Goudsche Courant, maandag 25 februari 1895

Liberale Kiezers in het Hoofd kiesdistrict Gouda Komt allen Dinsdag trou y ter stembus Iaat g een uwer te huis blijven en slem den Candidaal der Centrale Kiesvereenigfing den Heer j i MiBon m m Wethouder van Gouda 7EU EIE2EES Heiiteken s Bierhandel bericht zijne g eachte Clientèle den ontvangst der EKRSTE ZENDING lElI i BMEBIIE vei krijg baai per heele fl 20 et per halve fl 10 ct Versch van t vat per Glas 10 ct Op Pust tegen Brouwerijprijs Daar dit fijne Bier slechts enkele dagen verkrijgbaar is worden bestellingen ten spoedigste ingewacht Aanbevelend üw Dw Dienaar J H ROODË Bierhandelaar Zeugstraat N 85 Il Urte AnterPaiBExpeller iunir Ëy kon UbloU is de generakl majoor der infaaterie van het leger io Nederlandsch Tadie J A Vetter met ingang t d 15 Maart op zya verzoek errol uit den militairen dienst ontslagen met behoud van aanspraak op pensioen onder toekenniug ran den titulairen r Dg Tan laitenatt generaal en ouder dankbetuiging Toor de laogdurige en gewichtige diensten door hem aan den llpde bewezen ïn de gisteren gehouden geineenteraadavergadering te Montfoort brachten Burg en Weth eene nntwerpverordening ter tafel welke bet doel heeft ona het vermomde bedelen tegen te gaau Art 1 loidt Het is verboden voorwerpen of waren vau welken aard ook t 741 op of san den openbaren weg of aau de huizen te koop aan te bieden of te veoteu zouder voorzien te zgn van eeu bew svan vergunniug A @ fin door deu burgemeester Sommige der raadsleden meenden dat door dit artikel de vryheid aan banden zou worden gelegd eu men nu de patentwet is vervallen niemand in de uito ening van ziju beroep mag belemmeren Door mededeeling echter vau een der leden dat de gemeenteraad van Heerlen ook eene zelfde verordening heeft gemaakt en die door Qedep Staten is goedgekeurd werd besloten om ook voor deze gemeente deze verordening te maken die aan Ged Staten ter goedkeuring zat worden toegezonden Men is hier echter zeer benieuwd om de lieuswyze van het hoogere college te vernepien De gemeenteraad van Woerden heelt eene verandering in het bedrag van het schoolgeld gebracht op de lagere school ia bet schoolgeld voor de vakken a k gebracht op f 2 per kwartaal b het meer Uitgebreid lager onderwas op f 7 per kwartaal mot inbegrip van FrauBch f 2 50 en i 2 50 meer voor Duitscb en Kngeleoh Tot heden was bet schoolgeld voor lager onderwas f 1 30 en voor m u 1 onderwgs f 5 per kwartaal met inbegrip vau Franscb Duitsch en Ëngelscb Twee dochters vao den spoorwegwachter Severs op wachtpost 2 te Meppel werden gisterena 7ond ruim zes uur door den aankomenden trein gegrepen en onraiddeliyk gedood De lichamen werden in stukkeu gedeeld Beide meisjes ruim 20 jaar oud waren naar de stad geweest om boodschappen te doen en keerden langs de lyn huiswaarts toen het ongeluk plaats had Te St Maartensdyk woont eene ondmar ketanster uit de dogen van de tiendaagsche rnziec Het is de weduwe Heugstmengel J W Reilera en op 25 Febroari viert z baren Skaten verjaardag Ook haar overleden eabtgenoot nam deel aau deu veldtocht in België De onde vrouw Is arm Men achryft uit Sliedrecht Nadat zooala wij voor 14 dageil berichtten de waterleiding was afgesloten en de Mfiat schappy inmiddels J het water aan de huizen met emmeitjes had laten toemeten was hei IIOBUsdagmidd voor de huismoedera eene U boodschap toen by bekkenslag werd XMngekondigd de waterleiding zal heden middag weer worden geopend € Maar o die die huismoeders wat hebben ze buiten den waard gerekend I Ze dachten bij zich zalven als de waterleiding wordt geopend dan kuuneii we weer spooled en wassohen en poetsen en plassen maar o treurig I de boodschap is niet goed begrepen de waterleiding is wel weer geopend maar de zomer is nog niet aangebroken en doa vau water nog geen sprake Trott alle voorzorgamaatr elen nl is de leiding bevroren Men zal vragen bo is dat nu mogeiyk Heelt men dan vergeten de leiding te laten leeg loopen Uw correspondent zon dat niet kunnen verzekeren maar wel weet hy met zekerheid dat in weerwil van het a lniten men op eene plaats nog geregeld water heeft kunnen tappen Het komt hem als leek voor dat de leiding niet bori ontafil is gelegd maar ongeveer 60 cM diep in den dyk en waar deze nu 25 cM lager is dan elders is natuurlyk genoeg water biyvüii staan om thans bet goede voornemen der Maatscbappi om de menschen nu reeds weer van water tr voorzien te vergdelen Knfin we zullen er het beste maar van hopen In de deze weeK gehouien vergadering van den Raad heeft echter nog geen der leden het noodig geoordeeld te doen blijken dat ook in deze h t belang der ingezetenen niet uit het 00 wordt verloren althans iu de openbare zitting werd geen woord over de zaak gerept N R Ct BatteilaDdsch Overzicht Het Britiche ministerie Rosebery werd in de laatste dagen door de conservatief unionif tische oppositie met meer dan gewone felheid bestreden De geringe meerderheid van 14 fitemmen waarmede het amendement Chamber ftin verworpen was eu de nog geringer van S stemmen waarmede de disousaie orer het Adres van Antwoord gesloten werd hadden de oppositie overmoedig gemaakt en toen nn de misterraad in buitengewone zitting werd bgeengeroepen met het oog op Egypte naar later gebleken is heette het terstoud dat Hosebory aan altreding dacht En toen dit tegenviel meende de oppositie nog slechts eeu klein stoolje te moeten geven om zyn val te verhaasten Oisteren avond zou Sir Henry Jamett bij wyze van protest tegen het heffen van invoerrechten op Indische katoentjea voorstellen de zitting te verdagen £ n daar verwacht kon worden dat wegens de ontevredenheid der katoenhaudelaarii van Lancashire ook eel iiberftle leden uit die streek zich by de proteststemming zonden aansluiten voorspelden de oppositiebladen den val van hel ministerie reeda ala nagenoeg zeker s Is echter anders uitgekomen Bowler de minister voor Indie sloeg den aanva triomfanteiyk af door te betoogen dat de Regpcring tor vo rziening in het tekort ronder het vertrouwen der Indische bevolking te schokken geen beter middel had kunnen kiezeu dan de e bykomeude helaatiog welke echt r gQen zina als protectionisme moet worden opgevat Het voorstel James werd met 3Ü4 tegen 109 stemmen verworpen Het ministerie staat dus nog recht overeind De geruchten in de Europeesche pers over den toestand iu Egypte zgn wel een weinig overdreven Men heüft misschien te veel ge wicht gehecht aau verschyoaelen die zouder twyfel verontrustend zyn maar waarpchgntijk volsti ekt geeu gevolgen zuUen hebben Het land biykt over t algemeen tevreden eu rustig te zyn er is geen enkele aanwyziug voor eene verandering in da politiek van de zijiie der Engelsche regeering die slechts wenscht geregeld voort te gaan met administratieve hervormingen De teekeuen van ontevredenheid en slechtgeluimheid bij deu Khedive zullen de Engelsche regeering er niet toe bewegen in een enkel opzicht te veranderen en als de Khwdive zich daarvan rekenschap geeft zal hij waarschgniyk inzien dat het lu zyn eigen belang is met de Britscbe regeeriug mede te werken Het centralisatie systeem dat zooveel schuld heeft aan de bestaande verwarring en verwikkeling ia de Franache Republiek ultgd wwt het Staatsbestuur betreft zal wullicht binnenkort een min of meer ingrypende wyziginj fnidergaan Men begint eiudelgk in te zien dan meu met centralif atie op den heilloozeo weg i en de Republiek juist in decentralisatie baar kracht behoort te zoeken In weerwil dat in geen land meer om di Try heid geschreeuwd is en meer liederen o de vryheid zyn gemaakt dan iu Frankryk ih het toch het meest gecentraliseordfl land ge bleven onder alle regeeriugsvormen In booldzaftk wordt nog altyd bestuurd naar de grond alagun door Napoleon 1 gelegd Men kan ook niet beweren dat deze of gene party meer tot het beginsel vau decentralisatie orerbeH want alle partyen hebben de teugels atraltker aangehaald ala 74 daartoe haar kauK schoon zagen Gambetta zwoer by het centraliaatieaysteem en meende dat langs dien weg allèèn de Franscbe Republiek weer oen model zou worden voor alle beschaafde volken Daar ia echter uiet veel van gekomen integendeel één ding hebben alle partijen in deu laatsten tyd geme u bet gevoel dat het niet gaat zooals het gaan moest Eu by het zoeken naar de oorzaak fieeft men niet getracht allereerst een blik naar binnen te laan maar is op het denkbeeld gekomen dat het stelsel niet dengde er moest gedecentraliseerd worden Reeds onder het vorige Kabinet werd besloten stappen te doen iu die richting Ei Ribot heeft du dat bfisluit nitge oerd Dooi hem is de benoeming uitgelokt van een commissie vau 60 ledon die zullen nagaan welke paatregelen noodig ziin om te komen tot decentralisatie en vereenvoodiging der takken van beheer In de toelichtiug zegt de mini iter dat di hervormingen in hoofdzaak drieledig zulltin moeten zyn Ib de eerste plaats is na te gaan iu hoeverre de beslissende macht moet worden uitgebreid van de plaatselijke overheden do prefecten de onder prefecten eu de burgemeesters In de tweede plaats zal de coramiaaie hebben te onderzoeken in boeverre men aau de plaataeiyke vertegenwoordigingen zoowel die een wetgevende macht bezitten als die enkel adviseerende bevoegdheid hebben raimer aan deel kan geven in de administratie En ten derde zal de commissie de vraag hnbben te beantwoorden of het raadzaam i nieuwe organen van bestuur in het leven te roepen Het doel is dus zegt de minibter de administratie te vereenvoudigen en te verjongen alle onnuttige raderen n forii aliteiten op te heffen meer vryheid ti geven aan de vruchtbare verkzaamheid der plaatselijke machten En nu is die taak zeker moeityk omdat meu daarby hinderpalen zal ontmoeten niet alleen in de bestaande wetten doch ook in 8 lands 1 zeden maar zy behoort tot de roeping van I den republikeinien regeeriugivorm en zal het parlement dat hanr tot staud brengt tot e6r strekken zegt Ribot De commissie is samengesteld uit leden van Senaat en Kamer hnoge staatsambtenaren prefecten burgemeesbera en raadsleden van de voornaam ïte steden en eenige pchryvera óver staatsrecht Hooge verwacblirgen van haar werk heeft men niet Vooreerst is zy t groot en het ligt er nu eenmaal toe dat het aantal leden van een commissie doorgaana in omgekeerde verhouding is tot het werk dat er geleverd wordt Dan dit zegt nog meer zal men te stryden hebben tegen de bestaande zeden gelyk de minister zelf betuigt en io Frankryk vooral wil dat veel zeggtn Wat de rooden en de geavanceerde radicalen en liberalen willen is juist dat de macht van den Staat worde uitgebreid en zyn verautwoordeiykbeid over alles ga Een soort YoorzieuigIiL id doa Het zal dan ook zeer de vraag zijp of de denkbeelden van de commissie stel ze komt tot eensgezindheid eu doet een go d uitgewerkt plau aan de hand by de Kamer ingang vinden Dat overigens decentralisatie iu Frankryk noodig brooduoodig is wordt door onbevangen beoordeelaars algemeen erkend De Köln Zeit gaf giateren eeuigestaaltjes van dien centralisatie gees die uiet anders dan verbazen kunnen waar het een land geldt dat zoo hoog in de vryheid roemt De gemeenteiyke autonomie i er op aomraigestukken tot in het belachelyke beperkt Volgens berichten uit Tokio hebben de Chiiieeacbe gezanten in last de volgende punten te onderwerpen aan de goedkeuring der Japanache reguering Erkenning van de onafhaokelykheid van Korea e betaling eener oorlogsscbaiting vau vyftig tot zeventig millioen taels uitwisseling dar gevangenen openstelling van enkele door China aan te wyzen havens voor den Japauscbeu handel en schadevergoeding voor de vrouwen en kinderen der Japanners die tydens den oorlog gedood zyo De eiachen die Japan atellen zal zijn echter veel hooger Behalve een oorlogsschattiog zal bet den afstand eischen van een deel van China en van Formosa Hierbij zal het echter wel stuiten op bn swaren vau Engeland en Rualand die nie gaarne den aleutel van de noordelyk Stilte Zeac in handen van Japan zullen zien Ook over het uitwisselen der gevangenen verwacht men moeilykheden De gevangenen die China nog heeft zyn verbazend slecht behandeld en Japan zal zeker verklaring eischen van het lot der overigen De ond Amerikaansche minister Forster is weer te Port Arthur aangekomen om de Cbineesche gezanten iu de vredesonderbaudelingou by te staau Het zal echter zeer de vraag zyn of de Japansche regeeriug dezen Amerikaan zal toestaan aan de beraadslagingen over de vredcavoorwaardeu de l ie nemen CORRESPONDENTIE Wegens plaatsgebrek moeten wij eenige be richten uitstellen Db Redactib Burgerleken Stand GEBOREN 22 Pebr Johanna Wilhelmina onders E Oosteuryk en C Hrorns van den APVERTEWTIËN De Heer en Mevrouw P de JONG EvEKiNK BusGERS betuigen hun hartelyken dank voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden by het overlyden van hun zwager Mr A A VAN BERGEN IJZENDÜORN Gouda 23 Febr 1895 Myn dank aan allen die my op 20 dezer biyken van belangstelling gaven P DE BAADT ZIJ die ieta te vorderen hebben van of verschuldigd zyn aan de Nala tenschap ïan Mevrouw HENBIBIIB WILLEMINA ADBIANA JOHANNA FEBSCBOOB Weduwe van den Heer Simon Petrus Ifft der Klein gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 7n Februari j l overleden worden verzocht daarvan vóór deu 15n Maart a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaria G C FOETUIJN DROOGLEEVEK te Goud Geopend Molenwerf B 31 het opnieuw gerestaureerde Dultsche MIE EN mmii Prima Consumptie Nelle Mening uatenadnitiiet Waf taut Int Ml TeAoidluM Vit ta ali S Anfcer Pain Expeller Frjjl 80 Mt re owt f 1 36 it laaofa I F Ad Blohter k O te Bottwitei Te Gouda bjj A WOLFF Markt A l Mb en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Den Haag Februari 1895 WestEinde 37 Jf Door deze heb ik de eer U te melden dta ik te Oouda een depot myner fabriek heb gevestigd Kleiweg JS 73 en 73a ea dat de Heer A VAN OS A n roor Gouda en omstreken als zal optreden Een ruime kenze PIANINO S ook uit de eerste buitenlandsche fabrieken en direct geïmporteerde Amerikaansche ORGELS zullen steeds tegen concnrreerende prezen voorradig zijn Ruime keuze van huur inatrumeuten Inruilen van bespeelde PIANO S Stemmen per keer en abonnement Heparatiën volgens bepaalde opgave aflevering onder garantie Prijzen en condiditiën dezelfde als by m aan de fabriek Onder aanbeveling Hoogachtend Dw dw dn J F CUYPEBS Handelsmerk Gy die Hoest irebrulkt uit de Blikken Trommel N KATER en Co Gedeponeerd GBONJNOEN Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjei a 25 Ct bö onze bekende Verkoopers Verkrggbaar bjj A WOLFF Drogist Markt Gouda H ï D WODDEN W PERK Moordrecht M ZIJDERLAAN Stolwük W J V DAM Haastrecht O V WUK Ondewater D V INGEN G M4NSCH0T Hekendorp M BLONK Waarder C V EEUWEN Waddingsveen H S GR0ENEN8TEIN Boskoop 1 V BERGEN M RENSINK Benthuizen A BALET Zoetermeer P V BOHEMEN Zegwaard TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 uitgezonderd Zondags te conaulteeren van 10 tot 5 uur GENEZIJNG van hardnekkig e hoest Door eenen hardnekkigen hoest aangetast kocht ik in bet dépöt van den Heer BIINB SCHLICUTINGER alhier eenige flesschen druiven borst honig waarvan het gebruik möen ook m ne beide kinderen eveneens daarmede behebt in korten tgd volkomen genas Dit verklaart overeenkomstig de waarheid Aibling Beneren SBBASTIAAN KNOBL Landbouwer Bijnlandsche Drulven Borst Bonig alleen echt verkrygbaar in fles iA schend fl 2 i fl leni 65cent t J i voorzien van capsule met ne renstaaud fabriekstempel Tb Gouda livj F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bii J D den Hertog Oudewatcr bij F Jonker ldenbnrg Bodegraven bij P Versloot en G Hgnekamp Stolwjjk by Ó G v d Berg Bergambacht by J d Dool Haienwoude bg Wed W Hendriki Openljare Verkoopiag te GOUDA ten overataan van den Notaria ö C PORTOIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 18 MAART 1895 onmiddeiyk na de tegen dien dag aangekondigde veiling von onroerende goederen in het Koflfiehnia Harmoniec aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden WOONHUIS EBP B TUIN aan de Spieringstraat te Oouda wyk P no 19 Verhuurd bg de week voor f 2 50 No 2 en 3 Twee naast elkander gelegen HDIZEN en ERVEN met afzonderlöke BOVENHUIZEN aan de Peperstraat te Gouda wnk K no 268 268a 259 en 269a Verhuurd bf de week no 268 voor f 1 30 no 268o voor f 1 25 no 269 voor f 1 40 en no 269a terstond te aanvaarden No i De onverdeelde helft in een PAKHUIS en ERF met bovenwoning aan deJerqzalematraat te Oouda wyk F no 4 Verhuurd per 3 maanden voor f 32 50 No 5 Een HUIS ERF en GROOT STUK GROND in den Zak te Oouda wyk L no 288 beneden terstond te aanvaarden en boven verhuurd by de week voor 80 cents No 6 tot 13 Acht naast elkander gelegen HUIZEN ERVEN en GROND in de 4e of Bagynenkade te Gouda wyk R no 420 tot 428 Verhuurd bg de week no 420 en 428 tot 425 elk voor f 1 25 no 421 22 voor f 1 40 no 426 en 427 elk voor f 1 20 en no 428 voor f 1 15 No 14 Een HUIS ERF en STUK GROND in de 4e of Bagynenkade te Gouda wijk R no 441 Verhuurd by de week voor f 1 25 En no 15 Een HUIS SCHUUR en ERVEN met BOOMGAARD en DUKGROND wyk C no 26 aan deu Haastrechtschen dijk nuit bet Roosia gemeente Haastrecht te samen groot 14 Aren 22 Centiaren Te aanvaaiden 1 MEI 1895 De perceslen zyn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openljarj Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER Op MAANDAG 18 MAART 1895 dea morgens te 11 uren in het KoffiehuiaiHABUOMBt aan de Markt van No 1 Een ruim ingericht WOONHUIS ERF en TUIN aan de Westhaven te Gouda Wyk B No 195 Te aanvaarden 1 MEI 1895 Het huis bevat 6 Kamera Keuken 2 Kelders zolder enz No 2 Ben goed onderhouden HUIS en ERF aan de breede zyde van de Karnemelksloot te GouDi Wyk B No 502 Terstond te aanvaarden No 3 Een HUIS en EBP in de Vlamingstraat te GouDi wyk O No 373 verhuurd 1 de week voor 1 No 4 tot 9 Zes naast elkander gelegen peroeelen BOUWGROND elk breed 3 50 Meter vooraan in de Heerenkade in de Korte Akkeren te GoUDi Kadastraal bekend in sectie E No 1569 groot 6 Aren 30 Centiaren Terstond te aanvaarden No 10 Een MOESTUIN of perceel BOUWGBOND met SCHUUR in de Korte Akkeren te Gouda Kadastraal bekend in sectie E No 785 en 1449 te samen groot 8 Aren Terstond te aanvaarden Bn No 11 Een HUIS waarin BROODBAKKERIJ ERVEN en GROND aan den Langen Tiendeweg te Gouda Wyk D No 43 met eene uitgang aan de Houtmansgracht Te aanvaarden 1 MEI 1895 De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen TÓ6r den dag der veiling van 10 tot 3 uren en ap dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaria FORTDIJN DROOGLEEVER te Gouda HET DE VASTENAVOND Versche Wafels Wed SIBBES Gouwe Gegnae fin Bols t X 40 U Liter Sa cosicAO mr boib TUI d S oiMé Anonrm wonlt s I Tw4 in T n c ltfe Iwmftnd fl uli u tui 6 Iiil Inhoud Toonien TUI het Attsat tsd 2 r F T VAir HAJCBL BOOS rrMffliBCh A f 1 80 Oikliiail vatiilibui Mil H J Y WANKÜM MELKERT Oosthaven Bestdlingen worden ingewacht tè GOUDA ten overataan van den Notaria G C FORTUIJN DROOGLEEVER op Woenndag ZW maart tS95 des morgens te elf oren in het Gebouw der R K Leeavereeniging aan de Weathaven van No 1 Ëen goed ouderboaden ruim ingericht WOONHUIS ERF en groeten TUIN aan de Gouwe te Gouda wijk C no 234 groot 3 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1895 Het HUIS bevat beneden 4 Kamers Kelder Keuken en Waschhuis met Ider en boven 4 Kamers Dienstbodenkamer en Zolder met Vliering No 2 Een HUIS en ERF in een gang in de Boelekade te Gouda wijk B no 55 Ver huurd bij de week voor f 1 25 No 3 Twee HUIZEN WAGENMAKEBU SCHUUR en BRVEN aan het Draafpad in Bloemendaal te Gouda wijk S no 61 en 62 te samen groot 6 Aren 60 Centiaren Verhuurd by de week no 61 voor f 1 25 en no 62 voor f 2 No 4 Drie HUIZEN met KOESTALLING 2 SCHUREN HOOIBERG ERVEN groetenTUIN en WATERING uitkomende or delaan naast het vorige perceel aan het Draafpad te Oouda wijk S no 64 65 en 66 tesamen groot 20 arei 17 centiaren Verhuurd by de week no 65 voor f 1 no 66 voorf 0 90 en no 64 met den Stal de Hooibergen den Tuin zijn terstond te aanvaarden No 5 Ben HUIS SCHUUB HOOIBERG en ERVEN naast het vorige perceel wyk 8 no 63 te samen groot 11 Aren 91 Centiaren De schuur is terstond te aanvaarden t verdere is verhuurd voor f 1 25 per week Na afzonderlyke veiling en afslag worden de perceelen no 3 4 en 5 gecombineerd No 6 Een TUIN in de 4e of Bagynenkade te Gouda kadastraal bekend in sectie A no 2814 groot 3 Aren 75 Centiaren Terstond te aanvaarden No 7 tot 9 Drie perceelen best WEILAI D liggende in de Oude Gouwe te Gouda kadaatraal bekend in aectie A no 1183 1193 468 1177 il79 383 en 2613 te aamengroot 3 Hectaren 34 Aren 50 Centiaren Terstondte aanvaarden Na afzonderlyke veiling eu afslag worden de perceelen no 7 tot 9 gecombineerd En no 10 Een aangenaam gelegen T77 oo3 m C IS ERF en TüÏNTJE aan den Flaweelen Singel te Gouda wijk R no 556 Verhuurd tot 1 Mei 1896 voor f 4 per week Het Huis bevat 4 Kamers Kenken Zolder en velerlei gemakken De perceelen z n de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 11 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTUIJN DROOGLEEVER io Gouda Royal Hand Bell Ringers Klokkenspelers DUNCAN L MILLEB Directeur A HAVART W J HAVART A ISON en A BERBIDGE met hun prachtig Cartillon van 131 welluidende Klokken UITVOERING op MAANDAG 25 FMBBVABI ti hier in de Zaal Kunstmin van de Sociëteit ONS GENOEGEN Aanvang des avonds ten 8 uur Pryzen der plaatsen ƒ 1 50 en 1 Programma s en Toegangskaarten verkrijgbaar bjj de boekhandelaars EDA UW en SWABTSENBUEG en aan den ingang der zaal Plaatsbespreking Maandag 25 Februari van 10 2 uur UlTVOERhG voor RlndercD dra 25n FEBBUABI s namiddags te 3 u5 in dezelfde zaal Toegangskaarten op dezelfde plaatsen yerkrygbaar voor kinderen beneden 16 jaar ƒ 0 50 en O ÜB voor geleiders f Q B en ƒ 0 50 Ouders en Onderwijzers worden voor hunne kinderen en leerlingen opmerkzaam gemaakt op het onvergetelyke genot dat de kinderen bjj het hooren van deze muziek smaken Komen onderwyzers met hunne klasse dan betalen de leerlingen slechts f 0 10 entree Toegangskaarten voor de leden van de Sociëteit Ons Genoegen zjjn op den dag der Uitvoering verkrijgbaar in do zi l van smoi Eens 10 uur tot des namiddags 1 uur en ïerder s avonds i 0 90 en 0 60 OPENBARE VERKOOPING te GOUDA op MAANDAG 11 MAABT 1895 dea morgens te elf uren in het Koffiehuis HaemoSIB aan de Markt ten overstaan van den Notaris i G C FOBTOIJN DROOGLEEVER tan No 1 Een goed onderhouden WOONHUIS SLACHTERIJ en ERF aan de Zeogstraat te Gouda wijk G no 42 verhuurd bjj de week voor 3 tot deu 1 Mei 1896 No 2 Een goed onderhouden WOONHUIS BBF en TUIN met afzonderlijk BOVENHUIS naast het vorige perceel aan de Zeugstraat te Gouda wijk G no 42a en 43 Verhuurd tot U Mei 1896 het Benedenhuis voor ƒ 240 per jaar en het Bovenhuis voor ƒ 2 75 per week No 3 tot 5 Drie HUIZEN en ERVEN in de Stoofsteeg te Gouda waarvan twee met afzonderlijke Bovenhuizen wyk A Nrs 78 79 79a 79i en 30 Verhuurd by de week no 78 voor r 3 no 79 en 79a voor 3 75 no 796 en 80 voor ƒ 3 85 No 6 tot 8 Drie HUIZEN en ERVEN in de Speldemakerssteeg te Oouda wyk G no 47 48 en 49 Verhuurd by de week no 47 voor 1 de beide anderen elk voor 0 90 No 9 tot 14 Zes HUIZEN en ERVEN in den Vogelenzang te Gouda wijk M nrs 63 65 67 69 71 en 73 Verhuurd by de week no 63 65 en 67 elk voor 2 nr 69 Toor 2 05 no 71 voor 1 90 en no 73 voor 2 En no 15 tot 19 Vyf HUIZEN en ERVF N in de Geuzenstraat te Gouda waarvan 2 geheel nieuw wyk L ns 54 56 63 64 65 en 66 Verhuurd by de week No 54 56 voor 1 75 nr 63 en 64 elk voor ƒ O 85 en no 65 en 66 zjjn terstond U aanvaarden De perceelen zjjn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FOKTUU N DROOGLEEVER te Gouda I WESTIiANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te a Gravenkage verstrekt Gelden op t Uypotheek en verkoopt 3Vj j en 4 o Pandbrt ven van 1000 500 ƒ 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn é Co J HOOFT GRAAFLAND De Directie j j ERPEBS EOIJAARDS E ï WILIELUINA van 51 Cent voor 3 Cent in het Dep t van A Ilillen lANGE TIENDKWEG D No 25 OFEMB ASE TESK OOmS De Notaria J P MAHLSTEDE te Bergambacht ia vooroemena op MAANDA 25PEBRUAEI1895 des morgens ten 11 unr in Het ScHAAKBOBDt te Gouda in het openbaar te verkoopen lit 111 geteekend 132 en 132 met AANBEH00RE5 ZExTT e ean Q roxa ca staande en gelegen aan de Nieuwe Haven te GOUDA strekt Tan de Nieuwe Haven tot Abt ta Dica Stab belend C M Kleijwbo en J A Amesz kad Sectie B ns 230 1289 1290 en 1291 groot 1 Are 36 Centiaren Te aanvaarden 15 April 1895 Inlicbtingen geeft genoemde Notaria L van WANKUM Alle dagen zyn voorhanden VERSO HE ZOlJTË BOLLED SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit GOUDA UNQK TIENDEWÉG