Goudsche Courant, dinsdag 5 maart 1895

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInlerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 October TUü van Greenwlcb in o nu a lit ini 10 88 1J 08 1S 18 18 51 1 8 8 8 4 B0 B 84 B B6 7 10 8 8J 8 48 9 40 11 0 l O I D A BTÏKCHT 10 0 10 1 10 86 lt 4l 8 88 B1 S 18 4 47 6 88 8 67 7 46 8 88 10 14 11 0 8 87 6 87 7 8 10 87 10 0 11 17 8 48 8 07 6 08 6 46 6 17 8 07 8 68 10 86 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 S 60 6 S 6 81 6 86 8 88 ll 10 68 I Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 li 8 Ml 4 16 6 47 119 8410 11 Uudenatel 7 07 8 1 10 84 4 84 1 Ooud 7 10 8 3 S4 10 87 18 06 l SS 8 60 4 87 8 80 1 088 41 ll UlHSTEIDlH eonDA iuterduWp 6 60 8 16 86 11 8 11 80 j 1 81 4 S8 4 86 T lt 1 0 e ldt 7 10 8 04 10 44 18 16 lt 48 1 80 6 80 8 88 llm GOUD i k HST H 10 0 10 86 81 4 47 8 81 7 48 10 86 lÜ 1 9 40 8 48 8 88 1 41 10 14 11 11 Na gernimen tp io raadbamer te zön ver gaderd gelaitte de rechtbank de oamiddellüke iDTryheidstelling vaa ABvema od gebruik makende van de baar by de wet toegekende beToegdbeid deed zg dit niet wat Klok aangaat Verder de uitspraak bepalende op Donderdag Parlementaire windstilte noemt mr D J Vepgens in Vragen des Tyd8 het tydperk waarin onze Mnnenlandtcbe staatkunde thans verkeert In de in April 1894 gekozen Kamer beefl bet raiaisterie HÖell Van Hoaten een aanzieulgke meerderheid maar die Kamer beitaat geiyk tbans trouwens by alle parlemeu ten het geval is uit een aantal groepen Ëlk der groote partjjea i in twee dealen gesplitst De Ilegeering bad den steun barer vrienden niet diki ls noodig want de oppositie wan edelmoedige en wilde het ministerie niet bemoeiiyken in het afwerken van zgn tnak Striid ifl er alleen geweest by de wetten voor de Friesche gemeenten welke de heer Veegens uog eens uitvoerig l efitrijd De toegezegde ontwerpen worden nu met ongeduld verbeid c Het eerst verwacht mende nieuwe kieswet en de wyziging der personeele belasting die met elkander verband zullen honden De heer Veegens vermoedt dat bet gebruik eener woning van zekere hniirwaarde naar de schatting voor de personeele belasting als grondslag voor kies bevoegd beid zal worden aangenomen De Ilegeering heeft een nationale wetc en een wet van pacificatie c beloofd Zal dit het geval zyn gelyk van het ontwerp der vorige Uegeering gold dan zal de r6 eling van dat ontwerp niet ver mogen afweken Elk ingezetene die oitgesloteu blglt rfscbooQ by in zyn onderhoud en dat der zgnen voorziet zal toch een levend armament zyn tegen de stolliug dat eene wet van pacificatie is tot stand gebracht Taescben de aanneming der kieswet en barg invoerinK schijnt dan de Regeering de gemeectelyke financiën te willen regelen Enkele andere onderwerpen zyn aan de orde gesteld o a de veiliglieidswefc maar de meeste hangende vraagstukken o a de ed het armwezen zijn opzy gesteld en verdaagd Zoo is men in afwaohtiog van de regeling vau het kiesrecht op wetgevend gebied tot nagenoeg algeheelo stilstand gedoerad Voor iets anders kan de saamgebrachte kiesrechtmeerderbeid niet den geringsleo stoott verdragen Daarom is de grootste spoed noodzakelyk maar de voorstellen der Regeering latf n zich nog steeds wachten Ook de minister Tak had een jaar van voorbereiding genomen maar hij vond bet veld braak De heer Veegeus dringt daarom op spoed aan Een toestand als do tegenwoordige waarin nagenoeg elke hervorming wordt afgewezen op den enkelen grond datzjj aan eenige vau de heterogene groepen der ministerieele meerderheid zou mishagen werd hiel te lande nog niet beleefd Onder de gemeente Schoondyke ia de IJzendijksche stoomtram gederailleerd de locomotief sloeg omver tengevolge waarvan de machinist Hoogerwerf terstond werd gedood Dezer dsgen daalde ten Zuiden van Xanten d s nami ldags ie G uur neer de militaire luchtballon Albatros die des ochtends 10 46 te Berlyn was opgestegen Over de reis verneemt hek Clever Kreisblatt het volgende Db ballon vloog by flinken wind met groote snelheid over Postdam en Maagdenburg By den Harz kwam zy te midden van wolken zot dat de luchtscbippers de aarde geheel en al uit het oog verloren By Ridderborn dat 3 nur des namiddags bereikt werd konden de luchtscbippers zich wfder oriënteeren Daar naiseerden zy de ballon Bru88ard die een half uur na hiiar te Berlijn opgelaten was Deze laatste kwam in de omstreken van Paderborn terecht Sndt l oordr ebt Nieawerknk Onpalla Eott rd m 7 Z M 7 41 8 47 l Ki 7 47 Z Zegw 7 M 8 86 N dL d 8 0i Tooib 8 07 08 VMf 1 lOOT ll Md 8 88 6 40 7 88 8 0 Oudaw 8 80 6 84 WMidn 8 8a 1 08 8 11 VkHkt I 41 8 11 10 40 T tr Sold De Albatros ging verder over Lippstadt Dorsten naar Wezel waar men wilde nederdalen De dichtgevroren Ryn werd overgestoken en ten Z van Xanten op eene ysvlnkte be reikte de ballon den grond Het vroei bard zoodat de ballon nog langc o tyd over het ys voortging voordat het anker pakte Aan de Uchtvaart namen deel de commandant majoor Nieber en de Ie luitenant Grosz beiden van de Praisiscbe afdeeling Luchtvaart t benevens kapitein Trieb commandant van de Oostenryksche afdeeling Over de temperatuur in hoogere gewesten rapporteerde men het volgende De temperatuur nam gelyk dit des winters vaak voorkomt als de aarde met sneeuw bedekt is en een hooge Inchldrak wordt waargenomen naar boven steeds toe Reeds op 2000 M wees de thermometer SVa graad terwyl het beurden op Ie aarde 4 graden vroor De zonnestralen gaven op een groote hoogte zooveel warmte dat de reizigers zich van hunne overjassen moesten ontdoen De rechtbank te Londen beeft Dinsdag uitspraak gedaan in een rechtgedmg dat algemeen de aandacht had getrokken en een kykjo gaf in df kunstgrepen die gebezigd wonien om ryke jongelieden te bedotten Ëen joDg Èngelschmau Tasker diebyzyne meerderjarigheid de beschikking had gekregen over een vermogen van 8Vg millioeu bad in één maand voor ruim 12 ton aan joweelen gekocht Door zijn voogd was by in kennis gekomen met de jowelierii Streeter Co te Londen Kort daarna maakte by kennis met zekeren Rogers die commissionnair in van de juweliers zich in de vriendschap vanden rijken jongen wist in te dringen eu dag aan dag of nacht nan nacht met hem uitging By een dier leestgelagen s nachts om half 2 haalde Rogers uit zyn zak een pakje diamanten te voorschijn die ooals hy zeide niet te koop waren en die hy aan zyo vriend enkel als liefhebber liet zien Zy waren 37 tou waard iiiaar zyn leven was er mee gemoeid als het uitkwam dat by ze had laten kyken Zoo werd de kooplust van den jongeu Taaker opgewekt en binnen een maand kocht hy voor meer dan een roillioen gulden aan juwfelen en diamanten o a een diamant van Hope voor i 384 000 een Agra diamantc voor f 180 000 7 groote briljanten voor f 360 000 en tal v n kleinere kohthaarheden Van den Agradiamant die een roodachtigen gloed heeft en 3P karaat weegt werd hetu een certificaat vertoond volgens hetwelk die steen indertyd was bemachtigd door den Uindostanschen veroveraar Baber enz Een deel der kostbaarheden werd betaald maar eindelijk kwam Tasker tot bet bewustzyn dat men gebruik had gemaakt van yn eenigszins benevelden toestand om hem de diamanten veel te duur te verkoopeu Vandaar het proces Na een langdurig onderzoek kwam de jury tot de overtoigiog dat de eischer niet volkomen by zyn bewustzyn was geweest by bet koopen der meeste steenen en die koopen werden dan ook nietig verklaard By het getuigenverhoor kwam aan den dag hoe uiteenlooptnd de schatting van diamanten is Een der deskundigen vond den Agradiamant met f 96 000 ruim betaald terwyl de gedaagde firma f 180 000 nog te laag achtte daar zy zelve er f 168 000 voor bad gegeven j althans roor die som kwam de steen vcor op de rekening eener party die zy met een Paryache firma geruild had Een speld die voor f 60 000 was verkocht was volgens een getuige zoowat de helft waard maar een ander schat e dien op f 48 000 liet grootste gedeelte van de koopen werd nietig verklaard Taskor had daarvoor o a een kassiers briefje van f 620 000 geteekend maar wist niet zeker wie die som had ingevuld Uit zyn verhoor bleek boe uiterst lichtvaardig hy met geldzaken omsprong zoodat de Eugelache bladen hem het zeldzaamste juweel van de geheele zaak noemen Zy zeggen dat zulke verkwistende jongelieden die in een roes duizenden guldens we srayten eigenlijk geen modelijden verdienen maar i at het toch goed is dat de rechter lioii tegen ergerlyke misbrniken van anderen in besoherming neemt In de Harlinger Gt leest men de volgende advertentie Heden nam God onverwachts myne moeder wed in den ouderdom van byna 80 jaar tot zich Allen die haar van naby gekend hebben kunnen met ons besefien dat wy niels aan haar verliezen Muar daar myn familieleed a meer dan ruim een kwart eeaw oud i i en sfdert 11 Juni 1889 levenslang voor my en rayne zes zeer jeugdige kindereu een hartstochteiyk bloedig bloeddrama voor DUS is en blytt 7oo wenscben wy maar by deze woorden te zwygen Wat baat bet al als men de geheele wereld gewint en lydt schade aan zyue ziel H 3 Febr 1895 Wed geb In de fabriekswyk te Chicago heeft een zware brand ewoed Door dezen brand ontstond een paniek onder 225 kinderen die in en bonbousfabriek werkzaam waren Drie kindoren werden doodgedron en en verscheidene zwaar gewond De heer C Fledderus referendaris hij het departement van financiën ia benoemd tot ridder derde klasse in de orde van den Leeuw en de Zon van Perzië De besturen der Vereeniging van Directeuren by den Post en telegraafdienst der Broederschap van Ontvangers der Directe Belaatingen der Vereeniging van Ambtenaren der Registratie en Domeinen der Broederschap van Commiezen der Postoryen en der Broederaeh ip van Commiezen der Telegraphie hebben aan H M de Regente 3 een adres gericht waarin zy er aan herinneren dat reeds meermalen door verschillende vereenigingen en ambtenaren werd verzocht de bezwaren aan de tegenwoordige regeling der borgtochten voor de ryksambtenareu verbonden door mildere bepalingen op te heffen of te verminderen Met ingenomenheid hebben zy daaron kennis genomen van de verklaring afgelegd tnhet antwoord der regeering op het hoofdstuk Financiën der Stnatsbegrooting voor 1895 dat de bestaande borgtocntregeliiig voor veleambtenartin bezwarend wordt geacht dat verandering wen chclyk is doch dat no nietbeslist is in welke richting verbetering zalworden aaugebracbt Naar hunne eenparige meening nu zal die verbetering verkregen worden door eene regeling waarby aan eene Vereeniging van borgplichtige Ryksambtenareu wier borgtocht niet meer bedraagt dan f 25 000 de bevoegdheid wordt verleend jegens den Staat op te treden als borg voor hare leden tot het bedrag waarop ieders borgtocht naar de thans get df ude regelen bepaald is of bepaald zal worden Aan die bevoegdheid worden dan de voorwaarden verbonden dat tot verzekering van de validiteit der Vereeniging Ie deze te allen tijde eeu w arborgloiids bezit vun ten minste ééu pCt van het bedrag van hare leden en 2f de leden zich verbinden het bedrag tot welks dekking de kas der Vereeniging ontoereikend mocht zyn te betalen poudspondsgewyze naar het bedrag van ieders borgtocht welke omslag zal worden ingevorderd door de vereeniging tenzy de regeering aan iuvord iring door inhouding op de traktementen de voorkeur geve Ulrmhl 6 SS 7 60 S 68 11 84 18 08 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 li 8 üudemter 7 07 8 19 Ooudt De beer A Hnet oppert in De Soheepv het denkbeeld tot bet leggen van een Dam door de Zuiderzee ten behoeve van den Spoorweg Enkhuizeu Stavoren waardoor voorkomen zou worden dat de dienst by storm of ys moet worden gestaakt De kosten zouden voor en groot deel terug worden gevonden nit de aanwinning van polders in hei xuidelgk deel der Zoiderzee waar de bodem van mistekende hoedanigheid is De bezwaren in hoofdsiak de waterafvoer die legen zulk een dam bestaan zonden door de nitvoering vau het bekende plau vaa den heer Hoet een open vaarweg van Amsterdam naar de Noordzee opgelost worden ook zoa men tot uitW ateringsshiizen de toevlucht kunnen nemen De vele voordflelen die uit den open vaarweg zouden voortspruiten doen den heer Hqet verre de voorkeur geven aan deze oplossing De verwezenlyking van zyn denkbeeld acht de schryver slechts een quaf tie van tyd daar de eischen van het verkeer een dam Enkbaizeu Stavoren zullen noodig maken Ouk de Zuiderzee vereeniging zal z i meer dan tot dusverre met dit punt rekening moe ten houden Generaal c Booth zal by zyn aanstaand bezoek aan Nederland door het Leger des Heils feestelijk worden ontvangen Evenals in 1892 hy zyn terugkomst uit Australië eu Indië zal hem ook nu weer een ontvangst bereid worden aan het Centraal Station te Amsterdam op Zaterdagmiddag 30 Maart Dien middag te 3 uur zal de generaalc een groote vergadering leiden in den circus Oscar carré dat voor deze gelegenheid afgehuurd is Hier zullen hem welkomstadressen aangeboden worden terwyl hy verder dieuzelfden avond een byeenkomst in den Parkschouwburg zal leiden ook in hetzelfde gebouw s namiddags en d avonds Zondag 31 Maart De iufluenza epidemie te Londen breidt zich uit Do Bcbonwhurgen zyn verlaten van het politiekorps zijn reeds 1200 man aangetast de scholen zyn gesloten hy gebrek aan leerlingen in sommige kerken kan zelfs de dienst niet doorgaan wegens gebrek aan geestelijken De Lancet deelt mede dat de epdemie dil jaar even hevig zoo niet heviger is dan in den winter van 1890 In den regel wordt in ieder huis waar de ziekte uitbreekt meer dan één persoon aangetast en tenzy de uiterste voorzichtigheid wordt in acht genomen wordt de ziekte bijna zonder uitzondering gevolgd door longontsteking of bronchitis waaraan niet weinig lyders bezweken zyn De redactie van genoemd geneeskundig tydscbrift verklaait dat haar geen middel bekend is dat tegen de gevaarijjke ziekte hefchermt Wel weet zy dat verkoudheid slechte spijsvertering oveiwerken eu vooral vrees voor besotettiog de vatbaarheid vergrooteL Te Hamburg zyn in de afgeloopen week 375 personen door de influenza aangetatsi het aantal lyders bedraagt uu 1485 Vooral in de kazerne heeft de ziekte hevig gewoed Zij ia echter slechts vaa lichten graad en het sterftecyfer ia vrijwel hetzelfde gebleven In de Temps wordt gewaarschuwd tegen bet roekeloos gebruik van carbol by verbanden een te sterke oplossing en herhaalde bevochtiging kan zeer gevnarlyke gevolgen hebben Gevallen Tan koudvuur zyn by herhaling waargenomen en eenige apothekers zyn veroordeeld omdat zy hy het verbinden van gewonde peruonen oplossingen van 1 en 2 pCt hadden gebruikt Daarom wordt aangeraden liever ef n slapper oplossing van boorzuar te gebruiken Nog wyzer is het zulke middelen niet toe te passen zonder voorschrift of raad van een geneesheer Te Weenen heeft de politie een kerel gevangen genomen die er zijn beroep ran maakte kinderen te verhandelen Hy koobt ze van arme ouders en verkocht ze aan een individa in Holstein tegen f 250 per stuk met f 60 commissieloon voor zyne moeite De arme kleinen werden dan op een byzondere wgze mishandeld waardoor zy bon levenlang dwergen bleveu De redactia t b T A V B N Ü mMndbUd loor Nederland hoeft eaa prgs raag uitgeschreien loot n goed oorapronkelflk lied in popnlairen tradt waarin alle Noderlandscho compooisteD otden nilgenocdigd made te dingen D jary baataat uit de heoren Ant Aietkamp Henri F Robert Brandt Buya on 8 Tan Millingen en het programma van den wedstryd waaraan prgzea Tan t 50 f 15 en f 10 Terbonden lyn i opgenomen in het Maartnummer fan T A V E N ü De werken moeten het bureau Tan het blad KalTerstraat 20 te Amsterdam TÓór 20 April a 8 bereiken Volgani le Tempa zon Pans Leo XillaN ign opiolger hebben aangewezen kardinaal STampa aarlsbixchop lan Bologna geboren in 1851 het jongste lid Tan het H College Het blad deelt dit echter onder Toorbehoud mede d w i dat men er niet al te veel waarde aan heeft te hechten De speelplaats der bijzondere = ohool te Durenoe in België was in tweeën verdeeld door een muurtje om jongens en meisjes gescheiden te honden Dat muurtje werd slecht onderhouden en Donderdag terwyl de kinderen buiten waren viel het om Drie meisjes raakten er onder en bleven dood vijf kregen kwetsuren Speelse handalen Te Rome is groote sensatie verwekt door een artikel in de Giomslec oTer een speelclnb in de Italiaanscho hoofdstad £ en paar jaren geleden word daar een gezant op Talsch spelen betrapt en eonigen tyd later een bekend openbaar persoon eveneens Voor eenige maanden verloor een diplomaat in die club zooveel dat hy werd teruggeroepen Thans heeft oen jonge graaf wieus vader minister is geweest van een der gt zantschappen teruggezonden naar Rome teu gevolge van zyne speelzucht in die club op één avond 15 000 lire Terloren hy gaf den kassier een wis el op een bank te Berlyn on liet zich de overschietende 10 000 lire teruggeven twee dagen daarna Terdween da graaf en de Berlynsche bank weigerde betaling van den wissel omdat de trekker slechts msrk van de instelling te Torderen had Naby het Belgische grensdorp Oosthoven zyn door den brigadier der marechaussees M Glorie en de douane beambtan Tan Oostboven 33 koeien die men België trachtte binnen te mokkelen in beslag genomen Tegen de geleiders is bovendien procesTer baal opgemaakt daar zy niet waren voorzien Tan een verTOerbiljet Gelijk men weet heeft de Weener meteoroloog Palb Toor Maart voorspeld dat de eerste helft der maand warmer zal zyn en ryker aan neerslag dan de tweede terwyl om den 20sten zware sneeuwbuien zyn te verwachten Voor de dagen ven 1 tot 6 Maart luidt zyne voorspelling Sr Talt regen Deze neemt iets toe en komt over grooter uitgestrektheid voor De temperatuur is in het begin tamelyk hoog en daalt dan om echter spoedig weer te ryzen In de laatste dagen nu en dun stormachtig £ eu Ryksamtenaar te s QraTenhage zegt de schryver der Haagsche sprokkelingen beeft een eigenasajdig middel ontdekt om zich te onttrekken aan de beveling zyner snpieuren L e Minister van Financiën kondigde onlangs aan dat de betaalmeesters verplicht zijn zekere bedragen aan pasmunt in te wisselen en Toegde er by dat belanghebbenden zich by eTentueele weigering tot hem hadden te wenden Een Hagenaar heeft nu echter de onderTJnding opgedaan dat de betaalmeester aldaar niet weigert o neen maar eenToadig antwoordt ik heb nu geen tydt wat nog beleefd is want hy kon den persoon die kwam wisselen ook Tan 10 tot 2 uur atilletjes hebben laten staan wachten tot hy tyd zou hebben om hem te helpen Of zulke naleving van de instructies met de bedoeling overeenkomt is twyfelachtig en het gerucht kon dan ook wel eens waarheid beTatteu dat de Minister eerlang aan dien ambtenaar ruimte van tyd denkt te Terschafieo De Amsterdamsche rechtt ank heeft Gesiua Kegzer bygenaamd de Trouw van de Bloemgracht die heeft terecht gestaan onder beschuldiging van het veroorzaken Tan ziekte an een barer patiënten wien zy tonder tot de uitoefening der geneeskunde of artsenyberoid knnst te zyn toegelaten loodzalf in en uitwendig had doen gebruiken tegen asthma reroordeeld tot eene geldboete Tan f 300 nbaidiait twee maanden hechtenis In den zomer Tan 1889 werd uit de Scuilderyengalerg te Drossen een doek van Adriaan Bioawer gestolen een stuk tbu groote waarde een gewapende boer Toorstellende Alle nasporingen waren toenmssis Trocbteloos Dezer dagen heeft een gevangene die om andere reedenen straf ondergaat in de gevangenis te Dresden bekend dat hy an dien diefstal op de hoogte is Hg heeft twee medeplichtige genoemd en bekend dat de schildery aan iemand te Amsterdam verkocht is De twee medeplichtigen tyn in hechtenis genomen en het ondenoek is opnieuw aangeTangen De sterfte te Londen tongoToIge Tan influenza en aandoeningen der ademhalingswerktuigen is in de vorige week blijkens officieele opgaTen 1119 geweest Het hoogste cyier by de influenza epidemie van twee jaar geleden was 841 In andere steden van Engeland is het nog erger gesteld De influenza zelf wordt andere steeds goedaardiger Aan een dar coöperatieve winkels te Londen waren Dinsdag 250 bedienden ziek Wedstrijd van houten beenon ïe Nogent aan de Marne heeft een reslanrateur Wiart die op een nouten boen loopt dezer dagen eeu lo genoot uitgedaagd om het hardst te loopen OTer e n afs and T n 200 meters inzet 50 free Wiart won en heeft nu alle mannen met houten becnen in den omtrek uitgedaagd Gisteren heeft nu deze eigenaardige wedren plaats gehad in twee reeksen zy die links en zy die rechts een houten been hebben Do drie eerste van elke reeks zullen ten slotte met elkaar loopen J T d P die dezer dageu te Groningen door de politie werd aaogphoudeo op vermoeden Tan inbraak te willen plegen en in t bezit gcTonden werd van eene massa steulels enz ia gisteren door haar aan de justitie overgeleverd Er werden ten zijnen huize een lassa goederen gevorlden waarTan de herkopjst met kon worden opgegeven evenals in de bink van leening die daar door of namens hom waret beleend Tot dusver ijo bij de Tweede Kamer in zake het tarief van invoerrechten ontvangen 229 adressen van proteclionistiwhe strekking waaronder 25 houdende adbaesie aan de adressen Tan do Nederl Protectionistiscbe Landbouwvereeniging zooiuede san genoemde motie Daarentegen wordt in 25 adressen verzocht om den invoer van granen Trij te laten Zekere H te s Gravenmoer bezig zynde met het afhakken eener heg langs den slootkant schijnt door een aanval van vallendtziekte aan welke bij leed to water te zjjn geraakt Men vond hem dood Bij Goopil te Londen is eeoe tentoonstelling uitsluitend van werken van K W Mesdag geopend waarover in de EngeUche bladen zeer gunstig wordt geschreven ook al stelt de Pall Mailt hom bijv met gelijk met Jacob Maris Wel vindt men dat er op latere doeken hier en daar sporen zijn van haastig werken en van te spoedig voldaan 7 ijn met eigen arbeid Het werk gast hem f emakke yk af de schilder weet dat zijn werk toch zal treffen en in het algemeen waar om zyn inspiratie niet te laten Ter tiJveo verwaarloost by het later fijner afwerken Maar andere werken als de Thuiskomst der visscherspinkenc en een Zonsopgang worden eer geprezen Mesdag is soms hard nooit klein of triviaal zegt de Pali Mall Door bot Openbaar Ministerie by de rechtbank te Groningen is conclosie genomen in den eisch van den heer Hemmes vroeger hoofdinspecteur bij de po itio tegen de gemeente Groningen Door den substituut oËScier word den heer Hemmes zijn eisch om uitbetaling van f 2800 ontzegd Bttitenlandscb Overzicht Do ongewone atilte in bet parlcmenteire leren Tan Frankryk die nu al weken lang aanhoudt is voor een oogenbïik verstoord door een besluit dat dmdelyk toont boe weinig de Fransche Kamer bestand ia tegen den druk der uiterste linkerzyde Ondanks het adviea van den rapporteur dvr begrooting en van den minister Dupuy DutempB besloot de Kamer een bedrag van 431 000 franca op de begrooting te brengen voor het rerhoouQu ran de peniioenen der baanwachters en wegwerkers by de spoorwegen Dit besluit pleit voor de goede bedoelingen der meerderheid doch bet heelt ook zyn acbkduwzyden De Bocialiaten zullen er door worden aangemoedigd om Voort te gaan met bf t stellen Tan eischen die ouder den dohgn van in t belang dea olks te zij Ircbts het najagen van popnlariteit ten doel hebbeo Het ergste is dat Toor die uitgaven geen dekkio gevonden kan worden lenzij de Franache Kamer er eindelyk toe besluite de finaocieele herTormingeu ter hand te nemeut die al zoo vaak zyn ter sprake gebracht Doch da oitente linkeri de breekt lich daar het hoofd niet mede voor het geld moeten d ministers manr zorgen De Bolgischo pensioenregeling voor mynwerkera bepaftlt dat deze recht Terkrygen op pensioen wanneer zy 65 jaar ond zyn en 35 jaar in de mynen gewerkt hebben Na was echter de vraag gerezen of mynwerkers die Troeger wel 35 jaar in de mynen gewerkt hebben doch sedert niet meer toch nog aanspraak op pensioen kannen maken zoodra zij hun 65e jaar Toltooid hebben De rechtbank ran Bergen heeft tbans beslist in bereatigden zin maar men verwacht hooger beroep De 8ociati ti8che Kamer afgevaardigde Ppstrée Tan Charleroi onlangs in bet Parlementdoor Hoyoifl openlyk beschuldigd zich alsadvocaat Tan de wednwe eens verongeluktenmynwerkers 5000 Ira honorarium te hebbenlaten betalen nadat by van de myndirectte 25 000 fra schade vergoeding voor haar verkregen bad is door den Raad van Adrocaten te Charleroi onder handen genomen enschuldig bevonden al bleek dat zyn oom deavocant Defontaine alleen voor hft aaDbrengHnvan dit zaakje de helft d i 2500 frs hadopgestreken De socialistische Kamergroepeiscbt nu van Destróe det hy syn mandaatzal neerleggen De Italiaanache oud Minister president Giolitti werd oumiddellyk na zyn aankomst te Home doov den rechter ran instructie geboord over de verdwenen papieren van da Banca Uomana Giolitti weigerde op de vragen te antwoorden op grond dat hjj voor hetgeen hy aU Minister deed alleen voor den Senaat kan tereuhtstaim Het bof van oasaatie zal nu moeten be lissen of Giolitti in dezen recht heeft dus te weigeren De officieuse Italiaausche pers wyat er op dat men in Frankryk verkeerd doet een ongunstige beteekeuis te tiechten aan het besluit tot opheffiug van het Italiaansche consulaat te Pary Dit is het gevolg van een algemeenen maatregel Overal waar ifezantschappen en legaties van Italië gevestigd zyn worden de consulaten opgeheven daarentegen worden nieuwe consulaten ingesteld waar de belangen van Italië dit noodig maken De Grieksche Rt geering besloot 4 Maart de Kamer te ontbinden en tegen 28 April nieav e verkiezingen uit te schryven 27 Mei komt de nieuwe Kamer byeen Over den toestand op Cuba blyren de mee ningen niteenloopen Ondanks haar geruststellende verzekeringen schijnt toch de regeeriog den toestand in de e kolonie als ernstig te beschouwen Tenminste uit Madrid wordt nu gemeld dat zoo spoedig mogelyk ncht bataljons naar Cuba zullen gezonden worden tot versterking van het Spaaiiicne garniiïoen Kn de minister van oorlog beeft gezegd dat hy niet zoo optimiBtiseh de dingen beziet al zyn geachte collega Men weet dat bot eerst werd voorgesteld als waren de woelingen op Cuba niet van pulitieken a rd Maar de op dit stuk goedI igelicbte Amenk bladen houden vol dat He beweuiug wel degelyk uitgaat van de autonomistifche party die Cuba onafHankelyk wil maken vun S iauje De regeeiiog in het moederland is blykhaar bevreesd dat de autonomisten van elilersbnlp zullen ontvangen en beeft daarom een SpaanBche kannounenrboot post doen vatten by de haven Key West teneinde het zenden vau veroterkingeu te beletten De kansen dut weldra de vrede in OostAzië zal worden hersteld beginnen te vermeerderen Ten minste de Chiueesche regeering verklaart dat zy bereid is ernstige vredcsooderhaodelingen aan te knoopan Het T8ungliYnmen het ministerie van buitenlandsche zaken nam dit beslutt op grond van de adviezen door de gouverneurs der provinciën uitgebracht Allen verklaarden zich t or het herstel van den vrede Men vertrouwt daarom dat auu LiHung Chang den gedelegeerde der Chineesche regeericjg die nu weldra miar Japan tal vert ekken om over den Trede te onderhaudeleih eene volledige volraaclit zal worden verleend Alleen op deze voorwaarde beeft de Japanscbe regeering zich bereid verklaard de onderhandelingen te heginnen maar met bet oog op de groote uitgaven welke do oorlog eischt is ook Jspan niet ongpnegen vrede te sluiten vooral omdat Engeland en Uuslnnd meer en meer neiging betoouen om zich met dezen stryd te bemoeien De Japanscbe regeering handhaaft echter haar oorspronkelijke eischen Korea moet een onathanketyke staat worden onder toezicht van Japan terwyl oatuurlyk de ChiueeKche regeering eene aaozienlyke oorlogsschattiog moet bataten Voorts zouden natuurlyk de Japanners gaarne feu der door hen veroverde haven hetzy Port Artbur of W i hai wei behouden maar eeu derlyke eisch zal natuurlyk niet licht door China worden ingewilligd In elk geval ia het echter een gunstig voorteeken dat zoowel Japan als Cbtoa zich bereid hebben verklaard de ouderbandelingen over den vrede te beginnen Daar de reueeringen van Rusland Engeland en de Vereenigde Statea baar best doen om het tot stand komdD van den vrede te bevorderen en bun gezanten te Tokio iu dezen geeit hebben geïnstrueerd is het zeer waarachyolyk dat de onderhandelingen die weldra zullen beginnen tot een goeden nitilsg zollen leiden Voorloopig hebben nu de Japanners dekrygaverricbtingen gestaakt Wellicht zal nu althans spoedig een wapenstilstand worden gesloteo die tot den Trede kan leiden Ruime KeuMë in A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam i UA ABT Vor krt Vi 1017 101 108V 8 s 8i is BV 74V 8V slotkoen 94V lOlV loiv 88 u UNu Oert Ned W 8 J dito dito dito 8 dito ditu dito 3Vi lloNOAa Obl Ooudl 1S81 88 4 talib Inscbrijviag 1863 81 6 OosTBNa Obl iu pspior 1868 b dito in silver 1868 6 PoaTUOAL Oblig met t okst 3 dito dito 8 106T Vs 88 9 s 19 110 79V V 1001 683 101 63 lOl s SIIV 131V 78 losv loiv 147 V Vis 86 84 lOSVs 9 V 184V 188 105 81V t4V Vl 651 887 104 V lOlV iiiaVi loov Vi too 136V 183V io v loov 47V 91V i V lOBlVi 70 Iti sL MU Ubl Oost Se Serie 8 dito OeooDS 1880 4 dttobg Rothi l88B 4 ditu bü Hope tSSV DO 4 dito in iTOud toen 1888 6 dito dito dito 1884 i Spanjb Porpot schuld 1881 4 ToaKBlJ Oepr Coiiv leen 1890 4 Ueo leeuing serie D ec leeniog lerie O nuAFa llEp Ileo v ubl 1892 6 Mllico Obl Buil Sch 1890 6 Venezuela Obl 4 oabep 1881 Amstbbuau ObligHtieu 1861 3V UOTTEHUAH Stod loeu 1886 S Stü N Afr Hacdelsv saud ArendfeU Tab Mi Certi oatea DeiiMaatsobappij dito Aruh ilypotbeukb pandbr 4 Cult Mi der Vorstenl send s Gr ttypotheekb pmidbr 4 iVsdorlandccbe bstilt asnd Ned Haudolmaatsch duo N W k Pso Uyp b pandbr 5 Rott lijpolheukb paadbf 4 Utr U potboekb dito 4 OosTENa OoEt lloug bank sand UusL iiypotheekbsnk nandb 4 Anebika lüquit bypota paodb 6 1 B4V Msxw L Q Fr Lien oort 6 Mbd HoU IJ Spoorw Mij asnd Mij tot Expl V 3t 8pw asnd Nod Itid Spoorvregm saud Ned Zuid Afrik Spm tand 6 dito dito dito 1891 dito I TAUl Spoorwl 1887 89 A ïobl S 637 88V Zuid ltal Spwing A H obl 8 Polen Wsrsehsu Weenen ssnd 4 ElnsL Ir Ruis Spw Mij asnd 6 Baltiache dito sand 108V lOOV Fastows dito asnd Iwang Pombr dito saud 6 ICnrsk Cb Asow Sp kap sand 5 Losowo Bewust 8p Mg ublig 6 Orel Vitebsk dito oblig 5 ZnidWost dito aand l dito dito oblig 4 lO Vl lav 8V 6 V 48 80 317 190 lOSVis llO s 1C4 108V 181 187 97 BOV 1J4V ÖV AHEElKA CeDt i ac Sp Mij itbl 6 Ühie k North W pr C v sand dito dito Win St Peter obl 7 Denver h Rio Gr Spm oert v a Illinois Ceutral obl in goud 4 Louisv k NaihvilteCort v saud Mexico N Spw My lebyp o 6 Miss Kansss v 4 pot prof aand N York OnUrio k Weet sand dito Poons Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 St Paul Hion k MsDit obl 7 Ud Pso Koordliin oblig 6 dito dito Lino Cul lo hyp O 6 Oamaüa Can South Cert v B md Ten 0 Rail k Nav le b d o O Amsterd Omnibus Mij sand Rotterd TramwcgMsats asnd Nbo Btad Amsterdam sand 3 Stad Kolterdsm asnd 8 Bkloib Stad Antwornünl887 8Vi Stad Brussel 1886 i s lloNO Tbeist Rcgullr OesolUcb 4 OosTENR Stsstsleoning 1860 i K K Oost B Cr 1880 8 9pa e Slad Msdrid 3 1868 Ver Nso BoE Hyp Spnbl cert 4 WATERGETIJDEN TE GOUDA 8 morgens Hoog Laag 5 Maart 12 25 8 50 IfeTonds HoJgr Laag UI 9 36 2 30 10 55 3 40 21 05 4 36 1 01 1 48 2 32 3 31 1895 Dinsdag 1 51 10 16 3 09 11 34 4 U 12 36 5 01 1 26 5 54 2 10 6 30 2 25 IJ den 12en Maart 27en 5 3d 6 07 6 51 Woensdag G Donderdag 7 Vrijdag 8 9 Bargeriyken Stand Zevenhuizen GEBOREN Arie z v A öij enbergh eu P Oly Jacobus z v J Stolberg en A van Dam Cornelia d v H van dor Ban en J Zwanenbeek OVERLEDEN J Baak 37