Goudsche Courant, zaterdag 2 maart 1895

33ste Jaargang Maandag 4 Maart J895 No 6598 mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ran1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgaye deier Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs lier drie maagden ig ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Handelsmerk Gi J die Hoest gebruikt ait de Blikken Trommel TA N KATER en Co Gedeponeerd GRONINGEN Elk stokje heeft de vorm 7an een zittende Kat Verkrygbaar in nette Blikken Trommeltjes k 25 Ct bg onze bekende Verkoopers Gouda Snelpersdruk vbd A Buhkiun Ii Zoom Pred tonrten HOOBDREOHT Ned Herv Eerk Zondag 3 Maart 1895 sVoorm 10 uur Ds v d Meor t Koffeler BurgerltJkeii Stand Moordrecht GEBOREN 21 Febr Cornelia oadera F Kok en G de Jong 28 Stgntje ouderi J Bloot eu C Kroit OVERLEDEN 25 Febr A Bouwman 56 j S TwflQder 6 jaar Buime Kewte in L vaa OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam ia f KBBUABI slotkocri i loiV 101 Vor kn 4 101 loav 88 A 8 8S 74 7 88 881 10 78 88 110 V 4bll 100 107V 46V lOOf Vi 760 688 loiv 63 1017 ill 181V 76 lOji 101 IBOV 7 l 66 84 106 96 184 188 106V BH 98 6B 89 106 108 102V loo Vi 97 99 100 136 132 lO Vl lool fnamuSD Cert Ked W 8 dito dito dito 8 dito dito dito S Uoxsu OU Goudl 1881 88 4 talis InsohriJTitig 1862 81 B OosTBinL Obl inpapiorl868 5 dito in zilver 1868 5 PesTDOiL Oblig raet tiokat 3 dito dito S 1II1JL D Ubl OoBt Sb Serie dito aaeom 1880 4 ditobgBotlii l 8 4 ditobüUopel83ll 0 4 ditoiagoud leea lSSS dito dito dito 1884 i Suni Perpet lohuld 1881 4 Tuuiu Ospr Coor liea 1S90 4 Oee leeuiog serie 1 üeo leeaioK aerie C tlI Ara Ilip Beo r obl 189i timoo Obl Buil Soh 1890 i VlNBZDlLA Obl 4 oabep 1881 llurUDi 11 Obligstieo 1861 S i EanianAM Sted leen 1886 8 i Nbd N kij HaudeUr aaod A wid b Tab M j CertiAeaten DeuMaatsoba ij dito Arnh Hypotbaekb pandbr 4 131 75 i i ult Mi der Vorsteoi aaod Qr Hypotbaekb paudbr 4 aderlandcohe bank aaud ed Haadelmaatsah dito W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoiTINB Ooit Hong baak nand KuBL Hypotbeekbank pandb i Vi AjiBBIKA Bquit hypotb paadb 6 Maiw U O Pr Lteo eert 6 NlD Holl IJ 8poorw MiJ aand Hij tot Bipl T at Sp aand Kad lad Bpoorweg i aand Nad Zuid Afrik Spm aand 6 68 64 dito dito dito 1891 dito E lTjüUi Spoarirl 1887 89 A Kobl S Zaid Ilal Spumg A H obl 8 PoLlH WarBOhait Weenen aand 4 EoaL Qr EuBB BpvrMiJ aand B 86 90 BalÜBebe dito aand Tutava dito aand B Iwang Dombr dito aand 5 ICank Ch Aioir Sp kap aand B 108 100 LoBOWo Bewast 8p Mij oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig B Zuid West dito aand B dito dito oblig 4 AluaiKA Geut Pao Sp Mij obl 6 Okie fc North W pr C r aaod dito dito Win St Peter obl 7 10 Denrar fc Bio Gr Spm eert t b Illinois Central obl in goud 4 Louisr fc NashvilltiCert T aanil Maiieo N Sp Mij lehjp o 6 91 Miss Kausas r 4 pot pref aand 13 ia 8 N York Ontario fc West aand 8 u dito Fenns Obio oblig 6 99 Oregon Calif Ie hyp in goud B 110 ib 47 b 16 817 190 108 10 1C4 lOS 119 184 97 ♦ V Bt Paul Minn fc Hanit obl 7 UuiFae Hoofdlijn oblig O 16 dito dito Lino Col Ie hyp O B CiMana Can South Gert v aand Tu 0 Ball fc Nar Ie h d e O AflBSterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aaud 8 BiLaiI Stad Antwerpenl887 S s Sud Brussel 1886 i i Hans Theiss Regullr Oesellseh 4 OoBTINR Staatsleening 1860 B K K Oost B Cr 1880 S S aiui Stad Madrid 3 1168 Ver Nin Bel Hvp Spobl pert 4 511 WATERGETIJDEN TE GOUDA 1895 smorgena a aTODd rioog Laag Hoog Laag Zaterdag 2 Maitrt 9AA 6 08 10 09 6 34 Zondag 3 10 36 7 01 11 10 7 35 Muiodag 4 11 45 8 10 12 0 8 3u Dinidag 5 12 25 8 50 111 9 36 Woecadage 1 5110 16 2 30 10 55 Donderdag 7 3 09 11 34 3 40 21 05 Vrydag 8 4 11 12 36 4 36 I Ol SPEINGTIJ den 12en Maart lu 27ea BÜBGEMEETER en WETHOUDERS t d Qoada brengen ter openbare keaois dat ter Toldoeniog aan art 69 der Wet van des 4 Juli 1850 Staatsblad No 37 afschriften van de Processenverbaal betreffende de beDoeming vao een lid der Staten van Zuid Holland bedoeld by de artikeleo 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt in de Paterateeg b j de Spieringstraat alsmede dat gel ke afscbrifteji op dn Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iuderen werkdag van des murgeos tten tot des namiddags een ure Gonda den 28 Febrnari 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd J M NOOTHOVEN van GOOR 1 B De Secretaris BROUWER LIJST rtm Brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Febrnari 1895 en terug te verkrygen door tn schenkomst van bet poetbautoor te Gouda Verzonden van GOUDA Wed A Becker Amsterdam Kipperman Arnhem C Kesteloo s Grarenhage Wed A M J Jansflens Kotterdana den Braberj Waddingsvecn Verzonden van GOUDERAK H van DaiB Rotterdam De Directeur van het PoAtkanloor VORSTER ADVERTENTI£N TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 uitgezonderd Zondags te consulteereu van 01 tot 5 uur AUerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden eu Zilveren Medailles benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven Borst Honig Extract MELIANTHE UIT DI Machinale Fabriek DE HONIOBLOEM Tas H vanSchaik Go geveatigd te aQravenhage Geen middel ia ot kan worden aitgeronden welke de Melianthe overtreft het ia OJSHMKROEPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het veraaoht en geneeet ONMIDDELIJK de streugate hoest en Teroaderde borstkwaleu Dadeiyk na het gebruik der MBLIANTati doet dch de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare nitnemende en genezende eigenschappen op prüa worden gesteld Oo MELIANTHE is verpakt in aacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met ge bruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Keohtbank te s Gravenhage 1 Verkrflgbaar bö F H A WOLPF Drogist Markt Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATEL AND Botkoop B T WIJK Oudeaattr Wgt d beate hnijvlga tagaa Jioht 8 HbmaiiJB LsMaanJaea Itettom ü AiriierPaiiiExpeller ygt isaatbatMilHiiiaantBwndaatagea üj Anfcer Pahlxpeller Tark0B TfflK sseat daa stseda in ieder boisgeiin Fiji M Mi TS oat flM de laaeb Teaikaiidn ta 4a nssatii liafeataa sa bji T Ad BUitar A Oa te Bottaidam Te Gonda by A WOLFÜ Matkl A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt 4 pCt PANDBHIEVEir V N DE Pester Vaterl iidischer Ei step Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BoTeDgeooemde Pandbrievta zijn nominaa groot 300 1000 5000 eii 10 000 Kronen voorzien van halQaarlijkiche Coupoae per 1 Maart en 1 Septeaiber en aflosbaar a pari door middttl van halQaarlijkscbe aitloting i De Ck upons zgn tbana en ook lo de toekomst vrij vaa belasting volgeos de Wet van 1889 Art 30 $ 10 zg zgo eveuaU de Uitgelote Fandbrieven betaalbaar te Budapest Weenen ec te AmstOFdanii ton fCnatore van ondargeteekeaden tot den koers van den dag Bebalru de bypothecaitt verzekerde vorderingen die ten gi udsiag liggen aan de uitgifte van de Pandbrievao en belialve Det tot meerdere zekerheid van alle Fandbrïevaa gevormde siMoiale fonds van fl 1 600 000 strekt volgens 91 der Statuten het geheelo vermogdu der lastaliing tut hun waarborg Volgens de Balans per 31 December 18B4 bedroeg i het Maatschappelijk Kapitaal fl G OOO OÜO waarvan gefourneerd fl 4 446 400 het gewone EeservefondB ii 4 001 980 87 het buitengewone Uesorvefonds 9 896 360 6B i bet Peusioenfonds eigendom der aandeelhouders 02 876 16 Tezamen 8 18 647 107 07 Bovendien is de beurswaarde der Effeoten welke da Instelling bezit ongeveer 2 MUUoea QuldOU hooger dan bet bedrag waarvoor zij op de balans staan uitgetrokken Volgens da wet van 1876 is op da gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrievea ingeschreven waardoor huu het reeht op de hypathecatre schuldvorderingen in de eeiata plaats is gewaarborgd De ondergeteekenden verwijzende naar bovenstaande punten ontleend aan hun Prospeotus van 19 Januari 1 1 eo het Jaarverslas der Instelling over 1894 berichten dat zjj voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Faadbrieiren van de Fester Vaterltodtsoher Erster Sparcassa Vereln tot den koers van deo dag WËitTUEIiVI GOMPEaTZ AMSTERDAM Febraari 1895 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen j omdat Gij tot hedefi het rechte pad ter genezing niet leerdet Jcennen Hot is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaatfi geneesheer een goed sucoes hebben Was niet Priesnitz de geleerde vastiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende meosohheid geworden is den eenvoudige boerP Ue ft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouweoEiekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder uoodaakelijk beeft gemaakt en thans gemeengoed ran allo goueesheereu begint te worden F Ook op het geoied ter beperking van zeuuwziekton begint er lioht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren ouferanderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium Yzur Arsenicum enz geheel te verdringen Kr zijn vele menschun die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zich in lichaam en ziwlallesbehalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfa door een vtieg getergd wordelu en zooi zich zetvcn en anderen tot laat zijn zonder het te willen Vele worden geplaagdof door vreeseijke angst ot door droefgeestigheid kunnen r iet slapen eo worden door benauwde druomen gekweld Oau ejjn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakhuid van geheugen oorsuizea en toevallen £ tndelijk l den de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongerukkigen die men op eiken leeftgd onder elk geslacht en eiken stand vindt zgn zeuuwziak ea min of meer de slaohtoifers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorien van lijders behoort en ingelicht wensoht te worden over de wer king eener nieuwe metbode adresseere zich aan Amsterdam M CLEBA V Co Heiligeweg 42 Rotterdam f K van SANTElVKOiFF Korte Uoofdsteeg 1 ttrecht LOBRY PORTOfll Oudegracht bij de Gaardbrug F 22 voor wien een onderrichtend gesohrifije over Zenuwziekten e Beroerte Voorkoming en Üeoazings gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt ii s Fatent H Stollen 7 i L Br oïff den ilüüFnUnU nman Patent H Stollen j trrungtn hat Anluu lu rer iohlsdtnti werthlosen Nacfuihmungen ioéaban t ui kaufa dahtr uniero gtete êcluvrfen H Stoüen mir ron uut t ireat ad la Bofohen ElionliMndlungtn In dêntn amtrFUktt wk ttebamtahind miHahingtkL = S li UUgten wtd Zeugnife irtik imé fivaeo JfeÖFjfe PÜIKB OUDE SCHIEDAMMER GEUEVER Merkt NIGHTCAP FEANSCHE STOOMVERYEEIJ Ghemlscbe Wassclierij VAIf H OPPEIMHELIIER Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien ran den naam der Firma F HOPPE 19 Kruiskade Rotierdatn Gehrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet fltoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ent worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadetyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prezen 25 gedaald Te fltoomen goederen als nieuw aflererbaar ÏB 3 dagen te verven goederen in eene week BINNENLAND GOUDA 2 Maart 1895 Outoieii oiidd g i lekere J H K werklum io d bierbrouwory T n d firm Koek doordien hg Tan een trap viel onmiddellijk do d gebleven Men vermoedt dat hg een aanval van beroerte heeft oekregen toen hg boven o de trap etond Wg herinneren ome leier dat met ingang van morgen Zondag de melkverkooper alleen dei morgene met melk lange de hniien rondgaan Ter voorkoming van telenrstelling is men hierop bedacht Onse gemeente ia weder een magazgo in Damei ModeArtikelen Naaisters en Kleermakers fonreituren en wat verder er bg behoort rjker geworden Door verbonwing heeft het inwendige van het pand A 144 op do Markt een geheel nienw aanzien gekregen Wg hopen dal de firma Werning en Co deze aak nog lang met goed succes zullen drgven De gabrekers van de firma van der Garden en Co zgn gisteren begonnen de vaart van f riam en Amsterdam open te maken De ker van Bottardam kwam giateren reedi an die van Amsterdam is nog niet ge wrd ye stoomboot Volharding is heden morgan van wal gegaan de Gonwe langs en hoopt zgn dienst te kannen volhonden Voor de verkiezing van een lid der Provinciale Staten heersohte te Stolwgk deze weekal aeer weinig opgewektheid slechts 68 vande 221 stemgerechtigden hebben hunne stemuitgebracht t Was dan ook eene hopeloozeverwarring Wat al namen van candidatendansten ons voor de oogen En hier vroegmen zich af Moeten we Gantier hebben wiensnaam in deze streek zulk een goeden klankheeft of Noothoven van Goor Men wist hetniet en zoo zal het in andere plaatsen ook welgeweest zgn t Waa nu eene kwestie van personen niet van higinselen Straks bgde heretemming zal Oat anderi zgn en danzal zeker geen enkele liberale kiezer verzuimenop n post te aijn Gisterenavond trad in de openbarrvergadering in het Nats departemeot te Haastrecht op de deer J G Van den Berg uit Heerenveen FEVILLETOX TERU GEROEPEH i nooE HUGH CX NWAY NEGENDB HOOFDSTUK Ben onbeschaamde LeuKea Nadat ik het arme meisje aan Prisoilla s moederlijke U rg had toevertrouwd baalde ik den besten dokter dteb ik kende en er werden terstond middelen aan g twead om haar tot bewustzijn te brengen Het duurde ng eer zij veer teekenen van leven gaf maai eindelqk ontwaakte zij toch Behoef ik te zeggen welk een gewichtig moment dat voor m was De bysonderheden van dien terugkeer tot bet leven zal ik niet beaohrijven Het was wei beschouwd slfchts een huve teragkeer en hjj bracht nieuwe verschrik klagen mede Toen df morgen aanbrak vond ik Fautine in ceöflo tosatand dien ik hoopte slechts een jjlande kootls te lallen zijn Da doklw aaide mjj dat die toestand zeer bedenkeIjjk waa Er waa wel hoop maar geenszins zekerheid dit sy er bet leven zon i rengen Gedurende dia ii stige dagen voelde ik hoe dierbaar het ongelukkige maisje my wai hoe dankbaar ik zou zijn zoo zij mij tfnigfegeTui verd lelb zooals ik haar altijd gelÉeDd had Hort wUds koontwhtift woordaa usdu mjj dew Voor en na de pauze sprak hg oier Napoleon en schetste zgn gehoor dien geweldigen veroveraar uit het het begin dezer eeuw in al zgn deugden en zwakheden op heldere en hier en daar inderdaad aangrgpende wgze Is het waar dat sommigen liever een novelle hooren □ o en dan zgn lezingen ate die van deo heer Van der Borg io een Nots departement leker niet minder goed op haar plaats voral als men het talent van dezen spreker bezit om zgn gehoor een geheelen avond over een dergelgk onderwerp hg wgze van improvisatie bezig te houden Bg de Verkiezing voor een lid van den gemeenteraad te Moordrecht in de plaats van den heer A J Heestermans moet herstemming plaats hebben toascben de hh W Tom Dz met 41 en J de Jong IJ Jz 33 stemmen Z C Bouwman verkreeg 17 st en twee van onwaarde Vanwege de Stoombontmaatschappg Carsjens c wier booten tusschen Leiden en Amsterdam varen ia het gs in de vaart van Leiden tot Aalsmeer gebroken Heden hoopt da maatscbappg met het gedeelte tusachen Aalsmeer en Amsterdam gereed te komen Op eenigen afstand van de Centrale Werkplaats te Zwolle werd voor een paar d gen door eebige traalén een haai TiespétfWI Zg Bchotea uit da Incht op het dier neer en in een oogwenk waren er een dertigtal andere by In korten tyd was er ran den langoor nieta meer te bespeuren Benige werklieden der werkplaats die het geval gezien hadden kouden er niet apoedig genoeg by komen om den kraaien bsn prooi te ontrukken De rechtbank te Amsterdam heeft gister Rozenstraten die beschuldigd was van verdnintering van 8 45 uit de ka der werkstakende werklieden der Waskaarsen fabriek van die beschuldiging vrygesproken als z nde het feit niet wettig en overtuigend heffezen In deu gemeenteraad van Hazerswonde was de benoeming van een onderwyzer aan de orde Het lid van den raad de heer W B Wesaeling vraagt of het niet beter ware deu heer V A te benoemen omdat deze gehuwd is en eeu gehuwd onderwyzer wellicht langer voor het onderwys in de gemeente behouden blyft dan een ongehuwde De heer v d Akker x gt wel een middel to kennen om bet onderwyzeod personeel lang de ziel Somtgds in t RugelsGh somlijds zacht m Italtaansoh noemde zij iemand öij zijnen nanm en sprak woorden van teedere liefde en van smart gaf lucht aan baar hart in gevoelvolle uitdrukkmgen Daarop volgden weer kreten van smart en bet scheen alsof ar tusaohenbeida riUiagen van vrees over baar gingeu Voor mij geen woord geen blik waaruit ik kon opmaken dat zy mü kende Ën toch zou ik alles ter wejeld hebben willen gaven om mija naam slechts eenmaal met liefde door haar te hoorea noemen iu haren ijdelen toestand Ik zat als een vreemde aan baar bed Om wien riep zq P Over wien klaagde c P Wie was die man dien zij en ik hadden lien vermoorden Ik vernam het weldra en als myn zegsman de waarheid sprak had hy mij daardoor eaoen slag toe gebracht laaarvaQ ik nooit herstellen zou Het waa Maoari die mg dien slag toebracht Hij kwam my bezoeken den dag nadat Paulino en ik ia dat huis waren geweest Ik wilde hem toen niet zien Ik had nog geen planoen gemaakt Voor den oogenblik kou ik aan niets denken dan aan deu brdenkelijkeo toestand mijner vrouw Maar twee dagen later toen hij weer werd aangediend liet ik hem binnen komen Ik nlde toen ik hem de hand gaf hetgeen ik nog niet durfde nalaten ofschoon ik io mijn ziel ovuf tnigd was dat ik de hand vatte van eeoen moerde naar misschien dezelfde hand die mjj eens de keel had toegedrukt Toch twijfelde ik of ik niettegeastaande alles wat ik wist hem aan t gerecht zou kunnen overleveren Tens Pauline herstelde kon ik geene afdoende bewjjuQ b braogan Den aaam van t slaohtotfir te befaooden nl dour het geven van janrhjkscbe en tweejaarlgksche verhoogiug dooh hg maant tot voorzichtigbeid Door den heer v A die twen kinderea beeft te beooemen zou men de armoede in de gemeente halen t Op kleinen afstand van het beschot dat te Breda de rjiadzaal scheidt van het politiebureau is e o tweede beschot gemaakt eo de tusscbenruimte aangevuld met houtkrutlea Daardoor wordt voorkomen dat de raadaledeu in hun geheime vergaderingen afgeluisterd kunnen worden Ala Breda s vroede heeren eens een cel in gebruik namen van de paraplu de cellulaire gevartgenis aldaar die ook nog al grootsch is ingericht Op 7 Anguatus 1885 verzond een firma te Dordrecht aan eene firma te Rotterdam eene briefkaart om eene besteUir g te doen Jwelke per omgaande moest orden uitgeToerd Deze briefkaart werd 1 Maart 1895 aan de bedoelde Rotterdamacbe firma doorfde post bezorgd Aan d briefkaart is niet te zien dat verre reizen hoeft g maakt Het poststompfl uit jOordrecht draagt de dagteekeöing van 7 Aogastus 1885 dat uit Rotterdam is wat de dagtekening betreft onleesbaar Uitwendig verr dt de kaart dus niet wnt er met haar in èh circa tien jarettf dat sy onderweg waa is gebeurd De Utrechtsche rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak van een curator van een in staat van keunulyk onvermogen verklaarde die den gri£5er der rechtbank heeft gedaffvanrd toj afgifte van een bedrag vau 1753 15 zynde de opbrengst vi n den executorialen verkoop door een deurwaarder gehouden vitordat eiachers curandus was verklaard in staat van kennelyk oavermogea De rechtbank beeft den eiacber q q ontvankelyk verklaard in zyne vordering maar hem die ontzegd omdui voor zoover de verkoop der goederen waarop beslag was gelegd heelt plaats getiad vóór het vonnis waarby de slaat van kennelyk onvermogen werd uitgesproken er vau staking van het gelegde bi slsg geen sprake kan zijn Dat deel vau bet beslag was geëindigd en de griffier was verplicht aan deu beslaglegger den koopsobat uit te betalen voor zoover diens vordering strekt en beeft du terecht de afgifte aan den eiecher q q geweigerd Donr dn politie te Breda r jin pen heer en kende ik niet eens Vóórdat de beschuldiging rechisingang kbn krygan moest bet lijk gevotideo en herkend zQa Er viel niet aan te denken den mobrdenaar te straffen nu er reeds drie jaren verloopen fforen na de misdaad Daarenboven was hij Pauline s broeder Broeder of niet ik wilde hem ontmaskaren Ik wilde ham dat zeggen iu do hoop dat hen de vrees overvdten zon voor eene rechtmatige vergelding Ik wist den naam van de straat waar Pauline mij gebracht had Ik had er op gelet toen wy naar buis reden een paar avonden te voren rn de reden van da vergissing van mijn beschonken laulsman was duidelijk Het nan de Horace straat Horace en Walpole dikwijls in éénou adem genoemd hsiKlen io t benevelde brein vau mijoun geleider bij die gelegonhsid Batuurlijk krijgertje gespeeld Aan welk een üjn dmafije handt soms een mensoheulevea 1 Macari had gehoord van Pauline s ongesteldheid en ijlende koortji Hij was zoo bezori d by z ae informaties als een broeder miar zgn kon Mijne antwoorden waren koud en kort Broeder of uiet h $ was voor alles aansprakelijk Onder yl stapte hij over tot een ander onderworp Ik durf u haast niet lastig vallen in drto omstandigheid zeide hy maar ik zou gaarne weten of gjj gedegen zijt met mij samen een memorie in te dienen aan Victor Emanuel P vik ben daar nog niet toe genegen Ër zijn versehillende dingen die m eerst opgehelderd moeten worden Hy boog beleefdelyk maar ik si dat hy daarby aiJBe lippen tsrk op etkaader koeept pene dame in arrest genomen op wie awara vermoedens rusten dat zy valsoh geld in omloop hebben gebracht £ enige winkeliers waren reeds de dupe geworden van de Talsch mnnters Het Berliner Tngeblattc blyft Tolhoud dat keizer Wilhelm voornemens is in Jnli a 8 Nederland te bezo ken De keizer tal na de feestelyke opening van het NoordOoat zee kanaal ticb naar Engeland begeven en dan tevens onze Konioginuen te Amsterdam een bezoek brengen De Toormalige luitenant van de marinim wiens gedwongen ontslag uit den militairefi zeedienit in verband met het weigeren eener uitdaging tot een tweegevecht destyds in da Yolkavertegenffooordiging ter sprake kwam eo afkeuring vond heeft uadat hg ingevolge toezegging tsd den vorigan minister van ma rine Jansen verleden jaar tydelgk in eea rgkobetrekkiog by het betonniugawesen waa geplaatst thans van den tegen woord igen minister jhr Van der Wyck een vaste aftoitelling in i Ryki dienst gekregen Van den 17 jarigen J t d M die een paar weken geleden op een namiddag mat zgue Bcbaaiaen de ooderlyke woning te Looa duinen verliet en ederk is vardweneo varmoedb men na frijjkeDi eea beriebt ran dea hargemeester dier gemeente dat by tiob den kelgk onder een valseben naam heeft ing acbeept naar de Transvaal De waobtmeester Jorna van bet 2a reg huzaren te Venloo beeft toen bg met het lijk zijner vermoorde beminde werd geconfronteerd zgne onschuld volgebooden eu den moord afschowelgk genoemd Maar J ia als kommaudant vat de politiewacht gedeserteerd na daar ztjn eigen revolver in reparatie was de kist van een kameraad opeugebroken en daaruit diens revolver in reparatie was de kist van een kameraad opengebroken en daaruit diens revolver met de patronen ontvreemd te hebben welke revolver te Tienray met rer van bet lyk is gevonden dat met het gezicht in de handen voorover aan den weg lag Te Zevenaar is zekere Bieneman dood ie bed gevonden Reeds spoedig nadat dit bericht bekend was geworden liepen er gerochleu dat de man zya natuurlijken dood niet gestorTen is het Igk moet verschillende ipnrea van mishandeling dragen fflk ben gehetil tot uw dienst zeide bij uZmr goed Ia de eerste plaats moet ik volkomen overtuigd zyn dat gij de broSi zyt myosr vrouw K trok zyna zware donkere wenkbrauwen op en trachtte te glimlacbea ifDat is gemakkelyk genoeg Ware Oeneri hier hij zou t bevestigen yMaar by zeide juist iets anders Ach daar had hy z ne redenen voor Om teven ik kan genoeg andere getuigen inroepen f Io de tweede plaats eeide ik terwyl ik zeer langzaam sprak en hem vlak io t gezicht koek in de tweede plaats moet ik welen waarom gj iemand vermoord hebt drie jaar geleden in een huis iu de Horaoestraat F Wal da vent beving vrees of woede weet ik niet maar da uitdrukking van zyn gelaat was die van de uiterste verbazing niet de verbaziag van onschuld dat zag ik wel maar van verwoodering dat de mis daad bekend was een oogenblik stond hy mat open mond en gaapte my zwygend aan Toen hentelde hij zich Zyt gij dol mijnheer Vaughan f riep hij uit 0p den SOsten Augustus ISfi No indaHoraoestraat hebt gij een jongmensch dte daar aan de tafel zat eenen dolk in bet nart gostooten Dr Ceneriwas ook in de kamer en nog iemand met een litteaken over t gezicht 1 H zocht geen aitvluoht Hy aprong overeind met een galaat siaiptrekkende van woede Hy greep njj bfj den om