Goudsche Courant, vrijdag 1 maart 1895

1 October ïyd vao Grc D vlcli WiDterdlenst 1894 95 Aangevaogen QOUDi XOTTEKDIU Directe SpoorwegverblodlDg raet GOUDA 12 61 0 18 B K l OK l H 11 88 1 81 UOTTIIRDAM 9 61 10 17 10 87 10 S4 10 41 10 47 9 96 10 7 S5 7 47 4 46 4 5 6 08 6 00 6 15 GOUDA 8 16 8 46 8 43 4 16 4 42 6 17 7 8 05 9 8 t t n 4 48 7 06 1 49 BW 7 11 1 B8 7 80 9 04 n n u fr 7 26 10 41 2 09 5 09 7S1 10 16 10 62 19 0318 46 2 80 8 46 8 16 4 18 4 43 6 20 5 47 7 48 8 85 10 10 UTKKCHT GOÜDA 4 08 H A A O QOUDi DEN Haag 12 11 18 2118 54 1 27 8 15 4 46 6 S7 6 69 7 18 8 99 9 S7 11 06 11 18 UBN HAAW UUUL sHage 6 48 7 80 7 43 8 80 9 28 9 4610 19 11 3818 15 1 88 8 1 Voorb 5 64 10 18 1 44 KT J T Ie en 1 tn 1 06 1 11 1 17 1 26 1 82 N d L d6 69 Z Zegw6 08 r t Bl Kr 6 14 I ZeT M 6 19 Gouda 6 80 7 60 8 18 Utreoht Woerden üudawater Gouda AMSTEBDA H e O U D A AvatttdauWp 6 50 8 16 9 5 11 16 11 80 2 65 4 B8 4 8 7 60 10 04 Oouda 7J0 9 04 10 44 19 16 19 48 8 60 90 68 9 89 U 18 4118 61 1 86 1 67 4 85 6 86 6 66 6 41 7 48 9 COVDA UTKECHT 10 06 10 19 10 56 19 48 8 88 2 61 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 11 09 8 87 M n 6 87 v 7 89 10 8 10 80 t 11 17 2 45 8 07 6 06 8 46 6 17 8 07 8 66 10 85 a 10 51 11 45 1 80 8 08 8 89 3 60 6 29 6 816 85 8 86 9 1110 68 GOUD A A M 8 T M 10 06 10 58 A 2 51 4 47 8 88 7 46 10 14 10 56 11 19 l 8 40 5 4 6 86 9 48 11 18 UTKBCHT GOÜDA 6 83 7 60 9 9 68 11 84 12 02 18 60 8 10 S 20 3 68 4 48 5 90 6 86 6 09 8 606 5910 846 68 8 11 10 16 U 60 12 86 8 48 4 16 6 47 p 0 119 2410 61 7 07 8 19 w 10 84 ir 4 84 n f 9 19 7 90 8 88 9 84 10 87 18 06 1 22 3 60 4 37 6 30 7 08 8 419 88 11 07 AMSTEBDA M fl O ü D A tn tien oaclercloin run vermoedel k 78 jarpo il in Amerika een dergeoen orerledeo die met mevr Beecher Stowe de afacbaffing van de slsTerag hibben rerworTen Fr erick Douglas All sla f geboren op eene plantage in Maryland giog zgne jeugd io de grootste ellende Toorbg als een tak re werd b Tan den eenen meestei aan den ander verkocht Gelukkig ontmoette hg een damet die hem leien leerde en daarmede was de grond gelogd Toor zyne verdere ontwikkeling Langlamerhaud rypte zjja plan om te ontvluchten de eerate poging bad by byna met dtin dood bekocht maar later alaagde hy er in den rrijeo bodem ran het noorden te bereiken Oatr huwde by en nam toen den naam aan waaronder hg üter beroemd is geworden Vier jaren reisde by de staten van NipuwËogelund af n wi t zijn gehoor te boeien m t zyne treffende schilderingin uit het slavenleren Maar lyne vrienden konden op den duur niet voor zyne veiligheid instaan en MO trok bij in 1845 naar Eiige and waar hy in byna alle groote steden als spreker optrad en overal geestdrift wint te wekken voor de zaak die hg voorstond Het volgende jaar hield een Ëngelsch t kwakerin eene inzameling oodat hy voor 750 dollars zyn vrgbeid kon koopen en naar Amerika kon terugkeeren Bier begon hg de uitgave van hot weekblad the North Star Toen in 1861 de burgeroorlog begon wïat hg van president Lincoln gedaan te krygeo dat ook negers by de troepen werden ingelgfd om voor hunne raagenonten te helpen stryden Toeo de oorlog geëindigd was met de afschaffing d r slaverny taakte hg de uitgave van zgn blad In 1871 werd hg met eene zending naarSan Domingo belast bij zyn terugkeer werd hg tot lid van den territorialen raad van het district Columbia benoemd later marshal van hetzelfde district en ten alotte minister d r Ver Staten op Haïti Zgn geheale leven heeft hy gewgd aan het doel dat hg zich tot levenstaak bad gesteld de verbetering van bet lot van zyn raa Omtrent de zaak der beide Engelsche zaogereaaen Nightingale en Stewart kannen wg het olgende mededeelen Het café chaotant waarvoor zg iu Engeland geëngageerd waren is het café Casino io de Nea Op bet Damrak is het filiaal waar de vrouwen die in tOasinoc s avonds zingen des nachts verbiyf houden Dit fUioal is het café iRoyiU vroeger cafe 0e Beurs Ondnr dien Isatsten naam behoorde het in eigendom toe aan den bekenden Frauk verdachte in het valache bankbi1 etteD proces Tegenwoordig igenanr is Jac Gantz De Ëogelsche consul de beer W C Hobioaon wian wg om inlicbtiageu verzochten verachafte oos die zeer bereidwillig en verklaardti dat het hem veel genoegen deed op ze wgze aan de zaak een gewenacht openBaarheid te kunnen geven Zulke zaken zeide hg kwamen meer voor maar gewoonlyk was er niets aan te doen Door bet Loudensch agentacbsp van C H Hooghton Co waren de beide vrouwen de eene zonder coutract geëngageerd voor het Amsterdanische caféobantant waarvan de eigenaar de reiskosteu betaalde Toen zg bespeurden in wat voor inrichting Zg beland waren en vertrekken wilden werd dit haar vry toegestaan doch haar bagage achtergehouden als onderpand voor mo versclinldigde xlogeerkobtenc Zij hadden geld genoeg om naar Londen terug te kunnen komen docb niet voldoeude om haar kleedereu ie kunnen inlossen e d ICcoidrwht Kinweikark OaptU Katt rdftm so 8 40 1 47 1 54 9 01 9 10 e oi 6 1S 0 91 0 99 SS 7 2I 7 M 7 99 7 48 7 7 lollalMt OimU i lO Itbsirntek e 19 Ibofdnclit 5 Gouda 7 80 8 85 09 9 87 10 4 Zav M ï 4 8 47 11 01 Bl JCr 7 47 r t l eesw 7 68 8 58 11 10 N d Li B OS f Toorh 8 07 9 08 11 92 a a J IS 9 18 9 39 10 07 11 97 flloiida 8 85 6 40 7 55 8 0 8 91 0 ltw 8 80 6 64 Waard S Bi 7 08 8 18 i Vlnahl 8 11 7 S 41 9 8 81 9 10 40 7 lf Oouda AaatMdan Wf De schuld van de geheele zaak volgens den heer Kobinson draagt de Eugelsche agent die behoort te weten en tn zeggen in hoedanige inrichting hg zijn sujetten plaatst Veel ia er echter aan de zaak waarschgnlgk niet te doen de café honder schijnt in zgn rucht te zgn wanneer hg betaling van logies vordert Ia Engeland zijn trouwens genoeg liefdadigheida vereenigingen op wier weg het wel ligt de bagage der beide vrouwen in te lossen Het 19 te hoopen dat de rnchtbaarhmd vandit geral er toe zal bgdragen tot de totstandkoming van bepatingeu die praktijken alsvan den Engelschen agent en van den AmsterdamKchen caféhouder voor het vervolgonmogelgk maken of tenminste strafbaarzulten stellen Telegraaf De Engelsche jïiffrouw Annie Nightingale klaagde haren nood by Jen politierechter to Louden wegeoi de bejegening door haar ouiiervonden van een eafé chantanthouder op het Damrak te Amsterdam Zg beweert naar die inrichting te zyn gelokt door valsche voor spiegelingeti dat het geen fataoenigke plaats v aa In stede daarvan zou echter de vrouw van den waard baar onzedeiyke voorstellen gedaan bebbeu Annie zou toen verklaard hebben dat zg terug wilde maar de houder vao den tingeltangel weigerde haar kofier terog te geven terwgl noch de Eugotscbe consul noch de Amaterdamscha politie daartegen iets vermochten uit te ricbten Het meisje is toen raet eeue vriendin die hetzelfde lot trof met achterlatiog van haar goed naar Londen gtf gaan De politierechter ried de klaagster aau den Nederlandscheu consul te Londen te raadplegen Oister werd over die zaak in het Britscbe Lagerhuis geïnterpelleerd De mioister Aequith deelde mede dat hij bg de politie inlichtingen heeft verzocht Op luat der regcering is een onderzoek ingesteld De heer Macdonald vroeg of het der re geering bekend ia dat de b age van drie Engelsche vrouwen weder reeb tel gk te Amsterdam in beslag wordt gehouden terwgl een de er meisjes miss Norton m een te slechter fau n bekend buis aldaar tegen haren wil verblgf moest honden De minister van Buitenlandsche Zaken sir Edward Grey verklaarde dat hg over die zaak nog geen nadere ioUchiingen had ontvangen De mioister zou echter terstond een onderzoek instellen Een bediende van een Am8terdam chefirma had voor f 170 000 nomiaal aan effecten aun het gemeentebestuur van Maassluis te bezorgen die hg echter bg aankomst aldaar ver niste Hy had ze in den trein h het uitstappen alhier in den wnggon laten liggen I De burge meester vau Maa aluia seinde onmiddellgk naar Rotterdam doch daar waa de trein al gepasseerd maar de gemeente bode van Maassluis toevallig met dien trein op reis naar Antwerpen had het iamiddela te Esscheb van den stationschef te bezorgen gekregen dié het in den trein had gevouden Het hoofd der school zegt tot een meisje dat herhaaldelgk de school verzuimt en ook den vorigen dag er niet geweest is vraag aan moeder of zg straks even aan de school komen wil mgnheer moet moeder spreken In plaats van moeder ve schynt dea middags naar Het Nieuwe Schoolblad mededeelt bet volgende briefje Mgnbeer Ik begryp wel waarom dat ik moet compereren maar iemand ken maar in eens niet uit zyn huishouden en vooral met de klok van twaalf uur met het eete koken Ik weet zelf wel dat mgn dochtertje veel t huis blgft en dat een herder op zyn schapen moet pussen maar de gelegenheid ken al eens te voren komen de rode dat zg gisterenochtend t huis is gowaeat ia omdat zg te laten is gekomen en toen dorst zg niet te schellen U zal zeggen dan had jg haar eerder klaar moeten maken maar daar komt wat kgkeo in een huishouden met ces kinderen wy sullen maar niet meer schrgven want de mindere is toch de ondergebukte IJÉ noem my haar moeder Vrouw V Z lO ISt 11 09 11 09 11 18 11 98 10 01 10 11 4 11 6 16 6 28 6 81 6 86 10 10 10 1611 8811 48 6 90 l lt Veel ergernis ia gegeven door een ingezonden stok vol sociale ongerechtigheden en geplaatst in een der laatste nummers Tan de Vox Gyranaaii een blaadje geschreven en geredigeerd door en voor leerlingen der gymnania In het ï N v d Dage ia tegen dat stuk door eenige leeraren opgekomen en het Nieuws heeft ook brieven ontvangen van leerlingen die verontwaardigd zgn over zulk gevchryf en ten zeerste ontkenuen dat de geest van dat nummer deu geeat van het jonge Holland zou weergeven liet gebenrde zal bet goede gevolg hebben dat de Voit ophoudt te verscbijnen Daarover verheugen wg ons Leerlingen van gymnania zyn jongens die zich behooren te bepalen tot hun studiën en n et in couranten moeten sobrgven of zelven eèa courant uitgeven Zy zgn niet rgp om over sociale vragen een oordeel te vormen veelmin neer te schryven Het gebenrde beeft intusschen oog een ander minder goed gevolg gehad Het heeft den tegenatanders der openbare scholen weder een welkome gelegenheid gegeven dat onderwga aan te vallen De Standaarde maakt er reoda gebroik van door te schrgven 1 Hangt die gymnasiale geest niet sag m met bet eigenaardig karakter van onze openbare Gymnasia Zes jaar van studie gewgd aan het indringen in den geest van een Heiden8che wereld onder leiding van leeraren dip inet oud Hallas en Rome s republiek dwepen en dat zonder zweem van tegenwicht Meest zelf s onder allerlei atheïstische hoogheid 700 niet onder sp t en boon voor wat den belgder van den Christus heilig is En Het Centrumt zegt Toch helpt de Nederlandsche Staat helpen de Nederlandsche gemeenten ten algemoenen laste des volks den geest aanwakkeren waarvan deze Vox deze Stemt een uiting was Is het geen zaak waar de overheid niet gedwongen kan worden zulk heilloos werk te staken dat althans een zoo groot mogeiyk aantal jongelieden aan den invloed der openbare gymnasia worde onttrokken Ën is daarom het stichten van een katholieke inrichting in de hoofdstad geen gruote weldaad c Zoo worden alle gymnasia en bot geheele gymnasiaal onderwgs aansprakelgk gesteld voor de uiting van één of meer kwajongens Het is weer bet gewone geval dat als enkelen die tot een bepaalde soort van personen behooren iets misdreven hebben men allen die nr toe behooren aan de kaak stelt Zgn alle notarissen schelmen omdat eenigen oneerlgk bleken te zgn Zgn alle onderwgzers slecht omdat enkelen zich misdragen Zgn alle studenten losbandig omdat sommigen nu en dan zich te buiten gaan Zijn alle geestelijken af bedienaren van den godsdienst misdadig omdat een enkele eens wegens onzedelgkbeden door den strafrechter wordt veroordeeld Volkomen onbewezen is ook eeu aantgging van De Standai rdc tegenover de leeraren der gymnasia als zouden zg di vepeu met een heideosche wereld meest zelfs onder allerlei atheïstische hoogheid zoo niet onder spot en hoon voor wat dt n belgder van den Christus heilig is Zulk een beschuldiging mag niet onweersproken bigven reeda omdat zg inhoudt dat in strgd met het grondwettig voorschrift bg een deel van het openbaar onderwgs niet zou worden gehandhaafd de eerbiediging van ieders gods ienstige begrippen c De enkele bewering van De Standaard is zeker niet voldoende om zutk een ergerlgko beschuldiging te staven Voor den goeden naam onzer gymnasia komen wy tegen znlk een lichtvaardige aanklacht op Bbl 7 10 6 66 6 08 e 10 6 17 6 86 2 50 6 84 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 45 1 66 8 02 2 09 2 16 S liS 7 80 3 48 6 42 8 30 1 44 4 10 GOUD i 11 50 1120 18 08 12 40 8 10 DEN 8 48 10 80 10 86 9 6810 De Minister van Binnenlandache Zaken is naar van goeder hand wordt gemeld gereed met een ontwerp tot uitbreiding van het kiesrecht dat slechts op de voltooiing van een in bewerking zgnde herziening der personeele belasting wacht om naar den Raad vauBtate te worden verzonden Het schgut dus met de personeele belHtiog verband te houden Ook te Beriyn heerecht sedert eenige wekeu de influenza in zoo hnvige mate dat de dokters en apothekers niet kunnen voldoen aan alle aanvrage om hulp De Prnieiache minister van financiën de beer Miquel ia door de ziekte aangetast en waa daardoor verhinderd het feeat van den Handelstagc bg te wonen Gedurende de laatste weken komen gemiddeld 5 of 6 sterfgevallen aan influenza voor Echter is over bet algrmeen het karakter dierziekte niet van ornstigen aard oli choon bij patiënten die er vatbaar voor syn de ziek te verf chgnaelen zich sterker voordoen Ook van over den Oceaan komen berichten der influenza De heer Carlisle secretaria der schatkist in de Vereenigde Staten is door de ziekte aangetast Men beeft de arrentatie van eeu aantal Studenten te Konataotinopel gemeld Dit gerucht was onjuist Wat gebeurd achynt is dit Er zijn onlangs voor rekening van Me civiele Igst des Sultans een aantal softa s per o ot en per apoor naar hun familiën vertrokken Vpit gebeurt echter nlle jaren in den vastent d die met de racautiën te samen valt zoodat hierin op zichzelf niets vreemds was Men weet intusschen te vertellen dat zich onder de vertrokken softa s veleu bevinden wier terugkomst te Konstantinopel met wordt gewenscht Eeu ryk koopman te Moskau Masarin aldaar overleden heeft aan zgn huisknecht Phillipow die hem dertig jaren trouw diende het sommetje van 4OO O0O roebels gelegateerd De bladen van Wilna vertellen het volgend gruwelgk maar onwoarscbgnlgk verbaal Een jongman uït Amerika teruggekeerd waar hg een klein fortuin had verdiend kwam te Wilna aan en word door niemand herkend dan door een oud schoolkameraad die evenwel jnist de stad verliet Zoo keerde bg terog in het vaderlgk buis prafttte er watmetfgn zuater die alleen in huia was en hem niet herkende en slaagde er in haar te bewegen hem te loge ren s Aïonds kwam zijn vailer tb nis de dochter deelde hem mede welke zonderlinge en rgke gast de woning herbergde De Vader belust op de rykdommen van don Amerikaan vermoordde den gast in zyn alaap en beatal bet Igk s Anderen daags kwam de schoolvriend vsn den vermoorde bg hem eo vro hem naar zyn zoon Welke zoon c vroeg de oude man Wel uw zoon die uit Amerika is teruggekeerd c Toen ging den grysaard eeu lioht op eu hy stortte bewo teloos ter aftrde Hg is gevangen genomen maar zgn geestvermogens zgn gekrenkt Dgkgraaf en Hoogheemraden van Delfland publiceereu eenige inlichtingen omtrent de maatregelen oinds don hoogen vloed van 22 23 Dec door hen genomen tot bevestiging van de tichevfuingsche kust Ën dat wel om aau te tuonen dat er voor bet bekende ingrgpeu van Gsdepnteerdc geen reden bestond Uit bt t laatst gedeelte van deze publicatie zou men afleiden dat het water se hapsbestuur op 12 Febr door Gedeputeerden overrompeld is Daar leest men toch Gedeputeerde Staten gaveu bg brief van 22 25 Januari aan Dgkgraaf en Hoogheemraden o a kennis dat naar het hun voorkwam de tgdoiyke voorzieningen welke na den storm van 22 23 December waren genomen beantwoorden aan hetgeen kan worden gedaan terwijl zg vertrouwden dat door voortzetting der zOrgen voor de instandhouding dier voorzieningen de zeewering ter bewuste plaatse voor verderen afslag gedurende den winter zoo worden behoed Tevens deelden zg mede dat zg met niet minder naardeering badden kennis genomen 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 8 83 8 68 4 80 11 09 luö 9 03 11 80 iijo 6 81 8 1e 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 41 9 10 1 6 5 61 4 40 8 80 lO M van het voornemen van Dijkgraaf en Hoogheemraden om op 7 Februari bg de Vereenigde Vergadering voorstellen tot verdere voorziening te doen Zoo waa de ataod van zaken toen Dgkgraaf en Hoogheemraden den 12 Febr van Gedeputeerde Staten een brief ontvingen waarby werd medegedeeld dat thans de tgd dringt dat er maatregelen worden genomen om het behoud eener voldoeude zeewering te Soheveningen en te Ter Hegde te verzekeren en dat zg hebben gemeend gebruik te moeten maken van de bevoegdheid welke art 7 der wet van 12 Juli 1855 hun geeft en een bevel te doen nitgain tot nitvoering van werken van Delflaud a zeewering c Inmiddels trachten gelgk men weet dgkgraaf en hoogheemraden bun verder reikende verbeteringeplannen door te zetten met voorbijgaAQ van het bevel van Gedeputeerden Is de gerechtelgke geneeaknude vaak een middel Dit onderaoek waa noodig geoordeeld door de verdachte omstandigheden waaronder in do vorige week te s Gravenhage een brand gewoed heeft welke tot aanhouding van den bewoner van het perceel had geleid Na dat onheil was in de kamer gevonden een doode hond die nigena beweren van in van brandaticbting verdachten meestei dén brand had veroorzaakt door het omverwerpen van de petroleumlamp die op een atoel geplafttat was De vraag was nu of het beest was gestorven door verstikking tengevolge van den rook of door een andere ziekte oorzaak en daarom bad een lykscbonwing van het dier plaats welke geleid heeft tot het eonstateeren van een inwendige ziekte die het arme dier in een staat van woestheid bracht welke het omvallen van de lamp aanneuielgk maakt Van eene vervolging ia nu afgezien De politie te Brnssel heeft de handen vol met de aanhouding van een dievenbende die hare heldendaden bg dozgneu kan tellen Talryke diefstalleu zgn reeds aau het licht gekomen maar ook verscbeideue leden der bende gingen reeds in de doos De bende had bare vertakiugen iu Antwerpen aldaar zgn drie deelgenooten aangehouden waarondereen meisje Men vood in hun bezit en geheel diavenarsenaal Zgn wg wel ingelicht dan worden bg de invoering van den zomerdienat door de Exploit tiemaatachappg met uitzondering van de verbinding tuaschen Hotterdam Den Haag en Amsterdam via Harmalen Breokelen geen iagrgpende wyii ingen aangebracht in dun loop der treinen voor rgzigers verkeer Te Halfw Haarlem zgn gisteravond 4 woningen waaronder twee winkelbuizen geheel af en ai ebrand De woningen hoorden in eigendom aan H Greeve een der bewoners een kleermaker was niet verzekerd zgn inboedel werd gered Twee brandspuiten deden dienst die van Rgnland bespoot uitsluitend de gebouwen van dat hoogheemvAAd schap De vlam die ruim v edsfl vond in eene aaozienlgke hoeveelheid vleesch en spek in eene vleeschhouwerg en hout io eeu timmermanswinkel waar de brand ontstond duurde Tan 7 tot IO uur De gebouwen en overige inboedels zyn verzekerd Sen later bericht meldt dat de woning Tan den timmerman Van Looy nagenoeg geheel behouden bleet De ruime werk en bergplaatsen de woning van den vleescbhouwer Griffioen raet aanhoorigbeden en het woon en het winkelhoia van H Langereis zgn met eene aanzienlgke hoeveelheid vlee oh en spek manufacturen en den geheelen inboedel geheel door brand vernield De burgemeettter der i gemeente stelde des avonda een nauwkeurig onderzoek en verhoor in Uit de vele aanbiedingen van patenten om reddingbootoD spoedig buiten boord te brengen naar aanleiding van de ramp bet stoomschip Slbe overkomen by de Norddeotsche cLloyd te Bramen ingekomen is het patent deVns Tan den heer C J F de Vos te Rotterdam gekozen Bg onderzoek bleek dit patent het doelmatigst Tengevolge hiervan is tuaschen den heer De Vos en de Norddeotsche Lloyd Mn overeenkomst gesloten en zat nu op al de stooauchepen dezer maatschappg het patent De VoB in toepassing worden gebracht Een zeker middel tegen win erhielen is de ni Men wrgve de zieke plaats vóór men zich nederig flink met eene ui in of men binde er een halve ai op en late die gedurende den nacht li en Dit moet herhaald worden en de ftnesisg Tolgt Een geneeskundig vakblad ii6 Oonconrs Medical maakt gewag van de uitkomsten te Efudapeat verkregen met ammonia als ontsmettingsmiddel In een kamer van 100 kub meter iolioad waar op verachillende plaatsen van den vloer ammonia ter verdamping waa geplaatst te zameo 1000 gram waren na 2 uren de bacteriën Tan cholera en typhuskoorta gedood Er waren toen 200 gram ammonia verdampt De bacterie van miltvuur hield het 3 uren uit na verdamping van 300 gram die van dïphteritis teelde 8 uren in die atmoafeer eu bezweek eerst toen 450 gram verdampt waren Met die kiemen waren draden gedrenkt welke men in de kamer had opgehangen Het is te hopen dal de herhaling dezer proeven door von Rigler genomen de sterk ontsmettende kracht van ammonia bevestigt want het middel is niet duur en de meubelen en kleeren worden er niet door bedorven Al de zwavelmguen op Sicilië zgn nu geslotfn wegens den treorigen toestand der industrie Daardoor zgn weder 25 000 mannen zonder werk en verdienste Het bevriezen en ontdooien der planten Als do temperatuur eenige graden beoeden bet vriespunt daalt bevriezen de vochten die zich in de tusscbencellige ruimten bevinden In deze ruimten vormen zich zoodoende yakri tallen en als deze nu bg opvolgend zachter weder in den zooneschgn weer snel ontdooien en rfanrdoor mei water gevuld wordeu zullea ook de naby gelegen cellen zelve veel water opnemen en daardoor afsterven Op deze wyze gaat weldra de geheele plant verloren Neem om een voorbeeld te noemen maar eens een bevroren aardappel of biet on ate de e plotseling aan een hooge teraijeratuur bloot t Zal al heel kort duren en de geheele knol is vergaan Heeft het ontdooien der y kristallen echter langzaam plaats doordat de pl inten met stoffen die de warmte slecht geleiden bedekt of omwonden zgn dan kan de opname van vocht weer door alle cellen plaats vinden waardoor de plant elf ook langzamerhand weur in normalen toeatand geraakt Niet alle planten behoeven natuurlgk zulk eeu zorgvuldige verpleging Houtachtige gewassen hgv bevatten zeer weinig water en grtssen wintergranen en klaver bezitten genoeg woeratandavermogen tegen het snelle ontdooien Niettegenstaande dit is ook voor doi e planten eeuige stroobBdekking in den winter niet te versmaden Om bloedvlekken ta verwgderen vermengtmen tarwestyfael raet een weinig koud watertot een dikke taaie massa Deze l gt menvrg dik op de bevlekte plaats en laat ditmengsel vervolgens drogen Daarna klopt mende stgfsel weg door tegen de andere zgde teslaan en de vlek ii verdwenen Bg ouderevlekken moet dit eenige malen herhaald worden De zachtste stofien worden door dit mid dfl niet beschadigd Nwbl v d H W Onlangs werd verhaald hoeveel moeite een beatolene te Amsterdam had om zyn eigendom uit de handen der jnstitia terug te krggen Daarmee was echter nog lang niet alles afgeloopen Hg de heer A F de Rocbemont daCostnstraat 63 Amsterdam beschrijft nl in t Nienws van beden als volgt zgne verdere avonturen Maandag morgen was ik weder om 11 uur in uns recbtsgebouw Na ruim anderhalf uur wachtens ontving ik myn goed V Neen bet bescheid over twee maanden maar eens terugkomen t Op ragn aanmerking dat dan de parapluies door zootang opgerold te zgn wel bedorven zouden wezen antwoordde Z Ed Gestr mg dat zal zoo erg niet wezen in de parapluiewinkels ziet men ze allen opgerold Of ik Z Ed Gestr al trachtteduidelgk te maken dat ik zoodoende dubbele achade leed t hiaip mg nieta ik kreeg myn goed niet Ook dit stgft mg in myn besluit mocht mg weer iets van dien aard overkomen ik laat er de justitie buiten Niets ia zoo onpleizierig vooral voor damea als fluweel dat zgne fraaiheid en glans verloren heeft tengevolge van drukking of wrgviug Het beate middel hiertegen is nieuw flowee te koopen Maar koopen kost gelde Laten we dus zegt Eigen Haard liever een middel geven dat geen onkosten meebrengt en aan het fluweel zgn vroegere glans en zachtheid teruggeeft Men maakt het aan den acfaterkant nat en houdt bet dan met den natten knnt boven een flink heet gzer zonder dit aan te raken Het water verandert dan in stoom die door het fluweel heendringt de draden uit elkaar haalt en weer rechtop doet staan Dan laat men het fluweel gotid drogen waarna het er als nieuw uitziet Op verzoek van het parket te Parys zg n dezer dagen een bankier en de eigenaar van een groot hotel in Den Haag oitgenoodigd inlichtingen te geven omtrent een in de Fransche hoofdstad gearresteerd peraoon die onder een Hollandsohen naam met gebruikmaking der qnaliteiteo van voornoemde stadgenooten te Patgs verschillende peraoueu voor belangrgke bedragen moet hebben opgelicht BDltenlaDüscb Overzicht De aanneming van de motie van den beer Everett waarby de medewerking van Engeland tot een internationale muntconferentie wenschetgk wordt verklaard en zulka zonder dat de vroeger aan dit denkbeeld vgandige meerderheid hoofdelgke stemming heeft gevraagd wordt als een belangrgke gebeurtenis beschouwd Heden was de diepe indruk welken die aanneming gemaakt heeft zeer merkbaar in de City on eveneens in de bonding dar dagbladen in den Duitschen Rgksdag zgn de debatten bffgonuen over bet ontwerp tot wgitiging der fiuaucieele verhoudingen tusschen bet Ryk en de Bondsstaten Dit ontwerp bepaalt dat de MatrikulÜr beitrat ec niet booger zullen zgn dan de uitkeeringen van het Rgk aan de Bondsstaten Bet ootwerp werd ingeleid door den staatssecretaris van financiën graaf Von Posadowsky Wehuer deze betoogde de nood zakeiyiiheid voortaan eeu feitelgke scheiding tus ch n de Snanciën der Bondsstateu en van bet Rijk tot stand te brengen Door de bgdragen der Staten voor de buiabouding van het Rgk niet grooter te doen zgn dan dd uitkeering van het Rgk aandeStateu wordt het evenwicht in de begiootiogen her steld Vooml de financieele toestand der kleine Staten maakt deze regeliog noodi ak lgk Indien de Rgksdag de moeuiug is toegedaan dat deze regeling oonoodig is dan zal de minister zoolang het ontwerp opnieuw indienen tot het besef van bet gewicht van den Aaatregel bg de vertegenwoordiging ingang heeft gevonden Ue Dinsdag ind Bi lgische Kamer ingediende Mem V Toel betreffende overneming van den Congoatast bes aat 212 bladzgden en omvat de gewisselde diplomatieke stukken handelsstatistieken grensregpüng verkoopsrecht neutral iteitsquaes tie schuldenlast begrouting uk Het tractaat der overneming bestaat uit 4 artikelen waarvan het eers de eigenigke ovordracht omvat Gisteren hebbeu de Afdeeliugeu der Belgische Kamer het ontwerp behandeld waarbg de Regeering wordt gemachtigd de wgziging in d statuten van den Oongo spourweg goed te keuren en in te schrgven voor 10 millioon nieuwe aandeelen Geen stemming ia nog geschied Het vervolg van het debut zal over aptït gen worden gevoerd maar de aanneming s6hgnt verzfkerd De socialiat n en progressisten bestreden bet Ontwerp terwgl de katholieken en enkele liberalen het verdedigen Aan de Regeering is vertocbt tal van inlichtingen te geven De meerderheid van de centrale commissie die uit zes leden zal bestaan zal Keker vóór het Ontwerp zgn Onder de vele quaeatiea met wier oploasing het Spaansche liberale ministorie zich het hoofd breekt neemt de vraag welk bestuur Cuba kan bevredigen zeker niet de minste plaats in Na lang overleg ia het Sagasta gelukt een regeling voor de koloniale hervormingen te vinden die èu door JMriPb Ü ii Spanje én wat van nog rae r beVpns door de Creoolsche partgen werd aanvaaraT Hiermede hoopt men alle moeilijkheden te boven te zgn di zoovrel de gemoedaren op Cuba in heftige beroering hebben gebracht als aanleiding gaven tot bittere oneeoigheden iu het Spaansche parlement Reeda beeft de Kamer met algemeene stemmen het plan in hoofdlijnen goedgekeurd en aan de toestemming van den Senaat wordt niet getwgfeld De strekking van het ontwerp is aan Cuba zekere Home Rule te verleenen door het zelfstandig bestuur op breeder scbaitl te vestigen den Cubanen meer toezicht over het financieel beheer te geven en de autonomie der gemeenten en provinciën belangrgk uiü te breiden Het tot stand komen van deze koloniale hervorming onder medewerking van alle partgen had in het moederland algemeene voN doening gewekt Doch op t zelfde oogenblik dat men zioh in Spanje overgeeft aan de schoonste ilusiën over de nieuwe aera dif op de AntiPeu zal aanbreken komen er zeer verontrustende berichten uit Cuba Niet allen schgnen aldaar genoegen te nemen met de getroffen regeling Atbans gemeld werd dat de overheid zich verplicht heeft gezien krachtige maatregelen te nemen en de grondwetteiyke rechten te schorsen trn einde aan den heeracbeude gee t van bandelooabeid en het werk van onrustitokers een einde te makeu De Correo en de Correapondenoia deelden zelfs telegrammen mede uit Havana waarin werd gemeld dat in de proviuciëu Mataozaa en Puerto Principe en opstand tegen de regeering was uitgebroken Zoo erg moet de staat van zaken echter niet zyn lotiiascben achtten de Spaansche ministers het toch noodig byeeo te komen om den toestand te bespreken In den raad nu denden do minieten van oorlog en marine mede dat ig den gouvernenr generaal Calleja badden gemachtigd tot het uitvaardigen der krggswet niet wegens de woelingen der onafhankaiyke partg maar teneinde hem io da gelegenheid te stellen voor goed een einde te maken aan de bnitenaporigbeden van rooTerkenden die het eiland onveilig malden Of er dus van politieke moeilijkheden geen sprake ia f Er ia o Cuba een partij die nog meer zelfstandigheid voor bet eiland verlangt dan de regeering verleenen wil maar t schgut dat haar agitatie voorshanda geen reden tot beduchtheid geeft In ieder gevat hebben de leidera der royalistiache partg zich bereid verklaard den gouverneur te blijvea steunen En op dien grond is de regeecing in t moederland van meening dat het den gouvernenr weldra zat gelukken de orde op Cuba te herstellen Volgens eeu bericht uit Haitcheng heeft de heeft de tyding van den val van Wei hai Wei groote ontmoediging veroorzaakt onder de Cbineesche generaals Alle aanvallende bewegïh n zQlfa de dagelijkache oefeningen der troepen zgn gestaakt de legerkampen wurueu opgebroken en de sfargdmaoht te Ying Kow i NiuChwang stinkt voortdurend Miaiobien is er bevet gekom n om op Peking te retireMu of anders doet de Onderkoning Liu dat uit eigen beweging uit vrees dat hem anders door het landen van een nieuw Japansch legerkorpa de terugweg zil wordeu afgesneden Hg trekt nu op deu Grooteu Muur aan want de Chineezen stelleu nog altgd groot vertrouwen in dit tK jwerk Iu een correspondentie uit Shanghai leut men een staallje van de wgze waarop de Man dargnen leugens omtrent de Japaoneri verspreiden In bet begin van December kwamen te Tientsin een aantal brieven van Chineeecbe krygsgevangenen uit Japan aan De meeate geadresseerden woonden in het binnenland en de brieven werden dus op de iolandsohe postkantoren bezorgd om opgezonden te worden Maar de taotai Sheng kwam er achter bg maakte al de brieven open en bevond dat de gevangenen vol lof waren over de behandeling van de Japunnera zoodat hun familie zioh niet ongerust behoefde te maken Sheng hield al die brieven achter eu deed in de enveloppen andere waarin de Japannera van duiTelsche wreedheden werden beschuldigd Met dergeIgke praktgken tracht men den haat tegen den vyand aan te wakkeren Volgena bericht uit Wei bai Wet atelden de Japanner daar een burgerlgk bestour in en herstellen zg yverig de forten Ook bereiden i een nieuwe expeditie voor vermoedelgk naar Formoaa De gevangengenomen Amerikaan Howie verjclaarde aan admiraal Ito dat hy niet dezelfde Howie is welken de Japannera vroeger vrglieten maar het tegendeel werd hem bewezen waarop Ito zeide dat het Japanache bewind zou beiUssen Uit Peterrtburg wordt gemeld dat in OoitAzië hoogstaua 25 000 man Ruaaiache troepen zgn De berichten over groote troepeubeire gingen in die atrekenzgn dna sterk overdreven Dt Japaneezen moeten goed op de hoo te va I de sterkte der Russisohe troepen aldaar zgn oq hebben in Noord Korea een groote troepenmacht bgeengetrokken KI X lSGEVliXG InB1CHTI 4QEN welke OEVAAR SCHADBOPHIHDfiB Kunnen veeoorzaksn BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad oo 95 Doen te welen Dat zg vet unning hebben verleend aan Itk J Dongelmans en zgne rechtverkrggenden tot het oprichten eener alaohterg io bf t perceel aan de Zak geteekeud L No 247 kadaster sectie G No 1262 2e P den Hertog eu zgne rechtverkrggendcn tot het oprichten eener blikalagcrg ib het perceel aan de Turfmarkt geteekeud H No 62 kadaster sectie B No 628 3e Gebr Dercksen en hunne rechtverkrygenden tot het uitbreiden hunner bakkerg en blikslagerg door het plaatsen van een gaamotor in het perceel aan de Westhaven geteekeud B No 158 kadaster aectie D No 2117 4e H P Herfst en zyne rechtverkrggenden tot het weder oprichten der aigarenlabriek met droogkamer io het perceel aan de Goawe geteekend C No 184 kadaster sectie D No 144 5e J F Da Imana Co en hunne rechtverkrggendeu tot het uitbreiden buuner atoombleekerg door het plaatsen van een derden atoomkelel io bet perceel ann den Fluweelen aingen geteekeud R No 567 kadaater sectie A No 3350 Gouda den 28 Februari 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd J M NOOTHOVEN van GOOR to B De Secretaria BROUWER Burgerleken Stand GEBOREN 26 Febr Johanna Joaina oudera P H J Lafeber en G van Elat