Goudsche Courant, dinsdag 26 februari 1895

I ADVERTENTIfiN Vrydag 1 Maart 9 5 25 Ml 5 46 Zaterdag 2 9 44 6 08 1009 6 34 Zondag 3 10 30 7 01 11 10 7 35 Maandi g 4 U 45 S l 12 05 8 30 SPRINGTIJ den I2en Mwt N m 27en Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondig doch smarteiyk lyden onze innig geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdv er den Heer AUGUST SUTHERLAND in den onder dom van 57 jaren Allen die den ovevlrH deno van naby gekend hebben zal beseSen wat wy in hem verliezen Uit aller naam Wed M C SÜTHERLAWD ioUerdam 22 Februari 1895 Viaschersdyk 81 Tevens strelende tot algemeene kenniegtving Verzoeke vajt rouwbeUarj venc toorid te blijven Ruime KeuM in WoUen llandschoenei A van OS Az £ Jg 73 Beurs van Arnsterdain 23 FKB UAUI Vor kra ilotkosn 101 108 m FBAUSCHE STOOMVEEVEEIJ IU Chemische Wasscherij TAB li OPPE HEIilElt 19 Sruisiaae Botterdam Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren vui alle Heerenen Daroesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen Van pluche mantels voeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschndelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Advertentiën inalle BinnenBïi Buitenlawlsche Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Bureau an A BRINKMAN ZOQN Het Maieam van KauBtu rerheid te Haarlem beett van het Haarlem s Dagblad ten gescbeoke ontrangen eene eikeohoutea lambrieeeriog uit de eerste helft der 17e eeuw Dit geacbeok zal worden aangebracht tegen de recbterzyde Tan de witte kamer en als grondslag dienen Toor een geheel dat zal worden samengesteld uit oorspronkeiyUe meubelen en huisraad uit de 17e en 13e eeuw De Directie van genoemd Museum vleit zich dat dit geheel een waardig vervolg zal worden van de Eaadszaal die voor het grootste gedeelte werd samengesteld met Lambiiseeringen Schooreteen Meubelen en Huisraad nit de 16e eeuw Zy hoopt dat velen het goede voorbeeld van Haarlem s Dagblad zullen volgen en dat 7 ij die nog in het bezit zyn van voorwerpen uil genoemde tydperken ze eveneens tot nnt en voorbeeld onzer k instam bach ten aan genoemd Museum ten gcscheuke zullen aanbieden waardoor de schenkers tooneu dat de sympatbio Toor onze handwerksnijverheid hen hooger staat dan bekrompen financieele belangen dia nog zoo vaak den doorslag geveu Voor de Haagache rechtbank werd oolan behandeld de reeds vroeger gemelde diefstal nit het magazijn van de firma Peek Clop penbuffe in de Wagenstraat te s Gravonbage Verdacht dezen diefstal bedreveu te hebben fcond terecht een werkman uit Delft beklaagd ia den loop van het jaar 1894 uit bovenge noemd magazyn na zich door middel van een talschen sleatel toegang Ie hebben Terscbaft en zeer groot aantal kleedingstukken tot een bedrag van ongeveer f J500 inkoopswaarde te hebben weggenomen en zich tof geeigend Drie en dertig getnigen werden in deze zauK gehoord De beklaagde die vroeger by de firma P Cl bad gewerkt en daardoor goed op dihoogte was van de inrichting der magazyaen scheen zich tot het raagazyn toegang te hebben Tericbaft aan de achterzyde door de Haagpoorl Bekl ontkende eenvoudig alles fir kwamen echter aanwyzingeu die bet sy teem vèn verdediging v door bekl gevoerd omver wierpen Zoo blnek dat bekl h baalil malen in de bank van leening te s Hage ge weost was om nieuwe kleeren te beleeuen en eet stellig werd hy door de ambtenaren der Uank herkend Aan eene juffrouw bad bii lomWdbrieQes verkocht waarop goederen van den diefstal afkomstig beteend waren Eene jiiffroQW met wie hy een paar maanden verkeering had bekoorde by door een kleur Tan fraaie kleeren ja hy verzekerde haar zelffi dat hy mooie kleeren had tot zyn dood toe En wat zeer opmerkeiyk is zyne beminde bad hem eens een avond nageloopen en hem met een ptn pakken kleeren in de Haagpoort uit eene deur zien komen na die deur mrt een sleutel te hebben geopend Tegen beklaagde werd door het 0 M 4 jaar gevorderd In de onlangs gehouden zitting van bel gerechtshof te Leeuwarden is arrest nifgefproken tegen D T 53 jaar geboren te Gieten commissionair in premieloten te Am sterdam din door de rechtbank te Assen was scbuldig verklaard aan oplichting en veroor deeld tot 1 maand gevangoninstraf omdat hi den 17 Mei 1 894 een certificaat van divers premieloten ad ƒ 100 a contant voor 95 verkocht beeft aan J Ëggens te Witten gem Assen volgeos welk certificaat de kooper gedurende 2 jaren recht bnd op een deel dei pryzen welke in die 2 jaren op de daarin genoemde loten mochten vallen en als er geen prys op viel na 2 jar n de 95 kon terngJirygen óf tegen betaling van 5 het certificaat kon verlengen Het Hof heeft niet uit weitige bewysmiHdelea de overtuiging verkregen nn de schuld van beklaagde vernietigde het vonnis en spral hem vry De rechtbank te Almeloo heeft Vrydag uitspraak gedaan in de zaak van den ontsla gen burgemeester van Weerseloo fiy werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf ondei aftrek van de preventieve hechtenis en voort voor den tyd van 5 jaar ontzet van brt burgemeesterschap De Standaarde voegt zich heden by degenen die een grannrceht willen zien ingevoerd Niet voorloopig althans een recht van f 2 50 zooals op zyn miost iioodigzouzyn om den graanbonwers hier te lande te helpen Maar een fiscaal rechte van f 1 enkel alfmiddel om geld in de schaikist te brengen niet om den pryi van het raan of het brood te doen stygen Dat in een uitnemend denkbeeld iudii n de schatkist geld noodig heeft en inder laai zulk een recht van f 1 niet tot ntyging van graan eo broodpryzen vou leiden Zul dit echter werkeiyk zoo uitkomen uilen inderdaad 70oals De Standaard biiweert de impor eors en de vervoerders dan het fiscale recht nit bun zak betalen er niets voor aan de verbruikers in rekening brengen Als men de ervaring nagaat luidt het antwoord geheel anders Toen vo ir vyf jaar bet voorstel van den heer Bahlman aanhangig was om een graanrecht van f 2 50 per 100 in te voeren zond de graanhandel te Amsterdam en te Zaandam aau de Kamer een adres met belangryke cHTBr Zy vergeleek niet zooals De Standaard doet de graanprijzen io Duitschlaod onder de verschillende rechten met elkander maar tgelyktydig de Duitsche pryzen mft die in ons land du t de belaste markt met de vrye En wat teerde die vergelykiug V8n 1878 tot 1880 werden in Dnitachland geen invoerrechten op rogge geheven De prijzen varen in Berlyn in 1878 iets lager dan Ie Amsterdaiu iu 1879 iets hooger de verschillen liepen uiteen van f 1 tot 11 per 2100 kilo bet grootste verschil waa nog geen i pet 0p 1 Januari 1889 werd het invoerrecht van 1 mark per 100 kilo of f 12 39 per 2100 kilo ingevoerd Dat duurde tot 1895 In die vijï jaren waren de verschillen per 2100 kilo aliyd ten nadeele vau Berlyn en wel behoudens ukele keeren f 3 9 per 2100 kilo meestal aanmerkelijk hooger dan het invoerrecht 9 keeren zeÜs bocen f 15 Van 1885 1887 werd een hooger recht güheven nl 3 Mark jer 100 kilo of f 37 17 utjr 2100 kilo IJndelyk rezen de vorsohillen Ier marktpryzeii tot ougeve r de hoogte van het invoerrecht eukele malen zelfs daarboven 0p 1 Jan 1888 trad een nieuwe verhoogiiig in werking tot 5 Mark per 100 kilo of f 61 95 per 21Q0 kilo Nng meer stygt de marktprijs te Berlyn boven die te Amsterdam vn sedert 1 October 1888 is hy altyd meer geweest dan het bedrag der invoerrechten in Jan 1890 zelfs i 67 Men ziet dus dat reeds by een recht vati slpchts 60 centen het verschil duideiyk merkbaar was Niet de importeurs en vervoerdt i betaalden dat recht maar de Duitsche verl riiiker i eu soms nog meer dan dat relict En vyttien jaa geleden waren d graanpryzen nog veet hooger dan tlians Toen maakte oen rt cht van 60 centen of van f 1 dus veel minder uit op de waarde an het artikel dan thans Wanneer destyds het lage lecht up de verbrnikers werd verhaald zal dat dan niet thans veel strenger geschieden uu er by deu lagen prys voor den importeni Z o weinig winst btytt Men ziet dus dat een louter fiscaal recht by den granen iets zeer uiiwaarachyuiyks zooniet onmogeiyks is Hand Men seint uit Mamar van 24 Febrnari By den heden gehouden bealissende rit op de baan van 500 meter behaalde Oncar Frederiksen den eersten prys in 48Yi sec Ja ip Edeo deu tweeden in 487 sbc Sinnerud den derien in 48 i en Maiifetb den vierden in 48Vs 8 C liy de eerste rit op Zaterdag maakte Jaap de baan in 48Y5 sec Mnuseth was houder van het wereldrecord lu 46 sec By do beslissende rit op de baan vau 1500 meter behaalde Eden den eersten prys in 2 min 2 j sec Mauseth den tweeden Hl 2 min 35i sec Kn deiikaan den derden iu 2 min 36 sec en Petersen den vierden in 2 min 37Vj sec Zaterdag reed Edeu er even lang over Ity den wedstryd op de baan van 500O meter behaald Eden den eersten prys in 8 min 41 sec Larseo den tweeden io 9 min I3 sec Ptteisen den derden in 2 miu IGVe 8fc en Smnerud den vierden in 9 min 23Vi sflc Deze rit was direct bealiaaend Het weder was prachtig Een ontzaglykc volkpmenigte woonde den wedstryd by De eerste pry op de baan van lOÜOOmeter werd Zaterdag reeds door Eden iu 17 min 56 aec behaald Jaap is dus winner geweest op de baan van 1500 M tan 50 0 M eu van 10000 Met r liudrie wedsiryden was hy dus de eerste My heeft daardoor den titel verkregen Amateur champion van de wereld 1895 beneveua de gouden champion medjilje Ook de eïtra pr js Tftlt hem dus te beurt Do ternardebestelliog van het stoffeiykoverBchot van den aartshertog Albrecbt zal zeker niet vóór de volgende week plnats hebben Er worden te Weeupn verschillende baitenlandscbe vorsten verwacht ter deelneming san de plechtigheid Men meent dat Keizer Wilhelm met Prins Heiurich zullen komen en rekent ook op ile komst van deu Koning an Saksen die ot de familie vaij den overledene behoort Men acht het ook waarscbynlyk dat de Kroonprins van Italië zal over komen De aartshertog Iaat een enorm fortuin na dat onder verschillende erlgenamen vecdi eld 7a1 worden Helialve een grondgebied van ü070 viertianie kilometers grooter dun het hertogdom Öaksen Ooburg Golba be iit dn aartshertog een aantal iudnstrieele inrichtingen eenige paleizen en een beroemde verzameling gravures benevens een zeer groot particulier vermogen Door de politie werd Donderdagavond te Schiedam op verzoek baars vaders eenDnitscher aangebonden zyne in Amerikageboren dochter die hem in Duitscbland hadverlaten met medeiieming van 600 a 700 markom zich weder naar Amerika te begeven Dedochter stelde haar vader een bedrag van rnimf 300 met eenige goedereu ter hand waarnadeze de terOgr naar Duitscbland wederaanvaardde 8 C Aan bet slot der laatstgehouden vergadtiring van den gemeenteraad van Tietjerksteradeel wendde een der leden zich tot den voorzitter met de vraiig of het waar was dat door hem enkele der van gemeentewege aangestelde baanvegera van de ysbanen verwijderd waren omdat zy op grond van gemoedsbe waren niet hadden kunnen besluiten de banen op Zondag te vegen De voor itter beantwoordde die vraag bevestigend er by voegende rlat juist op Zondag met het oog op het druk verkeer de banen dienden te worden geveegd eu bovendien toezicht noodzakelyk was wegens het stroomen Nadat het iuterpelleerende raadslid zynetifkeuring hid te kennen gegeven van wat in zyn nog ontheiliging van den Zondng was stelde hy voor te besluiten dat vau gemeentewege baanvegers zullen worden aangesteld die alleen voor de zes werkdagen betaling zullen erlangen In overeenstemming luet het advies vau den voorzitter werd dit voorstel terstond iu behaudeling genomen en na eenige diseussie met 10 tegen 3 stemmen verworpen In het Mail overzicht van het Bat Hbt t leest men deze apjiraciatie van bet beleid van den tegen woof digen Landvoogd Nu onder den tegenwoordigen landvoogd het zwaartepunt der Indische regeering weder naar Buitenzorg i gelegd waar het behoort mag men vertvachteu at ondanks den maatregel en de plannen vab deu vorigen minister de Indiirtihe regeering het initiatief zat nemen zoowel voor het behoud der Militaire School als voor de militaire hervormiugeo waarvan de noodzakeiykheid is aangetoond door de Lorabokexpeditie Wy achten den tijd daartoe gekomen wyl men ook in Nederland na deze expeditie inziet dat bet dringend i oodig is het leger uit te breiden de wapening der infanterie te verbeteren en de artillerie te vernieuwen Overigens verdient bet opmerking dat nu weder Ie Ituitenzorg met vaste band en schrandereu blik geregeerd wordt de vroeger in Indië algemeeue ontevredenheid over het politiek beleid zoo goed als geweken is Het beste bewys hiervan levert de Indische dagbladpers Vloeide zy vroeger over van bittere critiek en scherpe verwyten ouder het tegenwoordig régime vindt zy meer aanleiding tot tof dan tot afkeoring Dit beteekent te meer omdat de laatste twee jaren over het algemeen zeer schraal waren voor handel en nyverheid en dus weinig geschikt om het publiek te bevredigen Wanneer des ondanks het regeeringsbeleid niet aangevallen is noch wordt dan kan dit aan niets anders worden toegeschreven dan dat het sedert de aftreding van den vorigen minister heeft op fehouden een steen des aanstoots te zyn Iedereen weet dat er tegenwoordige een landvoogd is die niet alleen klachten aanhoort maar tevens den wil en de macht heeft om ze op te heffen Prof Stokvis heeit voor Teylers genootschap te Haarlem een lezing gehouden om t waarschuwen tegen een toenemeod euvel van onzen tyd Vermoeienis die een ziekelyko overspanning na zich sleept Van eenige opmerkingen over de vermoeieD1B der zintuigen kwam apr taugzamerhand tot de rust Met vermoeienis komt allengs de slaap als een van die bewonderenswaardige regelingsprocesseu die men zoo vaak ia de natuur waarneemt Wee hem die niet luistert naar de waarschuwende stem des slaaps Er komt stoornis disharmonie Telegrafisteukramp dansenseskramp piaoniaienkramp zjin in onzen tijd overbekend Door overspanning van don gezicbt ziu ontstaat icbeelbeid blindheid en wat dies meer zy Maar bovenal wordt iu geest en gemoed de harmonie verstoord en de meest gevreesde vi n de ziekten onzes tyds vertoont zioh neurasthenie Men wordt slapeloos ongeschikt tot arbeid dikwijls krankzinnig Daarom zorge men vooral dat men van de jeugd althans niet te veel verge Een Zweedsch hoogli eraar is tot de treurige ontdekking gekomen dat 50 a 60 leeringen van gymnasia en middelbare Scholen ïn zijn land van tijd tot tyd ten gevolge van overspanning ziek waren Want alle organen gaan mede lyden hart longen darmkanaal De geejüteiyke overspanning is en blyft de gevaarlyksie en heelt velen ten gronde gericht daarentegen is nog niet bewezen dat ooiteen arbeider van overspanning is ziek geworden Spreker besloot zyne rede met nogmaals de aandacht te vestigen op bet harmonisch geheel van ons lichaam Het leven is stryd en heeft öuxley gezegd bet lichaam is een leger de pieren zyn bataljons soldaten het hart en de longen de commissie te velde voor de voeding en verzorging Eenmaal moet dat leger overmydeiyk een nederlaag lyden Wil meaevea wel in den stryd zich gelukkig gevoelen dan zy men twee plichten indachtig niet Ie rusten waar het geldt te werken roor anderen en zich zelven maar ook tevens al leereode en werkende nooit iets te doen jdat de harmonie der natuur verstoort BaUeoiaDdsch Overzicht De Pransche Kamer is met de behandeling van het budget voor 1825 nu eindeiyk gevorderd tot de begroeting van openbare werken De begrooting discussies werden eeu dag afgebroken door eene interpellatie van den heer Sembat over de werkstaking te Roannes Deze a evaardigde verlangde dat de regeeriog nu de werkstaking waa geëindigd zich niet meer zou verzetten tegen het zenden der gelden die door eenige gemeentebesturen ter beschikking van de werkstakers zya gesteld De mini ter van binnenlandache zaken verdedigde de houding welke de regeering by deze werkstaking bad aangenomen De minister bleef weigeren zyue toestemming te geven tot het zenden der bewuste gelden naar de werk stakers en wel op grond dat de gemeenteraden geen recht hebben om op deze wyzd te beschikken over de bydragen der belastingbetalende burgers want onder de burgers zullen er natunriyk velen zyn die niet genegen zyn een dergelyk subsidie te geven De meerderheid stelde ook nu het ministerie in het ehjk Met 397 tegen 103 stemmen werd besloten over te gaan tot de orda van den dag In deze week zal waarecbynlyk eiudeiyk de begrooting voor financiën aan de orde komen De mioister president Kibot zal dan als minister van financiën zijn eersten ernt tigen stryd moeten uitvechten Üe Duitsche Ryksdag behandelde in de laatste twee vergaderingen de tabaksbelaating Zooah men weet is onlangs door den Ryksda een verbooging van de militaire uitgaven gevoteerd om het evenwicht te herstellen bad toen du regeering een tababs en bierbelasting in het vooruitzicht gesteld Nu durft de regeering een bierbelasting die in het bierland by uitnemendheid Zuid Duitschland niet vriendelyk ontvangen zon worden in het geheel niet aan zoodat ze zich tot de tabaksbelasting of juister de tabaks fatrrikaatbelaatiug beeft moeten beperken De kansen voor dit wetsontwerp staan uiet ongunstig Alleen de linkerzijde van den Kyksdag beeft zich er tegen verklaard omdat deze nieuwe indireofal belasting veel arbeiders hun arbeid zon ont nemen De rechterzyde deelt die bezwaren niet en het centrum is als gewoonlyk in den laatsteu tyd verdeeld met enkele wijzigingen zal het regeerings ontwerp dns wel aangenomen worden Ook by ds behandeling van dit wetsontwerp zyn er telkens leden uit alle partijen dia de voorkeur aan een bierbelasting zonden geveu gewooniyk vertegenwoordigen die heeren districten waar een groote tabaks iudnstrie bestaat Door eeu aantal Duitsche vrouwen waap onder twee vrouweiyite artsen ïs een verzoekschrift opgesteld en tot 1 Maart terteekeuing gelegd tegen het Umpturz ontwerp Daarin wordt gezegd dat het ontwerp bet huwelyk en het gezin niet zal in bescherming nemeot maar veeleer benadeelen door de vrye critiak oTer bestaande misstanden te belemmeren de critiek o a van eeu wetgeving die de helft van het menschetyk geslacht de moeders dar staatsburgers met oumondigen krankzinnigen on misdadigers op een lyn stelt en den man die plichtvergeten is tegeuover vrouw en kinderen niet aan schande prysgeeft maar wel de vroow die zich heelt misdrt en c Terwyi de agrariërs druk bezig zyn teagiteereu voor de herstelling van den dubbelen standaard vergaderde te Bertyu het comité van den handelsdag waarin besloten werd aan de atgemeene vergadering een motie voor te stellen waarin wordt geprotesteerd tegen eiken aanval op den gooden standaard en tegen eeu eventueele internationale conferentie ovej de zilverquaestie Op dezelfde wgae zal geprotesteerd worden tegsn het plan Kanits betrefiènde het stnatsgraanmonopolie z odra uit voorstel eeu meer vasten vorm heeft aan genomen Bij de Belgische Kamer zal a a Dinsdag het OutwerpKieswet voor de gemeentelyke verkiezingen door de Regeeriog werden ingediend en gelyktijdig zal de radicale leider Lorand zyu contra ontwerp toelichten waarbg algemeen stemreecht op 21 jarigen leeftgd onbeperkt en enkelvoudig maar met evenr vertegenw wordt voorgesteld Beide Ontwerpen zullen vermoedeiyk naar een commissie verwezen worden Het regeeringsontwerp zal in hoofdzaak overeenstemmen met hetgeen dienaangaande reeds gemeld is alg stemrecht boven 30 j met 3j domicilie en meervoudige stemuitbrenging doch in de eergisteren gehouden fractievergadering der Recbierzgde waar de minister preaident De Hnrlet omtrent de grondslagen van zyn Oatwerp inliofaiingan gaf werd door sommige leden weder zoo krachtig op invoering van Evenredige Vertegenwoordiging aangedrongen dat de Brusselscbe correspondent van het Bbd Antw meent te kunnen verzekeren dat ook dit beginsel nog in het regeeringsontwerp zal worden opgenomen Moge het dan niet evenals onder Beernaert opnieuw aanleiding geven tot verdeeldheid Üet ontwerp betreffende de annexatie van den Congostaat zal vooreerst nog niet io openbare behandeling komen zsgt men daar de Memorie van toelichting en de verder met de Commissie te wisselen fltokkeu achtereenvolgens het Ministerie het Paleis en betCongobestuu moeien passeeren en dus telkens eenige dagen worden opgehouden Nog altyd geen oplossing van de crisis in Noorwegen Èindelooze conferenties beeft de koning gehouden met verschillende politieke personen zonder dat dit eenig bevredigend resultaat opleverde De koning blyit er op staan dat de qnae itie of Noorwegen eigen consulaten en een afzonderlijken ministervan buitenlandsche zaken zal hebbeo aan den Zweedsch Noorscheu raad van state ter beslissing zal worden voorgelegd De Noorsche radicalen wyzen dizeu eisen vau de hand In de laatste conferentie welke hg met deu koning had en waario deze znn voorwaarde stelde moet de radicale exminister president Steen Z M verweten tiebben dat hy zich in deze zaak geheel op Zweedsch tandpunt plaatst en dus alle rechten van Noorwegen in deze miskent Hy Steen hoopte dat nn de koning deze onverzoenlyke houding aanneemt alle Noren eendrachtig de zaak vuu het vaderland zullen voorstaan Zal bet dus hard tegen hard gaan Onmiddeliyk nadat men s konings ooherroepelyk besluit vernam heeft de linkeriyde het initiatief genotSen om gemeenscbappelyk mut de andere partyen te beraadslagen wat hun in deze te doen staat De rechterzyde en de gematigden hielden nog dieuzelfdeu dag afzonderlyke party vergaderingen om den tegenwoordigen toestand te bespreken Na eeni e aarzehng zyn beide groepen op net plan der radicalen ingegaan Vrydag morgen zouden de door alle drie partijen benoemde gedelegeerden hun eerste conferentie houden Het schyut dat de liokerzyde wil beproeven rechterzyde en gematigden te bewegen eeu gemeenacbappelyke verklaring door den Storthing aan den koning te richteu met de mededeeling dat diens voorwaarden onaaunumeiyk flUi wyl de regeering op dien grondsla gevormd op den steun van geen enkele fractie in den Storthing zou kunnen rekenen Omtrent de kansen van het welslagen der geaMUichappoiyke conferentie loopeu de meeni ea tüteen Terwyi de persorganen der rechterzyde er weinig of geen resultaat van verwachten toont het orgaan der linkerzijde het iDagbladet zich minder pessimistisch gezind De pogingen van Zankofl om vorst Ferdinand van Bulgarye te bewegen aan de eisenen van Rusland toe te geven afatauil te doen Tan het bewind en zich herkiesbaar te stellen voor een nieuwe Sobranje en zyu zoon prins Boris te doen opvoeden iu het orthodoxe geloof zyn mislukt De vorst heelt Zankoff by zich in audiëntie ontvangen en hem medege deeld tot geen verdere concessies bereid te zyn Daardoor wordt elk verder optreden van Zauko£f en zyn party tot oppositie gestempeld Hy heeft verklaard nu op eigen gelegenheid den vrede met Rusland te zullen tot stand brengen en onder zyn vaandel bet geheele volk te zullen vereenigen Deze verklaring kan niet door de Bnlgaarsche regeering met minachtend schonderopbalen worden voorbygegaan De vorst heeft door zyn duidelyke verklaring een stryd op leven en dood aang aan met de steeds machtiger wordende Russophiten party Hofl die stryd zal eindigeo is moeilyk te voorzien Bet voorbeeld van prios Alexander van Battenbe g doet niet veel goeds er van verwachtten En de eenige die den BnlgaarBchan vorat krachsdadig hulp zou kunoen verleenen in den kamp met Rusland Stojan Stamboaloff is door bofmtriges boiten staat een Wttrkisaam aandeel in een loop der gebeurtenissen te nemen Er zyn voor Bulgarije nog donkere dagen te wachten De terugroeping van air Henry Loch deu goavernenr der Kaapkolonie wordt natunriyk door Kngelsche bladen besproken De liberale Daily Chronicle betoogt dat de goavMteur reeds sedert langen tyd van plan was zijn ontslag te nemen zoodat aan zyn ontslag geen byzondere politieke beteekeuis behoaft gehecht te worden De conservatieve Morfling Post brengt hulde aau hetgeen de gouverneur tydens zyn langdurig verbiyf in ZoidAfrika beeft tot stand gebracht hoewel dit blad zich niet kan vereenigen met de politiek welke Sir Henry Loch ten opzichte T tt Zwaai land heeft gevolgd De Daily News de Standard en de Times laten zich niet over de zaak mt In hoever het heengaan van den gouverneur in rerband staat met de groot che plannen van dan ministerpreBident air Cecil Rhodes zal Wallieht later blijken Voorloopig is nu gone raal Goodenoogb de bevelhebber der Engelsche troepen in de Kaapkolonie als gouverneur opgetreden Posterijen en Teiegrapble Verplaatst 1 Maart De telegrafist F Q vau den Bosch an s Hertogenbosch naar Zntphen 16 Maart De commiezen der posteryön 3de klasse B Meyliuk van Hoorn naar Arnhem en J Birckenhauer van Arnhem naar bet spoorwegpostkan toer no 2 stsudp aata Vliosingeu zeopoatkantoor de commies der posteryen 4de klasse l van Jole van het apoorwegpostkautoor no 2 te Vlissingen zeepostkantoor naar Hoorn 1 April De telegrafist E J van Braband vau Kampeu naar het bykaotoor aan de Veerkade te Rotterdam de klerk der posterijeu 1ste klasse C A Struick van Oudenbosch naar Goriochem de klerk der posteryen eu telegranbie 2de klasse M Linthout van Groningen postkantoor naar Kampen in plaats van naar Gorinchem Verlof verleend wegens militiedienst 1 Maart Aan den klerk der posteryen en telegrapbie 2de klasse A F Kooyman te Rotterdam telegraafkantoor Overleden 4 Febr De bri 9 ven gaarder J van den Enden to Zuid Beyerland 8 Feb de directeur van het postkantoor te Alkmaar W F K Gouwe ING E Z O N D E N Kiexers in het hoof dkiesdintrict Qouda Wanneer gy reeda in het bezit zyt van de aanbeveling van den Candidant der Anti revolutionairen of wauueer Gy hedennacht nog in het bezit daarvau komt leest eu overweegt die dan wel alvorens te gnan stemmen Dat deze Candidaat als groot iodustriffilj j wordt voorgesteld is op zich i elf nog zoo rg niet en kan geen kwaad veroortaken al mocht ook de een of andor goed chri ten aan de spreuke Salemo s biyveu vasthouden IJdelbeid der ydelheden alles ia ijdelheid Erger ia bet als die candidaat ons wordt aanbevolen ala voorstander van protectie in den gezonden zin des woords opdat de malaise c m byua alle takken van bedryf Zoo mogeiyk wijke Ën die candiHaat wordt dan nog wel genoemd een volksman yverrtude om de nooden dea volks te helpen lenigen I c Wy voor ons weten niet waarover wij ons meer moeten verbazen over den moed der stellers van deze aanbeveling of over den candidaat die zoo iets zonder tegenspraak van zich laat zeggen Kiezers men rekent er zeker op dat de meeaten van Ü geen courant lezen anders zou raeu zoo iets niet durven neerschry ven Zelfa de voorstanders van protectie moeten erkennen dat by iedere bescherming van wat ook de werkman siets meer zal moeten betalen voor dat wat hy noodig heeft De beer Heldt de bekende Voorzitter van het N Werkliedenverbond en lid der Tweede Kamer een man die zeker wel de uooden des volks heter kent dan de Candidaat der A R by weigert beslist alle protectie omdat de workman dan het kind der rekening zou worden Daurenboven is bet belder ala de dag dat protectie niet baat om de malaise weg te nemen Ziet naar Frankryk ziet naar Duitschland ziet naar Amerika waar alles en nog wat beschermd wordt en gij zult er meer raalaisejen grooter werklooaheid naar verhouding vinden dan in ons land Wanneer ten slotte de candidaat der A R als antirevolutionair man wordt aanbevolen dan behoeft u dit niet te verbazen dat is nog zoo natunriyk Bedenkelyker wordt de belofte dat zy zal stryden tegen ontkerstening onzer natie welke zoo die niet wordt gestuit baar ooodzakelykilToeren moet in de armen van het anarchisme Wy geven U in overweging later eens in dft Geschiedenis op te zoeken wie zich door alle tydeu heeofbet meest aan anarchisme hebben schuldig ge maakt wel licht vindt ge dan bier en daar in de Christeiyke Kerk veel zeer veel dat opïTanarcbiame lykt lutusBchen overweegt eerat wien üy naar de Prov Staten wilt atvaardigen en wenscht Gy dan eeu man er heen te zenden wiens wettenkennis en algemeen erkende bekendheid met publieke belangen aan Gouda en ZuidHolland zonder twyfel ten goede zullen komen verscbyut dan morgen Dinsdag als ééu man by de stembus om tut Gouda s tweeden afgevaardigden in de Prov Staten te kiezen den beer J M NOOTHOrJEJ f VAN GOOR Eev LlBBRiAL VAN HBT VuiJHAKDELSTKLSEL WATKRGETIJDEN TE GOUDA 1895 a morgens a aYonds Hoog Laag Hoog Laag Dinsdag 26 Febr 7 29 3 54 7 44 4 Ü9 Woensdag 27 7 59 4 24 8 13 4 38 Donderdag 28 8 28 4 53 8 44 5 09 84 8SV1 I V 8V 98V 897 110 79 M 1001 M BOEKIi AltBI iDKK goed kunnende MELKEN kan terstond of begin APKIL geplaatst worden Adres H DEN TOOM aan de Rotte te Zevenhuisen VRliEaLANl U Nüii VV S a g dito ditü dito 3 dito diiü dito 3 tloNOAB Ohl Goudl 1S8I 88 4 talte Insohrijvuif 1862 81 h ÜosTEïJR Obl 111 papier 18tI8 6 dito inziUerUö8 h PoaTUOiL Obtig mut tir kut dito dito A US 107 Kon waro Schat voor de ongelukkige slachtoffers der AeUbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBKWAKIKG üollandsche itgave met 27 afb Prys 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leermg die hot geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 760 686 101 66 lOl l ni wiv 7 l V 101 60 97 U 106 861 1B3V 188 1116 681 usV 981 66V 837 104V 102 lOSV I 100 1 I 99 lOO i 186 186 uv 1001 61 i 90 14 8 l 98 70 110 7 9 H 217 190 1087 111 l l arjsUND OUl Oost 2m 3tiru fi dito GeooDB I8B0 4 ditobyUoths lBSB 4 dito bü Hope 183y 90 4 dituia t oud leen 1883 6 dito dito dito 18S t 5 SïAMJi Perpel schuld 1881 4 TuaKBiJ Tepr Conv leoii m 0 1 öeo loeiiiüg serie D fieo loeiiiniï serie O ilujAPll lUl iter v obl Un f VlBXIco 01 1 Buit Sell 18 Ü fl Venezuela Obl 4 oiibep IbSl Amstehuam ühliKHnun I8öl S i aoTTEsnAM Slod leim 188R d NïD N Afr IbuideUv aaiid AOGdsb Ïftb Mij Certifioaten DanMaitsohappü dito Anib Kypolliuuktf pandbr 4 C ult Mg tier Voralonl aand Gr Hypoiliuelcb puudbr 4 XudürUudsehe batik uaud i oii Hau tulmautsnli dito N W Si Pac Rvp b paadbr 5 Hott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotbeskb dito 4 OosTBNE UoBt Hong bftnlc sand ttusL Hypotlmekbaiik pandb 4 i Amkuika E iuit bypotb pandb 6 6 647 1 8 66 86 Maxw L ï Pr Lien oort Q i sb H oll IJ Spoorw M ij aand Mij tot Kxpl T St Spw aand tfod Ind SpoorwogQi aaud Ned m Afnk Spm aand 6 dito dito ditolSUl dito 6 lTALi£ Spoorwl 1887 BÖ A Kobl 8 Zuid liaLSpwmy A H obI 8 PoLBN Warschau Weeiien Rftnd 41 ttnsL ör RuBi Spw Mij sand 6 Baltisohe dito aand 102 lOOV 99 fastOTVA dito aand 6 Iivang Uombr dilo aaud 5 Karak Ch Azow Sp kap aand B LoBovro SewuBt Sp Mü oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZaiiiVi wi dito aand dito dit9 oblig 4 U A 8 A H AMBRiKA CJyiit Pac Sp M y obl 6 Chic 8t North W pr C v aaud dito dito Win Si Pütt r obl 7 Dünver Rio Gr Spm eert v a Illinois Oentrat ol l in goud I LfOuisv NasbvilloGurl v aand Mexico N Spw Mij Lehj p o O Miu Kan v 4 pot pref aatid N YorV Ontario Wtsl uand dito Penus OUio oblig B Oregon Oalif Ie hvp in goud B at Paul Minn Mauit obl 7 Uö Pao Hoofdliin oblig fi dito dilo Liiifl Col Ie hfp O B Canada Cru Bouth OerCv aand VïN C ÏUllw kNaï lob d c O materd Omnibus My aand Rotterd Tramweg Maats aand F an Stad Amsterdam aand 3 Stad Kottcirdam aand 8 liBLOlE StadAntwerpoiil887 a ï Stad Bruasel 1886 3 Kiix y HoNO TheisËRcguIlr Gesellsch 4 123 OoiTKNR Staattdeening 1860 6 1391 K K Oo8t B Cr 1880S n Sh njb Siad Madrid 8 1808 l 49 VT Nr l B z Ilyp Spnbl oerl 4 Liberale Kiezers in het Hoofd kiesdistrict Gouda Komt allen Dinsdags trouw ter stembus laat g eeii uwer te huis blijven en slem den Candidaat der Cenlrale Kiesvereeniffing den Heer J i Mwm W WR Wethouder van Gouda VELE EEZEBS