Goudsche Courant, zaterdag 2 maart 1895

33ste Jaargang Zaterdag S Maart 1895 No 6597 GoiMHE mmmi ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVÈRTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regek 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met ui Mndering van Zon en Feestdagen De prijs ler drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommen VU F CENTEN WILMS Co t te Amsterdam zullen uitgeven een VOLKSUiTGA VE VAN ZOLA s Roinaotische Werken Het Land Het Dieriyke iu den Mensch Hartstocht en Geld Docter Pascal In 50 afleveringen van 32 pagina s voor slechts 15 cent de aflevering Met GRATIS PREMIE EEN PRACHTIG PORTRET VAN ZOLA te werken van Zola munten uit door de meesterlgke wyze waarop hy dengden en harstochten der menschen beschryft en de natunriykheid waarmede hg dit doet maakt dat wy met zyn werken mede leven Geen boeken yn meer geschikt om de hedendaagsche maatschappelyke toestanden te leeren kennen dan de werkten van Zola FEViLLET0 1 TEEÏÏGGÊIÖEPËÏÏ oooa HDQH CONWAT De man die uu de reobterxijde van Cenerie aan da tafel BtoDd Id eene houding alsof hij een stoot wilde afkeeren wieat gezicht woest en hartstochtelijk soheen wiens donker oog gloeide die man was de ËngelscbBprekende Italiaan Kaoari of looals hij ftoli nu noemde Antony March FanUne s broeder Ulij ook keek naar t zelfde voorwerp ala Üeneri Den man op den achtergrond een kort gezet man met een Utteeken over de wang kende ik niet Hij kwk over Caneri a aobouder in dezelfde richting Ëu hetgdeo zij tot het voorwerp hunner beschouwing mauten waa eei joog man die van z nen stoel scheen Ut rallcQ en wiens band itnipachtig i reep naar t gevaat van eenen dolk die bem in t bart gestooten was door iemand die over bem beea den stoot nederinarti gedaau had Dit idlaa zag ik duidel k in eene seconde Dehoudiag vu iader dbr aanwezige personen de geheele VerachqnlQg Dam ik iu mij op zooalsmea meteenen oogopslag de voorstelling vat van eene achildery Toeb Uet tk Pauline s band loa en sprong overeind Waar was de verlichte kamer Waar de personen iie ik gezien faadP Waar waa dat tragisch tooQeel waart au ik noeveD gstniga wuF YardweoMi in dt Kraepelien en Holtn s iQiiina LarochcQ ü AÏARSHE is de meest Krachtige en Versterliende KlIMA WIJN aanbevolen door tal van binnen en baitenUndscbe geneesheeren Bekroond met EEREN DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES Yerkryghaar in flacons f 1 90 en 1 Depot te Qoxida hg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIURraepeHen Holm Hofleveranciers Zeist 27 Jalligje oudtn N Oadgk au N tbu der liUn Hendrik Pieter ouden W van Vliet en C J Tan der Pool OYEBLEDEN 26 Pebr J M Broekhniaen 5 j M C E Brakel 5 m 27 M J Binee 5 m J an Wans 66 j J Pouw 66 j GEHUWD 27 Fabr C H Breedyk en a P de Mooö Beeuwijk GEBOREN Mgnderd onders G den Hondijker en A Verkaik OVERLEDEN A ran den Berg 55 j L Sohonten 1 jaar moordrecht GEBOREN 29 Febr Jacob onder L Kol en G Mes Bulme Keuite in L van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 17 ri BBUAUI Vor kri alotkoera 84 1011 lOl Vl 101 8 a SS i 88 Vl 74 7 i 8 a 8V 78 88 39 110 77 4b lOOi i in f 1011 101 887 8J7 760 10 68 101 ill 18 io V 101 160V 97 66 34 106 6 184 188 105 51 147 98 65 88 104 lOi 103 100 99 100 185V IS4 10 100 60 90 8 99 70 110 16 46 16 17 190 108 109 IC4 103 liO 1381 9r 97 HinuuxD Otrt Ned W 8 V dito dito dito 8 dito dito dito S i HoHau Obl Ooadi 1881 88 t Itaui Intohrirtiag lie 81 5 ÜoiTlME Obl in papier 1868 5 dito in lilin 1868 t PoaTDOlL Oblig met ticket S dito dito 3 BoiUlin Obl Ooal ia Serie dtu OaooDi 1810 i ditobüBollil l88 4 ditobUHop 188U D4 dito ia loiid MB 1888 dito dito dito 188i i SWHl Farpet uliuid 1881 i Toalfau Gepr Qoar laan 1890 4 Geo leeuing serie D Geo ieeaioK lerie O HüinAn lll Bee v obl 189S 6 Uiueo Obl Buit Beb 18S0 8 VaKiatllLA Obl 4 ODbap 1881 wnanui Obligatiao 1861 S i RoTTlanAH Stod leea 1888 i Nin N Xft Hacdelir aaad i aaditi Tab Mij Certjlcaten DtfiiBiaitsohappiJ dito Arab Hypotheekb paadbr 4 Oult Mij der Vorstaal aaad Qr Hjrpolbeakb paudbr 4 Kaderlandieha bank aaad Nad HaadalmaaUob dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotkeekb pandbr 4 Utr Hyóotheokb wto 4 OoaTin Ooit Hong bank aaad Hdil Hypotbaekbank pandb i Amuhu Gquit kypotb pandb 61Vi 54 Maiw L O Fr Lien eert 6 NlB Holl U Spoorw Mij aand Hij tot Eipl Y BI Spir aaad Had Ind Spoorwegm aaad Nad Zuid Atrik Spn aaad 6 dito dito dito 1891 dito 8 TU li apoorwl 1887 8 A Bobl 65 90 Zuid lul SpwmiJ A H obl 3 FoLiM Wartobau Weaoea aand 4 RoBL Or Ruu Spw Uij aand I Baltiaoba dito aand lOi i 100 97 faatawa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Karsk Cli AEOW Sp kap aaod 6 Loaovo Bevalt 8p Iti oblig 8 Drol Vilebik dito oblig i ZnidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 11 49 8 IS 8 o 36 16 AKniKJL C nt Pao Sp Bl j obl 6 Okie k North W pr 0 r aand dito dito Win St Peter obl 7 Danrer k Bio Gr Spm eert T a lllinoiB Central obl in goud 4 Louiar k NaahvilleCert T aand Maxioo N Spw My leiiyp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot prof aaad N ïork Ontario Weat aand dito Fenna Obio oblig 6 Oregon Oalif Ie byp in goud 5 St Paul Hian Il Manit obl 7 Dfi Pao Hoofdliia oblig 6 dito dito LioQ Col Ie byp p 6 GiMADA Caa Soutb Cert v aand Tik C Ballw fc Nat Ie b d e O Ataaterd Omnibua M aand Botterd TramwegMaata aand Nan Stad Amaterdan aand 8 Stad Hotterdam aand 8 Bueil Stad AntwerpunUe a i Stad Bruaaol 1886 i i Hom Theiat Kegullr Oeaellach 4 OoBTlNR Staatatoening 1860 6 K E Ooat B Cr 1880 8 Spuji Stad Madrid 3 1868 Var Nan Bea Hyp Spobtnert 4 HAR TUBRICHTEN Qoada 88 Februad 1895 Staeda meer rartangend liet do graanhandel uit naar open water Mot hot opgeven van noteeringen zullen ook wij daarop wachten TltHARKT Melkvee geen aanvoer Vetta varkena red aanvoer handel matig 17 è 18 ot per half KO Biggen voor Engeland veel aanvoer handel lauw U eL per half KO Magere biggen red aanvoer handel flauw ƒ 0 60 0 76 per week Vette aobapen red aanroer handel matig 16 86 Nuobtere kalveren goede aanvoer haodel flauv 3 a 6 ïokkalreren ƒ 6 l f 10 Aangevoerd 4 partijen kaaa Handel vlag Ie aual ƒ il ie qual 18 a 33 Zwaardere booger in prüa Noord Hot landaeha i Boter goede aanvoer handel afloopend Goeboter ƒ 1 16 it 1 85 Woiboter 0 96 è 1 10 p Kilo WATERGETI IDEN TE GOODA 1895 smnrgeDH s arond Hoos Laag Boog Laag Vrndag 1 Maart 9 5 25 9 21 5 46 Zaterdag 2 9 43 6 08 10 09 6 34 Zondag 3 10 36 7 01 11 10 7 35 Maandag 4 U 45 8 1U 12 05 8 S0 Dinadag 5 12 2B 8 50 lil 9 36 Woecadag 6 1 5 10 16 2 30 10 55 Donderdag 7 3 09 11 34 3 40 21 05 8PRINGTIJ den 12en Maart 27eD APVERTENTIEN Mevrouw de Weduwe t n BERGBN UZENDOOGN Ethchk Butoiita betuigt haren hartelflken dank voor al de bewjien van deelneming ontvangen bg het overiyden van haren gelieÜen Echtgenoot Mr A A vak BERGEN IJZENDOORN Gouda 28 Februari Mevrouw de Wed COUMANS UzasDoosN betuigt haren harteiyken dank voor de bewijzen van deelneming ondervonden bg het overiyden van haren waarden broeder Mr A A ViS BERGEN IJZENDOORN Den Haag 28 Februari op DINSDAG 5 MAART a avonds S uur ia de Zaal M en Vermaak Oosthaven te geven door Hr J C SchoneveHd v d Cloet i p en Dr B J H Ovink met medewerking van lllej B E S Zang en de Heeren Mr 6 Blokhut Viool Dr B IJssel de Schepper Fluit J van Zutphen Piano en Violonoel Uitgevoerd worden o a Nummers voor twee Piano s van St SAËNS RAFF en v GRONINGEN Liederen van SCHUMANN MASCAGNI ATH V RENNES en een Vioolsonate van BIBER 1650 1710 een Serenala Napolitana van 8GAMBAT1 een Serenade v WIDOR Entree 0 99 Leerlingen Muziekschool Gymnasium en H B S f O BO De opbrengst is bestemd voor een liefdadig doel Stollwerck sclie Borstbonbons gefiibriceerd na voorachiift van den kon Universlleits Prot Gehm Ho kd Dr Hariesi Bonn hebben sedert 60 Jaren als Terzachtesd middel tegen hoesten heeechbeid en aandoening der ademings organen uilsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bgzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Gèele pakjes A 25 cent Alom verkrijgbaar Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste KathLetterkundigen Maandeiyks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Romans NoveUen Historische Verhalen Poèsia AUerlei Baadsels Logogrief Bebus en en voor den zeer lagen prys van 6S CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goeilkoopsie maandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS ürroivKR sBosou TE KOOP OF TE HïïtJR Een zoo ffoed als nieuw HEEREN HUIS staande op een prachtige stand op de KLEIWEQ te GOUDA zeer mooi aiteicht Hunrprys 400 per jaar Te bevragen met franeo brieren Halppostkantoor Z vammerdam lett W FEANSCHE STOOMVEEVERIJ Chemische WassoheriJ VAH H OPPEIMHEIMER 19 Sruiskade Botterdant Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en DameBgarderoben alsook alte Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van plaoheman tela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AUe goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 uitgezonderd Zondags te consulteeren van 01 tot 5 uur li0PA PDIKE ODDE GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz A 18 bewijs van echtheid ia cachet eQ kurk steeds voorzien VBQ den naam der Firma P HOPPE N B 45 ISCHIEDAMMEK G OTrxstSLg dL Twee Knechtsj ongehuwd P G goed kunnende Melken en met Paarden omgaan om met balf MAART en begin MEI in dienst te treden Fr br onder letter B hg C C S va ETTIN6ËR Boekh Oostplein 15 Ükterdam Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldkroemil DraiTen Uorst HoDig Extract MEUANTHE UIT DX Macbinale Fabriek DE H0N16BL0EU H van Schalk Co gevestigd te s Gravenhage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft hek is ONB RfiOEPEHJK het beste middel t r wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ON MID DELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalea Dadeiyk na het gebroik der MËLIANTHB doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flaoone van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met ge bruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Hechtbank te Gravenhage WW Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATELAND Botkoop B V WIJK Oudewater Hauilolsnierk Gy die Hoest gebruikt uit de Blikken Trommel VAN N KATER en Co Gedeponeerd GRONINQMN Elk stukje heeft de vorm 7an een zittende Kat snelpersdrak ran A Bumduk fc ZooK Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjes a 25 Ct by onze bekende Yerkoopers BINNENLAND GOD DA 1 Maart 1895 De navolgende corporation en personen ign heden bj den Burgemeester ter audiëntie geweest Officieren der dd Sehutterg van het Garnizoen Kantongerecht Curatoren van het Gymnasium Commiasie van Toedcht van hot Middelbaar Ouderwja Directie Stearine Kaarsenfabriek Kegenlen van bet St Joseph Wooshois Gemeente Artsen Commisaaris van Politie Militaire Geneeak dienst lUctor Gymnasium Havenmeeater en Controleur bg de Stedelijke Belaating Gemeente Ontvang r Marktmeester Kerkbeatoor der St JosephkerkopdeGonwe Burgerlyk Armbestuur Collegia van Kegenton der beide Gasthuizen Besta ur der Israëlitiaobe Gemeente Sluiiwachter Goodsche Waterleiding Maatschappa Directeur Stedelijke GasJabriek Aid Goud Maats van Landbouw Btgenten van het Weethois Regenten van het flestedelingenhnis Kamer van Koophandel en Fabrieken Waagmeester Notaris Israëlitisch Armbestuur tevens Begenten van het oude Mannen en Vrouwenhuis Ambtenaren ter Secretarie Directenr Borgeravondschool Collegia van Zetters Good ohe Harddraverij Vereenigiog Inspecteur der Registratie Ontvanger der Registratie Gemeente Boowmeester Ned R C Volksbond afd Gouda Keurmeester van het Vleesch pi disfcctsveearts Openbare Geiondheids Commissie Sehoolopiiener v h Arrondissement Gouda Commissie Tan Toesicht op de Stedelijke Mnaiekachool Commissie van Toelicht op het Lag Onderw a Heelkundigen v h Stedelp Ziekenhuis Conr Gymnasium en Archivaris der Gemeente Commissie van Toezicht op de Stedelgke Zwemachool Regenten Ho£fmansgesticht Commiaaie van Toezicbt op het Stedelijk Masenm van Oudheden Yolksgaarkeakea Hofi naoatichtiog Kerkeraad der Ned Herr Gemeente Directeur Poutkaotoor Directear Telegraaf kantoor RyksoDtvanger baitengemeeaten Kerkeraad der Rem Gemeente Red Dagblad van Gonda Werkinrichting tot wering van bedelar Kerkvoogdeu der Ned Herv Kerk Hooiden der openbare scholen Marktmeester Kerkbeatnor van de E C Kork O L V Hemelvaart a d Kleiweg Aannemer van Gemeente drukwerken Kasaier der bank van leening Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende Februari het volgende resultaat 2 Febr 13 5 Mg permang kalicaa per 1000 cc 9 15 16 8 4 23 7 6 t Aan het poatkantoor Gonda en de daaronder resBorteerende hnlpkuncoren werd gedurende de maand Februari 1895 in de Rökapostapaarbank ingelegd 6655 03 terngbetaald i 3396 41 Het laatste door dat kantoor oitgegeven beekje draagt bet nnmmer 4233 Door de politie alhier ia oen persoon aangehoudeo die nog 1 dag hechtenis moest ondergaan Gisteren is te Haastrecht een Kiesvereeniging opgelicht met ruim dertig leden Men bericbt uit Sliedrecbt ran 17 Febr Naar men Terneemt zijn in de gemeeuteadcdinistratie afdeeling financiën erustii e onr elmatigbeden ontdekt Op aanklacht van en gemeenteontvanger beeft de justitie zich in de zaak gemengd eu reeds gisteren een Toorloopig onderzoek ingesteld Heden ia tegen morgen Donderdag avond een spoedeischeode vergadering van den gemeenteraad uitgesehreTen Den 4den Maart komt voorde arr rechtbank te Utrecht in behandöling de zaak legen D F gewezen gemeenteontvanger van De Bilt be gehuldigd van verduistering en ralacbheid in geschrifte In het geheel worden weder 18 gntuigen gehoord Mr T G H Dop die den beklaagde in de wak der vervalsching lucht de kaars brandde flauw achter mij de voorkamet was donker Pauline en ik waren alleen op de plaats aanwezig 1 Het was natuurlijk een droom Wellicht ouder die omataodigbeden niet onnaluurlyk M t de kennis die ik reeds dro g van de misdaad hier gepleegd met de zekerheid die ik bad dat Pauline er bij tegenwoordig wa geweest onder den invloed van t geen er dien avond geschied was Pauline s zonderlinge wandeling namelijk hear plotseling zingen datzelfde lied met dat akelig einde geen wonder dat mij een tocueel ala dit voor oogon kf am en dat ik in t sprukendgelijkend visioen die jersoneu opnam die ik wist dat op eenigerlei voet met mijne vrouw in betrekking hadden gestaan Maar gesteld dat een mensch denzalfden droom tweemaal ja driemaal droomt er is tot dusverre met van gehoord dat iemand denzefden droom kan droomen zoo vaak bij wil En dit was met mij het geval Toen ik Pauline weder bij da band vatte voelde ik na eenige oogenblikkeu dwzelfde zonderlinge aandoening en zag hetzelfde akelige gcnicht Niet eens niet tweemaal maar veraoheidene malen hafl dat plaats Zoodat hoe ongeloovig ik ook was en nog ben in zalke dingen ik wel golooven moest dat ik werke ijk langs een gebaimzinnigen weg botzelfde te zien kreeg wat het meisje sou bad geschokt dat haar misschien wel op weldadige wijze het geheugen ontgaan Was bij baar overigeüs volle verstand Alleen wanneer ik hare hand vaatbiatd kwam het tooneel mij voor oogeo daardoor vooral werd ik iu dat idee iersterkt ea ik gevoelde toen en gevoel nog dat dit de ware opvatting is Welke bijzondere pbTiisohs of intelleotuMle orgaaiaati alk een effect vJbn gemetote obligatiën verdedigde zal hem ook thaua ter zyde staan Ook tegtn K Kootjes zijii vroegere medebeschuldigde zal wegens valsche declaratie van gebruikte zegels een nieuw gerechtsgediug worden begonnen Een landbouwer in een dorp in NoordBrabant heelt een arbeider vader van 8 kinderen een braaf oppassend man TyJens d bte koude dagen was voor hem geen werk M bekomen en tooh zyne vrouw en kinderea iweaten eten honi er ogpende honger hadden za m bedrlen neen dat wilde de man niet iMi Hever stelen De man sta var kmavoeder by zgn boer die op een avond de wacht hoddende den man met bbt gestolene haitwaarts zag keren dat varkensvoeder zag verwarmen opdisscben en htt door bet hon garige huisgesiu zag verslinden Ter eere van den boer zy gezegd dat bg bet huisgezin aanstonds van het noodige voorzag en dit uo doet Gisterenmiddag werd de eerste vergadering gehouden van den nieuwen gemeenteraad van Rotterdam waarin de voorzitter merdeelde dat de uitbreiding der gemeente baar beslag had gekregen en dat bg de betrekking van burgemeast r opnieuw had aanvaard Nadat da beëediging der 39 raadsleden had pljfM gehad hield de burgemeester een openingsrede waarin h aan de annez tie van Kralingen en Charlois herinnerde Zgo taak zou daardoor zeker verzwaard worden doch hij hoopte op de medewerking van allen vertrooweudj dat de vroegere gt est zou blgven beerschen en dat de bloei van nieuw Rotterdam zou worden bevorderd Daarna werden herbenoemd de wethouders De Mouchy Van Citters Van Raalte en Drost Vervolgens werden 67 stemopnemers uit de gemeente benoemd Heden heeft de volgende RaftdsKitting plaats De beer Jos Jacobson te Rotterdam heeft aan de ledeu van de Tweede Kamer een afdruk gezonden van het door bem gesprokene in de zitting der Kamer van Koophandel en Fabrieken op 22 Jan 1 1 bg gelagenhmd der behandeling van bet ontwerp adres betreffende het wetsontwerp houdende nadere bepa iogen omtrent de heffing van invoerrecht naar de waarde der goederen Ëeo eerzame bnrgnr van Brunswjjk sliep matig in zijn huis dat naaflt h t Huis vii kan teweeg gt bracbc hebben kan ik onmogelijk zeggen Xoem het oataleptisob clairvoyant hoe ge maar wilt maar het was zooals ik het verhaal Telkens en tplkeiis vatte ik Pauline s hand en zoodra ik het deed zag ik d e helder vetliohte kamer voor my Als de GDbewegetijke fij uren in een tableau vivant telkens opnieuw zonder verauderiog in houding of uitdrukking zag ik Ceneri Maoari eu den man op den aobtergroud kijkeude naar bun slachtoffer Laatstgenoemde beschouwde ik vooral met opletlopdheid zelfs in zijnen doodstrijd kon ik tien dat sijn gelaat ongemeon schoon was Het was eun gelaat zooals vrouwen gaarne eIod en zelfs bij al bet akelige van t visioen kwam er een pijnlijke gewaarwording in mij op als ik bedacht in welke betrekking het oneiRJe wellicht kon gestaan hebben tot den man dien zy zoo plotseling had zien vernioordon Wie hnd hem vermooid Z inder twijfel Maoari die zooall Rozegd bet dichtst bij hem stond in de houding vau iemand die eenen aanval wil afweren Zijne hand kon ook pas den dolk hebben losgelaten De neorwanrtsohe stoot bnd het lemmet zoo diep in t hart gedreven dat de dood bijna onmiddellijk volgen moest üit had Pauhne gezien dat zag zg misschien nu on door eeuig gebeimzionig vermogen was zg iu staat hut mg te doen aanschouwen zooali men iemand een aobildHrstuk laat sieir Sedert dien avond beeft het mij zelven steeds ver wonderd hoe ik toen den moed had om herhaalde keeren met behulp vau dit tn zwijm liggende meisje aan mijne zijde dia phantasmi orie op te roepen Het moet het vuri verlangen zijn geweest om da mysteridu te doorgronden van dien lang verledeo nacht bewaring staat toen bg zich eensklaps bg zgn naam hoorde roepen Hg richtte zich opi wreef zgn oogen uit Alweer van die droukenlappen 1 en sliep weer in den lof der matigheid zingende Den volgende dag nu werd hg aangesproken door den cipier die hem vroeg waarom hf niet geantwoord had op het hulpgeroep Joist wilde onze matigbeidsvnend zioh over het dronkemanasohandaal van den cipier warm taakm immers de Umsturz Vorl ec is nog geen wet en dus kan men iets heel weinig op een uniform dragenden beambte aanmerken zonder dadelgk te worden ingerekend toen de cipier hem beter op de hoekte bracht s Avondfl had deze met drie politieagenten een man in een cel gebracbt de deur waa aobter het geheele gezelNchap dicht gevallen en de dienaren van den heiligen Hermandad waren in staat gedurende den gebeelen nacht pra tische onderzofkingen op het gebied van bat gevangeniawezen te houden Tgdeni moeder s afwezigheid t ïlene vrouw te Bommershoveo Limhoi had gedurende bare afwezigbeid de kinderen laten bewaken door een meisje dat middelerwgl ten prooi van een hoofdkwaal in bezwgming viel teK n de kaebet welke zg op een S jarig jongentje omverwierp Toen eenigen tgd daarna op het hulpgeroep der andere kinderen de boren toesnelden onden eg hat ongelukkige kind bijna jjehael var brand op de heete aaeh liggen Uet kind 9i9gt leed eenige oogenbhkken daarna AU verdacht van den moord op Maria Lichtenfeld te Tienraai gepUegd ia giste en de wachtmeester Jorna van het 2e r t huzaran te Venloo in tegenwoordigheid der justitie met het Igk geconfronteerd Hg hield zioh onachuldig en noemde zelfs den moord op zgne beminde gepleegd afschowelgk Alleometandigbedeu zgu echter zóó tegen hem dat bet wel moeielgk zal ztjn die rol vol te houden J is als commandant van de politiewacbt gedeserteerd en daar zgn eigen revolver in reparatie was bad bg eene kilt van een kameraad open gebroken en daaruit diena revolvef ontvreemd met de patronen Deze revolver gemerkt no 73 is te Tienraai niet ver tbd het Igk gevonden dat met het gezieht in de handen voorover aan deu weg Ii Deaobouw beeft bewezen dat een kogel het hoofd doorboord heeft J is na de confrontatie in zgne gOTangenii terug gebracht het verlangen om nauwkeurig te weten te komen welke scbok het verstand mgner vrouw gekrenkt bad bovendien de verontwaardiging die ik gevoelde over dien laaghartigeu moord en da boop van de daders aan t gerecht te kunnen overleveren Dat alles gaf mfj de kraoht om dat tooneel telkens u telkens te voorEch n te roepen to dat ik leker wu dat ik alles wilt wat die geheimzinnige veraohgniog mij openbaren kon totdat Ik mij telven verweet Pauline zoolang in dien toestand te hebben laten liggen Toen sloeg ik baar den mantel weder om en droeg baar iu mijne armen de trap af tiaar de voordeur Het wal nog niet zoo laat of door tuiiohenkomit van eenen voorbijganger kreeg ik eene vigelaute be reikte weldra myne woning en l de Pauline nog altijd bewusteloos op haar bed Welk zonderling vermogeu zy ook had om m j hare innerlijka gewaarwordingen te doeu aanschouwen het hield op Eoodra wij het noodlottige huis uit waren Ik kon later hare band vasthouden zoo vaak ik wilde geen drnom geen visioen of hallucinatie volgde Dat is het eunige wat ik mij niet verklaren kon het mysterie waarvan ik gewaagde aan t begin van mijn vorhaal Ik heb meegedeeld wat my overkomen iii als men mij enkel op mijn woord niet gelooft dan moet ik mij tevreden stellen met op dit pont niet geloofd te worden ITorH mnol fit f