Goudsche Courant, maandag 4 maart 1895

4 1 Tot onze diepe droefheid overleed 1 1 hedea te Hotterdam onze hartelyk ge liefde Zaatar en Behuwdzueter BACDINE HARMENS 4 E KESPER Haiims Dr L A KESPER Gouda 1 Maart 1895 Bezoeken kunnen niét wordin nfgeteachi En door uw ndorliflM tronw Uw band deed al die kracbt Daarvoor breng ik U eeuwig dank Het werk door U volbracht C SLINGER en ZOON Ruime Keutte in Ontvangen op myne bede Vaa den b zoaderen kerkeraad f 10 tbq dea heer R f 1 vaD dea heer O f 1 ran N N i 5 an K I ia poatiegeli f I na dea heer S J t N f 2 50 Tan den heer C T D e Rotterdam 10 Taa N N bH NamtB l b raa W te Gouda f 2 50 Tan Ds J A y W f 5 taa mej D f 1 E A KEMY BurRerlUken Stand GEBOREN 27 Febr Trijotje ouder P Buifmao ea W van deo Berf OVERLEDEN 28 Febr P Auder wed A Verkaaik 57 j 11 ro A Ejjkhoff 2 j 8 m 1 Maart J H Kooers 57 j ONDERTHOUWD F Geukes te GrootAnimere 25 j en H Bnertma 22 j P Verschuur te s Gravetthage 26 j en C J Hajema 24 j U Spee 42 j en H Heton 39 j AOVERTENTIBN Bevallen van eeu Zoon A J H GOEDBWAAQÏN 1 MaAMIrBEH Gouda 1 Maart 1895 A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam 1 UMST alotkorn 101 V Ondergeteekende betnigt haar innigen dank voor de deelneming ondervonden bg het overiyden vaa haren geliefden Echtgenoot Wed H Vf Q KONING Oouda 3 Maart 1895 De ondergeteekende betnigt zga harteiykea dank aan Heeren Directeuren der STEARINE KAARSENFABRIEK Goupaa voor de aangename verrassing hem bereid ter gelegenheid lyner 25jarige dienstvervulling J IJ ROTTE Gouda 2 Maart 1895 ËiiölMTÏNm Men wordt verzocht op t HEKK t letten DIT aiiT MaoiZUN van M aAVKNSWAAYZüNE OOBINCHEU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakje van oi twee en een half en een Ned ons met vermelding van Noramer en IPrys voorzien van nevenetaaad Merk volgens de Wet gedepoeerd Zich tot de uitvoering van geeerde ordere aanbevelende J BREËBAAUT LZ EËNIG DEPOT derfiJDiteHaagicheBeachait Mrëcle SpoorwcgverblndlDg met GOUDA Wlnterdleost 1894 95 AangevangcD 1 October Tyd vao Greeowlcli OOUDA KOTTEXDAM 12 08 12 18 12 51 1 24 12 58 1 05 1 12 1 21 10 7 47 7 30 K Ö TT ï H D i M 2 80 2 60 3 48 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 H A A B G i U D A 2 16 2 46 3 43 4 16 4 42 5 17 7 8 06 t SC O O d d Ï den BAAO ÜEin naau uw Hage 6 48 7 207 48 8 30 9 28 9 4610 12 11 3312 16 1 38 oorb 6 54 10 18 1 44 OODDA DEN HAAB 12 1112 2111 541 27 8 55 4 46 6 27 6 62 7 18 6 22 2 37 11 06 11 18 1 08 4 67 6 11 2 42 f 1 11 Ê H U K 10 1 17 5 08 6 22 2 58 1 26 6 81 1 2 6 20 8 88 10 10 12 4112 61 1 86 1 67 4 26 5 86 6 65 8 417 48 10 1511 3811 436 O l D k V TUCHT 2 51 10 41 9 0 6 09 7 81 i 10 10 16 10 62 12 0312 46 2 80 2 46 3 16 4 13 4 48 5 20 8 47 7 42 8 35 10 1 C T 11 E C H T G O O D i 6 O l D A B TUCHT UTRECH T G o U U 10 06 10 19 10 66 12 48 2 23 2 613 18 4 47 6 28 5 67 7 46 8 88 10 14 Utrecht 8 83 7 60 9 9 63 11 34 12 08 18 0 8 10 3 80 3 62 4 48 6 20 6 36 8 09 8 508 5918 14 11 09 2 87 6 87 7 69 10 27 Weerden 6 68 8 11 10 16 11 50 12 25 3 42 4 18 6 47 112 1410 11 10 20 11 17 2 46 8 07 5 05 8 45 6 17 8 07 8 66 10 86 Uudewaler 7 07 8 1 10 24 4 84 lt 10 61 11 45 1 20 8 08 8 82 3 50 5 2 6 216 85 8 28 ll 10 8 Gouda 7 20 8 32 2 34 10 87 12 08 1 22 3 50 4 37 80 7 08 8 419 82 11 0T OODUA AUST U i AHSTEIDAH GOVDA 10 8 10 68 a 2 1 4 47 5 28 7 46 10 14 I AiutardaK Wp 6 0 8 16 2 56 11 25 11 80 2 6 4 86 4 08 80 lt 0 10 86 11 19 1 40 46 8i 9 41 ILII Gtlda 7J 0 9 04 10 44 11 16 12 48 1 80 I IO 9 82 11 Staten Genenua 26 Kahsk Zitting van Vrydag l Maart 1895 Het algemeen debat is voortgezet over bet wetsontwerp tot beffing van invoerrechten naar de waarde De heer Mataaera bleef het wetsontwerp afkeuren ala nudeelig voor den eerlgkan haodel en biyft voorkenr geven aan specifieke rechten De heer DobbelmanD bleef heffing naar gewicht aanbevelen De Minister van Financiën daar entegeo achtte een speciSek tarief oomogeiyk en ver dedigde de ambtenaren tegen de beichuldigiog van opzetteiyke vexaties Het algemeen debat werd daarna geslotea Artikel I geeft dea ambtenaren vryheid tot beoaderiDg of verhooging binnen 24 u Dr oa aangifte De aaogever heeft vóór dien tyd hot reohf vrawillig te verhóogen De mioister nam over het ameodement der commissie van rapporteurs om dien termyu te tellen op een minimam van 12 en fen maximum van 24 anr met bevoegdheid van deo ÏDspefïtoar tot verdubbeling van beide termyoen en verkorting van den miDimam termyii Ook nam de Minister over een amendement tot ver zekeriog ran het fabrieksgeheim van benaderde goederen De discussie is gevorderd tot art 20 Noem niemand te spoedig gelukkig denk niet dat er en aanzien vreugde brengen een ernstig vergeten burger heeft waurachyniyk de meeste kansen op geluk dit ia de moraal van een gesprek dat van de week te l iedriohsruhe plaats had Ëuuige heeren uit Berlijn waren de gasten van pnns Von Bismarck Ben hunner noemde hem in het gesprek een gelukkig man c Maar ik ben zelden gelukkig geweest viel de groote rykskanselier hem in de rede Indien ik al de zeldzame minuten van waargeluk by elkander teï geloof ik niet dat zete zamen meer dan 24 uur zouden vormen In mgo staatkundig leven heb ik nooit tgdgehad voor het gevoel gelukkig te zgu Hetwas een eindeloos vechten en worstelen enals de orerwiuniug behaald waa kwam oogenblikkelgk de angst liaar weer te verliezen debezorgdheid hoe haar het best te gebruiken In myn eigen leven zyo er oogenblikkeu Tan geluk geweest Ik herinner mg b v het oogenblik van onvermengd geluk toen ik myn eerste haas schoot ïn later jaren was het my een vreugde m n geïrrigeerde weidnn te zien groen worden en myu plantsoen te zien groeien Tehuis had ik vreugde door vrouw a kinderen Gelukkig te kunnen zyn ia een gave Myn odSe meester keizer Wilhelm I bezat die in hooge mata doordien hy te geiyk bet Sangaine en phl matieke temperament had Het was soms moeiiyk hem eeL besluit te doeu nemen Deed hy het dan kon men huizen o i hem houwen Helderheid en kalmte hielden by hem hoofd en hart in het schoonst harmonisch evenwicht Waarheid wai hem dierbaarder dan iet i anders In myn diplomatiek werk heb ik ook altyd gepoogd waarheid te spreken doch soms dwongen omstandigheden ons beiden in het openbaar een weinig van de waarheid af tv wgken Maar hoe hard was dst altyd voor den oudeü Keizer Hy kreeg altyd een kleur by zulke gelegenheden en dat kon ik niet aanschouwen zoodat ik my steuds snel omkeerde Hen der gasten merkte nu op dst prins Bismarck ten minste het geluk had genoten nu gedurende vele jaren m t hartstochtelyke genegenheid vereerd te worden door een groot T0lk 2 08 2 28 7 25 K K H 7 48 8 40 8 47 8 S4 2 0k 2 10 8 02 18 8 21 8 22 6 S 7 26 7 32 7 12 7 48 7 S6 Oouda 6 30 Uoordreoht Kieuwerlrerk Oapelle f Sotterdam 7 Rotterdam 5 Oapelle 10 Hieuwerkerk t l Uoordreokt t 2 ud S 82 Gouda 7 30 S SI 1 02 2 87 10 4 11 01 ILIO Zev M 7 42 8 47 Bl Kr 7 47 I IeBW 7 6S 8 58 N dL d 8 02 Toorb 8 07 9 08 11 22 t tft 8 12 8 18 2 39 10 07 11 27 Oonda 5 85 8 40 7 65 8 02 8 21 Qadew 5 50 8 64 Woerden 5 68 7 08 8 12 tJtreokt 12 1 28 8 28 8 41 2 8 21 9 1 6 40 J 5r Oouda iüHterdam Wp Ja in dat opzicht ben ik gelukkig Haat is aanstekeiyk det heb ik ondervonden vondenMaar liefde ia ook coutagieus Ikverneem dut men groote tnebereidselen maaktom my welwillendheid te toonen op myn SOstenverjaardag Dit dryft alle gedachtenis aanbaat dien men ooit ondervonden heeft ithet hoofd t De prins vertelde toen nog eenige hyzonderheden uit zijn leven gedurende de laatste jaren en sprak onder anderen van de Bismarck fressersc die hem haatten Hierop vertelde een der aanweiigen de volgende anecdoce Een inwoner van Schandau wendde zich tot hem in zyn eigenaardig Saksisch dialect oomiddellyk nadat prina Bismarak er in 1892 geweest was Nu ik kan u wat zeggen Onze prins Bismarck ia een alleraangenaamst heer M o zou hem uit hartelykheid kunnen opeten In een luid gelach barstte de prins uit toen hy dit hoorde Vau liet Umsturzc wetsvoorstel aprekerule zeide hy Ik heb altyd van ouzesouvereiiteu g jzf d Inden gy de sociaal democratie bestrydt met alle beschikbare middelen dan onderdrukt gy een acute ziekte Zorgt uitsluitend voor den middenstand en ge veroorzaakt 11 0pQe chronische ziekte die moeiiyk te genezen is c ïe onderhandelen met de revolutionnaire party Bcbynt my even verstandig toe als in geval Frapkryk ons den oorlog verklaarde een advocaat naar Parys te zenden om met de vyanden te spreken c De byna tachtigjarige staatsman biykt uit dit gesprek de oude zeggingskracht ten volte behouden te hebben De Haarlemsche atoombooten directie Bua hebben Dooderd te vergeefs getracht de diensten op Zuid Holland voeder te openen de twee booten gevorderd zynde in het ZuiderSpaarne tot buiten de atad waren genoodzaakt aldaar terug te keeren Deze week wordt die tocht niet meer hervat Een koopman te Kopenhageu die er een groot aantal postduiven op nahoudt en de militaire overheden in het buitenland vnak van die diertjes voorziet verkocht eenigen tyd geleden eene groote party duiven aau het Éussiscbe ministerie van oorlog Onder de diertjes was er eeu dat herhaaldelyk premiëo bad behaald en waarvan de eigenaar niet dan mot moeite kon scheiden Men zal daarom kunnen begrypen hoe verbaasd en verheugd hy was toen by kort geleden die duif voor zyn raam zag zitten Het dier had niettegenstaande de fetle koude de verre reiti van Petersburg naar Kopenhagen afgelegd Onze koopman nam den gevederden bode natuuriyk weder heel liefderyk tot zich en telegrafeerde aan t ministerie het voorgevallene Hoelang de duit onderweg is geweest is nog niet bekend i Dezer dagen werd door besluit van den Zwitseischon bondsraad de te Lugano wonende IlaÜaan Borghetti die als yverig anarchist bekend staat en een kapitaal van een millioen francs bezit uit het land gezet De man is eerst vyf en twintig jaar oud en gaai heel slordig haaat armoedig gekleed By zyn partygenooten die om hem bean dwarceldeo al de vliegen om den strooppot was by zeer gezien Vaak noodigde hy de propagandisten van de dasdf op heel fijne dineetjes uit Reeds beel vroeg kwamen zyn revolutionuairti neigingen aan den dag Als zyn vaderlands lievende papa by feestelyke gelegenheden een nationale vlag uitstak verving zoonlief die in een miuimum van tyd door een bloedrood vaandel of t eerste t beste vuurroode doek dat hy krygen kou en de bewoners van Lugano hadden hier machtig veel pleizier o er Misschien ia Borghetti wel heelemdal geen nnarchiat en heeft de Bondsraad hem door i bevel tot over de grenzen zetten si te veel eer bewezen Hy zal wel mal zyn lu elk geval hangt hy thans den gebraden haan uit vertelt aan wie t maar hooren wil dat hy uit Zwitserland is verjaagd en poüeert aN martelaar voor zijn beiligec zaak lO ti 11 02 11 02 11 18 11 28 8 86 12 28 12 88 2 51 2 46 10 08 10 11 8 07 Een onlangs in het Turksche atidje Tschorlo wonend schatryk grondeigenaar Osman Dachi walek geheeten heeft naar nii Constantinopel wordt gemeld een eigenaardige manier uitgekozen om de laatste rust te genieten Tydena zyn leven had hy den wensch te kennen gegeven om begraven te worden onder zen reusachtigen eikenboom die hy op een zwerftocht in de bosschen van Tschataldiche had gezien Oewooniyk neemt men aan dat Moharoed naar den berg gino in dit geval echter kwam de berg naar Mohamed want de reusachtige boom werd naar het kerkhof te Tscborlu versjouwd Het grapje kostte vierhonderd Turksche ponden welke som de overledene by testament voor t werk had vastgesteld en es en vyftig mannen waren drie en twintig dn en lang met het tranaporteeren van den eik bezig Thans overschaduwt de reusachtige boomde laatste rustplaats van den orgineelen Turkschen zonderling Naar men veroeemt zijn te Sliedrechtin het beheer der financiën ernstige onregelmatigheden ontdekt Op aanklacht van den ontvanger heeft de justitie zich in de zaak gemengd en pen voorloopig onderzoek ingeateld en de Raad hield gisteravond een apoedeischendo vergadering In eene byeenkomst Maandagavond door raadsleden gebonden waa aan l licht gekomen dat aan het administratief beheer der gemeente grove gebreken kleefden zulke betreurenswaardige feiten aren aan het licht gekomen dat de zaak in Banden der justitie was gesteld Gebleken toch was dat er mandaten met vatsche bedragen waren uitgegeven en mandateu met eeQ hooget bedrag o a by de begrafenisrechten dat de lijsten dar werkloonen niet overeenstemden met de mandaten dat volgeni eeq oud gebruik uitgaven en ontvangsten voor eeti deel der gemeente secretarie plaats vonden in stryd met de Gemeentewet en dat uitgaven en ontvangsten hadden plaat gevonden buiten medeweten van de wethouders en den gemeentesecretaris eveneena in strijd m t de wet Drie leden von den Raad stelden nu voor lo zich voortaan atipt te bonden aan de Gemeentewet en volstrekt geen uitgaven en ontvangsten ter gemeente secretarie te doen 2o den aecretaria niet langer onkundig te laten met de administratie van het comptabel beheer der gemeente 3n B en W te verzoeken den le klerk ter secretarie te schorsen 4o een commiasie van drie leden ta benoemen buiten B en W om ten einde Gedep Staten van allea in te lichten Ben der leden de heer G A van Hattem constateerde dat op onreebtmattge wyze gelden uit de gemeentekas zyn gelicht en nude leden moeten weten waaraan zy zyn besteed De treurige gevolgen van zulk een administratie zullun nn één gozin zeker ongelukkig maken en een of andere ambtenaar zal bovendien nog in groote moeiiykheden komen De heer Vermaes wenachte aan de commiasie die Gedep Staten zal inlichten dea ontvanger toe te voegen welk amendement werd overgenomen De voorzitter antwoordde dat B en W omtrent uitgaven en ontvangsten reeda besloten hadde b nieta van dien aard meer ter secretarie te doen plaats hebbeu aau den secretaris reeda hebbeu opgedragen de administratie van het financieel beheer en reeds de schorsing van deu bedoelden ambtenaar hebben overwogen en wat het voorstel tot het doen benoemen eener commis 4ie betreft zich dnarmae geheel konden vereenigen 6 68 6 08 8 10 8 17 8 26 4 50 4 57 6 04 5 11 5 20 1 46 1 55 2 02 2 02 2 16 6 24 5 42 1 44 4 10 G O D D A 12 08 12 40 3 10 DEN 2 48 Voorb N d L d5 6 Z Zegw8 08 Bl Kr 6 14 Za U 6 19 Gouda 6 30 7 60 8 18 10 30 10 88 9 68 Prof Trouskoliavaki te St Petersburg heeft by bacteriologisch onderzoek van boaken welke gelexen worden door in het hospitaal verpleegden bevonden dat die boekeu ala eeu bron van beametting te beschouwen zyn By microbiologisch onderzoek van nieuw gedrukte boeken wrdeu geene microben geconstateerd terwyl die welke door de patiënten gelezen waren gemiddeld 43 bacteriën per vierkanten centimeter bevatten Vele dezer zyn onscbadelyk maar er waren ook ziekte veroorzakende baoteriêa by streptococci tuberkel bacillen en en aan de oppervlakte van bet papier gehecht bleken deze microben gedurende langen tyd hun ziekte veroorzakende krftcht te behouden Uit Zevenaar schreef men Dinsdag Te Lobitb zyn de mineurs bezig het ijs in den Rijn te laten apringen hetwelk goed vordert Telkena alsan er kolossale gaten in en scheurt het ys duchtig op roodat wanneer de dooi was biyven doorgaan de rivier spoedig losgemaakt zou zyn Een nieuw mode artikel van de upper ten De mossenmnker Guillaame uit Cette die aan Csserio den dolk verkocht waarmee deze president Carnot vermoordde heeft sedürt veel aftrek van dolken precies naar hützellde model vervaardigd Üy heeft nu eeu filiaal geopend te Nisza waar rensachtige biljetten aangeplakt zyn om de aandacht te veatigeu op het mode artikel Een Caserio dolk wordt voor 5 francs verkocht Omtrent de ysachuiving te Oosterdyk ken Noorden vao Enkhuizeu kan nader worden gemeld Omtrent half twaalf in den nacht van Woensdag op Donderdag werden de bewoners uit hunne slaap opgeschrikt door een vreeaetyk gekraak dat uit zee kwam Ieder vloog zyoe woning uit daar de ramp van Januari 9l ioen een smedery ten deele onder het ya w M bedolven en in brand garaakte en eeir voorgevel van de school nau binnen werd geschoven nog versch iu het gebeugen ligt Op twee plaatsen by deu Pluithoeki over een lengte van circa 70 M ec by de Tenti over ongeveer 50 M kwamen de ysschotsen over deu dyk ea vielen met groot geraas aan dtm binnenkant tegen hekken en schuttingen De ysschoUen stapelden zich op de kruin van deo dijk tot een hoogte van byna 3 M op Het dykbestuur is druk bezig met het yi te doen opruimen ten einde het verkeer te herstellen De krachtige Westen wind drijft het ysder Zuiderzee naar het Oosten Tot op grooten afstand van de kust is de zee open Ook het ys voor don mond der haven beeft zich heden morgen in beweging gezet Vele personen te s Hag werden Woensdagavond verrast met óen kennisgeving van een aangeteekende brief Na een kwartier of half uur quaue gemaakt te hebben op het postkantoor ontving men daar een beschryvingsbiljet voor de bedryfsbelascing In bet groote dok der Canadeesche haven heeft eeu brand gewoed waardoor verscheidene loodsen en een groot aantal paa uit Engeland aangekomen koopwaren vernield werden De schade wordt gerekend op 705 000 dollars Prins Biamarck is in fc bezit van eene volledige heraldieke menargerie Hy heeft twee If euwen waarvan een met een zon een rooden een witten en een zwarten adelaar een valk eeu witten olifant enz Verder heeft hy het recht om te dragen de Gbristosordei het Gulden Vlies de Chrysanthemum de orden van St Hubertoa ySt Andriea St Stanislaus en St Annn mitsgaders een aantal andere kruisen enz in allerlei vormen en soorten Napoleon III verleende het grootkruis van het ile ioen van Eer geruimen tyd vóór Sedan yeu van den Duitschen keizer ontving hy het IJzeren Kruis eenigen tyd na den alag Zyne eerste onderscheiding kreeg hy toen hy iemand het leven redde 53 jaren geleden toen hy in du Weudelfie sprong en een knaap redde 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 11 10 0S 4 45 4 55 6 02 5 0 5 15 11 80 7 07 7 17 7 24 7 J1 7 37 8 18 M 5 61 7 08 7 11 7 20 7 26 7 81 1 49 1 68 2 04 8 80 10 Bniteolaodsch Overzicht De Engelache minister van binnenlandscbe zaken diende in het L rhuis het wetsontwerp in tot herziening der wet op de fabrieken en werkplaatsen De bill werd voor de eerste maal gelezen Het ontwerp heeft ten doel de veiligheid en de gezondheid van alle klai4en van werkUeden waarvoor de wet geldt zooveel mogelgk to waarborgen Er worden o a maatregelen in voorgesteld betrefiFende het gebrek aan ruimte in fabrieken en werkplaataen en tegen het zoogenaamde sweating system t In het ontwerp wordt voorgesteld den leeftyd waarop kinderen in fabrieken en werkplaatsen mogen beginnen te werken niet te verhoogen van II op 12 jaar maar de minister zeide dat hy geen bezwaar had tegen die verhooging Ook werd voor de eerate maal gelezen een wetaoniwerp betreffende de toonregeling Daarin wordt o a bepaald dat geen aftrek van bet loon mag geschieden voor boeten gereedschappen enz behalve indien daaromtrent by schrift telyk contract tusschen den patroon en de werklieden ïs overeengekomen By de beraadslaging in den Ryksdag over het aangevra de krediet voor vier nieuwe kmisers verklaarde da Duitsche rykskanselier dat door de aitbreiding van den Duitschen handel ook meer schepen tot bescherming noodig zyn De bedoeling ran bet aanbangige wetsontwerp is niet een nieuwe groote vloot aan te schaffen maar de vloot op hare tegenwoordige sterkte te houden en onbruikbare chepen door nieuwe te vervangen De minister van marine Hotlman verklaarde dat de Duitsche oorlogsvloot niet beantwoordt aan de eischen die men er aan mag stellen W kunnen zeide spreker wat onze vloot betreft ons met geen enkelen Europeescheo Staat op gelyke lyn stellen en moeten tevreden zyn gelyken tred te kunnen houden met Argentinië Hierin moet dringend verandering komen De minister van buitenl zaken Voo Marachall betoogde dat het departement van buitenl zaken zyn plicht niet kan vervul eo als de nieuwe kruisers niet worden toege staan Deze versterking ia volstrekt noodzakeiyk tot beschermiug van den grooten Overzeeachen handel en tot bescherming van de Duitsrhers in het buitenland Na deze verklaringen werd het aange vraagde krediet voor de vier nieuwe kruisers met 145 tegen 77 Btem meo bewilligd Door de geheele pers heeft het bericht de ronde gedaan dat Staal benoemd was tot opvolger van Von Giera als minister van buitenl Aen iu Rusland De heer Staal zelf qioel étshter verklaard hebben niets fan zyn benoeming te weten Nu komt de Indép weer met hot beriaht dat de Czsar Staal wèl tieeft benoemd tot minister van buitealandscbe zaken maar dat de benoemde eerbiediglyk bedankt heeft Of dit laatste waar is doet er minder toe no volgens het Russische TelegrapheQAgen tor een ander reeds de plaats beeft ingenomen die aan Staal was toegedacht tls prins Lobanoff een dor oodate leden van het Russisohe diplomates corpt Hy ia de zeventig reeds gepasseerd Na iu Rusland eenige hooge smbtelïjke posten te hebben bekleed werd by in 1878 gezant te Konstantinopel een jaar later te Londen en drie jaar daarna in dezelfde betrekking naar Weenen overgeplnats Daar is hy een dozyn jaren gebleven Maar kort geleden werd by benoemd tot gezant te Berlyn in plaats van graaf Schuwaloff nn gonrernenr van Polen Lobanoff had evenwel dezen post nog niet aanvaard en bevond zich nog te Weenen De KöloiacheZeitung noemt hem den bekwaamsten diplomaat die Rusland bezit en byzonder geschikt om de leiding te voeren van Rnslands buitenlandsche politiek daar hy volkomen op de hpogte is van de toestanden in het Oosten Nièt alleen te St Petersburg zegt bet Keulaohe blad maar vooral ook te Beriyn en te Weeneu zal de benoeming van Lobanoff een goeden indruk maken Iu Engeland had men zich eeds verhlydin de benoeming van Staal maar waarschynlyk zal meu met Lobanoff niet minder tevreden zyn Men verwacht algemeen van hem dat by de vredelievende politiek van Von Giers zal voortzetten De Franscho Senaat heeft een wet aangenotnen waarin wordt bepaald d t niemand afglivaardigde kan worden voor by zyn actieTen dienstplicht heeft vervuld Een gevaardig le die tot de reserve of het territoriale leger behoort behoeft in tyd van oorlog alleen dan zjD dienitplicht te vervollen ala hy het verlanU de minister het goedkeort en de Kamer r teen bezwaar tegen heeft pe reis van president Fanre naar zyn vorige woonplaats Havre is bepaald op 15 April Ipe heer Da Lanessan die onlangs plotseling w afgeiet als gouverneur van Franach Indië heelft over die kolonie een boek uitgegeven wai rin hy het beheer der koloniën zeer scherp afkeurt namelyk de dwaze centralisatie van Pajys uit Do hertogin yao Uzèsbe vestigt nu in den Temps c dat sy indertyd drie millioen beeft gegeven voor het Boulangiame Hot is bekend geworden dat de graaf van Parya ook vier millioen heeft gegeven en nu is de vraag waar is al dat geld gebleven Het zon zeker interepsant zyn dat te weten maar het is niet waarsc ynhik dat bet comité der Zes daarvan oulbullingen zal doen Te Chriitiauia werd een ministerraad gehouden waarin de aanhangige politieke crisis ter sprake werd gebracht Koning Oscar die deze byeenkomst bywoonde verlangde dat bet conservatieve kabinet onder leiding van den heer Stang zou terugkomen op zyn besluit om af te treden De heer Stang en zyne ambtgenooten weigerden echter aan het brwiud te blijven en wel wegens de volkomen gegronde reden dat het ministerie na dejoogsta orkiezingen niet op eene meerderheid in het Storthing kan rekenen De koning ontbrod toen yivpIJ den heer Sverdrnp den leider der gematiKd liberHleu en verzocbt hem zich met de samtiustelling van een kabinet te belasten De heer Sverdrnp wees evenwel deze opdracht ook nu weer van de hand Hoe de crisis zal worden opgelost is nog steeds een raadsel De radicalen en geavanceerd liberalen hebben de meerderheid in het Storthing maar de beer Steen de leider der oppositie weigert zich met de samenstelling van een ministerie te belasten teozy koning Oscar toegeve in zake het bekende geschil over de conaulaatsquasHie De koning blyft eveneens op iju standpunt en verklaart dat hy niet voorne mena ia eenige concesaies te doen De politieke toestand in Noorwegen blyft derhalve nog ateeds eveu duister De Times € wydt een artikel aan de benoeming van sir Hercules Robin oo tot gouverneur van de Kaapkolonie Met groote bekwaamheid heeft hy gedurende zyn vorig bewind de hooge betrekking vervuld doch t waren redenen die deden verwachten dat hy niet vnor de tweede maal tot het het bestuur der Kaapkolonie zou worden geroepen Zoo is hy in aanraking gekomen met financieele instellingen in de kolonie waarvan het bestuur onvereenigbuar ia met het ambt van gouverneur Doch het ia buiten twgfel dat air Hercules Robinson elke betrekhing raetdeiStaudard Bank en de De Beers Diamond Company zal afbreken Dat sir Hercules een vriead en medewerker van Cecil Rhodes is kan naar de Times meent niet anders zyn dan tot voordeel van de kolonie Ook de rerhouding tuaschen sir Hercules en de Transvaal kan daartoe veel bydri eQ Onder zyn vorig bewind zyn de beide overeenkomsten gealoten met de Traoavaal en hy wist daarbij teveoa de gnhecbtheid te winnen van de Nederlandsche party in de Kaapkolonie en de vriendschappelyke betrekkingen tot de andere Zuidafrikaansche Staten te versterken Dat hy een voorstander is van een Zuidafrikaanacben Statenbond is waarachyniykeen der redenen geweest waarom hy opnieuw tot het bastuur der kolonie is geroepen I NOEZONDEN Waddingtveen 26 Februari 1895 Ëen krachtige daad gepleegd door een jongen van nog geen 12 jaren de zoon van M Kolkman is ala volgt Vier knapen aleden met elkaar Vermakeiyk op het ys Een ieder deed voorwaar zyn bost En rendon om de prya Ztj aleden vrolyk met elkaar Eu gingen wyd en ryd En dachten nimmer aan t gevaar Wat voor hen was bereid zy sleden op den vyvar rond Ja allen onbedacht Het ya wat zich te zwak bevond Bezweek door hunne vracht Daar brak het ys een drietal zonk Daar iu de diepte neer De vierde keek en zag in t rond En zag geen makkers meer Met snelle vaart vloog hij terug Hy ziet het open gat Hy was vol moed en onbevreebd Al ware hy een man geweest Hy spande terstond zyn krachten in En nam een vast besluit En haalt zyn vrienden nit het gat Den dap ren kleinen guit Wie roemt die daad niet van zoo n knaap zyn heldenmoed zoo groot Hy redde door zyn heldendaad Drie vrienden van den dood DANK DER OUDERS Wy danken u atgoede God U die hem krachten scbonk U die aan t ijs de krachten gaf Hy zelf niet nederzonk Ja gy waart redder groote God Vorkr iuiai isD Cert Ned W S 21 I 94Vu dito dito dito 3 101 88 82 7 dito dito dito 8Vi lOl i HoiiaAa Obl Ooudl 1881 88 4 lOS i Itau loMhrg ing 1862 81 5 82 i OoRixa OU iapspiorl868 5 82 dito mnlierlses 6 8211 PouuoAL Oblig met tlolcet 3 26Vu dito dito 3 94 auiLASD UW Oo 2e Serie 6 74 dilo Gooon 1880 4 97 ii ditobijRolli 1889 4 98 dito bg Hope 18S9 UO 4 97 dito in goud leen 1883 6 107 V 88 29 UO 4bV lOOl i 10 dito dito dito 1884 5 SvAXJl Perpel lohuld 1881 4 Heden overleed ploteeliag te Wernigerade a HaTZ onze waarde Vader ea Behnwdvader de Heer 0 A GEITEL in dea ouderdom van ruim 75 jaar Dr A C GEITEL M A GEITEL SCHONKVKLD VAN DIB ClOR Oouda 2 Maart 95 Verzoeken van rouwbeklag vereehoond U blijven ToaKllJ Gepr Gonr leeu 1690 4 Geo leeuiug serie D Geo leeuiux serie C imii Ani Il p llec obl 189 6 Mmioo Obl Buit Sch 18BÜ 8 451 ViNiznjI 1 Obl 4 onbep 1881 HBTBaUAH ObllRfttlQU 1861 3V 760 688 llllV 68 1017 211 181V 76V 102V 101 60V 97 66 24 106 96 184 188 106 HoTTiauAH Sted leoD 1886 3V Mau N Afr Handelsy aaud A audio Tab M Certiloateu DüiiMautsob ppij dito Arab Hypotheelcb paudbr 4 OuU My der Vorstoal sand s Gr Hypotboeltb paudbr 4 Nederlanacohe baolc aaud Nad HBudelmaatsob dito N W k Poo Hyp b paudbr I Rote Hypotbeolib paudbr 4 Utr Hypotlioekb dito 4 OOflTBNa ÜoBt Koug baukaaud ItuaL Hypotbseicbaiik paodb 4 AHKalKA Equit bypoth paudb 6 51 7 5 Haiv L U Fr Lien eert 6 Jau Holl IJ Spoarw MIj aand Hij tot Kxpl T St Spv aaud Ned lud ëpoorvugm aaud Ned Zuid Afrik Spm aaud 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTAl n Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 l 98 66l u 88 104 i 101V loay looVi 97 i 99 loof 1367 1837 lO s 100 Zuid Ital 8pwmij i H obl 8 j POLIN Warscbau Weenen aBud 4 Ruil Or Russ Spvr Mij aand 6 Baltische dito aand 88 1027 1007 97 Faateva dito aand Iwang üombr dito aand 6 l£ arikCb Asoir ap kop aaud i Loaoiro Sewast Sp Mij oblig Orel Vitebsk dito oblig 5 ZaidWeil dito aand 5 dito dito oblig 4 107 13 8 AlMEili Cont Pao Sp Mij obl 6 Obie liNortb W pr CT Mnd dito dito Win St Peter obl 7 üeoTer fc Bio Gr Spm eert r a llliuoia Central obl in goud 4 Louisi k NasbvilleC ert v aand 48 Meiioo N Sp Mij lobyp o 6 Sl j Miis KansasT 4 pet pref aaud 18 N ïorkOntario i West and 8 i dito Penns Ubio oblig 6 99 Oregon Oalif Ie hrp in goud 6 70 St Paul Minn Il Manit obl 7 llOVi Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dila Line Col Ie byp O 6 26 ll OiHalia Can 8auth Cart v sand 48 T C Ballw fc Nav Ie h d o O 20 Attsterd Omnibus My aand 317 aotterd Tramweg Maats aand 190 NlD Stad Amsterdam aand 8 lOS ii Stad Itottordsm aand 8 i UO Bneii Bud Ant orpanl887 2V 1C4 Stad Brussel 1886 2 103 HoNS Theist Segullr Oesellsrh 4 m OosTlliK Staatsleeniag 1880 6 122 K t Oosl B Cr 1880 3 1 97 9pa l Stad Madrid 8 1868 1 511 V r NlD Boi Hyp Spobl eert 4 50 DANKBEtUlGilXG De ondergeteekeude brengt by deze openiyk hare dank aan de tfeeren S BOOT te Oouda en P VAN DORST te Breda aandeeihoodere der Algemeene Nederlandaehe MILITIE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ Hoking 75 te Amtterdam voor de flinke behandeling van hnn ondervonden In het jaar 1887 sloot ik met genoemde heeren een contract tot levering van een plaatevervanger voor myn ondate zoon Toen nu m n jongste zoon die voor de hchting 1895 moest loten en een dienstplichtig nammer trok bleek dat deze geen vry telling wegene broederdieost kon doen gelden omdat den plaatsvervanger van myo ondsten zoon niet aan de by de wet gestelde voorwaarden had voldaan Ik gaf genoemde heeren hiervan kennis en zonder eenige verdere koeten ol moeite myner zyde stelde zy een nummer verwieielaar voor mgn jongste zoon Voor deze flinke en solide behandeling zeg ik hen by deze hartelyk dank en beveel genoemde heeren en de zaak die zy vertegenwoordigen met vertrouwen aan Schoonhoven 5 Febrnari 1895 Wed J VAN GEEJ EN DEN DhXJVBB