Goudsche Courant, maandag 4 maart 1895

Dinsdag 5 Maart J895 SSste Jaargang No 6599 ftOlDSCHË COHAIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare deier Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommeri VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regek k 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd IJSEL II en III Herval ting van den Dienst op MAANDAG 4 MAABT De Directie Ondergeteekenda hteft de mr hut geachte Begnnstigeri te berichten dat zy hare ZAAK in labak Sigaren en OedigtUleercl HEEFT OVERGEDAAN Mm den Heer HENMT DVIJNSTÉM Deokbaar voor het sedert zoorele jaren gonoten rertrouwen beveelt zy haren opvolger beteefdeiyk in uwe gnnst aan Wed B F Charles Verbeeck Markt A 135 Oader referte aan bovenstaande advertentie beveelt ondergeteekende zich beleefdelgk aan belovende niets onbeproefd te zallen laten hetzelfde vertruawen te verwerven wat zgne voorgangster zoo ruimschoots heeft genoten Onder minzame aanbeveling henhy duijnstée Mai kt A 135 Gmia 1 llaart 1895 Jf PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GEKE7EE Merkt NIGHTOAP Verkriigbaar by M PEETER8 Jz N B AU bewijs van echtheid i cachet ea kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE HET ALOM BEROEMDE TRAPPI8TENBIËL uit de Kloosterbrouwerij DE SCHAAPSKOOI c Tilburgy door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als versterkend en ge iVoncl wordt per fust en gebotteld geleverd door 6r J Heetman Westhaven B 159 en Peperstraat K U Enig Agent voor liouda en Omstreken TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 r KOMNKI UM SrOOMVllUV I I M riii misriii Kvssr ii Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN te Guuda uitgezonderd ZondE s te consnlteeren van 01 tot 5 uur Co nac fio Bols X40 i LItw Da ooaiiAo na bo TUI d iété Ati tiTni i voMt g lav rd In TMistala beuutd fl Hoh n tui 6 Ititar iokoud roorsien T n hat attaat Tan Dr F F yAN BAJCEI KOOS ProflfBasoli k f 1 30 DlWaJtaad TwktilKbaar kü P H J V WANKüM Srma Wed P J MELKEBT üosthaven B U Oouda GU ilie Hoest tebrulkt mlieBUktten Trommel N KATER en Co Gedeponeerd OMOyiNOBy Elk stakje heeft de rorm 7an een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjea i 25 Ct by onze bekende Verkoopers eeudi Snelpendrak Tin A BamuuN fc Zoon Heden x Tond Opening van het MAGAZIJN in l Q arera eara Baan d T ol en Sajet enz Stelregfel Ruime keuze Soliede waar Goedkoope Prijzen Aanbevelend WERiM G Co MARKT Aa 144 MARKT Aa 144 G E o o T E Voorjaars Ditverkoop van 1000 é 5000 paar Schoenen TEGEN SPOTPRIJZEN ZIE ÉTALAGE Aanbevelend J VAN ZONNEVELD Heinekeii s Bierhandel bericht zijne geachte Clientèle den ontvang st der EERSTE ZENDING llllllll g BMEBIil verkrijgbaar per heele fl 20 et per halve fl 10 et Versch van t vat per Glas 10 et Op Fust tegen Brouwerijprijs Daar dit fijne Bier slechts enkele dagen verkrijgbaar is worden bestellingen ten spoedigste ingewacht Aanbevelend Uw Dw Dienaar J H HOODE Bierhandelaar Zeugstraat N 86 Van af Maandag l Maart VOORJAAKSUITYËRKOOP u het Schoen en Laarzen Magazijn Ba VAN TOUGERLOO Korte GroenendaaL mm ZIE iL j c3 E n iJ z Ensr Dames Attentie yltli Het beste onsctutdelykfta en JÊj oiakkelylESte poetsmlddel vpor Heereo rnr m envooraldamesenKinderschoenwerk l la de Appretuur van C M Mytler fc C SlK Berlin Benth Slr 14 Men lette goed © iüJ op naam en fabrieksmerk Vtrkryihtar hv HMrts WIskellm la ehSHwsrt lalattwlM HivM eu Mu MMrftal Ot st kF W artasMW ArakM fc ais AüterPaiiiExpeller sjSAnfcerfaiilxiielliir Vat Imiigaiiii S gAnker PainlxpellBr k adanr I i i H at 76 Mat a 1 35 iki laiolL TtokuiUa ia t mmé At üakt n bij F U IBilkhr A Oa tl B Htu4Kn ïe Gonda by A WOLFF Markt A l b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt OPENBARE fERKOOPING te GOUDA op MAANDAG 11 MAAET 1895 des morgena te elf uren in het Koffiehais Hauosiaa aan de Markt ten overataan Tan den Notaris G C FOBTÜIJN DEOOGLBEVER Tan No 1 Een goed onderhouden WOONHUIS SLACHTERIJ en ERF aan de Zengstraat té B uda wyk G no 42 Terhunrd by de week Toor 3 tot deu 1 Mei 1896 No 2 Een goed onderhouden WOONHUIS ERF en TUIN met afzonderlyk BOVENHUIS naaat bet Torige perceel aan de Zeugstraat te GoDDi wyk G no 42a en 43 Verhuurd tot 1 Mei 1896 hot Benedenhnis voor 240 per jaar en het Boveahni Toor 2 75 per week No 3 tot 5 Drie HülZEN en ERVEN in de Stoofsteeg te Gouda waarvan twee met afzonderlijke Bovenhuiien wyk A Nra 78 79 79a 796 en 80 Verhuurd by de week no 78 voor f 3 no 79 en 79a voor fZ K no 796 en 80 voor 3 85 No 6 tot 8 Drie HÜIZEN en ERVEN in de Speldemakerssteeg te Gouda wyk G no 47 48 en 49 Verhaurd by de week no 47 voor 1 de beide anderen elk voor ƒ 0 90 No 9 tot 14 Zes HÜIZEN en ERVEN in den Vogelenzang te Gouda wyk M nra 63 65 67 69 71 en 73 Verhuurd by de week no 63 65 en 67 elk voor 2 nr 69 voor 2 05 no 71 voor 1 90 en no 73 voor 2 En no 15 tot 19 Vyf HUIZEN en ERVEN in de Geuzenstraat te Gouda waarvan 2 geheel nieuw wyk L ns 54 56 63 64 6S en 66 Verhuurd by de week No 54 56 voor 1 75 nr 63 en 64 elk voor 0 85 en n 65 en 66 zyn terstond te aanvaarden De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den dag der veiling van 9 tot U uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaria FORTUIJN DKOOGLEEVER te Gouda Eerste Aankqndi g Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van 11 Febrnari 1895 is ten verzoeke van WUhelmina MUmi Jacoba Eilbrtichtf particuliere wonende te jaotterdam het tusashen haar en iMtnbert Pieter van Mourtk gepensioneerd Kapitein van het Oost Indisch leger mede wonende te Rotterdam bestaande hnwelyk verklaard te zyn ontbonden door echtscheiding met al de gevolgen daaraan by de wet verbonden De Procureur van de Eisoheres Mr Ed JACOBSON Rotterdam 1 Maart 1895 348 STAATSLOTESU De TREKKING begingt MAANDAG U MAAET a s Loten en gedeelten van Loten zyn te bekomen ten kantore van den CoUecteor Wed A C C08IJN lv£oxgrean Zoaaclsig eene Zending ECHT DUITSCH BIER Moleowerf B 31 BINNENLAND GOUDA 4 Maart 1895 De Katholieke EieBvereenigingen hebben gisterenavond besloten bg deherstemmiDg voor de Provinciale Staten den caudidoat der aotirevolationairen te steauen Zaterdagavond ia onder Yleaten een machinist der Staatsspoorwegen verdronken en tvel onder de navolgende omstandigheden In de sneltrein van tl aur naar a Hage namen te Utrecht plaats in een conpé een heer en nogi eea viertal andere personen waaronder een koopman in knoopen enz Toen de trein in beweging waa moost de koopman aan zyoe behoefte voldoen hg deed dit in de conpé Sen dér personen maakte hem hierop eene bemerking zoodat er eene woorden Tisaeiing ontstond de koopman trok zgo dolkmes en wilde dien heer te lijf deze op zelfbehoud bddacht trok aan den noodrem de trein stond oomiddelyk stil De machinist zich willende overtuigen wat er aan haperde en niet bemerkende dat de trein jaist op een brag stond zakte naast de rails te water en verdronk Dadetyk heeft men de politie alhier er van in kennis gesteld die bg aaukamet der trein die a uur te laat aankwam den koopman heeft gearresteerd Gisteren ia tegen bpm procea verbaal opgemaakt en kon hg weder hniswaarta gaan tot nadere oproeping Men schryft nit Bodegraven Onze openbare Nuts vergadering van Donderdagavond was zoo j ink en dicht bezet dat we onn niet kuunan herinneren er ooit eene te hebben bggewoond zoo talrgk en eivo In ruime mate verspreid hebben de programma s en t ongewone in den heerschenden vorm onzer Notsbgetinkomsten er zeker toe geleid dat men van alle zgden kwam aanstroomen En dia moeite heelt zich voor zooverre we hebben kunnen nagaan niemand beklaagd De rgke verscheidenheid bg de bonte afwiaaa ling in de voordrachten en t geven van fragmenten nit bigspelen door Mevr Anna Rösaing Sablairoltes en den heer Jan Malherbe van Amsterdam waren wel geschikt om te werken op t gevoel om den zin voor t goede en acfaoooe te strelen en den lachluat op te wekken We konnen ons natuurlgk niet bepalen tot eene beschouwing van elk der 13 nummers die ten geboort werden gebracht We doen daarom slechts eenegreep en noemen FEV1LLET0I TËËÏÏGGËËÖËPËÏÏ nooa HDGH CONWAY 34 Ëm oogenblik dacht ik dat hij mg te Igf wilde maar ik aaerkte spoedig dat h mij ileohta zeer nauw lettend ïn t geiiobt wilde liea Ik Hot mij bedaard bekijken want ik dacht dat hij mij miawihien tooh niet herkennen zou blindheid brengt zulk een verandering te weeg Maar bij herkende mij Hij Het mijnen arm los en stampte met deu voet op den road vaa woede fDomkoppen t idioten 1 siste bij Waarom lieten k mjj niet alleen begaan Hij stapte een paar maal op en neer door de kamer en bleef toen bedaard voor tnij staan irGy hebt toen uw rol meesteriyk gespeeld mijooeer Vaughan zeide hy met eene koelheid en onveraobiUigheid die mij deden ontstellen Gg hebt mij misleid ik ben niet gemakkoijjk te foppen flig erkent dos zetf uwe misdaad infame acbark P Hg baalde de acbouders op Waarom tou ik die aiet erkesuen tegenover eenen ooggetuige P Tegenover anderen sal ik die sterk genoeg ontkennen jnaar tegepovar u is er geen reden toe gij zgt er u betrokken ffik er in betrokken Zeker nn gij m ae nuter getrouwd hebtl Ugn zonder iets af te dingen op t weergeven der overige stukken Als je t maar weet Meneer 1 a Zomers buiten De kinderstem Leeen Drie vriendinnetjes Komen en gaan Lachbekje Myn Ossenhaas Deze pakten bfiveomate zoowel door hunnen inhoud als do6r de w ze waarop se werden voorgedragen Inzonderheid waa dit t geval met mgn ossenhaas dat de lachlnst der hoorders tot boven t gewone peil opvoerde Over t geheel genomen is deze Nutsbgeenkomst uitstekend geslaagd en kunnen we ter afwiEiaeling van populair weten schappelgke bespiegelingen op o jenbare vergadermgvo in plattelands departemeuten de e door verscheidenheid zich onderdC heiden de soortgelgke bgeenkomsten ten zeerste aanbevelen W V W Do kantonrechter te Woerden Echijot met kracht de hand te willen houden aan de toepassing der hoterwet Hg weei althans tegen eene overtreedsier een vonnis dat niet mis is De beklaagde G A wed van W H wonende te Ondewater werd beklaagd van het in een wioknl voorbanden hebben van surrogaat v d boter zonder dat op do verpakkiog uf op de waar zelve het woord margarine of het woord surrogaat in duidnlgke letters voorkomt Zg werd daiiraan scholdig verklaard en bg verstek veroordeeld tot betaling van eene geldboete van f 100 bij niet betaling binnen d n vooïgeschreven termgo te vervangen door hechtenis van 30 dagen met laat tot opeobaarmaking van een oittreksel van dat vonnis in het Nieuws Weeken Advertentieblad voor Stad en Land verschgneode te Utrecht entotuanplakktng nan het gebouw van het kantongerecht te Woerden G A wfduwe van W H wonende tn Oudewater komt in verzet tegen het vonnis van den kantonrechter te Woerden waarbg zg bg verstek wegens overtreding der hoterwet veroordeeld ia Door den Min Van Binuenl Zaken ign benoemd in de commissie in h t voorjaar van 1895 belast met het afnemen der examens ter verkrgging van de akte van bekwaamheid in Znid Holland b tot Ud en voorzitter de schoolopziener in het district sGrsvenbade b tot leden de schoolopzieners n de arrondissementen Dalft Woerden Gouda en Dordrecht c tot l den plaatsvervangers de schooU opzieuers in de distrieten Rotterdam en Dordrecht en de arroodiasemcnten s Gravenliage Rotterdam Noordelgk Rotterdam Zuidelgk Vlaardingen en Bommeledgk beate jongen mijn gelukkige ecbljjenool myn liove zwager ik sal u eens vertellen waarom ik dtan man om tieren hsb gebrnobt en wat ik meende met die woorden die ik te Geneve u toevoegde Zgna houding van bitteren kwaadaardigon spot terwijl hg dia woorden aprak maakte mg bang voor t geen kemen zou en de banden jeukten mg om hem beet te pakken en uit de kamer te smijten yDie man begon bij ik sal u om begrijpelijke redenen zijnen naam niet ooemen was Pauline s minnaar Wilt gij mg goed begrijpen dan moet gij minnaar hier ver alen door t Italiaansohe woord drudo Nu van moederazgde hebben wij adellijk bloed in onze aderen dat geen beleedigineea ver draagt Ik zeg nog eens hg maakte Pauline uwe tegenwoordige vrouw tot zgne bjjzit hg wa niet van plan haar te trouwen en daarom hebben Cenori en ik hem vermoord in Londen in haar bgzijn Het is altijd goed mijnheer Vaughan eene vrouw te trouwen die zich t verledene niet kan berinneren ik heb u dat al eens eer geztigd Ik antwoordde niets Zulk eene ahchawelijke bewering verdiende geen woord Ik stond eenvoudig op en ging naar hem toe Hg zag op mgngesicht geschreven wat ik voorhad Niet hiei zeide hg haastig en van mg terugwijkenda waartoe zou dat dienunP een alledaagscbe veobtpartij tusiobeu een paar heeren Neen op het vasteland wacht ik u waar gij maar wilt en ik zal u toonen boe zeer ik u baat Hij had getgk de schurk die ziobzelvea zoo goed meester was I Waartoe zou dat dienen P Een onfistsoealijke reohtpartg waarin ik bezwaarlgk hopen kon dat ik hen onsohadet k iob maken en FanUoe Ht t hoofdbestuur van de HoUaudsche MaatRchappy van landbouw heeft ter bespreking door het Ned laudbouwcomité ingezonden de volgende vragen lo Ia het wenschelijk voor den laodboaw in het algemeen dat beschermende rechten voor landbouwproducten worden geheven 2o Wat kau er gedaan worden om hetzg van rgkawege of anderszioa tegemoet te komen aan den tegenwoordigen ongnuatigen toe stand van den land en tninbouw 3o Is het weDAchelgk dat van rgkawege financieele steun wordt verstrekt voor bevordering en instandhouding van den uitmuntenden veestapel in Nederland Uit Brnssel is een inspecteur van politie naar Amsterdam vertrokken ter opsporing van geld en waarden gestolen door een bende waarvan de leden de vorige week in de Cave de Bruxetleac werden aangehouden Niet minder dxn 154 soUicitaaten hebben iloh aangemeld voor de betrekking van veerbsas te Ngmef en onder wie vele kapiteins van booten De jaarwedde bedraagt f 775 benevens vrge woning Op den 22eD Januari was de landbouwer Albert Beets uit Workam te Parmereod om rekeningen te butalen Mg had hier sa daar enot opgutoken en verkeerde daardoor in een gemoedelgke stemming toen hij werd aangesproken door twee pursoneo Jan Assems en Nicotaaa Klok die bem vroegen bun te tracteeren B ts deed dit door ze bg den slager Bakkenia te reguleereu op sauagzenroodjea en worst en de beide jonge mannen ach dit zoo goed te zgn bevallen dat ze in Beets gezelschap wilden blgvco D ze was daar echter minder mede ingenomen eo om van ben af te komen ging hg naar den aigarenwiukel van Trgntje Decter qtiaii om haar man te spreken Doch het noodlot trof dat deze niet thuis wa waarop Beets zgn begeleiders een aignar offreerde eo toen zeide naiir huis te gaan Maiir Assems en Kluk Heten hem zoo maar niet gaan doch gingen mede en vrovgnn op den wen ieder om euu kwartje waarop Beeta hun ieder een dubbeltje gaf en toen wegliep den Neckerweg op Toen hg een honderd meter of wat dien weg op WBi hoorde hg voetstappen achter zich en dankende dut het personen waren die ook naar Workum moeiten riep bg of zg met hem meeliepen waarop hg ten antwoord kreeg even te zullea wachten Beet i deed dit en asf onderwijl missobieii aan di U rand vnn t graf titt maar moordenaar I lafaard nep ilc utl f li lk woord dat gij ges iroken hebt is een leugen geweest en omdat gg mg haat hobt gij mij naden onlioiobaamd sten leugen opgedischt ga heeu eo omloop de galg bijtijds Hij keek mij aan met een air van boosaardige voldoening en ging been Het was alsof de lacht in de kamer zuiverder werd toen hjj er niet langer vertoefde Toen ging ik naar de kamer van Pauline en terwijl ik voor haar bed zat hoorde ik baar met brandt nd heete en drooge Hppen onophoudelijk nu eens in t Engelsoh dan weer in t Itaiiaanich iemand noemen dien zij liefhad Ik boorde dat zg hem smeekte en waarachnwdu en ik begreep dat bare ijlende woorden gericht waren tot den man dien Maoari volgeut zgn zeggen vermoord bad omdat die man zijne zuster ibans mijne vrouw niet wilde trouweo 1 De Bohurk loog l Ik wist dat bgl g Telkens opnieuw zoide ik tot mijzelveu dat bet een schandelijke laaghartige leugen was dat Pauline rein was als een eniiel Maar terwijl ik mij trachtte te troosten met deze verzekeringen aan mijzelren voeida ik tooh dat zoolang bot bewijs niet open en bloot voor mg lag de leugen mij op bet hart zou branden mij altijd ergeren toiu alsof bet eene waarheid was mg geen rust zou lirten dat ik ten laatste den dag zou verwensohen waarop Kenjon mij ia die oude kerk gebracht had om ffhet schoonste te zien wat er ta zien was Hoe koQ ik het bewgi leveren dat bet een leugen wasP Ër waren slechts twee andere personen op de wereld die Paulino s geschiedenis kenden Cenen ea de oude Teresa Teresa waa spoorloos verdve sn en toen wat hy liever niet had gewild zgn twee gasten van aooeven waarvan een hem beetgreep en op den grond wierp en in zgn zakken taste Wie van de twee dat was wist hg niet Het schgnt dat Beeta zeer aan het leven gehecht is en op dat oogenblik hallocinaties heeft gebad althans by haalde uit eigen vryon wil zgn portefeuille met f 285 te voorschgn en zei Hier heb j mgn boekje laat me als je blieft toch leven en toen het tweetal zeide dat er geen geld in het boekje was had hg de goedheid te vertellen in welk zakje er geld was en koos toen het haienpad Luide moordc schreenweode kwam hg daarop bg den landbouwer Pais met wien hg naar Purmerend terngkearde en de politie van het gebeurde kennis gaf Klok waa toen spoedig geknipt doch met Aaaema ging dat niet zoo eenvoudig Niettegenstaande de burgemeester de politie iaspeo tanr en een agent bem aanmaanden van den zolder ie komen waarop hg sliep deed hg dit niet alleen niet doch sloeg het drietal met een ladder door elkaar waarop krggaraadc werd gehouden of tien de arrestatie doormiddel van een chietgeweer zou bewerkstelligeoi doch daar het nacht en donker wat eo Assems de toezegging deed den volgenden ochtend te 10 uur bij d n burgemeester te zullen komen zi men daarvan af Voorloopig 10 hechtenia te Haarlem hadden zg zich Zaterdagmiddag in eene buitengewone zitting van de reohlbank aldaar te reraof woordeu ter zake van samen en in vereeniging plegen van diefstal met geweld eo op den openbaren weg zgnde bet geweld gepleegd om den diefstal mogelgk eo gemakkelgk te maken Wat het tracteeren en het krggeo van het dubbeltj aangaat erkenden beiden de uiatheid daarvan doch van het overige was volgens Assems oieta aan terwgl Klok verklaarde dat Beets bem de porteleulle had g ven doch dat hy haar had weggeworpen Werkelgk werd zg dan ok den volgenden morgen op den weg gevonden De officier van justitie mr Van Onteren oordeelde het ten laste gelegde bewezen en requireerde wegens het misdrgf omichreveu in art 312 2e lid van het W v S voor iedei een jaar gevangenisstraf Volgens mr A J van Thiel den verdediger van Assems was wat yn cliënt aanging niet bewezen waarom hg concludeerde tot vrytpraak en onmiddellgke invrgheidstelling Mr L Ca Kronenberg voerde aan dat vandiefstal doo Klok gepleegd geen sprake kanwezen daar Beeta hem de portefeuille zelf hadgegeven waarom hy dan ook vryspraftk eoncluileerde Ceiiun in d Siberische mgnea of ergens levend bagravtti Zelfs als ik dacht aan de woorden van dis oude Italiaausahe dan begon ds laster van Maoari zijne venijuige pgleo op mij af te schieten Die mysteneiue woorden ff niet voor lirfde of huwelijk konden eene andere eene onteerande bf teekenis hebben Ël andere dingen gingen mq door t hoofd de hautdieCsneri maakte met het buwelgk tga verlangen om van haar af te zgn Zulk soort vaa gedachten beslopen mijo gemoed en maakten mg soms half kraakrinnig Ik kon het niet langer uitb mden zoo voor Paulina s bed te zitten Ik ging de open lucht in en zwierf doelloos rond tot dat twee ideeën in mij opkwamen Het eerste was dat ik nog flens sou gaan naar de hoogste autoriteit in sielsziekten en hersenkwslen en dat die mij zeggen zou of er hoop was op herstel voor Pauline Het andere idee was datik naar de Hortctt atraat sou gaan en bg daglicht dat huis van onderen tot hoven nauwkeurig zon bezichtigen Ik ging het eerst naar den profeuor Ik verhaalde hem allrs behalve natuurlgk den infamen teugon van Maoari Ik moeat overigens alles meedeelen om den man ia staat te stellen te oordeelen Het wekte in booge mate zijne belangstelling Hij had Pauline reeds vroeger gezien en begreep baren toestand volkomen Ik geloof dat bij evenals vele ande ren niets betwljfeldft Van t geen ik hem meedeelde dan juiit dat éone zonderlinge verschgnset Hg laobte er evenwel niet om gnwend als bij was om vreemde verbeeld ingsscheppingen aantohooren Hg schreef het aan dergelijke oorzaken toe hetgeen ook niet maw dan natuurlgk was En au welken troost welke hoop kon hg mg geven P fTorii wree W