Goudsche Courant, zaterdag 2 maart 1895

Directe Si oorwegverMndlng met GOUDA WlDlerdleost 1894 95 Aangevangen I October Tijd van Greenwich iOUDi BOTTÜKDAM 18 61 18 68 1 06 1 18 1 81 9 86 10 7 86 7 47 KOTTIRDIM 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 ï 8 10 D E N n A Hage 6 48 7 807 48 8 30 9 28 9 4610 18 11 8818 16 1 Voorb 6 64 10 18 N d L d5 69 n Z Zegw6 08 10 80 Bl Kr 6 14 T 10 86 Zev M 6 19 n a K 10 1 n Gouda 6 80 7 60 8 18 9 58 10 16 10 68 12 0818 45 8 80 2 46 8 16 4 18 4 48 5 20 6 47 7 48 B U lO WU T E E C H T G O U D A Utreoht 6 8S 7 60 9 9 5811 84 12 08 18 60 3 10 S 80 8 584 48 6 806 86 8 09 8 608 691 I4Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 26 8 48 4 18 5 47 9 11 9 M 10 11 üwd witer 7 07 8 19 10 84 r 4 84 m w 9 19 Gouda 7 20 8 88 9 S4 10 87 18 06 1 88 3 50 4 8 6 80 7 08 8 419 81 11 f AHSTEkDAUSOÜDA Aiciterda Wp 5 50 8 15 9 55 11 86 11 80 9 55 4 86 4 85 T M 19 M Gaada 7 10 8 04 10 44 18 16 18 48 B IO I SO 6 68 9 81 U 8 07 DEN Ooudi 7 80 8 86 9 09 9 87 10 49 18 11 18 9119 641 87 8 66 4 46 6 87 6 69 7 18 8 89 9 37 11 06 11 18 1 06 1 11 1 17 1 86 1 88 1 86 1 67 4 86 8 21 10 00 10 19 10 66 1S 48 S 83 61 8 18 4 47 6 38 6 67 7 46 8 88 10 14 u 11 08 8 87 n 5 87 7 69 10 87 10 80 11 17 8 46 8 07 6 06 6 46 6 17 8 07 8 66 10 85 10 51 11 46 1 80 3 08 S S2 S 50 6 89 8 81 8 86 8 28 9 11 10 58 GOUD A A U 8 T M 8 II 10 06 10 61 8 8 61 4 47 6 88 7 45 10 14 1 10 10 16 11 19 1 8 40 1 41 6 85 9 41 U U SUteii Odneraal 2e Kahul Zitting ran Donderdiig 28 Februari 1895 A aQgeDomen zgn de ontwerpen tot regeling ▼ ao het bakenwezen op de openbare watereo en tot Terleoging van den dour der wet tot tgdeiyke versterkiug der militie met 62 tegen 6 stemme Het debat werd geopend over bet ontwerp omtrent heffing ran invoerrechten naar d waarde der goederen De heer Mutsaers en Dobbelmann opperden ernstige bedenkingen tegen de willekenr der douane ambtenaren welke van dit ontwerp bet gerolg zal zyn en zg niaakteti bon stem sfbankelyk van ameudemènUin die den eeriyken handel niet tot slachtoffer zullen ratken vau maatregelen t gen floiecfaentrekkers De beer Plate verdedigde het waarde tarief dat veel biliyker is d n het gewichttarief De heer Riok bestreed de watrdebepaling door de administratie zelve als zeer onbiliyk daar de ambtenaren er evea goed een slag naar moeten staan als de importeur De nondige maatregelen tegen Teiatoire maatregelen ontbreken De minister vnn Financiën verdedigde hftt ontwerp met scherpe afkeuring van de be staande ontduikingen op groote schaal stelaeU mstig gedreven tot groot uadeel tüu d schatkist en van de moraliteit Invoering van een specifiek tarief ware zeer af te raden omdat de voorbereiding daartoe jaren zou doren en het zeer onbiliyk zou werken voor iware voorwerpen die voor minder gefortuneerden bestemd zgn Daaria ligt tronwens een protectiooifitisch beginsel ten groorlslag Spr ootkent dat de ambtenaren vexatoir handelen en de wet onvoldoende voorziet in de bescherming vnn deu eriyken handel Heden voortzetting Sen der oudste dienstdoende politiebeamb ten misschien van ons land is gestorven J de Vries veldwachter der gemeente Edam bjj had 48 dienstjaren ruim en was bijna 85 jaar ond Vóór jaren was reeds een jonge veldwachter benoemd om De Vries feitelyk te vervangen doch hg liep nogaltyd in uniform en kwam dageiyks aan het gemeentehois Een paar jaar geleden bracht de bekende schilder Hubert Vos die tu Edam en Voleudam tudiën maakte zyn portret op hetdoek en deschoone Bchildory trok op vele groote tentoonstellingen in het bnitenlam de aandacht Ën de oude man was et niet weinig trotscb op als bg uit berichten in de bladen ontdekte dat ztjn cont9rfeit8el iioo hekend was geworden Het portlerrein te Utrecht xal I Mei as worden Opengesteld Het gebeele rerrein heeft OPne uitgestrtktbeid van circa 10 Hectaren waarop zich bevinden lo een wielerbaan van ovaal ronden vorm breed ruim 7 Meter en lang 500 Meter Door de plaataea amphithéateri f ewyze te boowen heeft men do haan tegen den Noordeuwind beschot Tot dusverre bestond in Nederland eene baan van iergeiyke lengte niet zij wordt slpchts geëveoaard door het Vólodrüme de la Seine te Pargs Daar deze nielarbaan nitmuntend is geschikt zoowel voor nationale als internationale wedstryden bestaat het voornemen eeoige malen per jaar wedstryden daarop te doeu houd n waarvoor kunstvoorwerpen en medailles beschikbaar zullen worden gesteld By deze wedstryden zal worden gereden volgens het reglement van den Algemeene Nederlandschen Wielrijdersbond c Het middenterrein dezer wielerbaan zal des winters onder water worden gezet waardoor eene y vlakle kan worden verkregen van circH 90 000 M 2o Twee zwombassins met helder stroomeud water een voor dames welk bassin een lengte heeft van 40 by 20 meter breedte en hetwelk varieert van 1 tot 2 nieter diepte e üd s so Uoonlrwlt N aw rV6rk OoptU ftotterdam 7 8 40 8 47 8 64 01 9 10 8 08 6 18 8 81 8 89 8 86 7 86 7 88 7 89 7 4 7 66 ottatdui S Otptlli 6 10 Mieiwnkerk 18 Ilaordnckt 6 88 6 88 7 46 BOUDl 11 01 iS T U 7 41 8 47 B1 KI 7 47 Zi ir 7 68 1 66 N dL d 8 08 YoMb 8 07 9 08 11 88 Hap 8 18 9 1S 9 99 10 07 11 97 18 41 18 61 Ctovda S 8S 6 40 7 ft 8 09 Ottdsw 6 50 6 54 Waerden 6 69 7 08 8 11 Vlmht 8 18 7 88 8 IS 8 41 9 40 T lf Goada ArntMda Wp Het andere h iin vonr h eren hpfft pene van 50 meter is 20 meter breed en van 1 tot 3 60 meter diep Bij zwemwedstrydeu kunnen beide bassins tot een groot bassin vareenigd worden eu heett dit dan een It ugte van 105 meter Bovendien toestaat gelegenheid tot het nemen van afzonderlijke besloten baden douches enz geheet ingericht Uiiar de eischen des tyds en van de hygiëne 3o Ebh terrein ingericht voor concoursbip pique Dit terrein is van ovaalronden vorm omgeven door eeueu 5 Meter breeden rflweg van 300 meter lengte Het middenterrein is te gebruiken voor hindernis ryden en i aangelegd volgens nanwyzing van een deskundige Daarenboven zyn er nog teireinen vonr lawntenuis football boae ball cricket en oudere spelen twee flinke kegelbanen enz Voor de huisvrouw die met een matig huishoudguld modt rondkomen kan het groote beteekenis hebben om tegen een minimum grys een maal te kunnen bereiden dat in aanm rking genomen de eenvoudige bestanudeelen waaruit het is klaargemaakt een maximum hoeveelheid voedende bestauddeelen bevat ei tevens smakelyk ia Door een gemeentesubsidie was het bestuur der Haagflche Kookscboid dexen winter in staat gesteld op een viertal scholen de kookkunst aan de oudere meisjes te doen onderrichten eu van de resultaten die deze lessen reeds hebben gehad koo men zich gisteravond overtuigen by de openbare les die in de school van den her r Van der Laan aan de Hoefkade onder leiding van de directrice der kooksohool mejuffrouw Manden aan de vronweiyke leerlingen der HerhulingsBchool gegeven werd Na eenige proeven van theoretische kennis te hebben afgelegd gaven deze aspiraut buis moeders in het bereiden van een even eenvoudig als degelyk maal overtuigende bewijzen vuu haar practische bedrevenheid en het was inderdaad alleraardigst deze schare meisjes in bezige vrooiyke bedrijvigheid lo zien heen eu weerloopeu hier groenten waaschende daar kokende en ginds weer ander keukenwerk verrichtende Het welbureido en eenvoudige maal vrat èn voor mpj Manden eu voor de andere leeraresaen der kookschool die dezen winter de leiding der lessen op zich hebben genomen de giootste voldoening die zy mochten genieten voor haar even degelyk als praclisch onderwys dat deze meisjes eauuiaal in slaat zal steüen met zorg en overleg den aanstaanden levensgezel een goedkoop eu tevens voedzaam en frisch maal te bereiden De aanwezige dames en heeren die deselltiVitatieles bijwoonden ea waaronder ook de heer dr J Tn Moutou wethouder van onderwy eu de heer mr A Kerdyk werden opgenierkt volgden klaarbiykeiyk met belangstelling do toebereidiug vau het meun dat aan de yrde was en hoezeer dok de heereu gaarne hunne onkunde op bet gebied der edele kookkunst zullen erkennen zy zullen t ch tevens moeten getuigen dat de kleine huisvrouwen grooteu Ijver eu viioral grooten lust toonden in de laak die ziJ eenmaal te vervullen hebben eu waarvan de grondige kennis van niet geringe beteekenis kan zyn want een goede pot wordt terecht beweerd het huiselijk geluk en met dat huiaelyk geluk de algemeeue volkswelviart te bevorderen Ook do N Prov Groo Ct o rdeelt dat het voornemen van den Minister Van Houten om de verplichte dissertatie voor de Juridische Faculteit af te schaffen toejuiching verdient Maar levens betoogt zy dat deze regeling zonder meer ons niet op het goede spoor brengen zal Aföchaffing van de verplichte dibsertatie zegt zy mits 10 66 11 08 11 09 11 18 11 86 t 86 18 88 10 08 10 11 8 18 H A 16 4 67 6 08 9 49 5 11 6 16 6 88 6 81 6 80 4 36 6 86 6 66 6 41 7 48 9 10 10 10 1611 8811 48 Mits dan aan degenen die geen dissertatie schryven een mindere titel en in ieder geval een titel die fjeen ander recht verleent dan I tot de Dïtoefening der advocatuur worde verleend Anderi blyft de onbiltyke bevoorrechting welke de juridische studenten thans genieten dat zy namelyk of ïe gestadeerd hebben of niet toch om hun titel voor allerlei staatsambten benoembaar zyn bestaan Wil men het vinden op een andere rcanier door voor degenen die geen dissertatie kunnen schryven den eisch om op stellingen te promoveereu te verzwaren dan beeft men ongetwyfeld een uitweg maar die onzes inziens niet voldoen zou omdat wie geen wetenschappelyk proefschrift kan leveren allicht Bonder hulp van anderen ook geen drageiyke en zeker geen dergeiyke theses kan opstellen De boste uitweg ware dqnkt ons de juridische studenten te onderscheiden elyk ze feitelyk nu toch ook reeds zijn in 1 die ernstig in de rechten studeeren uls bet vak waarin zij hun carrière wenschen te maken en 2 in degenen die enkel studeeren om hun opvoeding te voltooien Aan eerstgenoemdon geve men dan den graad die tot uitoefening der praktyk leidt en aan d bekwamen onder hen die een dissertatie scliryven deu doctorstitel Aan de overigen slechts een bewijs dat ze de colleges hebben bygewoond En voorts stelle men een Staatsexamen in waaraan allen ook die den titel hebben zich moeten onderwerpen om te kunnen dingen naar eenig ambt van Staat Zoo wordt de onhiliyke bevoorrechting weggenomen dat men zonder iets tu doen dat op studeeren gnlyk feitelyk deu toegang tot alle ambten en posten krijgt en aan de andere zijde wnrdt niemand die geen boofd voor wetenschappelijken arbeid heeft belet voor zyu algemeene ontwikkeling de voordeelen te genieten van een universitaire opleiding TJili bet verhoor voorkomende inde Shipp Gazette c door den coroner te Lowestoft betreffende zaken na de aanvariug tusscheu de Elbet en Crathie is gebleken dat de telegraaf naar de machinekamer der Crathie whu vastgevroren De j ezagvoerder verklaarde verder dat hy tydeus de aanvaring zich in de kooi bevond na eettt vóór by van dek ging zich verzekerd te hebben dat alles ia orde waa en de seinlichten helder brandende waren en dat hy door deu schok werd gewekt eu op dek komende de vuren van een stoomschip zag dat zich vcrwyderde De boeg van zyn schip was geheel verbryzeld toch stoomde hy bet andere stoomschip achterna Eerst zag hy bel stuurbonrdslicht verdwyuen eo later het to en bakboordslicbt Een tïèr manschappen die tusschen den verbryzeldeu boeg bekneld zat riep luide om hulp en werd toHschen de wrakstukken zwaar verwond uitgehaald Met noodseinen op stoomde by later naar Rotterdam onder den indruk dat bet stoomschip waarmede hy in aauviiring wa geweest de reis had voortgezet Van het aangevaren stoomschip worden een vuurpyl en blauwe iichteu afgestoken die hy met twee blauwe lichten beantwoordde Aan boord van de Crathie werd onmiddellyk na de aanvaring gestopt en de machine eerst weder aangezet toen men achter het stoomschip aanatoomde Hy ergerde zich dat bet stoomschip weg toomde en de Crathie aan zyn lot overliet Eerxt na aankomst te Rotterdam vernam hy de ontzettende ramp Een behooriyke uitkyk werd np de onderste brug gehouden wijl het voorschip m t ys bedekt WAS zoodat men daur geen uitkyic kon plaatsen De machinist verklaart dat het stoomschip tot 6 u 45 min op de plaats der aanvaring bleet en dat men toen langzaam aan stoomde Eerst om 11 uur werd kfuU speedc gestoomd naar Rotterdam 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 145 1 66 8 08 8 09 8 16 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 8 80 7 80 1 44 GOUD A 18 08 Wat de verklaring van den Engelschen loods William Greenham betreft biykt dat deze zich tydeus de aanvaring in de kooi bevond en dat het groene licht en andere lichten door hem na de aanvaring aan bakboord achteruit zyn zijn iïfzien doch hy wist niet of deze vnn de Crathie € waren In de boot tra te by Dog door bet ia brand steken van eenen briaf 4e aandacht dor opvarenden van de Grathie tot zich te trekken De loods verklaarde verder dat al de wa erdichte schotten op de Elbe gesloten waren dat er geeue paniek aan boord was onder de equipage en dat het atoomschip Elbe eteetriscb werd verlicht doch de sein en toplichten door olie brandende werden gehouden Hy verklaart dat het bb 20 minuten na de aanvaring is gezonken De verklaring van de geredde passagierster bevat nïpt veel nienws Alleen verklaart zy niets gezien te hebben van tiet aanvarende si Het onderzoek werd verdaagd tot den 26stea Maart Een commissie uit onderscheiden werklieden vereenispingen te Amaterstam bestaande uit de hh W P Brynen H B Poesiat en J H Pot verspreidde de volgende waarschuwing aan de werklieden in Nederland buiten Amsterdam De bouw der a a tentoonstelling te Amsterdam zal ontegeoseglyk eenige drukte teweegbrengen Hierdoor aangelokt kon het zyn dat vela werklieden in ons vaderland een kans wilden wagen om in de hoofdstad werk en brood te zoeken Velen zouden miischieo een sober een half bestaan prys geven om te Amsterdam te vinden werk Neen geen werk ze zonden hun sober t stukje brood zeer wanrschyoiyk inruilen t n werkeloosheid De tentoon tellings commissie toch heeft besloten geen werklieden in dienst te nemen dan die reeds minstens twee jaar te Amsterdam woonachtig zyn Of dan degenen die aan den tentoonstellingËbouw geplaatst worden bonne vorige plaatsen niet zouden openlaten Gewis maar die waren by de werkeloozen Op den eersten dag dat de commissie voor werkverschaffing zitting hield gaf zy reeds drie dui end kaarten uit Een sprekend bewys dat niet eens alle werkloozen aan da tentoonstelling werk zullen kunnen vinden c Woensdag begaf de justitie te Heerenveen zich naar Oosterzee naar aanleiding van een telegram houdende mededeeling dat aldaar een vyfjarig kind vermoedelijk tengevolge vau mishandeling door de moeder was overladen Het ingesteld onderzoek heeft geen enkel resultaat gehad zelfs t oen gerechtelyke sohoDwing werd noodig geoordeeld daar de oorzaak van den dood volkomen vaststond en voor ieder zichtbaar was de bersensubstanlie kwam Dit een gat in het hoofd te voorschyn De vroQW verklaarde dat het gat in het hoofd was ontstaan doordien het kind met den tafelstoel omviel en een tang zonder bladen aan het eind die vastgezeten moet hebhen het kind zoo diep iu het hoofd drong dat het voorwerp er met geweld uitgetrokken moest worden Generlei omstandigheid de vrouw die gedurende het onderzoek onnatuarlyk kalm was en het kind waren trouwens alleen thuis neersprak da mogelykheid dezer opgave eerder werd zy bevestigd door de verklaringen der boren dat de vrouw steeds lief voor de kinderen was Het gebeele gerucht beeft zyn ontstaan te danken auu het feit dat de vrouw er een vryer op na moet honden die er juist geweest was en dat door het kind over die verhouding een opmerking zoude gemaakt zyn Het bestuur van den Algemeenen Ned Poliliebond heeft eene buitengewone vergadering van den Bond uitgeschreven op 23 April te Rotterdam te houden ter behandeling van voorstellen van het hoofdbestunr tot herverzekering tan de door deu Bond gesloten contracten van levensverjpkeringen en tot wijziging van de statuten van den Bond 8 82 8 48 9 40 11 08 ll l f 9 47 K M 9 64 Êt t K 10 01 ff f 8 58 9 03 10 10 11 80 11 10 4 20 4 46 i Sl 7 07 8 10 M H 4 81 f T 17 r M V 6 01 7 84 t M ë 6 0 f 7 81 0 4 40 6 16 6 61 7 37 8 l 10 M 0 0 ü U A i 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 01 M 1 44 4 48 7 06 f 1 49 t 7 11 § 1 68 6 7 80 9 il 8 04 7 86 f 8 09 6 09 7 81 lOv Gisteren voormiddag had aan de str opapierfabr ek van de firma Scbolten te Sappemeer een verschrikkelyki Aagaluk plaats Oe werkman Bnnrke van Slochterveld was in de nabgfaeid van een snel ronddraaiende as bezig eenige iteenen uit den mour te nemen toen hg eeoigscina achteroitgaande door de as werd gegrepen en mee roodgesleurd waarby hem de kleeren van het Igf gereten werden en de ongelukkige om de as als t ware werd opgewondoD Hy is dan ook aU Igk opgenomen Naar aanleiding van de interpellatie iu het Britsche Lagerhuis heeft het Hbl € getracht de toedracht op te sporen van bet aan miss Nightingale overkomene De persoon die by de zaak i betrokkerr en een hotel c heeft ontkent de juistheid der in het Parlement vermelde beweringen Hp beweert dat hg zgaen pianist naar Londen had gezonden om eenige meisjes voor zgncaféohantant te werven Eenij e dagen daarna vervoegden zich by hem twee meisjes mej Nightingale en mej Stewart die zich als de uienwe artisten bekend maakten Zy hadden van bun toekomstigen patroon reeds een voor icbot ontvangen vau ruim f 90 Maar reeds spoedig bleek dat zg geen artisten waren waarop de patroon verklaarde dat by haar niet gebruiken kon en zg naar Ëof eland moesten terngkeeren Daar zg echter geheel van middelen ontbloot wafen veroorloofde hg haar ïn yn hotelt kosteloos te overnachten en te eten tot zg uit Linden reisgeld gezonden zouden krggen Kr bestond bij hem iu bet minst niet het plan hare bagage en de kleederen achter te houden de waarde daarvan achtte bg veel te gering Op den avond echter van den dag dat beide meisjes in het bezit waren gekomen van bet reisgeld vervoegden zg zich ten zynent in gezelschap van twee rechercheurs die den hotelhouder uünoodigden h age eu kleeren af te staan Deze voldeed niet aao dit verzoek zoodat de meisjes zonder haar goed naar Engeland vertrokken Wat betreft het feit dat mej Norton tegen baar wil zou worden teruggehouden ook dit is volgens den zegsman van hpt Hbl c ten eenemale onwaar mej Norton v ou onmiddellgk na het vernemen van deze bewering naar Londen zyn vertrokken om daartegen te protesteeren Aldus luiden de inlichtingftn vau den betrokken persoon Het onderzoek dat op verzoek der Britsche regeering te wachten is zal echter wel aan het licht brengen welke voorstelling der feiten juist is Aan een brief van een voormalig Amsterdammer een jong decorateur die bij gebrek aan werk naar Amerika ging ontleent de A Ct het volgende omtrent een wedstryd tusschen hem en een Itallnansch decorateur Ik heb een duel gehad Een duel op leven an dood Terugkomende van New Orleans waar we gewerkt hadden noodigde mgn patroon my uit met hem te soupeeren Wg gingen dan in een restaurant waar over het algemeen de artisten verkeeren en ontmoetten daar eenige bekenden van den patroon Daar was o a ook een Italiaan bg zijn naam ben ik vergetwn Dal heer eeo welbekende figuurschilder hier in Cincinnati begint zeer zwaar te redeuperen over kunst Om kort te gaan lag beweert ten slotte dat er in Cincinnati buiten hem g ien enkele schilder is die figuur kan schilderen Wel verdraaid dacht ik hg me zelf en tegeiykertgd trof me een blik van mgn chef alsof hy e gen wilde boa is t je zult je toch hoop ik niet laten lompen door dien schoorsteenveger Never in my life nobody can kill a Dutchman c was myn antwoord natuurlgk ook met mgne oogen Daarop wendt zieb myn patroon tot den Italiaan Mj dear sir je bent tnmeiyk brutaal met je bSweren dat er buiten jou geen goede fignnrschtlders in de stad zyn Daarop werd de vent gloeiend en daagde iedereen uit zich met hem te meten natuur Igk niet met revolver of degen maar met palet of penseel wat niet zoo gevaarlgk is als je de party verliest Kort en goed ik nam het duel aan Uit de aanwezige beereu werd een commissie benoemd om een onderwerp voor te stellen voor beide partyen geiyk Gekozen werd een docoratief paneel half cirkel 18 voet in diameter onderwerp De kunst de wereld verlichtende Wy hadden en week tijd De weddenschap ging om 100 dollar Ik had om zulk een som niet durven wedden maar mgn pa troon stelde zich borg Als ik verloor zou hg betalen Verloor de Italiaan dan kou ik de honderd dollar opstryken En de uitnlag Wel all ik verloren had dan zou ik er niet over spreken Het comité heeft geen oogenblik geweifeld maar mg ooganhlikkehjk de 100 doUar toegewezen Ik behoef er niet bg te zeggen dat de nitahig door heel de stad rondgebazuind werd dat ik xoo n bram was Mijn patroon was Amerikaan genoeg om er du noodige reclame van te maken Voor mg was da hoofdzaak een blaffer van de baan geschoven te hebben waardoor aan de eer wai voldaan Daarmee was dit bloedig schonwspel afgeloopen I Eeo bewoonster van den Jordaan to Amsterdam bad gisteren even de kamer verlaten en een paa gehaalden flesch met jenever op de tafel laten staan Een knaapje van ooge veer 5 jaar nauweiyks van eeo ziekte hersteld maakte zich van de flesch meester en dronk zooveel dat de moeder bg haar terugkomst haar kind gestikt vond Twee slachtoffirs van bloedvergiftiging Een dagloonersvronw te WilderVank heeft doordat zij eeo onbeduidend wondje aan één der handen had by het doen van de wa ch bloedvergiftiging opgedaan De geheele arm zwol op en op raad van twee te hnlp geroepen geneesheeran moe t de ongelnkige zich aanstonds ter behandeling naar bet academisch ziekenhuis begeven Nabg Nieuweachans kreeg een vierjarig jongetje door het dragen van rood gekleurde kousen bloedverjïiftiging Men vreesde voor het behoud van het knaapje By de door den directnur der artillerieinrichtingen te Delft gehouden aanbesteding van de le ering van G brandspuiten met to bebooreu was bet minst ingpscbreven door Renckef Zonen te Utrecht voor f 3210 Het wrak der E bec zal nu door duiker onderzocht worden Deze menschan verdienen daarmee 180 mark per dag Voor liet vinden van het gelJ dat tot en waarde van 360 000 mark aao boord was wordt een premie van 10 000 mark uitgeloofd Buit Dlao lscli uverzictit Keizer Wilhelm is te Weenen met bgzondere eerbewyzen ontvangen De teraardebestelliog van het stoffelgk overjchot van aartshertog Albrecht werd naar raming door meer dan 300 000 belangstelieoden bygewoond De politie had de grootste moeitH om de orde te handhaven De Duitsche Keizer bracht na afloop der plechtigheid een bezoek aan graaf Katnoky den minister van buiteolandacge zaken met wien hy zich eeo half uor onderhield Natuurlgk beweren de Weener bladen dat by dit onderhoud werd gesproken over den politieken toestand en de betrekkingen tusschen Oostenryk en Duitschland Met zekerheid ia daarover echter niets bekend Te Weenen is men natuuriyk zeer tevreden over de komst van den Duitseheu keizer Men ziet in het feit dat keizer Wilhelm zelf naar Weenen zich begaf om de teraardebestelliog vau aartshertog Albrecht bg te woneL bet bewys dat de vriendschappelgke betrekkingen tusschan Duitschland en Ooatenryk onveranderd zyn Trouwens tot dusvor zgn er nog geen bewyzen dat het drievoudig verbood der Middeo Ëuropeesche staten vooreerst eeni i e wgziging zal ondergaan ondanks de geruchttiu welke te dezen opzichte nog steeds worden verspreid De verhouding tusschen Oostenryk en Duitsehlaud biytt even goed als deie tot duHver was eo ook bestaat er geen reden om aan te nemen dat de Italiaansche regeering er aan denkt eene andere buitenlandsche politiek te volgen Het bezoek dat keizer Wilhelm uu te Weenen heeft gebracht heeft daarom eene byzondere beteekenis Men kan dat als een bewys beschouwen dat de Duitsche keizer het drievoudig verbond blyft handhaven In verband m t de geruchten welke telkens in omloop worden gebracht betrefi ende aanstaande wgzigiogen in den potitieken toestand verdient daarom de reis van den Ouitscben keizer naar Weenen wel de aandacht Men kan het ba zoek des keizers te Weenen bescboowen als een nieuwen waarborg voor de handhaving van het evenwicht tu schen de Europeesche Staten geiyk dat tot dusver beslaat Aan de eene zgde staan de dri MiddenEuropeesche Staten Duitschland OostenrykHongarye en Italië en aan den anderen kant Frankrgk en Rusland Zoolang deze toestand gehandhaaft blijft behoeft er geen gevaar te bestaan voor bet verstoren van den Europeeschen vrede De Time8c is zeer ingenomen met de benoeming vau deu heer Vou Staal tot minister van huitenlatidsche zaken in Rusland gu vertrek oit Engeland zegt bet blad zal worden betreurd niet alleen door zgn persoonlgke vrienden maar door allen die wettm boeveel hy heeft bggedragen tot het onderhouden der vriendscbappelyke betrekkingen tnaschen beide mogendheden Alle vriend van den vrede dus de meerderheid der bevolking vau de beschaafde landen zulten met vreugde vernemen dat de portefeuille van bnitenlandsche zaken in Rusland is opgedragen aan een man die in een lange eb eervolle diplomatieke loopbaan getoond heeft te zgn een vooruitziend voorzichtig staatsman vol eerbied voor de internationale regelingen eu een vyand van avontunrlyke politiek Ook alf minister zal hy toouen de goede verstandhouding met Engeland te willen bevorderen De Czaar toont door deze benoeming hoeveel waarde hg aan het behoud der vriendscbappelyke betrekkingen met Engeland hecht zegt de Daily Graphie c De Czaar beeft een besluit genomei dat door de bevolking van een groot deel van Zuid Rusland met ingenomenheid zal wordwa begroet In Maart 1892 werd een iikase uitg vaardigd waarin aan vreemdelingen ook wanneer zyn door naturalisatie tot de Uassiscbe nationaliteit waren overgef aan verboden werd zich in Kieff Podolië of Volhynië te vestigen Sleohis zy die er land in eigendom hadden mochten erblgven woneu pnchtera van vreemde nationaliteit werd bevolen by het eindigen der loopende pachtcontracten het gouvernement te moeten verlaten Het bleek dat ruim 35000 vreemdelingen in het gouvernement gronden ïn pacht hadden en daar ds meettte pachtcontr iclen op korten termyu loopen zouden dezen met hniioe gezinaeo te zamen ongeveer 200000 raeoschen bet gouvernement binnen korten tgd moeten verlaten Niet alleen d t dit beKloit den ondergang van hi t meerendeel der dus verjaagden zou ten gevolge hebben doch het zou ook voor bf t gnuvernement Volhynië met ontvolking gelyk staan als zoovele ny ver arbeidzame pachters gedwongen werden elders een onderkomen te zoeken Göht ele kolouistendorpen zouden daardoor vernietigd worden Dit heeft den gouverneur van Volhynië graaf Igoatieff er toegebracht hg deu Czaar roor de pachters op te komen En czaar Nikolaas heeft zijn verzoek toegextaan en bepaald dat alle vreemdelingen die voor 14 Maart 1892 in Kieff Podolië en Volhynië woondun het recht hebben hunuH pachtcontracten in welken vorm ook aangegaan met tien jaren te verlengen te rekenen van den dag dat de nieuwe ukane znl worden uitgevaardigd Volgens herichd uit Peking vergaderde de Keizerlgke Raad Zondag Uot het overweg n van da oorlogs of vredequaestie Df Raad besloot allereerst daarover bet advies der ge westeiyke overbedeo in te winnen hetgeen telegraphisch geschiedde waarop de iaat tge noemden terugseioden dat vredesluitiug gewenscht is ofschoon Japao den oorlog aanstichtte Sommige vertangen den vrede alli eu op dragelgke voorwaurdon De Times verneemt uit Peking dat LiHoen Tsjang driemaal by den Keizer audiëntie bad Hy aanvaardde de vredemissie naar Japan op aandrang van de vreemde genanten Plaats en omstandigheden voor de vredesonderhandelingen zyn nog niet vastgesteld Betzelfde blad verneemt uit Tijifoe dat d Japanners bescheiden vonden te Wei hai Wei aautoonend dat Tïug slechting wilde vau de forten op het vaste land Doch do landgen raal weigerde mede te werken en kerkerde de door Ting uitgezonden s echtisra turwyl Ting s eigen ondercommandanten weigerden zyn bestuiten uit te voeren om vecht ud te sneven De Japanners plunderdau Wei bai Wei weinig terwyi zy geen gruwelen plengden Onder de berichten betrefiende de krygsbedry ven der Japancers te Wei hai Wei vonden we o a een list vermeld welke z l gebruikten om dö chineesche vloot van uaby te verkennen Een der Jitpansche schepen werd in de kleur van een chineesch schip geverfd daarna beeaoh het de Chineesche vlag en liep op dn haven van Weihai Wei toe oogeusoüyniyk achtervolgd door een Japanach oorlogsschip dat eenige schoten met loskruit afvuurde De Chineezen aan den wal signaleerden op argeloore wyze dat het schip zich in de oorlogshaven moest redden maar het wendde den steven toen bet zich overtuigd bad hoeveel Cbinet sche schepen er in de haven lagen De opvolger van Sir Henry Loch als gouverneur der Kaapkolonie en rgks hooge commissaris van Zuid Afrika air Hercules Rubiuson beeft die betrekking reeds bekleed van 1880 tot 1889 Sir Hercules die in Engeland is zal echter niet vóór het eind des jaara wanneer de diensttyd van sir Henry Loch om ia naar de Kaap vertrekken Gelgk men went al generaal Goodenough de functiën vau sir Henry waarnemen tot de nieuwe gouverneur san de Kaap is gekomen De Zuid Afrik Republiek ia tevreden over de mate van haar voorspoed Wanneer de Traosvalurs eenige jaren terugzien dan bespeuren zo vooruitgang en ontwikkeling en het statistisch bureau houdt beo geregeld op de hoogte van het handelsverkeer der jonge republiek met de andere volken Uit de door dit bureiiu gepubliceerde verslagen zien we het volgende Vurtegenwourdigde de totaal invoer der republiek tien jaren geleden aiechts een waarde van £ 340 946 d e van 1890 was reeda £ 3 698 916 eo die van 1894 £ 6 440 215 Men ziet dus dat het land met groote sprongen zich ontwikkelt Leerzaam zgn ook de gepubliceerde stati tieken in verband met de economische verhouding der Z A Republiek lot den OranjeVrgataat Werd uit de zuster republiek gedurende 1893 ingevoerd voor een waarde van £ 303 017 in het jaar 1894 vermeerde dig tot £ 432 183 Om een voorbeeld ie nemen werd in December 1893 aan meel nit den Vrysiaat vrg ingevoerd 1117 953 lb in dezelfde maand van verleden jaar 1 225 933 d w X 108 0 0 meer Onnoodig om in den breeds uit te weiden o er het grootqr belang dat de Vrgstaat heeft by de iostaodhondiog der bestaande door de Z A Republiek toegestane to1vryte Naast de vele lichtsgdeQ in de specificatie der ingevoerde goederen bevinden zich echter ook enkele duist re plekken Er worden steeds meer artikelen ingevoerd uit den vreemde die daar te lande vervaardigd konden worden wyt de grondstofffln in overvloed voorbanden sgn Er werd voor bgna een half millioeo aan gzerwaren en voor bgna een kwtrt millioen aan leilerwaren iogHvoerd terwgt de omvang vnn den invoer tan vee groenten eieren en landbouw voortbrengselen nog altyd beschamend groüt btgft voor een laud als de Z A Republiek Waarom moet deze wat betreft hoenders varkens en dergelgke afhsnketyk biyven van het buitenland Zoo vraagt do sYolksstem En het blad zucht Kwam er toch maar een departement van Landbouw dat aan onze meniohen zon kunnen leerin wat ze nog niet weten VeK64DKRmVi PEi 6ËHeKmRA4D VRIJDAG 1 MAART 1895 Voorzitter de Wethouder Nootboren ru Goor l B Tegennroordig de heeten Jager Herman van Veen T n Vreomingen r d Poat Dereksen Prince Hoogenboom ran der Sanden Strarer Deaaing en Vinfterling Afwezig de lib Fortnjin Droogleerer en Tan Iterson De Voorzitter opende de vergadering eu deelde mede dat de heer van Iterson wegena beroepsbezigheden verhinderd waa deze vergadering bg te vronen De Voorzitter zi ide ongeveer het volgende Alvorens over te gaan tot de werkz lambeden die heden aan de orde zyn moet ik de heeren dank zeggen voor de onderstenninff die ik van hen heb genoten ook moet ik den heer Straver donk zeggen voor de vele medewerking die ik van hem ondervonden heb ala wethouder Ook moet ik nog in herinnering brengen dat hy heden zyn 79u verjaardag heeft bereikt en zyn 80ste jaar is ingetreden ik hoop dat hy nog vele jaren ten nutte der gemeente zal werkzaam zyn De Voorzitter Mag ik de drie oudste raadsleden verzoeken den nieuwen burgemeeiter binnen te leiden Nadat de heer R L Martens was binnengeleid wordt door den Secretaris het Kon besluit voorgelezen waarby ZËd is benoemd tot Burgemeester van Gouda tegen 1 Maart en waarbij hem tegen dien datnm eervol ontslag ia verleend ala burgemeester van Bodegraven en dat S Ed den 23 Februari 1 1 den eed heeft afgelegd De heer Noothoven van oor wenschte den heer Martens geluk namens de bnrgery van Gouda met zyne benoeming hu hoopte dat ZËd nog vele jaren ten nutte der gemeente mocht werkzaam zyn bggestaan door een uitstekend corpa van ambtenaren hy gaf ZEd de verzekering dat zyn taak zeer moeieljjk zoude zyn om de taak te verrullen die zyn overleden ambtgenoot de heer Mr A A van Bergen IJzendoorn een 30 tal jaren had vervuld hy hoopte dat hy onder Gods onmiabaren zegen veel ten nutte der gemeente zoude tot stand brengen De hesr van Goor overhandigde den heer Marteua de teekenen zyner waardigheid De heer Martens aanvaardde het presidium en dankte den heer van Goor voor hetgeen hy tot hem had gezegd hy had lang geaarzeld om OH dit ambt te aolliciteereo omdat hy over tuigd was dat het zeer moeilyk was eeo man ala Mr van Bergen IJzendoorn in zyne betrekking op te volgen hy verzocht den steun van heeren roadsiedeu en inzouderheid van den heer van Goor als Wethouder en den heer Secretaris waarna hy het presidium van den raad aanvaardde De heer Uartena vroeg daarop of een der leden oog het woord verlangde waarop de heer Straver het woord vroeg die in hennnering bracht dat de heer vu Goor het woord had gevoird namena de Krgery van Gouda hg wilde namens de leden van den raad als oudste raadalid een kort woord zeggen wepschte den heer Martens geluk met zgne benoeming en heette hem welkom als Voorzitter in deze vergadering hy hoopte dat ZEd tal van jaren deze vergadering zou leiden en de belangen der gemeente beh rtigen Ken zware last heeft UEd np owe schouders geladen laten wy hopen dat de spreuk eendracht maakt macht ook in de bewaarheid moge worde en dat onder Gods beatuur u lust en kracht zal gegeven worden om de gemeente Qonda te doen vooruitgaan De Voorzitter Ik zei den heer Straver dank voor de tot my gerichte woorden en beveel mij nogmaals aan in de welwillendheid ru heeren raadsleden Nieta meer aan de orde zynde wordt de Te gadenng door den Voorzitter gesloten