Goudsche Courant, donderdag 28 februari 1895

No 0595 Donderdag 28 Februari J895 33ste Jaargang WILMS Co U Amtterdam zullen uitgeven een VOLKSUITGAVE VAN ZOLA s Roinaotische Werken Het Land Het Dierlüke lu den Menacli Hartstocht en Geld Docler Pascal In 50 afiiereringen van 32 pagina s voor slechts 15 cent de aflevering Met GRATIS PREMIE EEN PRACHTIG PORTEET VAN 20LA te werken van Zola munten uit door de meesterlgke vrgze waarop hg deugden en harstochten der menschea beschrgft en de natnnrlykheid waarmede hy dit doet maakt dat wg met zgn werken mede leven Geen boeken zgn meer geschikt om de hedendaagsche maatschappel ke toestanden te leeren kennen dan de werken van Zola ftouMHE mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De IJitgure dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys ler driie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VDF GENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst yau 1 6 regpl k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending ran Advertentiën tot 1 uur des midd Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen dat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zeldeu dat geusziiig aaabrangeode middolen toevallif outdekt worden die ia de handea van een bekwaam genoesLeer eea goed Bucoea bebben Waa niet Priesnitz de geteerde restiger eer waterkuuT methode wiens woonplaats een bodevaartsaord TOor do Igdende measohheid gevrorden ii dea eenvoudige boor He ft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de band gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder ooodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneesheereti begint te rorden Ook op het geoied ter beperking van teuuffziekteo begint er lichl te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigiU éa natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromiam ïzer Arsenicum enz geheel te verdrin gen Kr zgn vele menscimn die noch ziek noch gezond zyn en tooh klagen dat zij ztoh in liohaaoi en ziel allesbehalve wel gevoelen het geringste aiet velen kunnen on zelfs door een vlieg getergd wordeln en zoo zich zelvon en andoren tot last zgu zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeieijke angst ol duor droei geestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomea gekweld Dan sijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie xwakheid van geheugen oonuizen en toevallen Kindel k lijden de ergsten onder ben aai verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd ondor elk gpslaoht on eiken stand vindt ziju zenuwziek en min of meer de slachtoffers der loefw ze van onzen tijd Wie lot eene dezer uategorten van lijders behoort en ingolioht wensoht te worden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aan Auusterdam H CLEBAN Co Keihgeweg 42 SS x Patent H Stollen Z t er grosse Erfolg dKt WOmUnQ TfKtmd mollen trrungea ItMt Aitlau lu ver wMedênan tverthlosen yachahmungen gogaban Uën kaufe daher uniara $ teta scharfen H Stollen uur ton ua dlraet odar ki loloitan Elieitfiandlangeit In danan uHiar Plaktt wla netattitahand auigeftinit lat rtmtaliëten wtd Zeugniêse gralla m franco Hokntantftrka AdriitDS onclera D Sgl en O Tan de Meent H Aaltje aden J Tan Dam en A Mulder Hermani andera H 6 FIni en C Wolrera 25 Jaoobna Petrai oadersA de Bm u en J M ReurinKa 26 Jacob ondera J P üahel en A Nagtegail OVERLEDE Vi 23 Pebr J de Rooö 52 j N Tfto Wyngaarden wed N Zfiodyk 90 j 24 M M lan d Waeter 3 m A Schaap 6 w Baime Keunie i A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam St IKBtUABI Vor kra atotkoera Via 101 loiv 103 B l 8ïl 83 ii J 74 97 98V 7SI 88 61 HO 79 48 1001 102 sa 5l 107 780 686 lOlV 65 101 811 U9 76V lOïJ 101 J60 97 66 84 106 96 188 188 106 81 84V 148Vi 99 66 86 104 101 108 100 100 97 99 100 135 134 11 100 61 90 18 8 8 70Va 110 MluiaLADD Gert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito SVi UoKOii OW Goudl 188188 ItjLUI InlobryTing 1882 81 5 Ooauila Obl in papior 1868 6 dito in zilver 1868 5 PoaTUOAL Oblig met ticket 3 dito dito 3 lltaiiiiD Obl Coat Serie 6 diloaewna 1810 4 dilobyBotliilSSS 4 dito b i Hope 18S9 1I0 4 dito in KOud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Sfahji Ferpet lohitld 1881 4 ToUl Gcpr Conv laeu 1890 4 Qm leeeioK serie D Qeo leenioK aria 0 iDlDAHi ll P Keo T obl 1891 S MlMOO Obl Buit Sch 1890 6 VbhizUBU Obl 4 onbep 1881 AKaManAii Obligatien 1861 3 i KOTTIKDAH Sted leen 1886 3 i NlD N A ft HandelaT aand wndab T b Mij Oertiioaten D uHaataohapplj dito Arnh Uypotbeakb pandbr 4 Oult Mli dar Voratonl and Gr Hypolbeakb pandbr 4 flderUndache baak aand Ned Uandelniaslaob dito N W k Pac Hyp b pandbr 5 Rott Hypotbeokb pandbr 4 Utr Hypothaekb dito 4 OoBTiKa Óoat Hong bank aand Küel Hypotheekbank pandb i I AHtalEx fi init hypoth pandb 6 61 5 a 98 88 108 Haiw 11 O Pr Lien cert 6 Ran Holl U Bpoorw Mij and Mij tot Bipl T St Spw and Ked Ind Spoorwegm aand Nad laid A frik Spm aand 6 Ulo dito dito 1891 dito 6 IliLil Snoonrl H87 8 A Eobl 8 Zaid Ital Spwmij k H obl S Feuw Waraobau Weenen nd 4 otl Gr Buaa Spw Mij a nd 5 Balliaeba dito aand iHtoira dito and i Iwaug Dombr dito aand B Karak Ob Aaoir 8p kap aind t Loaoira Beiraat Sp M4 oblig t Orel Vitabak dito oblig 5 ZnidWeal dito iind dito dito oblig 4 8 87 49 l l 817 190 losy 1097 lC4 108 113 188 91 49 14 AMnUA Cent Pac Sp Mij obl 6 OUe Il North W pr C t aand dito dito Win Bt Peter obl 7 DeoTar k ïio Gr Bpm eert t Uinoia Caatral obl in goud 4 Louiar fc NashTUleCert T aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miaa Kanaaa t 4 pet pref aand N York Ontario k Weal aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud B Bt Pad Minn k Manit obl 7 Ua Pac Hoofdliin oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 C MaDi Can South Cert r and Tm C Eallw k Nar lo h d o O Amatard Omnibua My aand Rotterd TramwegMaata aand Kan Btad AmBtordam aand 8 Stad Holterdam aand S BiLeu StadAntwerpenl887 S f Stall Bruaael 1888 S t UoMG Theias Ecgullr Gesellach 4 OoaTBNa StaaUleening 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 3 SrAKJB Stad Madrid 8 1868 V r Nao Bw Hyp Bpolil eert 4 49 Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Goederen AFLOOP VEILING 26 FEBRUARI Hnia en Erf Nienwe Haven N 132 f 1425 k C M Khjweg KEXXlSGEriXG De waarDQineoflH Burgpcneester van Gondti m alEt bekeotl dat de Heer E L Marteuv nisawbenoemd Burgemeaster dezer Gemveote TOorDfttneaa ia a lea die hem na zyue instnllatie op Vrydaf deo Istan Maart a a hanne opwacbtiog wenachen te maken dea uamiü di te 2 Qur op h t RaadhniR te ootTADgen Autnriteiteo GollegiëQ vn BeRintan die van deze gel eaheid weoscheo gebraik te luakeu worden Tersocbt xich daartoe teo Raaühuize te doen ioscliriJTeD op Donderdag vóór s oamiddags 5 unr Gouda dec 26 Vebroari 1895 Ds waarnemai e Burgemeester vooraoemd J M NOOTHOVEN VAN GOOR KE i lSGEVI G ÏNRICHTIVOB I WBI KË GEVAAR SCHADK OF HIHDEll KUNKEN VEROOaZAKBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran GOUDA Gezien art 8 der Wet ran den 2n Jnui 1875 Staatsblad no 95 Uoen te welen Dat zy vergunning bebben Terleend nan 1 H van Leeuwen en zijne rechtTerkrjjgendeii tot het oprichten eenar alacbtery in het perceel aan de Eerate Kade eteebend R No 300 kadaster sectie A No 3223 2 H Slornleld en z ne rechtTerkrflgenden tot het oprichten eener slachterij in bet perceel aan de Doeleateeg geteekend L No 242 kadaater sectie C No 1257 Gouda den 26 Febrnan 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd J M NOOTHOVEN van GOOR l B De Secretaris BROUWER WATEBGETUDEN TE GOUDA 1895 smorsjeos saTonds Hoog Laag Hoog Laag Woensdag 27 Febr 7 59 4 24 8 13 4 38 Donderdag 28 8 28 4 53 8 44 6 09 Vradag 1 Maart 9 5 25 9 21 5 46 Zaterdag 2 9 43 6 08 10 09 6 34 Zondag 3 10 36 7 01 11 10 7 35 Maandag 4 11 45 8 1U 12 05 8 3u Dinsdag 5 12 25 8 50 1 U 9 36 SPRINGTIJ den 12en Maart m 27en APVERTENTIfiN TANDARTS E CASSÜTO GOUDA MARKT 154 uitgezonderd Zondags te consnlteeren van 10 tot 5 uur SiiSSf jt Allerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens EereDijjloma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Clacago 1893 is het Wcrddberocind Draiven llorst Bonig Extract MELIANTHE UIT DB Macbinale Fabriek DE HONIGBLOBMt TAN H van 8chaik Co gevestigd te Qravenhage Geen middel is ot kan worden uitgeTonden welke de Melianthe overtreft net is OHHEBBOEPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en Terschiliende bekroningen getuigt Het leraacht en geneest OyMIDDELIJK de strengste hoest en Tetouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MBLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MBLIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met ge bruiksoanwözing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Gravenhage Verkrögbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜÜMAN Moordridit J e RATEL AND Boikoop B T WIJK Oudeaater eouda Suelpersdruk vaa A Beikkman k Zoon Gy ilie Hoest K ebrulkt uit de Blikken Trommel van N KATER en Co Gedeponeerd OBONINOEIf Ëlk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrögbaar in nette Blikken Trommeltjes a 25 Ct by onze bekende Yerkoopers Verkrögbaar b j A WOLFF Drogist Markt Gouda a T n WOUDEN W PERK Moordreelit M ZUDEELAAN Stolwgk W J T DAM Haastrecht O T WIJK Ondewater D T INGEN G MANSCHOT Hekendorp M BLONK Waarder C T EEUWEN Waddingsveen H 8 GROENENSTEIN Boskoop 7 ï BERGEN M BENSINK Benlhnizen A BALET Zoetermeer P 7 BOHEMEN Zegwaard Visitekaarten ONDESTSODWEMBTEN Rouwkaarten met bijpassende Converts worden net en apoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrnkkery van A BRINKMAN ZN GENEZTJVG van hardnekkige hoest Door eenen hardnekkigen hoest aangetast kocht ik in bet depot van den Heer HËINR SCHLICHTINGËR alhier eenige flesscben draiven borst h onig waarvau het gebmik mjj en ook m ne beide kinderen eveneens daarmede bebebt in korten tyd volkomen genas Dit verklaart overeenkomstig de waarheid Aibling Begeren SKBASTIAAN KNOBL Landbonwer M rüandsche lyruiven Botst Honig alleen echt verkrysjbaar in fleischen fl 2 ii fl 1 en k 65 cent voorzien van capsnle met nevenstaand fabriekatempel IV Gouda bu F H A Wolff Boskoop b J van Bei gen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bij P Jonber ldpiibiir Boitef raven bjj P Versloot en G HiJnekHinp btolwyk by C G v d Berg Ber ainbacht bij J d Dool FïaatMi Woitde bij Wed W Hendriks Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJiN ouder Redactie der beste Kath Letterknndigen Maandelijks Terscbgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen pracbtige lectanr ala Bomana XoveUen Historische Verhalen Poèxis Mlerlet Baadaelë Logogrief Bebug en en roor den zeer lagen prgs van S CEST per maanden franco per pose 80 cent Goedkoopste maandsobrift van P STOKVIS WATEEREÜS ÜIT0B7KK s BoiCH BINNENLAND GOUDA 27 Februari 1895 VSaÖADBRINQ vasdïn GEMEENTERAAD op Vrgdag deu 1 Maart 1895 des namiddags ten één ure Aau de orde Installatie van den met ingang van 1 Maart 1895 beuoemden Bnrgemeetter den Heer R L Marten Aantal aiifnbrachte stemmen in de verachil lende tot het district behoorende gemeenten Aantal Uitgebrachte i i Kiezers stemmen Oonaa 1147 846 Baastrecbt 184 128 Woerden 414 210 Waarder 81 54 Barwoutswitarder 57 33 Rietveld OudeWater 55 29 273 197 Hekendorp 60 29 Papekop 40 26 Lange Ruigeweide 70 41 Waddingaieen 308 127 Reeuwp 229 91 SohoonboTen 318 191 Vlist 55 35 Stolwük OuderïeA a d Usel 221 64 187 86 Berkenwonde 66 37 Gouderak 123 57 Bergambacht 248 91 Ammeratol 75 57 Lekkerkerk 295 106 Krimpen a d Lek 155 89 86 65 4750 2688 Uitslag der rerkiesing voor een Lid der Provinciale Staten op Dinsdag 26 Febr 1895 Uitgebracht 2688 stemmen Van onwaarde 86 Geldige 2652 stemmen Volsterkte meerderheid 1327 stemmen Hiervan verkregen de Heeren J M Noothoven van Goor 1093 temmen B M Derckaeu 770 C P W Dessing Mr J T C Viruly J J Lazonder F W S Gautier J Bos R W Haentjen Dekker 359 110 107 99 50 43 FEVlLLETOBi TEEUQGEROEPEN HUGH CX NWAY 80 Zy antwoordde niet Zij drukte met da bond tegen de dear Ik wtte haar bq den arm en trachtte lacbt baar weg te leidaa maar met meer kracht dao ik vaa hiULt verwHohtte bood zij weoraland Het was mij duidSïk dat wat mijoe arme vrouw ook in den lin irföfcbt hebben het alleen kon bereikt worden door id dat haiS te gaao Ik wilde haar dus volkomen haren zm geyen ik ïoover gegaan was wilde ik liefst ook ma r verder gaan Haar tegen te werken mooht een noodlottig ign in degagevan oraBtandigbeden Maar hoe zooden wa de deiir opeokrygen Er waa boven noch beneden eenig lirfit U zien Naar t uiterlqk te oordeelen was het huis oobewooad De agent by wien bet te bevragen was woonde volgens het opgegeven adres minstens een half nar van daar Al had ik het gewaagd Pauline aHeen te laten om hem te gaan opzoeken op dit mo Mnt ion ik den man niet hebb n kunnen spreken Terwijl ik mij stond te bedenken wat te doen iM j eeDe vigilante te zien machtig te orden om er wifn arme vrouwtje in te zetten of wol haar te laten lonkten tot z de onmogelykheid zou merkea om in dat huis te gaan en het waohten moede vanzelve aea taragkeertn terwül il 11 Zoodat herstemniing moet plant bebben lusschen de Heeren J M NOOTHOVEN tan GOOR en H M DBRCK8BN VoortB verkregen de Heeren A A van Walsum 7 L L van Dorst 2 M Boogaerdt E J van der Hejden A T sterman N Konings J J van der Sanden F J Spamaaij Jaap Eden D Meurs N Torre F T Jorink en Mr J K van Weel ieder 1 stem Onze vroegere stadgenoot den beer E Kanstein kommieB Veri6eat or te Zierikzee ia met deu lo Maart verplaatst naar Amsterdam Naar men ona mededeelt hopen aan net in dit jaar te hondeqi examen voor kommieaveriöcatenr btj s Rtjks belastingen deel te nemen de kommieEen der derde klasse T Nove en W Lagkenaar te Waddingsveen De Staatscourant van 27 deter herat de statuten der rereenigingen tot instandhouding van de kin der bewaar plaats te Gouda Dinsdagmorgen had te Waddingsveen de plechcige teraardebestelling plaats van Ds de Jaeger in leven predikant by de Gereformeerde gemeente aldaar In den korten tyd dat Ï2 £erw aldaar het herdersambt vervulde verwierf hy zich de vriendschap en achting van velen Op dertigjarigen leeftijd maakte de dood een einde aan zyn nnttig en werkzaam leven Meer dan zeventig personen vormden de lykatatie grafwaarta De Ie Init C F Maschart van het 2e reg inf te Utrecht wordt 1 Maart voor een maand te Woerden gedetacheerd ter vervanging van den 2e ïi it M J G Strootman van het 5e reg inf die alsdan naar Utrecht terogkeeri Vroeger is gemeld dat in deu Nieuwjaarsnacht eenige heeren in het Voorhout te aGra venbage in een vechtpartij door militairen met een sabel waron gewond De krygsraad aldaar heeft een dier militairen den korporaal van het 2e reg veld artülerie L J C S vrijgesproken den korporaal van genoemd regiment H H J B R veroordeeld tot betaling eener geldboete van acht gulden of twee dagen hech tenia en den artillerist W A M eveneens van genoemd regiment veroordeeld tot veertien ken kreeg ik een vilotBelmgeu inval Mijne huissleutel bad vroeger eens eene vreemde deur geopend het was niet zoo geheel ondenkbaar dat zoo iets nog eens kon gebearen Onbewoonde buizen sluit men boren dien betzij uit minder zorg hetzij om t geraak zelden op bet nachtslot Het was een dwaze inval maar ia elk geval er was geen kwaad b om de proef eens te nemen Ik baalde mijnen sleutel voor den dag een dubbelganger van den vorigen en stak hem in het sloutelgat hoewel met weinig hoop op succes en ziet I Iran ik even omdraaide ging de deur open e n soort van schrik sloeg mg in da leden want nu zich dit alles zoo toedroeg voelde ik dat hier meer dan eenvoudig toeval in t spel was Toen de deur open was ging Pauline terstond binnen aondar feo woord ran verwondering of een teeken van verrassing zonder iets dat deed vermoeden dat zij nu begreep dat ik bg haar wss Ik ging daarop ook binnen en deed de deur dieht Daar bet binnen volkomen donker was kon ik alleen aan haren Hebten snellen tred hooren dat zij mij vooruitging de trap op en dut 7ij eene deur opendeed Toon toen eerst kreeg ik wear tegenwoordigheid van geest genoeg otn mijne knikkende knieën te dwingen mij ook de trap op te brengen en haar achterna myne ladematen waren verstijfd eene yakoude rilling overviel my de haren rezen my te berge terwijl ik steeds in donker verder de gang inging en de trap op Ik vond den weg zonder moeite hoewel in t stikdonker Geen wonder ik was er meer geweest eenBaai ook in donker en menigmaal in myne droomen AU een plotselinge openbaring kwam de waarheid tot mij Zy kwam eigenlyk reeds toen ik den sleutel ia tslsutelgtt stak Ia daUelfde huis was ik dria dagen ge vangen iaatraf wegens misbandeliug door een ambtenaar met gebruikmaking van eei middel hem door zyn ambt geschonken Voor de tweede maal is gisternacht te übbergen by Nymegeu in de vi la vau de te Gravenbage toevende familie Van der Bruggun Door aan de achterzyde een ruit in teislaan en vervolgens de biunenbhudeu open te breken wist m n zich toegang tot bet gebo w te verschaffen Onderscheidene kasten en kiateu moeten zyn duorsnoffald Waartoe de diefstal zich heeft bepaald zul eerst na terOgkomst van de bewoners blykeo Daar men niet beeft kuueen ontdekken wie de vorige inbraak pleegde is het zeer waaracbyntyk dat dezelfde dader zyu bezoek heeft herhaald Aangaande den Vrydagavond te Amersfoort gepleegden moord meldt men ona nader dat de ISjarige dader p J Bosman genaamd bekend heeft den 58 jarigen H vanden Esbof bggeoaamd het duuveltje mf t een tweetal mewtekeu te bebben om bet leven gebracbt De dader wachtte lyn slachtoffer met wien by reeds een tweetal jaren in vyandacbap leefde achter een boom aan den Arnbemschen straatweg op bracht hem onverhoeds een anede ovc het aangezicht toe en daarna een steek O den rog waarbg de longen zoo vreeaelyk ff dm geraakt dak 4e dood door verbloeding nagenoeg terstond volgde B bevindt zich thans te Utrecht in de cellulaire gevangenis In de gemeente Hoheemda het barije van het Oldambt is sedert bet invallen ran de dooi eenige werkloosheid Zoolang bet vroor bonden du werklieden op de banen van bet door echaatsenryders zeer druk bezochte Winachoterdiep of met het vervoeren van goedereu per alede een goed dagloon maken maar op die oot enblik nu de grond nog niet geheel is ontdooid m dertialve met den veldarbeid nog niet kao worden aangevangen ralt er voor de losse arbeiders weinig te verstrykeo In de iuatate dagen is een 70 tal arbeiders een manl of drie in optocht naar den burgemeester den heer De Beer gegaan om werk de vragen Het aantal werkvragera schynt grooter te worden naarmate het meer bekend wordt dat de voorraad keien op de fliuten klopperg de werkverschaffing is uitgeput Op den laatsten dag is eene bedeeling gebonden De marechausaee vertoont zich dagelyks in het dorp jaar ifeledea verkeerd ui yk binni n gegaan Het was dezdifde gang dezelfde trap en ik zoudezelfde kamer binnengaan die het tooneel was geweest van die rreeifllg ku nog ongestrafte misdaad Ik zou thans met gezonde oogen de plaats zien waar ik blind en hulpeloos byna bet slachtoffer geworden was ran myne roekeloosheid Maar Pauline wat bracht haar bier Ja het was zooals ik varwaohttslsooals ik er zeker van wasi De trap was dezelfde het deurkozyn op dezelfde plaats Ik kon alles nog eens beleven wat in dien vreeselyken naobt Wfu roorgerallen zelfs de duisternis ontbrak niet Voor een oogeiiblik vroeg ik mij zelven af of die drie jaren met een droom waren geweest en of ik nu niet blind was en of ik werkelyk eene vrouw badP Doch ik zette spoedig dio hersenschimmen van mij Waar was Pauline Toen ik good weer bg zinnea was begreop ik dat wy licht moesten bebbun Ik haalde mya wasjes doosje uit den zak streek een waaje af en bij net licht van dat wasje giag ik de kamer binnen waar ik vroeger eens was binnengegaan en toen weldra weinige hoop meer had er ooit weer lerend uit te zullen komen Mijne eerste gedochte was Pauline bet eerste waar ik naar lag Daar stond zy midden in de kamer met beide banden aan haar voorhoofd De uitdrukking ran haar gelaat en oogen was weinig veranderd hei was gomakketijk te rieu dat zy nog niets begreep Maar ik voelde dat er iets in baar worstelde en het oogenblik waarop dat iets vorm en samenhang zou krygen mankte mij zeer bezorgd Welke akelige dingen zou het my openbaren Het afbrandende was brandde mij de vingers en ik streek eso tweede wa je ai Ik ug vervolgens rood Men achryfl aan de Loo c De gewezen controleur van Saleier F Wiggers die den dienst moest verlaten heeft ni zyn ontslag een bezwaarschrift ingediend of zal dat alsnog doeu De beer Wiggers itond vroeger bekend als een uitstekend controleur iemand die by den tegenwoordigen gouvernenr vac Celebes onder wÏFn fay van deu beginne af aan gediend heeft steeds zeer goed rtond aangeacbrereD Het is te betreuren dat hy in zyn verdediging niet ia geboord geworden vóór zyn ontslag Wel ia waar wordt gewoonlyk afgwaau op de rapporten Tan den chef maar in dit geval bestond reden om van die gewoonte af te wyken De gonvernenr Morris toch staat bekend ala buitengewoon streng en onverbiddalyk elke fout hoe verichoonbaar ook wordt zgnen ondergeschikten zwaar aangerekend Daaron ia dao ook niet ingegaan op het voorstel ran den gouverueur om den secretaris voor in iaudsche zaken den heer A J R F Ferdmaun ie ontslaan wegens redenen die eea publiek geheim zyn maar vond de Regeeriug zelfs voldoende aanleiding om hem als pleister op de wond te benoemen tot waarnemend assistentresident van Eoetei Tegen den heer Eerdmans moetan echter nieuwe klachten van nogal ernstigea aard zjja ingebracht en de Gouverneur Generaal verlangt dat hg er zicb op verantwoorden zal Mevrouw Jontaux zal een brochure uitgeven getiteld de zaak Joniauz Ablayï een stem uit het graf Zg weerl daarin alle beschuldigingen verklaart dat ze niet veel verwacht van de behandeling van hare zaak in cassatie en eindigt met bare kinderen ea kleinkinderen te amekeu zich tot deu koning te wenden hem te herinnenen aan de diensten die haar vader den lande bewezen heeft en in naam van de groote militaire familie waartoe zg zegt te hehooren gratie te vragen Een groot aantal reizigers tusschen Botton en NieuwYork hebben de vorige week eenige uren van angst uitgestaan Een man sprong by het eerste station uit een waggon stapte op de locomotief dreef met een revolrer den machinist en stoker van bun plaats en b on nu den trein met volle kracht niet veel minder dan 100 mylcn in het unr tedoenryden De wagens slingerden hevig heen en weer totdat eindelgk de stoker en machinist die in den trein waren gesprongen de locomotief opkwamen en ham Overweldigden De man bleek krankzinnig te wezen of er ook hier of daar eene kaars ef lamp zou stssn en tot aiyne groote vreugde rond ik op den schoorsteenmantel een kandelaar met een stuk kaan er op Niet zonder vry wat moeite kreeg ik dat stoffige half ingebraad stuk aan t branden Pauline stond steeds in dezelfde houding maar haar ademhaling ging sneller dacht mij Hare vingers waren in zenuwachtige beweging rondom hare slapen terwyl z j haar zware hoofdhaar wegstreek en sohynbaar moeite deed om gedachten bijeen te brengen ia die ledige hersenen Ik kon niet anders doen dan waohten en al wachtende liet ik myne blikken rondgaan We stonden la eene ruime kamer tamelijk goed maar niet elegant gumeubeld in t algemeen als eene kamer die op verhuren ii ingericht Het was duidelijk dat zy in lang niet wu bewoond gewenst overal log dik stof op Ik kon my herinnereD in welken hoek ik gezeten had terwijl de moordenaars achter my bezig waren Ik kon mij de plek hcrinaereo wiar ik op het stuiptrekkende lichaam neerviel en ik huiverde twwijl ik onwillekeurig naar den grond keek omteBieii of ik ook sporen ran de misdaad bespeuren zou Maar al was ook het tapijt hetzelfde de donkerroode kleur bewaarde goed bet geheim Aao de aene s de van da kamer was een dubbüle deur Van achter deze deur moftt ik dat akelig weeklagen gehoord hebben Ik sttet die deur open en de kaars in de hoogte hoadetlAè keek ik naar bicnen De kamer was ongeveer eveié zoo ingericht ats de andere maar zooals ik verwachtte er stond een piano dezelfde weltloht welker Xonéa in dien vreeseltjken kreet vaa afgrijzen waren overgegaan