Goudsche Courant, zaterdag 23 februari 1895

33ste Jaargang Maandag 35 Februari 1895 No 0503 Liberale Kiezers in het Hoofdkiesdistrict Gouda Komt allen Dinsdag trouw ter stembus iaat g een uwer te huis blijven en stem den Candidaat der Centrale Kiesvereenigfing den Heer j H Mwm m WB Wethouder van Gouda VELE ZmZEES Voor de verkiezing van één Lid van de PROVI GIALE St ITEIV op Uli SDAG den 26 FËBItlJAKI a s wordt ten zeerste aanbevolen den lieer Mr J T t mOlY Burg emeester der Gemeenten HAASTRECHT en VLIST Vele Kiezers mirnm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden bereicend naar plaatsruimte t Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uity ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Zuntlug jl trad iu eene gezellige bjjMeDkoiiirt aD de afileehof Gouda hd het AlgemMD NederlaodHoh Werk lied eo verbood op de heer AatOD Dtamaot vaD Schoonhoven Als oodnbekende konden de leden verwaobten dat hghuu weder een paar genoeffiyke oren xou b zorgea en dï verwachting is nog verre overtroffen lüzonddrheid met MyD lezing teBosweke VBD Joatoa van Maurik het Otto VHii de Controleur en Maua matten c vandeuzelfden Bchryver behaalde hy buitengewoonveel succes wat dan ook den leider van diebgeenkomat aaolcidiog gaf den heer Diamantzyn hartelgken daok te betoigen en hem aeutot woderzieas in den volgenden winter too teroepHn waarmede da aanwezigen door eendavereod applaas hanne ioitemming te kenoBugaven Schoonh Ct er volstrekt geen reden nu er een uitstekend en voor alle liberalen aannemelijk candidaat gesteld is verbrokkeling van I stemmen kan worden voorkomen als ieder ook in do omliggende gemeenten waar andere candidaten genoemd worden zich afvrage of dan inderdaad bet bekleeden van een kantonrechters of burgemeestersbetrekking ten plattelande beter leerschool is voor de Prov Staten dan bet wethouderschap van Gouda gedurende vele jaren eene betrekking die van zelf inzicht doet krijgen in de behoeften der omliggende streek Wij hopen dan nog altijd dat onze geestverwanten zullen inzien dat het absoluut noodig is de gelederen te sluiten in den strijd tegen den gemeenschappelijken vijand Ons artikel komt natuurlijk in de eerste plaats onder de oogen onzer stadgenooten Van hen verwachten wij stellig dat zij a s Dinsdag in groeten getale zullen opkomen om den zetel van den betreurden van Bergen IJzendoorn voor de gemeente te behouden Ieder kent hier den candidaat van de liberale kiesvereeniging en geen onzer mannen zal weigeren zijn stem uit te brengen op den heer f Elk wat wÜBi Zoo dacht het bestaur de sclub te Nienwerkerk a d IJael er ook over Tot DU toe had het wedatrijden aitgeschreven voor hard en schoonrgders soodat de jeugd was uitgesloten Doch deo 19den dezer werd er gereden door kinderen van 8 tot 12 jaar wonende in de gemeente Groot wai de deelneming niet minder dan 38 jongens meldden zich aao Vermakeiyk was het te zien hoe er gekampt werd om het eerat aan het eind der baan te ziju Ea dan die ton en dat kleed I Deze voorwerpen waren voor enkelen oorzaak dat zij het t en hnn vsd r party moesten afletigen en das van de f iO die bet beataur liet verrgdeD niets kregen Zoo isj dan het werk van het beataur der sclub door den invatteuden dooi voor dezen wiQter weder geëmJigd en kan het uitrasten vnn de moeilgke taak die bet vrgwillig op ziob nam om den liefhebbers Tsn het s menigen gezelligen middag te bezorgen In e n volgenden winter hopen wg het weer op zgn post e vinden II wethouder te Gouda BINNENLAND aOüDA 23 Februari 1895 Te Utrecht is geslaagd voor het Examen in nuttige haudwerken Mej W M booguerdl van Gouda Dinsdag 11 hield de yBclah Yooraitgang te AmmerHtol eene hardrijderg voor paren 1 paren namen bieraan deel De oit lag waa dat de pr s behaald werd door den heer Arie Stuurman Jz met mej E de Jong Hd en de prdmiëa achtereenvolgens door deo heer H J Scholten met mej Kr Ooweueel den beer C de Jong Lz met mej Hendr de Jong Ld n den heer C de Joog Dz met mej Antje Dubbeldam Een woord van lof komt toe aan bet beataur der g clQb voor netgeen zg in dezen winter tot stand bracht en voor de w W waarop zg zich van hare taak kweet In de gemeente Berg Ambacbt bebben zich 3 peraooea aan iemeld om ala lodgers op de kiezersiyaten gebracht te worden De VereeuigioK Werkverschaffing tf BergAmbacht heeft dezen winter ruim 30 Werkloozen bezig gehouden met ateenkloppen zanden en bepuioen van wegen enz Nadat er reeds vour f 262 64 verwerkt waa is men genoodzaakt geworden eene collecte te houden teneinde io de aanhoudende behoeften te kunvoorzien Deze collecte bracht 240 32 op beroofde Daar kan ik nu niet over sprekeu dat lal ik later wel eens doen Wdt gij mij dan ten minlte uwe woorden eens nader verklaren van toen wy te Geneve ran elkander gingen P Ik moet u verzoeken mij die woorden niet kwalyk te nemen ik vraag er verschooning voor ik weet dat ik toen haastig en ondoordacht gesproken heb maar ik weet niet meer wat en kan dat dui natourlylc ook niet nader verklaren Ik antwoordde niet want ik wist niet zeker of hy my al of niet op een slimme wijze misleiden wilde Ik weet nog dat ik woedend was ging hij voort toen ik hoorde dat Pauline getrouwd was Dat had Ceneri nooit moeten toestaan bij haren zielstoeitand en dan mynheer Vaughan ik had my in t hoofd gezet dat zy eentn Italiaan moest trouwen Hare ehoonheid dacht my zon haar zoodra zy hersteld was eenea ecbtitenoot doen vinden van den aanzienlykiten stand Pauline s binnenkomen belette my hierop te antwoorden Ik was Uiterst benieuwd te zien welk effect de tegenwoordigheid van dien zoogenaamden broeder op haar hebben zou Macari stond op en gïng naar baar toe yPanline zeide hy kent gij my niet meer f Zy keek hem aan met groole oogen maar sohadde baar hoofd als iemand die in twyfel verkeert HQ vatte hare hand Ik merkte toen op dat iD instinktmatig van hem terugweek Worii wméifi Zijn verhaal was niet onaannemelijk en wel beschouwd was zijn plan niet zoo geheel onzinnig Ik begon over te hellen tot de gedaolite dat hy werkelijk mijn zwager kon zijn en dat Ceneri om de eene of andere reden die familiebeirekkiug kon verzwegen hebben Maar ik heb dat geld niet noodig ik heb geld genoeg teide ik Maar ik wel ik bezit niets hernam hy met een open lach my dunkt om uw vrouws wil moest gy my niet alleen laten handelen Ik moet er eerst eens rypelijk over denken Zfker ik heb ook geen baast Ik zal inmiddels mijne papieren en myn rekwest in orde brengen Ed mag ik nu mijne zuster ook eeus spreken Zij komt aanstond binnen zoo gy nog een oogenblik tijd hebt as zij at beter mijnheer Vaughan Ik schudde droevig het hoofd rme meid dan vree ik dat zy my niet herkentien zal Sedert onze kindsheid zyu wy met dikwyls by elkander geweest Ik ben veel ouder dan zy natuuriijk en sedert mijn aehttiende jaar heb ik altoos gevochten en geconspirecrd Onder zulke omstandigheden denkt men niet veel aan familiebetrekkingen Ik vertrouwde den man nog geenszins bovendien moest ik rekening houden met zyne woorden by eene vroegere gelegenheid gesproken Mijnheer Macari zeide ik Excuseer March U myn naam Mijnheer Maroh dan ik moet a verzoeken m j nu de biJ7 onderheden eens mee te deelen aangaande den schok die myae vrouw gedeeltelyk van haar veraUnd fl Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Goederen UITSLAG VERKOOP 20 PEBR 1895 iehoaden door Notsrii J P Mklilstede tg Batgnubuiht Huis en Erf op het dorp Stolnijk voor ie Wed PD Erven J Bouter Kooper Adriaaai t oninierde te Stolwjjk voor f 695 Suime Keuiie in Wollen Handschoenen A vaa OS Aa E 73 73 Beurs van Amsterdam islotkoers n f BBKUA BI Vor krs KS Vl lOl Vlsl 101 108 84 82 83 2BV 94 74 97V 8Vs sy 107 72 88 29 110 80 46 100 101 88 l u D Oert Ned W 8 S tdito dito dito Sdito dito dito S iHoHai 0bl Ooudl 188188 ITAUI Inschrijving 1862 81 8 OosTlNl Obl in pupior 1868 6 dito in silver 1868 PoMllO Oblij met ticket S dito dito S 981 107 46Vtt 760 68 101 211 131 76 102 101 I BO 97 94 106 96 183 138 106 6J 641 149 8 v 66 82 104 101 102 100 98 100 186 136 ll s 100 Bl 90 14 81 98 71 ttueuHD Obl Oost 2e Serie B dito Gecons 1880 4 dito bij Rotbs l 889 4 dito bij Hope 18811 90 4 dito in oud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SrulH Perpel schuld 1881 4 TUBKBU Gepr ConT leen 1890 4 Gee leening sene D Geo leening serie t toIBAM air Beo T obl 1892 6 tlnioo Obl Buit Seh 1890 6 ïlKMUiu Obl 4 onbep 1881 kurilJLDlM Obligetien 1861 SVl KoTTluui Sted leen 1886 S KlD N Afr Handels esud ïi endsb Tab Mij Cettiioalen DeuHut ihappü dito Amh Hypolheekb paodbr 4 Cult Mi der Torstenl aand s Gr Hypolheekb paudbr 4 Nederlandsohe bank aand Ned Handelmaatsch dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 RoM Hypolheekb pandbr 4 Utr Hypolheekb dito 4 OosHK Oost Hong bank aand KusL Hypotheekbank pandb i Amimh Equit hypoth pendb 6 62 BB Maiw L ü Pr Lien eert 6 1 Holl IJ 8poor r Mij aand Mij tot Bipl r 81 8pw aand Ned Ind Spooriregm aand Ned ïujdAtrik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 Ifal ll 8poorwl 1887 89 A ïohLSi 85 82V Ïuid Ital Sp mij A H obl 8 Polis Warschau Weenen aaiid 4 OBL Gr Buss Spw Mij aand i BalliHks dito and lOsVi 100 99 135 IW 14 l lutowa dito aand i Iwang Dombr dito aand S ICirsk Cb AEOW Sp kap aand 8 Losowo 8oifast Sp Hij oblig i Orel Vitebsk ililo oblig 5 ZnidWest dito aand dito dito oblig 4 110 87 48V 18 217 190 108 111 1C4 108 123 129 97 BO 14 AMniEX Cenl Pao 8p Mij obl 6 Chio k North W pr C aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Demer k Bio Gr Bpm eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisi k NashvdleCert f aand Meiico N 8pw Mij lehyp o 9 Miss Kansas 4 pot prof aand N York Ontario k West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 81 Paul Minn k Manit obl 7 Un Psc Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col le hyp 0 8 Camaj Can Sonth Cort T nand Tl C Sallw k NaT lo h d c O Amsterd Omnibus M j aand Kotterd TramwegMaals aand Nio Stad Amsterdam aand S Stad Boltordam aand 3 BlLSll Stad Antiferpenl887 2V 8iad Brussel 1886 2 Hoso Theiss Begullr Goeeilsch 4 OosIlKR Staatsleening 1860 K K Oost B Cr 1880 3 SriNrt Stad Madrul 8 1868 V r Nnn Bos Hyp Spolil cert 4 ADVERTENTIEN Do Heer en Mevrouw BAKKER NIEMËIJËR DcpFSR bett igen bannen b rtelgken dai k voor de vele blykeo van deelneming ondervonden b bet overlgden van ban Dochtertje Gouda 21 2 95 Ondergeteekende beioigt zyo bartelyken dank voor alle bewyzen van belangatelliug bjj igne benoeming tot Lid van den Raad ondervonden H J NEDBRHORST Oouda 22 Februari 1895 Gouda Suelperadruk Tan A Bmnkhan k ZoON Bj vonnis dor arrondissements reohtbank te Rotterdam d d 15 October 1894 is bet huwelyk beataande tusscbeu Mevrouw lUABION CARBUIHMBS leeraree en den Beer J Ay ESSEB ambtenaar by de Staateepoorwegeu beiden wonende te Rotterdam ten verzoeke van eerstgenoemde door echttcltei Mug ontbOHOtm verklaard De Procureur van Eischeres Mr C P ZAAIJEB Oproeping van Belanghebbenden De Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland roepen by deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zy dit noodig achten te verschynen in de openbare vergadering van ban College welke zal gehouden worden in het gebouw van bet Provinciaal Beatnnr Korte Voorbout alhier op MAANDAG den 4 MAART 1895 des namiddags te I ure en waarin verslag zal worden uitgebracht in zake bet door J C BOHIJli t WadMnxveen uit kracht van art 3 al 3 der Provinciale Verordening op de stoomvaart in de boezemwateren by bun CoUegie ingesteld beroep van een beslait van Dykgraafen Hoogheemraden Tan RSuland dd 3 November 1894 waarby aan appellant ingevolge de 2de alinea van genoemd artikel bevolen is zyn in de Oouwe bezuiden de Boskoopsche brug gelegen aanlegsteiger drie meter verder vooruit te brengen s Orovenhage den 19 Februari 1895 De Gedeputeerde Staten voornoemd gei FOCK Voorzitter F TA VENRAAT Griffier öraBÏABliËËm Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De OOMMISSIE van TOEZICHT op bet Lager Onderwys alhier maakt bekend dat de Inschrijvini van Leerlingen wier plaataing men met den laten April 1395 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG 26 FEBRUARI 1895 des namiddags ten vyf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de CommiBBie J H VAN DER VOORT Secretaris Oouda 12 Februari 1895 Den Haag Februari 1895 WestEinde 37 M Door deze heb ik de eer U te melden dat k te Gouda een depot myuer fabriek heb gevestigd Klelwfg M 73 en Ï3a en dat de Heer A VAN OS A A voor Oouda en omstreken als zal optreden Een ruime keuze PIANINO S ook uit de eerste bnitenlandsche fabrieken en direct geïmporteerde Amerikaansche ORGELS zullen steeds tegen coucurreerende pryzen voorradig zyn Ruime keuze van buur instrumenten Inruilen van bespeelde PIANO S Stemmen per keer en abonnement Beparatiën volgens bepaalde opgave aflevering onder garantie Pryzen en condiditiën dezelfde als by my aan de fabriek Onder aanbeveling Hoogachtend Uw dw dn J F CUYPERS TAjN DARTS E CASSÜTO GOUDA MARKT 154 uitgezonderd Zondags te consalteeren van 10 tot 5 uur Hoyal Hand Bell Ringers Klokkenspelers DUNCAN L MILLER Directeur A HAVART W J HAVART A ISON en A BERRIDGE mot hun prachtig CarriUon van 131 welluidende Klokken UITVOERING op MAANDAG SS FEBBUABI b hier in de Zaal Kunstminc van de Sociëteit ONS GENOEviBN Aanvang des avonds ten 8 uur Pryzen der plaatsen ƒ 1 50 en ƒ ï Programma s en Toegangskaarten verkryg baar hjj de boekhandelaars EDAÜW en SWARTSENBURG en aan den ingang der zaal Plaatsbespreking Maandag 25 Februari van 10 2 nur UITVOERING voo7 Kinderen den 25n FEBRUARI s namiddags te 3 uur in dezelfde zaal Toegangskaarten op dezelfde plaatsen verkr gbaar voor kinderea beneden 16 jaar ƒ 0 50 en 0 25 voor geleiders ƒ 075 en ƒ 0 50 Ouders en Onderwyzers worden voor hunne kinderen en leerlingen opmerkzaam gemaakt op bet onvergeteiyke genot dat de kinderen by het hooren van deze muziek smaken Komen underwyzers met hunne klasse dan betalen de leerlingen slechts 0 10 entree Toegangskaarten voor de leden van de Sociëteit Ons Genoegen € zyn op den dag der Uitvoering verkrijgbaar in de zaal van s morgens 10 uur tot des namiddags 1 uur en verder s avonds Visitekaarten ONDEmouwmmN Rouwkaarten met bijpassende Converts worden net en spoedig afgeleverd ter Boekn ConrantDrnkkery van A BRINKMAN ZN Allernege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Oertificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldlieroeind Driiiven Korst Hoiiig Extract MELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc VAN H van Schaik Go gevestigd te 8 Qravenhage Geen middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIJJDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat bare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebrmksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te a Gravenhage HT Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boêkoop B V WIJK Oudewaier I FEANSCHE STOOMVEHVEEU Chemische Wasscherij V4N H PPE IHEIAIER 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteetd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoomén van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de pienwste en laatste methode geverfd Alle goederen betzy gestoomd of geverfti rorden onschedelyk voor de gezondheid en rolgens staal bewerkt De Verkiezing VOOK DE Het overiyden van dea heer Mr Van 1 Bergen IJzendoorn heeft ook eene vaoa 1 ture doen ontstaan in de Prov Staten I Hij behoorde sedert 4 Juli 1865 tot de zes leden die voor het hoofdkiesdistrict I Gouda zitting hebben Ook in dat college 1 zal men noode een man missen die door I zijn medeleden algemeen werd geacht zoozeer zelfs dat zy gaarne gezien hadden 1 dat hg zitting nam in de Qed Staten Grooter is echter het verlies voor het district zelf ieder weet hoezeer hij de belangen van stad en omstreken waarmede hij geheel vertrouwd was door zijn locale kennis behartigde waar het pas gaf Hij was een man van invloed in di Staten omdat elk overtuigd was van zyne kunde en rechtschapenheid De kiezers die tegen a 8 Dinsdag zijn opgeroepen om een opvolger te kiezen voor het betreurde lid te Gouda hebben zeker niet te kltgen over gebrek aan candidaten die van verschillende zijden worden aanbevolen Het gewone verschijnsel doet zich weder voor als er een nieuw man moet worden afgevaardigd wenscht elk hoekje van het district dat er iemand worde gekozen nit zijn midden Vooral van liberale zijde heeft men te groeten overvloed van candidaten De antirevolutionairen zullen zich wel vereenigen op den heer Deroksen de katholieken op den heer Deseing maar de anderen zullen denkelijk hun stemmen versnipperen op den kantonrechter te Schoonhoven de burgemeesters van Oudewater öouderak en Haastrecht die naast den Goudschen wethouder Van Goor genoemd worden Zoodoende loopt men groot gevaar dat geen der onzen het tot eene herstemming brengt maar dat de strijd ten slotte zal worden uitgevochten door de anti revolutionairen en de katholieken Onverstandiger tactiek dan thans wordt gevolgd nu het esprit du clocher den boventoom voert terwijl integendeel alle liberalen hun FEVILLETOK TEEUGGEROEPEU nooB BÜQH OONWA Y m AU het voor mij verBobrilckelglE was mij dien man voor te iteliea aaa t werlc in de mijnen van Siberië vat moeit dat denkbeeld dan zijn voor eenen man die in dezelfde samenzweringeD betrokkea aa F yNa mijnheer Vanghai zeide date man onder nw welnemen zal ik nu maar eens over onze aaogelegeaheden beginnen die zullen u wel verwonderen vuee ik Laat OQs hoore wat gij hebt mee te deelen ffVooreerat moet ilc u vragen wat Ceneri u omtrent mij verteld heeft Hij noemde mij uwen naam vBprak hy niet over myoe familie Hq heeft u immers mijn waren naam niet genoemd evenmin als zijn eigen Hij heeft a immers niet gezegd dat die Marnh was m dat Panline loijne zuster was Ik stond versteld toen ik dat hoorde Met het oog op de verzekering van den dokter dat die man op PanlioB was verliefd geweest geloofde ik van die famUiebelrakkiog nioU maar om hem vardar uit le kooren hernam ik eenvoudig neen dal heeft hijmü niet gnegd I Ooed daa nl Ik a au mijne gesohiedeuia in t kort I verschillen moesten vergeten om kans te krijgen op eene overwinning is niet denkbaar Het ie te hopen dat het gezond verstand vele kiezers vóór de stemming zal doen bedenken dat alleen eepdrachtige samenwerking tot eenig resultaat kan leiden Het komt ons voor dat de candidatuarvan den heer Noothoven van Goor gesteld door de centrale liberale kiesvereeniging door allen verdient gesteund teworden In de eerste plaats omdat wijhet billijk vinden dat Gouda zijn tweedenvertegenwoordiger behoude Sedert jarenis men gewoon bij de verdeeling der zeszetels rekening te houden met de wenschen van de verschillende deelen vanhet district steeds is daarbij erkend datde hoofdplaats aanspraak mag maken ophet bezetten van twee zetels door ingezetenen Nu weten wij wel dat dergelijkeusance geen wet is maar als er een uitnemend candidaat hier gevonden wordt danzien wij niet in waarom men thans vanden regel zou afwijken In de tweede plaatsgelooven wij dat de heer Noothoven vanGoor op zich zelf een zeer gewenschtcandidaat is Als lid van den gemeenteraad en wethouder alhier is hg vertrouwdgeworden met de belangen en behoeftenvan onzo stad en de omstreken Wijkennen hem als strijder voor onze beginselen zoodat het zeer natuurlijk is datop hem dadelijk de aandacht is gevallen toen aan onze gemeenle een der beideleden van de Staten ontviel Door zijnveeljarige werkzaamheid in het belangder gemeente en zijn toewijding aan deopenbare zaak in allerlei opzicht betoond was hij de aangewezen persoon voor dezevacature I Wij sporen de liberale kiezers van alI lerlei nuance aan deze candidatuur met kracht te steunen Verschil van meening I over sommige vraagstukken van den dag I behoeft thans geen beletsel te zijn voor I eendrachtige samenwerking waar het I geldt het belang van de gemeente van het I gewest en eene geede keuze voor de leden I der Eerste Kamer Men bedenke wel wij zeiden het reeds onthouding of I stemverbrokkeling komt alleen ten goede I aan de tegenpartij Voor onthouding is vertellen Buitenaf ben ik beleend ondor forschillende namen maar mijn waro naam ia Antliony Maroh ünzo moeder wai eene zuster van Dr Genen Vader nerf jong en liet zijn aanzienlijke fortuin na aan tijne vrouw Na eemgen tqJ stierf ook ay en liet toen allea in handen van oom Ceneri als voogd over Pauline en mij en weet gü wat er met dat geld gebeurd is Mijnheer Vaoghan Dr Ceneri heeft het my gezegd heraam ik ondanks myzelven meegesleept door de korte en bondige wyie waarop hij de feiten meedeelde ff Ja het werd besteed aan de belangen van Italië Het heeft gediend tot onderhoud van menigen echten Italiaan van menigen roodhemd Onze geheele fortuin ging er mee heen maar ik heb er myn oom niet om veracht Toen ik vernam waar het geld gebleven was vergaf ik hem alles Dan laat ons er niet meer over spreken Zoo meen ik het niet Viotor Emanuel s gouvernement is nu voor goed gevestigd Italië is vrij en zal jaar op jaar rijker worden Welnu mynheer Vaugban nu is dit mijn idee ik geloof dat indien da feiten den koning voorgelegd worden er iets kan gedaan worden ïk geloof dat indien ik en gij ten behoeve uwer vrouw ter kennisse van den koning brachten dat ons geheele vermogen door Caneri was besteed aan vaderlandlievende doeleinden en wij daardoor arm waren geworden een groot deel van het geld 100 niet alles ons Bonder bedenken zou worden teruggegeven Gy moet in Engeland wel vrienden hebben die u in deien van dienst kunnen yn by Viotor Emanual Ik heb vrienden in Italië Garibaldi bijvoorbeeld zou eene verklaring kunnen afleggen om treat het bedrag dat ham door Dr Oenen is ter hand