Goudsche Courant, donderdag 7 maart 1895

33ste Jaargang Donderdag 7 Maart J805 No 6601 haadteelceainff znet rooda letters fiOllDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 fl k met uiü ondering van Zon en Feestdagen De prijs rer drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTE HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËKBIËIt uit de Kloosterbronwerg DE SCHAAPSKOOI Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als versterkend en geMond wordt per fust en gebotteld geleverd door 6 I Heetman Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Eenig gent voor Gouda en Onistreken t Verkrügbaar bjji M PEETER8 Jz N B Al bewijs vso sehtlieid i cachet en kurk steeds voor I SCHIEDAM sienvsn dan nssm der Firms Saails Snelpsisdnik vso A BamiMiK fc ZoOK AAoop van Openbare Terkooping von Onroerende Goederen UIT8LA0 VEBKOOP 2 MAART 1895 VftQ baizea te AmmeMtol voor de ervenOk Dubbeldnm eo Isnd wowIaQd fttdur voorA C de JoDg gehondeo door Notaris J P Mahlatede te Bergsmbuht Huilen geliiKht door J nn Vliet te Ammtr itol Toor f 570 Bouwland g kocht door P Blanken Jz te Ammeretol roor 450 REiMVISGErtXG De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente Oouda Brengt ter openbare konnis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toegezonden de Oproepingsbrieven en StembiU jetten tot het benoemen van een Lid van de Provinciale Staten en dat wanneer eenig Kieaar zgn etembrieije verloren heeft of er geen mocbt hebben ontvnogen hg zieb tot bekoming dnarvan ter Plaatselyke Secretarie znt kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanTangen op den 12 Maart aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier ore dat faet stembriefje achriftelyk ingevuld door den Kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembrietje dan dat hetwelk van het zegel der Hoofdplaat en van het Hoofd en van hel Onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje in te rullen persoon dnideiykt met naam en voornaam moet worden anngeweten dat het Briefje niet onderteekend mag zijii eu geene andere briefjes omvatten of daaraan opzetteljik zjjn vaitgehecht Oonda den 5 Maart 1895 De Voorzitter voornoemd tt L MARTENS WATEBGETUOEN TE GOUDA s avonds Hoog Laag 2 30 10 55 3 40 21 05 4 36 1 01 s morgens Hoog Laag 1 51 10 16 3 09 11 34 4 11 12 365 01 1 265 54 2 106 80 2 25 7 12 3 37 12en Maart 27en 1895 1 48 2 32 3 31 3 58 5 3d 6 07 6 51 7 33 Woensdag 6 Donderdag 7 Vrijdag 8 Zaterdag 9 Zondag lü Maandag U Dinidag 12 Maart 8PR1NGTIJ den Burgerltlken Stand GEBOREN 28 Pehr Maartiua Alberdiua ouders M de Quanten F Daneus 1 Mnart Gatbarioa Johanna Suzanne ouders C J di Groot en M van der Laan Oornelii Jacobus ouders A Goedewaagun en A J H van Maarseveeu 2 Mnart Arie ouders G van dor Wal en M Koppendroger Christina Margaretha onder W G Flux on M Qerhara 3 Maart Johannes ouders A Vogt en G Okker 5 Maart C tharina Elisabeth ouders B G van Donzolasr ou iM J Delsman OVERLEDEN 1 Maart C J Brouwer 5 m 2 Maart H J Sunder 43 j J C Streng 11 j 3 Maart T Tak wiicl A Verzeide 80 j 10 ra P Schinkel U m 4 Maart S Sluiter 30 m M van Goch 64 j ADVERTENTIEN De ondergoteekende betuigt haren hartelgken dank voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden by het plotseling overlgden en de begrafenis van haren Echtgenoot op heden Wed J H KNOKRS Gouda 6 Maart 1895 Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onze geliefde Moeder Behnwden Grootmoeder ANNA CATHARIN A ELIZABETH BEUKERS weduwe van Evii Bn 8 van Steüti betuigen wji onzen bartelgken dank Uit aller naam P Tt STRAATEN Gouda 5 Maart 1985 Zeer Uette Gesteendrukte N mASTJES worden GELEVERD door ü BRINKMAN en Zn 348 STAATSLOTERIJ De TREKKING begingt MAANDAG 11 MAART a s Loten en sedeeltefl van Loten zgn te bekomen ten kantore van den CoUectenr Wed A C COSIJN Zoo spoedig mogelgk gerroagd een bekwame BLËEKGKSkKËGHT EN EEN Waschmeid bg J F VAN HOOFF te n afd Rijn TANDARTS E CASSÜTO ROUUA MtRKT 154 I uitgezonderd Zondags te cousnlteeren van 10 tot 5 nur Handelsmerk GU die Hoest gebruikt ICJ uit de Blikken Trommel TAK N KATER en Co Gedeponeerd OUOHmUQMN Elk stukje heeft de rorm 7ati een zittende Kat Ken ware Schal Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Dr Retau s Verkrygbaar in nette Blikken Tromtneltjea k 25 Ct by onze bekende Verkoopers Zte LFBEWARIKG Hollandscbe uitgave met 27 afb Prgs 2 l nlden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood jTe verkrijgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken lioekhandel in Holland Wie zeker zgn wu de Ecbte Elkel CacaO te ontTang n tnsunengesteld en na vele prcefhemingen in den bandol gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michaelia vervaardigd op de boste machines in het wereldberoemde ótabblissement van Qebr £ Stollwerok te Keulen eltcha J rTmebtieIty Bikel Caciio in Tierkanton boegen Deze Eikel Oacao ia met melk gekookt eene aangename gezande drank toot dagelBkach gebruik een A 2 thealepeli T n t polder TOOT een kop Ghooolata Als geneeekricbtige drank by geval Tan diarrbee deciills met water te gebruiken Verkrygbaar by de Toomumite H B Apothekers enz p Vf K v ƒ Ko prmtbn ea f 130 cTBö 0 0 35 OeneraalTartegenwoordigw toot Nederland Juliui Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 OPjb FOIEE OUDE f SCHIEDAMMER GEÏTEVEE Merkt r F HOPFB NIGHTOAP verkrijgbaar JUaatscfuippii tot exploitatie é er Victoria Bron 4 pCt PAITDBEIEVEIT VAN DE Pester Vaterlaridischer Erster Sparcassa Verelii OPGERICHT IN 1840 BoïengeDoemile PnndbrieveD zyn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen toorzien r in halfjaBrlijkBcbe Coupons por 1 Maart en 1 Soptomber oa aflosbaar pari door middel van halQaarlijkselie uitloUng De Coupotu 2yn thans ou ook in de toekomst vrij van bühstinp volgfln ile Wet van 188 Art 80 5 10 zy zijn ovenaU ds Uitgelote Pandbrieren bataalbaar tt Budapest Wttenan ee ta Amitordam tou Kantore van o idergeteekondeu tot don koers van den dag BelialvB de hypothecair verzakorde vorderingen die ten Rrondsiag Üggen aan de uitgifte ran de Paudbrievan en behalve het tot meerdere zekerheid vau alle Pundhrieveu gevormde speciale fonds van a 1 500 000 strekt volgens u der Stnttituu het gdheolo vermogou der Instelling tot huD waarborg Volgens de Balans per 31 Duoember 1884 bedroeg het Maatschappelijk Kapitaal fl 6 000 000 waarvan gefonruoerd 1 4 446 400 het gewone Reservefonds 4 001 980 87 het buitengewone Reservefonds 9 396 350 56 het teusioenfonds eigendom der modoelhouders oa 87fl 15 Te zaraon fl 18 647 107 07 Bovendien is de beurswaarde der Effecten welke de Instelling bezit ongeveer 2 MUIlOen GuldOn hoogcr dan het bedrag waarvoor zij op de balans btaan uitgetrokken Volgens de wet van 187S is op de gezamejilijke verpande hypotbeVaD prioriteit der houden van Paadbrieven ingeschreron waardoor liuu het recht op de hypothecaue schuld vorderingen ia de eerste plaats is gewaarborgd De ondergetoekenden verwijzende naar bovenstaande punten outlreiid aan hun Prospectus van 19 lannari 1 1 en het Jaarverslag der ïnstellm over 1894 berichten dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Paster Vateriandisoher Erster SparcassaVerein tot den koers van den dag WEHTIIEIM GOMPRRTZ AMSTBKDAM Manrt 1895 WILMS Co te Amaterdam zullen nitgeven een rOLKSüÊTGA VE VAN ZOLA s Boinantische Werken Het Land Het Dierlvjlte in den Mensob Hartstocht en Geld Doctor Pascal In 50 afleveringen van 32 pagina s voor slechts 18 cent de aflevering Met GRATIS PREMIE EEN PMCHTI POETEET VAN ZOLA te werken van Zola munten uit door de meeaterlüke wyze waarop hy deugden en harstochten der menachen beachryft en de natuuriykheid waarmede hfl dit doet maakt dat wy met zyn werken mede leven Geen boeken zyn meer geschikt om de hedendaagsche maatschappeiyke toeatanden te leeren kennen dan de werken van Zola L van WANKÜM Alle dagen zgn voorhanden VËRSCHE ZOliTË BOLLED SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbesdiuit GOUDA LANGU T1ENDEW£0 Abonneert V op het 4 GRATIS bakoaitdlnlssvTsalitUad hal aist sUsMi voer llsksa maar oA voor iszesdea koetst lntaa ri ks sn ssttus bosk JE WI£M a ZIEIEI Mn sohiïrs saaa brislkssrt aaa Uehtar B Boekhandsl te Botterdam 8 KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beate Kith lietterknndigen MasAdelgks verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Boman novellen EClstoriaelie Yer halen Poétie AUeirl i Baa4sels Logogrief Rebus en en roet den zeer lagen prgs van 6S CBST per S maanden franco per post 80 cent Goedko psle muBdselirift vbd NederlaiMlt P STOKVIS WATEBBBDS DiMim VBomi t BINNENLAND GOUDA 6 Maart 1895 VERGADERING van dbk GEMEENTERAAD i op Vrgdag den 8 Maart 1895 des o middigt ten één ure Aan de orde De benoeming van eenen Wethouder De benoeming van twee Ambtenaren van den Bnrgeriyken Stand De benoeming van een lid van het BnrgarIflk Armbettnur De benoeming tan eene Stads Vroedïronw Het voorstel tot wgiiging der begrootiog van het Bnrgerlyk Armbeatunr dienst 1894 Het vooT tet tot wgstging der begrooting van het St Catharina Gasthuis of Ziekenhuis dienst 1894 Het voorstel tot wijziging der begrooting van het St Elisabeths Gasthuis o Oude Vrouwenbais dienst 1894 Bet voorstel betreffende de rooiing van 24 boomen op bet Veerst I en andere punten der Gemeente Gisteren STond te 8 uren had in de zaal Nat en Vermaak der Sociëteit de Réuniet de aangekondigde uitvoering plaats Het programma dat als medewerkere van het concert o a aanwees Dr Ovink DrSohone eld lan der Gloet en den beer J van Zatpben verzekerde ons reeds dat we iets icboons te genieten zouden kragen Wanneer we hierbg Toegen dat nog andere heeren lang geenon bekenden in de muzikale wereld hunne medtiwerking verleenden en dat de opbrengst zuu strekken tot een onii onbekend liefdadig doel Kal iedereen verwonderd yn wanneer we mededeetto dat nog verscheidene plaatsen in de zaal op de balcons en de tribune oobextit waren De afwezigen toch badden ongelyk Immers no 1 van het programma deed ons reeds dadoiyk kennis maken met de virtuositeit van do twee eerste der genoemde heeren geswegen nog van de oIraaaktegeiykheid witardoor bun spel zich kenmerkte en welke vooral nitkwam in het staccato gedeelte alsmede iu ds stotnummers vun bet programma De vioolsolist gaf zgn talent ten beste op eene wyze die meeiteracbap verried en die het publiek zoodanig in vervoering bracht dat het hem door luid applaus beleefd noopte zich nog eenmnal te doen hooren Docb les hat nicht Bolilen sein c De nummers voor alt en solo door mej B E S overtroffen onze gespannen verwachting zoozeer dat we gaarne voorbfj ieu de FBVILLKTO TEEUGÖEEOEPEN nooB HDGH CON WAT I 6 Hij deed mij dat genoegen raethetgoTolg dstik een asnbereliiigsbrief kreeg sbq den Engeliobea gesBDt te St Petersburg en teTeoi copie van eenen brief dis ssn Zyne Exceller ti0 gwckreven wu bs vfttteude instructies te miJDen behoere Elk dezer brieven droeg oene hnadteekeuing die mij alle noodtge tffgemoetkoraing verzekerde Met deie en eenen credietbriflf tot een hoog bedrag op een huis te 8t Petwriburg kon ik du op reii gaan Maar y66t ik vertrok moest ik zoigen dat Pauline gedurende mijiie maandenrange afwezigheid in alle opxiobteD goed bewaakt en verzorgd werd Wat zich daarbij moeüijks voordeed van Terschillenden aard zou mij haast van mqn plan teruggebracht hebhen of het mij ten miuato hebben doen uitstellen Toch begreep ik dat ik hpt lotterlyk moest ten uitvoer brengen soo olet Msoari s leugen tnssohen mij en mgoe vrouw itond Beter dus te gaan nu wg elkaar Bog vreemd varen beter dat wq elkander nooit weenagen indien onverhoopt door Ceneri met woorden of swligen de aohandel ke verh en van Maoari bsvsstigd moshten worden kk soo Pantioe in goede handen bleven PriscilU sou stipt ea getrouw mijos roottchriftea nakomsn kieino onzaiverhedeu iu haar eerste nummer welke hoogstwaarschyniyk veroorzaakt tgo door de verbatend bnoge temperatuur die in de zaal heerscbte Een keurig bouquet en het warme applana dat baar na het lieve Wenn dein ich denkc deed be luiten nog Schumann s Zwei Greoadieret ten ehoore te brengen waren voor haar een sprekend bewvia hoezeer men bare medewerking op prys stelde De heer J van Zutphen die zich in de vorige maand reeds op de uitvoering van Ëaphonia als een ervaren pianist en Cellist deed kennen vervulde op beide instrumenten zyne party weer meesterlijk in hem zien we dan ook een der verdienstelijkste Goudscbe musici te gemoet waarom we hierby i eu wensch uitspreken dat hg zich nog dikwyis sli pianist en vooral als cellist zal laten hooren Het samenspel in No 4 van het programma bewees ons dat ook daar ieder instrument in vertrouwde handen wss Onze totale indruk van dit concert was een uitnemende Mochten dergeiyke muzikale uibvoetingen in Gouda niet schaarscb zijn en een steentje bybrengen totcombinatie van muzikale krachten Met de volgende rede nam de beer R L Martens afscheid van den gemeenteraad van Bodegrave aZooeren is n bekep gemaakt het Koninkiyk Besluit waarby ik beo beaofuid tot burgemeester van Gonda en tengevolge waarvan ik beden zal aftreden sU bargeineuster van Bodegrave Ik heb gemeend op dezen dag 28 Febr dan Raad byeente moeten roepen omdat ik gaarne u oog eens gtazameniyk wilde ontmoeten Het is my torbeeoe behoefte om n allen peciaal de wethoudtfrs de le len der Gascommissie en den secretaris te danken voor de samenwerking die ik steeds hjb mogen ondervinden waardoor myn werkkring mg hier zoo aan e□aam □ en betrekkelijk gemakkelijk is gemankt Juist die goede verstsudhondiog met den Raad is de reden geweest düt ik er niet dan noode toe besloot naar het burgemeeriter chup van Gouda te solliciteeren De jaren die ik in Bodegrave heb mogen doorbrengen zijn voor my zoo aangenaam gewetst dat ik myne eerste gemeente zeker niet zal vergeten Myne Heeren Gaarne zal ik zoo i c daartoe ia staat mocht zyn Bodegrave en zijn ingezetenen van dienst hiyven daartegenover hond ik my zeer aanberolen in nwe herinnering en vriendschnp Al worden nn de bam en losser die mig verbinden met Bodegrave en velen myner mede ingezetenen geheel verbroken zullen zy boop ik niet worden De oude vrouw had thans volkumen bugrop a dat hare patiënte eensdeels baar goheuRen had twruRgekregen maar ook anderdeels de dingen van den laataten tyd in t geheel niet wtat Zij begreep teer goed waarom ik in den laatsten tyd in t geheel niet meer in de kamer kwam Zij begreep dat ik Psuline in haren tegen woord igen toestand evenmin als myne vrouw beiohouwde als toen ik haar het eerst in Turin gezien had Zij begreep dat er een f ebeim was tuaschen ons en dat ik verplicht was een verre reia te ondernemen om dat gebeitn op ta klaren Met deze wetenschap was zij tevreden ten minste zij deod geene poging om meer van mg gewaar te worden dan ik zelf goed rond haar te segge Mijne instructies waren stipt odra Pauline weer tamelijk wel was moest zg naar eens badplaats aau zee Men moest baar overigens in alles haren ztn laten doen en t haar zoo ftemakkelijk mojtelijk maken Als zji er naar vroeR moest men haar zaggen dat eon bloedverwant dia thans eene buitenlandsohe reis deed haar aan Priscilla bad toevertrouwd tot hij terug zou zijn Maar als de herinneriug van de laatste maaoden niet van self kwam moest men haar niets zeggen aangaande hare ware positie tegenover mij Werkelijk ik twijfelde of sy niet eisohen kon dat het huwelijk voor nietig word verklaard door aan te voeren dat hel gesloten was in don tijd toen zij uiet bij al hare vermngens was Als ik vSn mtjne reis torugRekoerd ws en alles goed uitkwam sooala ik niet beiwyfeldr dan moeat alles van voren af aan beginnen Ik had opgemerkt dal Pauline aa jtwegblüven der yisnde koortsen nie s meer gezegd had van de vreeselljke daad waarvan sjj drie jssr geleden getuige Of boer Meurs alsuu aau het woord komende zfide Geachte Voorzitter I Wy hebben uwafi cheidswoord vernomen op zoo barteiyken eu gevuelvollen toon ons toegesproken Scbeiden doet altyd pyu doch die pyn wordt verzacht wanneer hy bet afscheid niet slechts een toon van weemoed maar ook van wanrdefring van erkenteiykheid en vriendschapsgevoel mag weerklinken En gelukkig ia dat thans het geval Slechts een korten tyd mochten wy o als hoofd dezer gemeente in ons midden zieu doch laoi genoeg om ons ie doen wsardeeren hetgeen door o tot bevordering van den bloei en het welign der gemeente is verricht Wat voor Bodegrave verliet is zal voor Gonda winst zyn Wy mogen u de eervolle onderscheiding niet misgunnen die u te beurt valt reèda op betrekkelyk jeugdigen leeftyd geroepen te worden om aan het hoofd te staan eeoer zoo aanzieoiyke gemeente als Gonda en in te gaan tot een werkkring meer in overeeostemmiug met uwe taleuteu uwen gver uwe we kkracbt Moge het u en uwe echtgenoote iu uwe nieuwe stasdplaats welgaan Ondervind ook dé r die achting en dat vertrouwen waarop uw ambt en uwe bekwaamheden o aanspraak geven 1 Gods zegen vergezelle u en zy met u en al bet uwel Een woord van dankbetuiging voor hebeen ge voor deze gemeente gf weest zyb eu gedaan bebt zg ook nit roynen mond u niet oogevallig te meer omdat ik hierbg de tolk ban vanden ehfelen Raad en van een groot gedeelte der gemeente I In onze vei aderiogen zullen we uwe leiding ten znerste mssen Uii vergaderingen ïoowt van dfn Raad als van het Daj eiyk ch B tuur waarin bet onze roeping wa maar ook vitak een genoegen en soms een genot onder owe tactvolle leidiug de gemeentebel mgen te behandelen ze zullen steeds in aangename hfrinneriog by ons biyven voortleven eu ïk durf de verwachting uitspreken die dan ook door uwe woorden van daarstraks ia bevestigd dut de heriuneriug er aan ook bg u geene onaangeuame zijn zal Ik beveel uwe enrste gemeente met haren Raad en zgn secretarie in uw voortdurend welwillend en vriend scbappeiyk aandenken aan 1 De vermoedelijke daders van dan inbraak by den heer J IJ zgn niet genaamd Brinkman zooals in het Dagblad van Gouda gisteren was vermftld maar zgn H en G Breiikman wonende op een hofje in de Doelesteeg Door de Arrondiasements Rechtbank te Rotterdiim werden in de zitting Tun ninsdaa was geweest Ik vreoide dat als hare göïonilh iil hersteld zou zijn zy bot oer t van alloa aan dlöu raoortl tornen zou j maar wat zij doen zon was moeilijk te zeggen Maoari hoorde ik had Engeland verlaten des danga nadat ik hem van de daad besohuldtgd had Ceneri was buiten haar bereik Ik hoopte dat men er haar toe krggen sou om de zaak te laten rusten tot mijne terugkomst en ik seide aan Priscilla dat ingeval Paulino aprak van eene grooto misdaad als be gaan te sijn door persansn die zij keadr zjj baar moeit meedeelon dat op het oogenblik reeds al het moKelijke gedaan werd om de sohutiligen aan t gerecht over te leveren Ik vertiouwde dat ag zioh schikkende als gewoonigk net deze verzekering wel tenoegen zou nemen al waren de uken ook nog niet zoo ver Priscilla moest mg aohrijven naar St Petersburg naar Moskou en naar andere plaatsen waar ik eenigen tijd verblgf zo honden op de heen eu terugreis Ik aofareef zelf de adressen op eanige enveloppes en gaf haar die Ik zou haar van Bt Petersburg lader sahrijven op welke datums zij de brieven op de poit moest Wen Ën nu meende ik alles godaan te hebben Alles behalve 6éü ding Den volgeDdeD morgen moest ik verfi kkoa Mgne paspoort is geteekenil mijne koffers zgn gepakt alles is gereed Kog eens slnohts voor een oogenblik moet ik baar zien vi5 $r ik ter rustaira zien missohien voorde laaute maat Priscdla zeide mij dat zij rustig lag te slapen Nog Fens moest ik dat sohoone weien Sansohouwen om hfit getrouwe beeld mat mjj mede te dragen duizeade oren ver Ik ging zacht de trap op en in bare kamer Ik stond aaa t bed met trsaen ia de oogen to aan 5 Maart de volgende vonuissen gewesen J IC G K en M K werklieden teUkkerkerk wegens mishandeling ieder tot 4 maanden ge vengen isstraf Vervolgens stonden terecht W t D oud 27 jaar 8chipperi knecht te Stolwyk voor het telt als sonde hy op den I3en Januari j t Dirk Burger in den duim der rechterhand tn in het oor hebben gebeten zoodat dete daaraan bloedend verwond werd De aanleiding tot dat feit was dat de bekl en D Burger die volgens den eerste hem nogal te pakken hadden en voor dien tyd al woorden hadden gehad thans aan hun minder goede gevoelens ten opzichte rnn elkander een meer krachtdadiger aitiog wilden geven De bekl die reedl meer vuor eenzelfde teit was veroordeeld bad TolgeuH het 0 M zich met eerlijk in die vechtparty gedragen Requisitoir een maand geTangenisstri f Daarna stond terecht B L 20 jaar lor rensorteerder te Schoonhoven Bekl die niet aanwezig was werd ten lastn gelegd alsaoude hy den 29 December te Schoonhoven drie zich aldaar io de rechtmatige uitoefening hanD r bediening bevindende pol itied ie naren hebben toegevoegd Dronken smeerlappen gauwdieïen en apeo s Het O M eischte TOor den bekl 3 weken gevangenisstraf Het vaartuig te Krimpen a d IJeel gwonkeo is eene der nachtbooten varende tusechen Rotterdam en Amsterdam tan de firma v d Schuit te Rotterdam Hft plan bestaat de boot te brengea op de dwarshütling van den beer A Otto scheepib iuwmeester te Krimpen Men achryft san de N R Ct f Onlangs is io rersohillende bladen medegedeeld dat de inleggers iu de spaarbank te Hillegom het bon toekomende hadden terug ontvangen De arme lieden wilden wel dat dit waar was 1 Wat toch is het geval De familie Nieo wenbuis heeft baar woord gmtand gedaan en de toegesegje i 5000 gestort Hiervan iibet der comm saie mogelyk geweest de reohtskoiten en ± 48 van den inleg terug te betalen maar of zy ook de rest zal kunoen voldoen is nog laqg niet zeker daar de commissarissen de heeren baron Van Heemstra en G H v Waveren de beloofde f 3000 nog niet hebben betaald Intnssohen heeft de aid sHillegoms van de algemeene vereenigiog voor bloeimbollenen 1 tour de erven Nieuweohnis een proces aangedaan tot terugbetaling van de f 300 waarvoor iji in de zaak is betrokken iohou vd mgne vrouw die tooh mijne vrouw nist as Ik kreeg een kc ooI over nij alsof ik iels nisdadigs iets beiligsohendends deed zoo weinigreokt bod ik daoht mg om in die kamer te lijn Hur euKetachtig hoofd rustte op het kussen dat gelaat w ss voor mü het schoonste op de wenid Haar golvende boezem sciag P en neer b bare sachte regelmatige ademhaling Terw l ik baar aanstaarde zwoer ik mfj zelven dat geen mensohoiyk woord m sou doen twijfelen aan bare onschuld Tooh wilde ik naar Siberië reizen Ik zou schatten gegeven hebben om het recht te hebben mijne Itppen op de bare te drukken I haar te moifen wekken met een kus haat ds oogen vol liefde nssr mij te zirn opslaan van onder die lange wimpers Zelfi kon ik mg op dat oogenblik niet weerhouden mn zaobten kus te drukken on dan slaap vsn haar hoofd daar waar die scboone lokken begonnen te golven Zjj bewoog zioh oven tn haren slaap hare oogleden trilden en als iemand die betrapt wordt bÜ t bexin van ds uitvoering eener misdsod vlood ik de ksmer nit Den volgenden dag was ik reeds honderden mijlen ver en mijn Kemoxd was in enne heel andere en r r van faohtmoedigs itemming Zoo ik Ceneri bereikte als ik hem ooit bereiken Iton en sU ik dan bevond dat Maoari waarheid gesproken had bevond dat ik bedroKSO misleid listifï om den tuin Rebid was dsn kon ik ten minste da akelige voldoeninK smaken van mij gewroken t zioo Ik kou dan met leedvermaak de ellende aanscbonwen van den man die mij bedrogen en tot zijne doelcicdsn gebruikt bad