Goudsche Courant, zaterdag 23 februari 1895

neur Lewellyn beeft hieraan veel schntd Na de verovering van Wei bai wei hebben de Japanners de krygsverrichtingen niet voortgezet Aan bot leger en de vloot zal nu eenige dagen rust worden gegund maar toch is de Japanscbe regeering niet voornemens don atryd te staken Dit blykt wel nit het besluit der iegeoring om by de Kamer weer een wetsontwerp in te dienen waarby machtiging wordt gevraagd tot bet sluiten eener nieuwe leening t n bedrage van 10 000 000 yen Tot dusver heeft de Japansche reg ering reeds tweemalen eene leoning tot lietzelfdo bedrag gesloten maar zonder dat het noodig was een beroep te doen op do Europeesche geldmarkt Beide leoningen werden in Japan vülteekond Vermoedelyk zal nuk het geld hetwelk voor deze leening noodig is wel in bet land worden gevonden maar toch is hot uitschryven dezer nieuwe leoning wel een bewys dat Japans geldmiddelen uitgeput raken Japan is een zeer vrnchtbaar land maar de oorlogskasten zyn zoo groot dat het de vraag zal wezen of de noodige gelden gevonden kunnen worden indien de oorlog nog lang mocht duren Vandaar dan ook dat de Chineesehe regeering tot dusver er steeds naar streefde in schyn onderhandelingen te voeren over den vrede maar inderdaad poogde den stryd op de lange biian te schuiveu in de hoop dat bet Japan aan de noodige hulptniddolen zal ontbroken voordat het den Japanners ral gelukken hun opwachtiog te Peking te maken Over de vredesonderhandelingen is nog niets naders bekend Li Hung Chaug do onderkoning van Petchili die naar Japan zal gaan om te pogsn eeu einde te maken aau den oorlog is uit Tientsin naar Pelting vertrokken na zyn ambt te hebben overgedragen aan donjj gewezen gouverneur van Yuuan Wan o spoedig mogelyk zal LiHong Chang naar Yokohama vertrekken Op bet eiland Formosa scbynt de toestand steeds ernstig te blyven De Cbmeescho soldaten dio dit eiland bezetten zijn in verzet gekomen tegen den gouverneur zoodat de veiligheid der daar wonende vreemdelingen gevaar loopt Van daar dat admiraal Freemantle de comma idaot van het Engelsche eskader in Oost Azië twee oorlogschepon naar Formosa heeft gezonden ten einde de op het eiland gevestigde Europeanen te hescbermen Bet oppente gerechtshof in Daitschland heeft onlange te beshaaeB gehad over een geschil betreffende een adellgken titel Ben hooggeplaatst ambtenaar van een familie die jaren tang een adellyken naam had gevoerd was door de afdeeling der Pruisische regeeriog die de zaken ao adel te behandelen heett aangezegd dat hij niet tot den Prusischen adel behoorde De ambtenaar bracht daarop de zaïk roor den gewonen rechter n daar rees de rraag of deze bevoegd was in zaken vau adel te beslis sen De eerste rechter antwoordde bevestigend de rechter in hooger beroep ontkennend Eindelyk kwam de zaak voor bet ryksgerecbtabof te Leip7ig eo dat beeft de regeeriog in liet geiyk gesteld De beslissing over hot al of niet rechtmatig voeren van een adellyken naam behoort derhalve in Doit3ob and niet tot de bevoegdheid der reoh rljjke macht Voor het gerechtshof te s Gravenhage werd gisteren gepleit over de beteekenis van bet woord 8chippBr in art 91 W v K Ken schipper van Leiden op Rotterdam althans zich zoo noemiènde en als zoodanigaliteniBen bekend had voor een paar fabrikanten in December 1892 op zich genomen iet vervoer van manufacturen van Leidon naarRotterdam waar die goederen in een stoomschip moesten geladen worden De goederennu bij een paar Imaatschappyeji verzekirdtegen schade s verlida werden dqar er in depakscbnit geab voldoende ruimte over vas geladen in eenJzg zolderschuit welke aau depaksohnil veipinden en door dez gesleep werd Toen men nu met deze ecbuiteo terdam was aangekomen en de vaartuigen fastgeraeerd en eeu oogenblik onbeheerd 1 wi reo is de zolderacbuit met manufacA door een onbekende oorzaak gezonken D f zendei a der goederen waren door de vering kt en leden di a geen scbade hetr ongeval had tengevolge eene actieiens ifrt 91 W v K ingesteld door delerinifmaatechappyen tegen dèn schipper Brez i actie werd evenwel door de HaagBche i 1 ïchibaakcl niet notvankeiyk verklaard daarMzich ü enigdeL mel het verweer vaninAgadakeden schipper dat deze als niet If hetJpjpihip gevaerd hebbende niet wasiperlftf in den zin van arlL 91 en hierdM bioeyo ï yn ingesteld de awie tegen deneigenaar Ljof reeder v n bet schip bedoeld inart 321W W v JI by welke liciie d in aanged6Agife izou tolkbrnen het reent van abandon 1 Mr O W Sipli èsJ uit Leid gisteren voor r ne der Verzekeriugsmaatscbappyeu optredeilde betoogde dat hier wf degelyk eene goede actie was ingesteld omdat z i art 91 niet beddeld schippers in den door de récbtbank aangenomen engen zin ffy noemde het vonnia der reohtbank een unicum en beriep zich tot staving van zyne meeoiog op eene uitspraak der voormalige rechtbank te Leiden en op een arrest van den Hoogen Raad Mr B C J Loder hield nanfens den schipper vol dat deze als ondernemer van eene inrichting tot vervoer alleen overeenkomstig art 321 W V K kon worden aangesproken VERGADERING V NDËNGëMEEKTËMüD DINSDAG 22 FEBRUARI 1895 Voorzitter de wethouder J M Noothoven ran Goor Tegenwoordig de hh Jager Herman van Veen van der Post Dercksen Princs Hoogenboom ran der Sanden Strarer Oessing Vingerling en van Iterson Aiwezig de hh Fortuya Droogleerer en van Vreu mingen De Voorzitter deelde mede dat de heer van Vreumingen wegena lichte ongesteldheid verh nderd was de vergadering by te wonen De notalen der vorige vergadering worden goedgekeard en vastgesteld Ingekomen 1 Eene mededeeling dat by Kon besluitvan 18 Februari No 3 de heer R L Martens met ingang van 1 Maart tot buigemeesterdezer geme nte ia benoemd Aangenomen voor kennisgeving 2 De verslagen van hh Regenten van hetWeeshuis en van de Commissie van Toezichtop de Zweminrichting In handen van B en W om te dienen b de samenstelliDg van het gemeenteverslag waarna z znllen circuleeren by de Raadsleden De heer Dercksen verliet de vergadering 3 Een voorstel van B en W tot wgzigingder gemeentebegrooting over 1895 Ter visie 4 Eene missive van hh regenten van dabeide Gasthuizen tot wyziging der begrooting Ter visie 5 Eene missive vau B en W tot hetvellen van eenige boomen Ter visie 6 Een missive van B en W totwyzigingder begrooting over 1894 Op voorstel van den heer Jager wordt dit dadelyk in behandeling genomen en met algemeene stemmen goedgekeurd 7 Eene missive van B en W betreffendede vacature op de Tweede Burgerschool voorJongens voorstellende een definitief onderwijzeraan te stellen Aangenomen voor kennisgeving 8 Eene aanbeveling voor lid vau het Burgerlyk Armbestuur Daarop zyn geplaatst de hh O VAN VEEN G J DE JONG GJz Ter visie en benoeming in een volgende vergadering Een adres van den heer H J Nederhorst verzoekende het onderhoud van denhouten kogelvanger te mogen overdragen aanden heer W Bokhoven Een adres van den heer W Bokhoven De president van den Duitscben Rijksdag ia onlangs op een der zitdageu elf naar 1e ioornalistentribnoe en de lokaleu der mannen van de Pers in bet gebouw der volksvertegenwoordiging gegaan om te onderzoeken of de daarover gonittB klachten gegrond waren In de eerste plaats onderzocht hy of de plaats der rer laggevers voldeed aan de eischen der acoustiek Daarna bezocht hy verschillende vertrekken en ook da restauratiezaal der jonrnalisten Daar liet hy zich zelfs de spyskaarl ter inzage geven en by bet heengaan beloofde by dat hy zooveel mogelyk zou trachten aan de grieven der journalisten te gemoel te komen Hier te lande zou de president de spijslyst niet hebben in te zien want een rostauratiezaal bestaat er voor de journalisten niet Maar vermoedelijk zouden onze persmannen dan ook al zeer tevreden zyn als de voorzitter der Tweede Kamer zich eens in persoon wilde overtuigen van het uiterst bekrompene der plaatsruimte op do Joarnanalistentribnne die inderdaad zeer voel te wenschen overlaat Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInterdlenst 1894 95 Aangevangen 1 October TUd van Greenwlcli GOUDJ ROITEKDAM 12 18 18 61 12 68 1 05 1 18 18 88 1 81 7 30 3 48 9 26 10 KOTTIRDAM 9 51 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 De consul generaal van Portugal deelt mede dat het verhaal onder het opschrift een onbekende grootheide door ons nit de Nieuwe Kotterd Courant overgenomen voor zooverre de consulgeneraat en het Portngeesch consulaat t Amsterdam daarin genoemd worden ageen enkel woord waarheid bevat i en dat tan bet geheele verhaal aan genoemd uonsnlaat fhoegenaamd niets bekend is 6 08 1S 81 6 89 6 86 7 46 8 07 8 18 CODDA DEN BAAO 18 11 18 31 18 64 1 87 8 66 4 45 6 87 6 59 7 18 1 08 4 67 U 1 11 18 1 17 6 08 6 88 1 86 8 81 1 88 6 80 8 36 18 41 13 61 1 80 1 7 4 86 6 86 6 55 6 41 7 43 COl DAUTSECHT 10 06 10 19 10 65 18 48 8 8 8 61 3 18 4 47 11 09 8 87 10 80 11 17 8 46 3 07 6 06 10 61 11 46 1 20 3 08 3 88 3 50 6 89 G O U U A A HST U 10 08 10 6 8 8 61 4 47 10 11 19 l MO tAi DEN HAAG UOUUA 4610 1811 3813 16 1 88 2 18 8 46 3 48 4 16 4 48 6 17 7 1 44 4 48 7 06 1 49 7 11 1 68 7 80 3 04 7 86 7 81 iHage 6 487 307 488 30 9 38 9 Voorb 6 64 N d L d6 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 10 36 Zer M 6 19 10 41 Gniida 6 80 7 60 8 13 9 6810 1610 6813 03 B T I E O H T G O D D A 8 09 6 09 7 81 10 13 46 3 30 2 46 3 16 4 13 4 48 6 80 6 47 7 48 8 36 10 1 Gioletsnavond omstreeks 7 unr werd Zevenhuizen in zyne rustige rust gestoord door hol luiden dor brandklok Een berg plet koren stond ni nielyk in oen oogenblik in lichte luie TeTslond snelden do twee brandspuiten alt do kom der gemeente naar de plaats des atieils en door de vereenigde pogingen dor B T I E O H T G O D D A Ulreolt 6 83 7 60 9 9 811 34 13 03 13 10 3 10 3 80 3 684 48 5 306 86 8 09 8 08 69 lt 4 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 0 13 86 3 42 4 18 5 47 9 119 8410 1 Oude iter 7 07 8 19 10 24 4 24 9 19 Gouda 7 80 8 82 9 34 10 87 18 06 1 38 3 50 4 87 80 7 08 8 419 38 ll OTAMSTE DAMGOÜDA Ilterdai Wp 6 60 8 16 9 66 11 86 11 80 S 4 8 4 S 7 0 10 00 luda 7 80 9 04 10 44 18 16 18 48 0 80 8 9 88 11 10 14 11 1 De miDiatet van oorlog heeit bepiald dat bg de indeeling van d miliciens voor den dienst bg de infanterie bgzonder geiohikt zya te achten breedgeschouderde manpcbappea ook al z n zy niet Uug Alterminit mag sla regel gelden om iogc Igfden bij de militie Ie land van minder krachtigen liohaamabouw of wier uiteriyk een minder sterk gestel rerraadt bij dit wapen in te deelen De minister heeft verder bepsald dat bü de regimenten cavaleria niet dan bij rulstrekte noodzakeiykheid miliciens zullen worden geplaatst die gekleed zwaarder wegen dan 70 kilogram Ook heeJt dezelfdo minister bepaald dat spoorweg en telugraaf ambtenareu en werklieden en wie tot deze vakken bebooreu by voorkeur by de genietroepen moeten worden ingedeeld De witte aabelkwast wordt door een zwarte vervangen die aan een zwart koord gedragen wordt Dinsdag had in de fabriek der firma v V eo Co te Helmond een betreurenswaardig ongeval plaats De werkman H V geraakte met ds hand fcusacben een machine met bet noodlottig gevolg dat dit geheele lichaamsdeel werd afgerukt De ongelukkige die dadelyk het bewustzyn verloor werd onrerwyid ter verpleging naar hftt Liefdehois overgobrtcht Dezelfde man moest eenigen tyd geleden eveneens door een ongeluk van de andere hand drie vingers mjssen Van Haïti wordt bericht dat de havenstad Port de Paii byna geheel verbrand ia Hei Rtadje tolt 12 000 tot 15 000 inwoners en ib gelegen op de boordkuat tegenover het eiland Tortue In êéa nacht zyn niet minder dan 500 huizen een prooi der vlammeu geworden Nauweiyks 50 huizen zyn gespaard gebleven en de bevolking verkeert in hoogen nood Df schade wordt geraamd op 15 000 000 frank Slechta twee handelshuizen waren door verzekering voor de geheele geleden schade gedekt al het overige is verloren Ër worden ondei de Fransche bevolking iu H ïti inzamelingen gehouden ten bate aan de noodiydeuden Men heeft in de gevangenis te Belem in Mexico waar een paar dnizend veroordeelden yn opgesloten een groot ootvluchtiugeplan ontdekt Het is gebleken dat de gevangenen iu bet geheim een tunnel hebben gegraven welke onder al de afdeelingeu der gevangenis doorliep en naar de straat leidde Zy hadden al ruim twe jaren aan dio onderaardache gang gewerkt en over eenige weken zonden zji er mede zyn gereed gekomen De toren van de O L V rouwenkerk te Autwerpan dat meesterftuk van bouwkunst wordt gaandeweg door den tand des tyds vernield Welia waar worden de vermolmde steenen tel kena uitgenomen en vervangen door nieuwe maar er ia eene verdieping welke niet vatbnai ia voor die trapsgewyze herstelling nameiyk bet bovenste gedeelte boven de achtkaotigtgaanderij Van die gaandery af tot aan di spits bestaat de bonw niet meer uit muuratukken maar uit peilers van opeengestapelde atukken ateen uit schyven van één stuk waarvan men er niet een kan wegnemen zondei gevaar dat de geheele bouw instort Het Hbid V Antwerpen schrijft En dit bovenste gedeelte dat het meest geleden heeft van do guurhedeu van ous klimaat is op vele plaatsen brokkelig geworden Menige steen ia poreus ia poofgewordeu zeggen de steeukappers By feilen wiud vliegen de stukken eraf en vallen in de gaandery omlaag De toegang tot deze bovenate verditipiug is dan ook verboden 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 7 26 7 88 7 S 7 48 7 66 t 1 10 6 19 88 6 88 Geeda 8 80 Uooidnelit NieawerVerk 0 peUe Boflordam J 7 86 RotterdaB Oapelle Hieuwaikerk MoordneU tnd 8T 10 49 11 01 Gouda 7 30 8 86 9 09 9 ZtT U 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 Z Z BW 7 68 8 66 N JL d B 08 Voorb 8 07 9 08 Halïo 8 18 9 18 9 S9 10 Oouda 5 86 6 40 7 65 8 Oudew 6 60 8 64 Woerden 6 69 7 08 8 18 Ulreoht 6 18 7 88 8 88 1 11 82 07 11 87 4 40 r f 8 81 9 10 Oouda Amiterdam Wp Al heeft de zaak volstrekt nog geen hanst toch ziet men bet oogenblik naderen dat men de Rroote Hp epnij moptplTJkc remcdip al moeten gebruiken dat isi de grillige aieriyke torenspits afnemen en lervangen door een splinterniea e Om dit werk in behoorlyke voorwaarden en op deq korst mogelyken tyd te volbrengen zal men goed doen een splinternieuwe toreoüpits neer te zetten op den grond in de conr van een of ander stad seigendom Alsdan zal men de oude spits afbreken en de nieuwe steen voor ateen naar boven brengen en ineenzet ton t Zal een nioeïelyke kostbare arbeid zijn Maar wy herhalen het dringende haast is er niet by en er zal meer dan een Belgisch Iaat taan Fransrh Ministerie omkantelen eer de stads ingenieur er iiau zal moeten denken met zyn reuzige bouwdoos naar boven te klauteren om Antwerpen a pronkjuweel een nieuwe kroon op te zetten t Zal onzen tyd wel duren zei grootmoeder De Maasbode hulde brengende aan de trouwe meewerking der antirevolutionaireu by de jongste raadsverkiezing komt by het groepeeren van de cyfera dier stembus tot de cou clnsie dat by eene evcntu ele kamerverkiezing in het district Rotterdam de Koomschen het lot der drie andere partyen iu de hand hebben Zy schrijft De gemeente Rotterdam ia thans ten gevolge van de annexatie van Kralingen en Charloia zoo groot als het kiesdistrict dus heeft het kiegdislrict aan den stembuastrüd deelgenomen en de liberalen zyn verslagen Wat moet daarvan groeien als Rotterdam g at stemmen voor de Tweede Kamer Let op de feiton welka by deze verkiezing en de vorige in April daghelder in het licht getreden zyn De Katholieken zyn ipet de antirevolutionairen opgewassen tegen de liberalen metde radicalen De Katholieken zyn met de radicalensterk genoeg om de liberalen met de nntirevolutionairon te wederstaan De Katholieken zijn met de liberalenbestand tegen de vereenigde antirevolutieonnairen en radicalen Katholieken iu de Kamer te brengen zai niet zoo gemakkelyk vallen omdat wy met den Papeuhaat te stryden hebben al is de mogeiykheid lang niet uit ealoteu maar het lot der drie andere partyen hebben wy in de hand c Gevaarlyke oogenblikkeu Verleden Donderdag klom iemand op een trein tusscheu Boaton en Nieuw York uit een der wagens op de locomotief dreef met revolver machinisten stoker van hunne plaats en begon uu den trein met volle k racht niek veel minder dan 100 myleu in het uur te doen ryden Tot groote ontzetting der paaaagiera slingerden de wagens hevig heen eu weder tot eindeiyk de stoker en de machinist die hulp waren gaan halen den dolleman ovorweldigdeu Deze bleek later een krankziunigo te zyn Omtrent bet lossen van liet dyuamiet uitde in het Voatiegat bij Millingen liggende schepen schryft een der berichtgevers van het N v d D c het volgende Zaterdag mat kte ik een tocht naar het grenadorp Vreeken daarbij den dyk volgende welke my in f uur id de onmiddellyke uabyheid van de schepen bracht Een rechte weg met stroo belegd ongeveer i uur lang leidt van de schepen naareen heuvel in de richt og van Schenkensfhana ongeveer 1 meter beneden dijkshoogte Dezeheuvel is echter met hout zooveel hooger gemaakt dat hij met de kruin van den dyk gelyk komt In eene aldaar opgeslagen loodswerd het dynamiet geborgen In twee dagentyda moesten 750U kisten daarin gebrachtworden j 10 66 11 08 11 09 11 18 11 86 8 36 11 06 7 47 10 08 10 11 8 89 9 37 11 06 11 18 9 49 10 10 9 10 1611 38 11 43 6 83 6 67 7 46 8 38 10 14 6 37 7 59 10 27 6 45 6 17 8 07 8 66 10 36 6 816 8 8 38 9 1110 8 7 46 9 41 88 t Ëen der aannemers een Klevenaar verleide dat hy 20 karren iu gebruik had waarmede hy telkens 23 a 40 kisten vervoerde Acht ervaren werklieden van de dyuamietfabriek te Opladen by Keulen hielpen een handje mee Met eene vlugheid alsof opperlieden elkaar metselfiteenen aanreikten werden door éene ploeg d 4 kisten uit het schip gehaald doorde andere op den schouder genomen eu op de gereedstaande karren geliideo De waarde van het dyuamiet bedraagt éen millioeu mark de verzekeringspremie 80 duizend mark t rwyt de onkosten der aasurantieraaat chappij op 30 duizend mark worden begroot eer de lading weer zeilendö is Dat het losseu van het dyuamiet voorieder die wat te lerereo of een karweitje heeftte doen een goed atuk geldi opbracht spreektvan zelf Duar zyn byvoorbevld leveranciersvan atruo die iO ïi 70 niaijk ontvangen voorde 1000 pond De voertiedba kregen dagelyks 25 a 40 mark ƒ pËen paar boeren die op de uiterwaardwonen hadden eene uituoo diginggekregen omtydelijk hunne kwartieren elders op te slaan Aau die uitnoodiRing was natmirlyk gevolggegeven terwijl de noodige marken hun hetonaangename van een rerhuizitig hy winterdaL zeker zullen doen vergeten i Het meest in hun schik ziju echter de schippers die byna drie weken lang geen vuur of licht op hunne vaartuigen hadden mogen branden eo zoo goed en kwaad als t kon aan den vul ónder dak moetit h zien te komec De verpakking van het dymmiet is uiterst zorgvuldig Elke patroon is omsloten door een blikken hnla met wa80vertl ek8pl 20 a 25 patronen zyn in eeui kartonnen doos wederom met was omhuld i et gehjeel oi4 luit een kistje met gomelbsiiek beklad tetfyl verscheiilene van die kjiï es weer in eeQ rootere houten kist zitten jtan 78 X 27 JS cM eveneens met gomel istiek bekleedi i lü Daar bevroren dynamiet grootfii gev aroplevert um te dintpiofiTen moest M ladfngtegen de torst gede t gorden j j Voor de rechtbank t e LeÖuwarden Verscheen een wiokelief it Ee beklaagd van vaischheid in geschrifte ïï kl was agent van de levenevejzekeringmatïtachappy de Philantbjlcoopc te Bolsnard en heeft voor verschillende pWsoneo van wie hy rerwachien kon dat zy niet lang rae r zoudeijt leven eene ver ekeriufj aangegaati voor hei do cohtributiriaj betaald en aU 70 stierven t t uitkeering u voor zich beUoudenjj Dit giii goed zoolang de verzekerde H n niet hoven de f 100 was want dan was er ieen gpneeskundig attest noodig In Septen er 1890 verzekerde hy evenwel op die m ltóer den bakk r K Westra te Uoe ssens vul le zelf de geneeskundige verklaring iu en ouderteekende die dr J Bieatac In Januari 189 1 overleed Westra en zoodra de directie der maatschappy bericht daarvan ontving schreef zy omdat het bedrag nogal hoog waf aan de weduwe dat het geld aan bekl afgezonden was Hierover verwonderde die weduwe zich omdat e van niets wi t eu toen bekl niet by haar kwam sehreef ze hem er toch over waarop hij haar het geld bracht onder bekorting van acbteratallige contributie Nu vier jaren later is echter uitgekomen dat de geneeskundige verklaring valsch was eu het O M requireerde de veroordeeling van beklaagde tot 1 jaar gevangenis 7 10 6 6 6 08 6 10 6 17 6 86 2 60 4 60 4 67 04 11 6 80 1 4S 1 56 8 08 8 09 8 15 6 43 2 30 1 44 4 10 9 O U D A 11 60 18 80 18 40 18 08 8 10 4 0 DEN H A A 610 181 10 18 10 80 Te Maas luis doet zich bet zeld ame geval voor dat A Noltee die by de loting iu October jl een vrynummer trok thana voorden dieiist is opgeroepen Niet omdat er eenigen door vrystelling uitvielen matir doordien naar thau B is gebleken een ferkeerd nummer ia genoteerd Iu plaats van no 27 dat hy trok werd no 21 geboekt Voor A Nicolai die no 21 trok werd daarentegen no 27 opgeschreven Daar de laatste als eenige zoon reden vau vrystelliDg heeft wordt het geval nogal ingewikkeld Toen Noltee zich met vertoon van zyu nummer tot den burgemeester wendde verklaarde daie aan de zaak niets te kunnen doen aangezien de termyn daarvoor was wr atreken Noltee heeft siah na tot denMinislar gewend I De rechtbank te Turnhout heeft ihans de zaak van den Lieropschen maagdsnroof behandeld Men herinnert zich de feiten Zekere Tita kwam te Lierop een i rpje in NoordBrabant in een herberg waar de oo q fc i den herbergier een wond aan den hala pr Tits gaf voor die wond te knnnen jonazen indien de jongen hem alechta volge wilde Aldua geschiedde Tits en de jongen reden langs veracbillende gemeenten naar Arcfael waar de genezing zou plaats hebbeu Echter liet Tita spoedig daaropden jongen in delbteek eu kwam s nachts den ouders vun den kanp te Lierop vertellen dat bun zoon geheel mezen was Hy vroeg f 15 voor idie geuKcing razeide d Ë hun dochter haar broer mee k ii gaan haten De ouders dankbaar in de gj mate betaalden de f 15 en vonden hun dochter maar terstond meeging tpr zelf stemde dairrin onmiddeltyk plaata echter van den gene en broer I halen bracht Tita het meisje langs i1 en Turnhout België naar Autwerpejl volgenden dag kwamen beiden in wra terug w ar het a poor wegper sou eel U voerder herkende Zyn aanhouding wi van het onmiddellyk gevolg Toeili gaf yoUchen naam op en toonde papiej weldra bleken ook valsch te zyn N VJ dagen opgealotep te zyn geweest nogi zyn waren naan De rechtbanld behandelde dezen m met gesloten deuren uitieder JlnVwoori blttsite atl aar stqrveo waai q de leeld bebb en ita 9ptkeode la tói gelegde feitfe tegSU den ontv m tp wegens h naam 1 maAnd f uftroggelary 6 mjw boete of 8 d Het hctrokkeé beisje eu baar i oeJ med als getuigetj voor Ai u de moe l gevraagd waarobi de zood niet gekoqt dis een der jj oorjaaaiuste getuigen IfoujWj Jndffoorjie terwyl zy in trtó m nieti genezen ini ituige blee l te Mezedra i die te ABwei Fits onder één hoe di o h de hei ten i 1 Wde jpgel n ïiW een tb 1 Mnge flisstritf 1 n op fle eerbaarheid oor een feiFl ma di or een tweede feit 1 jaar gev 40 wegen schakiug 1 jaar gev en 50 frs boete of 10 dagen gev 5o v regena andefe achandeiyke feiten tot 5 jaar ge angenisstraf voorta ontzeggingi van ihet uitoefenen zyner hurgeriyke rechten gedurende 10 jaar Een man die bekend stond dat hy d toegezonden rekeningen niet betaalde waa aan zyn kleermaker een aanzienlyk bedrag aohuldig Na eenige vergeefache pogingen gelukte het den achuldeiacher den s echten betaler in diens wooing aan te treffen Wilt u nu eindeiyk eens myne rekening betalen mynheer V vroeg hy De ander beschouwde een oogenblik de hem aangeboden en sprak eindelyk gelaten IJ ia zeker zelf veel geld schuldig Volstrekt niet ik betaal alles contant Dan heeft u bet geld ook niet zoo hard noodig en n kan beat nog wat wachten De kleermaker meldde ïich natunrlyk spoedig weder hy hem aan De ander zag verwonderd op en vropg steekt u dan soms nu zelf in schulden Ditmaal i ilde de snyder zich niet meer laten afschepen eo met gevatheid gaf by ten antwoord Helaas ja mynheer Waarom betaal je dan niet 1 mdat ik het geld er niet voor hel f Volmaakt myn geval 1 antwoordde da schuldenaar Het doet my genoegen dat ge u thatis in myn toestand kunt verplaatsen Goeden morgen 9 40 9 47 9 4 10 01 10 10 8 8 4 80 11 08 11 10 11 80 9 03 4 46 4 66 08 09 5 1 11 10 8 10 9 41 9 10 8 1 1 4 40 G O U U A 8 80 1 0 8 06 M f ir f 9 1 brandspnitgasten werd de brand beperkt tot den berg Het belendende woonhois leed veel waterschade Ofschoon de buren dadelyk hunne kostbaarste bezittingen in veiligheid trachtten te brengen bleek het evenwel spoedig dat dit een onnutte voorzorg was Bultenlandsch Overzicht Het wordt steeds duidelykar dat het Centrum in den Duitsclkeu Rykadag voornemens is eene schikking met de regeering te treffen Nu weer hebhen de leiders der clericalen zich bereid verklaard te temmen voor de tabaksbelasting terwyl zy tevens genegen zyn de Umatorz Vorlage te steonen benevens de overige ontwerpen welke de regeering wil indienen ten einde de middelen te vinden tot dekking Tan het tekort op de begrooting In dezen geest ten minste worden de ver klaringen uitgelegd welke de woordvoerders Tan het Ceutrnm in de zitting van heden bij de behandeling van de tabaksbelasting aflegden Men meende daaruit to kunneu opmaken dat het Centrum er weer naar etreeft eene verzoening met de rej eering tot stand te brengen Dp politieke eenheid van Dnitschland die na deu oorlog van 1870 71 totatand kwam heeft nog niet voor alle Duitscbei S gelijkheid van politieke rechtea ten gevolge gehad De aartsvaardcrlyke besturen in de kleine üuitscbe staatjes zyn onveranderd hlyven bestaan En het merkwaardige feit doet mcb vour dat in het groothertogdom MeCkelborg middeu in Duitsehland een byna autocratisch beheer bestaat De groothertog regeert zonder grondwet alleen bijgestaan door deo r iad van vertegenwoordigers nit den adel eo de groote steden Dit beeft reeds meer dan eens aa ileidijljg gegeven tot bespreking in den Rjjksdan En ook tbans weder is door dan afgovaardigde Pachdicke het voors el gedaan alle Boyditaten te ver lichten een volksvertegenwojbrdigiug in voeren Dit voorstel is gisteren by tweede lezing dook den Rijksdag verworpen De Meckleubiirgache gevoliuachtïgte in den Bondsraad VaojDertien bad togen de indiening Van het ontwerp reeds dadelyki geprotesteerd en de afgefaardigdlsn vnor Mecklenburg sloten zich daarbij aan Zij meenden dat het grool hertogdbm volkomen tevreden wao met de tegenwoordige wetgeving en geen verandering verlangt Byi de behandeling in den Rijksda die 1 ot stormachtige tooueeten aanleiding gaf kreeg de regeeriog van Mecklenburg ditmaal nog eens gelyk Maar zooala de tioor Von Pacbnicke in het debnt opmerkte lang kau zulk een toestand niet meer blyven bestaan De Senaat te Washington beeft naar men weet met 36 tegen 27 stemmen het wetsontwerp betreffende de vrye zilveraanmun ting aangenomen I e correspondent van de Standard te Now York verzekert echter uit goede bron dat president Cleveland dit voorstel in geen geval zal bekrachtigen zelfs niet wanneer het Huis bet mocht aannemen TronweuB president Cleveland en zyn minister van financiën denken er niet aan bon bekende financiëele plannen te wyzigen Uet succes der 4 pCts gcudleening wordt nlgemeen als verzekerd beschouwd Over de lage prijzen van de voornaamste artikelen is de klacht thana algemeen by de prodocenten en met reden Uit de cijfers van de Engelsche Ecooomi8t € lu zyn jaarlykscb vergelykend overzicht van de pryzen der voornaamste handelsartikelen blykt dat op 1 Jan 189 het laagste cyfer sedert 184 5 bet begin van de serie bereikt is Als de prys van elk der 22 voornaamste artikelen iu de jaren 184550 gemiddeld op 100 gesteld wordt was het gezaraenlyk bedrag toen 2200 Op het laatste nieuwjaar was dit gedaald tot 1923 Üp 1 Jan 1857 waren die indei cyfers voor al de artikelen 2996 op 1 Jan 92 nog 2133 en thans is het lage cyfer van 1923 bereikt Er waren nu en dan wel kleine rysingen maar over tgebeel won bet de daling gelijk uit de opgave blykt Gaat men de artikelen na dan zijn er slechts zes in prijs gestegen o a do kofde on de tabak Het verschil bedraagt met 50 jaar geleden wel een kleine 100 pCt De andere artikelen echter suiker en tarwe vooral zyn sterk gedaald Do gouverneur van Kansas heeft nagegaan in hoever de boer nit ds far West in Amerika door de daling der pryzen getroffen is Het gezamenlyke bedrag der hypotheken bedraagt 100 dollars por hoofd man vronw of kind voor gold moet nog steeds een zeer hooge rente worden betaald terwyl de waarde van de landbouw voortbrengselen gestadig daalt Jaarlyks zijn 10 000 boeren in Kansas genoodzaakt een goed beenkomen te ooken Vijf en twintig of acbt en twintig jaren geleden maakte een boer in het Zuiden byna 500 dollars voor een baal katoen tegenwoordig moot hy er 17 geven voor dien prys Een boer in het Noorden maakte eertyda 5 dollars voor één zak tarwe en moet er nu 6 zakken voor geven Met de andere producten der boerdery gaat het eveuzoo Of men dus ook in Amerika reden tot klagen heeft Ue depreciatie van het zilver erkent ook goaver mode4eelende dat hy geneigd i hei bormg noemde onderhoud over te nemen B en W stellen voor dit venodc toe te itaan Wordt dadelyk in behandeliag genomen eu goedgekeurd 11 Een adres van Mej O Kok onttUg verzoekende als onderwyzeres aan de 2de kostelooze aohoQl Dit ontslag wordt tegen IQ April eervol verleend De Voorzitter dealde mede dat de benoeming van een stads vroedvrouw in de volgende vergadering aan de orde Konden worden gesteld i De Voorzitter deelde mede dat ingevolge eener verordening in de provinciale wetgeving ide verkiezing van eeu voorzitter en diens iplaatsvervanger voor het onder atembureau uu iaan de orde zou worden gesteld Ingekomen waren de geloofsbrieven van c hh P de Raadt en H J Nederhorst nieuv gekozen leden van den Raad De Voorzitter benoemde toi leden der Commissie van onderzoek der gelodt biieven de hh i Straver van Iterson en Hooget i m en sloot voor eenige oogeablikken de vergadering Na heropening der vergadering deelde de jheer Straver mede dat de commissie die ge loofsbrieven had onderzocht en tot de toelatingnadat de by de wet gestelde termynen waren verstreken geen bezwaar bestond Aldus besloten J Aan de orde 1 De Rekening en Verantwoording van deKamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1894 Wordt goedgekeard Aan de oide 2 Het voorstel van het Israëlitisch Arm bestuur tot wyziging zyner begrooting dienst 1894 Wordt goedgekeurd Aan de orde 3 Het voorstel betreffende den verkoopvan eenige partyen oud materieel i Wordt goedgekeurd I Aan de orde 1 4 Het voorstel betreffende de toekenning van een pensioen aan den eervol ontilageuHoofdCommies ter Secretarie C J G UvonSternbach Wordt goedgekeurd Aan de orde 5 Het voorstel betreffende de aanvaardingvan het legaat aan de Gemeente besprokendoor wylen Mr A A van Bergen IJzendoom Wordt aangenomen Aan de orde 6 De benoeming van een Lid in de Oom missie van Administratie der Bank van Leening j Tot leden van thet stembureau worden benoemd de heeren Jager Herman en van Veen Uitgebracht worden 12 stommen waarvande hh V d Post 4 Vingerling 2 van Vreumin pin 2 Jager r d Sanden Hoogenboom jen Herman ieder 1 stem verkregen j Alauu had eene tweede vrye stemming plaatp Uitgebracht werden 12 stemmen waarvande hh Van der Post 6 Vingerling 2 Van derSanden Herman Jager en Van Vreumingen jieder 1 stem verkregen Herstemming moest nu plaats hebben tas 1 achen de bh van der Post en Vingerling I Benoemd wordt de heer O G van der Post I met 7 stemmen terwyl de beer Vingerling 3 I stemmen verkreeg Aan de orde i 7 De benoeming van eenen Onderwyzer aau de 2e Burgerschool voor Jongens Nadat verschillende sprekers hierover het woord hebben gevoerd wordt besloten de benoeming tydelyk te doen plaats hebben Aldua wordt besloten Aan de orde 8 De benoeming van eenea Onderwyzeraan de Ie Burgerschool voor Jongens Benoemd wordt de heer H van Hunnik te Reeuwyk met 12 stemmen Alann is aan de orde de benoeming vaneen Voorzitter voor het onder stembureau Benoemd wordt de heer C C H Prince met 10 stemmen Tot plaatsvervanger wordt benoemd de heer Dr van Iterson met 10 stemmen Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten ButKerliJketi Stand Zevenbuizon GEBOREN Neeltje Reimbetje ouders C Uos en M Paul GEHUWD M Vastenhout en A Uyktonbroek Reeuwijk GEBOREN Willem onvers M Oostromen P van Ooatstroom Gerrit Jacobus ouders P Schouten en M de Borst t OVERLEDEN J van der Star 15 d G Slob U d WATERGETIJDEN TE GOUDA 1895 s morgens s avonds Hoog Laag Hoog Laag Zaterdag 23 Febr 5 4d 2 08 5 59 2 24 Zondag 24 6 16 2 41 6 39 3 04 Maandag 25 7 02 3 27 7 15 3 4Ü Dinsdag 26 7 29 3 54 7 44 4 09 Woensdag 27 7 59 4 24 8 13 4 38 Donderdag 28 8 28 4 53 8 44 5 09 1 Vrijdag 1 Maart 9 5 25 9 21 5 46 1 SPRINGTIJ den 25en Feb ar