Goudsche Courant, vrijdag 8 maart 1895

au n i l 2 B 1 fl 3 o 9 5 IS 1 3 S s 8 I ff is ir r jiCdtziEno r i § I Igl W V V t £ j 5SI s I I ë i i i ft 93 I w V l Ol J L I L I II Door de ToreoTerraelde te Good choolgaftode kiodoreo wordeo de scholen bezocht Tao den heer A H v d Bomt byzondere school O joageo 7 meiijee Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wioterdlenst 1894 95 Aangevangen 1 October Tyd van Greenwlcta QODB OTIÏHDill ll tl 11 l OJ 1 11 1 11 HOTTIROIM 0 1 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 7 Ii 7 M J 7 H l 1 10 i lt i ll i M Oaada M Hoordreokt Kienwerkark OapeUa f laltardam T 7 S0 Xiênwerkatk Ibordnekt SOODl DIN BllO Oaada 7 IOI l t O t S 10 41 li ll lt tl 11 14 1 S7 S li 4 45 5 17 5 597 19 8 19 9 87 11 05 U IS sHsge 5 48 7 10 7 48 8 JO 9 18 9 4 10 1111 8811 16 J 88 1 15 1 41 3 48 4 15 4 41 5 17 7 8 05 9 8 Ïtv U 7 411 47 11 01 BL Ki 1M Ia w l l it 11 10 l d L d l OI Taari 1 07 i OS 11 11 sHaga I ll li 10 07 11 97 11 4111 11 la i ii 40 T li 1 09 1 11 Oadi i H 54 Waarin i i T oai ll 1 11 7 M Il l tl 9 9 68 10 1810 5111 0811 451 10 1 46 3 15 4 18 4 48 6 10 6 47 7 418 85 10 1 U T E E C H T G O ü D 1 utrecht 88 7 60 9 6811 84 19 01 11 60 8 10 8 10 8 614 48 5 108 M 8 0 8 608 69 10j4wSln 68 8 11 10 16 11 50 19 96 8 49 4 18 6 47 9 119 14 W I1 Oudewsler 7 07 8 1 10 94 J i Gouda 7 10 8 819 84 10 87 11 08 1 11 50 4 87 6 10 7 08 9 419 81 11 M a MS Til DAM BOD Dl iMstaidaKWa 6 60 8 16 9 65 11 16 11 60 1 65 4 15 4 85 7 50 10 04 tJO 9 04 10 44 11 16 11 48 8 50 5 1 5 5 9 19 11 40 7 1 8 11 9 19 Gouda iBilardaai Wp den heer J G KropQuu bgzond re school 3 jongens O meisjes den heer J t d Putte bjjzoadere schoor 1 jongen 2 neisjev den hee H J W Haber openbare school 1 jongen O meisjes den heer B P t Cittert Jr openbare aohool O jongens 4 meisjes den he r G N Kraisheer openbare school 1 jongen O meisjes Totaal 6 jongens eu 13 meisjes Oe school bevolking te lieenwyk is verdeeld daaronder begrepen de kinderen uit andere gemeenten Openbare School A Hoofd de heer A vao der Spt el 77 jongeoi 74 meisjes Openbare School B Hoofd de heer A Goudswaard 77 jongens 81 meisjes School der Vereeniging tot stichting en in staodhoadiog van Scholen met den Bgbel Hoofd de heer H G Rieriuk 19 jongen 17 meisjes Buiten het hoofd zyo aau de scholen werkzaam Aan school A ïwee onderwgeeri en eene onderwyseres Aan schoot B Twee oaderwgzers en eene ouderwyzereB Aan de bgzoodere school Geen onder zersdoch tydeiyk eene onderwijzere uitsluitendvoor de handwerken 8tate aoiieraal 2e Kaukr Zitting van Wo psdag 6 Maart 1895 De beraadsUgiugen worden voortgezet over de conclusies in zake de Noordoosterlocaalspoor Na lepliek van den heer itossingh verdedigde de heer A van Dedem de conclusie der Commissie niet omdat by geen locaslspoor wenscbt maar omdat hg vreest voor niet totstand kom ing en hy dus in elk geval een trau verbiuding wenscht De heer Smeenge en Vos de Wael verdedigde krachtig de tegaoconctnsie overtuigd van de noodzakelykheid eener hoofdlgn Na de lebtiek verklaarde de heer Van Delden dat de commissie geennzins tegen een locaalspoorweg is docb niet da regeenog wil hinden maar haar vryheid laten om tot overeeastemming te geraken tusschen de regeeriog en de betanghebbenden De minister van waterstaat constateerde dat het bestaande verschil geen principieel verschil is en dat de toezegging van Drenthe tot een grootebydrage zeer onbepaald is De gewyzigde conclusielloessingh werd aangenomen met 57 tegen 27 stemmen waardoor de conclusie der Commissie vervalt Aan de orde is dan de behandeling van de volgende motieGerritsen De Tweede Kamer der Staten Generoal van oordeel dat het weus helijk is bij de uitvoering der bouwwerkeu van riikswcge in gemeenten waar het gebruikelijk is bysondere bepalingen omtrent loon en arbeidsduur in bestekkeu op te nemen met dat gebruik rekening te houdeu gaat over tot de orde van deo dag c De heeren Michiels Bouman en Bastert bestreden deze motie omdat zy de eerste stap is op een weg die voor den Staat gevaarlyk worden kan Ia de sDeatMheLandwirtBchaftliche Prensec Tin 27 Febr komt een artikel voor waarop de heer Mans holt terecht de aandacht vestigt als hoogst langryk voor onze veehouders en veehaodelurs In dat artikel toont de heer J von Nathuiias met feiten aan welk een schade aan de Dnitiche landbouwers berokkend wordt door den ll eeringsmaatregel om de grenzen voor den invoer van Nederlandsch vee geelotea te houden Hg en taïryke jsmlbouwersmet hem ondervinden daar maar al te zeer de tastbare nadaelen van eu wel hierom lO lt a oi 11 0 ii io u it i ie li Ot 11 11 10 41 8 40 1 47 1 54 t Ol 10 01 e u 11 t it t st li ii U 0t Il 10 T I6 7 47 10 01 10 11 7 4 De Doit6che veestapel ten minste wat Noorden zells Zuid Duitüchland betreit is grooteudeels van Nederlandsche afkomst eu kan op den duur slechts goed melkgeveud worden gehouden door gedurigen aanvoer van friscb fokmateriaal nit Nederland De hooge melk 9 49 4 57 0 11 t lt 8 91 e si 80 5 01 5 90 9 58 10 10 10 1511 8811 48 1 0 l U I IT l l 1 89 1 8 1 57 4 15 5 15 5 65 8 41 7 48 OOl SAUTXIOBT lO Ot 10 19 10 55 19 48 i 98 9 51 3 18 4 47 88 5 57 7 45 8 88 10 14 11 09 S 87 6 87 7 6 10 97 10 90 11 17 1 45 8 07 5 06 5 45 17 8 071 61 10 86 10 51 11 45 1 10 8 08 3 813 50 5 19 91 8 85 8 18 9 1110 58 O D U k k HUT M 10 08 10 51 1 1 51 4 47 5 18 7 46 10 14 19 15 U 19 I 8 40 6 45 Il 9 49 11 18 opbrengst ran het Hollandsche ru sohryft de heer Nathnsius toe aan het vochtige zeftklimoai en de werking daarran op de vette weilanden Op de sluiting der Nederlandsche grenzen hadden de Doitsche fokkers de hoop geboowd hooge pryzen voor bon fok en melkvee te kunnen bedingen maar de feiten leareo oos reeds dat dit voordeel al te dnur gekocht wordt de veestapel blyft op die manier niet rendabel Aan dit belangrgk artikel voegt de heer Mansholt in de iTelegr i nog de volgende opmerking toe De heer Nathubius is een der grootste en invloedrykste veefokkers van NoordDuitsch lacd zyn groot werk over de ruodveBra sen heeft naam fieoiaakt ver over de grenzen van zyn vaderland in de regeeriugakringen is hy eene imassgebeode Persünlicbkeit Zyn advies zal derhalve w l gewicht in de schaal leggen temeer daar uit zgn artikel biykt dat ook vele zyner collega ii beginnen in te zien dat bet Nederlandsche vee onmisbaar is voor den Duitschen fokker Dit is in elk geval een lichtpunt aan den donkereu Nederiandschen hemel zelt voor onze graanbouwers want wy wetfn nu wat w j met ons voor graanbouw bestemd land moeten aanvangen groen maken en dan veefokken Wat de longziekte in ods land betreft waarvan de heer Nathusiue spreekt die in Duitschlaud als voorwendsel gehroikt Wfirdt om de grenzen gesloten te houden daaromtrent zal ik hem dadel jk gerust stellen Men schryft uit het Oldambt Over protectie wordt in dezen tyd zooveel gesproken eu geschreven dat men er byna ben van wordt Het behoort echter tot de uitzonderingen dat ook onze daglooners eens hun gevoelen omtrent de voor hen toch ook zeer gewichtige kwestie gaan uitspreken Ëu daarom acht ik het niet van belang ontbloot bier neer te schrijven wat dezer dagen een oude daglooner my kwam mededeeleo Uy had my ongeletterd als liy was een verzoek te doeu Üa boeren oo vertelde hg hebben het tegenwoordig zeer druk over inkomende rechten De kranten staan er vol van Ze wiUeu er heel graag naar toe Nu wou ik ook wel eens een stukje in de krante hebbeu want ik denk er heel anders over Voor ons arbeiders zou het een heel leelyk ding worden als het er door giog Of ik hem daarby een bandje helpen wou en dan zyn naam er onder Natourlyk Ik verzocht hem dan maar met de openbaring van zyne zienswy e van wal te steken £ n hy deed bet Nieuws vertelde hij uit den aard der zaak niet maar tocb hy toonde zyn tyd en zijne onig ving Ve kfniien De ondervinding was zyna wgze leermeesteres geweest Als er lasten op bet koren komen zoo heette het dan gaat het weer net als vroeger met den accyns op de turf Voor een vorrel dagwerk c turf 2 a vagenvrachtoi betaalden we vroet er f 5 m ar de 31 stuivers die er op lagent moesten we ook betalen Zno zal bet ook gaan als de boeren bet winnen Zoo n boelen zomer als we met de heele familie in het veld zyn eten we brood en nog eens weer brood Met één roggebiood pBrdag een acbtponder komen we dan niet altytl rond Voor ons is het dus een root verschil of wedaarvoor Iwee dubbeltjes of vyftien stuivers betalen i U e 03 10 0 17 8 0 4 10 4 S7 i 04 I ll t to 1 4B l tl I Oi i oa i K L44 4 10 e O D D a i lO 4 08 H 1 a I 3 10 DtK 10 18 10 80 10 8 10 41 VoorS 8 64 N dL d5 5t Z Zegw8 0S Bl Kr 14 Zav H 19 Gouda 80 7 608 18 De man ovsrdreef een beetje maar gesteld de prys werd 35 U 40 cent dan was de schadepost voor den di looner al meer dan groot genoeg En nu zeggen dt boeren dat er voor ooB weer werk genoeg zal komen tot laat in den herfst en de dagloooeo booger zullen worden U geloof dat niet In de gouden c jaren toen kostte een mud tarwe 10 tot 14 gulden haver n gerst gotdtn 4 a 4 50 gulden Toen zgu de boeren vooruitgegaan en hoogmoedig geworden Dq bonren in het Oldambt gingen in paleizen wonen Maar de arbeiders e dienden lu die goede jaraa geen oeot maar dan teganiroordig Doorgaans rerd Toor bet zichten ea binden per halte hectare 4 ii 5 gulden gegafen Da daghnnr wiaaelde ran 60 tot 75 cent af al naar den tijd ran bet jaar Zoo ii het nn nog AU het brood weer daar wordt zal het zoo ook blgrea Mgn rader heeft het beleefd dat de dngbaur een Kbelling waa eti een brood 18 atnivers kostte Neen duur brood geeft geen meerdere verdiensteD De boerea zgn niet gawooa werk voor hun rolk te zoeken Zij zaaien bun kuren op rgen en de schoffel moet alles doen Zoo laton ze lot hun eigen schade het gewas omkomen in het roet ookruid ea de arbeider heeft zelfs midden in deo zomer geen werk Onze rrachtbaarste polders gooden vaak vry wat meer geven als de boer oiet zoo zuinig rp bet werklooa WM Hy wiU geen werk zien Ka dasrom als h j klaagt daa is bet Z in eigen schuld In de gondenc jaren heette bet ook bet korea wordt nooit weer goedkoop c Nu roepen allen t wordt nooit weer duurder en klagen bard om harde Maar het spreekwoord zegt de klager heeft geen nood en de pocher geea brood c Zoo is bet In de krante kunoea ze nu wel wat zetten De pen papier meende de man ia geduldig Maar eerst moet als het zóó slecht is de weelde maar ten val Eu daa die niet meer dan 40 000 g d voor seen plaats kan geven moet geen 80 000 bieden Zoo lecht is bet ook nog niet voor de boeren Ër zgn vroeger wel zeven slechte jaren geweest en nu nog maar één Verleden jaar waa bet een heel heel breed jaar Dat vergeten ze Nu willen ze ons het brood duur maken tls meer dan erg Meer werk zou er komen Als ik die nog fiks wat doen kan mg aan bied voor een daghuur 12 stuivers een jonger verdifut 15 stuivers dan durven ze me beat 10 stuivers bieden Neen de boer komt niet op voor zijn volk zooals bet Wezen moest en dat zal oiet beter worden al krggen we ook inkomende rechten Een Franicb acbrgver Henri Leyret genaamd beeft zich onlangs te Parga gevestigd als marcband de vin of kroegbouder niet met het doel geld te verdienen maar om de f woooten en dea aard der werkende klasse te beatudeeren Vr n deze stadie ia een boak £ a Plein Faubourg geheeten en uitgekomen bg Cbarpeutier bet resultaat De acbrgver beeft veel aan te merken op den drank diau bet volk drinkt deze ia ellendig niet ligd door de schuld der kroeghouders dikwijls ook door de verkoopers vaa sterken drank in bet groot De werkman zegt Leyfret verder maakt weinig schuld die bet doen zgn luiaarde en dronkaards die geen geld hebben om aan bon verlangen naar drank te voldoen De kioegen waar deze lieden komen worden door dm fatsoenlgken werkman liefst gemeden De schrgver woonde in zgn kroeg öen gesprek bg over Zola s Assommoir Ben werkman meende dat Zoladen werkman teb onrebte als een dronkaard had voorgesteld en de meeata toehoorders gaven bem gelgk maar een andet zeide dat Zota wat bad overdreven in het belang der werkende klassen van wier ondeugden de bourgeoisie de schuld wia Lejret oatmoette een absinth drinker die all hg niet dr inken was de beste timmerman van de wgk waa en dan ook altgd werk bad Weken lang dronk hg geeo druppel van het helschn vocht tot hg plotseling allea vergat en Op zgn geliefkooadeu drank aanviel waarna hg nt t ophield vóór hg 24 glazen absinth bad gedronken met vele glazen wgn er tuascheo in De werkman uit den Fjuboorg ia anderi meer gesteld op goed eten dan op veel drank Hg eet vleeach aan zgu middagmaal en zjjn déjennar Hg ia zorgeloos en hoopt dat hg dadelgk zul aterven wanneer hg niet flink meer kan werken 9 40 0 47 i4 10 01 10 10 ll jO 11 M 4 45 4 56 5 01 5 09 6 15 7 0T 7 17 7 14 7 81 7 8J 8 1 M tM t i LM V M 4 40 GOU ua 4 48 ff 1 44 1 49 1 68 1 04 1 09 7 08 7 11 7 90 7 M 7 81 9 11 ff 10 5 09 Wat de verhouding van de seksen aangaat iIm sclirijver deelt mede dat de vro liuwelgkeii toenemen Un oi die op de boilevarda gaan leven worden in den Faubonrg teer veracht De werkman wordt door de zorg voor zga dagelgkach brood van het deelnemen aan socialistische en anorcbischtiacbe bewegingen afgehouden Haar een begeerte naur wraak smeult in de borat van den werkman wraak op de maataohappg waarin hg moet werken zonder op voldoende wgze voor zgn zwoegen te worden betnald en zooder dat hg hopen kan na een leven van arbaid matig en voldoende ta kunnen leven Beeda twee maat heeft zich de minister van marine sedert zijn optreden moeten schamen o et den toestand van hel materieel onuir zeemacht zegt de f R C De eerste maal waa bat da mislukte begrooting van de Helgoland toen twee onzer pantüerschepen met tgdig te Rotterdam konden komen thans betreft bet de uitnoodiging van den Dnitschen keizer tot bgwooing der opening van het verbindiuHskanaal tnaacheu Noord en Oostzee waurbg Nederland met slechts één s hip zal paradeeren En dit allee door het onvoldo nde onzer achaepamaoht De 50 millioeu plden ia de laatste 10 jaren aan onze zeemacht besteed zouden meent de N R Ct de verwachting wettigen dat er voldoende materieel beschikbaar was om op waardige wg e voor da belangen vaa bet land en zgne onderdanan in den vreemde op te treden en van vuldoeode zeewaardigheid om op eervolle wgze koloniën en mo ertand te beschermen en te verdedigen Want alleen de acbepen waarmede de vgand vaardig te gemoet getreden kan worden kunMn de natie welker vlag zg voeren op waar dige wgze vertegenwoordigen bg internationale pUehtigheden Waar Nederlaod zulk groot beUoi heeft bji de opening vau het nieuwe kanaalu bad bflf vlagvertoon meer in overeenstemmiogbebooren te zgn met de eer der nituoodiging i Noch iu 1887 bg de jubilee revuj te Spithead noch bg de ontvangst des Duitschen keizers uoch bg deColumbusfeeaten te Huelva Dooh bg die te Genus noch Ook iu de Chineescbe wateren ontbreekt zg Uit een later bericht blgkt dat behalve de Atjeh ook de Alkmaar tegenwoordig zal lÜAbg de opening van bet Noord Oostzeekanaal Langa hoeveel wegen men moet gaan om aan overtreding tegen de wet op de artseueibereiding te kunnen eonstateeren bleek bedeu op het kantongerecht te Haarlem In Dtcember was daar geopend eeu z g centrale apotbaek aan wier hoofd stond de sednrt vermiste beer P J v Hemert Het kwam den laden van het geneesknndig ataatatoezicbt dr H D Krnseman en 3wena ter oore dat in die apotheek recepten worden gereed gemaakt en afgeleverd en daar rg twijfelen aan de bevoegdheid van den heer van Hemert informeerden zij bg den inspecteor Dozy waarbg bleek dat de heer van H werkelgk de bevoegdheid niet bezat Hoe nu een overtreding a t te stellen Hiervoor werd ia den arm genomen een militair apotheker die ztchejn recept liet sohrgven van tjodoform niet door den militairen geneesheer doch door een particulier dokter Dit recept werd in handen gesteld van den heer Swena die bet weder aan can zgner kneehten gaf met last het tn de centrale apotheek te laten gereed maken er op te wachten en het te betalen ook Dit geschiedde eu de jodoform kwam alzoo in banden van de heeren vao bet geneeskcdig staatstoezicht Om een spoeling van sbrumetam calicnm machtig ta worden een recept dat bg door zga boekhouder liet gereed maken en betalen en waarvan zelfs eeu afacbritt werd gevraagd en ook verkregen Hoewel de drank en de jodoform volgena de getnigea in deze de heeren wena Kruaeman en Tnbergen en de knecht ea de boekhouder in geen andere handen waren geweeat dan de banae oordaelde de kantonrechter dat t bewgs niet voldoende waa geleverd dat het dezelfde dnnk en dezelfde zalf waren die tar tafel kwamen en zal de volgende week nog een getuige worden gehoord Ovar da bedeeli ng ia Opsterland meldt het D D Ondat de Nederlandsche Bank niet aan de gemeente wil laenen en andere bankinstellingen dit voorbevld volgden werd de gewone wekeIgkache vergadering der armvoogdeo uitgesteld Er waa geen geld in kaa en dos ruu de bedeeling op Zaterdag ook niet kannen plaats Edoofa ter elfder ure kwam er nog uitkomst Da burgemeester wist nog te beschikken over f 3000 welke som ponds pondsgewgze onder da wmbeatoran in de veraohillende dorpen ver deeld werd zoodat er toch nog gadaeltelgk bedee d kon worden AU een bewga van groote tronw bg dieren deelt men aan de P G C mede dat de bond van den mau die gisteren te Groniugeu door een tmin o erreden werd nadat ign meester was vervoerd naat de plaats des onheil kenbaar aan een plas bloed terugkeerde Het trouwe dier bleef daar liggen en liet zich door ean volgenden trein overrijden Een Amsterdammer die ala getuige voor de rechtbank te s Hage was geweest kwam in aanraking met iemand die erg raim in t geld zat maar hem zoo verdacht voorkwam dat hg de aandacht dur politie op bem vestigde Twee recbercheurs giogen daarop den verdachte opsoeken vonden bem inderdaad aldaar en brachten hem usar Amsterdam onderweg uit bem krggende dat tig wel gastoleu bad maar te Leiden Er werd nu getelegrafeerd docb daar wist raen van niets Eene tweede telegram ging toen weit met den naam van den ijestoleue die nu bleek onder Lei derdorp te wonen Toen werd nader ood rzocht en nu bleek dat twee vrouwen in een buis te Ijeiden in de vorige week den Leiderdorper een aanzienlijk bedrag aan bankpapior hadden ontstolen en dit aau hare goede vrinden badden overgegeven die er te Rotterdam don beer mee badden gespeeld waarna len slotte no 1 zijnen kameraad iu den steek bod gela en en met den huit alléón uoar hier was gegaan waar bg werd ingerekend Verleden week hebbon de reizigers van een treiu iu de Krim einige benauwde oogenblikken doorleefd De trein raakte door een onbekend gebleken oorzaak in brand het vuur deelde zich snel aau versebeideue wagens mede Door deo gzel was de noodrem onklaar en door het geloei van den wind kon bet fluiten met gehoord worden Eindrlgk merkte de machinist wat scbter hem gebeurde en stopte rer er per oonlgke ongelukken badden plaats gehad Een groot deel der bagage was vernield Jaap Eiden wordt Zondag 10 Maart in Nederland teruggewacbt en wet bat eerst te Arnhem Dus niet te Haarlem zooals men zeide Op initiatief van de gsclub Arnhem zal hem een feestelgke ontvangst wordeo bereid Reeds zgn 12 vereenigingen waaronder de Geld Harddraverg en Henvereeniging en wiel rgdaFoclabs uit Arnhem Oosterbeek en Velp overeengekomen om hen een diner aan te bieden ter bestrgdiog van welks kosten f400 is aangebracht Na bet diner zal een concert worden hggewoood Voorts zal men gelden bijeen trachten te brengen voor een zilveren lauwerkrans Vau eea optocht komt niets omdat bet Zondag is Wel zal een coinmiiaie onzen Jaap aso bet station afhalen maar met eeu dicht rijtuig Dat is niet Itomeinscli maar ons khnuat is bat ook niet Gisterenavond werd door den laalsten paraone ntrein van Maastricht oair Aken aan de halte St Gerlach Houtkem zekere P overreden en gedood Baitenlandsch Overzicht De Duitsohe Rgkedaff was gisteren aterk bezet en de tribunes wyen o ervol Aan de orde WM hei TOoratel Bitaie om de oatoraÜsatie Tin vreemdelingen te bemomlykea en teren strengere bepalingen te stellen op bet rertrek nit deo Staat Na een atormaohtige difiCQBaie werd het voorstel verworpen Orer het vooratel van den antiaemiet Liebermann houdende maatregelen tegen immigratie van Joden ging het Huis tot de eenvondige orde van den dag over Sen Tooratel vaa Hammarstein mede t en de immigratie der Joden gericht wrd by hoofdelijke atenming rerworpeo mft 167 tegen 51 stemmen De minderheid bestond uit de antisemieten en de cooaervatieTeo By de behandehng der begrootiog van oorlog in den DuitBchen Hykadag was door de aocialisten een poging gewaagd om de grondslagen der legerformatie in Oaiischland aan tiktesten Zg steldwi een motie foor om het Duitsche leger in een miliiieleger te veranderen op de wyze looals dat in Zwitserland bestaat Dit Toorstel werd door Bebel verdedigd door generaal Broosart von Sabellendorff bestreden en door den Ryksdag verworpen In cyn redevoetiog bracht Bebel de gewone jaarlökiche lyat van grieven ter sprake De voornaamste punten daarvan zyu de behandeling van de sociaal demoe raten lo dit leger de mfahandeliogen waaraan de soldaten blootstaan en het dnel Oeneraal Bronaart von 3ohellendorflf hield een flitke redevoering ter verdediging der maatregelen die door het legerbestour tegenover erkende aoeiaaUdemoeraten waren genomen 0 min bracht daarby in herinnering dat beèlniten foor commandanten bestemd plotse ling in de Vorw rta atonden en dat tegen sulke dingen moeH gewaakt worden Hij herinnerde bierby te ens aan het bealnit dea Keitera betreffende mishandelingen dat ook door de Vonrfirt8 werd medegedeeld en achtte dit een afdoend antwoord op Behels rruag wat tegeo de mishandeling werd gedaan Minder afdoende was s ministers repliek over het duel Dit at te schaffen of elfs U verbieden acbynt ateed voor een Dnitsch minister nog niet doeoljik Het bericht dat de Pranacha en Bussi cbe eskaders uaoat elkaar de opening van het Noord Oost Zeekanaal zullen bijwonen ge ft der Koln Ztg aanleiding tut enkele opmerkingen Dat de eskaders even groot zyn en ooder bevel sullen staan van commaodancea van deuzefden rang is niets buitengewoon Dat zallea alle deeloumenile mogendheden wal syu üvereeogekomen geen slaat wil achter de and 1Nb komen Zulk een overeenkomst is dus geeoa tua te beftchouwen als een politieke miinifestatie Fraokryk en Kuatand zullen deelnemen ann de feedtelykheden evenals alfe andere mogendheden De uitnoodigmg ia door bet Duitsche ryk gedaan Eu dit cal als gastheer zyn plicht venullea en de gar ten hou plaats aaowyzen Dit zul gebe 1 geachie di n op de wyze die het diplomatieke program voorachryft De gaat die eeu andere plaata zun willen innemen dan die de gastheer hem aaawyst zon inbreuk maken op het gaatrecht Doub du manu e officieren lyu zoo gewoon aan bet internationale verkeer en zyn zulke offolyke liudan d it zulk ean daad geheel oitgealoteo is D Oi che pers zou ook ditmail nel een Fran cfa Uassischu manifestatie willen organiseeren doch de regeeringeu zulleo zich daurtoe niet leeoen Vooral de Kiisaiscbe niet Het Bngelaohe Lagerhuis is nu gevorderd tot de behandeling vaa de lersche landwet welke door den heer John Morley is ingediend De ïeidera der oppositie verklaarden zich natuurtyk ook tegen dit ontwerp waardoor de Home Rulev quoeatie weer ter aprake zal komen maar de meerderheid bleef het ministerie getrouw eu verklaarde zich bereid om de wet m behandeling te nemen De Daily Newac ia teer tevreden over dit besluit van het Lagerhuia eu ziet daarin een gunstig voorteukeu voor het lot dat het outVerp by de artikelsgewyze behandeling zal te beurt vallen De Timesc en de Siandard preken natunrlyk auders maar tocb gelooft eok de Timea dat het voorstel wellicht met eenige wyzigingeo toch zal worden aangenomen Het doel dezer uieawe Laod Bill € ia verbetering te brengen in den toestand der lersrbe pacbtera in de eerste plaats vao lien die van bun hoeven zgo verdreven op grond dat zy niet io staat waren bon verplichtingen jegens de eigenaars hunner hoeven te vervullen Eeu langu redevoering van Van der Velde in de Belgische Kamer nit naam der socialisten uaar aanleiding vau de landbouwbeUrooting Welke houding dacht de reguering aan te nemeu nu ze de keus had tuascbeti bet protectiomame van Cartuyvets het tipportuuisme vau ministtsi de Smet de Naeyer en liet vryhandelstelael van Delbeke Als de pratectioniaten iets van belang willen doen moeten se deo invoer van vreemd vtpesch en koren verhinderen Maar in België is dat onmogelyk Het prot ctioniame der regeering bestaat hierin dat ze de werklieden en arbeiders geld onttrekt om het in de brandkast der kapitaliaten te lateu vloeien dat is de voornaamste uorzaak van den elleudigen toestand der landbouwende bevolking De Ardennen hoe mager ook zgn ryker dan het vette Vlaanderen omdat in de Ardennen de me ateu han eigen grond bebouwen In Vlaanderen waren in 1846 317 000 groodeigenaara en 234 000 Oanrdera terwyl er in 1880 waren 293 000 grondeigenaars eu 616 000 haurders De landboowschald en de grondlasten klimmen geatadig De sociolisten verwachten verbetering van de hervorming der landbouwgenootachappen van vereenigingen die samen laodboowwerktaigr o koopen van onteigening van de groote domfinen en heratel van den gemeenteëigondom Tegenover deo behoudenden en protectiooistiscben boer staat da boer die voorstander van coöperatie en aocialiat w De landbouwers znlleo alleoga de z de van den laatste kiezen Ër zyn teekeoen van wakker worden ia Vlaaodtreo bet wakker worden van Uilenspiegel die reeds hall begraven ontwaakte en deu burgemeester ondersteboven gooide Woea e weet dat r al éën burgemeester is omgegooid Wambeke burgemeester van Aalst en achter abbé Daens zullen de ociali t6u Vlaanderen bioneotrekken want he ft De Cosier gezegd Vlaanderen kan slapen maar stervau nooit De redevoering tan den jongen socialist wird door zpn party heiig toegejuicht Li Haog Chaog de gewezen onder koning van Pelchili de bekende staatsman aan wieo China zoo groote verpUchüng heell ii nu eindelgk uit Tientsin naar Japtn Tertrokkra Men kan derhalve wel aannemen Volgens de Times ia U Huug Chang ni weer in alle eer hersteld De keiier van China is nn tot bel inlicht gekomen dat deu ataataman geen schold heeft aan de nederlagen welke de Gbioeuohe troepen im Korea en Mandachoerjje hebben geleden Men verwacht daarom dat de Ghineeache regeeriug nu ernatigelf ui medewerken om den vrede te heratelleu De kansen dat de onderhandelingen die door LiHoDg Chang gevoerd worden lallen slagen zyn althans gunstig vooral omdat volgens de berichten welke te Peking uit provinciën zyn ontvangen ook daar de tOfitand niet is zooals d ie behoort te weien Iq veraohillende provincïëa xgo reeda ernatig oogerpgeldheden voorgekomen Van daar dat de Chineescbe regeeriog meer en meer tot het beset komt dat sg niet heter kan doen dan i oo sfioedig mogdyk vrede te nlniten L va OS At Kleiweg E 73 73 Gouda Ueurs van AmslerdAm HAABT Vor kra 94V 8 V 74 Via 19 no 7 V 1001 slotkasa 94 iou 4 I V fauBauNU Gert Ned W S IVi dito dito dito idito diw dilo S i bluNu a Obl Ooudl 18tl 8 4 iTiUl InKhrqvug 186 l l i UostSNa übl in pspior 1888 8 dito m zilver 1868 foaTUOi t üblig met ticket S dito dito 9 IM i k 889 101 63 lOl s 110 181 7S1 10 f 101 14 Va 97 88 14 I0 l ï 184 188 106 1 64 98 86 861 10 101 IM i 100 183 lO a 100 ♦ 91 18 8 106 69 Ui RusLANO Uhl Oost 8e Berie 6 diio Oaeons 1810 4 dito bgBolbs 18811 4 dito bij Hope l8S 0 dilo ia goud Ie 1888 8 dito dito dilo 1884 8 br Kja fetpel okuUl 1881 4 Toaiiu Uepr Couv Iwn 18U0 4 Use leeumg leris D fieo leeninh urle 0 imnAïa Bip Ueo v obl 18 Uaxioo Obl Buit 8oh 189 1 I Vmisiiiu Obl 4 onbep 1881 InsTiao M ObliKillen 1881 S i ÏOTTianiji Slod leen 1888 aVi Niu N kit llacdelsv saud Aand o Tsb Hu CfrlilMtea DeuMaataehappg dito Anih Hjpolheekb pandbr 4 üulUMij der Vonlenl sand s Gr Hypolheekb psudbr 4 Vaderlandsohe bank ssad Ned Hsndelmostaeh dilo N W k Pao Hyp b psndbr 8 Rott Hypotbsekb pandbr 4 Utr Hypotkeskb dito 4 OosTShO Oosl Kong bank sand UllSL Uypolheekbank psndb 4 AaloisjL Equll hypotb psndb t li Maiw ukPr Lion oen t Sao Holl U 8poorir Mg aaod Mfl lol Kipl v 81 Spw aand Ned Ind Spoorwegm oaud Ned Zuid Afrik Spm aaod 8 dilo dilo dito 1891 duo 8 lAlIl Spoorwl 1887 89 A Bobl Vs 89 Zuid lt l 3p rm4 a H obl 8 PoUM WarKhau Wasueu aBnd 4 Kual Or Kuis 8p Mij aand Balliaehe dito aand 97 99 Kasloivs dilo sand t sag Uombr dito saud 5 txn l Uh Asow Sp kap sand 8 Usowo Bewast 8p Mij obliK IOral Vilsbak dilo oblia 5 ZnidWest dito sand 6 dito dilo oblig 4 89 iiV 14 48 l Vls 817 19 109 109 IC4 U a 1 8 lit 97 60 uuiA Cent Pso Sp M j obl Chio k North W pr 0 v sand dilo dito Win 81 Veter obl 1 Denver k Bio Or Spm eert vji IlliQoii Cealrat obl in goud Louisv k NashvilleCert sand Ualioo N 8p r Mg Uhyp o Uiaa Kansaa v 4 pel pref aand N York OnUno t Waal aand dilo Fenus Ohio obli 6 Oregon Calif Is hyp ia oud i BI Paul Minn k Monit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Ool Uhyp 0 6 Oiaani Cao 8oath Cert v aand Vs C Rallw kNav lek d e 0 Amiltid Omnibus Hg aand Uotturd Trsmweg Hniil aand NlD Slod Amaterdam aand 8 Stad Uoltord m aand S BtLOlB Blad Anlarerpenl887 i i Blad Bruuel IS8A i i Ho o Tboul Kegullr OesellMb 4 OoaTWa BloaUleening 1880 I 507 K K Oost B Cr 1880 3 BpijME Bud Madrid S 1888 V r NiO IIes Kyp SpobI eert