracht Drie werklieden die io een loopgraeht srbeidden werden ook erg gekwetst Van een dame werd door bek fvliegtn van de staitblioden n arm gebroken Daarbg kwam nog d t eenige oogenblikkeo nu de ontploffing geheel htt huis van den heer Monsenr in laaie vlam stond alsook de kelderkenken van het er naast staande huis waar de meid erge brandwonden bekwaoi 80 meter ver waren al de rniten der haizen gesprongen Te Amsterdam heeft zich zeer onlangs een vermeldenswaard geval van geaesiog van diptheritis door middel van inspnitiog met het serum voorgedaan Ëen 6jarig knaapje welks keel ree s sinds enkele dagen de erscbgasclen ven diptheritis vertoonde werd op verzoek van deu vader zelf dea avonds omstreeks half negen door den geneesheer met bet aemni behandeld Reeds eukele uren daarna week de koortf iu den nacbt trad verhoogde pgo in de ke4l op eeu gorgeldrunk werd toegediend en onmiddellgk raakte het knaapje losse vellen sljjm kwyt Merkbaar verlicht zeide het kind toen reeds tot ryoe moed dat het zïch volkomen hersteld gevoelde Den volgenden morgen bracht da geneesheer zyn bezoek en vond een zoo goed als geheet schoone keel De overige hnisgenooten werden evenzeer met de inspoiting als voorbehoedmiddel behandeld geen nieuw geval deed zich tot heden in de woning voor en bet herstelde knaapje speelt over den vloei all tf voren Er is gemeld dat bg de Kegeeriog het voornem n bestaat een inrichting te openen voor opleiding der romraiezen by post en telegraphic tot de hoogere rangen een soort van btafachool dus Waarvoor dit vraagt na een inzeadar in de N R Ct h er in den dienst iets te bedenken dat niet door iemand die bet g wone too goed als algemeen verkrygbaar meer uitgebreid lager onderwgs heeft genoten volkomen begrepen kan worden en mits de uoodïge tflcht onderhouden wordeui volkomen g ed kau worden uitgeroerd V Heeft men er zelfs weG een hoogere burgerschool opleiding voor noodig Waar de schryver de hoop uitspreekt dat de voiksvert enwoordigiog niet voor zulk een weel de uitgaat te viuden zal zyn geeft hy in overweging te strevei naar vereeuvondigiog van de veel te omslachtige eu kostbare administratie en houdt men geld over welnu adviseert by verlaag dau bet port der brieven vsn 5 ets voor ons kleine land veel te hoog tot algemeen 3 of 27i fits of wel verhoog hut gewicht van 15 gram a 5 ets tot 25 gram a 5 cta èn verlaag bet telogramtarief Ziedaar maatregelen die z i enorm zullea bgdragen tot ontwikkeling van de welvaart des lands veel meer dan ambtenaren geëxamineerd in handelarecht burgerlyk recht a taatsiurichting statistiek hoogere electriciteitaleer etc etc die z i by dC poiteryen en telegrapbie ged nuteerd zouden worden door de dood eenvoudige eentoooige werk zaamheden ver beneden hun kennis ea ont wikkeling 11 01 1 a 40 a 47 I4 lOtOl 10 10 11 10 1140 ilO i ia i tf a 08 4 41 4 11 I OI I oa i ll 1 81 7 07 7 17 7 14 7 7 87 1 41 MO 1 1 1 80 10 N 4 40 i W GO ü Ui 8 111 41 3 43 4 11 4 411 17 7 8 01 l lf 4j4a 7 08 7 11 i sa I 7 10 I ll 1 04 7 8 11 80 ii i48 8 66 8 80 4 16 6 80 4 81 1 18 7 10 a ii UAO 11 Te San Ilemo had enkele dagen geledeni een aaudoeolyk voorval plaats De ent van een scheep vaart maatso happy bad voor zyn huis een lyst opgehungen van de passagiers die bij t vergaan van het stoomschip Elbe verdronken waren Eeu jonge Amerikaansche diejniat vau oen uitstapje in Middel Italig te3 i Remo Tvas aanzekoraen keek ia t voorbygaao even sb lal nn uden meaaehan op da Ijjit Ewaklspa bMfde g li ten ri i gaf nn gil B Tul bawiuteloo op den gnad de oouUadn dmageo hur eaa naharige apotheek binnen Hat dourde niet lang of het bewutcgn keerde tang en bet meiaje deelde thans lan den ganeeshear die haar behandelde mede dat zij op de lijat Tan de ilacbtoSen der Elbe ook de namen an haar moeder en baar beide broadara bad geleien Toen men die Ijjat ging halen om ta tien of gaan rergiasing mogelgk WM werd de mededeeling der arme jonge daaa balaaa in alla opziohtan bareatigd Hen Terneamt dal de heeren ihr H H de Villeneore en mr P H Schollen ta aOrarenhage aan don miniatar ran watorataal rerganning hebben gerraagd toor den aanlpg en de eiploitatie Tan een lokaal poorireg mat normale apoorbreadte langs ome aeekmt aefatar dach terena loo nab mogelflk de duinen Tan den Hoek lan Holland tot Helder Met hat oog op da nitgabraidbeid ran hel ark irenachen ig den aanleg te aplitaen in dria aactiSn ot atadiën namelgk Ie Tan Hoek Tan Holland aanaloitende aan het atation Hollandscben Spoorwi en aan een eieutueel aan ta leggen Tiaacberabaven aldaar tot het itation Hollandachen apoorwag Schereningen 2a Tan ScbeTaningen tot IJmuiden 3e ran Umaidan tot Helder Sin der getrouwe lezereaaen ran do Haag chn oorraepondontiea inde Zutph Ct richtte tot den achrgfer daarran deto reriokert dit althana leU de Traag boe t toegaat sn de dinara dia in hel Koninkigk Paleia Oldan gegsren Waarschijniyk lall er Ook onder ome la era Ben en miiachiea ook laurs wel geTonden worden die inagelgka gaarne een antwoord op dexe rraag zouden willen hebben en daarom geTan wg weder wal de bewaate correaponJent zegt rernomen Is hebben ran iemand die bet weten kan D Koninginnen gewen groote o£Sjieele dinera waar maaatal de muziek Tan de grenadiera dienst doet en borendiln elke week aoma zelfs tweemaal in de week kleine meer intieme diners waar alleen uitrerkorenen gein Titaerd worden Op de groote offlcieele diners waar 30 tot 70 perionen aanzitten warden gehaèla corporaties geiuTÏteerd Zóó zgo b r enkele jaren geleden alle leden Tau de Eerste an Tweede Kamer natnurlgk in groepen Terdeeld aan den Koninklijken disch genoodigd maar dat ia bg éénmaal gebleieo Elk jaar worden echter genoodigd de mi niatari de gezanten de Toorzilters Tan de booge Colleges Tan Staat de generaala de adj ntan in buitengewonen dienst enz Zoo k ia er b t Toor enkele dagen nog een groot diner gegeren waar nitaluitend militairen Tan hoogan rang aanzaten Bg zulk een faestdisch zit in dan regel de kleine koningin niet aan tafel Wel daareutegun is koningin Wilbel mina mede Tan de partg bg de kleine meer inüama dinera De inTitatiea gaan dan ook nit Tan Hare beide Majesteiten Tot Toor eenigen tijd werden de inTitatiea aarat Terzooden op den dag zelf maar dezen winter ia dat reranderd suodat nu de invitatie kaarten Tarzonden worden dea daags vóór bet diilar Wat toch nog Trg laat ia om als men Terhinderd ia de noodige achikkiogen te maken want Tan bedanken achgnt nooit sprake ta zgo In den regel wordt elk jaar weder aan dezelfde nitrerkorenen de eer aangedaan om aan den Kon diach te mogen aanzitten Walka regel daarbg gevolgd wordt is niet na Bgna altgd echter zgn de gasten óf booge iMtsambtennren al of nietin actieren dienat 6f persooen die de een of andere betrekkiugbjj het Hof bekleeden Na eens warden alleen haaran genoodigd dan weer d eeren met hnnne damea Des daags na ieder diner kan man in de Haagache bladen lezen wie degas tan Tan H H Majesteiten geweest zgn maaris die berichten wordt aan de schoone sexe wainig eer aaogeèaan want slechts zelden wordt er bg rermeld welke dames mede aan daa diach hebben aangezeten Zoó werd b T 4a Torige week Termeld dat de heeren Gleicli man Cremers en Roest ten paleize hadden gegeten maar niet dat da respectiere echtgannoten Tan die hooge autoriteiten tarens uwaiig mran De kleina dinÜra Tangen aan ta Ijwart orer lee of wat joister is de gMten moeten jiresant zgn om f nnr maar bat diner begint ongareer half zaren Eerst moetan de gasten eenige oogeoblikken antichambrecren Voordat H H Majesteiten de receptiezaal binnenkomen om bare gaston te begroeten scharen dezen licb in Tolgorda ran rang OTereenkomstig de wanken Tan den kamerbeer of adjudant ran dienst in een kring Eeo oogenblik later wordt bat binnentreden der koninginnen door den aremonienuaater aangekondigd Na eeo korte begroeting gaat men terstond aan tafel waaraan dan bebalre de koningini en en de gasten in den regel niet meer da 6 a 8 ook Mnige leden der bnfhonding dia dienst hebben Da aareplaatian tijn aataarISk die uaaat da baide koninginnan Da hoogata plaats aan tafel wordt geacht ta agn rechts Tan da kleine koningin De tafel ts sersierd met prachtige bloemstakken het meun in in den regel klein wat trouwens ook wel noodig ia want de elikette bnngt mee dat bet diner binnen aan nar is afgaloopen Achter eik Tan de koninginnen staat een lakei en daca lakeien bedienen uitsluitend de koninginnen Zoodra de tafel ia afgeloopen bagaTan allen zich naar een naaatbgzijnden receptieaalon Daar scharen zich de gasten weder naar Tolgorde Tan rang en daar onderbonden zich H H Majesteiten nog eeo half nar of langer mal hare gasten Tegen acht our is in den regel alles afgeloopen en ataao de rgtaigen gereed om de dischgenooteo naar hnis te brengen De melaalaarsknecht J B Stok ran de heer J B Ackentof te Deventer herdjch Zaterdag den dag waarop hg 50 jaar geleden bg die firma in dienst waa Oednrende al die jaren gedroeg bg zich nitatekend Hg muntte nil door rlgt eerlgkheid en troow Daarroor geniet h i loow de achting van bgna alle ingetenan als die ran zgn patroon Gisterarond ign Ie s OraTsnhage rgf jongens die op de Bierkade schaatsen reden en xich ondanks waarschuwingen te dicht nabg de Loge brug waar het ijs zeer zwak was waagden in het water terecht gekomen Vier knapen werden door een schipper gered maar de Tgfde ood 13 jaren rerdweon onder een ijsschota eu werd bedenochtend levenloos terruggeronden Het Igk word naar de onderIgktt woning gebracht Een éénbeenig generaal is een merkwaardigheid die het Spaansche leger bezit Generaal Rendoa een der meest biüchaafde leden van den geoeralen staf iel bg de manoensres Tan het paart en brak zgn linkerbeen dit moest onder den knie geamputeerd worden Man Treesde dat de generaal zgn ontslag uit de dienst zou moeten nemen maar dit behoffde niet Een handig mechanicus maakte hem een kunstbeen waarmede hji zonder krukken of stok kan loopen en ook pnardrgdt n oodat de generaal weer io slaat was zgo gewonen dienst te doen Gisteren overleed te Maastricht de heer P een zonderling man die zgn doodkist reed eenige jaren geleden liet maken waarin hg naar men zegt dagelgki oen paar uren ging liggen om zoo op den dood voorbereid te zgu Alles waa volkomen in orde tot zelfa de scbroeTen TOor de doodkist en het zaodpapier om die schroeven te poetsen Wat men in den zonderling niet billgken kan 100 Bchrgft men aan di L K ia dat hg twee dagen Toor zgn dood z tie gfbeele nalatenschap welke geschat wordt op twintig duizend gulden aan de armentafel van de parochie Tan O L Vrouw heeft rermaakt hoewel h familie heeft die het goed kan gebruiken Hy leefde echter met deze in onm n BulteDlaflilscb Uverzlcht Te Colchester is de liberaal Pearson tot lid van bet Ënf lsche lagerhnis gekozen met 2559 stemmen tegen 2226 op den unionist Vereker De liberalen winnen daardoor eenen zetel Voor de derde maal in gi ter n de ËngelBche regeering er in geslaagd met een kleine meerderheid een erostigen aanval op haar beleid af te slaan Met 297 tegen 283 stemmen werd rerworpen bat amendement dat door den heer Chamberlain op het adres van antwoord was oorge teld In dit amendement werd het betreurd dat de tycL van bet Parlement in bestsg wordt genomen door de discu siën over maatregelen welke zelfs olgeos de meening der regeering tt en kans hebben ooit kracht van wet te krygeo terwiil ingrgpende constitutioneele bervormiogeu ziJn aangekondigd waarover het Parlement zonder uitstel dient te berlissen Na de stemming over de motie van de heeren Jeffreys en John Redmond had de h er Chamberlain geen hoop meer op de hboneming van zjjn voorstel Toch beeft by een tweedaagscben strgd daarover uitgelokt waarin de regeering menige harde waarheid te hooren kreeg De heer Chamberlain wees er Vrydag op dat zyn voorstel voornamelgk ten doel had aan het voik se toonen welk verschil er bestaat tusschen de beginsfilen der r eering en die der oppositie De minister Asquith die de aanvallen van den beer Chamberlain beantwoordde deelde mede dat de regeering besloten beeft al dade by de behandeling van de voorstellen tot scheiding der AngliLaan che kerk van den stast in Wales den strjjd met het Hoogerhni i aan te binden De beer Laboochère de bekeude redacteur Tan Truth verkondigde by die gelegemheid ayn afkeer van de water eo melk agitatie tegen hei Hoi erhuis Hoe spi iger bet Parlement ontbonden wordt des te grooter zal de meerderheid zgn waarmede de regeering terogkaart meende de haar Laboacbère In zyn redevoering van gtateran linsiNwlda sir Williasc Hareonrt op deie aauMttiag tot den itryd De regeering mag zich niet laten leiden door de vraag of het Uoogerhuis al dan niet de voorstellen der regeering zal aannomen En het ïs niet noodig dat de regeering aftreedt ten bal van eeu oppositie zonder meerderheid c Dit vond het Lagerhuis ook niet noodig en het amendeineat Chamberlaln werd met een meerderheid van 14 st mmen vernorpen Kleine feiten die eigeulyk geraogaehikt worden onder gewone voorvallen van den dag eo by het groote publiek nanweiyka de aan dacht trekken bigken somwyien verscbynselen waarop de historiesehryrer bg zyo arbeid wel degelyk acht zal slaan eu welke ook verdienen door hem opgemerkt te worden die van dag tot dag de ontwikkeling der politiek olgt Zoo oordeelt ot nscuyuiyk ook de welbekende Pariiscbe correspondent van de Times c die deeer dagen een artikel wydde aan de betrekkingen tusschen Frankryk en Duitachland waarin tegenwoordig eeu aaumerkelyke ver betering valt op te merken Mea late natuurlyk daarby terxyde de chauvinisten san dote en uene ryde van de Vogeezen Het pont van uitgang van den heer De Blowitz by zyn beschouwing vormen twee feiten schynbaar van weinig beteekenis Het eene betreft eea artikel in de Fignro vei Bcheuen het andere de opvoering vsn Sudermann s Heimat te Parys Naar aanleiding van de belangstelling door keizer Wilhelm aan den dag gelegd io het lot van de Gascognec den Frausehen Atlauti ioiien atoomer over wiens tang uithlyveu te New York men zien zoo 7 eer verontrustte verzekerde dë Fi garof d it de deelneming van deu Duitschen iipizer in alle Fransclie harten da snaar had getroffen die altyd door edelmoedige handelii ej opgewekt wordt VVat ons betreft wy behoefden deze beleefdheid niet af te waohler voor ons oordeel dat Wilhelm H een man van hoo te moreele waarde is Hy is een vijsud helaas Maar by behoort tot de vyanden die men hoogschat £ n wiq weet er waren zeker niet veel betooiiiogen als deze noodig om het fMSultsat te verkrijgen dat de styve diplomatie niet bereiken kan nt om den metalen mnur uit baat misverntaud en yvArzuoht opgetrokken omver te werpen die zieti sedert 1870 taascheo de beide naties verheft Ëen voor bel medelyden geopende ziel is nooit voor de rechtvaardigheid volkomen onvatbaar Hel is niet waarscfayRlyk dat de dutdelyke weuk hier nan keizer Wilhelms rechtvaardigheidsgevoel gegeven oomiddslyk zal opgevolgd worden en zoolang Elzas Lotbariugeii in zyn huldigen BiaatsTorm ligt tusschtn Frankryk en het Duitsche ryk bestaat er geringe hoop dat de metalen muur van den Figaroc tusschen da beide natiën zal vallen maar niettemin blyft het eeo gunstig verscbyuael dat tegenwoordig eenige ontspanning valt waar te nemen in de betrekliingeu tusschen de beide rykeo en bet vredelievende fiuropa niet tetkans door dreigende conBicten wordt opgesübrikt als io Bismarck s tyd Uit Petersburg wordt bericht dat sedert de Czaar zyn voornemen om de autocratie io Rustaud te handhaven heeft te kennen generen by byna alle da ien dreigbrieven en maniffsten vmu Nihilisten ontvangt Zelfs wordt gemeld dat een der p tleiabedienden in brchtems is genomen w eus het plaatsen rsn allerlei ergerlyke prenten in de studeerkamer van den Keizer Een dezer prenten stelde voor de vermoordiott ynn Alexander 11 terwyl op een andere dergelijke plaat de tegenwoordige Caaar op de plaats van zyn vermoorden guotvaler was gef teld Men zegt dat over geheel Rusland dergelijke prenten verspreid zijn Te Petersburg houden de geruoh en aau dat Türst Lobaunff de nieuw benoemde ambusmdenr aau het Duitsche bof tot ojjVolKer vaa Von Qiers hei temd is Zyn benoemiuff tut Minister van Huitontandscbe Zaken kou eerst over et nigfl maanden volgun io dien tusscheutj d zoo Scbischkiu voorloopig met de leïdmg van hei departement worden belaot Men veraelrert dat het bericht van sommige buitetnlandwhe bludei dat Von Giers schulden heeft nagelaten die door d n Keizer zouden betaald s n onjuist is De Keizer zond aan de weduwe een aanzienlyke som tot bestrydiog der begrafeniskosten en kende baar een pensioen TSB 12 000 roebel toe De iKangtsJK een door de Japanscbe regeering geleend schip is te Tsjifoe met de l kan van admiraal Ting en de a iteiita Lioe Tsjang en Jang aangekomen De Ja panoers hebben de grootste eer bewezen aan het lyk van Jang den fgezagvoerder van het admiraalschip Hy doodde zie toen de Japanners het schip naderden Telegrammen uit Txjifoe bevestigen dst A9 capitulatie vnn Wcihaiwie Vrydag kalm in baar werk ia K gaao Ook de Tijeojoeën eu zei Gbineeecbe kanonneerboten gaven zich over ze inllen alle tydelyk gekalefeteerd worden om naderhand in Japan weder krygsvaardig te worden gemaakt De Japanners urenen dat de Tingjoeën makkelijk vlot kan wordeti gemaakt maar twgfelen er aan of de Chineaeche kruiser die door torpedo s in den grond ia geboord opnieaw brnikbaar kaa worden De bniteulaudscbo officieren in Chineeacheo dienst te W eihaiwei bevinden sioh aan boord van den £ ogel cben kruiser Severn t oitge tonderd de Amerikaan Howie deie moet voor den krygsraad verscbynen omdat bjj vroeger al eens zyn eerewoord heeft gegeven dat hy met tegen de Japanners 100 vrchteo Da vreemdelingen in Tsjifoe gelooven niet dat de Japannan een aanval op die plaata in tsobild voeren maar flat aa een aantienlyke legermacht zullen afzenden naar Sjanhaikoeua om van daar Tieataic Takoe en Peking te bedreigen Uhoengtüjang zal zich wegene de moeilgkbaden vau het vervoer in den winter te Port Arthur ïoachepen naar Japan Volgens bericht uit Peking hebben de buiteolaRdsche gezanten thann byzoodere waohtaa uitgezet driehonderd matroaen en nariniera van de oorlogsaobepen Naar de Times c uit Sjanghai verneemt houden de Amerikaansche zendelingen in Tengtsjon rol leKen de Japanners dat die aUd wel degelijk eea open vlek is eu dat de forten en het Chineeecbe kamp er ver v o af lagen Uit Hongkong wordt aan hetzelfde blad geseind dat de Zwartvlaf an op Formosa allerlei geweld piesen Du Kngetscha ingeiateaen hebben be cherming aangevraagd uit Hoogkoo2 waar het smaldeel van admiraal Fremantle wordt verwacht Kaotoflgerecht e Gsada Zitting T u Woenadag 20 Februari ÏSii De Tolgeude peraonen i jn reroordeeld wegtna Varen lond r licht op openbaar raarwaler J T L iwerrende tot f 3 of 1 d hKhtenia Overtreding der wet op kl inhandel in aterken drank C N hniaTrouw ran H K la ZaTtahoinn lot f 25 of 5 dagen bechteuia Orertreding Prov Iteglement O U ta Waddingavaen lol 1 of 1 dog heob tenia Orertreding jachiw l H II I Ni nwerkerk a d IJM tot f 10 of 3 dagen haubtania Orerlreding rerordening op biarhaiian aoa la Guuda O M ta Oonda tol f 8 of S d haobtuiai M d V te Oonda lot f 1 of 2d heehlni OTertreding Pol Verordening der gam Oo6da W V Ie Barkenwoude A T i L J N T 8 en W H U OoDd iodar tol f 1 ot 1 dag b bt0Difl Dronken Bchap P 8 en K H te Ooudarak iadar tot S of 3 dagen hechteoia Dronkeoacbap en nachigarncht J T te Moordrecht lot f 3 of 3 dagaa n f 1 of 2 dagen hiahteoüi Otertreding Strafwet J T d H U Uoudarak tot f 3 of 8 dag hwhtaoia Orerlreding varordening van politie ta Oouda M M buiivt Tan T G te Gooda toll 10 of 5 dagen bechlenii Dronkenachap J J swarv ude J S en J t d U ta ïonda H S la Mook ieder lot 1 of 2 dagan hechlania Pr T d A U Oonda C d J te Moordiaehl ieder tot f 0 50 of t dag bechtania H A S te Oouda lot f 1 of 1 d hecblaniii A T 11 te Nieawerkerk a d Uael lot f 3 of 2 dugen beohtnnia i N te Oonda tot f 3 of 3 d hechteoia J B tl Ooudè tot heobtaniaatraf van im weken en opwnding naar een figkawarkia richting voor den tijd nn 3 maanden INQ8ZOWD W Aan de leden der HtrvormS Gemeente te Oouda Dnidl bal mg niet ten kwada dal ik oaa woord tol n richt an dal dat woord ean bada ia Da dochter Tan mo Uwer vroeger ptadikanten nl Da J Bnxdal t rerkeert in leer moeielgke omatandtgheden dia Toor ean groot deel maar toch niet geheel en al d waarheid moet geaegd haar aigen wbold üa Na door haren echtgenoot varlalan la qn leefde tij met hare ainedar aan hat wadawaapenaioen en Tan gillen Tan Triaadan Na den dood h irer moeder bieren allerlai Trirndan ook uit Uw midden baar ataaoaa Zg leefde wn geruime pooi in aan liakang atieht dat zij oulauga Teilaten moaat onulat er geen geld genoeg maar kwam Tw n atond g lelterlgk aan daa dgk aa nam de loaTJjiclit lot dan edelmoadigan ariaad die rroager hnar moedera ftnantiën had geadmiaiatreerd mnar door de dochter ondankbaar waa bejegend den fleer Cre i Lectalaitiiar ond hoofdambt naar te Ngmegea L ie nam haar riandelgk op baurgda haar ean falaoeoigk koathuii achreaf Toor baar heinde en rer maar oiitTing geen geldan genoeg om haar op den diiar la ondarhoadoa aalia of tga allarintaugat i