Goudsche Courant, donderdag 28 februari 1895

SSsie Jaargang Vrijdag 1 Maart 1895 Buime JSt UM n INo 6596 A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 10 ÏKBBUAttl Vor kn atotkoe 941 1 JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Qmstreke 10111 101 A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regeld k öO Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worde i ber te d naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd 82 82 De Uitgave dezer CoTlrant g eschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 AtonderiijkevNommers VIJF CENTEN 1071 102 100 8 8 991 Visitekaarten ONBEmOUWmitTEN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net eu spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrukker van A BRINKMAN ZN Een ware Schat Toor de oogelokki e slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s elfbe warii g Hollandsche uitgave met 27 a b Pri a 2 gulileu Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydfc moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrögen bg hetVerlagg Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 frauco tegen inzending van ket bedr ook in poatzegelfi en iu el en boekhandel in Holland li 101 1017 103 63 821 251 l 8 981 107 72 6 29 110 77 46 1001 SlMHAND Csrt Ned W 8 S i dito dito dito 3 dito dito dito S Uoxau Obl Ooudl 18S1 8S i iTALIl InwliriJTtDg 1862 81 B OoiTKK Obl inptpior 186S 6 dito In tilver 1868 6 PoXTUDiL Oblig met tiolcet S dito dito 8 Kinuils Obl Coat Serie B litoQoooiu 1880 i ditobgBotbi lSSS t ditobijHopDl88 90 4 diloingoud Ie 1888 i iitn Jitn liln U81 5 760 686 1011 65 lOlV 211 182 76 l Va 101 HOI 97 66 24 106 961 1831 1881 1087 u 148V 987 6B 881 104f 102 1021 lOOli i 97 99 lOÓV 136 184 lO s 1001 Srul Ferpet lohuld 1861 4 Tonau Oepr Conr leen 1890 4 Geo leeaing serie D Qeo leeoiDK lerie O ZDIl A niF Sec T obl 1692 5 Mixioo Obl Buit Sch 1890 6 TnuciLi Obl onbep 1881 ImtntDUt Obligatien 1861 S i Esmuuji Sted leen 1886 S i NlD N Afr HacdelBT aaud ixadeb Tab H CertiScaten DeuMaataohappij dito Arah Hjrpotbeelcb pandbr 4 Gult Mij der Vorstool aand Or Hjpotheeicb paudbr 4 Kederlaodsobe bank aand Ned Uaadelmaatseb dito N W k Pao Hyp b pandbt 5 Rott Ujpotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoerlKa Oost HoDg bank aaad ftniL Hypotheekbank paadb 4V iHlaiKA Equit hypoth paadb K 51 841 Haxir L G Pr Lien eert 6 tfl Holl lJ Spoorw MlJ aand Mij tot Ëxpl T 8t Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aaad Ned Euid Mrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito i lliU Spoorwl 1887 89 A Sobl S Znid IUl Sparmlj A H obl 3 PouH Waraohau Weanen aand 4 Edu Qr Baas Spv Uij aand 6 65 88 Baltüobt dito aand flatawa dito aand Iwaag Dombr dito aand H Karak üh AzoV Sp kap aaod 6 Loeowo Sewaat Sp Hij oblig 6 Orel Vitebik dito oblig Enid Weat dito aand 6 dito dito oblig 4 iHIUu Cant Pao Sp Mij obl 6 Okie fc NoHh W pr C r aand dito dito Win 8t Fetar obl 7 Denrer Ie Blo Gr Spm eert r a lUineia Central obl in goud 4 Louiar It NaakrilleCert r aand Bll ia Maxieo N 8pw Hfj lehyp Q t 90Vi Miaa Kanaal T 4 pot pref aand 18 N TorkOnUriok Weit aand 8 i dito Penna Ohio oblig 6 70Va 110 26 46 1 V 217 190 1081 109 lC4 10 122 1281 9 1 48 Oregon Calif Ie bvp in goud K St Faal Uinn k Maait obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 281 dito dito Line Col la hyp O 6 OlMADA Can South Cert v aand Tik C Ballv k NaT Ie h d e o Amaterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aaud S Stad Botterdam aand 8 BlMn 8tadAntirerpenl887 Stad Brussel 1886 2 il UoKa Tbeiss Begullr Gesellaoh 4 OoatlKR Staataleening 1860 B K K Goal B Cr 1880 3 SuHn Stad Madrid 3 1868 Ver NRB Bet Hyp Spob eert 4 49 ADVERTENTISN Heden OTerleed na een korte ongaflteldheid ons eenigst innigst geliefd dochtertje A BRAKEL M C E BRAKELNabee Wal lanljliag tepa Jicht I Uniaatht Leiila 7tjaa kartom 1 gffjs tofcer PiiiiExpeiler Wat jl Wli iw aan I wanden tegen pArter PaiiiIxBBlIep T t Mda in ieder hniegeain Artir Paiii ExiiellBr li 5 P W f 136 dl iaeek Ta iuuda b A WüLlfb Mail t A 144b n DE LAAT en VAN SON apotheker Markt l Ad BMrtartOe t BaSÏBrr Gevraagd met 1 MEI as tegen hoog loon Boerenmeidj P 1 1 die goed kan melken Adrea P A VAN VLIET aGravenweg 205 Kralingen TANDARTS E CASSÜTO GOUDA MARKT 154 ui ezonderd Zond e te consulteeren ran 01 tot 5 uur Allernege bekrooud met ËereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles beneven B Ëere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd Droiven tlorst Honig Extract MELIANTHE UIT Da Machinale Fabriek DE BOMGBLOEMt TAS H van Schalk Co gevestigd te s Qravenhage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het ia OJfHBRROE PMLlJK het beste middel ter wereld het eea de vele eu verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIUDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MËLIANTHË doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTHË bewezen zijn de OTertuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prp worden gesteld De MËLIANTHË ia verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en 1 met ge bruiksaanwyzing voorzien van ons Handelamerk gedeponeerd a d Uechtbank te Gravenkage MP Verkrijgbaar bij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATËLAND Sofkoop B V WIJK Oudewater FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wa scherij TAN H OPPE HEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van plucheman tela veereu bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzea 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen m eene week Hauilfilsnierk GU die Hoest fcebruikt XDX OX = nu de Blikken xrommel TAK N KATER en Co ORONiyGElf Elk stnkjo heeft de Torm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjes it 25 Ct by onze bekende Verkoopera Oaada Snalperadrak tan A BaiNuiAK k Zoom Heinekens Bierhandel bericht zijne g eachte Clientèle den ontvangst der EERSTE ZENDINC miElI S BMEBIll verkrijgbaar per heele fl 20 ct per halve fl 10 ct Versch van t vat per Glas 10 ct Op Fust tegen Brouwerijprijs Daar dit fijne Bier slechts enkele dagen verkrijgbaar is worden bestellingen ten spoedigste ingewacht Aanbevelend Jw Dw Dienaar J H BOODE Indien U voor een pond Koffie besteedt ƒ 0 80 komt U V pond te staan op f 0 40 li pond Kathreiner iMalzkoffle host 0 15 iom n 0 55 hij gebruik van Malxhoffie bespaart U dm per pond f 0 25 Gebri StoUwerck s Chocolade en CacaOe D B raatiKii aoor de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fabricatie pn uitsluitend gubrutk van fijne eo fijnrto grondstoHon gnrandperei lm virbruiker van StoUwerck s Chocolade ec Cacao ecu iiiuibeveienswaardig fabrikaat nauwkeurif be intwüordende aan dea inhoud der resp Ktiki tteu Do l irma behaalde 27 Brevets als Hofleveraacler 44 Ecro Diploiua s gouden enzi Medailles oen bewijs van uitmuntend fijn PJURXJS Noua vouB déoemonn une IKedalIIn d or iiremière cIufMe on coceidor tlon devotre exoellente tebrioation de Ohooolat bonbons varies eto etc Stallwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbjkkera onz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlandJnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverslraat 103 Frintemps TE PARIJS Zenden gratis m franco èi prachtig geïllustreerd MDE ALIW met AoÜandBcben of fransohen tekst bevattend da afbeeldingen der laatst uttgekom l modellen voor bet Wlnter olïoen van kleederen boeden anz voor beeren damei fs kinderen op geflankeerde aanvraag aai H JULES JALUZOT A I PARUS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eren ni firaöco toegezonden doch men gelieve AbmT voor de soorten op te gaven en ongeveer d prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inliobtingen 9re e TOor ds goede sn prompte uitvoeriftgeiï Aer bestellingen benoodigdztjQ BeUtlhngtn van 35 francs en hoogtr wof den met eena verbooging van 5 0 0 AvflM enoAf M orii oan lnkom$ndê ruht$n in lüU plaaUw van Naderiand aan halt btzot De klanten bekben geene formallieltei veor de Inklaring of andersints te vervnlleik taar ons MupêitttëMalt tt tUêndaal Noord Brabant daarmede belast iS GOÜDA 28 Februari 1895 Naar men ons mededeelt heeft de heer Martens als zyn verlangen te kennen gegeven dat hö niet hoopte dat te Gouda by zyne installatie zal gevlagd worden Naar men ons mededeelt is door do firma Van der Garden beproefd den IJsel open te maken Door de politie alhier is tan G P wed W de K wonende te Moordrecht een monster boter in beslag genomen op vermoeden van bedrog in den boterbandel Tot lid van den gemeenteraad te Krimpen a d IJsel is gekozen de heer A A v alsum Az met 40 van da 65 sUmmen gedankt voor het beroep te Krimpen aan da Lek door ds W H Dekking te Bergambacht Men meldt uit den Haag De minister van binnenlandeche zaken moet uaar vmi goeder hand wordt gameid gereed zyn met een ontwerp lot oitbreiding van het kieerecht dat aleedts op de voltooiing van e ne in werking zande herziening der personeele belasting wacht odc naar den Raad van State te worden verzonden De afdeelingen der Tweede Kamer hebben benoemd tot rapporteurs over het ontwerp tot pensioenregeling voor de tiidelgke boreelambteuaren van den rykswaterstaat en dat op de bevordering enz van officieren der marinereserve de heeren E Smidt Conrad Heldt Goyot en Heaselink Men meldt uit Deventer De vaf wevers van koeharen kleeden aan de Koninklyke Tapgtfabriek aldaar die Booals wy eenigen tijd geleden berichtten met Maurt ontslagen zouden worden wegens inkrimping van die onderaideeling der fabriek zullen thauH te werk worden gesteld in de Smyrnaaidee Uögi waar rnimschoots werk voorhanden is Naar de gevangenis te s Gravenhsge ia overgebracht de gep kapt O I leger V FE UILLETON TERÏÏGGEROEPEH SOOï HDGH CONWAY 31 Onder wolken invloed was ik Wat dreef mij Ik zal het Dooit te weten komen Ik zette de kaars neer ik ging die achterkamer binnen ik opende die stoffige piano en sloeg een paar accoorden aan Zonder twijfel deed het tragisoka verband tu sohen at wat er in mij omging m onwillekeurig de tonen aauslaan waarmede bet lied begon dat ik gehoord had torwijl ik nog buiten de deur stond te luisteren naar die lieve stem die ik niet kende Terwijl ik de tonen aansloeg keek ik door de deur naar Pauline die nog altijd roerloos als een beeld daar stond lÜen zenuwachtige trilling sobeeQ baar te bevangen Z keerde zioh om en Vwsm naar mij toe en er was iets ÏD baren blik dat mij van de piano deed opstaan om gade te slaan wat gebeuren zonDa mantel was haar van de soboadera gevallen Zij zette tioh op bet piano stoeltje en eeD meesterlyke hand over de toetsen latende gaan speelde zij prachtig SB zonder in t minst te haperen het preludinm van het lied waarvan ik de eerste tonoa had aangoslagen Ik stond als van den donder getrofFen l at was da eerste keer dat tij eenigen smaak voor muziek bod a n den dag gelegd muziek soheea haari Deze kapitein wordt verdacht van diefetal met inbraak ten hnize van een familielid Hy is ter beschikking van de justitie gestold De zaak moet nog voor den reobter commiasaria behandeld worden Nader meldt men De feiten die er toe geleid hebben den g p kapitein van het O I leger v V te s Groveohage naar de gevangenis over te brengen zyn reeds van oade dagteekening Geruimeu tgd geleden werd ten huize vau de sohooomoeder van den verdachte welke dame destyds woonde op het Priun Hebdrikptein de brandksst opengebroken en waren daaruit alle waarden grootendeela bestaande uit effecten verdwenen Reeds dadelyk na den diefstal en inbraak moet een aanklacht tegen den gewezen kapitein zyn ingediend maar steeds vond de justitie geen termen rechtsingang tegen dun thans verdachten ondofScier te verleenen totdat hij nu dezer dagen op bevel der rbobtbauk iu arrest is gesteld onder verdenkiag van zeer naby betrokken te zyn by de ten oadeele van zyn schoonmoeder gepleegde ontvreemding De zaak is tbans in onderzoek by den rechter commissaris te s Gravenhage Het geheele gevat heeft ook reeds aanleiding gegeven tot een burgorlyk proces en eene onlangs door den Hoogen Raad gegeven beslisaiog in zake de geheimhoading voor da ver mogenabelasting houdt vr verband Men meldt ons uit Drente De wonderdokter die in Dreote breuken tracht te genezen woont niet te Midlaren maar in het gehucht Ide gem Vries en is geen man maar eeue vrouw die de kunstc van hare moeder en deze van haren ecbtge noot een smid by zyn leven heeft geërM Reeds langer dan dertig jaren heeft de lamilie het bedryi uitgeoefend Voor het genazen van breuken worden eenige woorden gepreveld waarby ook de naam van den breaklyder geuoemd wordt waarna lu een boom by de woning door den breuklyder een drietal spykertjes worden ingeslagen Volgeus bewering der vrouw komen er zoovelen om genezing tot haar dat dria populieren by het huis van den grond zes k zeven voet hoog vol spykertjea zyn geslagen Dat er werkelyk genezingen by kinderen hebben plaats gehad is misschien een gevolg van den natuurlykeu groei want het gebruik vau brenkbandeo wordt door baar ook na de wooderkuor aanbevolen By den minister vsn waterstaat is van den heer De Ridder te Katwyk mede eene con zooala geztigd eerder te hinderen en te oatiitemmen Nu haalde zij de prachtigste accoorden uit die verwaarloosde piano Maar toen zij eenige maten Kespaeld bad hield myne verwondering op Ik wist wat er gebeuren zou of altbana gedeelteiyk alsof iemand bet mij gezegd had Ik was er zelfs op voorbereid wanneer het moment zou komen waarop de stem zo invallen waarop ik Pauline zou hooren zingen even onberispelijk als zij speelde en tocb met diezelfde gedempte stem als in dien noodlottigeu nacht Zoo volkomen waa ik daarop voorbereid dat ik met gespanaen verwachting het lied aanhoorde tot aan de noot waar het ophield toen ik er in den naobt naar luiatorde Zoo volkomen voorbereid dat toeu zg eausklaps wild overeind sprong sn nogmaals dien vreaselgkea gil slaakte ik baar terstond in mijne armen opvmg en haar naar de dichtbij staande sofa droeg Voor haar zoowel ah voor mij waren alle gebourtenissen van dien sob rikkel ijken nacht weer levend voor den geest gekomen Aet verledens was teruggekomen b j Pauline teruggekomen van het oogor biik af dat bet haar bad verlaten Wat difl terugkeer than brongen zou hetzij een zegen hetsq een vloek ik bad geen tijd om er over na te denkeu Fauline had al mijne zor noodig Mijne taak was verschrikkelijk I Ik moest baar met kraoht bedwingen baar tot bedaren trachten te brengen want zij gilde zoo luide dat ik vreesde dat de buren het hooren zouden Onderwijl verzette zg tafa met krocht tegen mij duwde mij van zich af en trachtte op te slaan Zoo zeker atsef ik hare i ydaobten had kannen lezen b reep ik dat wat er eens gebetud was haar thans waar voor den geest stond Uet CQSsie auuvrage ingekomen tot aanleg van een Hpoorweg van Den Helder naar den Hoek vao Holland Nu de Tweede Kamer byeengekomen is en weldra de zeven moties aan de orde zullen komen welke zyn ingediend by de behandehng der Begrooting v or 95 brengen wy nogmaals in henanering door wie en met welk doel de moties zyn ingediend De motie Ba him au o spreekt den wensch uit dat de wet op de aoikerouttuur van 1870 beter worde gehandhaafd De motie Beelaerts wil uniforme tijdsregeliug De motte Gerritsen eiscbt miriimam loon en maximum arbeidsduur in de bestekken van rykswerken De motie Ftrucombe Sanders verklaart zicb voor wettelyke regeling van pensioenfondsen voor militaire en burgerlyke ambtenaren in Nederlandecb Indie De motie Tjiemaa beoogt de iuvoeriog staata exploitatie van het telebpooonet De motie Heldt verlangt de benoeming van een staatscommissie tot onderzoek van de ijnaestie der pen sio nu sering van werklieden De motie Dobbelmann eindelyk lokt een uitspraak uit voor of tegen grnanrechten Het bezoek van de Koninginnen aan Maas MMtli ul pUtite hebben in de maand Mei a a Telegraaf Dezer dagen is bericht dat de generaalmajoor hoofdintendaut besloten beeft pensioen aan te vragen De ware reden daarvoor is te zoeken in de omstandigheid dat over de onlangs vastgestslde reorganisatie van bet personeel dar militaire inteodance en der kwartiermeesters zyn advies niet zon zyn gevraagd Als vermoedelyk opvolger van den hoofdintendant noemt men den luit kol iutendant Van Gendt bootd der Vle afd aan het departement van Oorlog Ter voldoening aan bet verzoek om inlichtingeo ten aanzien van het aan de Tweede Kanifar gericht nader request van den beer D H Meyer Jr te Rotterdam over afwyzin t van diens verzoek om als vaat leeraar by de Kon Milit Acad tq worden aangesteld wordt door den minister van oorlog nogmaals de nota overgelegd door zijn ambtsvoorganger reeds aan de Tweede Kamer toegezonden waarin een overzicht wordt gegeven van de opvolgende benoemingen van genoemden beer tot tydelvik was haar alsuf een sterke hand haar tegenhield waar aohgnlgk op dezelfde Fofa en wederom werd haar worstelen zwakker en zwakker en baar gillen al dauwer en flauwer Om het tafareal nu volkomen gelykend te maken vuorzooverzijer in betrokken was behoefde dit gillen sleobt over te gaan tu dat laugduriK akelig gekerm Het eenige verschU was dat de handen die haar thans weerhielden liefderijke handen waren Ik honp dat men gelooven zal wat ik tot dusverre verhaald heb en eveneens wat ik in de volgende hoofdstukken zal meedeeteo Ik zeg niet dat die gobeurteniRsen en omstandighodea alledaagsoh zijn Dan hadde ik geen reden gehad om dtt verbaal neer te schrijven Maar ik zeg dit wat ik tot dusverre verhaald heb zou ik kunnea bewijzen sooal niet direkt dan toch indirokt alles is eenvoudig of wetenschappelijk te verklaren maar omtrent hetgeen nu volgt moet men m j enkel op mijn woord gelooven Noem bet wat gij wilt een droom eene hBlIuoinatie verhitte verbeeldiniï noem het zoo gg wilt behalve een verzinsel het is mq alles wel Ziehier wat er plaats had Pauline lag eindelijk stil Haar kermen had opgehouden Zij scheen haar bewustzijn weer verloren te hebben Toen kwam het denkbeeld bg m j op baar soü Spoedig mogelijk van die noodlottifte plaats weg te voeren maar weldia verdrong zicb de eeue geduchte de eene beschouwing na de andere allerlei vrees en hoop bestormde mij Wat zou de ontknooping ziju als die ooit komen zou Mgne lieve vrouw lag inmiddels geheel rustig ik wilde haar nog eenige rust gunnen vóiSr ik haar opnam Was ket wel goed indien zij doarbg ontwaakte I leeraar en van de omstandigheden vraaronder deze benoemingen hebben plaats gehad Enkele ponten van bet rekrat worden iNtC der door den minister nader gereleveerd Daarait blyht dat van een dringend verzoek aan requestraot om tot 1 September 1894 aan de Academie werkzaam te blyvQQt geen sprake is geweest dat de toenmalige gouverneur van da Aei demie in bet op vry hoogen eu heftigeu tooo medegedeelde vooroemen vau requeatrant om zicb tot de Tweede Kamer en de dagbladen te wenden eene bedreiging beeft gezien dat aan adressant de zakelyke inhoud werd medegedeeld van verschillende ministerieele beschikkingen welke bij zegt dat bom niet iu handen zyn gegeven hetgeen ook niet gebruikelyk is Dat de beer Meyer overgehaald soo ryn naar de betrekking van leeraar bgdeK M A te soUiciteeren in den zin welken genoemde beer aan dat woord geeft ia ook by het thans ingestelde onderzoek niet gebleken Eene belofte ia aaa den heer Meyer nimmer gegeven Een milicien uit Doesburg die SMaarta onder de wapenen moet komen ii voorzien van een kunstoog Niettegenstaande dit gebrek ii by door den militieraad te Zutfen voor den uiilitairen diénat geschikt verklaard Men acht het waarachyniyk dat da mUitlUlf geneeskundigen hem zullen atkenreu Het gemeen tebestnnr van Opiierland wm er in geslaagd toeze ing te rerkrygen van een kassier voor bet sluiten eener tydeiyke leening IJeden meldde de kassier dat hy niet genegen was te leenen De onderwyzers on derviuden daardoor een nieuwe teleurstelling met de trak temen ts betaling Voor den stichter van het Suezhanaal wylen Ferdinand de Lesieps zal een standbeeld worden opgericht ie Egypte als hulde van de gebeele wereld Daarom is het voornemen iederen pasHgier die op wen van of naar bet Oosten bet ksnaal passeert iu de gelegenheid te stelleo door een vrgwillige bijdrage van ten minste frano voor dat monument mede te rerken ter dankbare vereering der nagedachtenis van den man die een der indrokwekkendste figuren dezer eeuw WAS Men verwacht dat naowelyks één jaar noodig zal zyn om langs dien weg de benoodigde gelden byeen te krygen Ik nam hare band in do mijne en hield die vut Da kaars stond op den sohoorateenmautel achter ujj 2y wierp bijna geen lioht in de voorkamer waarvan de dubbele deur slechts half open stond de helft waar de sofa stond was dicht Ik kon dos onsaogel kf nsast haar zitteode in de voorkamer tien Ook zot ik er met den rug naar toegekeerd Welnu nadat ik de hand mjjner vrouw eenige oogenblikken in de mijne bad gehouden kwam er een zonderling oobesobrijfelijk gevoel over m dat gevoel hetwelk men soms in eenen droom heefi waarbjj twee perionan aanwezig zyn en waarbij de droomende niet reker is in welku van de twee hij zicb zelven zien mout Ik bad voor een odgenblik ook een dubbelbestaan Ofschoon volkomen bewust dat ik nog op dt lofa zat en Pauline s hand in de mgne hield zat ik ook levens vooi de piano en keek door die halfopenstaande deur in de voorkamer en dte voorkamer wat geheel verlicht Het hoht was zoo belder dat ik met een oogopslag alles in de kamer kon ondersoheiden Kik meubetstak de schilderijen eau den wand de donkere gordijnen voor de ramen aan bot lad van de kamer den spiegel boven don soboorsteenmantel de tafel in het midden met eene brandende hmp er op Dat alles zag ik en nog meerl Bondom de tafel zag ik vier mannen zitten en twee er van waren mi goed bekend t De man die tegenover mij zat leunende raet zijne armen op de tafel wiens gelaat onrust eu verwondering uitdrukte wiens oogen gericht waren op iets dat op eenigen afstand van hem lag die man woi Cer eri de Italioanaohe dokter de oom en voogd vao Pauline n aHH WnM phJ