Goudsche Courant, donderdag 7 maart 1895

wtl eeni konnen gebenren dat de Japanoen hen daar Terrasten nog Toor ay tyd hadden de reis naar Hiroabiraa te aanraarden De zitting tan het congrea der Vereenigde Staten is gesloten en daarmede ia het mandaat van de vertegenwoordigers afgeloopen Zeer vruchtbaar kan deze zitting niet geaoemd worden feitetyk ia ar niets afgedaan dan de Staatsbegrooting Het NicWragua kanaal ontwerp bleef onafgedaan ook de financieele ontweipea en de Pooling Bill alleen kwamen de beide Hnisen van het Congres overeen om de benoeming van een Angto Amerikaanscihe commiffsie van enquête aan te bevelen iep einde de bouw mogelykheid na te gaan vau een oheepakanaat tussen de groote meren en den Pacific Oceaan waardoor Chicago eene zeehaven zou worden Het volgende Congres waarin de repöbUkeiuen de meerderheid bezitten zal eerst in December van dit jaar byefcnkomen Tot dien tyd zal derhalve de t0fi and in de Vereenigde Staten blyveo gelyk bp nu is want zoolang president Cleveland met de democraten nog aan bet bewind is kin er geen sprake wezen van gewichtige wytigingen in repablikeinichen c geest A van OS A Kleiwegr E 73 73 Gouda Ueur8 van Amslerdam t lUAVT Vor krs alotkosta 4 4 101 lOlV 10 m JsiiialAMn Cert Ned W 8 i dile dilo dito Sdito dilo dito S i Ho o a Obl Qoudl 1881 88 4 iTALll Iniolirg ing 1868 81 5 ÜosTsm Obl inpspiorl8 8 S dito in tilrer 1868 b PoBTOOil üblig mat ticket 8 dito dito S llusLUlD Obl Ooil Serie dito Oeoons 1880 t dito bij Rothi l88a 4 dito bij Hope 188V 80 4 ditoiegoud leea 1888 6 dito dito dito 1884 8 Srisjl Parpet lohuld 1881 4 TuaitliJ Qepr CoDT Isen 18B0 4 Oae leeuisg lerie ü loo leeuioK leria O iijiuAra BiP Kto t oW 189 6 Mkuoo Obl Buit Sok 18 l 6 ïlNMlJïLi Obl 4 onbsp 1881 All r D ii übliBSlien 1861 S i RoTTimoill Stad leon 18S6 S s fJsn N Afr Hsiidoliv s ud Aiindio Tsb Ui L ertilasten DonM twh ppg dito Arnh Hypotheekb psodbr 4 Cult Mij der Vorstenl sand s Or Uypolhoekb pssdbr 4 Kadorlsndcoba bsnk asid Ned Usudalmsstiob ditoN W P o Hyp b psndbr 8 Roti Hjpotbeekb psndbr 4 Ulr Hypolheekb dito 4 OonsKS Oo t Hon bsnk saod RusL lljpotbeoltbank psiidl 4 i AliSBIIi Equit bypoti psodb 8 liMtw L O Pr Li n eert 6 ïJsn Holl U Spoorw Mi isnd Mij tot Elpl at Spw asnd j Ned led Spoorwegm sand Ned Zuid Atrik Spm sand 6 dito dilo dilolBtl dito 8 iTiulSpoorwl 1187 8 A Eobl 8 Zuidlul 8p mg k H obl 8 PoUK War hau Weenaii aaiid 4 RnsL Or Kuaa Spw Mij and 6 Bsltiaoba dito asnd Faatewa dito aand i I ang Dombr dito aand Ksrsk Ch Aiow Sp kap asnil 8 Loaowo Seirait Sp Uq oblig 6 Orel Vitabak lita oblig 8 ZoidWaal dito aand 5 dito dito oblig 4 Alciiiu Cent Fso Sp Hij obl 6 Cbie fc North W pr C r sand ditoditoWin 8t Poter obl 7 Dsnf ar fc Bio Or 8pm cert r a lUinoia Gectral obl in gond 4 Louia fc NaahtiUeOert aand Maiioo N 8p Mij Uhyp o Miaa Kansas t 4 pot pret aand N Tork OnUrio fc Woal aaod I dito fenna Obio oblig Oregon Calif Ie brp in goud 6 at Paul Hinn fc Manit obl 7 Ud Pao Hoofdliio oblig 6 dito dilo Line Col Ie hyp O 8 CUsini Can 8ooth üer r asnd V li C Hallw kNa lab d o O Am tfid OmnibiK Mg aand Koltoril TraniirjK Maala asnd Nf o Stad Amslürdam aand 8 Stad Hiitlordam aand S BU OU SUd Aiitwerp nlS87 ï Stad Uruaael 1886 S i Hoiio Tbeiii Begullr Oeaellach 4 o T N StaaUloenipg 1880 8 K ICOost B Cr 1880 S SMWt atad Madrid 8 1868 V r Nsn Bof Hyp SpobI eert 4 88 88 8 i BV 106 7IV uo 7 V Aa loov 88 u ïVi 97 107 688 loiv 68 lOl s IU IBIV 73V 108f 101 146 6 4 lOJVs 184 188 108 81 84 14bI 66 lOl 10 lOO l Va 100 10 lOOf 46V U s 8 lOB Vi 68 64V 86 Directe Spoorwegverbinding met GOlüA WlDterdleost 1894 95 Aangevangen 1 October Tyd van Greenwich 00BD4 R0TTERDAM nn U 18 H 61 l M 9 4 M 6 34 E S8 7 10 8 8Ï 8 8 40 11 0 11 1 11 61 11 18 1 06 1 18 1 81 8Vls 6 V IM 16 10 7 86 7 47 KOTTSRDl M GOIISl 8 48 4 1P 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 4 08 I 4 40 3 10 DEN HAAO OOUUA 48 7 10 7 43 8 90 9 18 9 4810 1111 8911 16 1 98 1 18 8 46 8 49 4 16 4 41 8 17 7 7 46 8 07 8 18 217 liO lOJ 109 1 4 lllS 1 4 182 7 O s 00 V DA DEN HiAS 18 11 18 81 18 64 1 87 3 66 4 46 6 87 4 67 i oe 1 11 1 17 1 8 1 8i 11 41 11 81 1 88 1 67 4 86 OOVDA DTBICBT 10 06 10 19 10 66 11 48 8 19 9 619 11 09 1 87 10 80 11 17 1 46 8 07 10 61 11 46 1 80 8 08 9 S8 3 G O O U A A HST U 10 08 10 68 i 1 81 10 11 11 19 l MO iu i V r v 9 6810 1610 68 18 0811 46 3 10 1 46 9 16 4 18 4 49 6 10 6 47 7 41 9 18 10 10 U T E o H T 0 O B D A Utreobt 6 93 7 60 0 0 6911 94 11 01 11 60 8 10 3 10 8 684 49 6 108 96 8 09 8 601 69 10 14 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 19 16 8 414 18 8 47 9 119 1410 11 Uudevater 7 07 8 19 10 14 4 14 9 19 Gouüi 7 10 8 919 34 10 37 11 06 1 11 3 60 4 87 l fO 7 01 8 419 11 AHSTXKDAH aOUDA Aut rdu Wp 6 60 8 16 9 66 11 16 11 80 1 66 4 11 4 S6 1 611 Oo d 7J0 9 4 10 44 11 18 11 48 9 10 1 10 6 18 9 81 Aangaande den tramw dienst te Glasi ow Mhrjjft sSocina in het Amsterdamsehe Wetkbladt Da lutate 23 jaar was dit middel van verhMr in handen van de Glasgow Tramway nd Omnibos Company Limited die eeo paar awdi iiit had op de roili dar gemeente Deu 18 4 47 6 19 8 67 7 46 8 88 10 14 6 97 7 69 10 17 6 06 6 46 6 17 8 0 8 BB 10 86 60 6 89 6 816 88 8 88 9 1110 18 BtUl fi l M It i l ll 10 14 IU t e rgkskommïmet A Frank eu £ Brmat uit DoTeoter kwanjen Mftftodagmorgen om 7 uar ten faaize van den woritfabrikant L ouder Diepenveeo om TÏtitatie te doen hetwelk b i fann belette De atnbteDareil maaktendaarran procea verbaat weigering vnn TiBitatie tegen L op Oui 11 nur kwamen zg ecbter terug en nu bracbten zy den chetcommies ë Brumraelman mede zg deden daarop ten huize Tan L ïiaitatie en Tonden een parJy ongeveer 150 kg randvleearb dat niet door eenig document gedekt was Het leevch erd in bealag genomeD en tegen L proces verbaal opgemaakt wegens het Toorbauden hebben Tau rnudviresch dat nieï door bet bg de wet ereÏBchte docuraent godekt was Het viewBch werd verroerd naar bet kantoor van deu rijksontvanger te Deventer Natir wg fernemcD ia het ontwerp tot herziening der wet op do pernoneele belasting gereed en zal het das waartichgnlgk spoedig aan den Raad van State worden gezonden Bg koninklgk bealuit ia gehandhaafd het be luit van Gedeputeerde Btaten van NoordUra bant waarbij goedkeuring ontbonden werd aan het bestait ran den gemeenteraad van Waalre tot het verleenen van ongevraagd ontslag aan den booidonderwgzer Sloots aldaar Voor de 4e kamer der rechtbank te Amsterdam bad zich gisteren eeu jonkman vau beboorigke ontwikkeling to verantwoorden wegens oplichtingH j zou al eeii bierbuïshoudater van Wie hg wibt dat ze meermalen tevergeefa had verzocht om vergunning baar inrichting tot 1 uur s nachtti te mogen openhouden bewogen hebben hem vgf gulden te veiitrekken op zgoe verzekering dat hg werkzaam tgnde ten stadhiiize haar de begeerde vergunning kon bÊzorgen De bekl erkende berouwTol verkeerd te hebben gehandeld doch beweerde geen oplichting beoogd te hebben De bierhuishoudster aU getuige gehoord legde tieue verklaring af in strgd met t vroeger door baar verklaarde die aan de aanklacht eoodanig allen grond ontnam dat mr liegont namens t O M vrgspraak met onmiddbllgke invrgheidstelling vorderde Mr v Gigch bekl s verdediger xeide het geheel eens te zlJn met dit requisitoir en zonder in raadkamer te gaan na korte raadpleging ter zitting prak de rechtbank den bekl tarstond vrg met last tot onmiddellijke invrgheidstelling De bekl was sedert 6 Februiiri jl in voorloopige hechtenis geweest Het oudste vaartuig van de Kon Ned zeemacht il blijkens het jongst verschenen jaarboekje der Marine het bouten fregat PriDB van rnnjei Het werd in 1828 op de Kgkiworf te Rotterdam op etapel gezet en eent twaalf jaar later te water gelalen bet doet in de laatste jaren dienst als wachtsohip te Uellevoetaluia De minister van Mariub heeft aan de Tweede Kamer ingezonden het nittrek el van het antwoord dat de commandant der zeemacht in Oost Indië gegeven heeft op a ministers vniag om iiilicbtingart omtrent de sameinverkini tUBscheo zeeen landmacht in Ned Indië bg gelegenheid van da expeditie nair Lombok en zulks naar aanleiding van de door den heer Van Vlgmen in de Tweede Kamer ter sprake gebrachte grief tegen do marine io Ned ïndië 8 40 8 47 8 64 0l 10 t Oi 18 S ll a m 6 86 7 1S 7 88 7 89 7 7 tl 6 t lO i ia S M 8 OMdp 80 KMldrMkl KitiiwKkmIi CkptUa ott rd iii 7 Battudm Oir Ut Minwtrkuk HMfdndit I Qnit 7 80 88 9 09 9 87 10 49 11 01 Z T M 1 48 8 47 BLKr 7 47 I Z W 7 68 8 68 N dU l 0t Vooib 8 07 9 08 11 10 11 88 ïülii i ïi 9 18 9 19 10 07 11 87 ndl 8 18 6 40 7 86 S 09 8 91 Oulm 8 60 64 WMrdn 6 69 7 08 8 19 VkMkt 8 18 7 98 8 88 8 41 9 8 81 9 10 asuu 40 w J 8f Op grond van verachillende beechi uwingen komt de commsndant dvr marine tot de cudclusie dat de commandant der scheepamacht in de wateren van Lombok bg de ratnp van 25 op 26 Augostua met veel beleid en oordeel beeft gehandeld en dat elke afwgkinrg van zgn nu gevolgde gedragslgn wel had kunnen leiden ora de verliezen te vergrooten maar niet om eenigerlei verbetering tu den toeatnnd te brengen nieuwe bezwaren en nieuwe geTareo oudon in het leven zgn goro p de toestand van het geheel nog hacfaelgker go gemaakt Voor zoover de minister van Marine de zaak van hieruit en met de hem thans bekende gegevens kan beoordeelen verklaart hg volkomen de meening van den commandant der zeemacht te kunnen deeleo Men meldt uit Huarlein Voor de ontvangst van Jaap Eden op Zaterdag of Maandag heeft zich een commissie gevormd bestaande uit de heeren jhr Teding van Berkhout Koolboveo Van der Steur en Witteveen Na ontvangst aan het station gaat men in optocht met muziek door de stad met alle sportvereeoigingen In de sociëteit De Vereeniging heefteene receptie plaats Het bestuar biedt een concert aan Bjj die receptie ordt aan Eden het hem toegedachte eerebhjk aangeboden Üit Middelburg wordt gemeld Zooals onze lezers oog wel bekend zal zgn werden tgdens het verblyf der Koninginnen alhier aan H H M M voorgesteld de verschillende kleederdrachten der Zeeuwsche boerinnen 19 soorten Wg vernemen na dat al deze kleederdrachten op de iu April aU ier te houden Zeeow che pippententoonateliing znllen worden geëxposeerd Men meldt uit Harlingen Dezer dagen werden gevallen verhaald van dieren die door den honger gekweld eena meer nn gewone schranderheid ann den dag legden in het zoeken naar voedsel Ook van hier kan een voorbeeld van dien aard worden bggebracht Een schaap gestation neerd aan den ten noorden der stad en dat in dit barre getgde aan den zeedgk weinig t bikken vindt vertoont zich alle morgen in de nnbgheid van de soepkokerji snuffelt eerst in het aacbvat naar aardappelschillen en die niet vindende stoot het beest met den kop de deur open en ïtoot een lang gerekt hè oit eene uitnoodiging aan do koks om de aardappelschillen te komen brengen Han welk verzoek dan ook gereedelijk wordt voUInan Van den zeedgk tot de soepkokerg moet het schaap etn paar straatjes wandelen en na de tournee gaat het weder naar den zeedgk f By verdere afwijking Au het bogluit fan 17 Juli 1894 worüt ouder de volgende voorwaarden toegelaten de invoer van schapen uit Holland ter bestemming der slachthnizen vun Brussel CuregbemAnderlecbt Antwerpen Gent Luik en Brugge De invoer zal uitsluitend langs den spoorweg mogen plaats hebben via de kantoren Esscheu Vise Hamont Selzate en het hulpkantoor Westcappelle op de dagen en uren in bggevoegda tabellen aangeduid zonder overlading tusacben het kantoor van iuvoer eu de stad der bestemming Tgdens hunne aankomst aan het tolkantoor worden de dieren onderzocht ten koste der invoerders 5 centime per schaap door den Belgischen veeartc Wanneer de veearts erkent dat zij gezond zgn bevestigt h j znlks bjj middel van een bewgsachrift eu verklaart desgevatlende of zg dadolgk van het station van aankumat naar de plaats hunner bealemming mogen verionden worden Zoodru zg in de slachthuizen aankomen wordeu de dieren er in voorloopig daartoe bestemde lokalen gebrncht eu zgn zg aan een bijzonder tOB iclit vau wege den inspecteur veearts onderworpen tot het tgdstip hnnner slachting die ten laatste binnen ne vijf dagen na de aankomst in het slachthuis zal plaats hebben 10 66 11 08 11 09 11 18 11 16 8 86 10 41 11 98 11 06 9 46 9 61 10 08 10 11 6 69 7 18 8 89 9 8711 06 11 18 9 49 9 68 e 10 10 10 1611 88 11 48 8 11 18 8 18 8 81 90 8 41 7 48 6 0 6 80 6 96 6 66 6 18 116 7 41 9 41 4 47 8 46 Do invoer langs dezelfde kantoren van levende magere schapen mug toegelaten worden iu de voorwaarden in het vorig artikel bepaald nuts overleg van stukken waarbg bewezen wordt dut zg herkomslig zgn uit plaateen in Holland waar er geen voor de schapen besmettelijke ziekte bestuat of sedert twee maanden bestaan heeft De aanvragen tot Tergunningen met de noodige stukken er bggevQegd nioften verzonden worden naar den dienst van lantlbouw Bejraertttraat nr 3 te Brussel die de beBlisiing ter kennis der be angl ebbenden eu T n den toldienst Tan het kantoor van invoer zal brengen De schapen iogevnerd fu geToIge van bedoelde vergunningen zullen ten minste veertien d en op de plaats hnnner bestemming moeten verblijven Het besluit ï al den 6d dezer in werking treden Belg Stbl Onder de bestuiten der langs den gekana liseerden Uoll IJsel gelegen gemeenten iseeoe adresbeweging op touw gezet ten doelhebbende den minister van waterstaat te bewegen voorstellen te doen tot aunsuUing vanhet reglement op dat kanaal met eeue bepaling waarbij de vaart gesloten wordt zoodrahet ga eene bepaalde dikte heeft otn op diewgze lo de atoombooten te belettan hetgs tot het uiterste te vernielen 2o eene gabaan te verkrgg n die vertier in de gemeenten en werk aan werkloozen brengt 3o tevoorkomen dat de kostbare hg het rgk enparticulieren in onderhoud zgnde oevervnor zieningen telken jaro door de met geweldvoortgedreven gsschotseo grootendeela worden vernield U D De Arnh Ct schrgft daar aanleiding van de verklaring van deu gepensioneerden geueraal majoor Michaëli in de vrgzinnige kiesvereeniging s Gravenhagec dat hg hoewel een tegenstander van plaatsvervanging desnoods kon meegaan met een hervorming van ouze levende strijdkrachten ook al werd de plaatsvervanging niet afgeschaft Iemand die zoo leta uitspreekt zal van het onbillijke dat in het onvrjjzinnige en gansch uit den tijd zgnde vervangsbystteem gelegen i wel niet bgnter doordrongen zgn De afkoop ia een onding een privilegie aan meergegoeden een onbillgkheid dus waarin geen enkel democraat ooit in berusten mag Daarom juist is ook nominerverwisseling een zachtere vorm voor de plaatsvervanging evenzeer verwerpelijk Noch het een noch het ander past in onzen tgd Afgescheiden van alle andere motieven speciaal vau militairen riard moet reeds bet bil ykheidsmotief bier den doorslag geven Naar aanleiding der veel besproken en bekende Nigthingalekwestie en vooral in verhand met bet feit dat de houder van eeu berucht huift te Amsterdam weigerde den koffer Tan een der meisjes af te geven omdat hg ten haren laste nog een nota had voor logies scbrjjtt het Centrumx zeer terecht Een enkel punt is ons bij deze historie niet duidelijk Indien een fatsoenlijk en eerlgk burger kamers verhuurt aan commensaals en deze verkiezen met de noorderzon te vertrekken zonder hun maand of kwartaal huur te betalen of zonder ze fa voorgüschoten geld te restitoeeren dan meenen die verhuurders wel eens dat zg in zulk geval recht hebbeu om de kleeren d boeken of andere eigendommen van dea vhirhteling achter te houden Wendt deze zich dan tot de politic dan heeft hg altgd terstond de tioodige assistentie en den benadeelden hospes wordt op afdoende wgze aan bet verstand gebracht dat hg geen recht heeft om op eigen gezag beslag te leggen op andermans goed Met hotelhouders gaat het evenzoo tegenover niet betalende gasten De onpartgdij heid ge biedt te erkenneb dut in zulke gevallen de politie ook tegelgk haar invloed aanwendt om den schuldenaar ter kwader trouw tot rede te brengen maar zg wacht zich wel hüt eigendunkelijk inhouden van diens bezitting te dulden of ongestraft te laten De vraag is nu heeft iemand die chantensas servHuse kellnerinnen of dergelgk volk logeert meer recht dan een ander Of staat de politie tegen zgn brutaal verzet machteloos 6 66 6 03 6 10 6 17 8 96 1 60 4 M 4 67 6 04 6 11 6 10 1 46 1 66 1 01 1 09 1 16 1 44 11 60 11 10 18 08 11 40 Hagel Voorb 6 64 N d L d6 69 Z 2 gir6 08 Bl Kr 14 I ZO M 6 19 Onudi 8 80 7 60 8 18 1 48 10 18 10 90 10 96 10 41 Dit laatste schgot wel zoo waar de hierbij betrokken ilogementhonder dnrft inoeTen dat hg de goederen ran het Eng he meisje alleen heeft ingehoaden omdat zg met twee rechercheurs kwam en niet om de waarde welke niet Teel te beteekenen zon hebben Men kan in alle bladen lezen dat men in Engeland den spot drgft met onze wetsbepalingen op het innen van schulden Eo waarIgk wie in Nederland van een ander geld te Torderen heeft wegens verhuring of leverantie moet een langen raoeilgken en dnren Igdensweg bewandelen eer hjj Tan onwillige betalers zijn eigendom in handen krggt Toor zoover het dan nog niet aan de maat en den strijkstok is blgven hangen Zgn nu eokel zy die de ontucht en oogeboudenheid van jeugdige personen esploitee ren vr n alle moeite vrggeateld en is het huu geA rloofd hnn eahte of beweerde schuldvorderingen op eigen houtje met geweld t innen dan hebben de Engelschen gelgk dat zg den spot met onze wetten drgveo Wg zouden er zelf om lachen aU bet niet zoo ellendig stuitend was Lord Ferdinand Rothschild de Londenscbe vertegenwoordiger van het groote bankiersgeslacht is zoo pas uit Zuid Afrika teroggekeerd en onmiddeligk heeft een verslaggever der Pall Malle een onderhoud met hem gehad waaraan wg het volgende ontleeoen De Loodensche financier was in de eerste plaats ten hoogste verbaasd over de hooge loonen in de K ap en begreep niet dat zelfs biJ het duurdere leven aldaar niet meer werklieden naar de Kaapstad gingen In de tweede plaats liep het onderhoud eu wel voornamelgk over de Transvaal Rothschild bezocht o a de diamantmgnen te Kimberlej en kreeg den indruk dat de mijnen nagenoeg onoitputtelgk waren Dat er echter iu 1896 meer diamanten zonden worden gevonden dan in 95 geloofde bg niet omdat een gestadige productie beter overeen komt met de verhouding van vraag eu aanbod Omtrent de vele duizeode Kaffers die bg in do mgnen zag werken verklaarde hg dat zg er zeer tevreden uitzagen hetgeen dus niet overeenkomt met het geroep over de slechte behandeling der Kaffers zooals men dat steeds van Engelschen hoort Johannesberg noemde bij een der wonderen vau onzen tijd Enkele jareu geleden was op die plaats niets dan het ontgonnen reld met enn paar huizen en een eenzame politieagent Nn is daar een stad van 60 000 zielen 40 000 blanken en 20 000 zwarten die de nieowste producten vau ontwikkeling en beschaving gebruiken Het is een opkomst zoo snel als die van Chicago En Johannesberg gaat nog steeds verbazend snel voornit De verklaring van dit alles is gelegen in één woord goud Het was het goud gevonden in het Rand district weaivan Johannesberg het middelpunt ia dat deze stad zoo anel deed ontstaan Armoede valt in Johaonesberg niet of althans weinig te bespenreu Wat echter de vloek is van deze plaats dat 14 de dronkenschap der Kafferbevolking dis waiirlgk zeer erg is Daarentegen geloofde Rothschild dat d blanke bevolking althans unar het gedrag te oordeelen zeer beschaafd is vooral in vergelgking met de staaltjes die Brct Harte vertelt over de ruwbeden derCalifornische goudplaatsen Langzamerhand kwam het gesprek op de verhouding tnsscheu Engelschen en Hollandsch Afrikanen De verslaggever vroeg Hoe heeft men u ontvangen 8 31 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 10 1 M 9 09 4 46 4 66 6 01 6 09 6 16 6 91 7 07 7 17 7 14 7 81 7 97 9 41 9 10 9 8 10 M 8 06 9 U 6 81 4 48 7 08 7 11 7 10 7 19 7 91 1 44 1 40 1 E8 9 04 8 09 6 6 09 9 11 V 10 ll Of lO Ot Jl Ik heb de voornaamste parsouen van de Kaap de Tracsvaal en den Oranje Vrgstaat gesproken en ik moet zeggen dat ik overal even hartelijk ben ontvangen De gastTrgheid is daar zoo buitengewoon groot dat het mij niet mogelgk schgnt daaraan Tolkomen recht te doen wedervaren Neem wel in aanmerking dat mgn ondervinding in dit opzicht volstrekt geen uitzondering is Elke bezoeker die zelf vii ndiMijk ifl wordt even barteliik ontvsngHD f Ia da gniadhaid jegana Engeland gnnatig Ik galoof dat ik die traag bet best kta beantwoorden door te verklaren dat ik van niemand in de Kaapkolonie eenige sinspeling hoorde op een wensch omtrent alucbeidiug Tan Engeland Integendeel j vele ËngeLchAfrikanen preken Itgd oTer EogelMjHil orer bna bome ook zij die in de Ëolonie waren geboren eo wier belnngen geheel in Afrika waren Sommigen betreurden het dat ons miniaterie van koloniën niet y eriger waakt OTer de ontwikkeling Tan de Eaap Hebt gg eenig gebrek aan goede eritandbooding opgemerkt tasseben Bollander en Engelichen In I geheel giet welke ook bon plaatseIgke of politieke geicbillen mogen z a zg ebjnen in t borgerlijk leten gemakkelgk eamen te gaan Oe Tertlaggever vroeg ten slotte nog o BotbEchild inderdaad zooals men beweerd bad TOor een finabcieele operatie naar Zuid Afrika was gegaan maar de bankier rerklaarde dat anlks volstrekt niet bet geval was Het was hem alleen om een pleizierreia te doen geweest en bg hoopte dat zgn landslieden ook eens Z Afrika voor het doel van hnn uitstapjes soaden kiezen Zg zonden dan een heerlgk klimaat vinden eene hartelgke ontvangst eo een land met eeu schoone toekomst vooral wat de Transvaal aangant met bet oog op de goudmgnen en de nabgheid van da Ooatknst Aldns zgn de indrukken van den groeten financier indrukken evenwel van een slechts kort bezoek Statan 0 nerttal 2e Kakkb Zitting van Dinsdag 5 Maatt 1895 Bg hel voortgezet debat over bet ontwerp der heffing van iovoerrechten naar de waarde werd goedgekenrd het gewg gd regeeringsartikel 23 bevattende een andere bepaling der aobadovergoediog bg vernietiging eener bena deringHet maximjim is bepaald op 15 percent van de waarde toekenning gescbiedtdoor een commissie of raad vau beroep nadat aangever en deskundige voor de administratie geboord zgn en alleen wegens oponthoud dat de aangever niet beeft kannen voorkomen terwgl deachade geheel of gedeéltelgk op de benaderaars kan worden verhaald l e Minister constateerde dat daur de ambtenaren kunnen kiezen tusschen taxatie en benadering vrees voor nadeel van de schatkist ia buitengesloten Ann de wet is eeu tgdelgk karakter van 4 jaar toegekend De eindstemming is bepaald op Donderdag a s Daarna werd de discussie gevoerd over de conclusie der commissie in zake de ooordoosterlocaalspoorweg welke conclusie het vertrouwen uitspreekt dat de regeering de spoor wegverbindingen in die strelen van Overgssbl Drenthe eu Groningen zal bevorderen De heer Eoessing verdedigde nitvoerig een andere conclusie met de heeren Willige Smidt Vos de Wael en Smeengo voorgesteld om te doen nitkomen dat een locaalspoorweg volstrekt noodig is en geen tramwegen en den minister uit te noodigen alsnog io die richting mede te werken De heer Vau Socbtclen onderstennde krachtig den beer Rnesingh in bet wezenigk belang der streek De beer Van Delden verdedigde de conclossio der commissie daar de Regeering krachtigen stenn genoeg heeft toegezegd en belanghebbenden de financieele bezwaren te licnt hebben geteld Is do conclusie der coramissie ongewensoht dan verlangde hg liever staatsaanleg Het is bekend dat de vorige en de tegenwoordige Kegeering vastbonden aan het standpnnt dat zg bet tot stand komen van locale spoorwegverbindingen hetzg dan lucaaliporen of stoomtrammen wil bevorderen wanneer de direct belanghebbenden van den mat hnnner appreciatie der op het spel staande belangen bigk geven door eene ernstige bgdrage in de kosten Dit stelsel nu werd ook wel geaccepteerd door den heer Smidt die naar het ons voorkwam ds gewgzigde conclusie bet beat verdedigde doch met de reserve dat rekening moest worden gehouden met de draagkraeht van de bevolking En dit is zeker waar doch wanneer met ataatsgeld overal spoorwegen en andere publieke eiken zonden worden aangelegd enkel in de hoop dat daardoor voldoende welvaart in eene baak te brengen zon zgn zonder dat dus ernstige bgdragen van de bevolking konden worden gevorderd dan ware toch het einde niet te overaien Het is immers teer gemakkelgk optimistisch te zgn omtrent de eeonomisohe gevolgen TOor vm te leggen werken indien anderen geheel en alleen de kosten angm maatscliappg keerde al heel spoedig een aardig dividend oit maar gaf niettemin telkens aanleiding tot klachten zoowel wat nanjj at de exploitatie als de behandeling van haar personeel Toen nn vyf jaren geleden de vernienwing van bet contract ter sprake kwam en ïde maatachippg geen gehoor wilde ge en aan de eiscben die baar tbaus werden gesteld besloot de genieante door dei ondervinding wga geworden kort en goed l lf een treindienst interichten die inderdaad reeds sedert Jnli van het vorige jaar in werking is en die rekening houdt met de wenscben zoowel van het publiek als van het personeel De vlecht werd dadelgk alcemeen verlaagd op sommige secties met niet minder dan eeu derde tei wgl er bovendien balve atniversritten werden ingevoerd voorts is de dieosttyd verminderd zijn de loonen verhoogd en werd aan allen em passende uniform verstrekt alle verbeleriug n die natunrlgk algemeene toejuiching vinden L e vroegere maatschappg is no bezig tef en de g Qieente te concurreeren met omnibussen een vervoermiddel dat reeds sedert 20 janr van de straat nas verdwenen en dat hoogstwaaracbgnlgu niet op een nieuwe toekomst rekenen mag Te Rotterdam is overledU de heer J Bos Hector van de Roomsche wreobuizen aldaar en eerste kamerheer van den Paus Van de optehtïng der L Maasbode af tot voor weinige jaren was deze geestelijke als hoofdrHdacteur aan dat bl d werkzaam En hij wist zegt de tTyd ann bet door hem bestnurd orgaan een invloed te verzekert n die niet ccld n een belangrgk deel had aan de overwinningen gedurende het laatste kwarteeuw door de katholieke party io Nederland behaald Eveopens oordeelt ook de MfWRbodec zeU Z j schryft o a van den overledene Uil den asrd dnr zaak was hy het meestin zyn kracht aan de Maasbode c Hier vond U ff S nheid i yne groote theologische eu phiioBophische keapis op de politiek toe tepussen Niet dat by veel schreef Bad h w een eigenaardigen piftanten stiil herïnnarendaan Groen van Prinst rer Mgr Bos heeftbetrekkeiyk weinig geschrevèi k Toch zal zijn naam ouverga nltalük M Maasbode gehecht en tijne nagedachtenis b ons onvergetelijk blijTen want aan hem heeft ons blad z n richting hebhen w de voltooiing onzer vorming te danken Als men beweert dat de sMaasbode altyd hardnekkig vasthield aan de b 4giuselen van geen opportamifme wilde weten eo de dwaling zonder aanzien des pers ona bestreed dan heeft hg dit te danken aan bem die aan de knieën van Broere ge zeten heeft En zoolang het blad in die richting voortleeft afwijkende noch ter rechter noch ter Hnkerzyde zoolang zat de geest van Mgr Bos er in voortleve i en by het nog rndigeeren na ziin verscheiden Ue N R Ct is ook van onze meening dat wy met een vertegenwoordiging door de Atjeh by de opening van het NootdOostzee Kanaal geen waardige figuur maken zullen zy acht de quae tie belangrijk genoeg om er een hoofdartikel aan te wyden want betoogt zy het feit dal wij thans voor zulk vlagver toon geen ander schip beschikbaar hebben legt de vinger op de woodepiek onzer marine Ook zy acht de Kor ingiD Wilhe1mina het eenig n aardige schip voor deze minsie maar die oorlogahodem zwerft nog in Indië en werd reeds bestemd voor de openingsfeesten van den Ziitd AfrikHanschen spoorweg waar wy intusBchen wel met minder toekondeu In de Chiueeache wateren zegt de N R Ct ten slotte ontbreekt zy geheel en in Daitsche watereu zal zij niet verschyoen met do waardigheid die met de Nederlandsrb positie en eiucben van bescherming der koloniën en verdediging van het moederland overeenkomt door d beoogde vending vau Hr Mo Atjeh een oodere zuster van le navire trèscurieox der tentoonstelling te Barcelona Bultenlaodscii uvtrzicht Iu het EngeUche Lagerhuis is heden het wetsontwerp op het instellen van verzoeniitgsraden by arbeidageschillen voor de eente maal gelezen Io de Franscbe Kamer van Afgevaardigden was de begrooting van oorlog aan de orde De afgevaardigde Jules Roche vergeleek de strydmaohten der Europeesche mogendheden met elkander en hield vol dat sedert 1887 de sterkte van liet Doitsche leger die van het Franscbe overtrof Het militaire iteltel in Duitichland borost loide hy op het aantal en Frankryk moeteen organisatie voorbereiden welke met die Tan Daitschlaod gelyk ataat De bonding der socialisten die het Panamaschandaal tydens het debat ter sprake brachten gaf aanleiding tot enkele rumoerige tooneelen De beer Roche zette echter zyne redevoering voort en ontwikkelde het denkbeeld dat men niet moest trachten op de begrootiog evenwicht te brengen tuiscben inkomsten eo nitgareo door baaninigingen op het leger S eker laakte het in generaal Hereier dafc hij 37 man vroeger dan noodig waa naar hoii bad gezonden Na een redevoering van den heer Cavaignac werd besloten dat de beraadtlagiogen Donderdag voortgezet znllen worden De BelgÏBphe Monitenrc is voor bet eerst in twee tal a verschenen en draagt nu ook een dobbelen titel iMouiteur Staatsbl d Een gerncht als zon by de Kamer een kdninklyke Boodschap iukomeu om het Cnngu Ontwerd in te trekken en daarentegen e o eenvond ge leeoing ter voortzetting der Congoregeer ing tot 1900 voor t stellen wordt tegrngesprokeo Ondanks alle oppositie en bezwaren tegen het Ontwerp dec Contronaasting wil de Regeering het toch hatidhaven opdat de qnaestie voorgoed worde m vochten Ook de gerachten over abdicatie pi a ti oen des Konings worden tegengesproken Van het Ontwerp d Uemeenteiyke Kieswet dat terstond nttar de Ail elingen werd verwezen il thans de inhoud voldoende bekeotk geworden De grondslagen zyn zooals reeds was ait elekt algemeen stemrecht op minstens SO jarigfn leeftyd met minstens 3 srig onveranderd domicilie Voorts meervoudlige sternui brenging tot een maxiuum van vier stemmen Ëén stem extra krygt ie er kiezer van raiostena 35JArigen leeftyd die ehijwd is of als weduwnaar wettige nakomeliugscnap hecfi eu minstens 5 a 20 trs perroneele belasting betaalt 5 frs in gemeenten beneijen 1000 zielen 10 frs in die van 1000 tot 10000 15 frs in die van 10000 tot 25 000 en 20 frs in de gemeenten boven de 25 000 zielen of ieder 25 jarii kiezT mot een beziliing van minafeos 2000 fri waarde of Tost r ntegenot van minstens 100 francs Twee rupplementaire temmen wurden toegekend aan gtdiplomeerden en amliteuarjn of oud ambtei iaren van een rang welk een mate van kenuis veronder Atelt aU overeenkomst met zulk diploma van hooger onderwy Dit alles strookt volkomen met hetgeen omtr ut het raöervoodig stemrecht voor de Kamer is bepaald Een vierde stem wordt ecbter nog toegekend aan grondeigeLasra wier landbezit een belastbaar inkomen van minstens 150 frs bedraligt De oppositie tesen het Ontwerp Openbaart zich vau de zydó der radicalen en slociaMsten reeds met groote heftigheid Van alle kanten komen protesten in en men verwach t ook van de Rechterzyde verschillende amendementen Daar zyn er zelfs die meenen dat het Kabinet öt over de Kieswet öf over het Congu Ontworp struikelen zal De koning van Zweden en NoorWegeu die eertiisteren nit Noorwegeb Ie Stockholm is teruggekeerd is aldaar feestclyk ontvangen Langdurige eu enthusiastiscbe ovatiei moesten den vorst bewyzen dat hy in de qu estie met Noorwei en op zyn trouwe Zweden kan rekenen Zooals men weef heeft bel noorscho Storthing de verkiezingen teStavaugar ongeldig Verklaard By de nieuwe vtjfkiezingen moeten de Kechterzyde en de gematigden du meerderheid hebben Te Londen is men nn volkomen gerustgesteld Otfer den staat van zaken in Egypte De wetgevende raad te Kairo beeft on zijne goedkeuring gehecht aan het wetsontwerp hetwelk duor den minister president Nnltar Pacha in overleg met den Ettgeischen gezant Lord Cromer ia ingediend tot wyzi ging van het birAlenlandHcb bestubr Trouwens dit Ontwerp waarby de beVoegdbeid van de dorpshootdeu wordt gerebeld was geheel gereed gemaakt door 3ir John Gorst deu Engelschen adviseur by het ministerie van justitie Het verzet van den Khedive tegen de Engelfcbe regoering kan no voorloOpïg weer als geëindigd worden beschouwd Het sioffelijk overschot van Inmaël Pacha den grootvader van Abbas Facha wordt Wotensdag te Kiiïro verwacht Naar men weet zal de Khedive dia zoo veel byhracht tot de tot stHodkoming van het SuezKanaal overeenkomstig zyn laat ten weusch te Kaïro ter aard wordeu besteld De jHpansrhe troepen zyn io Mandschoeriie tot den aanval overgegaan en hebben de Cbuiefzen voor zich nit gedreven Daardoor zijo zy in het bezit gekomeu van höt stroomgebied dat de toornaamste waterweft naar de heilige stad Mukden vormt Nu cy da Lio Ho in hnn macht hebbeu konnen de Japansche kauouneerbooten naar Makden stoomeo om de troepen te onderi tenoen Bovendian is ook de spoorweg van Niuk Cbang naar Mnkden in hande i der Japanners govdllen Daardoor zyn de troepen van geueraal Nodzn meester van alle toegangs vegen lot Mnkden De Koresunfcüe minister van oorl Jg en versehillende hooggeplaatste K reaansche ambtenaren badden verzoch de operaties der Japaoscbe troepen te mogen bywooen l Zy zullen jtiist bytyds komen om de laattie neder lagen der Chiiieesche verdedig rs vah de heilige stad te kunnen aanschouwen LiHung Chang moet zich haasten met de vredesonderhandelingen want weldra zullen de Japausche legers van alle kanten tegrn de hoofdstad kunnen oprukken En daar de vr eiondarbandelaari notf ta Pekinf T rto TU soa Ui