Goudsche Courant, donderdag 7 maart 1895

Vrijdag N Maart J805 33ste Jaargang No 660d mmm courant MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regek k 50 Centen iedere regel mear 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur dei oiidd De üitgaTe deier Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr jg i Cr drie nuuinden is ƒ 1 25 firanco per p Mt 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN Kantongerecht te Gouda Zitting lan Woeowlsg 6 Mtart 1895 De rolgeude penonea ziJD veroordeeld negens Jacfatovertreding P T T en T K te Zefenhnisen ontalsgeo BD reclitsTerrolging VischoTertreding A T d B te Beeawp tot I 4 of 4 dagen hechtenis M f d G H en J B allen te Oonda ieder tot f 1 oi 2 dagen hpchtoois Overtreding Prov Heglemrnt op de wegen in Znid Uolland L V te Moordrecht en M t T te Wad dingsfeen ieder tot f 1 of l dag hechtenis Overtreding verordening op de bierhuiun ent te Gogda M M hoisvr van T G te Gouda tot f 3 of 3 dagen hechtenis Overtreding politie verordeoiDg J N V 8 U M 13 en H B allen U Gouda ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis li W L V d B te Gouda tot f 2 ol 1 dag hechtenis Overtreding strafwet G R te Kralingen tol f 5 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bg Hecidive D 8 te Gouda tot f 1 of 2 dagen hechtenis W J d D te Bleiiwgk en P d H te Capella a d IJsel ieder tot f 5 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bg 2de herhaling II G t V te Gouda tot hechteoisatraf van 3 dagen Openbare dronkenschap 4 maal bfl Ie herhaling C K te Gouda lol vier hechtenisstmffon ieder van 5 dagen Openbare dronkeuschap F K te Gouda lol f 3 ol 3 dsgen hechtenis C J V E te Qouderak tol f 6 of 3 dagen bechleois J C 8 te Gouda tot f 2 of 2 dai en hechtenis P H M d K en H J S G allen te Gouda ieder lol f 1 of 2 dagen hechtenis WATERGEÏIJDEN TE GOUDA 1895 s morgens s avonds Hoog Laag 3 40 21 05 4 36 1 01 ïloog Laag Maart 3 09 lli34 12 36 1 26 2 10 2 25 3 37 4 20 1 48 2 32 3 31 3 58 4 42 5 33 6 07 6 51 7 33 8 17 5 01 5 54 6 30 7 12 7 55 Donderdag 7 Vrydag 8 Zaterdag 9 Zondsg lU Maandag 11 Dinsdag 12 Woensdag 13 8PRINGTIJ den 12en Maart e m X 27en BarcerlUkan Stand Uaaitreoht GEBOREN Adtianus ouders C Winterswijk en A Kastelijn OVERLEDEN M van Leeuwen 15 m H Oskam 15 w Cognac fin Bois ADVERTENTI£N ± 1 40 U LItw Ds oooiTAO rnr BOia van de fllAU Anonrm wovdt sslavsnl in T n t l év bsmuida flassahen van 6 zator inhoud voonlsn Tan liat attaat van Dr F T TAN RAMSIi ROOS Froafflaaolk a f l SO nilaltluail vtstitllbaar kU P H i V WANKOM J MELKERT üosthaven ürma Wed B 14 Gouda VAN Blommestein s Inkt IS ii OC fondei VinJelijk de BESTt n volkomen ONSCHADELIJK APCLDOORN HOLLAND Visitekaarten QÜIlEmOUWEAASTElI Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd Ier BoekConrant Drnkksry van A BRINKMAN ZN AUerwege bekroond metEereDiploma s Goudenen Zilveren Medülles benevens Eere Diploma Gonden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hjgienic Exposition Chicago 1893 is het WereUbemmd Dnim llorst Boiiig Eilract MELIANTHE BIT D Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM VAK tl IV van Schalk Co gevestigd te sOravenhage Geen middel is ol kan worden nitgovoiiden welke de Melianthe overtreft het is OSHMBBOBPBUJK het beste middel ter wereld hetgeen do vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OTiMIDDMLIJ K de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na hel gebruik der MELIANTHE doel zich de weldadige invloed gelden Het groole debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prfls worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie s Gravenhage Verkrögbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht 1 C RATELAND Botkoop B T WIJK Oud uia er FEANSCEE STOOMVERVEEU Chenilsche WasscheriJ VAN tl UPPE HEIMEB 19 KruUltade BoMerdta Oebreveteerd door Z Si den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor hel stoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kittdergoederen ijpeciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veereu bont enz Gordflnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de prflien 26 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goaderen in eene week Wnf is de baste hwrijviiia tegsn Jioht vaat BheoBiattak Laaoanpijnen ksttooi HnkBrPaiH Expeller SI S Isasil raaea van sl yfgl itButlMtMimiHuat ir iideDte ea Yf$X i Mt du liwdi in ieder boiigexLii Ejoffl ABkerPaJn Expeller Prtjs H esat 76 esat sa flM de lasoli Tooxaaadsaja 4a nasela ApotiialcMi a by T Ad BlehtSr k Os ta Batteidam Te Gonda bvj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 uitgwonderd Zondags te conBalteeren T n 10 tot 5 nar 8oud Snslpandruk n A Baraim k ïooM Kraepelien en HoltrCs IQiiina LarocheQ iTiS lSSHE is de meest Krachtige en Verslerltende KI A WIJ aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsche getteesheereo Bekroond mei EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in Bacons f 1 90 en ƒ I DepOt Ie Gouda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Indien U voor een pond Koffie besteedt 0 80 komt U Vs pond te staan op f 0 40 l pond Kathreiner Malzkoffie kost j 0 15 Mmsn 0 55 hij gebruik van Malzhofiehespaart U du per pond f 0 25 4 pCt PAÏTDBIlIEVEïr VAK DK Pester Vaterl udischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 I Boveugenoemile PundbrieveD zgii nominaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien nn halfjaarlijlcicbe Coupons per l Mitart en 1 Buptombor ea aflosbaar a part door middel Taa halfjaarlükBche uitloitng De ÜQupoQi zijn thans on ook ia de toelcomat vrij van bebsting volgeas de VTet Tan 1889 Art 30 10 i zij zijn evenala da Oitgelote Paadbrieven betaalbaar te Budapest WacDen en te Amsterdam ton Kantore van ondergeteekenden tot den koers van den dag Behalre de hypottiocair verzelcerde vorderingen die ten grondslag üggen aan de uitgifte van de Paudbrieven en behalve bet tot meerdere zekerheid vau alle Pandbriaven gerormda ipeoiala fonds van d 1 500 000 strekt volgeus § 91 dar Statutoa het geUeele vermoffea der Instelling tot huD vaarbarg Volgent de Balans per 31 Deaember 18S4 bedroeg het Maatsohappelyk Kapitaal fl 6 000 000 waarvan gefourneerd fl 4 448 400 het gewone ReserTefonds 4 001 980 87 het buitengewone Reservefonds 9 898 860 615 het Pebsioenfondfl eigendom der aandeelhouders 03 87116 Te zamea T flriS s 47 107 07 Bovendien is da beurswaarde der Effecten welke de Instelling beait ongeveer 2 MllUoen Quidon hoogcr dan het bedrag waarvoor zg op de balans btaan uitgetrokken Volgens de wet van IS76 is op da gezamenigke verpande hypothoken prioriteit der houders van Pandbnoven ingesclirevuu waardoor hun het recht op de hypothecaire schuldvordaringE in de eeiate plaats ia gewaarborgd De ondergetoekenden verwijzende naar bovenstaande punten ontleend aan hun Prospeotui van 19 Januari i l en het Jaapverslag der Instelling over 1894 berichten dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrleven van de Fester Vaterl udisoher Erster SparcassaVerein tot den koers van den dag WËRTllEIM GOMPERTZ AM3TEP DAM Miwn 1895 Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Dro mati e door de nieuwste uitvindingen op maihinaal gebied Terbeterde hbrlmtte on ultsiuitend gobruilt van fijne en fijnste gronJitoffon garandeerei Ion yerbruiker Tan StoUwerck s Chocolade en Cacao oen Aanbevelenswaardig fabrikaat nauwjieurig beantwoordende aan den inhoud der reep Ktiketlen De Firma boriaalde 27 BreTCts als Hofleyerftiicler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles n bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 187 sclireef de Aocadomie national lie Paris NouB VOUB décemons une Hedalllc d or première elane on condd ratlon de votre excellent fiabrloatlon do Ohooolat bonbons varies eto etc Stollwarck t fabrikaat is ve krygbnar bij H H CunSsenrs Banketbakkers enz enz Generaalvertegeuwoordiger voor Nederlaiid Jnlins Hattenltodt Amsterdam Kalverstrant 103 1 nk Ö CPatent H Stollen mnKkirf inmtrin uillUcl JU iiilg Frai R UiekeltrüWtt Fitrtitui jSl arnung Der grogte Erfolo tf n umn Falmt StolUn trrunim l to ui m v I KhMtim uitrtMoSBn yachahmungen Mm kuif dthir umn tttlt Kharfen H SloUm nm nii wit dlnet odtf In telelm Eumhtndliingiii At r rim l f f iJil Iwh mlimIMmI imi dt SS rrtMUtm Zeugntme jug uu tram BINNENLAND GOUDA 7 Maart 1895 Oiiterflumiddttg zgn door de politie ft hiar ftngflhondeD drie koapeo die fich op 5 deser haddea aobuldig emttakt aan diefstal met braak ▼ an goadea en ziUereD voorwerpen en geld nit de woning an eene vroaw wonende in de Jan Kottensteeg De jengdige dieven kregen ondertinge twiat over het verdeeleu van den bpit en kar zg reed op weg waren naar Rotterdam verborgen zg bet gestoieue onder Uet ys aan den Uroekweg alhier hetwelk op honne aanwycing door de politie ia gevonden en in beslag genomen De heer J Bergama te Weiterblokker beUjoemd tot ooderwgzar met verplichte hoofdakte aan de Ie openbare fchool te Stolwgk faoopt op 18 Maart a s zgne betrekking te aanvaarden Na eene vacature van ruim 2 maand zal dan het personeel weder voltallig In d vergadariog van den kerkeraad der Hert Gemeente te Stolwyk weid Vrydag j l door den afgetreden administreerend diaken nkeaisg en veraotwoordiug gedaan over ejÏD beheer der diaconie fonduen gedurende bat afgeloopen jaar De ontvangacen bedroegen i 2604 64j de uitgaven i 3357 18 bet batig lot bedroeg alzoo 1 247 461 In de vergadering van de Holl Maatsch Ttgi Landbouw afdeeling Reeuwgk en Omitreken zya tot beatnuraleden dezer afdeeling ioplaats van wijten den heer A Van Uee gekozen de heer C Verburg en ioplaats van den heer G K Bonman die wegena gezondbeidsredennn zgn ontslag als beatuurxUd heeft genomeifajM beer H Van Triet Vervolgen werd tot l rzitter gekozen inplaats vsu wglen Nnoemden heer A Van Ree de vicefoor zitter de heer J Van den Hendel en in diens plaats tot vice voorzitter de heer J N Van Speogen Daarna kwam aan de orde de vraag van het boofdbestunr Is de afdeeling voor of tegen bet heffen van graaorechten c Met algemeene stemmen verklaarde zich de vergi eriog tegon het hefien vau graanrechten Ten slotte had de verloting plaats van een drietal voorwerpen bestaande uit een boor agptaog en hamer Na afdoening der zakeu wferden nog eenige oogenblikken aan gezellig samenzyn besteed FBVILLETOK TESUÖGEEOEPEIT nooa HOGH CK NWAT Ik kon hem ziea hoe hij zyn rampzalige leven voorsleepte in ketenen en diep K zonkeo als een laaf gezweept en mishandeld Dat zou dan het Weüverditode niet to verwerpen toon lyn voor mijne lapgs reis In aanmerking genomen al wat er gebaard was en mijae tegenwoordige Bpanuing en vreea dan waa deie onohristelüke gemoedstemmiDg Btat geheel onnatuurlijk ineen gewoon menichenkind Eindelijk ben ik te St Petersburg De brief dien ik mij heb en de brief dien men reeds over mij gssshraven beeft verzekeren mij eene goede ontrangst vsa a ksnt van Hare Majeateits edelen vertegenwaard r in de hoofdstad van Uuiland Myn verzoek wordt Bflt aandacht aangehoord er wordt niet om gaUeken Hen zegt mg dat niemand ooit zulk een verzoek gedaan heeft maar er wordt niet gezegd AfA het onmogelijk toe te atain is Er staan moeilykhodsD groote moeil kheden in den weg maar daar mqne zaak enkel familiezaak is met geenertei poli tiake bedoeling en daar da brief de toovermacht bevat ran de handteekenicg van iemand dien de edele lord zeer gaarne verplichten wil worden die moeil kheden ciet ala ouoverkomelgk gekenschetst Ik aat gadnldif waohtan dagen lang missobisn wekao Den 28sten Februari trad te Nieuwerkerk a d IJael de zoivel constilent in de provincie Zoid HoUand de heer A Bos in het café de Zwaanc voor de afdeeling der Holl Maatsch van Lsntlbouw op ZKd was voor de environs geen vreemdeling meer de vorige maand tocb had hy te Kapelte n d IJsel e n voordracht gehouden over 2uirelbereidiog € Had hy toen een aandachtig publiek niet minder nas het nu De zaal wai vrygoed bezet Tot onderwerp zyner bebprekioi had by gekoz n Vee voedering Ve verplegtog en Vcefokkiag c Op zeer eenvoudige en dnideIgke wyze waaruit men ook kon zien dat hjj zyn onderwerp mepster wa g f hy den laodbouwers vele nuttige wanken Na yn rede werd ernoggelfgenbeid gi even tot bet vragen van inlichtingen over zaken welke met het behandelde in verband stonden Namens d vergadering daukte de voorzitter dan heer Boa voor zyn nuttigen en leerryken av ond Dat bg in een viigeuden wioter tyd en gel enheid zal vinden zyn kennismaking te hernieowen zal zeker door velen geweu cht worden Men meldt nader uit Vlissioiren Door den commissaris van rykspoülie alhier den heer J G Fauoj is ffis ren gearreetferd en beden naar bet buin van buwariag te Middelburg overgebrnebt de kwartiermecBtur A F L van de mailboot Ëugeland als verdacht van diefatal van goederen nit het laadruim en van de bagag van voormeld Bchip Ëene aanzienlijke party msnufactureo alsmede vyf dameamaotela een geheel dametkostuom en andere goedereu zyn gedeeltelyk nit zyn kooi aan boord en by een tagryn en in de woning van den verdachte te Middelburg door genoemden commissaris ia beslag genomen Naast het capaciteiten stelsel zal naar de Baagache correspondent van de Middelb Crt t van iemand die het weten kan te hooreo kreeg de huurwaarde van da woning als kenmerk van welstand gelden in de nieuwe kieswet Ën zelfs het werkloon dat iemaod pleegt te verdienen moet by de regeling in aanmerking zyn genomen Verder zou het stel el van eigen aangifte aanvaard vyo waardoor zegt de corr zeker het kie erscorpa vry wat klriner zal zyn althans na verloop van eenige jaren dan het kon wezen Van grooto beteekeuis achten wy de vergadering welke in Den Haag is gehouden om to bertadslagen over het pensioen vraagstuk wat werkliedeu betreft Voor tceratrjih daar afspvaardicfdfn byefn maar t is zeker dat alles zal gedaan wonluu wat idu gelijk ia Op toogeublik is er ze igeu de niouwslilu den een kleine spanning of zoo iels tussohen de beide gouvernementen Dat heeft soms ten gevolgs dat een rerzoek zelfs nog eenvoudiger dan het mijne eenvoudig van da hand gewozen wordt Uooh we zullen zien Intutaoben wie is die itaatsgevangene en waar is hij Acht dat kan ik niet leggen Ik weet alleen dat het een dokter is Ceneri genaamd een Italiaan een apostel der vrijbeid een patriot een samenzweerder Ik was niet zoo dom te veronderstellen dat fay bad terecht gestaan en gevonusd krs onder den naam waar ik hem bij kende Ik veronderstelde integendeel dat die DsaoB alreeds alsch wm Lord X was zeker dat in de laats verloopen maanden niemand onder dien naam veroordeeld was Dat maakte weinig uit Als bet vertoek toegestaan word dan zou de politie met de data vau mij den man wol uitvinden Nu goeden morgen I ik sou zoo spoedig mogelgk nader bericht krijgen van de ambassade ËD nu eeo waarschuwend woordje mijnbaer Vaughan zeide zqn lordschap ygy zijt hier niet in Engeland Bedenk dat een haastig roord znift een blik eene toevallige opmerking die gij maakt aan eenen vreemdeling aan tafel naast u uwe k geheel bederven kan Het gaat hier anders toe dan in ons land Ik bedankte Zyne Excellentie voor den goeden raad ik had eoht r de waarschuwing viet noodig De waarheid is dat een Eogelschman in Kusland eene overdreven vreet koestert voor spionnen en voor de gevolgen van eau los woord Da igelsehaD worden geweest vau de drie voornaamste wprkliedeuvareemgingen die geen revolutionaire programma s of bedoelingen hebben maar Uugs Wettelyken en geleidelyken weg naar vooruitgung en lotsverbetering streven Het Algemeen Nederl Werk 11 eden ver boud Patrimoniom en de Roomsch Katholieke Volksbond hebben de bandei ineen geslagen om overeen van de belangrgkste vrsagstnkken de penaioenquaestie tot een gezameulyk besluit te komen De RegeeriDg ia voornemens en lyfreutebAuk in bet leven te roepen naar alk geletfenheid vindt voor den ouden dag te zorgen De byzoederbeden dexer instelling zyn nog nÏHt bekend maar in de Tweede Kamer heeft o a de beer Beidt voorzitter van het Alg Ned Werkliedenverbond dat plan afgekeurd cD eeo motie voorgesteld tot instelling eener SUaata commissie die bet vraagstuk tal onderzoeken es zuo mogelyk op breeder grondalag en oploa 4iog roordrageu De beer Heldt heeft bierin nu steun gevonden by zyn eigen vereeoiging en tevens by Patrimonium en den R K Volkabond Vutkomen overeenstemming ia inde vergaderiug vau eergisteren gebleken en dit feit geett uitzicht op samenwerking ook lu andere opzicbtun £ r ia door dit overleg duidelyk aangetoond dat verschil omtrens sommige vraagstukken niet behoeft te beletten dat de ordelievende werkliedeu do handen ineenslaan bg belangen lie hen allen betreffen De wanscti door de vergadering uitgesproken dat in da Btaatacomminaie waunear die wordt in het leven geroepen naast patroons ook werklieden zullen zitting erlangen bepaaldelyk de leiders der ve reen igi ogen is zóó biUyk dat daaraan stellig gevolg zal worden Begeven Omtrent de Vereeniging tot bevordering van den Nederlaodscbeo Ëxporii kan nog worden medegedeeld dat deze zaak reeds sadnrt November in voorbereiding ia Toen werd en voorloopig comité benoemd dat op 12 Januari jl een bgeenkomst hield waarin de grondb inaelen der Vereepiging zyn vastgesreld De Verecnigiug stelt zich voor in de eerste plaats meerdere aanraking tot stand te brengen tasvcben de Nederlandi cbe nortbrengers en bet Nederlandsch consulaa wezeo een aanraking welke hier te lande by lange na nog niet op die schaal plaats vindt ats dit bv in Duitscbland België en Ooateuryk tot groot voordeel van belanghebbenden het geval is Voorts zal zy haar leden ur meur gewantrouwd om bun EWtjifon dan om hunne praalzucht Up dit laatste punt zou ik mg niet licfat vergalopeeren Ik keerde terug naar mijn botul en braoht gedurende enige dagen mijnen tijd door zou goed ik kon Niet dat ik in gewone omstandigbedeii met mijnün tijd verlegen zon geweest zijn Integendeel 3i Petersburg was een van de plaatsen die ik aliyd verlangd had te zien Wat ik ar zog woa m i nieuw en vreemd de gewoonten helangwi kkeod om na te gaan maar ik stelde weinig belaug in al wat ik zag Het was my maar te doen om Ceneri na te reizon Ik was niet zoo dwaas oiA den ambassadeur lastig te vallen Daar ik overtuigd wat dat hg doen zou wat hjj kon wachtte ik gsdiduig en zonder pruttelen totdat ik een brief kreeg die mij meldde dat ik aan de ambassade moest komen LordXootting mg vriendelijk Ue zaak ia in orde zeide hg gij kunt naar Siberië gaan voorzien van een bevelsohrift waaraan da domste oipiur of domite soldaat terstond zal gehoorzamen Natuurlijk heb ik mgoe eer verpand dat gg in geen geval zult meewerkun om d n gevanxeoe te t ten ontsnappen dat uwe aangelegenheden enkel eene familiflïaak betreffen Ik bedankte Zgne Excellentie en vroeg verdere in traoties ffin de eerste plaaU zeide bij nheb ik laat gekregen U Daar t paleis te brengen De ozaar verlangt den excentrieken Engelsohman te sien dia zulk eene V u reia wenscht te doen om t antwoord te hooren op een ar vragen Die eer mu A gaarne ontloMiyi hebben maar dewijl daar geen tfanïaa wM $ V parMrde ik m gewyd welke voor ieders bgzonder bedrjjf mear bepaaldelgk van waarde kannen kyu Voor zoover dit verlangd wordt en bionoD baar bereik ligt stelt de Vareeniging zioh daarnevens beitobikbaar tot het inwinneo van nadere inlichtingen nopens deze mededeel in gen zoo ook nopens andere onderwerpen den export barer leden betrefiende De periodieken big ven tot latere raadpleging in het aan te legioen haudelsarchief bewaard Trn slotte wil de Vereenigiog trachten door het oitKeveo van catalogi van Nederlandscho uitroerprodncten in vreemde talen en de verspreiding dier catalogi alsmede door h t byeenbrengen en buitenslands tenUtonstelleu van monatercollecties de Nederlandecbe voorfcbrengaeleo meer algetuepn bekend te maken Zy wenfcbt daarin het voorbeeld te volgen n a in Ooileoryk door den cOest Ung KxpoHVersin in Frankrgk door é Société poar rËucouragement de l Ëxpnration franpaisa en ook in Üuitscfalaod graven Het zal slechts de taak cgn der Vareeniging als bemiddelaarster op te treden tondar talva iti het ezportverkeer eeo actieve rol ta spelen Daarom is in de statuten bepaald dat de Vereeniging ala zoodanig zioh te eeneomala onthoudt aan het drgven van zaken van koophandel en voorts dat noch da leden van het boofdbestnur noch die van het d lgkw be tuar eenig honorarium genieten Aan het dagelgkach beatnor kan doot IhI hoofdbestuur met het oog op d doorloopanda werkzaamheden op de jaarlyksche begrooting een vast Iwdrag voor ambtenaren an bureao kosten worden toegekend Day er dagen baeft zich een sergeant vaa het 5s bataljon ji ers beklaagd over hoogst onrechtmatige bejegeningen ondervoadau van den compagniesrommnndant kapt J P v d HofF zoowel tegenover zyn persoon als tegenover de compiignie handelingen die gabeel in ttryd zouden zgn met de voorschriften ran het reglement op den inwendigen dienst w lka eischen dat de militair Wht en vaderlgks door de meerderen in rang worde behandeld Ken oomminsie bestaitnde nit een hoofdofficisr en twee kapiteins ii belast met een onderzoek Hst kader zoowel als een paar manKcbappan wien bedoelde officier liohamelgka terechtwyzing zou hebbrn toegediend zgn reeds door de commissie gehoord Hat onderzoek wordt voortgezet en daarvan zal bat afhangen of de zaak al dan niat voor aan krggsraad zal gebracht worden of dat zal bernst worden in hetgeen de kapiteia tot zgija verontschuldiging heeft ingebracht om den autocraat zoo goed ik kon te woord la staan Het rgtoig van den ambassadeur stond voor en ia weinige minuten reden wij naar i keizerlijk paleis Ik heb een verwarde herinnering vau reassohtige sohildwaohtt officieren mot blinkende uniformen deftig uitziende portiers kamerdienaars en andere offieianten Uok van prachtige trappen eu rsaUbuIss schil deritnkken beelden tapeten verguldsels enz M nra leidsman volgende trad ik vervolgens binnen in een ruim vertrek aan welks einde een lang statig maa stond in militaire kleeding Ik begreep dat ilclnda tegenwoordigheid was van den mao wiens hoofdknik millioonen rn millioenen van zjjn medemen ohaD ia beweging kon zetten deo keiler aller Eussea Czsar Alexander II den gubieder wiens bevel gsat over de fijnste Europeeaohe beschaving en orer de onbesohaamilate Aziatisohe barbaarsehbeid Toen twee jaar geleden het bericht vao zijn gruwelgken dood in Engeland kwam stond hQ mg weer voor den geest in de kracht zgus levens rjjzig gebiedand en tüoh innemend een saan dien het ons goed doet aan te rien Of bij in geval de gansohe waarheid aan tl aht was gekomen aaogsaodi de zwakheden van zgn groote roorgangsttr Katharine II koninklijk bloed in zijne aderen had of wet dnt van een boer om t even hg zajt er uit op en d op alt Mn heerscher ovar menscheo eeo staiig despoot Jegens mij wat hg bizouder minzaam en nfarboigend Hg bracht mg door zgne manieren zoo goad 0 1 mijn gemak als iemand Mar zfja kan la xoUe hoog gsEelsehsp