Goudsche Courant, donderdag 28 februari 1895

AMSTIIDl M pA AKatardaMi Wp 6 50 8 16 9 65 11 15 WM 1 65 4 15 4 16 7 10 1M Chluda 7 10 9 04 li 44 11 16 11 M Mil 6 10 6 63 9J9 II Wlnterdlenst 1894 95 Aangevangen 1 October TlJd vao Greenwicb DA KOTTEXDIH Directe Spoorwegverbinding met GOUDA 19 51 19 5 1 05 1 11 1 11 9 10 7 85 7 47 7 30 KOTTKBDA M 0 O U D A 9 61 10 17 11 60 II 10 87 10 34 10 41 10 47 12 08 li 8 07 DEN lUage 6 48 7 80 7 43 8 30 9 98 9 4610 19 11 8319 16 1 38 3 15 9 46 3 48 4 16 4 49 5 17 7 0 da 7 30 86 9 09 9 S7 10 4 19 11 11 9111 54 1 87 1 56 4 46 t ï7 6 69 7 18 8 19 9 87 11 06 11 18 Z T E 7 41 8 47 B1 XI 7 47 I ZCIW 7 51 1 51 K d L d l Oi Taoik 1 07 9 08 1 0 1 111 171 981 89 hÏw ï ïi 9 18 9 10 Ö7 11 87 18 41 19 51 l 1 57 4 96 6 96 6 66 6 41 7 48 80 VD A OTKÏCHT 10 08 10 19 10 66 19 48 1 83 9 61 3 18 4 47 6 88 5 67 7 46 8 88 10 14 11 09 8 87 6 87 7 59 10 87 10 80 11 17 9 46 8 07 6 06 6 46 6 17 8 071 68 10 86 10 61 11 46 1 90 8 08 3 89 3 60 6 99 6 81 6 35 8 88 9 1110 58 O O U U A A M 8 T M lO Oi 10 65 9 8 51 4 47 5 83 7 45 10 14 10 55 18 19 l 8 40 5 45 16 9 41 11 11 9 68 10 16 10 69 19 0319 46 9 90 8 46 3 16 4 13 4 48 6 90 6 47 7 48 8 85 10 U U T B E C H T G OUD Vtiuht 6 38 7 60 9 9 6811 34 18 08 19 60 3 10 8 90 3 69 4 43 6 80 6 8 8 09 1 608 61H MWaarden 6 58 8 11 10 1611 60 18 86 3 48 4 16 5 47 9 119 14 IMl OudawaUr 7 07 8 19 10 94 w 4 94 9 19 Gouda 7 90 8 39 9 84 10i87 18 06 8l fly 4 37 6 80 7 08 8 41 9 89 11 Staten Oeneraal 2e Kahhk Zittiog ran DinadaR 26 Februari 1895 De Kamer hervatte baar zittiag Mededecling nonlt geilaa vatt teingebomeo ttakken onder welke da wetsontwerpen dis edert het torig recea yn ingedieod en reeda in druk rondgediend De Voorzitter deelt mede de Igst der wetsontwerpen die Tolgena het bcMuii der centrale wctie Woensdag en Donderdag in de aldeeliogen zqHëd worden onderzocht Hy stelt voorts tegen Donderdag te hstf 2 unr aan de orde de ontwerpen betrekkeiyk de refueling Tan bet bakenwezen tot verlenging van den danr der werking van de wet tot tydelyke versterking der nationale militie en houdende nadere bepalingen omtrent de heffing van inroerrechten c De Kamer vereenigt 7ich met deze regeling van werktaamheden Aan den heer De Savornin Lohmau wordt Tedof verleend de ministers van justitie en van binnenlandsche zaken te interpelleeren over de wijziging in Angniütus 1894 gebracht in de noHtiftvArordaniDg van Leeuwarden wat betreft art 93 eo voorts omtrent de recbtsveiligheid in die gemeente De interpellatie zal op een nader te bepalen di plaats hebben De bekende acteur Morin ia overleden Het klinkt treurig maar het is waar een gebeurtenis van beteekenis ia bet overlijden van Pierre August Morin niet Was Morin drie jaar geleden gestorven bet Kon heel anders geweest zijn Toen apeelde Morin nog wel ging het moe lyk hy bewoog zich langzaam hg fprak wel ieta atootender dan vroeger maar het ging toch Marécat iti Vrienden van Ona Ga pard Didier iu iDe tooneelipeler dea keizers hebben we hem toen nog zien spelen en die onde rollen welke h j y oo dikwijls geapeeld had gingen hem toch nog goed af Mi ar de 26ste April 1893 toen Morin af cheid nam als Dokter Klaua was een droevige avond voor den onden acteur by meendf dat hij nog wel wat langer bad kunnen blyven maar zyne directie de Raad van Beheer van Het Nederlandach Tooneel had anders besloten Eo de Raad van Beheer had geiyk voor den 74 jarige waa de tyd van gaan gekomen Sedert hebben wy hem nog menigmaal in den schouwburg gezien UngzaampJRS aan ging by steanënde op een vriendeljjkcn arm naar de Plantage toen Het Nederlaudsch Tooneel daar speelde en zag zijne vroegere oolleca s speten Iu den laatet n tjjd was ook dat nem te zwaar geworden en hedennacht ia bat levenavlammetje dat nog flauwtjes braudde gedoofd Mduschen die Morin als jotigmeasch hebben gesïen by Jan Gras iu de Elaodatraat byv zullen er wel niet veel meer zyn Om iets te hooren van iemaud die uit eigen waarneming daarvan kan vertellen zou men hy Judela recbt moeten komen die 56 jaar geleden daar met Morin speelde Later heeft Morin met Peters in Den Haag en te Rotterdam te Amsterdam hy Roobol Tjasink en Peters en ook by Boas en Judels gespeeld en daarna ia bjj hy Het Nederlandsche Tooneel gekomen waar zeker alle onze lezers hem meermstaM hebben zien optreden Wat ouderwetsch dat waa hy wel vooral in ondere stukken Zoowpt zijn spraak als zyn beweging zyn loop vooral verrieden dat Morin al lang geleden was l egonnen Maar hy was toch met zyn tyd meegegaan 8 40 1 17 1 14 01 10 0I t is 91 19 T J6 7 SS 7 19 7 4 7 5 1 aaid SO ÜMilniU Hiramrknlc OnpalU I Rotterdam 7 i t io I K i M S SI bttodu Oipdli mnwnknk Hwtdnokt 7 46 aODDA 11 01 H IO 11 91 1 15 40 7 66 S OI 8 91 Ollt 5 5 14 WMidn 6 61 7 08 8 19 Vtmki I I 1 11 9 10 40 Wp 7 1f Vooral in stukken van het nieuwe repertoire in da traisonneursj rollen vau een Sardon of Dnmaa waa Morin op zyn plaats Dan was hy levendig aardig soms meer dan zyn jongere collega s die ook jongere personen hadden voor te stellen Maar ook andere rollen vooral karakterrollen speelde Morin dikwyis zeer goed Slawata in Èeu Ministeriëele Crisis t Bellac in De wereld waarin men zich verveelt c Olivier de Jalin in De Demi ufondef eo zooveel andere personen heeft hy zoo vooi esteld dal wy hem er nog steeds in zien Dit laatste is niet te verwonderen Want Morin was een eigenaardige versebyoing op het tooneel Men kon hem steeda herkennen koD byoa altyd van te voren z gan boe hy er uit zou zien Zyn manieren zyn wyze van zeggen waren stereotiep geworden Ook dat zal er toe bydragen hem te doen voortleven in de gedachte van alle acbonwborgbezoekers van de jaren 40 tot 90 Het is geen kleinigheid vijftig jaar lang het publiek te hebben beziggehouden en geboeid £ n zyne vroegere collega s zullen zeker nog lang aan hem denken aan den goedhartigen jovialen vroolyken pa Morin die steeds klaar wna met een harteiyk woord voor ieder een die zoo gemoedelyk wist te praten Handbl c In eeue door hem onlangs in Burgerplicl t te Amsterdam gehouden rede over bestraffing van jeugdige misdadigers zei mr D Simons o a het jonge kind behoort aan de schoot en de tucht daar uitgeoefend moet zich ook verder dan de school kannen uitstrekken De neer W Degenbardl uuu üuufd caumt bcÜuuI te Amsterdam is bet met deze bewering niet on voor waardel yk eens In het HbId c noemt hy de echool den tusmchenstaat tosseben huisgezin en maatecbappy Aan beide reikt zy de band zonder haar eigen zelfstandigheid te verlieKon Zy moetin haar opnemen den echt hniaelykeo geest zy moet tevens zyn een maatachappy in het klein Voor het eerste is liefde gepaard aan ernst voor het laatste handhaving van orde haar plicht en roeping Het kind uit het hnisgeüa in de school verplaatst moet daar niet zyn als in een hem vreemd land maar voor pen deel terugvinden wat h t huisgezin voor hem aantrekkeiyk maakt en in de maatachappy komende moet hy daar meebrengen wat hem aan orde en tucht is eigen geworden Noch het een noch het ander mag de school voorbyzien En nog iets mag zy no it vergeten Zg moet bedenken dat baar kinderen worden toevertronwd in den meest voor indrukken vatbaren leeftyd en dat wel voor vele van de be te leveuxjaren der jeugd Het is een roof aan den kinderlyken leeftyd gepleegd als men de school niet maakt tot een voor ben aantrekkelijke plaats waar zy uren aan uren daags moeten doorbrengen Gelukkig ddt men dit in de laatste jaren vrij algemeen beeft ingezien en voor het drogo eukel plichtmatige verkeer in de school in de plaats heeft gesteld een opgewekten levendCgen zin in overeenstemming met de oatunr van het kind zonder d iarby toch uit het oog te verliezen dal na de schoot de maatschappy komt met baar erast e mschen van plichtsbetrachting en eerbiediging van hooger gezag De school moet zyn de aantrekkelijke verblyfplaats van de jeugd in haar prillen leeftyd waar zij deels terugvindt wat haar in den hutaeljjken kring aantrekt en waar zg voorbereid wordt voor den leeftyd dien zy na het verlaten der school in de maatachappy zal doorbrengen Stelt men nu daartegenover den eisch de school een plaats van strafarrest voor jeugdige misdadigersc dan noemt de heer Degenhardt dat de grofste miskenning van baar roeping en innerlyk wezen De geest die buiten de school wordt gekweekt heeft evenzeer invloed op dien lu de schutil als omgekeerd De onderwijzer moet zich daarmee dus ook bemoeien Maar om die samenwerking te ver krijgen mag de school naar scliryver d meeuing nimmer woiden gebruikt als plaats van afstraffing voor hetgeen buiten haar in hniigeziu of maHtfchappy door het kind verkeerd is gedaan ZiJ heeft daartoe andere middelen in overeenstemming met haar paedagogi che betfinselen Ieder onderwyz r wien het hart op de rechte plaats zit kent die middelen Maar het kind naar school gaande mag nimmer in de veronderstelling worden gebracht dat by gaat naar een soort van arrest of juatitïegobouw Tegenover de meening van prof Van Hamel li Oi 10 15 11 01 ll Ot U li 11 15 lO OS 10 11 8 18 H A IC 9 49 8 11 6 16 e 98 6 31 6 8S 4 67 9 68 6 08 10 10 10 1511 3811 43 5 90 8 S5 dat de straf by bet scboolarreet zal moeten bestaan uit whoolwerk merkt de heer Degenhardt op dat schoolwerk nooit het karakter van strafwerk mag dragen Do jeugd ia nit den aard der zaak in den regel niet hoog ingenomen met teeren Het moet haar smakelyk gemaakt worden en dank zy der ontwikkeling v n ons ondernys iu de laatnte jaren wordt bet haar smakelyk gemaakt ik zou zelfs nu en dan vreezen wat ttl te smakelyk Maar schoolwerk strafwerk opgelegd aan den jeugdigen boosdoener hoe komt men er aan Dezer dagen bevatte De Liberaal c een tweetal artikelen van de band van prof d Anlnis de BnurooilJ over graanrechten De schryver wilde daarin voornamelyk doen uitkomen welken invloed de prysverhooging van bet graan en dus ook van het brood welke het gevolg tullen xijn van iota beteekenende graanrechten op de consumptie zullen uitoefenen Invoerrechten op gf an hebben zegt hy uiL aigouaniüifjD ua Zy iiOOaZaKnü Qlëu liceO tot hüzuiniging op het gebruik van brood maar ook tot bezuioiging op andere verteringen ter keus van den constiraeut wel is waar maar dan toch tot een keus aan welke hy zich niet kan onttrekken Vnn waar dat eigenanrdige Dit komt hiervan dat by volks voedingsmiddelen een verhooging van den prijs niet tot eene evenredige bezuiniging op de consumtia leidt En dat werkelyk by verhooging der graiinpryzen de consumtie minder dan evenredig afneemt tnonde Ie sdiryvar met cyfers aan ontleend aan de juarcj fers omtrent landbouw en haodelsstatisiiek van 1867 1876 byv toen de middenprys der tarwe 11 wa bedroeg de broodconsumtie 2 2 hectoliter per hoofd in 1883 en 1884 toen de tarwepry 8 waa bedroeg de broodconsumtie 2 6 hectoliter per hoofd iu 1893 by een tarweprya van f 5 niet meer dan 3 hectoliter per hoofd De meer dan dubbel hooge prijs gaf dus in de broodconsumtie slechts ean vetpcbit van 27 pet De schryver cunctudeerde dat als men een invoerrecht van 3 per hectoliter hief en de graanprijzen stegen ten ontxent dan ook 3 onze ingezetenen jnarlyks 27 500 000 meer zouden uitgeven eu daarentegen 0 4 hectoliter per hoofd minder verbruiken Mindere voeding alzoo en meer uitgaven tegelykertyd Deze uitgaven moeten hy een geregeld huis houden door bezuiniging op andere uitgaven worden teruggevonden en brengen dus een verminderde productie in allerlei takken van arbeid te weeg En dit aldus riep de schryver uit heet nu bescherming van den nationalen arbeid l Men hoopt zeide hy van de zyde der protectionisten een groot inkomen aan de schatkist te verscha£fen Een invoerrecht op tarwe van f3 en op rogge van f2 zou by geeft het toe waarschynlyk den invoer van 10 600 000 hectoliter doen dalen tot 7 600 000 hectoliter en aan den fi icus opbrengen f 16 320 000 s jaars Men wil nu hiervoor allerlei belastingen afchafFen of verminderen Men wil de suiker het bier het vleesch goadkooper maken Doch zal vraagt hy een gezin veel genot van deze goedkoopte bebben wanneer het voor de 5 personen waaruit bet bestaat beginnen moet met pi m f 29 65 meer nit te geven voor zijn brood V Hoe kan voor de natie iu baar geheel genomen een batig saldo overschieten uit eene slaatknnde welke a n de ingezetenen eene hoogere uitgaaf oplegt van t 27 500 000 en daarentegen aan den fiscus slechts opbrengt f 16 320 000 Nu wordt er wel nog een voordeel behaald door pachters en grondeigenavr doch hier tegenover staan de benadeeling der natie rechtstreeks in haar broodconsumptie de benadeeliug dier takken van hedryf waarin graan de grondstof is en de benadeeling van onzen uitvoerhandel 7 10 6 66 6 03 8 10 17 9 3 60 4 60 4 67 5 04 6 11 5 10 1 46 1 56 9 08 9 09 3 16 9 48 3 10 D VN 4 08 ri A A 10 18 10 80 10 86 ltf 4t Voorb 6 64 N dL d6 69 2 Zegir6 08 y Bl Ki 6 14 ZaT I 19 enndi 6 80 7 60 8 13 De winst en verliesrekening staat zeide prof d Aulnis ten slotte voor het protectio niame op granen zeer onganatig Hoe verder men in dit onderwerp zich verdiept dna te meer verliesposten vindt men Het komt meent in deze zaak aan op kennis van de vroeverhoudingen van productie invoer prijzen en consumtie Uit deze laten zich wanneer ma i maatregelen onderzoekt welke terugkeer tot vroegere verhoudingen beoogen met vrjj groote zekerheid da gevolgen dier maatregelen beoordeelen Bysii al het andere ia tasten in den blinde of ajihermen met algemeenheden De vereeniging Middenstand te a Hage hield Maandagavond eene vefgadering ten einde haar doel en stre en me r bekend te maken Er waren een veertigtal belangstellenden De voorzitter de heer J P Crombet kwam in zjjn openingstoespraak op tegen de bekende beschuldiging in een Haagacben brief ia de N Gron Ct dat Middenstand by de ver kieziogen hare hulp zoo leveren aan den meestbiedende en dat een der gekozenen den steun Aifr voreenigiug had gekocht waarby by verzekerde dat de vereeniging stappen heeft gedaan opdat die laster niet ongestraft blyve zoodat een curieus procea acbynt ie wachten te zyn Een voorstel van een der leden om il eene verontwaardigingsmotie het bestuur te machtigen een aanklacht in te dienen ia intusscheu nog omdat deze openbare vergade ring bestaande ook nit niet leden daarover kwalijk een besluit kon nemen aangebonden tot de eerstvolgende leden vergadering Daarna zette de heer A Machietse gewezen bestuurslid van b Gravenbagec doel en strekking van Middenstand € in verband met de uitbreiding van t kiesrecht uiteen Met een herinnering aan hare deelneming aan den strijd tegen Tak s kieswet verklaarde bij dat de richting van Middenstand in zake bet kiesrecht dus is en minimum van uitbreiding omdat andera orde rust en vrede in gevaar zooden komen Voorts betoogde de heer M o a ook dat de leuze JaTu voor den Javaant een ziekelijke effectphrase is daar Java s karakter ala bezitting z i de vooropstetting van de Hollandscbe belangen eischt Daarna besprak hy de coöperatie In het beginsel daarvan veel goeds ziende voor ben die met zeer beperkte middelen den stryd om het bestaan volhouden zag hy in het strydvoeren tegen hen die nit dien hoofde lid van Ë H c zyn een onrechtvaardigheid maar keurde liy zeer af de weeldecoöperatie waaruit ook de rykdom voordeelen trekt ten na deole van handel en nering zoodat z i van het Udmaatsfhap van E H c zonden moeten uitgesloten kunnen worden allen die welstand en rykdom genieten Het debat bewoog zich grootendeels om de coöperatie Door een der aanwezigen werd de meeniug uitgesproken dat Middenstandc met bestryding van de coöperatie op den verkeerden weg is en beter zou doen met zioh aan te sluiten by den strijd der arbeiders voor gunstiger levecsvonrwaarden ten einde zoo ook den middenstand op te heflen uit den gedrukten toestand waarin die door de macht van bet grootkapitaal en de verkeerde wyze van productie gebracht is De spreker drong er op aan dat de vereeniging zich zou aansluiten by de beweging ten gunste van ruime kiesrechtuitbreiding Voorts werd het heilzame van de werkmans coöperatie van veracbillecde zyden in het lichtgesteld waarby echter mede afkeuring werduitgeaproken over het coÖpereeren van derysen en vermogenden en den verkoop aandorden H Ct Men scbryft nit An aterdara Sic transit gloria mundi De ridder van het Krnis van Christus die enkele dagen lang Amsterdam in spanning hield over den waren naam van den Portogoeschen drenkeling is helaas ontridderd en ontmaskerd 8 31 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 01 U 1 11 90 8 51 UJ 8 1 4 46 4 65 6 08 5 09 5 15 7 T 7 17 7 14 7 11 7 37 Ml MO M 5 51 4 40 GOUDA 8 11 1M 1 01 I M 4 48 1 44 1 49 1 68 9 04 9 09 1 11 ff 10 6 09 7 0 7 11 7 80 7 96 7 81 De consnUgeneraal van Portugal de heer Roi nth l wiens naam in het verhaal der merkwaardige redding was betrokken had zich de zaak aangetrokken Ëene conferentie van dezen met den gewaanden ridder zelven en diens patroon beeft aan het licht gebracht dat het verhaal uit de lucht is gegrepen De patroon is intusschen overtoigd dat de ridder van zeven dagen niet ten volle toerekenbaar kan worden geacht indien men hem zyne zonderlinge bonding arnstig mocht willen aanrekenen Van al de schoonheden van het verbaal is dus ten slotte noch de heldendaad noch de smakelyke lunch by den consul noch bet groote en het kleine krnis der Christnaorde overgebleven Toen onlangs in den Duitschen Ryksdagde gevolmachtigde Toor Mecklenburg in den Bondsraad de beer von Oertzen zich enkele zeer ongepaste uitdrukkingen liet ouvallen riep de heer von Levetzow de president van den Hyksdag den spreker achter de regeeringstafel tot de orde en verklaarde zyne uitingen voor ongepast De opmerking in een der Duitsche bladen dat voor de eerste maal de president der volk vertegenwoordiging in Doitscbland zulk een houding durfde aannemen tegen een lid der regeering gaf aan de Voss Ztg aanleiding een aoortgelyke gebeurtenis in berinnering te brengen waarvan de aöoop eenigszïna anders waa Het was in de zitting van 11 Mei IB63 De heer von Bockum Dolffs bekleedde iu het Huis Tan Afgevaardigden den voorzittersstoel De minister van Oorlog generaal von Boon had het woord en verweet aan twee afgevaardigden de heeren von Unrub en von Sybel ïhunne ongewettigde aanmatiging De voorzitter Ik moet den minister van Oorlog verzoekene De minister Ik verzoek u my niet inde cede te vallen De voorzitter Inid schellend Ik heb wat te zeggen en val den heer minister van Oorlog in de rede De minister Pardon ik beb hot woord en sta dit niet af De voorzitter schelt De minister Ik heb het woord daarop geeft de grondwet mij recht en geen schellen en geen wenken en geen in de lede vallen c De vo irzitter tchelt voortdurend Geroep Tot de ordec en stilte t Groote ontroering De voorzitter Ala ik den heer minister in de rede moet vallen heeft hy te zwygen Reehta wordt 0bo geroepen links luide toejuichingen Daartoe maak ik gebruik van de schel en ale de miniater daaraan geen gevolg geeft dan zal ik bevelen dat men my myn hoed brengt c De minister Ik heb er niets tegen dat de voorzitter zich zyn hoed links roept nien Zwyg c Stilte U laat brengen doch ik wil toch zeggen c Homoer en luid geroep links Myne beeren 350 atemmen zyn luider dan één stem Ik verlang myn grondwettig recht Ik heb naar de grondwet het recht tot spreken als ik wil en niemand heeft het rfcbt my in de rede te vallen De voorzitter ua herhaardelyk gescheld te hebben Ik val den minister in de rede Als de voorzitter spreekt heeft hier iedereen te zwygen en iedereen in dit bnia zoowel hier beneden als op de tribunes beeft den president te gehoorzamen Indien hier werkelijk ieta gezegd waa dat inbreuk bad gemaakt op de orde dan waa bet myn zaak geweest dat te laken Ik heb dat niet gedaau mint de geachte apreker de beer von Sybel was volkomen in zyn recht links bravo c reohta gefluit Thans geef ik den heer minister van Oorlog het woord t Da minister Ik moet opmerken dat ik blyf protesteeren tegen het rerht dat de president sicb tegenover de koninklyke regeering aanmatigt Ik meen dat de bevoegdheid van den voorzitter reikt tot aan deze tafel n niet verder U Heitige tegenspraak l nka er beerscht groote opgewondenheid in het Huis De voorzitter zet xijn hoed op en alle leden staan op links weerklinken lulde toejui De voorzitter Mijneheeren de zitting is TOor een nnr verdaagd f Toen de zitting heropend werd kwamen de BÜnisters niet in de zaal De regeering weigerde de beraadslagingen bij te wonen tenzy het Hnis de verzekering gaf dat zulke voorTsllen niet meer zonden voorkomen Dit werd door het Hnii geweigerd en op grond der 90iiititatie werd de t en woord igheid der miniatera geëischt Het einde was de ontbinding 6od weet waar t goud voor is schreef Blamarck toen aan zyne vrouw De heer von Bockum Dolffs die zoo krachtig de rechten der Vert enwoordiging had weten te verded en werd van Coblenz hy VU 0berT erung8rath overgeplaatst naar Chunbiiuien in een uithoek van Posen Deze Terplaataing waa in het belang van den 4wftrt noodzakelyk Sn to a by een banket te Koningsbergen de directeur der geneeskundige kliniek Me dizinatratbc prof dr MÖller een dronk op hem nitgebracht werd deze nit zyn ambtontzet H Ct In Rusland is het uioeilyk nieuwe belastingen in te voeren Dit ondervond men by de invoering van de nieuwe belasting op phosphorus De fabrikant Latbimaobar in Odessa verbrandde liever zijo gebeelen voorraad lucifera 31 millioen stuks dan de belasting te betalen Gisteravond 10 uur traden twee ala heer gekleede personen een slagerswinkel ïn de Huideuatraat te Amsterdam binnen om wat worst te koopen Zy aten het gekochte in den winkel op mnar toen bet op betalen aankwam werd het mis Op de herhaalde aanmaning van den slager weigerden zy nan deze geldelyke verplichting te voldoen Nu was de slager ongelukkig wat driftig nitiiievallen zoodat hy na een laatst heftiK verzoek een der beide personen beetpakte en hem vierkant door de glazendeur wierp Sterk bloedend werd het aUchtoffer van zijn woede per rytuig naar het Gacthuis vervoerd eo de slager onder potitie geleide naar bet bureau c Door den Brielscben gemeenteraad is eene commissie van di ie leden benoemd die pogingen in het werk zal stellen om aan een gedeelte der Scheveningsche vi 4 chersvloot gedurende den winter eene veilige ligplaats in Deo Briel te bezorgen Te Bolnes gemeente Ridderkerk is reeds t va ooievaar gezien Verscheidene personen gingen kyken naar het dier dat op eene weide deftig rondkuierde Naar men verneemt heeft de burgemeester te Goor bedeu zelfmoord gepleegd Naar de Tel c meldt zalJaap Eden hy zyn terugkeer in Holland en by zyn aankomst te Haarlem feestelyk worden ingehaald door verschillende corporatiën aan wier hoofd de ysclub Haarlem en omstreken zal staan Het praalgraf voor Victor Hugo te Parijs on byua gereed Tot heden waren de stoffelijke overblijfs den van den grooten dichter neergelegd in een eenvoudig graf in afwacbting van de gereedkomïn van het praalgraf De minister van Schoone Kunsten had reeds aan de familie meedegedeeld dat de plechtigheid van de overbrenging plaats kon bebben doch de plotselinge dood van Angust Vacquerie maakte ui atel tot later noodzakelyk Eerstdaags zal nu de overbrenging plaats bebben By een juwelier in de Promenade des Anglais te Nizzu kwam dezer dagen een 6jn gekleed heer en vroeg diamanten ringen te zien Na eenige minuten ontwaarde de juwelier dat een ring zoek was en h beschuldigde den kooper van diefstal Doorzoek me maar sprak de man heel verontwaardigd Dit gebeurde maar de ring kwam niet terecht en men moest den vreemdeling wel laten loopen Kort daarop kwam een keurig gekleede dame in deuzelfden winkel kocht een kleinigheid en vertrok weder Toen zy weg was begon de juwelier weder te zoeken naar zyn ring Kensklaps ontdekte by aan den onderkant van de toonbank een stuk was waarin de vorm van t vermiste voorwerp afgedrukt itond De dame was klaarblykelyk gekomen om den ring weg te balen die haar medeplichtige zoo netjes had vastgeplakt De juwelier deed aangifte van t geval maar by heeft zyn ring niet terug gezien De stoomboot Kingdom een vaartnifivan 1400 ton die met beatemming naar Charles ton op 18 December Cnxhaven verliet en pp 24 December de Hebriden passeerde geldt voor verloren daar men sedert dien tyd niets meer van ichip of bemanning heeft vernomen De boot behoorde te Liverpool thnis BniteDlandscb uverzictit Sir William Harcourt kondigde ïn bet Engelsche Lagerhuis aan Ait i hy Donderdag zal voorstellen meer tyd beschikbaar te stellen voor de behandeling van regeer ngaaangelegenheden De radicale afgevaardigde Everett stelde dt volgende resolutie voor Het Huis met toenemende bezorgdheid de voortdurende floctuatiën in de waardeverhouding vau goud en zilver gadeslaande acht bet wennchelyk dat het Britsche gouvernement met de andere mogendheden samenwerkte tot eene conferentie welke maatregnlen 7 b beramen om de nadeelige gevolgen nit dezen toeataiid voortspruitende weg te nemen of te verminderen Dit voorstel werd door den conservatieven afgevaardigde Chaplin gesteund Sir William Harcourt verklaarde de motie niet te zullen bestryden Het voorstel ia van tweeledigen aard indien het ook een verbintenis van Engeland ten opzichte van het bimetalItame inhield zoo spreker het krachtig hebbon bestreden maar nu dat niet bet geval is nu verdient het eveLzeer de aandacht van de monometallisten ala van de bimetal listen Spreker hoopt dat nit nieta van hetgeen hy gezegd beeft door een of andere natie zal worden afgeleid dat in Engeland eenige wijziging in den grondslag van het circulatie middel waarscbyulyk is Geen enkel verantwoordelyk staatsman zal voorstellen den grondslag te veranderen waardoor Engeland sinds 1816 een mate van voorspoed op handels en finantieel gebied heeft bereikt die uooit door eenige andere natie bereikt werd Zonder hoofdelyke stemming werd de motieEverett aangenomen De vierde week van de tegenwoordige zitting van het Engelsche Lagerhuis ta aangebroken zonder dat de beslissende slag tuascben de regeeringameerderheid en de oppositie geleverd is Het waren slechts voorpostengevechten die tot nog toe voorkwamen verkenningen ten einde de sterkte en de positie der tefienparty nauwkeurig na te gaan Thans ia het adres vau antwoord afgehandell en kan het Huis icb bezighouden met de vele onderwerpen die om op de kiezers te werken zyn voorgesteld maar van welke slechts weinige kan hebben het ontwerp tot opheffing der Angükaansche staatskerk in Wales en de lerache laudwet tot ondersteuning der pachters die uit bun hoeven zijn gezet Over het eerste ontwerp zyn gisteren de beraadslagingen begonnen De Times zifter een poging in om in geheel Engeland het verband tusschen den staac en de Ëpiscopaalscbe kerk te doen ophouden en waarschuwt daarom tegen de aanneming Het is een geheel ander geval als met de lersche kerk de omstandigheden wn rond r de sgheiding in ler and tot stand kwiim konden op den loop der zaak in Engeland geen invloed bebben De Time8 verwacht dat de heer Aaquith aan de tegenstanders vau bet ontwerp geen enkele concessio zal doen eu dat dus de Htrijd gevoerd zal worden over bet ontwerp zoo ïls het daar ligt Engeland kan over Egypte gorust zijn De Khedive indien hy al ernstig plan bad om in vr rzet te komen heeft het hoofd weer in den schoot gelegd en als hy zich nu maar kalm houdt is by by Times en consorten weer dé bovenste beste Onder leiding van den onderkoning zelf heeft de mioiitorraad een wetsontwerp vastgesteld waarin strenge bepalingen zyn opge nomen voor Egyptfnaren die zich schuldig maken aan aanvallen op Engelsche matrozen of soldaten Zulke geweldenaars zulten terechtstaan voor een byzondere rechtbank en van bet vonnis ia geen appèl mogelyk Zoo iets moet Engeland genoegen doen maar daarby liet de Khedive liet niet Zondag jl gaf hy ten paleïze een bal waar ook de commandant der Engelsche troepen generaal Walker aanwezig was die toen de verblydeude tydiug te hooren kreeg dat Abbai voornemens is Woensdag a a de revue over Engelsche soldaten bij te wonen Het belangrykste is echter nog dat de onderkoning weer goede vrienden met lord Cromer ia geworden en hem heeft laten weten dat hy aan bet ontslag vnn den ouden Nubarpacha niet vasthoudt Zoo is dus alle sgevaarc voorby eu de Britsche Tory pers kan juichen dat ze door haar vervaariyk geschreeuw den jongen onderkoning genoeg schrik op het lyf beeft gejaa d om hem weer een poosjs te doen zwygen als er over zyn land zonder hem wordt beschikt De annexatie van den Congostnat bij België of gelyk de afgev Ooomans ondeugend pleegt te zeggen van België by den Congostsatf blyft ook na lezing der Memorie van Toelichting zoo weinig geestdrift wekken dat de ministers in de Kamer al hun wetaptukendheid zullen te baat moeten nemen om er een meerderheid voor te vinden Kwam bet voorstel niet van den Koning zelf dan was de verwerping zoo goed als zeker en sou men er niet eens zoolang mede gedraald hebben maar het gaat moeilyk tot den Koning te zeggen wy weten niet eens of wy in 1900 bet legaat wel zullen aannemen maar hot nu vyf jaar vroeger reeds hy lerende band ala geach nk te aanvaarden met schulden en al daar danken wy voor Intusschen er is nog een andere uitweg blykena de M v Toel heeft de Koning enkel zooveel baast omdat zyn geldmiddelen zyn uitgeput en de uitgaven ver boven de raming zyn geloopen Welnu laten wy zeggen sommigen den Koning opnieuw eenige miliioenen voorschieten en bem verzoeken t nog vyf jaiir te probeeren België kan er geen kwaad mee want is het legaat in 1900 aannemenswaardig dan zal het ook het nieuwe voorschot kunnen dekken zoo niet dun kan by thans te treffen overeenkomst bedongen worden dut Frankryk of een ande by koop vóór alles het Belgische voorsehot zal moeten aflosaen Werkelyk schynt dit plan in de laatste dagen veel instemming te vinden zelfs by ben die niet te bewegen waren om voor de inlyviDg te atemmen Zoo de Koning er voor te winnen is zal tevens het Ministerie uit een groote verlegenheid gered zyn hoewel er ook dan nog t nstanders zullen zyn die meenen dat zulk een soort van hypotheek op een onderpand hetwelk men niet eens cndean wil hebbeo geen heel soliede belegging ia Over de nieuwe Gemeentelijke Kieswet ia tusacben het Ministerie en de Rerhtertj de nogmaals onderhandeld Meervoudige stemuitbrengiog tot een maximum van vier atemmen voor de Kamer hoogstens drie 30 jarige leeftyd en 3 jarig domicilie henevens toepassing van evenredige vertegenwoordigiugc by herstemmingen deze grondslagen scbynec nu zoo goed als zeker in het Ontwerp te zullen figureeren maar de voorwaarden van verkieibaarheid zyn geaohrapt en ook wordt nog door sommigen gepleit voor stemming by wyken secties of parochies in elke gemeente opdat elke afdeeling haar eigen vertegenwoordiging hebbe in den gemeenteraad en de e niet door stemming by geheele candidateolysten onverhoeds den socialisten in handen valle Vooral de tegenstanders van van evenr vertegenw c meenen dat deie indeehng der gemeenten in kiessecties de beste manier zou wezen om de minderheden tot haar recht te laten komen Te Charleroi is onder de glasblazers een stemming georganiseerd over werkstaking Van de 13 000 arbeiders namen slechts 1916 deel aan de stemming waarvan zich 1879 vóór eu 37 tegen werkstaking verklaarden Op 1 Maart zal aan de patroons worden medegedeeld dat de werkstaking den In April zal beginnen zoo ten minste de neutraal gebleven meerdarbtid zich aldus door een rumoerige mindertieid wil laten luiden De redevoering door keizer Wilhelm tegen de beweging der agrariëra gehouden by bat feestmaal van den Brandenburg chen Landd tg beeft uataurlyk zeer de aandacht getrokken Dientengevolge is de politieke toestand geheel veranderd De ai rariëra zyn natuuriyk zeer verbolgen nu de keizer zich zoo kras beeft verklaard tegen het roorstel ran den beer Von Kauitz tot invoering van het graanmonopolie Daarby komt dat de minister Von Bötticher hy de onlangs gehouden vergadaring van den Duitschen handelsdag eene lofrede hield op het Duitach Ruasiache haodelatractaat Aapvankelyk hechtte men aan deaa redevoering geen groote naarde maar nu wordt bet bekend dat de miniater op uitdrokkelyken laat des keizers het handelstractatit met Rusland zoo krachtig beeft verdedigd De Kreuz Zeitung c een van de booldor ganen der agrariërs laat zich zeer heftig uit tirgen den keizer en verklaart dat de woorden door den keizer gesproken natuuriyk geen instemming zulten vinden hy de grondeigenaars 0m beloften f zegt de Kreuz Zeituog geven wy uu niets meer Wy willen nu oindelyk eens daden zien De conservatieve party is niet voornemens af te wyken van het program dat zij na rype overweging heeft vaatgesteld De conservatieven vatten de ware trouw aan den koning niet zoodanig op dut daaruit een onvoorwaardelijk ja zeggen op alles wnt de regeering voorstelt moet volgen Na de verklaring door den keizer afgelegd wordt bet ala zeker beschouwd dat de bekende vooratellen welke het Centrum by de t Umsturs Vorl gec beeft ingediend zullen verworpen worden De National Zeitnng het bekende orgaan der nationaal liberalen begint wanhopig te worden over den loop dien de beraadslagingen der Umsturz commissie nemen Het blad vraagt of bet niet raadzaam zou wez u de beraadslagingen te sluiten en wel op grond dut deze alleen den sociaal democraten ten goede zullen komen WAÏEttGËTlJDEN TE GOUDA 1895 s morgens s avonds Hoog Laag Hoog Laag Donderdag 28 Febr 8 28 4 53 8 44 5 09 Vrydag 1 Maart 9 5 25 9 21 5 46Zaterdag 2 9 4d 6 08 10 09 6 34 Zondag 3 10 36 7 01 11 10 7 35 Maandag 4 11 45 8 10 12 05 8 30 Dinsdag 5 12 25 8 50 UI 9 36 Woensdag 6 1 51 10 16 2 30 10 55 SPRINGTIJ deo 12en Maart a m 27en Y De waarnemeode Burgemeester van Gouda mi akt bekend dat de Heer R L Martens nieuwbenoemd Burgemeester dezer Gemeente voorneuieuB ia allen die hem na zyne installatie op Vrydag den Isten Maart a a hunne opwachting wenncben te maken des namiddags te 2 nnr op bet Raadhuis te ontvangen Autnriteiten Collegiën en Bestaren die van deze gelegenheid wenscben gebruik te maken worden verzocht zich daartoe ten Raadhaize te doen inschrijven op Donderdag vÓór a namiddags 5 unr öonda den 26 Eebroari 1895 Ds waarnemeode Burgemeester voornoemd J M NOOTHOVEN VAN GOOR