Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1895

V di wnren gekoipt uit reVeniuRen van een Sngelnh handelahais Op din aitknipsels atoud gedrnkt dat ieder die 25 ran daze strookeo kon orerleggen recht had op een pbotografie Tan de Venns ran Milo terwijl het bezit fan 60 Tnn die strookeo recbt gaf op een f roote pbotografie in V nt of op een portefeiiilie Op e keerzyde sioud in groote letters gedrukt Statue of Yenas de Milo Tn the Oallerles of the toQTre Paria De gtrookea wareu gepakt in een rel papier waarop met e n kinderhand geschreven was Zend iny nsjeblieft een portefeuille c Daarmee was de zaak opgenelderd De jengdige afzender bad drn met groote letters gedrukteo naam Venus de Milof voor de firma gebonden diede premiën uitloofde en daarom van mejnffrouw Venus eeaj portefeuille gevraagd peraooQ die zich verleden voorjaar teukantore van de heeren G J en A £ Groenereld te Winschoten schuldig maakte nan diefstal ran f 15 000 doch daarvoor door dorechtbank niet toerekenbaar werd geacht enTan Tervotgiug ontslagen met last tot plaatsingin een krankzinnigengesticht voor dentydvanéen jaar ie dezer dagen in het gt sticht te afadamblik overleden Gr Ct f Het wrak der Ëlbe zal nu door duikersonderzocht worden Deze menschen verdienendaarmee 180 mark per dag Voor het vindenTan het geld dat tot een waarde Tan 360 000 mark aan boord was wordt een premie van 10 000 mark uitgeloofd Uit de National Zeitnngc nemen we nog het volgende berecht over Met de mailbo t Ëma kwam te NordfrkttM een beer aan die by derampder Ëlbec z n vronw en drie kinderen had verloren Op tersoek van dezen beer tiet de kapitein op de plaats der schipbreuk de boot langzaam vareu waarop de beer een grooten met lood zwaar gemaakton krans in zee wierp Wy lezen in Het 3cboolblad Het gemeentebestuur van Slocbteren dat al meermalen zonderling beeft gehandeld ten opzichte van de onderwgzers heeft by eeu onlangs onti tane vacature van hoofd der scbn pt te Harkstede op een jaarwedde van f 700 de aollicitanten weer noodeloos op groote kosten gejaagd Zy werden allen ten geta e van 42 opgeroepen en hadden toen nieta te doen dan achtereenvolgens voor Burg en Weth en den difitricts sohoolopziener te vorachijneo en de gewone vragen boe oud za waren gehuwd kinderen hoeveel enz te beantwoTdeo Er waren er uit Zaandam Zwolle en meer afgelegen plaatsen opgekomen Ts hut niet erge lyk dat een gemeentebestuur zoovete onderwyzen zulke onnuodige moeite en kosten kan veroorzaken en dat het ryksschooltoezicht in plaats van voor de onderwyzers in de bres te springen daaraeu meedoet In tegenstelling met de Haarlemscbe raadsoommiiaie die een regeling van loon en arbeidsdnor by gemeentewerken niet wenacbeiyk achtte beeft de burgenteester dier gemeente Jbr Boreelt bet hoog belang van dien maatregel met warmte bepleit iu afzonderlijke nota door hem by den raad ingediend Z i zal de sociale qnaestie door y a k een regeling een belangryke stap verder gebracht worden Waar bet financieel bezwanr niet hustaat behoort de gemeente voor te gaan omdat zg in de eerste plaats goed werk moeten mag verwachtnu tweedebaodswerk mag door haar niet worden geaccepteerd en baar nmbtenareu zijn er om te zorgen dat de gemaakte bepalingen worden nagekomen Als voorbeelden noemt de heer B a de kotten van bet werk zollen niet ofalthans niet noemenswaard worden verhoogd Te s Graveohage 1 pCt Te Amsterdam 2 17 pCt b de hoedanigheid van het werk zal verbeteren Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WlolerdleDSt 1894 95 Aangevaogeo 1 October Tyd vao Greenwich GOllDA SOTTBKDAM 12 51 19 8 1 06 1 1 1 91 9 0S 9 40 8 40 8 47 8 84 9 01 9 10 t Oi 6 13 a 9i 99 t SS 7 96 7 89 7 89 7 4 7 88 6 i lO i l9 89 Sonda t SO HtordncU IfiMverkark y OnptUa Sotttrdun 7 9 15 7 96 7 47 IIOTTIROAU 9 61 10 17 10 97 10 34 10 41 10 47 tteilui Xinwffbik JMnrinnl 7 45 8 10 4 08 4 40 DEN HAAO GOUUA 610 1911 3812 151 88 2 162 10 18 1 44 4 48 7 06 ff ff ff ff ff ff 1 49 ff ff ff ff § g 7 11 10 80 ff 1 68 6 7 20 10 36 9 04 7 26 ff ff ff 10 41 ff ff 2 0 ff ff ff 6 09 7 81 10 9 58 10 1610 62 19 03 12 46 9 20 2 46 3 16 4 13 4 48 6 20 5 47 7 42 8 t 10 10 U T R f C H T I O U D A 9 6311 34 i n2 12 60 3 10 8 20 S 62 4 48 90 6 36 8 09 8 608 t 1 4 10 16 11 60 12 26 3 42 4 16 6 47 119 41 jl 8 07 DEN QODDA DEN HAAQ Oobd 7 808 16 9 09 9 87 10 49 19 1112 9119 641 97 8 65 4 46 6 87 6 597 18 8 99 B S7 11 06 11 18 n 4 67 6 11 9 49 1 06 1 11 1 17 1 26 11 01 u io Ur U 7 49 8 47 B1 KI 7 47 Z Zegw 7 l M d I d 8 09 Toorb 8 07 9 08 Voorb 8 07 9 08 11 29 J 1 89 6 20 6 36 10 10 iHin 8 12 9 18 9 39 10 07 11 97 12 41 12 1 1 86 1 7 4 26 6 26 5 55 6 417 48 9 10 1611 88 11 43 iniini llTRlEnHT 10 06 10 19 10 65 12 48 2 28 2 61 8 18 4 47 6 28 5 67 7 45 8 38 10 14 11 09 2 87 6 87 7 6 10 27 10 20 11 17 2 46 8 07 06 6 46 6 17 8 07 8 66 10 86 10 1 11 4 1 20 8 08 8 82 3 60 5 99 6 216 8 8 28 9 1110 86 O U U A A HST M 10 09 10 2 2 1 4 47 28 7 4 10 14 10 ILU 40 4 6 9 42 ll lS md S 6 40 7 6 8 09 S 21 0 4fw O 4 WMidn f 08 8 12 VlmU li 7 91 1 IS 8 41 9 ff 10 24 ff ff ff 4 24 9 19 9 84 10 87 12 06 1 22 3 60 4 87 90 7 08 8 41 9 39 AH8TEXDA H O O V D A 8 16 9 11 2 11 80 2 4 26 4 86 T t 9 04 10 44 12 10 11 48 0 6 90 8 9 40 Wp J f 8 21 9 10 Oottda c door de invoering van een korteren werktyd siggt de productie Terwgl het bovenstaanda alleen belang voor de gemeente is zgn er meent de heer Boreel ook Toor de arbeider groote belangen verbonden aan den goregl e men teerden arbeidsduur eii wel H van moreelen aard De mensch leeft nu eenmaal niet uitsluitend om te werken te eten en te slapen doch m voor iets hoogers geschnpeo Maar als de stryd om het bestaan al zyn tyd in beslag neemt ka hy aan die roepiug niet Toldoen b Van physiekeu aard Door de regie men teering van den arbeid zal de algeraeene gezondheidstoestand der arbeiders verbeteren en zullen ziekten minder voorkomen c Vermindering der heerschende ontevredenheid Dat deze bestaat en steeds toeneemt is een itiit Gemis aan samenwerking van patroon en arbuider is er de oorzaak van Deze zal verdwijnen door hel overleg tnsschen heide partyen als de kortere arbeidsdag wordt ingevoerd d Meerdere vlyt en liefde voor den arbuid Eerst dan als de arUider het vooruitzicht beeft na gedaneu arbeid eenige afwisseling te kunnen genieten mag men van hem vorderen dai hy zich met hart en ziel op zyn werk zal toeleggen en daarvoor liefde zal gevoelen e Vermindering van bet misbruik vansterkeudraok De heer B is geenszins de meening toegedaan Tan hen die oordeeleu dat de arh id6r zyn meerderen vryen tyd in de kroeg zal gaan doorbrengen Do praktyk men leze bet werk van mr G M den Tex leert dat anders De Haagache correspondent van de N Gi ou Ct beeft van een zyde die by eeni r vertrouwen durft schenken vernomen dat de heer van Houten zoo goed ais gereed ia met zijn ontwerp hetwelk boofdzakeiyk op den grondslag van bewuuiug van een in t personeel aangeslagen perceel of perceelsgedeelte rustende een kiezerscorps san ongeveer 700 000 zou geven een uttbreidiog alzoo die vrij dicht de grens zou naderen van t voorstel Tak ieta wat door den minister van binnenlandsche zaken by zyn oppositie sla kamerlid steeds is voorgesteld als mogelyk gevolg van zyn stelsel Men acht aohryft deze correspondent verder het in de politieke kringen het meelt waarscbyniyk dat de kiesrecht voordracht in het zomerreces kort vóór de opening van de nieuwe zitting der Kamer zal inkomen ep dat derhalve in tiet begin van 1897 eerst met de voorbereiding van dit ouderwerp een begiti tal worden gemaakt Over eene wet die slechts schynbaar in het belang dar arbeiders zou zyn Iaat een Amerikaunscb blad zich aldus uit 10 5 11 01 11 09 11 16 11 96 t l5 10 01 10 11 S 18 HAAI 6 16 6 22 6 81 6 36 9 68 De dressed stone lawc door de laatste wetgevende vergadering van New York aangenomen ia een van de voortreffeiytste voorbeelden van arbeidswetgeving die wij iii lang gehad hebben Zy schrijtt vour dat nlle steen gebruikt in staatf of gemeentolyke wei ken binnen den staat New York bewerkt of behouwen wordt op de plaats waar die werken worden uitgevoerd hetzy biunen de prenzeii van den staat hetzy biunen de grenzen der gemeente c Het gevolg is dat de kosten voor alltt openbare werken vaarby steen wordt gebruikt van 20 tot iOO pet vermeerderen Het opnieuw plaveieu van Avenue A zal gelijk de uemeeiiteambtHunren berekend hebben I 200 000 meer kosten het werk is daarom uitgesteld Üe ontworpen spoorweg onder den grond zal wordt de wet niet ingetrokken gebakkeu steen moeten gebruiken Voor sommige steen bewerkingen bestaan er in de stad geen inrichtingen daartoe moeten dus afzonderiyke werkplaatsen worden gebouwd Het gevolg van de wet is natuurlyk d t de lasten der nrbeiHprflk a Ren verzwaard worder nan p zien de belastiogon verhoogd moeten worden en tegelykertyd zal er niet meer maar minder werk zyn veor de steenhouwer want de enorm hoogere ockoateu verplichten de aannemers van veel werk dat zy anders verrichten zonden af te üsd Niettegenstaande dat alles zal een voorstel to intrekking der wet weinig steun vinden want de vrees voor de stemmen der arbeiders U zoo groot dat niemand de zaak flink durft aanpakken Tenzy dos eeu krachtige drang op de afgevaardigden woriH geoefend zal de ongerymde wet blyven De t Liberaal c herat een artikel van den heer T Hettcnm waarin deze betoogt dat Friesland om uit den tegenwoordigen toestand van armoe le te geraken in de eerste plaats kleinere gezinnen noodig heeft Niet dat deze provincie daaraan by uitsluiting behoefte heeft maar als landbonw provincie heeft het dit meer noodig dan anderer De scbryver erkent dat de eyfers der geboorten in Friesland den laataten tyd uiet hnog 7nQ Doch Cieü ver r ot v i hinrhii in dat wjllicht uergen 4 in sterkere miten dan in Fiiesland de beperking by de ontwikkelde klassen wordt toegepast 2o dat PViesland geen hooger grboortecyfer hebben kan wyl F ieslaod byna uitsluitend een laodbouwprovincie is geen groot induatrift bezit eu de groothandel er ook weinig beteekent Volgeus don heer Hettemn heelt eene Undbouw proviucie iu den tegenwoordigen tyd beperking dubbel noodig omdat lo de industrie in WestEuropa meer toekomst heeft dan de landbouw veeteelt uitgezonderd daar wy onze fabriekswaren tegen de goedkoopere en waarschyniyk nog goodkooper wordende landbouwproducten uit Ëusland Amerika etc in kunnen ruilen 2o wyi men by de industrie harderen geregelder werkt dan by den landbouw wat by toenemende bevolking noodzakelijk is en de rerdeeliug van arbeid daarby meer iu toepassing kan worden gebracht De heer Heltema komt dan ook totdeconclosie dab Friesland zyn redding alteeu zal hebbeu te zoeken in de industrie ten deele wellicht in de veeteelt als t mogelyk is metstalvoedering zooals reeds hier en daar geschiedt en in moe wetenschappelyken landbouw of als het de productie niet kan vermeerderen in vermindering der bevolking die volstrekt niet altyd als ücliade mug worden beschouwd Iu den Keringen aanwas der Friesche bevol kioff zelfs in de vermindering tusschen de jaren 1889 92 ziel de heer Hettema geen ongunstig teeken De ooi zaak daarvan ligt in de te geringe productiviteit der provincie maar wat helpt het deze te verbeturen als de bevolking daarmee geiyken tred bouJt Als men het eerste aanbeveelt moet men om consequent te zyn het laatste laken Ën zoolang de productie iu Fries land niet toeneemt is het een verblijdend verschyusel dat de bevolking ten minste eenigszina zich daarnaar richt Het ware te wensclien dat dit in veel meerdere mate geïc iiedde eu vooral dat net geschiedde by die lagen der bevolking die het t meest noodig hebben t w bij de lagere klasse en den boerenstand Dat verder de emigratie voor een groot deel de vermioderitig van den aauwan teweeg brengt heeft ook hare gottde zyde Desniettemin vervolgt de scbryver zal Friesland in uitbreiding van productie en beperking van deu bevolkings aanwas zyu redding hebben te zoeken De verbetering der Friesche toestanden behoort van de Friezin zetven uit te gaan de mantregeleu die noodig yn moeten door benzelven genomen worden Ëen taste wil om de tering naar de nering te zetten zal daar voor noodig zyn Vooiat de sprarzaamheid en de beperking der gezinnen by den boerenstand liet veel te wenschen over en het tegenwoordige geslacht plukt hiervan de wrange vruchten Er is overal gebrek aan bedryfskapitaal 5 94 6 66 6 03 6 10 6 17 6 49 6 96 1 44 4 10 o o II D A 11 60 19 90 2 60 2 30 19 08 19 40 9 48 H g8 6 487 907 488 Voorb 5 64 g N dL d5 5 Z Zegw6 08 BI Kr 6 14 Z M 6 1 Onuda 6 30 7 60 8 13 1 Utrecht 6 83 7 60 Woerdon 6 58 8 11 Uudmter 7 07 8 19 Gouda 7 90 8 82 AiSBterdkBi Wp 5 60 Ooudi 7J0 Zuinigheid en overleg verbonden met kleine gezinnen kunnen dit herstellen maar men pryze niet tegelyk verbetering van de productie aan en jammere teveoa over den stilstand run bevolking Verschenen is het 6e jaarverslag van het fonda Rei belastingc dat zich ten doel stel aan minvermogenden die voor herstel van gezondheid volgens attest van hun geneeabeer boacb of zeelucht noodig hebben deze gedurende eenigen tyd te bezorgeu Vooral van hen die zelve op reis gaan worden giften gevraagd Sub comité s van dit fonds bestaan te Amersfoort Arnhem Deventer Groningen Haarlem Leeuwarden Leiden Middelburg Nymegen Rotterdam Vliasiiigen Zutfen en Gravenhage Het comité te Amsterdam bestaat uit de dames Beelo Van Lenuep Van Roaanm Dodok van Heel Hogerzeil Voorhoeve Deking DinaKuhn Van t Hooft GrasÜand V d Voort en Avis Valk Deze comité s belasten zich niet alleen met het verzamelen van geld doch ook met het doen van onderzoek naar da personen die zich uit de verschiltendo plaatsen by de dames aan meiufili W dluiiüi UDCi tvauiOui oü uttltloul het doelmatig gebruik der toevertrouwde gelden wordt verkregen Aan verEchillende stations vnn destaatsapoor werden bussen geplaatst zoomede in enkele hotels Op hoogen prys wtrd gesteld de hulp ondervonden van de directrices der verschillende herstellingsoorden zoomede van vele doctoren Aan giften werd over het afgeloopen jaar ontvangen een bedrag van f 4 450 50 gevoegd by bet vorig batig aaldo ad f 248 57 uitmakende f 4 699 07 zynde f 1 629 66 meer dan over 1893 Voor dit geM werden geholpen 96 personen 14 maunen en 82 vrouwen tegen 70 in 1893 In den regel duurde het verbiyf buiten 4 weken Er waren echter 6 personen die 5 14 die 6 6 die 8 4 die 7 en 4 die 10 weken uitbleven uitvoerig vermeldt het verslag de verkregen resultaten die op eene enkele uitzondering na alle gunstig luiden Aan het slot wordt mede uit naam der zwakken door de dames A C Valeton Voorhoeve J P Wesselink v Rosfliira en A G Elink Schuurman allen te Utrecht bartelyk dank gebracht aan allen die haar in dezen arbeid steunden Ook voor het volgende jaar bevelen zy haren arbeid by alle menschlievendeu aan Dreyfus is te Saint Martio de Ré ingescheept om naar zyn verbinningsoord gebracht te worden Naar men zegt heeft de familie tot op bet laUtste oogenblik nog alles in het werk gesteld om uitstel te verkregen onder voorgeven dat men spoedig de bewyzen van de onschuld van den veroordeelde zou kunnen leveren maar daaraan heeft de Regeering geen geloof g slagen James G Fair ex bondaaeaator Tan Nevada een der rykste mannen van de Unie ia inSanFrancisco 63 jaren oud aan een asthmalyden overleden Van Ierland kwam hy ïn 1843 geheel onbemiddeld naar de VereenigdeStaten Toen kort daarna in Californië degoudkooits uitbrak sloot hy zich bij degondzoekers aan De fortuin was hem gunstig ook kwam hem zijne keunts in aanleggen vanmynwerken te stade en hy verwierf zich reusachtige ryk lommeo In 1870 toen zyn vermogen op 50 inillioen dollars werd geschat gipg by met drie andereu evenals hyavontnnrlyke kinderen der fortuin een vennootschapaan die weldra bU üe Bonanzafirma wydeu zyd hekend was Die vennootschap bezatde rykste goud en zilvermynen in Californigen Nevada die tydena haar bestaan eene reusachtige opbrengst ter waarde van 200 millioen dollars leverden 9 n ff 10 10 01 11 Het Stokholmtr Dagblad c deelt nadere byzonderhedfn mede omtrent het reisplan van den 8 43 9 40 11 02 U 1 9 47 0 9 64 n 10 01 f 9 03 10 10 11 20 U4I 4 45 81 7 0J 10 1 41 4 ff 7 17 08 ff 7 14 i 09 ff 7 11 6 1 1 7 87 t lO M 46 8 48 4 16 4 42 5 17 7 8 08 f SI lnohtreiti er Aadrée die ia e n luchtballon naar de Noordpool wil gaan Het plaa beeft Teel ofereenkomat met dat f a den Poolvaarder Nanaen die lieh met het Js Tan Siberië wilde laten meedryreo en xoo OTer de Pool heen weder iu Groenland terechtkomen De heer Andrée wil an Spitsbergen met zgn ballon Tertrekken en na de Pool gepasseerd Ie zijn door de zuideipe inden terngKeyoerd worden naar Jen oostelgkea pntit Tan Siberië De ballon zoo Tan gewone constructie zga docb de heer Andrée sch jnt haar zoodanig te willen beslnren dat zü op 250 nieter blijft drjJTen De reis Tan Spitsbergen naar de Pool zon in 3 il 4 dagen gedaan worden en de poolreiziger meent een maand lang tekooneu bliJTeu bOTen de Noordpoolstrekeo om waarnemingen te doen In Terband met den doodslag te VaasradoNnth is de landbonwer W O aldaar aangehouden W De Japanwhe maarschalk Yamagata moet Jo de helft Tan Jannari den volgenden vermakelyken brief heblie i ontfangen Aan de hooggeachte eicellentie maarschalk Yamagata Generaal ik bon oen gewone schooljongen en pas acht jaar oud Ik woon in Bern Zwitserland is op den atlas kleiner dan Japan Het doiit me erg veel pleizier dat n net zoo optreedt tegen de Chineezen Is mgo voorvadiren tegen hun ïijanden en dat de dappere generaal altijd maar overwonnen beeft let is te hopen dat n het groote Chineesche rjjk zult onderwerpen en dat u den muur dia er omheen staat omver zjlt halen Want ik geloof dat die muur schuld is dal ik nog gnon een Chineesobeo postzegel in mijn album heb Ik houd het er voor dat u erg riendeliJB bent Zoudt u nn niet zoo goed willen ziju mij eenige van de Chineesche postzegels te zenden die u nu zeker bg boopen onder den krggsbuit zult vinden € De maarschalk moet zich kostelijk met dezen brief vermaakt hebben en onmiddellijk gelast hebben den schrövereenigepostzegels te sturen In daaHamb Corr komt een belangwekkende atudie voor over het groeten der dioreu waaraan het volgende b tre0ènde dien groet bjj de apen ontleend is Het schijut dat de apen een volledig stelsel van groeten en beleefdheden onder elkander bezitten Zelfs de kus bestaat bj de apen en beeft dezelfde betoekeuis bjj ben als hg den mensch Verder scbijneu bepaalde bewegingen van de lippen te dienen als een soort van signalen met behulp waarvan de dieren een soort gesprek kunnen Toeren Brehm vertelt daar an merkwaardige dingen Een bavianen wijije had kleintjes gekregen en het mannetje kwam haar bezoeken Later kwamen ook nil andere kooien een aantal tndere apen vsn dezeltiie soort der kraamvrouw een bezoek brengen waarbij met de lippen een volledig gesprek werd gehouden waaraan de jonge gastvronw jjvorig deelnam Toen werd de kraamvrouw door alle aanwezigen gekust en daarna nam het gesprek weder een aanvang Volgens Fintar bestaat de grootste beleefdheid bij de apen hierin dnt zj den aap wien ig hunne hoogachting willen betuigen het achterdeel toekeeron waarop de gegroete om zich niet aan een groote lompheid schuldig te maken onmiddellijk hot lichaam van zijn Triend Rrabt Indien dit werd nagelaten zou dat als een groote beleediging worden be chonwd ongeTeer zooals bjj menschen wanneer iemand zgn hand terugtrekt als hem een hand wordt toegestoken Bg sommige aapsoorlon zooals de Macacus cynomolgna en de Macacus rhesQS is deze beleefdheid oog wat verfijnd De groetende aap hangt zich bg deze soorten met den kop naar beneden op om deu gegroeten rasgenoot niet te rermoeien hg zgn krabbende tegi nbeleefdheid Het schijnt dat moeder Natour deze beleefdheden zoodanig heelt ingericht dat deapen welke doorgaans in oerwouden vol stekels doornen insecten en allerlei parasietenleven elkander een weldaad bewgzen door hunnebetooning van eerbied Of hot is omge keerd en de apen hebben hunne beleefdhedenzoodanig ingesteld dat zj er te gelijker tgdTan profiteeren Ëen bezoek aan de apenkooiin een dierentnin kan iedereen bewgzen datde bewoners daarvan elkander voortdurendbetasten en elkander dus voortdurend beleefdheden bewijzen De beroemde kindenrts Canini te Livorno die dezer dagen gestorven is beeft zijn geheele Termogan van 2 300 000 lire bestemd voor een kinderhospitaal waar arme kinderen die an diphteritis Igden kosteloos met serum lollen behandeld worden De bekende Weener weerprofeet Falb die liet in zijne voorspellingen voor dezen winter tot dusver niet zoo geheel mis h eft gehad heeft als algemeen kenteeken voor Maart het Tolgende De eerste helft van de maand is warmer en rgker van neerslag dan de tweede Zmre snnnwbnien ijjn aleohta omstreeks den twintigsten en in de laatste dagen te verwachten Over bet algemeen kan de maand wanneer wg het kritische tijdperk van den lOden tol den 12deu uilslniteo als betrekkelgk tonder Boeeuw worden aangeduid De temperatuur bigft tot in het laatste deel der maand gelgk en zacht Voor de laatste week van Februari voorspelt Falp Hooge Inchtdrilk en tamelijk koud weer Het blijft droog Slecht om bg de 243teu kritischen dag van de tweede orde kan een toeneming van den neerslag plaats hebben Het carnaval te s Herlogenbosch Het is niet zoo druk als verleden jaar in onze stad doch dit neemt niet weg dat het er toch nog druk genoeg is Z K H Ptins Amailero Ricosto di Carnavallo ridder van het Reksam heer en meester van Oeteldonk en omliggende watervrge moerassen en ZBudwoestgnen is niet Relijk ten vongeu jaren het geval was naar zgn geliefd Oeteldonk Den Bosch en zgn beminde Oeleldonkers getogen en deze omstandigheid onthoudt aan dn carnaval feesten htt eigenaardige cachet De hoofdpersoon in de feestvreugde is thans Peer V sn den Muggeuhenvel de Uurgervaojer vaan Oeteldonk die vergezeld van Knillis Vgverberg zunne Assester en gevolgd door Drick Paknon den geminte veldwachter zich overal vertoont waar vermaak gezocht en gevonden wordt bij zang on dans en gl a In het Casino de Liedortafel en de Ome zijn bals gearrangeerd en ok do verschillende café a trekken druk bezoek van gemaskerdon Overal klinkt de muziek u tegen Op straat wordt bet gehoor gestreeld door de melodieuze tonen aan mirletons on kooboorns ontlokt en in een oafè vindt men toch altijd nog een draaiorgel om u to verkondigen dat wij Bojschenaren zoo niet de muzikaalste dan toch erg muzikale Nederlanders zijn Do pekskes der gemaskerden geven natuurlijk tal van tar aties en al is het ook zeker dat geoo mingegoeda zich do weelde zal veroorloven in het kostbaar pak van een markies burggraaf of dergelijk personage te verschijnen het omgtkoerde dat de annzienlijksten uit de stad zich hollen in het pak van den TJoordbrabantsoheo boer is geen uitzondering docb regel Het is een gezellige tjjd die carnavulatijd gezellig ook omdat bet een qnaestie is van 56 uur en dus niet te lang duurt Als des Zondags de klok van vieren loud is begint de grap en als het niiddernnchtelgk unr slaat en den Dinsdag sluit eindigt zg om o er te gaan in strenge devotie en kerkbezoek Met klokke twaalf toch gaat de visteotijd in en do asselewoensdagff vormt al dadelijk een scherp contrast met de daaraan onmiddellijk voorafgegane i agen van dolle vrooïgkheid en moeielijk te beschrijven pret De Oeteldonksche club die machtige factor in de carnavalsfeesten heeft zich voor dit jaar bepaald tot het uitschrijven van een wedstrijd voor gecostumeerde groepen uit minstens 5 personen bestaande bjj welken wedstrijd prijzen zgn te behaion van 100 60 40 25 15 en 10 gulden en waarvoor zich een aanzienlijk getal mededingers heett aangemeld Gisteren namiddag zouden de wedstrijders een optocht houden door de tad en heden op hetzelfde uur volgt een gecostnmeerde rijtoer die veel belooft De bals Zondag in de Uedertafel en elders gehouden waren buitougewoon druk bezocht en de geest die alom heerscht laat aan feestelgkbeid niets te wenschen over In een deel van do Haarlemmermeer wordt in de laatste weken nog al tauielgk ingebroken Men zoekt er naar do daders van niet minder dan 10 diefstallen met zooveel overleg gepleegd dat de bedrijvers wel geheel en at op de hoogte schijnen van de oren waarop er politie in de bunrt is Ieder vreest voor de roevers visschers die hun netten niet durven uitzetten boeren die alles wat kan naar binnen balen Men hoopt dat de politie wier waakzaamheid verdubbeld is van daag of morgen de roevers in handen krijgt Bgna de geheele tad Hot Springs in Arkansas eene bekende badplaats is verbrand Vrijdagochtend te 4 uur werd de brand ontdekt en tot 2 unr s middags duurde het Meer dan de helft van de stad is verwoest en daaronder alle voorname gebouwen Do brand ontstond in een hotel waaruit de gasten nog juist den tjjd hadden in hunne nachtkleeren te ontkomen Elders werden de gasten te laat gewaarschuwd en zgn menschen verbrand Men heeft ijf menschen die voor een venster op hulp wachtten in de vlainmen zien stortten Misschien zal weldra in de iitbograpbie bet aluminium den steen vervangen Eenige DuitBche steendrukkers hebben met dat metaal op hnn persen proeven genomen die oitnemend geslaagd lijn Posterijen en Tetegraphie Ia verband met eene vvüziging in de vaart van de paketbooten der Norddentsche Lloyd van Bremerbaven naar New York zal de verzeoding van brieven en andere stokken naar Noord Amerika en naar Cura9ao in de eerstvolgende maanden plaats vinden aU volgt 26 Februari 5 9 12 19 23 en 26 Maart 2 9 16 20 23 eu 30 April 7 U 14 18 21 a 28 Mei 4 8 11 15 18 22 25 en 29 Juni 2 6 9 13 en 15 Juli langs den weg van Öoothampton per Duitaohe paketboot 22 Februari 1 15 en 29 Maurt 5 12 en 26 April 3 24 en 31 Mei langs den weg ven Qaeea town per Bntsche paketboot Dienonverminderd znlleu de brieven enz bestemd voor Noord Amerika welke van eene ddartoe strekkende aanwijiing zyn voorzien bi voortduring per eerstvol ende gelegenheid langs den weg van Queenf town per Britacbe paj etbaot verznuden kunnen worden Benoemd 1 Maart Tot klerk der posterjjeu en telegraphie 2de klasne M Qi van der Noordn te Uitbuizon 1 April Tot brie ven gaars ter te Roou mejuffrouw C dt Zeeuw Verplaatat 1 Maart De commies der telegraphie 3de kla 3se L M vnn Hengelaar van het bijkantoot aan de Boompjes naar dat in de van der Takstraat te Rotterdam de commiezen der posteryen 2de klasse li L üonwink vao Maastricht naar het Bureel van den lu pecteur der poster en te Breda tyilelyk ea A G J Gessen van Leeuwarden naar Maastricht de toicgrafist D van den Berg vnn het boofdtelegraafkantoor te Rotterdam naar het bykantoor aan de Boompjes aldaar ds klerken der postergen en telegraphie 2de klasse J B A Vooren van Pnrmerend naar Bilveraum poatkautoor tsn mejuffrouw H R Bange van Amsterdam telegraafkaoU or naar Furmerend Verlof verleeud wegens ziekte 16 Febr Aan den commies der posterijen 2du klasse C F S van der Ven te Maastricht tot 15 April a s Verlof verleend wegens militiedieust 1 Maart Aan dfu klerk der posteryen en telegraphie 2de kluase B F de Boasou te Hilversum postkantoor Eervol ontslagen 1 April De brie vengaarder J Koopmans te Oosterhesaelen BoiteDlanüscb Overzicht In het Engelsche Lagerhuis verzocht Asquith dat men zou overgnan tot de tweede lezing vau het wetiontwet p betreffende de scbeid ug van kerk en staat in Wnles Dit ontwerp verklaarde bij is byna geheel gelijk aan dat hetwelk verleden jaar werd ingediend Het wetsontwerp werd bestreden door Hicks Beaoh Itdië maairt zich gereed een nieuwe Kamer t serkieieu Terwyl de regearing liaar maatregelen neemt om den uitslag zooveel mogelijk in baar voordeel te doen z jn rust de oppOHitie zich vooral in bet Noorden tot een verbitterden atryd toe Te Turgn werd een vergadering geboudeu der Piëmouteeïiche afgevnardigden vraariu het besluit werd genomen eiken andidaat te steunen tot welke fractie hy ook behoort mits hy zich by de oppositie aansluit Ten einde versnipjiering van stemmen te voorkomen znllen de verschillende partyen der oppositie zooveel mogeljjk overeenkumen in de verschillende districten slechts één caudidaat te stellen Met de kiezers in Lombardye zal getracht worden een verbintenis aan te gaan voor hetzelfde doel De stryd tegen Crispi zal dus fel tyn Maar als het der oppositie gelukt een meerderheid in de Kamer te krijgen wat dan Dan treedt Crispi af maar wie zsl worden aangewezen zyn plaats in te nemen Ën zul de heterogene oppositie alUeu byeeuf ehoudin door haar haat tegen signor Frauceseo in staat zyn een werkzame regee rings meerder beid te vormen Dut zyn vragen die btj de beslniten der oppositie wel wat uit het oog worden verloren De begroottngscommissie vau den Duitacheu Ryksdag heeft Zaterdag den post van 42 millioen mark toegestaan voor de door Keizer en Marine zoo vung verlangde vier nieuwe gepantserde krüiiers De chef der Admiraliteit en de secretaria an Bniteulandsche aknn hadden er in het bijzonder op gewezen dat deze versterking der vloot niet zoo zeer tot vermeerdering der weerbaarheid in geval van oorlog strekt als nel voor de boicherming van den handel op zee en in vreemde havens van Centi aaUAmerika ZuidAmerika China Japan en ZnldAfrika waar dus voegde de minister er ïertronwelyk by het h v hoog tyd wordt dat de Duitsche vlag zich in de Delugoabaai vertoont om kracht by te zetten aan de eiicben van Transvaal ten einde de Doitsche handelsbetrekkingen met de Znid Afrikaansche Repnbliek te beschermen Toen nu con aervatieven en Centrum met de R e6aril meegingen maakte Richter de opmerking dat de agrariërs enkel zoo gul met hun booten zyu op hoop van landbouw tirotectie overeenkomstig bet voorstel Kanitz want juist den vorigen avond nog was volgens hem op eeu vergadering van conservatieven door den afgev Von Werdeck als wachtwoord gegeven Ohne Kanitz keine Kühnel t Ia nu echter de vraag of ook de Rijkadag in pleno er zóó over zal denken Evenals vorige malen bracht ook gisteren het jaarlyksch diner van den Brandenburgscben landdag den keizer in aen openhartige stemming Ditmaal moesten de agrHriÜrs het ontgelden Wel beloofde de keizer alles te zullen duen wat in zijn macht was om den landbouwers ter wille te zjin maar te veel mogen zij niet verwachteu en zeker mogen zy niet hopen op de verwezenlyking van ntopïën Geen stand kan verlangen op kosten van andere standen bevoordeeld te worden 3et is de plicht van den vorst de belangen van alle standen te wegen en met elkaar in even wicht te brengen c Is het vonrstel Kanitz dus door de regeeindertijd plechtig begraven deze rede des keizers is wel gearhikt om allen teleur te stellen die geloofden dat het vooratel BlechtR ehyndood was By dit alles komt nu nog dat de Rgkakanselier in een particulier gesprek verklaard heeft persooulyk een tegenstander van dit voorstel Kanitz te zyn Viider moet by gezegd hebben niet te zullen dnlden dat men den gouden standaard zou verlaten Natuurlyk verwekken deze uitlatingen algemeeue woede bji de agrarische conservatieven Tegen Hohen lohe wordt door het Volk het orgaan van den bekenden Slöcker storm geblazen t eenige middel in den nood is het voorstelKanitz Verwerpt Hobeiilohe dit dan moeten wy de regeering eens zeggen waar het op acaai Dezer 4agen ia nu nok bekend geworden dat de keiver tegen von Ploetz den vooraitter van den Dnitachen landbouwersbond moet gezegd hebben dat hy dan toestand in andere landen had laten onderzoeken en dat hem o ro gebleken was dat men in Frankryk waar een hoog iuroerrecht op koren bestaat even ontevreden was als de Duitsche landbouwers tegenwoordig Hat is dus wel te begrypen dat de agrariërs bevreesd beginnen te worden dat ze ondanks al hun agiteeren bun zin niet zullen krygen De bladen der linkerzyde schyneu intusanhen aau uitingen als die van den Ryksbanselier niet veel te hechten Zoü zegt de Fraukiurt r c dat het de vraag blyft of Bohenlohe nu ook kracht eu macht gecoeg zal hebben om eyn meening tot die der regeering te makon Men herinnert zicb dat de toenemende werkloosheid ditmaal uiet zonder eenig resnltaat in het Britsche Lagerhuis is ter sprake gebracht Reedft meermalen en wel vournametyk door den socialistischeu werkmanafge vaiirdi de Keir Uardie werd het vraagstuk der werkloosheid atdanr aan de orde ge teld maar steeds bad de regeering de aanvraag om middelen tegen de werklooiiheid te beramen óók de benoeming vun een commiBsie van onderzoek afgewezen Dit laatste was nog in 1893 door Gladstoue in vry krasse bewoordingen gedaan de grand old mnut verklaarde toen dat het vraagstuk der werkloosheid buiten het gebied der regeeringsbemoeiïngen gelegen was Thans heeft de Regeering beloofd een commissie te benoemen die genoemd vroagitnk zal onderzoeken De miuiiter stelde voor dit onderzoek te bepalen tot io de i iigestrektheid der armoede voortspruitende uit werkloosheid 2e de macht die plnatselyke autoriteiten thans bezitten om in zulke gevallen te voorzien en 3e welkeitapp n alsnog hetzy door Wetgeving hetsy door verandering in administratie konden gedun worden om dat doel te bereiken t Is te hopen dat deze commiaaiehaar taak met eenigen spoed zal ter hand nemen want in geen iudustrieel ryk heeft het kwaad lUr we kloosheid een zoo ruimen omvang verkregen ala juist in Engeland waar de indaatrie het hoogste peil heeft bereikt In de vorige maand waren tr vau ongeveer 1 250 0001edeD Tan vakvereenigingeu 86 000 werkloos dus 7 5 pet Buiten deze aaneengeslo en werkUajIeD zyn er 11 millioen niet georganiaeerd en va dezen kring is het aantal der werkloozen altgd grooter dan in dien der georganiseerde werklieden Voor hen kan zonder overdryving 9 pCt als we kloos worden aangenomen waardoor een cyfer van ongeveer een millioen werkloozen by de 86 000 der vakvereenigingen wordt bereikt In bet Londeuftuhe distriet Waai Ham met een arbeidersberolkiug van 44 690 waren slechte 28 393 min of meer geregeld aan het werk 6176 kregen thans gelegenheid om te werken terwyl 10 131 leheel buiten werk waren waarvan waarscbynlijk 25 pCt gedurende 18 maanden of 2 jaren niets te doen vinden 1 BurgerlUken Stand GEBOREN X 23 Febr Gerarda Cornelia ouders J Nienwenboizeo en M Jongbloed