Goudsche Courant, zaterdag 9 maart 1895

Zaterdag 9 Maart J805 33ste Jaargang No 6003 NieuWS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgrare deier Courant geschiedt d a g e 1 y k t met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per poêt 1 70 Afaonderlyke Kommer VUF CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regpl k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inaending van Advertentiên tot 1 uur des midd ABKTBkBIOHTBH Qonds 7 Murt U Ia de hoop tB ipoedig ta kuoUD nr a giog r in grftDsn hedflo meer om De itemmiBg is voor alle artikelen uer raat ari e üeeuwielie 5 B0 i t li Mindere dito 4 80 i f t 2t ifw jl ende i Polder J K J 4 7 S Kofnte Zeeuvseke 4 Polder t i BaileoludKjbe per 70 k 3 50 i 8 70 Gerei Winter a Zomer f l f Cberallier 4 a 5 karer per heot Ï 50 a S per 100 kilo S IO 1 Hanoeptaad Inlandiob S K a ƒ M BuitonUodiolie ƒ i k 60 Kana riaiaad a Kooliaad a Erirlen Itookarwten 60 a 11 Niet kokende i Bnitenlandsche loerera ton per 80 Kilo 4 S0 a 6 Boonen Bruice boonen 17 50 a 11 Witte boonen 4 Dairenboonen i f Paardonboonon i Maia per 100 Kilo Bonte AmerikaanHbe I 0 i J Cinquantine ev 0 i 7 15 TlIIUUT IteUtee weinig aanroer baudel en prijzen llauer Vette varkens red aanvoer handel matig 17 a 18 ol per balf KQ Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig l5Vs per hall KO Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 50 h 0 75 per week Vette schapen goade aanvoer handel ving 18 h ƒ 10 Nuehtare kalveran goede aanvoer handel vlug y 4 i Fokkalveren JI n J H A ngavoard partijen kaas Handel ving Ie al J4 a lie qaal 19 i 8 Zwaardere hooger in prijs NoordHol landsoha 1 Boter goede aanvoer handel matig Oofbotor 1 06 a I ÏO Weiboler 0 86 ü 1 00 p Kilo WATERGBTIJDEN TE GOUDA 1895 iBwrgani s aronds Hoog Laag 4 36 1 01 Uoog liUg 12 36 1 26 2 10 2 25 3 37 4 20 5 15 Muit 4 U 5 01 5 54 6 80 7 12 7 5Ö 8 40 1 48 2 32 3 31 3 58 4 42 5 29 5 33 6 07 6 51 733 8 17 9 04 ▼ rsdtg 8 ZitariBg 9 Zbndag 10 Maandag 11 Dlaidig 12 Woendag 13 DtadaidagU 8PR1N0TU d 12an Maart a m 27en BurgerlUken Stand OXBOKEN 5 Maart Jauije oudere ti J TaD der Togt eii P Mansebot 6 Maart Andreaa Antonini en Hillegonda Aotonia ondari K Mooiia au A A Tan der Sprong Adoaans Fruciacua Theoilotus ouders F X Daodt n A M van de Pafoordt OVERLEDEN 5 Maart C O tao Ard DDa 4 j J C KD Wjjk 10 m OEHUWO 7 Maart L R Baruo Taeis fan AmerOQgeD eo A C van Ijoeuweo aeeuwljk UEBORËN Helena Elirjtbeth ouders 8Hoogeudoora en U van Sprengen Elisabeth ouders J feekens en A Graalland Johimna ouden J A viui Schalie en A Uroaaendyk Cornelia Jacaba ouders G Ouldaiuond eu M G van Ree Geertje ouden W Hoogendooro eu G Blyleven Maria ouders J Schalkwgk an 8 Velthuis OVERLEDEN Martinu Oostrum 21 jaar De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter kennis van alleu die bem in deze betrekkiag wanschen te spreken ïat daartoe in den regel op eiken werkdag des voormiddags Tan 10 12 our op het Raadbnis gelegenheid lal Ooada 6 Maart 1805 De Uurgeuieeatar voornoemd K U MARTENS KOEPOKINENmG Dl BURGEMEESTER van GOUDA Brengt tar algenieeoe kennis dat aanrtaandn ZONDiG den 10 MAART 1895 des uiiddaga 12 uur op het RAADHUIS niet alteen voor minvermogeuden maar voor ieder dia icb daartoe aanmeld gelegenheid ui baataan om lieh geheel koiielooa rechtstreeks Tlin het kalf ta doen ioenlen ai herinenten Gouda den 7 M rt 1895 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS APVERTENTIfiN TANDARTS E CASSUTO GOUDA MAHKT 154 ai Uonderd Zonda i te eoosatteeren rmo 10 tot 5 aar Waarom vord ik van mijn senuvlijden niet g esen omdat üij tot heden het rechte pad ter genezing met leerdet kennen Hat U niet telden dat seuezing aaabrvugQnde mUlduleo t rallig ontdekt worden die in de banden fan een bekwum genoMbeer nea goed iure bobben Waa niet Priesoili de geluerdc vestiger rer waterkuur metbode wiem oonplaati een bvdevsartHord roor du lijdende medacbheid Kewnrdeu i den eofoudige baor Het ft niet een weedich niNJoor Thure Brand ginsamd een middel tegen vrou eniiekten aan de baud gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodukulyk beeft gemuakt en tbau gemeengoed ran alto goueeibeereu begiut te rorden Ook op bet gebied ter beperking fan teuuwziekten begiet er liebt te komen en uok bier w een weg geopend gewordoo die op de eenfuudigitc eft natuurlijkste manier reaulUten oplevert welke wel in ataat zyn da sedert jaren ou eranderd aangewende geneeekuudige bulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Tzer Artenioum enz geboel te verdringen Kr E D vete raeuscbun die noch xiak nocb gezond lyn en tooh klagen dat zij xicb in licbaam en ziat alleabebalve wel gevoelen het gariugite niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en coo Etch zalven eu anderen tot last t sonder bet te willen Vele worden geplaagd of door rree ijke angst of door droe gwntigbeid kunueu niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dau ti 0 er weder andere die te kampen hebben met buofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorauizeu en toevallen Kindelyk lijden de ergsten ondar beu au varlaotming vitusdans en vallende ziekte Al Jeu ongatukkigen dife meu op alken leeftijd onder elk geslacht en alken stand vindt zgu Eenuwztek en min of meer da slaohtolfers dar leefwtjta fan onzen tijd Wie tot eene dezer categonén van laders behoort en ingaliobt wenacbt te worden over de war king eener nieuwe methode adreiseera ticb un Auiftterdani H CLEBAX k Co lUiligeweg 42 Xt0t Toorsbl op de ECHT JiajidteaJceiMaflr jxMt rood lattmra jDbeplahnstein x i Moe OlltiCTBUKOlllVICTORIABROII OBlRlAHIISTIIII ro 1 Overal varkrijglMar JUaa aehappij tot Explo Uatie der Victoria Bron f evejiflfffï tr Jiotterrlnm Ziiidblaak 8 4 pCt PANDBHIEVEir VAN UK Pester Vaterliliidischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Paudbrieven zgn nominaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen voonien van balQaarlüksohe Coupona per 1 Maart en i September en aflosUaar a pari door middel van halQaarlgksohe uittoting Oe Coupons zijn thans en ook in de toekomst vrij van huUatiog volgiins de Wet van i881 rt 80 10 1 z zijo evenals de Uitgelote Paudbrieven batoalbaar ta Budapest Weenen en te Ainsterdftm ten Kantore van oudergetéekendon tot den koer van den dag Bahalra de hypothecair verzakerda vorderingen die ten grondslag Uggen aan de uitgifte van de Pandbrteven eu behalve bet tot meerdere Kekerlieid vati alle Pandbrievea gevormde speoiala fonda van tt 1 500 000 sirakt volgens 94 der Statuten hot gehOQle Vermogen dor Instelling tol hun waarborg Volgens de Balans per 31 December 1894 bedroog het Maatsohappelgk K apitaal tl B 000 000 waarvan gefourneerd H 4 446 400 bet gewone RaservefonclB u 4 001 980 37 het buitengewone Ileaervefonda 9 396 3S0 fi6 het Peiltioenfonda eigendom der Aundaelbouder OS S7tl5 Te sMn B T fl 18 547 107 07 Bovendien is de bourawaarde dar Ktfeoten welke da Instelling bezit oogevver 3 MUUoon Guldonbo6ger dan liet bedrag waarvoor zg op de balans staan uitgetrokken Volgaas de wet van 1878 ia op da gesamenlgke verpanda hypotheken prioriteit der houders van Pandbrioveu ingescbrevcu waardoor buu bet reoVit op de bypotbecuiia aohuldvordertngen iu de aerate plaau is gewaarborgd De ondergetaekenden varwijeanda naar boveustaande punten ontleend aan hun Proapectua van 19 Janaari l l en het Jurveralag der InatelUng over 1894 beriobten dat zg voortgaan mat den Vai toop der 4 pCt Pandbrleven van de Peater Vaterlftndisoher Enter SparcassaV rein tot den koera van den dag WF KTHEIM GOMPRRTZ AMSTEKDAM Murt 1895 Gebrl StoUwerck s Chocolade en Cacao Dotmatii door de nieuwste uilvindingen op machinaal gebied Terixterdefkbrieitle en uitalnitend gebruik van fijne m fijiiit grondstoflbn pirandeerei len Tetbniiker van Stollwerck B Chocolade en Cacao een aanberetenawaardig fabrikaat ii iUA c ng beantwoordende aan den inhoud der reep Etiketten De Krma bcbaiilde 27 BreTet8 ls HofleTeriviicler 44 Eore Diploina 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fyn f brik t Uoeds 181 schreef de Accademie national de Paris Noua Toua dteamona uae Hednille r prenaière cIbmw an ooi aMantloD de TotT exoeUaat tIabiioaiUon ds Ohooolst bonbona Tari a eto to Stollwarck t fabrikaat ia verkrijgbaar by U H Conüseui Banketbakker enz enz Hnentalrertegenw oordiger roor Nederland Jnliiu IbttenkMt Amrterdam Kalversira 103 Saida SaelperKtruk van A BHHUUK k Zoon Abonneert V op hM 8 KATHOLIEKE TUIVEIISMAGA2IJN onder Redactie der beate Kath Letterknodigen Maandelgka Terachgnen 48 pag groot formaat orer 2 kolommen prachtige lectnur aU Uomnnitt Sueellen BUtoriache Verluilen Poëzli Allerlei Baadêel Logoijrief JSebug enx enx Toor den Keer lagen prga van HS CENT per 3 maanden franco per poai 80 cent Goedkeopsle mundsclirift Tan NederUid P STOKVIS WATERBE08 JiTOKTita VBoacH Een ware Schat roor de ongelukkige alacfatoffera der Zelf berlekking Onanie en geheime uitapattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBRWAKIKG Hollandacfae nitgare met 27 afb Prna 2 laaiden Ieder die aan de Teracbrikkelgke gerolgen Tan deze onden Igdt moet het lexen de opracbt leermg die het geeft redt jaarlgka daiiend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegeU en in alken boekhandel in Holland PEANSCÏÏE STOOMVEEVEEU IN Ghemiselic WissetcrlJ VA H OPPE UEIiVER 19 Kruiskade Botlerdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belg Boofddepöt toor GOU PA de Heer A VAN OS Az Specialiteit f i het atoomen en Tenran r n alle Heereuea Duneigarderoben aliook alle Kiadergoedere i Speciale inmhting voor bet atoomen tw pluche mantelê Teerefl hoat ens Qordgn ea tèfelkleeden enz worden naar de oieuvate n faatsts methode geverid AUe go eren hetzij geatoomd of geveld wj rden onschadeiyk voor de gezondheid en Tolgene staal bewerkt W ena uitbreiding der bbrieken zgn d priJKeu 25 gedaald Te stoomen goederea ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week BET ALOM BEROEMDE TRAPPISTGNBIER uit de Klooaterbronwe rg D £ SCHAAFS KOOIc Titburg door onderacheidene genaw heeren aanbevolen ali versterkstui en ge ond wordt per fnat en gebotteld geleverd door G J Heet man Wetthaven B 159 en Peperatraat K U lenig Agedl vtor Gouda m Omstrekei KOfJk POIK O0DB GENEVEB Mtrki NIOHTCAP ▼ A SCHIEDAM V ER Verkr gbaar bjj PEETER8 Jz A lr bew a ran echtheid ia oBohet en Vurk ateeda roor zie van den naam der Firma P HOPPE Zeer ITette Gesteendruktp NAAmAIlTJES worden GELEVERD door i BRINKMAN 60 Zi BINNENLAND GOUDA 8 M art 1895 De Hooge Raad der Nederlanden heeft m de bekende procedure van het college Tan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland tegen de Gemeente Gouda het door de gemeente ingesteld beroep in casBatie bij arreat van heden morgen verworpen QtitereDavond lijn door de politie albier aangehoudeo H J M die nog 40 dageo eu ü B die nog 8 dageo jhechteuiaitral moesten ondergaan Z zgn hedenmorgen naar bat hnia fan bewariug overgebracht De stoomboot aIJsel lit ran Qouda kwam giiteren voormiddag voor het eent weder op de gewone ligplaat te Rotterdam aan de Oo terkade aan Ook kwamen daar aan de Lekkerkerk van Lekkerkerk en een acbroeibootie Tan de firma van der Garden Co mat eeoige paaaagieri van den Kinderdijk Al deze booten vertrokkan gisteren oamiddag weder alsook de cMerwede IU van de reeUerjj Fop Smit ft Co die de reia naar Dordrecht aaoTHirdde In da spreekbeurten der laatste Nntsvergadering te Oodewater werd ditmaal weder door enkele ledeB zelf voorzien De heer J Kiewiet de Jonge dtoeg voor Op een Donderdagavond ran T filaver chmidt de heer A C vnn Aelat Oom Gpvert i Tooneelbeachoowiog de heer Dr H P vaa Praag Wat Grootvader dacht op St Nicolaasavond van J H Hooyer Deze TOOfdraobten werden op aangename wyze afgewisseld door enkele stokken voor piano en TOOT piano en viool van roej A O Eiewiet de Jonge en de heeren U T Verboi t on J Poathumns Met een woord van daokvanden Voorzitter eindigde deze genotvoUen afond Uen iohrgft uit Alfen a d Ryn Het Ottderwjjs in hand en rechtiynig teekenen rekenen vormleer en nataarkeanis dat alhier vanw e het Nutadepartement gratis of tegen eene heel kleine vergoeding wordt gegeven aan amhaehtaleerlingen wordt steeds meer op prga gesteld Id den afgeloopea wintercuraoa werd de school waaraan 6 onderr WBZera zgn verbonden bezocht door 55 leer FEVlLLETOai TEEUGGEEOEPEH Dooa HÜGH GONWAT 88 Lerd X noeaade mijnen naam en stalde mij voor en DS eene bniging waobtte ik de bevelen af vso den Osaar Hij keek mij een oogenblika n vaaEigneontaagKe jke hoogte daarna sprak hg mij aso in t Fraoscb Vleeiend en zonder veel vreemd accent Ik hoor gij weuaobt naar Siberië te reiaen Met goedgunstig verlof van Uwe Majesteit tOm eeaeo staatsgevangene op te toeken Is dat zee Ik antwoordde bevestigend rHet ia een lange reis voor dat doe Mque aangelegenhaid la oor mg van t ntterata geaieht Tan fifmiliebelang hoor ik van lord X Hij Bprak vlug en kortaf waaruit siea kon opnaken dat h geeue uitvtuohten toeliet Ik baaatte jj hem te varzekerea van de zuiver private bedoeHi n bjj mqn verlangd onderiioad met den staatsgevangene Is bij een dierbaar vrieud van Uf Serder eeo vijand Majeateit maar tgelnk van miy en van mque vrouw U or mee gemoeÜ Hij glialaehte mgae verklaring liegen uit AHen Aarlauderveen eu 0 id boora ja sulfa door eeo paar oit Woobrugge Do oi flnbare les eu ten toonstelling in het Nutsgeboow toonden hoe auttig de jongens in d avonduren zgn bezig geweest De rechtbank te Amsterdam heeft gisteren Blüemaoia en Mesker wegeus diel tal van f 2100 ten nadeele van den beer Cadeues Spuistraat 291 in den uaoht vaa 15 October veroordeeld tot reep 6 eu 5 jaren gevaogHDis Op de algemeene begraafplaats te Rotterdam werd het stoffelyk overschot ter aarde besteld van den macbioiat der Staatsspoorwegeo C Kal die j Zaturdag itisscbeu de slHtioua Vleuten en Harueten op zoo droevige wyze om bet Iriveu kwam Op bet kerkhof waren aanwezig de hcaren Aobenbach ingenieur der Tractie Beukenkamp opzichter au den locomotief en tr in dienat uit Utrecht en Twewly opziohtermachiniat te Rotterdam beneveoa verscheidene collega s van Kal die daarvoor nit veriichitleaüe plaatven waren saamgekomen Twee prachtige kraesen van de machiDisten en verschillende andere beambten te Rotterdam en Utrecht werden achter het l k aangedragen d or den undsteo dienvtdoenden machinist en den leerling muhiuïst die met den overledene op deielfde nachin dienst deden Bg het graf gekomen werd bet woord genomen door df n hner Acbeobach die in warme bewoordingen de troawe eu nauwgezette plicht er olliog van den eutslapeoe sóhetate en Kat tot voorbeeld itelde voor zgu coUeg i s en ook voor ztjn kinderen die in hem een trouw en liefhebbend vadec moeten missen Langs den Hollaodscben IJsel wordt siedi eeoige weken propagaode gpmaakt Vuor eeo zaak die Vdor debetrokken perfouen vitn groot belang is Duor da normaliseeriug mn de Nieuwe Maas toch komt het wat hg den vloed in deu IJsel hooger dan vroeger De Ufttste booge vloed heelt de ooo lzHkehjkheid van dijk ver hoügiQg helder aangetoond t geen evenwel een zeer kostbaar en voor de betrokkeo dorpen een iser ongerieflgk wvrkzou sgo Om dit te voorkomen wordt het aio verBohoideoe zgdeu noodzukelgk ratdzanip voordeetig en van groot belang geoordeeld voor de Krimpenerwaard Scbieiaad Htnrmpolder eu voor de tnngs den IJssl gelegen gemeenten dat de IJsel wordt beschut door een sluis Üij Kagelscheii hebt vuel roor uwe vrouwen Of er 1 zeer goed mijalieer Vgugbsii ht t zal xijn zooats tg verlaagt De nioistsr van Bmnenlsodsobe taken tal a voortien ran de oUedigste paspoorten en sohrifcelijka orders BoA voySf e I Ka duza woorden maalite tk eene buiding in mgn blanenate bad ik dat geene bureanoratieohe of andere moeilijk heden bet uitreiken van de beloofde doeumeotifn moohten in den weg staan Na drie dagen ontving k te De paspoort machtigde mg om te reisea tot aa j bet einde an des Guars Aziatiache gewesUn too mij dat goeddaoht en waa gesteld in toodaoigebtiwoordiDgflu dat ik geen nieuwe paspoort behoefde by t doorreiseD vsn elk nieuw gnuvernementsdistriot Eerst toen ik begreep boeveel last verdriet eu opouthond my werd bespaurd door dat wonderdoende reepje papier ug ik de groote fUli8t in die my betoond was Dis weiniga woorden cbrifta oorerstaanbsar voor raü waren een toovsr staf welks macht niemand durfde weerstaan Maar no Beiun mooht ik maar waar moest Ik heenreiMnf Om dit uit te maken werd ik gebracht bg een van de hoofden dor politie Hem legde ik mijn geval nit Ik beschreef Ceoeri gaf hem roor zoorer ik dat kon den datam op van tijne mïstlaad en veroordeeliog en versocht om ioformaiiëD aauK nde de baste middeteii die ik mouat aaiiweuitea oai hem te vinden op de plaats zijner ballingschap Ik werd teer beleefd bebsod ld Inderdaad wat wellevendheid betreft doet de Russische lieambte roor niemand onder indien men gitede en hooi afkomende aanbevelingen heeft Ceoeri werd tersiond opgespoord en zgn ware naam en geheime e cliirdeuia mg op gtgevea Ik beikMde diaa naam terstond wMke bg gewoon boog WKlertü geb el oprn bigft en buiteogewoon boog watt r word gestoten Volgens een mededeeliog aan de Akademie van Wetenschappen te Pargs is sedert 1740 gt o Februarimanud xoo koud geweest als dtt jaar De gemiddelde temperatuur was in die mnaod ao beide jaren juut even Uag Uet cgfer van 38 voor mist in Frankrijk was edeit 1753 niet bereikt De tuiniers eu bloemisten bg Farga hebben oottaglgke achade geleden Reini 50O hectaren artis kkeu zgu geheel bevroren en eischen drie jaren om te heraielleo By eeo bloemist cïjn 40 000 roieoatammen alle op 2000 on doüdgevroren Vooral de si ir lanten hebbeo veel geUdeu lu de Arnh Ct lezen we sMen klaagt over ontvolking van de miti taire ouranaeen bg de iutaoterie Dat was te oorzien De eiachea sgn tooveel zwaarder en moeilgker geworden Maar dit ia niet de eenige reden Bougarn eiachen brengen met zich hoogere ui aven voor de leerlingen aau boeken atlastten iustrumeuten euz Du boekeu rekeoingea loopeu tegenwoordig bg de honderd Kd du zgu jnlst de leerlingen van onze ctirsue en en den booldcursu de eenige van alle leerlingen die aan ouxe militaire inrichtiaasn tot ofBoier worden opgeleid die de leermiddelen zelf moeten bekoittiiteo De overigen nl cadettensebolieren jonkers van de K M A sergeanten van Militaire School en Artilerie Cursus ontvangen de leermiddelen grulin Waarom toch dit meten met twee maten f Wg Edtten bet dan scherpzinnigste onzer lezers voor der e vreemde regeling ééa houdbaar moti f op te geven Vroeger wezen wg nok reeds op die onbillgkheid en al arhgot men an booKer ha d te hebben inuezieu dat dit niet wet giu tot heden kwam er geen besluit om deae oiigelgkheid effen te mckeu Ieder voelt dunkt ons dat hier iets hapert Daarom s v p tas eenheid van sjsteem Ook in ander opsiobt worden de eursuoleerlingen achtergesteld Dit mag en moet oiet Te Amsterdam ootetond gistern ht brand in de Valkenburtter traat Daar bevindt zich tawhen de KoeboHwerstiang en de Hartj gang bet groote lompeupakhuia van ds firma J Q Veermiin Zn Jodenbreestraat 71 De Inm Er is geen reden om dien publiek te maken Velen in Europa geloofden aan het belaugloos ksrakter en de edele bedoelingen van den ougelukkigen veroordeelde zij beschouwden bfm als een martelaar Miatchian was bij oprecht en odelgetlnd in de taak der vrijheid Waarom zou ik tjjnen aanhaagers leed veroorxaken door duistere geheimen te openbaren asngaande zgn privaat leven Laat hem Or Ceneri biyveo ton einde toe vonr toover ik er ïn betrokken ben Ik vernam van de zcervrieodelijkun rerpliohtendon Russisch m hoofd am tit naar van politie dal Cwneri te at Petersburg was gearresteerd woioiKewekm nadat ik hem te Oeee e gesproken bad Een fljn gespon om complot met de bedoeling om denCuaren ver seheidese leden van t gouvernement te vermoorden was ontdekt geworden tengevolge vsn t verraad van een der saarogetworenofl De politie volkomen van alles oudemcht bad gewacht totdat de bom tou lusharaten en toen op eens alle saamgeaworeoen tnge pakt Bgua gesu enkrle ontsnapte en Ceneti een van de aanUggera werd zomler geoada behandeld Zeker had hü weinig aanspraak op genade Immers bij waa geun Hus tnehtende onder den druk van oen despotisch bestour lloevrel hg voorgaf een Italiaan te zgn was bg iu waarheid een wereMburgari eeu van die rustefoote goostpo die eiken vorm van boetuur behalve dan repubtikeinsofaan trsehten omver te werpen Hy had plaimen beraamd en geroospireard zelfs gevoobten als een man voor de Itsliaanicbe vr haid Hij WM oen an Gsribaldi s vertrouwwl logon geweest maar bg bad zich h tlg tegen dien volksvriend nekeerd toüQ hg zag dHt Italii een koinnkryk zou worden ea niet eeoa republiek het ideaal zijner droomfd Laatstelgk ksd bü tgoe aandaeht gswgd aan auaUBd eB pen sgn opgeslagen in dn ineentoopeiide houten loodsen terwgl het terrein mq drie agden door lage woonhuizen ia om ingd Bïen jaar of dris geleden bad in dit maf acgQ een braudje uewoed en oa r aanleiding daarvan bad de firma een nachtwaker aangest ld wieni taak het wss bet tamelgk uitgestrekte terrein tfedureode den nacht te bewaken en naar da bureu verzekerden vaa de man altgd trouw op igo pnat Hoe het komt dat de brand eergiateravnnd niet eerder werd ontdekt il niet opgehelderd Omitreeki half ien werd de hetr Veerman gewaarscbowd dat zijn p kbots in brand stond Het vuur wo dde in het voorste gedeelte dat geheel gevu d was met lompen door de reten der plaokeo zag men da rbiooen alias gloeien erwgl en dichte rookwolk nit het dak opsteeg Iq de dicht bewoonde straat veroorzaakte het geval een geweldige drukjte en de p ditie bad veel moeite om de strsat te ontruimen Voor de bewoners der omliggende builen bestond eohter geen gevaar en loan men dit had begrepen keerde de rnit spoedig terug De brandweer waa met een groote naeht aangerukt ea toog ouder leiding van den commandant d o beer Ueier met da gewone vnortvarcodheid aan bet werk Op de Mar kerbrog werden vier stoomapolteQ opgesteld en op al de brandkranen lo de bnmt rerden aliingen beveattgd De slangen werden door de gangen en tuesebeiif legui pereeeleo ge tegd en too werd de braudeode loods van ale zgdeo aangetHSt Uet duurde rahter geruimeu tgd eer het vrater tot het biaoensle van do gloeiende atapela lompen was doorga drohgeo Tot 2 nor werd aaoboadend water iiege en maar toen waa men hel vnnr dan ook meester De opslag dit gedeelteiyk aan de Qebr Boas bahonrt wu niet verzekerd voor betgedeelte dat het eigendom ia der graa Veerman Was do assoraniie juist eenige wekenti ledrn afgetoopcn en niet vernieuwd Ds lumpen waren op heurspolis verzekerd voordebelft van het ruioo Hbl Men meldt aan de N B Ct De om zgne anarchistische gevoelens ontslagen ondarvyzer A Dgkstra tan Menaldumadeel zat binnenkort in aanraking koaun net dfln strafrit hter Althans ttt is tegen hem en syn broeder ene aanklaebt wegens miahandeltog ingediend en dat wel door zgn eigen vailer De broeden hebben dan ouden mNu eene Wonde uan de achtrrzjjde van bat h Ktfi toegebrseht eg deze heeft gemeend van dat feit de justitie in kennis te moeten ttallao nu bet eosplot waarin h betrokken was was verraden nu waa zgne loopbaan naar alt menicheiyke HBrBoh ulgkbtid ten etude Na maaadsnlang ta hebban gezeten lu de citadel 8t Pet r en at Paul stond h terecht en werd vartwrdaeld tot twintig Jaar dwangarbeid in Bibeaë Keniga maanden geleden waah opgi sonduD nur óe plaats z uer basiummtog en naar man m j saide was bg noifal tacbt bejiandald Waar waa bg nuf Dat kun uen g met tukerfaaid niet tuggeu Hg kou tijn te Kara bg t goudwaMchen te Uukuuk in de goudmgneo te Jruitsk t Ntirtscfaink Alle veroordeelden werden eent naar Tobolsk gaioadeiT waar i eerat allen bg elkander kwamen van daar werden tg afgevoerd naar goedvinden van den Üenverneur Q neraal naar venehiHende pUataen ea wnkuambuden All ik dat verlaagde zou men telegrafeareo of obrijven naar den Oouverneur te Tobolsk naar daar ik toob ia eik f val naar T balak moaa kou ik ev n goed uigne informaties n men in persoott Hiw stemde ik gaarne ta toe waul ik bad geen boog idee van dan spoed bij de Kutiisohe post of den uieuw geopaaden telegraaf Ik was gereed om den anderen dag Ie vertrekken Aliüo na alls terwihtwijtingen ea infomatiaa lahebben ingewonnen die ik kon inwionan dankte ik den boofdaaabtanaar teer beleefd n lavt m ne kostbare papieren in dan tak ging ik de verdere toebereidselaa maken voor de reis aeoe reis die drie honderd of Zes honderd uur langer of l rtur kon zijn ab naar ate de Oonveraeur van Tabolak tuaoftoobeeehikt bad oVer den ogelukkigan Geoe i