Goudsche Courant, dinsdag 26 februari 1895

33ste Jaargang ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel méér 10 Centen naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Uroote letters worden berekeödL t t inddoel van den gstooht Ook daar vertoefden mea oiet laog een winternamiddi IS kort van duur eo daarom alweder voorqit en de terugreis naar Badegraven aanvaard Eigenaardig en zeldzaam schouwspel de oudsten kunden ziob niet herinneren dat deze sledeviiarl uitsluitend ons dorp gewyd ooit is overtroffen geivorden Ia de korader gen eente en vooral op den Goudsaben Straatweg voor Eoo verre men dien noodig had was t er niet op verbeterd met den wandelweg Op zonnige plekjes zonk men tot de enkala io t slyk en bepaald zouden we medelyden gevoeld hebben met de dames ware t niet dat hare vrootykheid over al die vetacbtig rwarte hindernissen eerder steeg dan daalde lotusBchen stond de trein op de ysbaan gereed en begaven zich de reizigers in de beo kenbare vrertuigen De uitroep alles in orde was voldoende om bew giog te brengen ia den stoet die verd nageoogd en gevolgd tot aan en over de grenzen van de plaats oneer inwoning Alles was even mooi meende men en blykba r waren allen vervatd van de bonte verscheidenheid de aanstekelijke drukte en t ongewone dat men ook ter helfte van Februari genieten kan Wat prachtige tuigen by sierlijke sleden Wat ti ippleiide paarden hoovaardig en fier Wat rykdom en wisseling van tinten en kleuren Wat sohittrende stoet ea wat weeldrige swiar Gisterenavond is te Amersfoort een moord gepleegd een 22 jang jonkman heeft een ongeveer ÖOjarig man doodgestoken ü D De onveiligheid te Brussel en in de voorsteden is sedert eenigen tyd groot Het aantal inbraken en diefstallen bcfft tot buitengewone politiemaatregelen geleid Te Schaerheek zyn een paar dagen geleden twee getaarlyke inbrekers de gebroeders Hnlscher op heeterdaad betrapt en na een geduchte worsteling na r bet politiebureau overgebracht Te Molenbeek IS zekere Cuvelier gearresteerd by een huiszoeking ten zynent vond men een geheel ma gazyn vau gastolen voorwerpen Nog vier andere dieven die te Cureghem een belangryken dietstal gepleegd hebben zyn gearresteerd Men gelooft dat zij tot een bende behooren die zoowel te Parys als te Brussel haar werkzaambeden verrichtte De gestolen voorwerpen in een der steden werden dan naar de andere verzonden om daar te worden verkocht teneinde zoodoende de nasporiagen der politie te verydeleo woonlgk met hare onrustige oogeu op mgnen gast gevestigd op do sofa Ui niet ver van oqs af begon hg eenige van zijne militaire avonturen te verteilun Hoe hg eens ia dreigend gevaar terwgl tgn rechter arm tebroktn was en hem vorlumd aan t IgF hing met zgne linkerhand bet geweer niet kunnende banteeren er de baji net had afgeslagen en daarna met de linkerhand bet hart van een vgaudelijken soldaat doorboord had Terwgl bij dia dawl beschreef voegde hg da boweging bg het woord en eea mei grgpende dat op de tafel las deed h eeu nederwaartaohen steek naar eonun denkbeoUltgen Oostenrgkscheu witrok Ik boorde op t zelfde ooKunblik eon diepen zuoht achter mg en mg omkeerende zag ik Pauline op de sofa liggen met de oogen dicht en blijkbaar geheel van zich zelve Ik liep naar haar toe richtte baar op droeg baar naar bare kamer en legde haar op baar bud Het was ongeveer negen uur Priscilla wus toevallig uit ik liep dus even naar de eetkamer terug en nam haastig afscheid van Macari ylk hoop dat het niet veel te bednidea heeft zeide hg vNeon eene flauwte Uwe plotselinge beweging moet haar verschrikt hebben Toen keerde ik tnrug naar t bed mijner vrouw en begon de gewone middelen aan te wenden om haar weer bg te brengen Dat gelukte mij evenwat niet Zoo wit als een marmeren beeld lag zij daar Alleen hare zachte ademhaling en haar flauwe polsslag ceide mg dat zg leefde Zg lag daar zonder bewustzgn en zonder beweging terwijl ik haar de handen wreef haar voorhoofd bette en zoo trachtte de levensgewten weer op te wekken i No 6503 d Dinsdag 26 Februari J895 fiOUDSCHE C UMM JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pHjs jer tóe maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AfzoLderlijke Nommers yiJF CENTEN de Antiloop voor zes jaar t eerste levenslicht aanschouwde Welou myne heeren met trots kan ik o verklaren de Antiloop ook weder dit jaar blijken gaf van te bloeien zooals een ver eeniging dat kan wenschen Alle feiten op te Rommen die üaarran sprekende bewgzen leveren is Toorteker onuoodig Wanneer ik nu zoo t program na ga zie ik daar sijaao toespraak van den voorzitter jb mgne heerea hoe gaarne zou ik elke vereeuiging hier vertegenwoordigd op zich zelf toeaprekeUL doch ik geloof niet alleen dan te vaak in herhaling te znllen treden doch ook te veel van u geduld te vorderen Alleen wil ik in t bijzonder een woord van sympathie wgden aan dert A N W B en ik weet zeker daarmede de tolk van n allen te zgn Wftt betreft de Antiloop wjj willen hopen zg eenmaal roor Gouda s wielersport onmi ibaar bge zgn Ik kan dan ook niet nalaten de hier aanwezige heereo leden toe Ie voegen laat on trachtan f baar waardigheid te verhoogen haai rustig voortbestaan te verzekeren baar toeuemonden bloei te bevorderen opdat we niet alleen by eenjgewoon soiree doch ook met eeu eventueel lustrum ja ten allen tijde kunnen i instemmat met den wensoh waarmee gg u zeker gaarne vereenigd Leve en bloeie de W V de Antiloop Afgevaardigden waren tegenwoordig Tan Excelsior Olympia Oondsch Bond lokaal Wielvereeniging Thor Wielers vereeniging uit Dordrecht en Leiden Door de verschillende afgeraardigden werd de Antiloop dank en hulde toegebracht voor dezen avond Na eeuig gezellig samenzgn werd het tweede gedeelte van het zoo aan afwisseling rykf programma afgewerkt Ken gezellig bal b sloot het gebeele feest dat zooals wy van de Antiloop gewoon zijn weder zeer goed geslaagd is De uitvoering van de onderofficierasocieteit cEen gezindheid had Zaterdagavond rooreen volle zaal geïntroduceerdeu lo de can tine plaats Voor het tooneeltje en op eenige andere plaatsen waren eenige versieringen van groen en vlaggen aangebracht zoodat het er recht gezellig in die zaal uitzag Het stukje Wie Is t blyspel in drie bedryven hetwelk zeer in den smaak van bet pabliek viel werd vlug vaardig en netje afgespeeld Wy weten dan ook niet aan wie de eerepalm toekomt daar alle rollen in aanraerkinR genomen het meer of minder dankbare der t vertolken rol xeer goed werden afgespeeld Ëenige dsarna ten geboore gegeveu voordrachten sla Dat weten ti u niet zoo preciest j Vroeger un tegenwoordige Na het Ualceo Bog eenige in den smaak vallende werden meesterlyk uitgevoerd Een woord van lof aan de uitvoerders van een en ander ben op dien avond door daveren 1 applaus reeds toegezwaaid komt bier uiet vaa onpas Een zeer geanimeerd bal besloot dezen feestavond en hield allen nog l iog byeen Wij fiherinnerenjde Kiezers aande jStemming voor de PROV STA ÏEW op morgen Dinsdag van ïfïtot 4 uur De candidiiatdcf pèntrale liberale kiesvereenigi ig ijÉie aller steun verdient is de hes iipTiöiiidi Voor het kantongerecht te Woerden stond terecht G A weduwe van W H wonende te Oudewatcr Tilt het onderzoek ter terechtzitting bUek dat deze verdachte die veehoudster is in een lokaal dat deel uitmaakt van hare woning gijwoon ia surrogaat vun boter ta verkoopeu onder voorgeven dat het zuivere uatuurboter ia Zy verheugt zich bUikbsar in eeae uitgebreide cliënteele die het slachtoffer wordt barer handelingen Door het O M Jwurd daarom tegen baar we ens overtredi ig der boterwetgeëischt hechteui 4 van twee maanden en openbaarmaking van het vonnis wethouder te Gouda BïyJNENLAND r SoüDA 25 Februari 1895 Zaterdflg avond bad de aangekondigde soiree Fleclama ire Musicaleet Dansante plaats van du ieler YJereenigiDg de Antiloop ia de zaa Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Mao schrijft aan het Weekblad v WosrJen uit Bodegraven Goudscbe sledevaart te Bodegraven 17 Febr 1 1 In een bonte ry van tikkers Ieders aanblik dubbel waard Naderde onder belgerinkel De optocht van de sledevaart In de verte reeds zichtbaar kwam de lange 6te van arren en tikkers reeds dichter by en begon men de wapperende v derhosnen en ryk getooide pluimen der paarden duidelyk te onderecbeiden Niet minder dan 22 sleden waarouder 3 met twee paarden bespannen kwamen de ysbaan der Goudscbe Vaart uit om by den overweg den vasten grond weder te betreden De bier en daar van aneenw ontdane straten leverden wel eenige moeielykheden op doch de kranige rossen wisten de aangespannen sladen van baar kostbaren last gedeeltelijk bevryd zelfs hg voegzamen draf wel over grint en steenen te voeren Halt by t café Oudejans £ ven de boute kragen an dikke pelzen afgelegd en ua eenige verver cbiDg op nieuw ingestapt en vooruit naar den Woerdenschen Kyn t Was een ryk gedicht en talr k was de scbare die den riokelonden trein oitgeleid deed naar den Nienwerbrng Yersc illeDde nummers van het programma werden uitstekend uitgevoerd de beer t d Werf uit Leiden droeg zeer Terdienitelgk rerschilleude oummers voor ook met bet voorgestolda gcTecbt op Lombok bezorgde hij de aauirezigeD een gezellig nummer De bh Brandt ait Dordrecht en C van der Want uit deze gomwnte brachten prachtige viool solo s ten geboore Verscheidene andere beeren nit deze gemeente hadden eveueeot een werkzaam aandeel zeer ieu genoege van het aanwezige publiek Men amuseerde zich nitatekeud Tn de jMuae werd door den Voorzittei de volgende toespraak gebonden tot de verKhillende aanwezige leden en afgevaardigden rao do geinviteerde vereenigingen Hy zeide o a Zoo myne heeren geachte oflScieel genoodigden bestuurders van bevriende zustervareenigingcD en persvertegenwoordigers valt m als Voorzitter der W V de Antiloop de onoitsprekelyke eer weder te beurt t woord tot u te mogen voeren u een hartelyk welkom te mogen toeroepen Welkom voorzeker is dit do rechte nitdrukking op de rechte plaats waaneer ik hier zoo rele personen aanwezig zie waarop de Antiloop trots moge zgn hen baar gasten te konaen noemen Wg willen rchter thans een blik slaan op den toestand der rereen gmg want al vieren wg heden geen lustrum geloof ik toch dezr dag te mogen beschouwen als een jaardag der vereenigiag daar t slechts kort geleden i FEVIL LETOX mïïGGEROEPEN rich anngenniim Ie maken oii ik moi i ztigfron dat hij in de gegeven omsrandigheden een zeer onderboudeud gezelschap voor mg was Hg kende atle bg zonder lied en van dit of dat komplot of van doze of die politieke aangelegenheid van de laat tetienjaron of ten minste bg wendde dat voor Hij verteldu allerlei orgiuieele anecdotes en bad veel ondnrTondon Hg had met Gaiitialdidon cebeelen Italiaanschen veldtocht meeifomaakt Hg bad kennis gemaakt met het inwendige van onderaoheidene gevangenissen en was meermaten op verwoaderlijke wijze den dood ontkomen Tk had gei o reden om aan de waarhtnd zijner verbalen te twijfelen hoewel ik den man zelven wantrouwde Al was zijn gtimlHob aoms nog zoo innemend al klonk zijn gulle lach soms nog zoo natuurlgk ik kon den indruk niat van mg afzetten dien dutiftfde golaal of zgna manieren en woorden bg eena vorige gelegenheid op mg gemaakt baddoQ Ik zorgde dal Pauline attgd ia ons gezelschap was Dat waa de eeuige wensch van mg waarin bet arme schepsel niet heel gaarne mijnen zin scheen te doen Zij sprak oooit in tegenwoordigheid an Maoari maar zg hield bare oogen nooit van hem af H g scheen eene soort van toovermaoht op haar uit te oefenen Ala hg de kamer binnenkwam kon tig baar hooren zuchten en als hij heenging was bet eene soort van verlichting voor baar Dagolgks werd zg onrustiger on was mulder op haar gemak Ik merkte dat zg zich ongelukkiger gevoelde Hot hart deed mg zoer alaik bedacht dat ik haar leed veroorzaakte maar bet kostte wat bet wilde ik besloot vol te houden Ik gevoelde dat de krisis van baar leven naderbg kwam Eens op eenen avond na het diner tarwgl Maoari en ik nog esn glas wgn dronken en FauUoe als g HUGH CONWAY 38 Arme arme meid zeide h Dat is erger dan ik dacht mynheer Vaughau Pauline het is laog geleden dat w i elkander ontmoet hebben maar gg kunt mü tooh niet vergeten hobben Zij richtte hare groote doffe oogeu op zijn gelaat maar gaf teekeoen dat zg bem herkende ffZia eens of gij u kant berlDaereD wie dat is Paulina zeide ik Zij atreek zich met de hand over t voorhoofd maar schudde toen nogmaals met het hoofd Nou me n otdo prevelde zy toen zonk ey op een stoel me en zuoht alsof die inspanning bare krachten bad nitg put Het rarheugde mij dat tij Italioansoh had geaproksQ Dat deed eij nooit dan wanneer men het haar bepaald verzoobt Dat zij het nu deed was mg eeu bewjji dat ig den bezoeker hoe tlau dan ook met Italië in vertumd bracht Dat was voor ntg een nieuwe itfaat van hoop Hr was nog iets dat ik upmarkle Ik heb gezegd hoe zelden Paulioe hare oogen opsloeg naar iemands gelaat maar ditmaal keek eg voortdurend naarMac ri zoo lang h j in ds kamer was Hg zat dicht bg haar maar na nog een paar woorden tot baar gericht te heb ben sprak hij intsluiteDd tot mij eu al itien tijd kon ik zien dat mgue vrouw met strakke onrustige oogen naar hem keek versoheideoe maten zelfs meende ik eene uitdrukking van bangheid m liare oogen waar te emeo Nu het mocbt bangheid baat onrust zelfs geae i enheid geweest zgn als er maareen zweem van terugkderende verstandivermogeoa m was mocht het zoo zgn 1 Ik begon te geloovea dat als Fauliue herstellen zou het door mijnen bezoeker zou te weeg gebracht worden Toen hg dus afnoheid nam drong ik er id vollen ernst op aan dat hg zijn bezoek spoedig zoo mogelgk den volgenden dag zou hervatian Hij beloofde dat ook gaarne en wij namen afscheid voor dien dag Of hg even voldaan was over onze ontmoeting als ik weet ik niet Na zgn vertrok werd Paulino onrustig Versobeidene malen zag ik dat zg hare hand togen haar voorhoofd drukte Zg scheen niet stil te kunnen zitten Telkens ging zg naar t raam en keek naar da straat Ik lette daar echter niet bijzoader op obchoon ik een of tweemaal zag dat zg een bangen smeekenden blik op mij Ttohtto Ik veronderstelde dat iets van vroeger tqd dat betrekking had op Maoari aan t doorbreken was in haar beneveld brein en ik wachtte ibet ongeduld den dag van morgen af als hg ona weer zou bezoeken De fflan wilde iets van mg gedaan krijgen derhalve twijfelde ik niet of hg zou terugkomen Hij kwam ook terug en ook den volgenden dag en den daaraan volgenden en verscheidene andere dogen Het was duidalgk dat hy mg zoo mogelijk voor zich wilde innamen Hjj deed al wat hg kon om