Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1895

33ste Jaargang Woensdag 6 Maart 1895 No 6600 mwim mmm Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatit rtm l ü regeU k 50 Onten iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd De üitgare deier Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post y 1 70 AfwnderUjke Nommers VUF CENTES BET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËRiBIER uit de Kloosterbrouwerj DE 8CHAAP8KOOIc TiibuTg door ondaneheidens genaeiheei n aanbevolen als versterkend en gezond wordt per fust en gebotteld geleverd door G j Heetman Westhaven B 159 en Pepentraat K U Eeniq Aqent voor Gooda en OostitkeD FOLITrEL GEVONDEN VOORWERPEN Ia d maftnd Febraari 1895 Egn de toIgende Toorwerpea als gevonden aftcgegevao of gedeponeerd aan bet bnrean Tan politie Een bontje met fantaiBiesIniting een gouden ring een gouden oorbelletje en allaniiaiani potloodhouder een tuk paardontuig een bruioe handschoen een sleutel eeu kinderwantje een zilveren ringerhoed een wit beeuen broche een fantaisie ring met haar eea ring met twee sleutels een losse sleutel een brnioe baud scboen een legger met muziekstukken twee zwarte kioderhandscboenen een riUeren oorknopje een R C kerkboekje een wit üunen schortje eene bruine winterhandschoen en een portemonnaie inh f 1 03 De geTOoden Toorwerpen in de maand September 1894 en niet door da Terliezert afgehaald zyn tet beschikking der reBpectieve Tinders met inachtneming ran art 2014 Burgerlyk Wetboek Bureau toor gevonden voorwerpen geopend van 11 1 uur s morj ens Gouda 1 Maart 1895 De Commissaris van Politie W N VAN GARDEREN ADVERTENTIEN Ondergeteekende welke de EXPLOITATIE op zich genomen heeft T n het Hotel en Gtié Keatsarant DB PA AOW neemt de Trflheid lich hg het geachte publiek beleefd urn te bevelen door prima consumptie en nette bedieni n en tvijgt teoens op de gelegenheid tot het houden n Vergadertnge etc Aanbevelend B M DUIJSER Gérant N B Echt Wiener Export door koolzuur getapt 10 ets per Tumler SlgiyV AUeraege bekroond metEereDiploma s Gondenen Zilveren Medailles benevens ËereDiploma r Qonden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Biposition Clèmgo 1893 is het Wereldkroemd Druiven llorst ilonig Extot MELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DE HONIQBLOËM VIS H N van Schalk Co gevestigd te BOravenhage Qeen middel is ot kan worden nitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSHEBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het versacht en geneest ONMIVDMLIJK de strengste hoest en veronderde borstkwalen Dadelnk na het gebruik der MEUANTH £ doet zich de weldadise invlo é gelden Het groote debiet en de vele Misten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prjjs worden gestold De MELLANTHK is verpakt in Bacons van 40 et 70 cte en ƒ 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Gravenhagt HT Verkrjgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOUMAN Moordnda 3 C BATELAND Boihoop B V WIJK Oudewattr L vaa WAITKUM Alle dagen tjjn voorhanden VERSO HE ZOUTE BOLLED SmOOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en £ jne Taielbeschuit GOODA LANGE TIENDEWEG Onda Soelpendnik vsn A BaiNuux k Zoon Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWARIi G HoUandsche uitgave met 27 afb Prös 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau de e ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een iaariyka lags Magazin te Leipzig Neamarkt B4 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegelsj en in eiken boekhandel in Holland pjjkjRXja zekeren dood Te Terkrggeii hg het Ter C Jg anANDO MAOABISS ZfU Frintemps TE PARUS Zenden gratisan franco t praclitig geïllustreerd lODE ALIVI met AoUandschen of n anschen tekst bevattend de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor tiet Wintepaeizoen van kleederen boeden enz voor beeren dames tn kinderen op gefrankeerde aanvraag aai II JULES JILUZOT a C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prUzen te bepalen Dit album bevat tevens de inUohtingen welke voor ds goede en prompte uitvoeringen 4er bestellingen benoodigdzijn Btitttlinfign van SS francs en hoogtr worden met eene verhooging van 5 0 0 franê Êtaebt f l orQ oan inkomênda nehtên w alU plaauéti van Niderhnd aan hult ttêzorgd De klanten hebben geene formaliteiten Toor de inklaring of andersinbs te vorvuUen iiaar ons N§xpédtti9kulÊ t H ztnitaal Noord Brabant daarmede belast is Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJ onder Redactie der best Kath Letterknndigen Maandel ks verschynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Romans novellen IIl tori ehe Verhalen Poixie Mlerlei naadaela togogrief Bebua en en voor den zeer lagen prfls van fiS CENT per 3 maanden franco per pos 80 cent Goedkoopste muudsohrirt van Nederland P STOKVIS WATERBEUS üiToavis sBoscH FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wasscherij VAK H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Ootterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t voor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van plnohe mantots veeren bont ent Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hettg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken xgn de prgien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven gotder n in eene week 4 pCt PAïTDBEIEVEïr VAN DB Pester Vaterlaridischer Ersler Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Borecgenaemde Paodbrievea zga Domioaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien vsn balfjaarlijkache Goapoos par l Maart ea 1 September en aflosbsar a pari door middel van halfjaarIgk ohe aitloting De Coupoa zijn thaaa en ook in de toekomst vrij van belasting volgens de Wet van 18S9 Art 30 $ 10 zy zü eveaals de Uitgelote Fandbrieven betaalbaar te Budapest Weeoen ec te Amsterdam toe Kantore van oudergeteelcenüen tot den koers vaa den dag Behalve de hypothecair verzekarde rorderingea dte tan grondslag liggen aan ds uitgifte van de Fandbrieven en behalve het tot meerdere zekerheid van alle Fandbrieven gevormde speciale foadi van fi 1 500 000 strekt volgens j 94 der Statuten het geheel veriijiogeii der Instelling tot bun waarborg Volgens de Balans per 31 December 1804 bedroeg het MaaUchappelijk Kapitaal fl 6 000 0Ü0 waarvan gefourneerd fi 4 44S 400 het gewone BeservefoDds 4 001 980 37 het buitengewone Keaervefonds 9 396 350 65 bet Peiisioenfonds eigendom der aandeel houders 702 871 IS Te zamen fl 18 647 107 07 Bovendien is de beurswaarde er Effecten wetke ds Installing bezit ongeveer 2 Mülioen Guldon hoogcr dan bat bedrag waarvoor zg op de balans staan uitgetrokken Votgons de wet van 187S ia op de gezamaulgke verpande hypotheken prioriteit der houden vanFandbrieven ingeschreven waardoor hun het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eeiatt plaats is gewaarborgd De ondergeteekenden verwijzende naar bovenstuanda punten ontleend aan hun Prospectus van 19 Januari 1 1 en het Jaarverslag dar Instelling over 1894 berichten dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Fandbrieven van de Fester Vaterl ndischer Erster SpareassaVerein tot den koers van den dag WERTHEIM GOiMPERTZ AMSTERDAM Maart 1895 Kraepelien en Ho hit s Qiiina LarocheQ u lfARocHE Is dp meest Rrachllge en Versterkende RI A WIJi aanbevolen door tal van binnen en buitenlandscho geneesheeren Bekroond met EEUËN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkr gbaar in flacons il f ISO en ƒ I Depdt te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBlniati doop de nieuwste uitvindingen op maciiinaal gebiöd rerbeterde fiftbricatie ea uiteluitend gobruik van fijne en fijnste grimdstofTen R anmdeerei 3en verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao oen nanbeveienswaanlig fabriknat nauwkeurif beantwuordcnde aon dea inhoud der reap Elikotton De Firma behaaldo 27 Brerets als Hofleverniicierj 44 Ëcre Dlploma s gouden enz MedallleH een bewijs vo i uitmuntend fijn fabrikaat Ki ed 4 1874 hdirecf dd Accadomie national de Paris Nou TOUB déoemone une Iledallle a or premiere clamie on coneldoratlon dsvotre exoellenta ttebrloatlon de Ohooolat bonbons varies eta etc StoUwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunüseurs Banketbakker onz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlaiidJnlins Mattenklodt Amsterdam Kalverslraat 103 44 GRATIS batomt alkt I nr vu it Usd hst ni t illimi TOOT ziekes mux ook voor lezaiHleR ho att kelaagrijke i rntUie book DE niElO lEI ZIEIEI Visitekaarten Km sohiiiTO oeao kriofkaut um BiehtWi Boekhandal to f Rotterdam a aw a ONBESTEODWSAASTSN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrukkerij van A BRINKMAN ZN Dames Attentie rlik Het belt otududdykttt B fl9 makkdrlcste potttmlddel voor HMna Jttl te leAppretQarTanG II MI llerfce 9KF B ri i B tli 8tr l4 Menlattt o l mö op naam en fabriekimcrk ir fer Hmtw WMriicn la bMmnrfc M M NrtM tful Ovpct by t BINNENLAND GOUDA 5 Mwirt 1895 Ia den afgeloopen nacht omstreeks 4 aar is bg den he r J IJ op den Flawoelen Singel atbier inbro k en diefstal gepleegd De dieven hebben alle kasten opeogebroken en veel schade ftangericht Er worit TermiÉit een zilveren broche tn twee gouden oorknoppen De vermoedoiyke daders de gebroeders U xijn door de politie opgespoord in verband mef déitn cUefHal verzoekt dtCemmietarit oan politie alhier i n die in denafgeloopm nacht tueechen Z en h uur den Fluveelen Singel de Voelebrug de Tiendeteegebrugof den TXendeweg tijn gepaeuert tieh tum njn bureau te wiUen vervoegen Ten ongeveer 12 uur is een driejarig jon geDtje van A in de Baanstraat in de sloot loopende achter die woniog in een byt gerukt en verdronken Maandagmorgen geraakte te Waddingsveen een velocepèdergdar van den weg op het n en vervolgens door het gs Met veel moeite en hulp kreeg hy zyn gehavende machine neer op het drooge De klompmakerti van C Plomp en de draaier van Ari Kleyweg te Waddmgsveen werden Maaud iuo eo een prooi der vlammen De respectieve woonhnizea bleven door hel krachtig optreden der brandwee gespaard Ëen molentje dat de bewaegkracbt aan de draaibank gat verbrande eveneens De Goodsche boot Yflsel II t die gisteren ia Rotterdam aankwam bad lot Krimpen een tvnelyk voorspoedige reis By Stormpolder werd ïolk zwaar ya ontmoet dat de kapitein er bezwaar in vond verder te stoomen Dv conducteur tverd nu aan wal gezet om wan neer de boot io het ys beklemd mocht raken halp te kannen ontbieden Zachl aan werd nu vooruit gestoomd en eindelyk gelukte het er door te komen In gewone omstandig beden dunrt de reii 2 1 uu i thans was daarvoor 67 uur noodig Het totaal bedrag der door de Amsterdamscbe commissie voor het Nationaal fonds t tot 4 Muact 1895 ontvangen gelden bedraagt f 126 986 47 De iirrondissemonU rechtbank te Ut echt gisterf n tiit prnak donndn in Hq 7nak van Jan rEVILLBTO TEEUGGEEOEPEU iKXia HUGH CONWAY 85 ZooaU ik u gezegd bob mSjobeerVRui hBD teide hjj ffdst TBrlinen vso alle herinnering aan t vorledene gtéttreode eeuen geruimea tijd en hat weeropvalten van den draad daar waar die wis afgebroken is een vcreobynsel waarvan moor voorbeelden cyn Ik zal komen en uwe vrouw zien maar zooala het geval iiu Maat schoot het mij toe een aanval van cerebriüe koorts te zijn en er ii voor den oogenbhk nog geea speciale vakman noodig KU dezs koorts is afgeloopeo moet gÜ t mij laten weten dan zal ik baar komen tita Ik vermoed dat uj aUdan goed bij haar veritaud zal zQa maar zij zal het leven weer opvatten van t oogenhUk af dat haar hoofd in de war raakte ïg baar eohtganoot zalt miuohien een vreemdeling voor haar Jn Het geval is tooaU gezegd niet zonder voorbeeld maar de omsUndigheden waaronder dit geval tióh voordoet zijn geheel aeaig Ik ging van den dokter komeude oaar den agent di het hou in de Horaoestrsat in bandto had Ik kraag den tleutel en deed eenige vragen Ik vernam dat in den tjjd van den moord het huis gedurende eo V r weken gemeubileerd verhuurd was geweest g j aenni Itatiaanseben heer wiens naam men zich 1 hariiUMRla Ujj had de hwar vooruitbetaald dei Benne die op den 21en Deo jl dea avoiid s te II uren Eykrleuslam met een mes zoodanig verwondde dat hij daaraan overleed en Moreau eeoe bloedende vronde in den rechterpols toebracht veroordeelde den beklaagde tot eene gevangenisstraf van twee jaren De rechtbank overwoog o a dat niet aannemelyk was de bewering vao bekl dat hy ter wettige zelfverdediging zou gehandnld hebben Gisterenmiddag i in het gehucht Lennisbenvel Onder Boki tel het biflrhuis genaamd De vrootyke Nachtegaal bewoond door Willemse tot den grond afgebrand Huii en inboedel waren verzekerd Men scbryft aan de N R Ct £ ene onverkwikkelyke bydrage tot de ge scbiedenis van den stryd tegen bet openbaar onderwys lerert de gemeente Langeruigewuide Daar bestaat als gevolg van de doleantie sedert een jaar of vier eene byzondere schoot die de openbare een goede zestig leerlingeQ unlnam Evenals vele inrichtingen van dien aard lydt die byzondere school aan periodieke jaarlyksobe tekorten wat natourlyk niet strekt om de gesindheid ten opzichte van de openbare school gnnatiger te stemmen Nn geTÏel het dat vóór ongeveer een paar inaanden bet hoofd der opeobare school de heer Van Driesten die daar vyf en dertig jaren was werkzaam geweest kwam te overlyden Dat was een uitkomst Fluks besloot men zoo maar voetstoots de openbare school op te heffen nietbegenfitaande zy nog een 30 teerlingen telde welk getal ook wel de norm xal blyven Het spreekt van zelf dat de voorstanders van de openbare school waaionder één raadd lid met dit onrechtmatig voornemen van den Rand niet gediend waren maar ter plaatse waar zulks behoort bnn bezwaren indienden Allerlei quasi klemmende argumenten warden door den Raad op ééne uitzondering na uit fflle tegenstanders der openbare school be staande aangevoerd om de opheffing omakelyb te mallen het mocht nioi baten de voorstanders blexen pal st u Ook trad de Raua mf t de naburine gO meenten Waarder en Hekpndorp in overleg om daarheen de leerlingen tegen zoo en zooveel per kind te zenden waardoor vele kinderen een uur zouden moeten loopen om een school te bereiken die zy in hun eigen gemeente op eenige minaten van hnu woniug hebbt n Viin oproeping van BolHcitanten wilde men halve had men niet veel informaties naar hem gooomen Sü lert had het leeg gestaan met toos er omdat het huis ni t deugde maar omdat de eigenaar n vasten huurprijs bad bepaald die den meesten mensoben te hoog toescheen Ik gaf mijneu naam op en yn adres en nam den leuiel mee Ik besteedde den namiddag met bel huis i al züne hoekeu en gsten te doorsnuffelen maar müne moeite erd niet beloond Er was voor zoover ik zien koa geene plaaU te f inden waar een Igk kon rborwn lün on n tuin waar het kon begraven er ook niet Ik bracht den sleutel terug en teide dst bet huil mij niet paste Toen keerüe ik huiswaarU en verkropte mijn leed terwgl Macan s leugen mü aan t hart knaagde En dag aan d g knaagd hg voort invretende en brandende totdat men mg zeide lat de crisis over was dat Pauhne buiten n Z zij weer dezelfde was Dezelfde Hoedezelde Zooals ik haar tot dus erre gekend had oizooalszg was eweest voor dien noodlottigennacht Meteen klöpLd hart ging ik voor haar bed sitteo Doo lzwak uitgeput te zwak om zich te verroeren of een woord uit te brengen sloeg zg de oogon op en keek naar mü Het was een blik van verwondering zg herkende ml blijkbaar niet M ar haar versUnd w volkom n helder dat zag men Zooals gezegd zg kende mg n et Het was zooals de dokter had voorspeld Voor die jhooae oogen die zij opsloeg waarmede zg naar mg keek diezy vervolgens afgemat weer liet dichlvalleo was ik een volslagen vreemdeling Ik ging de kapr nit terwiil de tranon mg over de wangen bigge den en mijn hart was vervuld van een gemengd gevoel van rreugde en smart an hoop en vrees zooals geen w3 i kannen ltdrakk i Toen kwam Macan niets weten tot ei ndelyk een zachte drang van boven af een oi d maakte eau het werk der ODwilligen en nu tegen onverminderde jaarwedde oproeping van sollicitanten is ge Bchied Een estigtal meldde zich aan Met begrypetyk ongeduld wachten de betrokkeu ouders de beeiudi ing drzer zaak want hun kindfren loopen zouiJer ooder wys rond Men schryft aan het Hblad uit Silver 9am Gnbrek aan arbeid tenminste in de bouwvakken hebben onze werklieden dezen winter niet gekend Voor het grootste deel zoo niet geheel komt daarvoor de eer toe aan de Gooinche Bouwmaatschappyt wier directie te Amsterdam zetelt ten kant re van dun notaris P W Scbreuder op het Fraderik pleiu Een twaalftal villa s is verrezen naast het hotel Withelmioa c en boswel nog niet geheel gissen waterdicht zyn er reeds eenige van vsrhuord Een verbetering mag genoemd worden de aanleg van een 8 meter breeden straatweg die iu de plaats is getreden van een onoogeIjjk pad Op bet programma staan nog drie groote villa s nan de Van der Lindenlaan en het 20tal bouwterreinen dat daaromheen is gelegen hoopt men eveneens spoedig aan de bestemming te doen beantwoorden tiet hotel WilbflmiDa ondergaat met het oog op den a zomer eenige verbeteringen die bet comfort niet weinig zullen verboogen Meu schrijft uit Utrecht ïtt de zaak van Dirk Takkeu gewezen gemeenteontvanger te de Bitt reeds veroordeeld tot drie jaar gsvangenis wegens vervalsching van obligaties ten laste der gemeente zgn gisteren voor de arrondissements rechtbank te Utrecht 18 getuigen gehoord onder welke de burgemeester van Zt ist Clotterbooke Patyn van Cloetinpe de burgemeenter van de Bilt De Blocq van lUersma de Wit en de wetbonder van laatntgenoemde gemeente baron Van den Boeise aar De publieke tribune was gevuld met een groot jantal belangstellenden Uit het ve hoor bleek dat Takken zich aau verschillende misdryven bad schuldig gemaakt Onder anderen verklaarde de heer A H I uit Rott rdam een ee waardig gry aard van 81 jaar die op de vraag van den voorzitter of bekl familie van hem wa aotwooidde helaas ja dat Takken van hem iu den zomer van 1888 f 300 had geleend en els waarborg daarvoor bad afgegeven en aan hem geëndos eerdp acceptati van den rytuï iichilder H v verfoeilijke leugen uit zijnen sohuilhouk aarsiuipen pakte mg als t ware bg de keel hield m vast worstelde met mij nep mg toe wik ben tooh waarheid I Stoot mg maar van u ik ben tooh waarheid Had de schurk soms juist dezen keer waarheid gesproken F Waarom znu h anders den moord begaan hebben P Iemand begaat niet lioht een moord Zelfs nu het oogenblik gekomen was waarnaar ik zoo had verlangd waar ik om gebeden had het oogenblik dat mgne geliefde weer bij hoar verstand basr volle vrrstand zou zijn werd ik bestormd ter neer geslagen en verpletterd door dien verfoeilijken lefigen diu tooh waar kon zgo We zijn elkander vreomd zy kent mg niet eens I riep ik uit Laat ik bet bewgi toeken dat die Inugen een leugen is of laten we elkander voor altgd vreemd blijven f Hoe kon ik dat bewgs vindon Kon ik het aan Pauline vragen En als ik bet vrofg boe kon ik verwBohten dat zg mij antwoorden zou P En zoo zg al antwoordde zou haar antwoord mij voldoen P Ach kon ik Ceoeri maar spreken Hg mocht ook een schurk zijn too n doortrapte sohnrk als Macari was bij niet Alzoo in mg zelven overleggonde kwam ik toteen dolzinnig busluit AU ons leven op bet spel stast komen we soms tol dolzinnige besluiten ea bg mg stond er meer op het spel dan bet leven Het was deaer het gftnk kortom alles en alles niet van sen maar van twee mensobenl Ja dat zou ik doenl Hoe dol bet plan ook scheen ik zou naar Siberië gaan en als geld volharding gunst of list mg van aangezicht tot sangeeieht tegeu over CsBsri kon brengen dan soa ik de waarhnd d K die van het bestaan dezer acceptatie geheel onkundig wan xynde zyue handteekening door Takken zelfgeschreven Van de spaarbank te Zei 4 bad de gemeente de Bilt in het jiar 1887 f 5000 geleend tegen afgifte van eene scbntdbekenteDis gfteekend door den burgemeester en den secretaris van die gemeente Als een bewys hoe hui boodelgk het nog ia sommige plattelandsgemeenten toegaat kan strekken dat van die f 5000 syn terugbetaald f 2000 en dat de burgemoesttr Tan de Bilt zoowel als de penningmeester van de spaarbank te Zeist stellig verklaarden dat die terngbetating in April 1890 had plaaU gehad Takken zelf verklaarde echter dat hj dit leeds in den aanvang van 1888 had gedaan en de officier van justitie de baar £ A Smidt toonde aan dat dezs laatste verklaring meer aanneinelyk wa dan die van den burgemeester en den peaningmee tter omdat niet alleen de voldane schuldbekentenis van 1887 bg ds rskening van dat jaar der gemeeats de Bilt was overgelegd maar vooral ook omdat de rente van het geleende kapitaal ovrr 1888 was uitgetrokken ea betaald met f 120 zynde de overeengekomen 4 pet Tan slechts f 3000 De secretaris van de spaarbank wist sioh w weinig van de gehaele zaak ta herinneren ea was zoo verward in zyne antwoorden dat de officier van justitie na afloop van dieni verhoor op de vraag of hg vertrekken kon maar al te geresdelgk toestemmsad antwoordde De bnrgemsest van de Bilt mpsndeaogeen brief van den loenmaligen president van de spaarbank den heer Costermaa ontvangen te hebbeu waarby by aan de terugbetaling der i 3000 herinnerd werd maar of dat in 1890 was geweest kon by niet met de noodige zakerheid verklaren Alloen henunerds hy cich na de ontvangst van dien brief met Takken er over te hebbeu gesproken en van deien de verzekering te hebben gekregen dat hy met het bestuur der spaarbank was overeengekomen het geld nog eenigen tyd te sullen behouden Van eenig officieel scbrgven van het gsmeentebeatuur te de Bilt waarby aan de spaarbank geld te leeti werd gevraagd is niets gebleken Dnt bestonr nam eaovoodig genoegen met de schuldbekentenis van f 3000 die Takken jaar op jaar Ternieuwde en dia hy valBchelyk geheel in den vorm met aanhaling van een besluit van den gemeenteraad opmaakte en ooderteekende met de nsmen van den burgemeester en den secretaris Dp Sticbtsche Bank te Utrecht had hg ook nog voor f 1000 opgelicht door op eene door hem elven opgemaakte schuldbekentenis tot dit bedrag der firma Takken en Bosgbom de volle waarheid uit hem kragen I TIENDJ HOOFDSTUK De waarheid zoekende Europa doorreizen van t eens eiade tot bel anders daarna half Azië en dst enkel om een onderhoud te hebben van een uur met esu Russischen stastsgsvsngune I Het wsa een dolzinnig plan maar ik had mij voorgenomen om bet ten uitvoer te brengsn Zoo het plan al dol was ik wilde ten minste de kansen van succes verzekeren door alle mogetüke voorzorgen te nrmen bij mgne toebereidselen Ik wilde sr niet wild op los gaan en aan t einde van mjjn rsis bevinden dst zij vruchteloos was gemaakt door ds domheid of de schterdooht van den een of anderen manbt hebbend e Neen ik moest op reis gaan met geloofsbriB eo die overal zouden erkend worden Geld een van de gewichtia ste geloofsbrieven d t had ik OU ik witde er niet karig mee zijn maar ik had anders geloofsbrieten noodig en mgn eerste sUp zou s n om die in handen te krggeu Ik kon rustig en alsLielmstig te werk gaan want bet zna nog dagen tang duren voor ik van Pauline kon weggaan Eent wanneer sUe gevaar voor goed geweken was kon ik op rsis ipan Derhalve terwijl bet arme meisje langzaam sesr langzaam in betersohap toenam en weer bij krachtun kwsni bedacht ik ens welke vrienden ik bad onder de hooggeplaatste personen in het land Ik vond er een wiens positie zoodanig was dat hij eenegunst kon verzoeken bg een vsel booger geplaatst persoon ea wat meer zegt dat hij kon verwaohteo dat dia gaast hem tsTstond sou worden toegestaan jWwdi r e mt0i