Goudsche Courant, donderdag 21 februari 1895

No 6500 Vrijdag 22 Februari J805 338te Jaargang WILMS Jk Co te AmeUrdam nllen uilgeven een rOLKSVITGAVE VAN ZOLii s Boinaotische Werken Het Land Het Dierlyke iu den Menscb Hartstocht en Geld Dooier Pascal In 50 afleveringen van 32 pagina s voor slechts iff eent deafUvering Met GRATIS PREMIE EEN PRACHTIG PORTEET VAN ZOLA De werken ran ZoU munten alt door d meeateriyke wgze waarop hg deogden en hartstochten der tnenschea beschr ft en de natanrlgkheid waarmee hg dit doet maakt dat wg met zgn werken mede Ieren Geen boeken zjjn meer geschikt om de hedendaagsche maatachappelgke toestanden ta leeren kennen dan de werken ran Zola HtlMlHË COtnilVT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel jk8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Kraepelien en tiolnCs Qiiina LarocheQiyi lfARS E is de meest Kracbtige ea Versterkende KIIMA WUIM aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons k f 1 90 en i Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C imCKraepelien Holm Hofleveraaciers Zeist Zoo ntt ook moet men bg da juristen aill enkel de verplichte diaaertatie maar gahsal ét verplichte promotie vallen laien Het candidaata moet ook by ban gaooaf zgn mita dan natuarlgk uitgebreid ea nïak na a jaar maar na meer jainn atndia af Vo lkc koodan dan de wstenschappelgfa juristen pnimavearen nataoriyk met Mtertap tie en ds juriatan die enkel voor de pnulj wenachtau op t tndea een jaiidiaeh Staat examen afleggen waardoor man den titel vai kreeg van meaater Maeater en Doeter toch ia in acadamiaehsn atyi niet bataelfde Een propaedeutisch examen sells gal vroegai reeds dsn titel van magister pbiloaopbiaa theoretioae d i van meestar in de statsalma lige wgab gserte Alleen zoo loopt men langs inivere psds Elke andere nil eg is onwatentchappelgk Monpsadagogiseh geknutsel Stand Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet Ketdeu dst genezing aanbrengende middden toarallig ontdekt worden die in de banden van een bekwaam gênoeaheer een goed suceea hebben Wai niet PriesniU de geleerde vMtiger eer walerkuur methode wi n8 oonplaatB een bodevaartioord voor fla lijdende meniobheid geworden ii den eenvoudige boor He ft niet en Zweedtoh majoor Tbura Braad genaamd een middel tegen vrouweniiekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodiakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneeibeeren begint te worden f Ook op het geoied ter beperking van ceuuwziekten begint er Uoht te komen en ook hier i een weg geopend geworden die op de eaovoudigate eb natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeekundiKe hulpmiddelen soo als bgvoorb Bromium ïzer AraeniDum enz geheel te verdringen Er zijn rele menschtin die noob ziek noch gezond zijn en tóoh klagen dat zg ob iu liohaam n ziel alles behalve wel evoeleo bet geringste niet velen kunnen en zolfs door aen vli getergd wordela en too zich sdivcn en anderen tot last egn zonder hst te willon Vele worden geplaagd of door vreeiegke angst ot do r droefgeestigheid kunnen niet aUpen en worden dqi r benauwde druomen gekweld Dan c n er wede andere die te kampen hebben met boefdpijQ oongestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Kindelgk Igden de ergsteu onder hen aa verlamming vitusdans en vallende tiokte Al deze ongelukkigen die meu op elkeu leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zgn zeaairsirt en min of meer de slachtoffers der leefwgze van onsen tijd Wie tot eeoe djezer categorien van laders behoort en ing lieht we soht te worden over de wir king eener irieuwe nMihode adresseere lich aan Anuterduu H CLEBAX A Co Ueiligeweg 4S Door den miaistor van oorlog is b paald dat voor aaDVoar opstelling opruiming m bewaking der voorwerpen in te taadea op da Wereld tenslooosteUiag van bat Hotel en Reiawesen te Amsterdam kan worden beschikt over aan detachement genietroepen ten sterkta vsn onoevaer vgf en twintig man eu wel vaa f Haatk tot 6 M an van 1 Nova her tol ongeveer 15 December e k 8 onthroSoiaren 4 horporaala en 25 man i en in het tgdvak raa 5 M lot eo mat tl October a 1 ondarofBeier 3 kotporaala aa 10 manschappen tarwgl bet toeziebt ovtr bedoeld detsohsmant xal worden opgedragas aan een luitenant van genoemd korps reedi geheel soa vergeten hebben wan ongegrond Zg kende mij en verwelkomde mg Mijne arme Pau line I Als ik den weg maar kon vinden om die teratrooide zinnen weer terug ie brengen t Maanden aebtereen gebeurde er niela van lielaug AJs ngne lieve vrouw ooit bare volle vermogen terug zou K gen zooala Oentri voorapelil hud ging bet prooea dan toch lengzuam zeer langzaam Somtgda dacht my dat bel wat beter wea aomtgda weer minder goed Dejwaarheid ii dat er weinig of geen ver snderÏDg kwa4 b baren toeataod Uren ohtereeo zat zg in hare gevoellooabeid en luetetooaheid alleen ieta seggende ala men baar wat vroeg maar gewillig om overal met mg heeu te gaan allea te doen wat ik verlangde mita ik het maar uitdrukte hetaaa 1 in woorden die zij begrgpen kcm Arme Pauline I Os beroemdite profeaaors iu Kngeland hebben haar gezien Alten Keggen hetzelfde Zij kan heratellen maar sg zeggen allen dal het hentel meer mogetyk zou zijn indien de juiate omatandigheden die bet onheil teweeg gebracht hebben bekend waren En ik twgfet of we die ooit t welen tullen komen Want Öeoeri laat niets vsn xioh hooren en ook Maeari heeft do beloofde iorormatia uiet gesonden Dese laatste zcu ik dan ook maar liever uiet kragen DS ne iMtste boosaardige woorden Teresa die eenig tieht over de saak zou kaaneti venpreidfen ia verdwenen Ik maak er mgzelven en verwgl van dat tk den dokter niet gevraagd heb waar lü te vinden waa maar hg zou t zeker niet hebben willen zeggen Zoo gaan de dagen voorbg Al wat ik doen kan is met Pnavilla s hulp mijn arme vrouwtje het leven too aan genaara mogelgk te maken eo voor t overige te hopen dat ds lijd ea oedt sorgen hêu In UMsIe nllsa 1 2eer ïïette Gresteendrukte NAMAABIJES worden GELEVERD door A BKIi KMAN eo Zn Tu gMD bargerlgk of kerlralgk ooIlaKic ii TOOr hMr balp te rkrögen u ü nirt bjj de diwoDie Zg ii ichaMig Toorieker maar chatdigan moéten toch ook leTen Zfl i toch neuKh Dauom om hut TOor gebrek te bewaren wug ik het een beroep op U te doen Wat gil mij ook zendt aal welkom zijn De heer Creni een leer lolide petaoon lal allee adminiitreeren en nanwkeorig op baar toeiien Aan alle weelde ie ag nu wel ontwend Bwe garen inllen in deïe conrani teiaoiwoord worden Zjjn er die lot eev jaarlgkeche bijdrage klein o groot lioh willen Terbindnn nieti zal mg aangenamer agn Dat ii aeker de beiU manier an hrlpen Ooawenaari geeft ook om baan raden wil dien gjj eerdet bg gn leren De dochter Tan Dl Broedelet mag toch niet omkomen ran gebrek Dat kunt gg t oh niet willen erenrain E A BEMY eoieritu predikant Zntphen Rounhoflaan Baime JKeu e fn Wollen Handschoenen A m OS At E 73 73 Ueur van Amslerdani l tKBBUATtl Ver kra 8 y 101 101 108 Vi 88 atolkoera 4 101 lOl a 8 107 i8 110 100 sei 48 NaBiaUKi Cert Ned W S dite dito dito I dito dito dito IVi Homu Obl Qoudl Iiai ai4 iTiul ImehrlirlDg U i Sl Ooanxa Obl in papier ISM t dito in lilrer U B 6 rfanaii Oblig met tisket 9 dito dito S ftmuxii Ubl Ooat ie Serie t dito Oeeoni 1110 ditobij lothB 18S 4 ditobijllopel89 ll0 4 illoisieod IcMB U dito dito dilo 1884 6 Bruin Ferpet Mbuld 1881 4 TuBUU Oepr UoDT laen 18 0 4 Oee loauioig serie D Oeo leeniuK aerie C tnUlAra aiP Kbo T obl 188 t HuiM Obl Bult Sob 1810 Vixanau OU 4 onbep 1881 AüRiaDAJl ObUgilien USl 8Vi laniauii 8l i leen U8 8 i Nio N kt HaDdeUr Hud 780 888 lOlV 88 loiv ilS 180 781 10 101 148 v 84 108 188 188 in Va 6bl ui A lOI i I lOO u 7 i I 8 188 ll l 100 81 Awdib Tib UU üertüuteii Dwi MaatBebappiJ dito Ank H rpolb kb paDdbr 4 OalL MIji der Voratanl aand i ör Hjpolkeekb paudbr 4 Hederlaadaohe beak laad Hl a Ned Haudelmaataob dito N W k Pu H p b paadbr I Xatl Hjrpotkeekb paadbr 4 Uli Hjpotbaekb dilo 4 Ooaraila Ooat Honr bank uad Hiui Hjpotheekb iik pendb i l Anaiu Equit bjpotk paodb i Uaiw L O Pr Lien eert t Nas Holl IJ Spoarw MÜ aand Mij lol Ripl r 81 Spw und Ned Ind SpoorweKm aaad Ned üuidAtrik Spn aaud t Va Va 148 v Va dito dilo dilo 18 dilo 8 ttAULSpoorwl 188 8 A Robl ll Zuid lul Bpwmü A ll obl I PoLaN Waraohau Weenen aand 4 EoiL Or auaa Bpw H i aand 8 Balliioba dilo aand Faatowa dilo aand I Iwaal Dombr dilo aand 6 Kn Oli Aaew Bp kap aand 8 10 a lOOVa IxMowo lawaai Sp U j obli 8 Orel TtUUk dito oblia 8 tatd Weal dilo aand 8 dilo dilo obli 4 Aiaaiu Geol Pae Sp Hij obl 8 Okie k North W pr O r laod dito dilo Win BL Peter obl 7 UV Dearer k Rio Ur Spin eert T a IllinoiaCaolral obl iu oud 4 Louisr k NaakfiiM erl r aand llaiioo N Bp Mij lehvp o 801 iJVi a l i a Kansuv 4pel pref aand 18 N TorkOaUriok Woat uad dito Panaa Ubio obli t 8 t8 71 IIOV Oragon Galif la hrp in noud 8 BI Paul llinn fc Maait obl 7 Ua Pao Hoofdliio oblig 6 dilo dilo Lins Col Ie b p O 8 i8V CaaiBi Caa Soulh Uert T aand 48 Tik C Rallw k Nar Ie k d o O 18Va Amateid Omuibna Mij aand I 111 Rolliinl Tramweg Maata aand UI N o Stad AaiBlerdau aand 8 t 108 Stad Koltordan aand 8 10 kLOia Blail Antwerpenl887 l ICSU 1S4V Sud Bruaaal 1888 S 108 Hou Tkelaa Begüllr Geeallaoh 4 tit Ooen Sualsleaning 1880 8 11 K K Ooat B Or 1880 81 7 UMI Stad Madrid 8 1888 81 r NaD I Hrp 8pohl Mt 4 WATBRflETfJOEN TB GO0DA 1895 amorgena a aTonda Hoog Laag Hoog Ijaag Donderd g21Febr 4 3IJ ri M 4 49 1 14 Vrijdag 22 5 09 1 34 5 26 1 51 ZaUrdeg 23 5 4 1 2 08 5 59 2 24 Zondag 24 6 16 2 41 6 39 3 04 Maandag 2 5 7 02 3 27 7 15 3 4U DInadag 26 7 29 3 54 7 44 4 09 Woemdag 27 TM 4 24 8 13 4 38 SPRINGTIJ dtu 25en 1 Feb ar AOVERTENTIÊN Pro Dw l ailliseine Dt A TEN SAIE Sr De EEBSTE VEBOADERING tot reri catie ran achaldrorderingen waartoe alle ichnldeiachera worden opgeroepen lalkracbteoi beichikking ran den Edel Achtbaren Heer Rechter Commisaaria worden gebonden o MAANDAG den 18 MAART 1895 dei r m te 107 lokalen o bet Gerechtagebonw aan het Haagachereer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM ra oaa LQEPF I Advocaat en Procnrenr Oouda Orkeslvereeniging Euphonla GOUDA Oincteur de heer J H B SPAANDERMAN EERSTE UITVOERING op Donderdag 21 Februari 1895 saronda half 8 anr in è Zaal Kunstmin der Sociëteit lOns Genoegen HH KonitlieTende leden hebben vrijen toegang mat twee Damea HU Leden der Sociëteit Ona Genoegen heUien toegang Toor 0 60 ep hunne Damea V k r 0 50 de peraoon I Niet leden der Sociëteit en der Orkeatrer niging tegeu betaling van 1 Damea en Vreemdelingen tegen betaling Tan 0 50 SijSfr j Allerwege bekroond met EereDiploma s Gooden en Zilreren Medailles benerena EereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World a Hjgienic Exposition Chieago 1893 ia het Wereldberoemd Druivea liorsl Honig Extract MELIANTHE mi Dl Machinale Fabriek DB HONIGBLOEM tl van8chaik Co gereatigd te Oravenhage Geen middel ia ot kan worden uitgevonden welke de Mehanthe overtreft het ia ONHKRROKPELIJK hot beate middel ter wereld hetgeen de vele en verachillende bekroningen getuigt Het venaobt en geneeat ONMll DELIJK de trengite hoeat en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE hfweien zyn de overtniging dat hare uitnemende en genezende eigeflachappen op prgs worden gesteld Ue MELIANTHE is verpakt in van 40 ets 70 ota en 1 bruikeaanwijiing vooraien ran onVHandolamerk gedeiwneord a d Rechtbank Ie Uravenhagt P Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Oouda A BOUMAN Moordrtda J C RATELAND Boaioop B V WIJK OiidmMtcT FEANSCHE STOOMVERVERIJ Ckemisclie WissckerU VAlf H OPPE IlEIMFJt 19 KniUkade Botterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HooiddepSt TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Mpeciftle inrichting voor het stoomen van pluche mautela veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatete methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of flteverfd worden onechadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens attbreiding der fabrieken zgn de prgsan 25 o gedaald Te stoomen goederen als niea r afleverbaar 8 dagen te verven goederen in eene week Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia list beroemde werk z Dr Retau s ELFBEWARÜ Ga Hollandsche uitgave n et 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van dnee ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jiiarlgks duisend van een zekeren dood Ta verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegeu inzending van het bedrag ook iu postzegels en in eiken boekhandel in Holland KCIFik POIKE OUDE 4a SCHIEDAMMER GEITETEB laerkt NIGHTOAP Verkrijgbui bq PEETER8 Jz Als bew s van echtheid is oaobet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOFFB Stollwerck sche Borstbonbons gebbriceerd na Toorecbiift na den kon üniTersittóta Prot G hm Hofr d Dr Hlri M Bonn hebben sedert 50 Jaren als Terzaohtend middel tegen hoesten beeecbheid en aandoening der ademingsorguen nitsteekende diensten bewezea By spoedige aNrisseling ran wanne en koude lucht is t byzondër aanberelenswardig ee bonbon te gebroiken Verpakking Oeele pakjes i 26 oost AIM verkriJgbMr BET ALOU BEROEMDE TRAPPISTËNBIER uit de KloosierbroQirerg D £ SCHAAPBEOOls Tilburg door onderacHsidane geneesheeren aanbevolen als versterkend a f Mondt wordt per fnst en gebotteld geleverd doo G J Heetman Weatbaren B 159 en Peperatraat K E lij Ageit voor Guida ei Omstreka Z Grade Snelpendnik tm A Banxiuil fc Zoos BINNENLAND GODDA 21 Februari 1895 Geelaagd te Utrecht bj bet cand eiamet theologie 11 de beer A J Warlena Bedankt voor het beroep te Nieoverkerk a d IJeel en te Ooweraohie door den beer P WarmenboTea eand te Rotterdam Een Lentebode Naar men oni mededeelt weid bedenmorgen een kind op weg naar lebool verrast door een Kapel diehem opdekleederan kwam vliegen Aan P Laorier by s rgki centraal magazgn te Woerden ia de silveren medaille voor qver en trOBw met f 50 gratificatie voor 24 dieoat aitgereikt Is de jaarvergadering van aande boudera der atoombootmaatacbappy BoakoopWad dingsveen Goadsc jl Vr dag gehoeden werd bealoten over 1894 een dividend van 5 pCt nit te keeren Maandigmorgai verd met moeite het leven KCred van bat toontje van B v Nielleo s Morgens bad de kleine waaghala lioh op da brandbyt gewaagd met t noodlottige gevolg dat hg er dooriakte Tota de dikte vao bet ys bestaat er toch altgd nog geleganheid om te verdrinken Woenadagmiddag bad te Waddiuzveen een wedalryd voor prikaleden plaata De deelne miog wsB ontzettend meer dan honderd liefhebbers melden aicb voor den kamp aan I Was aaet recht op De Putte één prikkende menigte Elk der deelnemers waa een prgs in levensbehoeften veraekerd De heer J W van der Lee nieuwbenoemd bnrgemewter te Aarlanderveen werd gisteren in den Raad geïustalleerd De oudste wetbonder de heer C Boer gaf hem met eene eenvoodige doch treffende toespraak het preaidium over waarna de burgemeeater den raad harlelgfc toeaprak en zich in hun ateon aanbeval Na een bezoek mat den Raad aan de openbare aehool e d Lage Zgde waar de leerlingen erenala op de andere scholen door den bnrge werden onthaald vertrok deze na een fEVILLETOy TËËÏÏGGËËOËPO DOOS HDQH CON WAT ir Hebt gü den dokter gesproken mqnheer V ug bsB r vroeg hy Js ik kon jaist bij hem rwdasn Bn gjj bebt allst vemoBeo hoop ik st gij weMohtat te vetes Vele vragen ten minvte heeft hg mq beeotwoord Mssr aiet alle Csaeri zou z wd abt slle beent wouden Hjj laofate en sjja lach as cyaiaoh en ipotlend Ik xweeg Hadt ge mq gevraa d giag hq voorl ik had Q meer gesegd dan Céneri j y ik ben naar Ceneri ge o om al die inforo kti te nemen die hij ray geven kon osatrent den liele toeatand mjjner vroaw urvan gij ook kennii draagt geloof ik 2oo gq ieto weet wat mg dienat kan K a dan verzoek ik u bet mjj te 7 ggen Hebt gij hêm naar de oonaak geiraagd irJa hij ido mg het waa oen Khok geweeat wGg hebt hem teker gevraagd welke achokj maar dat heeft hq u niet getagd welP frUq had redenen om dat niettex gen denkik irJa lear goede redenen familieiedenen Zoo gg saQ tnliehUa knot wees soo goed en geiellig aameo yn op het fUadbuia naar bet dorp Üe vlaggen heli aan bais toonden hoeieer elk met den nieawen borgemeeeler veler bloedverwant eo vriend iugenomen wee Op aitdrekkelijk rertoek vae den borgemeeeter badden geene baitengewone leeateiykbedeo plaati CKeteren had de inalallatie plaa a van dan □ ieuwbunoemdan burgemeester te Alfan a d Rgn den heer P van Onteren Met eeuige welwillende woorden droeg de ondate wethouder de beer H Overes hem bet presidium over waarna de bnrgemaeater erkennende dat bet een moeiiyke taak waa zyo voorganger den hwr A P Zaalberg die 24 jaar aan het hoofd der gemeente had geatsan te vervangen de hoop oitaprak in ataat te sgo dit naar recht en biliykbeid te knnnen doen De acbooljeogd die door den bnrgemeeater feeateiyk werd onthaald bracht bem eene aubade terw l met de eerewacht welke den titularia bad afgehaald een tournee door de gemeente werd gemaakt AUea droeg een feesteiyk karakter aan geen hoia ontbrak de vaderlaudacfae driekleur of eene passende versiering Ik zal maar zegt de achrgver dar Brieven nit d residentiaa in bet aN d D nials zeggen van de drukte die gemaakt is over bet ieit dst het beatuur van den Dierentuin by ongeluk de vergaderzaal verhuurde aan een tot bet proU ataotiame overgegauen R C priester die daar wilde spreken ter bekeeriog van anderen k Heb te weinig sympathie voor peraouen die van godadieoatig geloof veranderen en dan in het openbaar tegwn hun vroegere kerk gaan ijveren om voor den betrokkene de partij op te nemen £ n aan den anderen kant beo k niet pnvoorwaardeiyk ingenomen met het feit dat men door bedreiging met rarliea van een aantal leden het beatuur heeft genoopt de verburiogsovereenkomst te verbreken daar de bedoelde zaal een publiek lokaal is niet voor de leden maar bestemd om verhuurd te worden zoodat bet baatuur evenmin iets te maken heeft met wat de ex priester zoo vertellen als b v de beatourdera van Dtligentia met het adcialismi als zg hun zaal verhuren voor een s d bgeenkoitat of die van K eo W wanneer zg dit gebouw afataan aan een algemeen at mrechtcomit Het feit zg daarom alleen vermeld ala een bewya hoe ver we nog erwgderd sgn van de gouden eea der idrale verdraagzaamheid doe het Hier niet mgoheer Vaughan De dokter en ik zgn vrienden Mis ohien zoudt gg terugkeeren en hem te lijf gaan an dan ware dat mgoe schuld Og keert nu seker terug naar Engeland Ja ik vertrek terstond Geef mg u adrei miaiohi n ui ik u aohr von Of nog beter all ik luet gevoel u iets mee te drekn sal ik bg D komen als ik eeni weer in Londen ben SB dan meteen m neopwaebtiDg maken aan mevrouw VattghaB Ik was zoo begeerig wat meer vaa de zaab te weten te komeo dat ik hem miJD kaartje gaf Hg deed toen het rijtoig itilhoodeQ en itapte uit Hg tiohttesgnen hoed en in t ne oogen blook een boosaardige lEegepraal terwijl zg de mgne ontmoetten Adieu I mijnheer Vaughan Misaohien zijtggpor alot van rekening wet af mat een vroawtje wier verleden oomogelgk op te rakalen ii Met deseo eeherpea zei tot besluit MiyKsherpe zet die kwaad blood tette verliet hg m Dat wae maar jjoed ook anderi had ik bem wellicht bg de keet gegrepen ea hen traehten te dwingen igoe laatste wooi en nader te verkUfon Daar ik verlangde weer bg ago arme vrouwtje te zgn keerde ik soo apoedig mogetijk terug aaar Kogeland ZEVENDE kOOFDSTüK Vaflf tft huanic Ja sy was blijde ag temg te xlen Op hare hslf I dooraclilltbrende nevÉlsebtige wHte verwelkomde sg 1 ia iCfBB froete nét dat j ssq ia dim korten tgd I ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd waarin niemand lal tracbUn tgnen medemensch tot een andere kerk te bekeeren e Uit goede bron varneamt de Haagacha Ct c 4at bet ontwerp tot wysiifing der wet op de Peraonaele Belaating gened ia en dezer dagen naar den Raad van State wordt verzonilen Er zgn dezen inUr helaas verscheiden Aeotchen van koude en gebrek omgekomen Volgens een bericht in da Uoiigav Ct t moetin het naby gelegen NieuweoorJ salFs een kindIs wgl hst te bad lag van de koade gaUorvenagn Het denkbeeld om ds juriatsB van het ra nrgvan eener dissertatie vry te atellen schgnt tkana ook ia de Regeeringakringen bijval ta vinden Over de zaak zelve kan o i alechta Mn oordeel bestsan Da eisch dat elk juridisch atndent eer bgde wereld ingaat een wetanacbappelgk proefschrift tal leveren is Ma dier pure dwaaabeden dia in onze wat op het Hooger Onderwya og altgd sleur boven inzicht deed galden Het tcbiedde dan ook niet Be wat juristea waren tot het nnstallenvan zulk een stuk eenvoudig onbekwaam Daarom hielp dan een ander Of ook d beura4a l wat de henenen weigerden en da diaaitlatia werd voor goud bnteld m Uitnemend atzoo indien deze dwaaa ich wegvallen kan Maar ia daarom de oploaaing die mes au de band doet de ware 0 i niet Ue centrale raad van dan Soeialislisebas Bood deelt mede dat door het referendum alle bealoiten van het congres gedurende de Kerstdagen te s ür ivsnbage gehouden sgn goedgekeurd Volgens medadealing van den centralsn raad aan aR v A telt de bond tbans 99 afdealiogen Wie geen diss rtstie kan achrgven moet ook geen dokter worden Doctor is een wetenschappelijke titel die san niemand toekomt die buiten staat ia een proeve van zgn wetenschappeigken aanleg eo van zgn stadie te geven Doctor is iemand die optreedt ala laerasr in zgn vak Voortaan juridiscbe doctoren te willen crrüeren zonder dissertatie is daarom al even dwaaa ala dat men tot dusver van nietweten scbappelgke heeren een wetenschappelyk geschrift afeischte n het bekende njirwerhen magacjin vaa Paul iSicbe Heerengracht ta Amsterdam la giatarmiddag een brutale diefstal gepleegd Uebruikmakende van bet oogenblik dat da kantuorohef lich even verwgderde zgn dria mannen die blgfcbaardese gunstige gelegenheid afwachtten het buis binDangedrongeo hebban een greep gedaan in de vitrine der rsmotoln en wi len zich bg de terugkomst van dan De eeoig goede weg is dat meo de juristen op denzellden weg leidde waarop 00 0 theologen on medici waodalden Tbeologeu en medici behoeven niet te promoveeren en velen hunner brengen bet dan ook niet verder dan tot bet candidaata examen En na dat Candidaata komt dan een t eede niet watenscbappeiyk gMar op de praciyk berekend eiauien walrdoor ze proponent eo aria worden doen hentellen We wenen nog altgd lo Walpole trsst Ik was voomemena geweest een httta te koopn en te msublleeren Hsar waartoe lou ik dat nu doen t Pauline sou rr siok niet mee kunnen bemoeien sou er geen belang iit stellen het ion tooh nooit sayn thnia worden Zoo bleven we maar waar wss4b mi ik leef b fns ala een Icluisenssr On Donverastie geef ik niet Men neemt het m eenigazina kwalijk dat ik al mgne oude kennïaeen laat lippen Sommigeu die Pauline gceien hebben achrgven bet aan jidoeraohheid toe dat ik soo weinig vrienden zie soderen zoeken weer anders oorsaken maar tot duarerre geloof ik aiet dat iessand de rechte oorzaak weet Kr zgn oogenblikken waarin ik boog ben dat Ut mijn leed niet langer tal kunnen dragen oogenblikkae waarin ik weasch dat ICeoyon siij aooit is die ksfk I te Turin gebracht had maar er zgn ook oogeobiikkes iJKsrin ik gevoel dat ondauka allea m jne liefde roet bgne vrouw hoe hopelooa sn ook is m toeh r beter en gelukkiger geauskt beeft Uren lang ksa ik baar aanminnig gelast aanataran evenale ik een aohil doratuk of een beeldhouwwerk bewhoaa Ik tnehtmy 4at gelaat voor te elellm tooala het tga ton wan neer het aehitterde van geest zooats het eens imM gewant sgn Ik ben verlengend te weten door valk oorzaak die atnier over bare veratandelijke vemugiM geworpen is en tk bid dat b eenmaal moge wagvailen i hara blikken de m ne mogen beautwoordss Indieil ik sleehta zeker ware dat dit eenmaal gebeuren cal zou ik gotrooal wachten deanoods tu wt beide vergr ad sullen a o FmMwwM O