Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1895

Aangevangeo 1 October Tyd vao Greenwicli Wioterdlenst 1894 95 GO DA R OTTERDAM Directe Spoorwegverbinding met GOUDA e dl 10 7 15 8 40 g OS 40 10 4 HwndiMU 7 U 1 47 Ximmricnl 7 S S I4 OmlU 7 40 0t Sotttrdui 1 7 l 10 10 ll Ot otUriui 01 7 7 47 i C hU i lO a l Kinwnlmk I I 6 11 HMrdnolit i lO t i tmU I S Sl Mt 7 4 07 8 11 SODOA UEN Haag Ookdl 7 80 8 851 0 8 87 10 4111 11 18 81 11 4 l s S tS 4 4S 6 7 Z T U 7 418 47 11 01 1 0 4 67 BLKt 7 47 1 11 X Zegw 7 8S 8 56 11 10 1 17 5 08 N dL d S 01 1 16 Toorb 8 07 9 08 11 88 1 91 5 80 Htn 8 18 18 10 07 11 17 11 4111 81 1 8 1 57 4 15 5 85 5 56 SO VS A U TUCHT ftnda 5 86 6 40 7 56 8 0 8 11 10 08 lO l 10 55 18 48 8 83 1 518 Onin 1 60 8 64 11 0 li87 VTMrdan 6 6 7 08 8 11 10 10 11 17 1 45 3 07 UIimM 18 7 88 8 16 8 41 10 1 11 46 l iO 3 U8 9 88 3 e O D U k k HST M eouda 4n 8 81 10 06 10 56 8 1 51 Aaitwdu Wp 7 61 8 10 10 65 11 1 1 8 40 18 08 18 18 18 51 1 14 3 58 1168 1 05 1 11 18 88 11 88 1 11 1 44 4 10 BOTTER DA M OOIIDA 8 45 51 10 17 11 60 11 10 10 17 10 84 10 41 10 08 10 11 10 47 11 08 18 40 7 90 S 4S 4 46 4 66 60 5 0 3 10 4 08 4 40 5 16 DEN HAAG GOÜUA 30 88 46 10 18 11 8818 16 1 38 8 15 8 45 8 48 4 15 4 41 6 17 7 8 06 I S 10 18 1 44 4 48 7 08 1 4 f 7 11 V 10 80 1 68 6 7 10 8 11 I 10 86 1 04 7 16 10 41 1 0 5 0 7 81 10 9 58 10 16 10 58 18 0818 451 10 1 45 3 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 418 18 10 10 U T E 1 O H T C O U D A 9 9 6311 84 18 08 11 60 8 10 9 10 3 514 49 5 10 6 86 8 0 8 0 8 8 lO M 10 16 11 6U 18 85 9 414 16 5 47 a UO MlO 10 84 4 14 H 9 34 10 87 18 06 1 81 3 50 4 87 6 10 7 08 8 41 S8 11 AMSTEIDl H S O D D A 816 66 11 85 11 80 1 5 4 8 4 36 7 0 10 04 8 04 10 44 18 16 11 48 8 60 k 80 188 9 8 II 18 4 47 6 88 5 57 7 45 8 88 10 14 5 87 7 6 10 87 6 05 5 45 6 17 8 07 1 56 10 35 1 50 6 89 816 86 8 88 9 1110 58 10 14 1 AmitetdiB Wp 6 50 11 18 Go d 7 10 TAlfchelgk ene borgstelling te plftat 9eii taii zgnen zwaser Veldbayzea In den loop van liet getuigenTerhoor Uf Ae de cantor io het falllutement der firma Takken en Boegborn en m dat van Takken op nitnoodiging Tan dieni terdediger nog de verklaring af dat de ficbaldeiscberft in terstgenoemd f illiiitment rermoedeiyk 100 pet en die in hot laatstgenoemde slecbti 8 9 put Tan honne vorderingen zatlea outvaogea indien althanR die beide faitlisiemeaten atzon derlyk worden gehouden De officier van juititie rekening boudende met het onlangfl tegen dezen hekl gewezen vonnis omdat hy ofschoon dit nog geen krocht van gewyade Itad overtuigd was dat bet ook in bet ingesteld hoogpr beroep zou bftvestigd worden eischte tegen Takkon wegens verduistering en valschheid in geschriften als ambtenaar gepleegd en wegens valschheid in geschriften en gebrnikmaking daarvan eene gevangenisstraf van twee jaren Mr Dop die als verdediger optrad trachtte op vereahillende gronden aan te toonen dat het ten laste gelegde niot wettig en overtuigend bewezen was en vroeg dnarom vrgspraak subsidiair ontslag van rechtsvervolging Na reen dupliek werd te circa 5 nur de uitspraak bepaald op Maandag a s De minister van financiën de heer Hprenger Tan Eyb heeft Vrydag aan het slot der algemeens beraadslaging over de heffing van Invoerrechten het Tolgende gezegd wat wel de aandacht rerdient Er is beden ook gesproken OTer de willekeur van de ambtenaren Ik heb dat met ve t leedwezen gehoord De heer MatsaerB sprak over die willekeur alsof het iets was waaria da ambtenaren yaelyk veel pleizier heblieo Gisteren is bet tegendeel door den beer Plat gezegd en daarop antwoordt nu de beer Alutsaers ja in liotberdam weten de beeren er niet van daar kragen ze de besta ambtenaren op andere plaatsen de slechtere Op de kleineie plaatsen heeft men er den la t van Zou het dan vn de Rotterdamsche lucht liggen dnt de ambtenaren daar beter worden Want sg die daar z jn 7 11 vrooger toch ergens anders geweest Neen aegt de geachte spreker op de groote plaateen hebben zy geen tyd voor Tezatiën Dat is eene zeer harde beschuldiging die ik geloof dat men beter doet om niet legen de ambtenaren in te brengen zij verdienen die niet Wanneer die lust zoo groot was tot Tezeeren dan geven de tegenwoordige wetten op de accgnzen en invoerrechten in elk opzicht daartoe de allerruimste gelegenheid £ 11 hoort men danrvnn Komen er klachten in Ik ken ze niet Wel weet ik dat de timbtenaren zooals ik gisteren reeds gezBgd heb er op uit zyn om de menschen te helpen en uit de ongelegenheden te redden waarin dikwyls zich lelven gebracht hebben Nu de heer Mutsaers zegt dat min goedureti naar de groote plaatsen zendt om vr j van vexatie te biyven betreur ik bet dat ik U teren nog niet langer gesproken heb en niet dnideiyker gezegd heb dat die reden oene geheel andere is nameiyk bet profiteereu van bat gebrek aan ruimte en van de groote drukte om veel te laag erg laag aan te geven en zoodoende het geld in den zak te houden dat in de schatkist thuis behoort Sr werd een aandoenlyk voorbeeld aangehaald van iemand die met beschaamde kaken stond omdat hy zyne manufacturen niet tijdig kon invoeren maar om billijk te zyt had de geachte spreker die daarover uitweidde rekening moeten hooilon met de voorgestelde bepaling dat men monsters en stalen zal kunnen nemen hetgeen by de goederen waarvan de geachte spreker sprak juist zeer goed kan geschieden terwyi men dit by di tegenwoordig geldende bepalingen niet doen kan Ik geloof dat dit juist eene groote verbetering 1g waarvan thans eeae grief gemaakt wordt i Landoationalisatie I De heer J Post uit Haarlem voontander van landnationalisatie komt op tegen de bewering van den Standaard dat hetgeen Josef nis grootvizieF van Egypte deed overeenkwam met hetgeen thana de iaodnatiooaÜFators willen Zon daardoor de bodem door de overheid tot vojkaeigendom gemaakt worden in het belang van bet volk onder dgu invloed vnn het volk met medüzogRenschap van het vnlk Jozef handelde ala dienaar vau een autocraat en de Egyptische bodem werd privaat bezit van den Pbaraö De Standaard repliceert hierop dat het verschil in toen en Ihans aile n ligt io de veranderde verhouding tnsschen volk en overheid Ook Jozef kocht het land uit de handen van particulieren en maakte het eigendom van den Staat terw jl het land te en zekeren cijns aan de landbonwemle bevolking m gi hrnik werd gegeven Daarentegen ia er het verschil dat er iii Ei ypta gtuii volksvertegenwoordiging bestond dat de Kykskas nog niet van de vurstmyku kaï gewheidtn was en dat de toenmaligft stftatHraK lii g met oozfer het geluk van hft volk aU veelmeer de macht vtiu d Pharaö zocht te verhoogeo Volgens een Reutür telegram aan de PuII MhU öiizette hebben de SHare Tt i Ut die m de laatste drie weken in het Noord Onflteii der ZiiidAfrikaanache U puhüfk jjn neerg komen ernstige ovuratroumitigen tiroorzaal 1 De Kaaprivier steeg 25 vueteo in 10 minnti ii en sluiirdu hoornen telegraafpidcu en npootWfgbruggen in zyn vaart mede Dv DeLigoa haaispüürweglyii wmd op 12 il iataüu veininld xoodat de gemeenschap tusschen Pretoria CU Loren o Marque vurbruken Ï9 Mun vreest dat vele maanden noodig zullen z ju om de achade ie heratellen Men egt d fc 4 menschen verdronken zijn De schade is ouberekeubaar Ds N K Ct meldt dat de toestand van prof Stiijders te Delft die onlangs het geslicht Bethel heeft verladen steeds vooruitgnanile is olschoon hy vooreerst niet in staat zal wezen zyn gewone bezigheden te bervntten omdat bet hem voortdurend nog zeer moeilijk valt zich te beweggu Een bezoek in den loop dezer week door de boogleeraren Snyders en Liarenek aan prof Iteraon te Leiden gebracht heeft het bevredigend resultaat gehad dat ook naar het oordeel van dien erkenden deskundige dank zy de uitstekende oordeelkundige behandeling van hnn geneesheer hun volledig herstel slechts een qoaestie van tyd is en bepaaldelijk prof Ravenek hoop mag voeden dat by het gebruik van zyn ernstig gokwetsttfu arm volkomen terug zal krygen Omtrent den onlangs vermelden orkaan op de Fidjieilanden wordt gemeld dat op het grootste dier eilanden Viti Levoe iu de stad Levoeka waar le consuU en zeudingsbeatureu gevestigd zyn al de oude huizen vernield werden eveneens het douanengebouw de rivier io enkele minutoQ vier meters gerezen trad buiten hare oevers zoodat verscbillendo kerken onderliepen ter reed i sloegen vele schepen om Plotseling ontst ud eene stilte van tweaen oeu halt uur en daarop begon h t weder van tegenovergestelde zijde te waaien 10 55 11 01 11 0 11 16 11 16 8 85 6 69 7 18 8 8 9 87 11 06 11 18 6 11 6 16 9 49 58 6 88 6 91 6 S6 6 417 48 lOilO 10 1511 88 11 48 7 48 41 6 88 86 4 47 45 Te Home wordt veel gesproken overde erdwyuing van een Afgeviiardigde den heer Oornaudini lid iler Italiaansche Kamer voor Oesena en hoofdredacteur van een Milaneencb blad Den 15den Februari van Milaan naar Home vertrokken is hy daar nooit aangekomen Daar hy vroeger geavanceerd radicaal is ge waost maar in de Kamerzichby derccbterzyde lieeft gevoegd denken sommigen dut hy het itachtotfor is geworden vnn wn politiuke wraakneming In het Kusaische dorp Wjaaower district Stano Kontitantinow heeft de onwetèudbeid en het bygeloof der boerenbevolking aanleiding gegeven tot ernstige onluslen Ben verarmde boer kwam op het denkbeeld zyn kas te styven door middel van een wonder Hy liet een heiligenbeeld dat hy in zyn woning had op cbilderen en bewf erdetoen dat in zyne woning een wnoder was geschiedt dat de heilige zyn beeltenis had vprnieowd Als een loopend vuurtje verspreidde ich dit vertelsel en weldra togen alle boeren naar de bewuste woning om het wonder te aauschonwen voor het vernieuwde beeld t bidden Men plaatste daarvoor kaarsen eu schonk den bewoner geld linnen en allerlei jiken die den rykdom van een Kussipchen boer uitmaken De g esteiyke van het dorp hoorde van het geval en meldde zyne overheid het wonder dat aan bet heiligenbeeld was geschied Deze beval dat hot beeld naar de kerk overgebracht moest vrorden maar hiertegen verzetten zich e boeren De gendarmen moesten o den arm genomen worden maar nauwelyka waren zy in het dorp aangekomen of een troep van 200 woedende boeren viel op hen aan bond hen en sleepten hen naar hunne woningen wear de vrouwen en kinderen de ongelultkigeu mishandelden Een eskadron dragonders moest ontboden worden om de gendarmen die meer dood dan levend waren te hevryden Men meldt uit Maassluis Ue bomschuit Scb 64 bracht heden oen lyk aan vermoei elyk van eeu der opvarende van het verongelukte stoomschip Elbe Het werd met het net uit zee ter hoogte van Katwyk opgevischt en alhier geland Een zilveren horloge met geel metalen ketting en een Duitech spoorboekje werden nog op hem bevonden alsmede een geel metalen ring waarin een letter g graveerd waa chlJnlyk K Omtrent het reeds vermelde aanbrengen van een lyk van de Ëlbe meldt luen nad r nu van den Hoek van Holland Heden morgen kwam te Hoek van Holland binnen de bomschuit Sch no 13 schipper A Mos van den reeder J deu Dallr medebrangende een lyk dat terwyl meu bezig was niet visschen in de Noordzee in het net werd aan boord gehaald Het werd overgegeven aan den burgemeester van s Gravenzande naar welke gemeente het voor de ter aardebesttjlling werd vervoerd Het lyk werd door de politi j onderzocht en daarop werd gevonden eenig bankpapier Duitach en Amerikaansch geld alsmede drie zilveren horloges Aan een der vinger was een gooden ring met den naam Heine Waarsahyntyk is het ijjk naar de kleedioK te oordeelen van een der Ie of 2e klasse passagiers van het gezonken st Elbe Nog heden werden van wege het Duit che consulaat te Rotterdam de uiterlyke keateekfnen opgenomen om een onderzoek naar den naam in te stellen No er eerlang een standbe ild zal worden opgericht voor Ferdinand de Leasep als een welverdiende hulde aan den ontwerper en stichter vnn het Suez kanaal mag ter wille van de historische recbtvaardigheid echter wel eens worden herinnerd dat het idee noch van hei Suez noch van het Panamakauaal oorspronkelijk van de Lesseps is Het eerste plan voor eeu Panainakanaal werd reeds in 1783 ontworpen door graaf de Saint Simon die toen in Amerika vertoefde waar hy deelnam aan den bevrydio rs oorlog 5 56 6 09 6 10 6 17 6 86 S 50 5 41 8 80 8 48 H gD 6 487 807 438 Voorb 5 64 N dL d5 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Z T M 6 1 Onadi 6 80 7 50 8 13 Vtneht 6 83 7 60 Woerden 6 58 8 11 üudewiter 7 07 8 19 Goud 7 10 8 88 En waarscbynlyk rijpte ook in zyn brein het denkbeeld voor bet Suez kanaal Althana toen de volgelingen van Saini 3imon onder Enfantin den zonderlingen booge priester c naar Egypte trokken in 1833 boden zy den onderkoning MehemetAli een plau aan voor een kanaal tuaschen Middellandscbe en Roode Zee Dit stuitte toen af op be waren van den kbedive Ferdinand de Lesseps was destgds vice consul van Frankryk te Alexandrië hg bfhoorde min of meer zooals ean aantal energieke mannen in die dagen tot de Saint Simonisten hij wa bun nebulpzaam en hield het plan vast dat hij vele jaren later m t hulp van Fransche en andere kapitalisten tot uit vo rittg bracht Een Amerikaansch geneesheer Daaia gennufud is na bestudeering van bet onderwerp tot de slotsom gekomen dat het reus xiju eigenlijk eeu ziekte ia Heuzen zegt hy zyn doorgaans goedig dom en niet sterk van gestel er is nooit eeu reu geweest die oud werd De ouders van reuzen zyn meestal menschen van gewone grootte en als een reus en eeu reuzin trouwen zyn hunne kinderen iiiet grooter dan die van gewone menschen Dr Dama die pbotogrsfieën van alle bestaande reuzen verzamelde en ala er een stierf zyn lyk onderzccht kwam op grond vaadeze en andere feiten tot de overtuiging dat die reozenziekte zetelt iu de hersenen ol inde buitengewone ontwikkeling van een klier onder de hersenen bi de kruising van de gezichtszennwen Deze klier is by gewone menschen zoo groot ala een erwt verdroogt zy dan houdt de groei van hek lichaam op maar werkt zy buitengewoon sterk dan krygt het lichaam reusachtige afmetingen Üe meer of mindere waarheid van het een en ander geheel in t midden latende zal men toch wel doen met op te merken dat het bericht uit Amerika komt Een der Traosvaalsche bladen zegt Het ia niet algemeen bekend dat er twee of dria kleine stammen Kaffer joden onder Magato verbiyf hebben Ofschoon zy in huid on kleur op de gewone Kafieru gelijken hebben zy eeno zeer besliat semietiache uitdrukking in bek gelaat en bewaren de meeste der Joodscbe zeden en gewoonten Zy houden zich afgescheiden van hen orannge ide etammen zij gaan nooit uit het land en worden beschreven als een uiterst vlytig volk Den volkenkundige biedt dit volk eeu zeer belangryk veld van onder zoek aan Op de begrooting van Juslitin ia een poat uitgetrokken als eerste termyn voor een nieuw huis van bewaring te Utrecht By de voortgezette onderhandelingen met bet gemeentebestuur ia echter gebleken dat de gemeente geen terrein kan beschikbaar stellen en daaraa is uit veertien terreinen door de Regeeriog een perceel grond gekozen dat voor f 26 000 is aangekocht By auppietoire begrooting is nu f 100 000 aangevraagd als eerste termyn der koeten van stichting ftüz Dit baia van bewaring ingericht voor 145 gevangenen zal voor f 210 000 kunnen gebouwd worden Met inbegrij der koopsom van het terrein zal dus de gebeele uitgaaf f 236 000 bedragen Zoo noodig zal het gesticht door bijplaatsiog van één krib in elk van de 27 vertrekken voor gemeenschappelyke opsluiting 172 gevangenen kunnen opnemen Omgeslagtin over het cyfer eener normale bevolking 145 zyn de kosten van stichting voor eiken gevangene b root op f 1628 of na aftrek van f 179 per hoofd voor de terreinkosten op f 1449 De minister acht dit cyfer niet te hoog io aanmerking genomen dat aan de bepalingen der Öestichtenwet moet worden voldaan en de eiacben des tyda bijv wat betreft de hygiëne by de stichting van nieuwe gevangenissen niet kunnen wordeu voorbygezien Hy verzekert overigen dat by dfu bouw alle weelde volstrekt zal worden vermeden Vrijdagnacht hebben twee jongeini te Antwerpen zelfmoord gepleegd Een van de twee die een kogel in t hoofd had maar nog leefde vertelde dat hy met den ander die dadelyk iiood wa en no een derde in ern kalterige 8 88 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 11 10 8 8 0S UJO 4 10 5 81 7 0f I IJ 7 84 7 81 7 87 8 18 8 41 MO M 5 51 8 80 IO M 11 10 bai DU t carDBTsI had bealotan zich tegelgkeriyd te zalficoordeD No 3 achyDt lich echter bekeerd te hebbes Oacftf Wilde heeft een klacht iogediend lef en eflD apder excentriek meD ch zyn medelid vao de LoDdeDsehe Alhemarleclab markiea Queensberry Deio had allerlei praatjes rondgestrooid over Wilde s particnlier leren De markies werd te DoTer gearresteerd eu te Londen roor den rechter gebracht maar oorloopig tegen e n borgtocht tan f 18 000 weer op rye voeten gesteld Voor den Londenschen politierechter stond onlangs een jnugoiensch van gegoede familie terecht tor zake dat hij in dronkenschap in een rostanrant glazen borden enz had stukgeslagen Toen de beklaagde lerklaarde te zjjn zonder beroept zeide de rechter sir John Bridge k weet niets dat zoozeer ten nadeele Tan den middenstand in dit land pleit als het groote aantal jongelieden die omdat hun rader zich met werken een vermogen heeft verworven niets beter weten te doen dan te luieren Zjj zeggen dat ze niet op een kantoorstoel geplakt willen zyn maar leven op huns vaders kosten Er zyn te veel van die Inie beesten zou zoo ik hen byna noemen Niet alleen werken zy niet msar zy voeren bovendien nog kwaad uit Voor my is de groote nioeilykheid hoe ik hen straffen moet Ken boete komt ten laste van den vader gevangenisstraf bedroeit de moeder en meuscben als gij zyn te gevoelloos om het vernederende van gevangenisstraf te gevoelen Gy zult i 100 boete en schadevergoeding betalen of een maand zitten Klaagde deter dagen een inwoner uit Breda dat hem te lang tydiug was onthouden van het overlyden van zyn zoon in ïndischen dienst te Suameer Friesland beeft zich een ander geval voorgedaan Ont eveer veertien dngen geleden ontving de arbeider P lloorda aldaar van t departement van koloniën bericht dat zyn zoon Theunis P Roorda den 9 Januari jl te Magelang was Qverl deD Thnns evenwel blykt dat niet zyn zoon is gestorven maar een zekere F B Roorda afkomstig van Piauaker Omtrent het proces verbaal door een iospectenr van politie te Haarlem tegen de moeder van den jeugdigen pituist Haoul KoczaUki opgemaakt toen laatstgenoemde in de sociëteit Vereeniging aldsar£optrad kan nog het volgende gemeld worden Tegen zeven uur verscheen beu inspecteur van politie aan de zaal om het optreden van den 10 jarigen kunstenaar te beletten ot althans bekeuring te doen ingevolge de Wet op dan Kinderarbeid Een der personen met de regeling van bet concert belast gaf den inspecteur den raad liever later terug te komen om de overtreding eu flagrant délitt te knnnen coustateeren waut Koc aliki kon toch immers nog kramp in de vingers krygen o zon iet waardoor hot optreden niet zou kuuuen doorgaan Oat was juist en Je man van bet ge recht kwam in de paaseering om opnieuw tegen het feit te verbaliseereo Hij riep mevrouw Koczalaki de moeder en toekende haar naam op in zyn boek hy vroeg ook den naam des vaders van den knaap doch toen trad do kleine Koczalaki naar voren on zeide 6e hebt met myn vader die ziek te Amsterdam ligt niets te maken ik ben de concertgover l e inspecteur van politie vroeg hierop dan jongen artist naar zyn naam en ook vroeg hy de namen van hen die zicb met bet concert bemoeid badden en die dus medeplicbtig waren aan schennis van de wet Mevrouw Koczalski eenigszins onder den indruk van dit onaangename bezoek eu niet erg goed op de hoogte van wat er eigeolyk gaande was want de politie iospocteor scheen niet voldoende de Doitache taal machtig beweerde dat onder de 900 concerten die reeds gageven zyn zoo n geval als no in Haarlem TOOT het eerst is voorgekomeni Nog dient vermeld dat officieel by het gemaentebeituur aanvrage voor het concert was gedun en er officieel vergnnning toe was gegaven ËD onder hen die het concert bywoonden was ook de burgemeester van Haarlem deze autoriteit was dus getuige van de wetsoheunis De mededeeling dat de bekeuring zou gewhied zyn op last der justitie is volgens de Opt Burl Crt onjuist Naar zy verneemtt ia door de daartoe bevoogde ambtenaren der juat tie geenerlei zoodanige last gegaven e Jet Momber en haar beminde Hendrik Ooalman milicien te Naarden zullen ter rake TM don moord op Jansje Meinders te Bussum op 13 Maart voor de rechtbank te Amsterdam taochtstun In de dagvaarding wordt un de beklaagden tn latta galegd d t zy na voorafgaande afapraak zicb tchnlil § htbbn g niHkt Io Coelman aan poging tot diefstal van gelden liggende in een afgesloten muurkast ten bnize van den heer Meinders 2o Jet Momber dat zij opzettelyk aan Coelman gelegenheid heelt gegeven de poi ing tot diefstal te doen door inodenemiog uit de woning van bot dochtertje van gemolden heer 3o beide beklaagden dat zy nogmaals een mislukte poging tot diefstal met braak op dir in voormelde kast zich bevindende gelden hebben gepleegd 4o dat beide beklangdon eindelgk onroiddellyk vóór ol onmiddellijk na hot plegen der voormelde feiten in vereeniging met elkander en na vooraf beraamd overleg en om de uitvoering van den diefstal gemakkolyk to msken of om te beletten dat voorzegd meisje hen bij de feiten overvallende beu ala dnders zou aanwyzen dat meisje opzettelyk hebben gedood door worging waarvan de dood het gevolg is geweest Aau beklaagde Momber wordt voorts ten laste gelegd recidive omdat nog geen 5 jaran zyn verloopen sedert zy gevangenisstraf wegens diefstal heeft ondergaan Ëenigo dagen geleden reisde naar aan oen Belgiach blad wordt gemeld eene dame met een trein van Berlyn naar Postdam en had in een dames conpé plaats genomen Tegenover haar zat een andere in het zwart gekleede dame Toen de trein reeds in Jieweging was stapten haastig twee boeren de coupé binnen en namen aan weerszydon van de zwarte dame plaats Naeeoige oogonblikken rukte oen der heeren die later politioamhle naren bleken te zyn der dame hoed en voile en daarmede tegolykertyd een pruik van het hoofd terwyl de ander baar heel handig een paar minder gewilde braceletten om de polsen sloeg Het bleek dat de dame een verkleed en nanr t scheen govaarlyk misdadiger was want don man werden na zyn arrestatie verscheidene wapens afgenomen Op t eerstvolgend station stapten de potitie manneu uit en keerden met hun vangst naar Berlijn teruif BuUenlanilsch Uverzlcht In het Ëngelsche Lagerhuis stelde John Morley minister voor Ierland voor over te gaan tot de eerste lezing van ht t wetsontwerp tot herziening der tersobe landwetten Het wetsontwerp bepaalt dat de verbeteringen door de pachters aan de boerderyeo aangebracht zullen beschermd worden vermindert den huurtermijn van 15 tot 10 jaar en voorziet in de hersteflinK der verdreven pachters zonder dat deze uochthans ver liehkend wordt gemaakt voor de landeigenaars Besloten ward tot de eerste lezing over te gaan Minister Hryce president van den Uoard of Trade vroeg de eerste lezing van de Conciliation Bill het wetsontwerp tot betere regeling van geschillen tnsscben kapitaal en arbeid Dit ontwerp geeft aan de plaatsel ke autoriteiten de bevoegdheid erzoeningaraden te benoemen tot bet bijleggen van geschillen De t eraedslaging hierover werd verdiiagd Het wetsontwerp tot herziening der wet betreffende de invoerrechten in Australië is 00r de eerste maal gelezen De FrauBche Kamer is nog steeds bezig met de behandeling van de begrooting Men is nn ten minste zoover gevorderd dat het budget voor koloniën aan de orde is De terugroeping van den beer De Laneesan als gonvernoor van Indo China was het onderwerp eener vry levendige discussie maar overigens gaf ook dit gedeelte van de begrootiag geen aanleiding tot byzondere incidenten Vermoedelyk zal nn in de volgende week het gewichtigste gedeelte in behandeling komen de financieele begrooting van den befr Poincaré die door den minister presideut Ribot als minister van finmcien zal worden verdedigd Oe heer Marcel Habert verlangde de be uoeming eener parlementaire commissii van 33 leden aan welke zal worden opgedragen eet onilerzoek in te stellen naar het bestuur der Franscbe koloniën De heer Haber achtte een dergelyk onderzoek dringend omdat getuige de terugroeping van den gouverneur van Indo China De Lanessan in vele der Franscbe koloniën telkens ernstige misbruiken worden ontdekt De minister van koloniën had geen be waar tegen het benoemen van eene dergolyke commissie doch uitsloitend onder voorwa rde dni het doel der motie Habert gt en vyaodige strekking tegen de regeering zou hebben Nadat het voorstel in dezen geest was gewyzigd werd het met 287 tegrn 187 stemmen aangenomen De Belgische regeering verkeert in moeilyke omstandigheden Tegen elk wetsvoorstel dat zy by de Kamer indient wordt felle oppositie gevoerd Ën de Vnss Zigc meent zelfj dat de dagen van het kabinet gesteld zyn Het ontwerp kieiwet voor de remeenteraden bevredigt niemlsnd Van alle zydeu komen protesten in de christen socialisten de katholieken de liberalen d radicaUn eu de sociaal democratea zyn eenstemmig ra hnn afkanring en de katholieke rechterzyde kondigt reeds tegenvoorstellen aan Het orgaan der arbeidersparty La People schryft Wy bereiden ons voor trtt vastbesloten tegenstand wy inllen ons geen recht laten ontnemen dat wy met zooveel stryd opoffering en lyden hebhen verkiegeu c Met de Congo ontwerpen tiet het er niet beter uit De regeering beeft een samenkomst gehad met de leden der rechterxyde om haar te beweg n tot bet goedkeuren vau een krediet van 10 mitlioen francs voor den Congospoorweg Doch geen der afgevaardigden was voor het ontwerp integendeel spraken velen het voornemen uit geen cent toe t staan Onder deze omstandigheden is de regeering voornemens het voorstel iu te trekken De Duitache Ryksdag hettt Zaterdag de begrooting van marine aangenomen Reeds waren de aangeïraagde gelden voor den bouw van het aanvullingspantserschip Leipzig f toegestaan evenals die voor het bouwen van drie kruisers Doch de sommen die op de begrooting gebracht waren voor het aanschaffen van een divisie torpedoboot en van torpedobooten werden door den Ryksdag niet goedgekeurd Ondanks de redevoeringendoor keiler Wilhelm ten gonate van deze schepen gehouden ondanks de verdediging van de voorstellen door admiraal Hollmant in den Ryksdag verwierp de Ryksdag zonder debat die posten De Üuitscbe vertegenwoordiging is niet nf te brengen van haar meeuing dat het torpedowezen in Duitschland op de hoogte is van den tyd en geen versterking of verbetering noodig heeft Ook de aangevrnaKde geldeu voor het oprichten van een droogdok te Kiel werden voor de tweede maal gewei jerd Admiraal Holmanu beloofde erhter bet voorstel het volgende jaar weder op de begrooting te zullen brengen Lant g borgd is niet kwijtgeachulden zeide de minister en daar opricbt n vauhetdoo dok een levensqnaeetie voor de Dnitsche marine is zal h zóó lang dezen post op de begrooting brengen tot den Ityksdag dien goedkeurt lamml pnsJH de grootvader van den Kbedive is Zaterdagochtend iu zijn kasteel Ëoiirghian by Coustantiuopel op 64jarigeQ leeftijd aan kanker gestorven Zooals men weet had hy verzocht op egyptisch grondgobied te mogen sterven maar de Ëugelschen die hem ludertyd met vooveel moeite van duar verdreven hebben vreesden blykbaar politieke agitatie of vertrouwden de ziektebericbten niet atthaua zy bfwerktan dat do Purte zyn ver trek naar £ wypte weinerde Do man heeft iu ruimu iiate de wisselingen der fortuin gekeud van een treurige jeugd was liy tot de grootste glorie en weelde gestegen om daarna in ballingschap te eindigen ËveoalH zyn oudere broeder Aohmed wm hy in Frankryk opgevoed waar hy met de overige eurepeesche berchaviug ook vooral de praal van bet Keixerryk liefkreeg Toen ny m 63 door den dood van zyn oom Said tot de regeering van Egypte geroepen werd b on hy al aanstonds zyn ï ucht naar pracht en weelde bot te vieren en weldra houd de plechtige opening van het Suezkanaal 10 Nov lbÜ9 hem een geheel éénige gelegenheid om met zyn praal Europa Ie verbazen Twintig millioen franco stelde by voor de feestviering heichikhasr Keizers en koningen prinsen en prinsessen geleerden dichters en kunstenafira alle beroemdbedao van Europa warsn oitgenoodigd en voor een deel ook gekomen De zeevarende mogeodliedeu hadden oorlogsschepen gezonden het was eeu schitterende vloot die ter gelecenbeid der groote gebeurtenis daar hyeen was Alle volkeren wnren vertegenwoordigd zelfs Auiitralie en China liadden afgezanten gezonden Maar voor zyu praal en verkwisting en de Ëuropeeiche leger inrichting waren zoo veel schatten noodig dat hij als onderkoning of Khedive by veel nuttige hervormingen ook veel elleode stichtte en ten slotte de klad bracht in de Egyptische fondsen Toen was bet met de glorie nit want de geti elijkenood maakte hem athankelyk van Engeland dat zyn 200 000 Suezaandeelen overnam voor 100 millioen maar vau nn af den baas peelde Hy verkocht al zyn kasteelen en bezittingen maar kou toch in 1878 de rente der schuld niet betalen en werd afgezet tin verbanneo terwyl de Sultan in zyn plaats zyn zoon Tewfik tot Onderkoning benoeoide die echter geheel iu de macht der Eugelscben bleef evenals thans diens zoon Abbas Ismaïl trok met zyn harem nnar Napels reisda Europa af en kreeg eindelyk genade van den Sultan die hem eeu jaargeld gaf en een k Ste l aan den BuspuruH waar hy sedert leefde gebroken en gekortwi kt maar toch onbezorgd want toen by onlangs prof Nothnagel van Weeoen in consuU had ontliodeu was by nog in staat dezen vorstelyk te beloonen met i 10 000 Prins Richard Metteroich de zoon van den beroemden staatskaoselier uit de tyden van Napoleon I en de echtgenoot van de door en door spiritueeie Pauline gravin Szandor is plotseling aaa een beroerte ovarledea Na dan i oorlog van 1859 met Frankryk werd print Metternich gezant te Parys waar hg dank ijj de gezelschapataleuten zyner vronw in groota gonst hg den keizer stond en tot de intieme kringen van keizerin Engénie behoorda Toen het keixerrjik na de nederlaag by Sedan in elkaar zakte beeft prins Mettornich keizerin Eugenie met groot gevaar uit Parys weten te redden Hy wist haar toen op geen andere wyxe nit de hoofdstnd te krygen dan door haar in en boerenwagen te verstoppen die levensmiddelen in Pary had gebracht en naar Norraandië terugkeerde Twee dagen en drie nachten dnorde de tooht vóór Ëngénie da kust bereikte waar zij in bet jacht van sir Burgoyne naar Engeland overstak Na den vat van Napoleon keerde Metterniok niet meer naar Parys terug maar vestigde tick te Weenan Behalve dat hy een diplomatieke kennia be at die geroemd werd wa hg een uitstekend musicus en bedreven in alle vragen dar kerkelijke dogmatiek Aan deia wetenschap wjjdde hg in de laatste jaren lynt levens alle vrye uren en hy kon het daarin egea eiken kerkvader opnemen Behalve Oosienryksch vorst was Metterniok nog hertog van Portella grande van Spanja en ridder van het Gulden Vlies Het was een uiter t beminuelyk en goedhartig man A van OS Al Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 4 MAAST Vor kra ♦ lOl l 101 io v 81 iB 84 74 T 81 7 106T 1 nv 8 SS 110 7 V V lOOl i slotkocia 41 101 iciV 84 107 48 688 101 63 lOl s SU 74 lOI lï 84 1081 e 184 188 108 98V 10 loov lorff 183 10 lOOf Dl 18 S s 108 Vu 70 18 78 VsiiiaLiNU Oen Nml W 8 1 dito dito dito 8 dito dito dito SVi lluNOAa Ubl Uuudl 1881 811 4 l HUl intohryviug 18Ö8 81 8 OosTRNa Ubl IU papier 1808 8 dito 111 zilver 1888 8 PoaTuo L Oblig met ticket 8 dito dito 8 llDsuiliu Ubl Oost ïo Serie 8 dito Oooons 1880 4 dltobgBotbs l88V4 dito bij Ibpe 183U U0 4 duo in Koud leen 1888 6 ditu dito dito 1864 8 Öf NJB Perpel schuld 1881 4 ToaallJ iepr Conv l n 18K0 4 Oeo loening serie l Oeo leuniuK serie C iJlDArK lllP Heo v obl 189S 8 Manco Obl Buit Sell 18110 8 VSNÏZURLA Obl 4 uiibyp 1881 tMBTianiM Oblijjalion 1801 S i llOTTlaijill Steil loeu 1886 V Sto N fr Hsiidelsv saml Asndsu Tsb M Cerli o len DeilMastsohsppy dito Ariib llypotheekti laiidbr 4 Uull M i dtr Vorslenl siid s Jr llypotUuokb psudbr 4 NedürUndcoho bank ssHd Ned Handelmsstwili dito V W Il Fse Hyp b psudbr 8 Kutt Kypotheckb psadbr 4 Utr Hypotboekb dilo 4 OosTKNa Uoat UoiiK bsuksaud j Kusii Hypotheekbank psndb 4 i Mssiv 1 i Fr Lioii oort 8 D llolUJ Spiwriv Mi niid Mij tot Kipl V 81 Spiv sand Ned led Spoorwogoi aad Ned Zuid A frik Spni asud 8 ditu dito dltu UUI dito 8 I ctus Spoorwl 1887 8 A Uobl S 87 Zuid ll l Spvunlj A H ubl 3 l üLfS Warscbtt WoeaeD ssiid 4 IIOSL Jr Euss Spiv Mij aaod 8 Baltisobs dito aaad Putowa dito tand 8 Iwaug Uombr dito sand 8 tarsk IS s 6 l 47 ♦ n 1 0 10 iio s 104 lesv U4 117 SO AMaani Cent Pso 8p Mij obl 8 Ohio h North W pr C v uud dito dito Win at PeiiT obl 7 Ueaver fc Rio Gr Spra oorl v s Illinois Central obl iii oud 4 Louisv Il N shïill i€ert v ssnd Meiioo N Spw Mü leh vp o Uiss Kansas v 4 pet pref sand N ïork OnUrio fc West saad dilo Ponns Ohio oblij 8 OreRon Calif Ie hyp in goud B St Paul Minn k Msim obl 7 Un Pso Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col 1 byp O 8 C aiDi Caa Soath dirl v aaod Ta Kallw kN v l h a o O Amslerd Oainibus Mg sand Rotterd Tramweg Msats lund NaD Stad Amsterdam aaud S Stad Rolterdam aaud 9 ilatoil Stad AntworpuiiU87 ï s Stad Brossel 1888 i a HoHO Thoisi KcBullr lusellich 4 OosTi Staauleening 1180 I 60V K IC Oost B Gr l8S0 Seasja Slad Sladrid J 1868 Var NBO BeB U7p Bpabloert 4