Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1895

ï 33ste Jaargang Zaterdag 83 Februari J895 J P de Jong 85 j 10 m J A ftan wenhaisen 2ft m 20 G Aleman 15 m BURGEMEESTER en WETHOUDERS ar GOUDA brengen ter openbare keonis dat ter votdoenins sAi ar 69 der W t van üeo 4 Juli 185Ü Staatsblad No 37 afschriften vau de Proceaaen ver baai betreffende de beDoeming vao twee leden vao den Gemeenteraad bedoeld by de artikelen 52 en 67 dier Wet zgo oaugeplakt in den Kort É Groenendaal by de Markt alsmede dat gelyke afschriften op de Secretarie der gemeente zgn nederge egd alwaar daarvan inzage kan worden geoomea op iederen werkdag van des morgens tien tol dea namiddags 1 ure Gonda den 21 Febrnari 1895 Burgemeester en Wethooders voornoemd J M NOOTHOVEN van GOOR l B De Secretaris BROUWER ADVERTENTISN Ro3ral Hand Bell Ringers Klokkenspelers DUNCAN L MILLER Directeur A HAVAET W J HAVAET A 180N en A BEUBIDGE met hun prachtig Carrillon van 131 welluidende Klokken UITVOERING op MAANDAG S5 FEBRUARI al hier in de Zaal Kuuetmins ran de Sociëteit ONS GENOEuEN Aanrang des avonds ten 8 uur Prezen der plaatsen ISO en 1 Programma s en Toegangakaarten verkryg baar bg de boekhandelaars EDA UW en SWARTSENBURG o aan den ingang der zaal Plaatsbeepreking Maandag 25 Februari van 10 2 nnr No 6591 wmm mmm meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN Worden geplaatst tm 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën t t l uur de midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs ler drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN het publiek in geestdrift vol Ie vervoering wi t te brengen 1 Wy willen daarom besluiten met den weosc I dat deze jeugdige vereeniging door bare eers e I uitvoering zoodanig de sympathie van h t 1 kunstminnend publiek zal hebben verworve dat het haar niet aan den noodigen st un Zi lontbreken om in staat te zyn op d n ingeslagen weg voort te gaan m Oedenmorgen van 9 12 uiv had de n ons blad van gisteren aangekondigde scherm wedstrijd voor onder ofBcieren korporaals en I j minderen in de voor die gelegenheid kwis tig met groen en vlaggen wuie de Cantine plaats Door de Majoor Commandant van het alhier in garnizoen liggende Bataljon infanterie en de ove ige daartoe uitgenoodigde officieren werd deze schermwedeiryd met veel genoegen en belangstelling tot het einde bggewooud I De uitslag is als volgt I a Geweer meester prgs de sergt Geerkens I premie de sergt Bloem I Geweer prevóts prgs de korpl v Gel I deren premie de korpl Menge I b Degen meesters prys korpl Boers pre j mie sergt Swaviog I Degen prevöts prys Foldaat Bergmans I c Sabel meesters ptys de sergt Swaving I premie de sergt Frölich I Sabel prevóts prijs sergt Roover premie I fonrier Duif en korp Reurings I Na een woord van opwekking om op het I iagestagen pad voort te gaan aan de deel I nemers te hebben toegebracht werden de prg I zen met een toepasselijk woord door den Ma I joor Commandant aan de winnera uitgereikt BINNENLAND 1 QOüDA 22 Februari 1895 1 Voor de yerkiezing van een lid der Prov n 1 ciale Staten handhaven de Katholieken de 1 oandidatuor van den heer C P W Dessi g bouwkncdfge en lid van den Getnceoteraad 1 alhier al beeft ZEd ook per advertentie in de Goadsche Nieuwsbladen bekend gemaakt I niet in aanmerking te willen komen De katholieke kiezers zien niet in waarom g 1 door zich te ontboodeo van stemming de I overgrootac meerderheid der liberalen in de I ataten van Znid Hoiland zouden moeten v rsterken Zy vertrouwen dat de heer Ddssing wanneer hg gekozen wordt toch wel bereid zal worden gevonden een mandaat te aanvaard o £ r slnimeren hier in Gouda voldoende krachten om op muzikaal gebied iets goeds tot stand te breng u indien de man maar gevonden kon worden die ze niet alleen wist op te wekken maar ze tevens tot een geheel kon maken Die woorden boorden w j meermalen van een onzer eerste musici te dezer stede De eerste nitvoering der vereeoiging tEuphonia op gisteravond bevestigde bovenstaande woorden niet alleen maar bewees bovendien tevens dat die man gevonden ia iu den heer J H B Spaanderman wien w by dezen onze gelukweascheu aanbieden met het succes dat gisterenavond door de jeugdige vereeniging is behaald Onze veronderstelling is zeker niet te gewaagd als wg moeneo dat menig kuustlipfbebber hem in stilte zal gedankt hebben voorhet genot in zaal Kunstmin gesmaakt i Het was voorzeker eene geiulÉkige gedachte der vereeniging om deze eerato uitvoering te 1 openen met da Trauermarach van Obopin ter 1 nagedachtenis van wylen onzen hooggeacbten I Burgemeester Mr A A van Bergen IJzeudoo n De prachtige uitvoering van dit nummer al voorzeker de spanning van het publiek h el wat verhoogd hebben hoewel wjj zeker n et te veel zeggen dat ook de uitvoeri g der verdere nnmmera de verwachting verre heeft overtroffen Wilden wy alle nummers afzonderlijk nagaan onze krachten zouden te kort schieten om de nitvoering van elk naar waarde te schatten Alleen kunnen wy niet nalaten te melden dat bg nummer 3 het samenspel der heeren Van Zutpheu met den heer Directenr Teel bgval inoogstte en dat nummer acht het glanspout van deo avond was waar de heer C G van der Want door zgn meesterlijk spel UITVOËKING voor Kinderen den 2Sn FEBRUARI s namiddags te 3 uur in dezelfde zaal V Toegangsicfthrten op dezelfde plaatsen verkrijgbaar voor kinderen beneden 16 jaar ƒ 0 30 en 0 25 voor geleiders 0 73 en ƒ 0 30 Ouders en Onderwyzers worden voor hunne kinderen en leerlingen mmerkzaam gemaakt op het onvergetel ke genot dat de kinderen by het hooren van deze muziek smaken Komen onderwyzers met hunne klasse dan betalen de leerlingen slechts f 0 10 entree Toegangskaarten voor de leden van de Sociëteit tOns Genoegen c zyn op den dag der Uitvoering verkrygbaar in de zaal van s morgens 10 uur tot des namiddags 1 nnr en verder s avonds Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDEteBery amhacht is voornemens om op ZATERDAG 2 MAART 1895 des voormid dags teu 10 ure in het voormalig Rechthnis te Ammeretol in het openbaar te verkoopen Perceel 1 TWEE HUIZEN met SCHUUR ERVEN en Aanbehooren get Noa 9 en 10 staande en gelegen te 4mmerstol beneden het dorp sterkt van G Verkerk o s noord op tot 8 Verkerk belend oost denzelfde en west G van der Kngl en de Wed H O van der Woeden Kadaster Nos 1398 en 1399 samen groot 1 Are 85 Centiaren Perceel 2 De by bet Ie reg inf benoemde kapitein J H de iWildt blyit tot 1 October in zyn nieuwen rang gedetacheerd by de militaire school te Haarlem Op de fabriek van den heer B te Waddingsveen geraakte de werkman v d W met een vinger tusschen de machine bekneld waardoor hy dat Uchaamsdeal zoo ernstig bezeerde dat dadelyk geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Men schrijtt Dat een openbaar middel van vervoer bij gebrek aan materieel gestaakt moet worden zal in Nederland wel tot de zeldzaamheden behooren Toch is dit het geval thans by de stoomtram maatwhappij Den Bosch Helmond Deze Mij heeft heden haren dienst op de lyn Den Bosch Vucht Voorburg gnbeel moeten taken thans niot om de sneeuw maar eeuigu man van wien ik iets te weton koo komen 1 aangaande myne vrouw De eenige persoon wiens 1 tegenwoordigheid eenige uitwerking kon hebbeo op dat verdoofde geheugen en miasohien eenigen invloed kon uitorfenen op dien zieUtoeataiid door tooneelen en gebeuitenissen waarbij hy eene rol moest gespeeld hebben Dewijl ik dat bedacht kwam ik tot de beslissing dat het beter waa hem te laten binnenkomen en zelfs in tegenwoordigheid van Pauline Als hy dat verlangde zou ik hem toelateu met haar te spreken over vroegere tijden zelfs over vorige liefdesbetrekkingen over ivat ook dat haar wellicht zou behulp zaam zyn iu t weer opvaagen en aanknoopen van Verloren dagen van herinnnenug Hy kwam de kamer in en groette mij met wat ik Ik begroette hem bijna even hartelyk als hy mij ik verzocht hem plaats Ie nemen en belde toen om wijn eu sigaren I fGij ziet dat ik mijne belofte gehouden heb mijnheer Vaugbau zeide hij met een glitnlaoh Ja ik dacht ook wel dat gij uwe belofte houden zoudt i zyt gij al lang in Engeland ffEen paar dagen fHoe Isng denkt gij hier te blyven ffTotdat ik bericht krgg dat ik terug moet komen De zakeu staan daar niet best voor ons Ik moet waobten totdat de atmospheer daar wat opgehel rende verscheidene uren terwyl mijne vrouw bij my 1 in de kamer zit alechta dan iets zeggende wannee 1 ik haar iets vraag Het is een zeer groot gemia voormy datikopdi wijze verstoken ben van t hooren van muziek Ik heb namelijk aprwdig gemerkt dat muziek nadeelig werk op Pauline Zij scheen haar zenuwachtig en ongesteld te maken Daarom is de piano ook nooit open dan wanneer Pauline eens uit ia met de oude Priioilla en i ik alteen t huis ben de muziekboeken Ug eo ongebruikt Alleen z die liefbebbera zyn van muziek evenals ik kunnen begrijpen welk een gemïi dat voor mij is Eens op eenen morgen terwijl ik alleen zat kwam men mij zeggen dat er n heer waa om mij te spreken Hij zside zijnea naam niet aan de dienstbode maar verzocht haar te zeggetf dat bj uit Geneve wan Ik begreep dat het Macarïe moeit zijn Mijn eerste opwelling was hem te doen weten dat ik hem met ontvangen wilde Sedert onze laatste ontmoeting waren zijne woorden my telkens in de gedachten gekom n die woorden die doelden op iets ia t verleden j van Pauline dat haar oom reden had om te verbergen Maar telkens ook weer dacht mij dat het slechts eene boosaardige insinuatie waa van eenen teleurgestelde die nu hij zelf het meisje zyner keuze niet had kunnen krijgen hnar bezit aan een ander wilde vergallen door verdenkingen te wekken Ik was geenszins bang dat hy ieta ten nadeele van myn vrouw kon zeggen maar daar ik den vent nie kon uitstaan aarzelde ik lang I voor dst ik hem liet binnenkomen I Toch was Macari de eenige schakel die er was I tusBohen Pauline en haar verleden Ceneri daar wu I jk zeker van sou Ik aooit teragsien dit was na dj9 FEVILLETOX TEEÏÏGGEÊÖEPËN HDGH CONWAT 1 DeiflD geringeu troost heb ik dat wat ook de invloed van miJQ huwelijk op mijn eigen leven motte geweest ziJD het dat van mqne vrouw ten minste niet ongelukkiger heeft gemaakt Hare dagen moeten aangenamer voorb gaan dan toen zij nog onder toezioht was van die booze oude Italiaansohe Priacilla houdt veel van haar en vertroetelt haar ala een kind terwijl ik zelf m één woord alles doe wat ik denken kan dat haar zoodanig genoegen Kal ï Bven als waarvoor zy vatbaar is Somtijds niet altijd aehijnt zij het op prijs te stellen en een of tweemaal heeft zij mijne hand un hare lippen gebracht aU om mij dank te hetttigen Zij begint mij lief te hebben als een kind ned Vader zooals een zwak ohepsel zijnen beschcrmaf llefhoeft Dit ia geene groote helooniag maar ik ben er toob dankbaar voor Op die wijze gaan er wek n en maanden voorbij in onze stille huishouding totaat de winter voorbij is en de gouden regen en ué seringen bloeien in de bloemperkjes voor de huimt ia de buitenwijken Het ia een geluk voor mij dat ik van boekea houd Zonder smaak voor lectuur zou n n leven inderdaad vreeselijkeeDtelvigeün Pauline aUwn laten en ander gezelschap zoeken durf ik niet Ik lees en beoefeo het esu en ander dagelijks gedu gelegen alsroren te Ammentol strekt van G de roog noord op tot S Verkerk belend oost J Dubbeldam west D de Jong Cz W Visser Wed C de Bruin W Ooms Wz W van Loon eu D Ooms Kadaster No 1331 groot 17 Aren Om te aanvaarden het Hnis in huur b J VAN VLIET den 1 ilEl 1895 het overige by de toew zing Betaling Kooppenningen 16 APRIL 1895 Inliofatingen by genoemden Notaris aokapeo reisig auTMr buidel tlug l i 8S Naobtore kaWeren jcoede mdïom btirdel ilug j i i f 7 pokkaWerm 7 12 AangoToerd 8 partqen kaas Handel lng Ie jusl 24 i ƒ 2e qual 18 a 88 Zwaardere hooger in prya Noord Hollandsche 28 i Boter goede aanvoer bandel aflooperJer Gopbotor 1 20 a ƒ 1 10 Weiholer l k 1 15 p Kilo WATEBGETUDEN TE GOUDA 1895 s morgens saTODd Hoog Laag Hoog Laag Vrijdag 22Fobr 5 09 1 34 5 26 1 51 Zateitkg 23 5 43 2 08 5 59 2 24 Zondag 24 6 16 2 41 6 39 3 04 Maandag 25 7 02 3 27 7 15 3 4Ü Dinsdag 26 7 29 3 54 7 44 4 09 WoeB Jag27 7 59 4 24 8 13 4 38 Donderdag 28 8 28 4 53 8 44 5 09 SPRINGTIJ don 25en Feb y Sutme Keuxe in Wollen Handschoenen A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 20 ÏHBIÜABI Vor kni i i 103 M 82 881 W l 74 8V 107 V 88 61 281 110 80 l lOOl i lOl s 821 88 26 107 Vs 760 685 1017 66 loiv 811 131 108 101 148 961 84 1061 96 1831 1881 106V uk 82i 1041 101 102V 100 is 8 a 100 135 136 ilH i 100 131 SiMEliND Cert Ned W 8 2 dite dito dito S dito dito dito SVi HoiiO Obl Goudl 188188 4 iTAUX Insohryving 1862 81 5 Ooarami OU in papior 1888 6 dito in Eilrer 1868 5 PoalUBii Oblig met ticket 8 dito dito 3 tliiuiis Ubl Ooit 2e Serie 5 dile Oeooni 1880 4 ditafil Botba l88 4 dito bij Hope 18811 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 8fiN Perpel aohuld 1881 4 ToiKlIJ Gepr Gonv leen 1S90 4 Geo leaning aerie ü Gee leeninff aerie 0 Ïvi0An llip Kec v oU 1892 6 ICIXIOO Obl Buit Soh 1890 6 ViNUlllu Obl 4 onbep 1881 AlUlUDix Obligation 1861 SVi KoiTlasxM Sted leen 1886 S J NlD N Afr HandeUr aand nd o Tab M CertiSoaten DttuMaataohappij dito Arnb Hjrpotbeokb pandbr 4 OttlLMij der Tonlenl aand a Gr Hfpotbeekb pandbr 4 Koderlandaohe bank aand Na d Handelmaatsob dito K W k Fao Hyp b pandbr 61 Roti H pot£ec kb pandbr 4 Utr Hfpotbeekb dito 4 üoaTKK Ooat Hong bank aand KuaL Ufpotbeekbankpandb ji ij Amikdu £ quit bypotb pandb 6 106 5 A 547 8 i 82V Huw L G Pr tien oen 6 San Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl V at 8pir aand Ned Ind Spoorvregm aand Ntd ZuidAfrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 tiU 8poorwl 1887 89 A Bobl S 108 99 Zuid Ilal 8pwni i A U obl 3 POLIH Waraobau Vfaenon aaud 4 oai Or BMa Spw Mij aand S Baltiaohadito aand Vaatowa dito aand K Iwang Dombr dito aand B Katak Oh A ow 8p kap aand t Loaowo Sewaat Bp Mij oblig 8 Oral Vitebsk dito oblig 6 ZuidWast dito aand 6 dito dito oblig 4 H s 190 1087 UI 1G4 103 1841 1291 97 0l 12 V AHiaiu Cent Pao 3p Uq ebl 6 Cbie k Nortb W pr C y aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer li Sio Gr Spm eert r a Ulinoia Central obl in j oud 4 Louuv fcNaabvilleOert T aand i tl Meiioo N Spir Mij leh p o 801 4 Uiaa Kansas T 4 pet pref aand 14 N ïmk Ontario II West aand 9 dito Ponna Obio oblig 6 98 Oregon Calif Ie bvp in goud 5 71 St Paul Minn k Manit obl 7 1 110 Un Fao Hoofdliio oblig 6 dito dito Line Col Ie h p O 5 28 CAXlDi Can Soutb Cert T aand 48 VlH C Rallw k Nav Ie h d o O IS j Amaterd Omnibus Mij aand 81 Botterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Uollordam aand 3 BlLSU Stad Antwerpenl887 2Vi Stad Brussel 1886 2 t HoNO Tbeiss Begullr Gesellscb 4 OosHHR StaaUleening 1860 6 K K OoBt B Cr 1880 3 SpiwB Stad Madrid 3 1868 V r N i B Hyp Spobl rl 4 Burgerlljkan Stand GEBOREN 18 Febr Johanna Arnold Geeftrutda ouders A J Verhaar en M P Tier 19 Catharinn Margaretha ouders N Boot en G C Roghair 21 Pieter ouders A Heii t n M van Dnyvendyk OVIjBLEDEN 18 Febr J D Belooje wed H W Wageoaar 54 j 19 A G Slingerland 8 w C ran der Korat wad Sleehls dezfï en de volgende week ZAL DE OPRUIMING van alle nog voorhanden Winter en Zomer Artikelen tot OITGEKEFD LAGE PRIJZEN voortduren E en parlij L PPEi wordt tot spotprijzen aangeboden D SAMSOM tÉoofd kiesdistrict Gouda De Liberale Kiesvére eniging BURGERPLICHT te Krimpen aid Lek en omntreken beveelt bij de verkiezing van een LID voor de PROVINCIALE STATEN op DIISSDAG 26 FEBRUARI a s ten dringendste aun den Heer J M NOOTHOVEN VAN GOOR Wethouder van Gouda Het Bestuur P viS DIB HOOG Voorzitter M BOOGAEBDT Bsaiiz R BLOK Dr C J GORTER K VAK nsN BKRO Penningmeester J HOËFLAKK Secretaris Voor de verkiezinff van één Lid van de PKOVI GIALE STATEN op L SDAG den m FEBKUAKl a s wordt ten zeerste aanbevol iT den Heer Mr J T C VfflULT Burg emeester der Gemeenten HAASTltECHT en VLIST Vele Kiezers Indien U voor een pond Koffie besteedt f 0 80 liomt U V pond te staan op f 0 40 j pond Kathreiner s Malzkoffie kost j Q Vitezamen 0 55 bij gebruik van Malzkoffiebespaart Uduiperpond f 0 26 V Heudelimerk 6 1 die Hoest trebrnikt TANDARTS uit de Blikken Trommel VAK N KATER en Co Gedeponeerd OMOyiyOlllf Elk stokje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrygbaar in nette Blikken Trommeltjes a 25 Ct bg onze bekende Verkoopera E CASSÜTO GOUDA MAKKT 154 uitgezonderd Zondags te consulteeren vanlO tot 5 uur Cogoae fin M 1 40 ia UI TOOWAO FOT BOia m d SwdiM Aunjma woij s l ar in rmml P H J V WANKÜM J MELKERT üoatharen Zser Uette Gestoendrukte mUEAASTJES worden GELEVERD door firma Wed B U Gmtda i BRINKMAN en Zn Oouda Snelpendruk van A BaraxHAN k Zoon omdiit alle locomotieven op dit traject in geI bruik diie in getal caduque zyn 1 I Men zal zeggen waarom geen andere loco motief van het traject l en Bosch Helmond 1 ontboden Dit is nu eenmaal onmogelyk I omdat door de gemeente Den Basch de be I paliug is gemaakt dat over de brug by den 1 Vuchteruitgang welke brug in den laatsten tyd io Nederland wel bekend geworden en I waarover een paardeutram loopt die beid trajecÈeu waar s oomtraina loopen verbindt als zynde niet sterk genoeg geen loeomotie I mag ryden of vervoerd worden 1 I Nader verneem ik dat het zich laat aan I zien dat deze toestand zeker nog 3 dagen I zoo zal voortduren Het gerucht loopt da 1 I de Mit voorloopig paardetrams tot Vucht za I I laten loopen I Op het PritS Henderikajilein te VGraven 1I hage viel gisterenavond het volgende ongeva II voor I I Op den hoek van eene der straten die o I dat plein uitkomeo geraakte een rytuig waarï I eene dame zat in botsing met een met hout I beUdon wagen welke laatste overtuimelde I waardoor het rijtuig tegen balken en planken I stuitte welke van den wagen ielen Door I den schok viel de koetsier van den bok Het piiard holde met het rytuig voort over het trottoir Een knaapje van 7 en een mpi je van 4 jaw Jiiet nel genoeg uit den weg knnnendt komen geraakten tos ichen den muur van een huis en het rytuig gekneld Het jot getjg was oogenblikkelyk dood terwyl het meisje inwendig geknemd naar het gesticht voor ziekenverpleging Bronovo werd vervoerd De toestand van het kind was beden bevredigend In de vorige week kwam een boerinnetje by een winkelier op den Hof te Utrecbt van wien DJ en paar wollen dekens kocht é t 5 per Btu jtfiddelerwyl die dekens worden in gepakttj put de vrouw een mant iljet op de I tooobfLn ff wder onder by voeging hier koop man H i ia krek pas c Doch even nadat de vrouw den winkel heeft verlaten komt de winkefier tot de ontdekking dat het munthiljet er nipt een is van f 10 maar van f 50 Fluka wordt de vrouw teruggeroepen die nn ook har vergissing bemerkt en te kennen geeft I dn die brielïjes ook zukke beroerde dingen I zuitat veur n boerenmins dal ze niet moaten I maggen bestaou c Over de ontdekking der I vergissing verheugd kocht ze nog een wattent I leken en verliet onder dankbetuiging aan den I winkelier voor zyue ontdekking diens etablis I I spmeni Ons wil het voorkomen dat dif bri Qes niet alleen voor een boerenmeusch maar ookToor ieder ander lastig zyn wyl tuascheD damuntjes van f 10 en die van f 50 niet dan by nauwkeurige bezichtiging verschil tfl bespeuren is U D Naar de Haagscbe Ct verneemt ia Tsa generaal Vetter bij zyne familie te Gr T n bage bericht ontraDgea dat hy in April biar te lande denkt aan te komen Uil het verslag van het jubilea van Willem van Zuilen dat de N R Ot c geett blykt dat ook de bezoekers der hoogere rangen niet achterbleven met blyhen van sympathie voor den popolaireo toooeelspeler Zoo had hy een briefje gekregen van iemand die niet veeï geld had te miasen maar die hej toch een klein blyk van vriendschap en rHipeot voor zgn talent wenschte te geven en die dat had zyn vrouw zoo gezegde daarom aan van Zuylen vroeg met een postzegel je voor het antwoord er by of hij gewoon was lichte of zware te rooken Ëu dan een brief van een werkman die verklaarde vroeger veel van Schiedam te hebben gehouden maar na Coupeauin L a8Bonmoir 1 te hebben gezien er af te zyo Hg had dat al lang eens aan Van Zoyleo willen i I gen en laatE t vlak oanat hem ge Uian ma r I toen niet gedurfd doch nu wou hg het hem I dan toch eSatjes vertellen per brief Van Zuyien zelf zegt met de volgende I woorden dank in een advertentie Nog geheel I verbysterd nog abnormaal van al het goede het heerlijke dat mg is wedervaren begin ik voorloopig maar met in een advertentie alten I allen dank te zeggen die deze twee feeitI avonden voor mg onvergeteiyk hebben geI maakt Het openbaar ministerie by de rechtbank ta Amsterdam 4e kamer van strafzaken waargenomen door mr Regout eischte tegen de bedryvera van den diefstal in den nacht van 17 op 18 October 1894 bgde familie Cadenea Spuistraat 291 te Amsterdam tegen Bloemsma 8 jaren en Mesker 6 jaren De witte panter die een der merkwaardigheden van den Pargachen dierentuin was is ten gevolge van de konde bezweken Ofschoon uit de koude streken van Azië afkomstig was lipt dier in gevangen staat toch niet beitand tl en de felheid van dezen winter derd is Ik zag hem vragende aan irik dacht dat gij mijne aangelegenheden keodet zeide hij Ik vermoed dat gij o afgeeft met samenzweringen ik z dat niet om u te heleedigen maar ik weet er geen ander woord voor f Ja wel ik ben samenzweerder hersteller apostel der vryheid of boe gy het noemen wilt Maar uw land is toch reeds vry sedert eenige jaren Andere landen zijn het nog met en daar werk ik voor Onze arme Ceneri deed hetzelfde maar aso zyn werken is een einde gekomen U hy dau dood F vroeg ik eenigszins onthutst Dood voor ons allen Ik kan u alle byzonderhedeu niet meedeelen maar een paar weken ua uw vertrek uit Geneve is hii te Petersburg gearresteerd Hij heeft maandfm achtereen in de gevangenis gezeten CBS zijn vonnis af te wachten Dat is nu uitgesproken hoor ik Welnu wat voor vonnis heeft hij gekregen Hot gewone vonnis onze arme vriend is op den oogenbl k op weg naar Siberië veroordeeld tot twintig jaar harden arbeid in de mijnen Hoewel ik geene bijzondere geuegenheid koesterde voor Ceneri trof my zijn lot toch geweldig ËD zyi gy het ontkomen vroeg ik vKatuurtyk anders kon ik nu niet hier zitten en uwe lekkere sigaren rooken met dat heerlijke glaoq e wijn I Die onversohilligheid waarmee hij sprak over bet I ongeluk vu zijnen vriend binderde mü I