Goudsche Courant, dinsdag 26 februari 1895

33ste Jaargang INo 6594 Woensdag 87 Februari J895 eOllMHE COIRANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd Dfe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzcaderlijke Nommers VUF CENTEN BINNENLAND de dienstbode beklaagd in zake den bekenden moord te Bteaom in Augustas jl gepleegd thans een volMige bekentenis afgelegd De zaak zal vermoedeiyk 13 Maurt e k voor de arr rechtbank te Amsterdam behandeld worden Het aantal getuigen bedraagtnaar wg vernemen 50 Hbd doen keerden dea avonds huiewaaHs lo pBb4fl op den spoorweg Toen ag bet punt genaderd waren waar d Ign zich apUtst naar de richting Leeuwarden en Groningen kw in ban da trein die te 5 48 van Meppel naar Groningen vertrekt achterop rgden Z13 hebben toen vermoedelgk in de meening verkeerd dat dit de trein naar Leeuwarden was doch het wai de Groninger trein beide zostvrs werden overreden en terstond gedood De meisjes hadden uaar het achgnt niat bemerkt dat de wachter Poelstra op het kritieke nogenblik door roepen ea wenken hare aandacht op het gevaar had pogen te vestigen Bg aankomst van den trein te Assen bemerkte het trein personeel dat twee dameshoeden op den bnfferbalk lagen waardoor hoewel men niets bemerkt had dadelgk bet vermoeden werd gewekt dat er een ongeluk wa gebenrd Te Bergen op Zoom i door de coratoreu belast rar t het verevenen der ukeo der spaarbank die in bet vorige jaar hare betalingen staakte en dientengevolge van hare rechtsperBoon yikheid vervaltea werd verklaard eene oproeping gedaan tot alle belanghebbenden ten einde rekening en verantwoording te doen van het gevoerde beheer en vervolgens uit bet saldo der kas de ingelegde getden looveel mogelgk terug te betalen Deze oproeping heeft groote blijdschap ver wekt bg talrgke mingegoede Ingeietenen d t taé eo ontliggndci gemeeoten die in genoemde spaarbank bnnne spaarpenningeu hadden belegd GOÜDA 26 Febroari 1895 Bg de beden gehouden verkiezing voor een lid der ProTÜDciate Staten in het boofdkiesdistrict Gouda werden in de beide stembureaax uitgebracht 816 stemmen Het aantal kiezers in het onderkie8r3i trict Gouda ia 1147 Het geheele aantal kieiers in het gebeele district is 4750 Z E A wa 4 van meening dat in de daarvoor thans geldende regelen zoodra mogelgk dringend wgziging noodig was doch zich stellende op het iitaadpant der wet kon mr Smidt niet anders doen dan gevangeniiitraf tegen dere 1 knapen eischen Die straf stelde hg echter niet hooger dan twee en vgf d en Gedurende het verhoor van getuigen bad de voorxitter van De 79 jarige C Kommers wonende aan de Roode Vaart by Moerdgk werd Maandag ochtend in deerniswaardigen toebtund dooi zyoen zoon gevonden Het schgnt dat de oude man h de kachel bout bad gezaagd waarbg züne kleeding met het vuur in aanraking is l ekomeo en dat bg toen de deur heeft trach ten te bereiken Daar vond men hem met brandwonden overdekt De ongelukkige aiieri kort daarna de vaders van twee der j ugdige beklaagden vernomen dat dezen de opzending hunner kinderen naar een rgk sop voedingsgesticht niet verkieslijk zouden achten omdat zy meenden tetven wel in staat te zullen zyn de jongens De overwinning Zaterdag door Jaap Ëdeo Qp 500 M in 487i ec behaald was niet beslissend Zondag moest gelijk op de 1500 M de besliasingskamp plaats hebben Aan het Hbl c werd gisteren geseind Beden worden de wedstr deu over 500 en 1500 meter herhaald ea vervolgens had de wedstryd over 5000 meter plaats Het weder was zeer fraai en het gs uitmuntend Baan vau 500 meter Ëerat aankomende Frederiksen in 48 V sec Tweede aankomende Jaap Eden in IB i nee De tyd van Maaaeth en Sinnernd was 48Vt s Q Baan van 1500 meter Eerst aankomende Jaap Eden in 2 min 25 t dezelfde tgd als gisteren tweede aankomende Mansetb in 2 min 35 t sec derde aankomende Frederiksen in 2 min 36Vt sec Baan van 5000 meter S rata AOakOflaendfl Jaap Sden in 8 min 41 sec bet wereldrecord van Eden ia 8 min 37 s c tweede aankomende Laraen in 9 min l3 i kc derde aankomende Petersen in 9 min 16V c Jaap Eden is das amatenr wereldknmpioen voor 1895 en won de gouden meesterschapamedaille en den eereprys van koning Oscar De Hooge Raad behandelde gisteren de zaak betreffende de aanranding van een heer op deu Rgswykschen weg nabg de Laakbrug in Oct jl Ben der vier beklaagden N Leget was in cassatie gekomen tegen züne veroordeeling tot 7 jaar Het 0 M concludeerde tot verwerping der cassatie voorzien ing Uitspraak 4 Maart Te Rnbrort heeft zich een anti verzeker in gsbond gevormd van Nederlandsche en Belgische schippers die een kondig advocaat zal aannemen om tegen het tReicbs VerBioberangs Amt te Berlgn te procedeeren tot nuttige leden der mastachappg op te kweekeu De moeder van de twee andere beklaagden die zich ia deuzelfden geest uitliet mofst cohter van het openbaar ministerie het verwgt hoeren dat olichooa bare beide zoontjes met en halven trommel vol biscuits warea t buis gekomen zg hunne bewering dat zg dezen gevonden hadden maar voetstoots had aangenomen hoe onwaarsohijnlgk die ook was De rechtbank zal in de volgende vreek uitspraak doen Tegen het aangaan der scholen geraakte gisterenmiddag op de Mauritakade te s Gravenbage door eigen onvoorzichtigheid een kleine jongen te water Zonder zich te bedeuken sprong de sergeant Amorissou in de gracht hg had het geluk den kleine te vatten doch ondvr hei naar dea kant zwemmen goraakte het kind onder een gsscbots en kon de redder het zonder levensgevaar niet langer houden Nu begaf zich ook de tamboer Ng sente water doch door de sterke atrooming zonder gnnstigen uitslag Inmiddels waren stokken ladders en dreggen op de plaats van bet onheil gebracht en na tien minaten zoekeu werd de kleine opgehaald en bg dr Rosenburg tegenover wiens woning het ongeluk plaats had ingebracht wien bet echter iiiet is mogen geiuk ken de levensgeesten weder op te wekken Zaterdag kwam een man lenaende op twee stokken bedelen te Schermer N Hotl In éene herberg gebruikte hy zooveel sterken drank dat bg op den weg bleef liggen Ken oogenblik later miste de herbergier drie biljartbal tan en bij onderzoek werden die gevonden in de zakken van den inmiddels aangebonden beschonken bedelaar Naar de gevangenis te Alkmaar overgebrachfe bleek het dat hg dienzeUden ochtend nit die inrichting was ontslagen en volstrekt niet gebrekkig was Onder de brieven voor de Pargsche mosea werd onlangs een nit Engeland geionden brief gevonden die was geadresseerd aan Mejuffrouw YeuQs van Milo De vraag wie den brief moest openen werd na rgp overleg in dien 7 in beslist dat den directeur van hetLoovremusenm waar de Venus van Milo haar wettig domicilie heeft die taak toekwam Deze dignitaris vond in den brief i een liefdesverklaring maar een pakje rone papieratrooken De loofknecbt van een banketbakker die op 9 Januari met eenaantal quitanties door zgnen patroon ter incasgeerinfl was uitgezonden bad zich met het voor een deel daarvan ontvangen geld ten bedrage van f 42 60 naar Den Htvag b ven en dit geld daar verleerd AoËittien getuigen hooftzakelgk om te bevestigen de bekentenis van beklaagde dat sg aan hem het ledrag der quitaaticw haédm b taaïd warengedagvaard Met bet oog op eeoe in 1886 ondergane gevangenisstraf van ééne maand w ens misbruik van vertrouwen werd do r tiet O M ofschoon van slecht gedrag na dien tgd niets was gebleken voor dit misdrgf van verduistering eene gevangenisstraf van drie maanden geëiscbt Men schrgft ait Utrecht Bij het requisitoir dat de substituut officier van justitie mr E A Smidt voor de arroodissement rechtbnnk alhier nam in de zaak van een viertal jongens van twaalf dertien zestien tienen vyftieniarigan leeftyd die zich in hunne woonplaats Baarn op 25 December jl hadden schuldig gemaakt aan diefstal in een kmideuierawinkel van kaas tabak biacoit en andere voorwerpen stelde Z E A in het licht dat zooals aan hem en ook aan de rechtbank bekend was tegenwoordig gaosch andere denkbeelden gelden dan tot dusver waar het de bealraffing van jeugdige kinderen betrof Ook Door wglen den heer K Ensink te NoordBarge is gelegateerd aan de Gereformeerde gemeente te Ëmmen f 4000 aan die te NieuwDordrecht f 2000 aan die te Koevordeu f 1000 en aan die te Laar Pruisen f 500 een en ander onder bezwaar van levenslang vruchtgebruik door de weduwe Bovendien schonk de overledene eenige dagen vóór zgn dood aan de Gereformeerde kerk te Nienw Dordreobt f 2200 Overeenkomstig de bepalingen ran de Arbeidswet heeft de politie te s Gravenbage Zondag avond het verder optreden belet van een 11jarigen knaap die in het tGebouw voor Kungten en Weteuachappen gevaarlgke toeren verrichtte Omtrent de vreeselgke ramp te Meppel worden nog de volgende bgzonderheden gemeld Naar wg vernemen hebben de soldaat en De eenige dochtera van de wegwerkers Bevera 21 en 27 jaar ood die Vrgdagmiddag de ouderlgke woning aan den wachtpost hadden verlaten om te Meppel eenige inkoopen te gaan sterker ea aaeller werd en hare ademhahitg dieper ik zag op baar gelaat eenen zweem vaa terugkeurend leven en in ademlooze spanning wachtte ik Ëu Pauline mijne vrouw keerde terng tol bet leven Zij ging overeind zitten m bed en keerde haar gelaat naar my toe en in hare oogen zag ik wat ik dooi Gods goedheid nooit weer boop te aansobouwen slaapwandelen zou hot toch onverstandig zgn daohtmij haar te willen doen ontwaken t Waa veel beter haar te volgen en bet einde van dat veraohgnsel af te wachten Zij liep Walpote itraat ten einde en zonder de minste aarzeling ging zg den hoek om vervolgens die straat af toen weer eenen hoek om en nadat wg samon ongeveer een kwartier laag waren voortgenan bleef zg midden in eene aiMat vlak voor een baïa stilstaan Het was een gewoon buis van drie verdiepingen het onderscheidde zich van duizende andere huitan alleen daardoor dat het er wat verwaarloosd en verveloos uitzag Bij tlioht ran denatraatlaataam konik dat zien De ratten waren vuil en achter een van de ruiten was een papier geplakt waar opstond dat hst huis te buur was en wol gemeubileerd Ik kon maar niot begrgpen wat Pauline er toe gebracht kon hebbon naar dit onbewoonde buis te gaan Had daar wellieht iemand gewoond dlÉn zij gekend had In dat geval was het wellicht een veelbelovend teeken dat oen ontwaakte herinnering hare schreden inttinklmatig geleid had naar eene plaats die in betrekking stond tot baar vroeger leven Zeer gespUDcn wachtte ik af wat zg nu doen zou Zij giag regelrecht naar de deur en stak hare hand uit alsof zij verwachtte dat die deur zou opengaan Toan echter gaf tij voor t eerat een teeken van aarzeling en verlegenheid Lieve Pauline aeide ik irlaat ons nu teragkferfu Het ia donker en te taat om or nu binaen te gaan mo sn als gij wilt zullen wij er weer heengaan FEVILLETON TERUGGEROEPEN in ééne nohting HUGH CONWAY Zelli terwijl ik daarmede doende was klopte mü bet bkrt geweldif lic getooide dat het oogenblik gekomen war dat iets haar het verleden had te fchiUen gebracht ea dat die sterke atoot hare krochten was te boven gegaan Ik durfde bet mij nauwfel ks ip woorden zeggen maar mijn kwalijk gegrond varmoedeo waa dat wanneer Paaltne hare oogen zon bpahuu deze met een ongewoueD glans zouden acbit teren met den gloed van een volkomen verhelderd reratand ISen dwaas idee maar ik had het mij in t hoofd gezet Daarom had ik niet om eenan dokter gosonden hoewnl ik mijhe pokfingen om haar alleen weer bg te brdngen noeat opgeven Ik besloot baar itil te laten lifl ea ia dien kalmen oabewaaten toeatand tot zij vamnHft weer tot bewuatz n zou komen Ik vatte hat D pola tusschen mijne vingers om elkekloppiag te kunnoD waarnemen Ik legde bare nang tegen de ffip M om haten adem te kannen nagaan en zoo meblte ik if dat Pauline zooala ik vast geloofde SMit eea holder verstand weer bij zou komen Dat tfntde zoo eCo vol uur zoodat ik ten laataten bang bfigoD te worden en te bedenken dat ik looh beter öu doea geneeakundiga bulp in te roepen Juist toen ik daartoe wilde overgaan bespeorde ik dat haarpoU ACHTSTE H00PD3TUK Terninreroepen Dit hoofdstuk Bobrijf ik met grooten weerzin Indien ik mijn verhaal volledig ett samonbangend kon maken zonder dit hoofdetuk dan zou ik de dingtjn die het bevatten moet liever verzwegen Zoo mijne bevindingen soms zonderling zijn geweest zij waren tou minste te verklaren maar deze zijn met te verklaren en EiiUen my nooit volkomen helder worden Pauline ontwaakte en toen ik hare oogen zag rilde ik er van alsof een verdtijvende windvlaag over raij heen was gegaan Het was wel geen krankzinnigheid wat ik ia Jio oogen ka tnaar t ras ook geen verstand Zij stonden wijd geopend en volkomea strak toch ftg r j niets dat bemerkte ik duideIgk de geziohtszenuweo deelden niets mede aoa het brein Al mijne dwaze verWRobtingen dat bij t ophouden barer bezw mmg haar verstaad zou terugge keerd z n aren in rook vervlogen Het bleek raij dat zij in veel erger toestand waa geraakt dan zij geweest was Ik aprnk haar toe noemde haarbij haien naam maar zij had er geen weet van Zg soheen zelfs niet eena bewast te zijn van mijne tegenwoordig heid Z keek altijd met loaderling strakke oogen Eensklaps stond zij op en voorik het verhinderoQ kon waa zij uit de kamer Ik ging haar na Zij ging snel de t ap af en ik zag dat xij naar de voordeur wilde Hare band was reeda aan de kruk toen ik bg haar kwam ea baar bg baren naam noemde Ik verzocht banr zelfs beval haar terug te keeren Het geluid mijner stem aoheen haar niet te bereiken In dien kritiekun toeatand want ik begreep dat het dit was durfde ik baar niet met geweld tegenhouden Het was beter dacht mij baar te laten begaaa en hnar sleohta ra ta gaan om te zdl gen dat haar geenerlei leed overkwam Ik greep mijnen hoed en m non mantel die bij de deur hingen en sloeg haar den mantel om terwijl zij voortging trachtende vervolgens haar do kap zooveel mogelijk over t hoofd te doen Zij liet dit toe zij liet zelfs door geen enkel wooni blgken dat zij er iets van merkte en ging baars worgs terwgl ik naast haar meeging Zij liep mot een vluggeh geregelden tred als iemand die een bepaald doel beeft Zij richtte hare oogen noch links noch rechti nog omlaag uoch omhoog K t ft tijd dat zij vooriliep zag ik er zelfs niet de miunte beweging in en ofschoon ik rakehngs naast haar ging had zij geenerlei bewustzijn dat ik bg haar was Ik deed ook geënt poging om haar tot stilataan te brengen Zij had een doel waarom zg uitgegaan waa Kr waa iets dat haar deed loopen al wist tk ook niet wat bet was Ondanks de stoornis in bare veralandeIgke vermogens wiat zg blijkbaar waar ag heen wilde en wilde die plaats zoo spoedig mogelgk bereiken Haar daarin togeogaan durfde ik niet om de gevolgen At was bet ook aleebts sea geval van buitengewoon